Finanspolitisk holdbarhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanspolitisk holdbarhed"

Transkript

1 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat

2 Finanspolitisk Holdbarhed 1. Definition på finanspolitisk holdbarhed Formålet med en analyse af finanspolitisk holdbarhed er at vurdere udviklingen i de offentlige finanser over tid med udgangspunkt i den aktuelle indretning af velfærdsordninger, skattesystem m.m. og forventede udviklingstræk i demografi m.m. Ved finanspolitisk holdbarhed forstås, at forventede skatteindtægter (inklusiv bloktilskud fra Danmark m.m.) vil kunne dække udgifterne i den offentlige sektor. Kravet er ikke, at indtægter og udgifter nødvendigvis skal balancere hvert eneste år, men at der skal være en sådan balance over tid. Ved fravær af finanspolitisk holdbarhed vil udgifterne systematisk overstige indtægterne, hvilket vil lede til gældsætning og dermed et nødvendigt behov for reformer, dvs at den aktuelle politik og indretning af velfærdssamfundet kan ikke videreføres. Såfremt kravene til finanspolitisk holdbarhed er opfyldt, vil det være muligt at videreføre den eksisterende politik. En analyse af finanspolitisk holdbarhed er ikke en prognose for den fremtidige udvikling, men et beslutningsværktøj for at vurdere behovet for økonomiske reformer. Holdbarhedsanalyser kan ligeledes benyttes til at analysere effekterne af foreslåede eller planlagte økonomiske reformer for de offentlige finanser, eller effekter af ændringer i den økonomiske situation (f.eks. igangsættelse af et storskalaprojekt). Det er vigtigt at tilrettelægge den økonomiske politik sådan, at der sikres finanspolitisk holdbarhed. Herved sikres en balance mellem indtægter og udgifter i den offentlige sektor og dermed en stabil udvikling uden gældsopbygning og utilsigtet omfordelingen mellem generationer. En holdbar finanspolitik er samtidig et signal til omverdenen om, at den offentlige økonomi bliver styret ansvarligt og kontinuerligt. En vurdering af den finanspolitiske holdbarhed er baseret på en fremskrivning af økonomien og stiller høje krav til model, data og antagelser. Fremskrivningen baseres på et strukturelt/konjunkturneutralt år og forventninger til den langsigtede udvikling i prisniveau og produktivitet samt befolkningsudviklingen. Usikkerheden i forbindelse med vurderingen af offentlige indtægter og udgifter øges væsentligt med tidshorisonten, da tiltag, reformer, innovation, klimaforandringer og tekniske fremskridt kan give kvantespring til både indtægter og

3 udgifter. Af denne årsag er de foretagne analyser her baseret på en vurdering frem til år Valget af slutår påvirker analyserne og derfor analyseres finanspolitisk holdbarhed ofte uden eksplicit slutår. Sådanne analyser stiller imidlertid store krav til fremskrivningerne og derfor er der her valgt at operere med et givet slut år og med fokus på profilen for de offentlige finanser. Grønlands Statistik fremskriver befolkningsudviklingen frem til 2040 og dette er sat til slutåret. Der pågår løbende et udviklingsarbejde af holdbarhedsmodellen. I tidligere analyser af finanspolitisk holdbarhed fra Økonomisk Råd blev fremskrivningerne i den finanspolitiske holdbarhedsmodel baseret på det seneste offentliggjorte regnskabsår, hvilket betød, at eventuelle udsving i indtægter eller udgifter i det aktuelle år slog ud i den efterfølgende fremskrivningsperiode. De væsentligste ændringer er sket i opbygningen af den kortsigtede fremskrivning, hvor modellen nu er opdelt i tre prognose år og et strukturelt konjunkturneutralt år, som fremskrivningen så baseres på. Derudover er der sket en niveaumæssig forskydning, idet salg af varer og tjeneste går fra at være en positiv indtægt til en negativ udgift. Det har den fordel at posterne nu kan aflæses direkte fra de relