Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit"

Transkript

1 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat

2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven, i kommunernes budgetter og i et mere langsigtet perspektiv får stor opmærksomhed. I finanslovssammenhæng planlægges politikken blandt andet efter saldoen på Drifts-, Anlægs- og Udlånsbudgettet (DAU-opgørelsen) eller efter saldoen på Drifts- og Anlægsbudgettet (DA-saldoen). I de langsigtede fremskrivninger af grønlandsk økonomi opgøres de offentlige finanser efter principperne i nationalregnskabet. Den langsigtede finanspolitiske udfordring dødens gab bruger således en anden afgrænsning af indtægter og udgifter end dem, der anvendes i de årlige finanslove og kommunale budgetter. Det kan både forvirre og skabe uklarhed om de reelle finanspolitiske udfordringer på kort og lang sigt. Det gælder ikke mindst når der er stor forskel på den offentlige økonomi alt efter om man betragter DAUsaldoen, DA-saldoen eller saldoen for de offentlige finanser, som den bliver opgjort i nationalregnskabet 1, jf. figur 1. Figur 1. DA-saldo og saldo for offentlig service og forvaltning i mio. kr., Dette notat redegør derfor for de definitoriske forskelle på resultatopgørelsen i kommunernes og Landskassens regnskaber (DAU-opgørelsen), og resultatopgørelsen i statistikken om offentlig finanser (nationalregnskabsopgørelsen), jf. afsnit 2 og 3 nedenfor. I afsnit 4 drøftes anvendelsen af de forskellige opgørelser i den praktiske politiske planlægning. 1 I de efterfølgende beskrivelser af kommunernes og landskassens regnskaber bruges begreber kendt fra landskassens regnskab (eksempelvis DAU). Beskrivelserne omfatter imidlertid også de tilsvarende begreber i kommunernes regnskaber (eksempelvis resultatopgørelse). 2

3 2. Afgrænsningen af den offentlige sektor Den offentlige sektor afgrænses over for den øvrige del af økonomien ved hjælp af internationalt anerkendte definitioner og klassifikationer. Størstedelen af den offentlige sektors aktiviteter betegnes som offentlig forvaltning og service. Offentlig forvaltning og service omfatter de myndigheder og institutioner, hvis hovedfunktion det er at producere ikke-markedsmæssige offentlige tjenester eller at foretage omfordelinger af samfundets indkomster og formuer. Det drejer sig eksempelvis om driften af skolevæsen, sundhedsvæsen og den offentlige administration. I nationalregnskabet består den offentlige sektor foruden den offentlige forvaltning og service også af offentlige selskabslignende virksomheder samt offentlige selskaber. For offentlig selskabslignende virksomhed gælder, at regnskaberne er integreret i selvstyre- eller kommuneregnskaberne, at produktionen er markedsbestemt, at indtægter ved salg udgør 50 pct. eller mere end de løbende driftsudgifter, samt at selskaberne drives erhvervsmæssigt. Eksempler på offentlige selskabslignende virksomheder er Nukissiorfiit og Mittarfeqarfiit. Offentlige selskaber er primært aktieselskaber, hvor det offentlige ejer mere end 50 pct. af virksomheden eller hvor de offentlige myndigheder har mulighed for at udøve kontrol med virksomheder via lovgrundlaget. Eksempler på offentlige selskaber er Tele Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S. 3. De væsentligste forskelle i resultatopgørelserne Der er en række væsentlige forskelle mellem DAU-saldoen og saldoen for de offentlige finanser, som opgjort i nationalregnskabet. DAU-saldoen saldoen på Drifts-, Anlægs- og udlånsbudgettet fremgår af finansloven, og er defineret som forskellen mellem Landskassens indtægter og udgifter opgjort efter statsregnskabets principper. Saldoen for de offentlige finanser opgøres i nationalregnskabet efter internationale retningslinjer. De væsentligste forskelle i de to saldobegreber hidrører fra (1) det offentliges investeringer i infrastruktur, (2) den særlige anlægsfondsmodel i Selvstyret, (3) udlån fra selvstyret, (4) kapitalindskud og kapitalnedsættelser i de offentligt ejede aktieselskaber samt (5) køb og salg af anlægsaktiver. De definitoriske forskelle indebærer store årlige forskelle i saldoen, hvilket især hænger sammen årlige forskydninger i udlån og salg. Men også akkumuleret over årene er der tale om væsentlige forskelle på de to opgørelser af saldoen. 3.1 Anlægsinvesteringer i infrastruktur Anlægstilskud til de nettostyrede virksomheder Nukissiorfiit og Mittarfeqarfiit og anlægstilskud til offentlige boliger, medregnes i DAU-opgørelsen, men ikke i nationalregnskabsopgørelsen for de offentlige finanser. Rationalet for at anlægstilskuddene udelades af nationalregnskabsopgørelsen er, at udgiften betragtes som erhvervelse af ejerandelsbeviser, og dermed som en finansiel forskydning i Selvstyrets aktiver. 3

4 En investering i en lufthavn har eksempelvis effekt på DAU-resultatet fordi investeringen direkte påvirker Selvstyrets likviditet. Omvendt har investeringen ikke direkte effekt på resultatet i nationalregnskabsopgørelsen, da Selvstyret erhverver et anlægsaktiv af samme værdi som likviditeten reduceres. I nationalregnskabsopgørelsen vil en sådan investeringer derimod resultere i efterfølgende driftsudgifter i form af afskrivninger på investeringen. Grønlands Statistik har imidlertid ikke de nødvendige kilder til løbende at opgøre afskrivningerne. I mange tilfælde kan der stilles spørgsmålstegn ved om investeringerne eksempelvis i lufthavne burde afskrives med det samme. I mange områder af landet vil eksempelvis boliger og lufthavne næppe kunne sælges til en værdi der afspejler opførelsesudgifterne. Det betyder, at afskrivningerne på Selvstyrets aktiver ikke indgår i nationalregnskabets opgørelse af driftsudgifterne. Den offentlige saldo bliver dermed systematisk overvurderet, da især afskrivningerne på boligområdet ikke kommer til at indgå som en udgift for Selvstyret. En væsentlig del af den akkumulerede forskel mellem DAU-saldoen og saldoen for offentlige finanser, jf. figur 2, vurderes at afspejle disse udgifter fra Selvstyret til offentlige boliger og til nettostyrede virksomheder. I det omfang der ydes driftstilskud til at dække de nettostyrede virksomheders underskud eller virksomheder bidrager med et overskud indregnes disse bevægelser i både DAU-opgørelsen og nationalregnskabsopgørelsen. 3.2 Anlægsfonden Da anlægsbevillinger tidsmæssigt aldrig helt følger det budgetterede, er der i Landskassens regnskab oprettet en budgetteknisk Anlægs- og renoveringsfond til at opfange disse tidsmæssige forskydninger mellem bevilling og aktivitet. Regnskabsteknisk foregår det ved, at de årlige anlægsbevillinger overføres til Anlægs- og Renoveringsfonden og således udgiftsføres i Landskassens regnskab i takt med den budgetterede anlægstakt. De faktiske betalinger til byggerierne udgiftsføres i anlægs- og renoveringsfonden. Anlægs- og renoveringsfonden er introduceret for at byggetaktforskydninger ikke løbende skal godkendes politisk. Konstruktionen betyder imidlertid at der i landskassens regnskab ikke er overensstemmelse mellem tidspunktet for anlægsaktiviteterne og udgifterne i Landskassens regnskab. Det korrigeres der for nationalregnskabsopgørelsen, som tager udgangspunkt i udbetalinger fra Anlægs- og Renoveringsfonden. 3.3 Udlån og afdrag Når Landskassen eller kommunen yder et lån til virksomheder eller private husholdninger, bogføres dette udlån i DAU-regnskabet som en almindelig udgift. Når Landskassen eller kommunerne som långiver modtager afdrag på udlån, påvirker afdraget DAU-saldoen på samme måde som enhver anden indtægt. Lån - og afdrag på lån - indgår derimod ikke i nationalregnskabets opgørelse af de offentlige finanser. Her bliver et udlån fra Selvstyret betragtet som en forskydning af Selvstyrets aktiver, hvor likvider veksles til et tilgodehavende. På tilsvarende vis vil et afdrag blive betragtet som et tilgodehavende, der bliver vekslet til likvider. Der ydes også lån mellem delsektorerne inden for den offentlige sektor eksempelvis fra Selvstyret 4

5 til kommunerne, Nukisiorfiit og Royal Greenland. Lån mellem de offentlige delsektorer påvirker heller ikke den samlede saldo i nationalregnskabsopgørelsen. Det betyder fx, at lån til andelsboligforeninger, private boliger, ESU og studielån påvirker DAU-saldoen, men ikke saldoen på de offentlige finanser i nationalregnskabet. Det er kun selve udlånet og afdragene herpå, der behandles forskelligt i DAU-opgørelsen og i opgørelsen af de offentlige finanser i nationalregnskabet. Renteudgifter, renteindtægter, tab samt genvundne tab indgår både i DAU-opgørelsen og i nationalregnskabsopgørelsen 3.4 Kapitalindskud og kapitalnedsættelser i aktieselskaber Når landskassen indskyder kapital i de selvstyreejede selskaber eller gennemfører kapitalnedsættelser er der igen tale om forskydninger på balance, som ikke påvirker resultatet i nationalregnskabsopgørelsen. I nationalregnskabsopgørelsen betragtes et kapitalindskud i et aktieselskab som en reduktion i det offentliges likviditet, som modsvares af erhvervelse af aktier til samme værdi. DAU-opgørelsen har fokus på likviditet, hvorfor eksempelvis et kapitalindskud på 110 mio. kr. i Sikuki Nuuk Harbour reducerer DAUresultatet i samme størrelsesorden. Udbytte fra de offentligt ejede aktieselskaber behandles på samme måde som renteindtægter og indgår således både i DAU-opgørelsen og i nationalregnskabsopgørelsen. 3.5 Køb og salg af aktiver Det offentliges salg af anlægsaktiver betragtes som en indtægt i DAU-opgørelserne, mens det i nationalregnskabsopgørelsen betragtes som en forskydning på balancen som ikke påvirker resultatet. Det offentlige har ikke opgjort værdien af anlægsaktiver i deres balance, således at det kan opgøres om aktivet eventuelt sælges til mere eller mindre end den bogførte værdi. Et eksempel på salg af anlægsaktiver er salg af udlejningsboliger til lejerne gennem den såkaldte ejer til lejer ordning. Et sådant salg vil forbedre DAU-saldoen, men vil ikke påvirke saldoen i de offentlige finanser i nationalregnskabet. Køb og salg af aktier i de offentligt ejede aktieselskaber betragtes ligeledes som forskydninger på balancen, der ikke påvirker resultatet i nationalregnskabsopgørelsen, mens det i DAU-opgørelsen betragtes som en udgift henholdsvis en indtægt. 4. Anvendelsen af DAU-saldoen og saldoen for de offentlige finanser DAU-saldoen og DA-saldoen er de væsentligste finanspolitiske pejlemærker og har direkte sammenhæng med finanslovens principper for opstilling af budget og regnskab. En budgetlov om udgiftslofter og sanktioner vil formentlig skulle tage udgangspunkt i den gældende kontoplan, og lofterne vil således også være tæt knyttet til finanslovens principper for opstilling af regnskab. Udlån fra Selvstyret til rentable investeringer udgør som sådan ikke et problem i relation til den finanspolitiske holdbarhed. I de senere år er (omtrent) mellemfristet balance på DA-saldoen derfor blevet det operationelle finanspolitiske pejlemærke. 5

6 DA-saldoens (og DAU-saldoens) svage punkt er, at forskydninger i Selvstyrets aktiver og passiver fx salg af boliger påvirker saldoen, uden at dette har nogen reel betydning for den offentlige økonomi. De offentlige finanser, som de bliver opgjort i nationalregnskabet, påvirkes ikke af forskydninger på Selvstyrets balance i form af fx udlån, salg af aktiver eller kapitalindskud. Det er en væsentlig fordel ved denne opgørelse af den offentlige økonomi i forhold til Drifts-, Anlægs- og Udlånsbudgettet. Fx vil et salg af Selvstyrets boliger ikke være en reel forbedring af den offentlige økonomi, selvom likviditeten styrkes og både DAU-saldoen og DA-saldoen vil blive forbedret med salgsprovenuet. Nettofordringserhvervelsen, som er det overskudsbegreb der anvendes i statistikken om offentlige finanser, viser netop om den offentlige sektor øger eller mindske sine finansielle tilgodehavender. Nettofordringserhvervelsen (renset for konjunkturbetingede og andre midlertidige virkninger) er således et naturligt udgangspunkt for en langsigtet fremskrivning af den offentlige økonomi. De offentlige finanser i nationalregnskabet danner derfor grundlaget for den langsigtede fremskrivning af den offentlige økonomi i holdbarhedsberegningerne. Samtidig er de offentlige finanser i nationalregnskabet opgjort efter både en realøkonomisk og en funktionel fordeling. Af den realøkonomiske fordeling fremgår fx udgifterne til offentligt forbrug på kollektivt og individuelt offentligt forbrug og til indkomstoverførsler, som kan danne grundlaget for fremskrivninger. Af den funktionelle fordeling fremgår opdelingen af udgifter på en række velfærdsområder fx undervisning, sundhed og ældreområdet som også er centralt for fremskrivningen af den offentlige økonomi. Denne fordeling af udgiftsposter på aktivitet og funktion er helt central for at kunne koble befolkningsudviklingen og de offentlige finanser sammen i en holdbarhedsberegning. Men statistikken for de offentlige finanser er langtfra uproblematisk at anvende i vurderingen af den offentlige økonomi. For det første sker der ikke en statistisk registrering af Selvstyrets udgifter til boliger mv. heller ikke afskrivningerne - hvilket indebærer, at de offentlige finanser giver et for gunstigt indtryk af den offentlige økonomi, jf. ovenfor. For det andet har det offentliges tilgodehavende i forbindelse med lån til eksempelvis BSU, ESU og private boliger i mange tilfælde allerede på tidspunktet hvor lånet udbetales ikke en værdi, der svaret til det udlånte beløb. Også dette trækker i retning af, at statistikken for offentlige finanser overvurderer de reelle offentlige overskud. Hertil kommer, at en uheldig udvikling i de større offentligt ejede aktieselskaber med efterfølgende behov for kapitalindskud pr. definition ikke vil påvirke den offentlige saldo, selvom kapitalindskuddet ville afspejle en reduktion i værdien af Selvstyrets aktiver. En langsigtet fremskrivning af den offentlige økonomi vil fortsat skulle tage udgangspunkt i statistikken for de offentlige finanser. Den manglende opgørelse af afskrivninger på investeringer i offentlige boliger mv. indebærer, at niveauet for den finanspolitiske holdbarhed bliver undervurderet i de langsigtede fremskrivninger. Derimod vil ændringen i den offentlige saldo i fremskrivningen ikke eller 6

7 kun i lille grad være påvirket, og dødens gab vil fortsat give et retvisende billede af de langsigtede finanspolitiske udfordringer. 7

Finanspolitisk holdbarhed

Finanspolitisk holdbarhed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat 2013-04 Finanspolitisk Holdbarhed 1. Definition på finanspolitisk holdbarhed Formålet med en analyse

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 2011:1. Kommunale udgifter stiger i 2011

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 2011:1. Kommunale udgifter stiger i 2011 Offentlige finanser 2011:1 Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 Kommunale udgifter stiger i 2011 Mens selvstyret venter faldende udgifter i 2011, budgetterer kommunerne med øget aktivitet

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010 Offentlige finanser 2011:2 Offentlige finanser 2010 Overskud på den offentlige saldo i 2010 Overskud på den offentlige saldo Figur 1. Overskuddet er tilbage på den offentlige saldo i 2010. Overskuddet

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Politisk Økonomisk Beretning 2011

Politisk Økonomisk Beretning 2011 Departementet for Finanser Politisk Økonomisk Beretning 2011 FM 2011 / 10 Naalakkersuisut er i henhold til budgetloven forpligtet til at fremlægge en årlig Politisk- Økonomisk Beretning på Inatsisartuts

Læs mere

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning Greenland Development A/S Januar 2010 Rådgivende ingeniører og planlæggere HOVEDKONTOR Postboks 769 3900 Nuuk Telefon +299 32 31 11 E-mail niras@greennet.gl Web www.niras.gl KONTOR I ALLERØD Sortemosevej

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 EM 2012/omdeles Oktober 2012 Forord De fleste borgere er

Læs mere

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Politisk-Økonomisk Beretning 2014 Naalakkersuisut skal i henhold til budgetloven fremlægge en årlig Politisk-Økonomisk Beretning på Inatsisartuts forårssamlinger.

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber

Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber - en grundlæggende debat om,

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

7. De finanspolitiske rammer i Danmark Nyt kapitel

7. De finanspolitiske rammer i Danmark Nyt kapitel 7. De finanspolitiske rammer i Danmark Nyt kapitel 7.1 Indledning Rammerne for finanspolitikken er strammet op i mange lande i kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende række af statsgældskriser i

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi 115 Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling Aktiviteten i Grønland er for nedadgående efter nogle år med høj vækst sammenlignet

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2013

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2013 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2013 EM 2013/omdeles November 2013 Forord Selvstyrets aktieselskaber

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt

Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt 30. september 2014 HEJ/CLA/NGE Erhvervslivets Udvikling Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt Danmarks Statistik har efter aftale med Center for Offentlig Innovation (COI) gennemført

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

8. Stabilisering inden for budgetlovens rammer Nyt kapitel

8. Stabilisering inden for budgetlovens rammer Nyt kapitel 8. Stabilisering inden for budgetlovens rammer Nyt kapitel 8.1 Indledning En vigtig opgave for finanspolitikken er at bidrage til stabilisering af de økonomiske konjunkturer inden for de overordnede finanspolitiske

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere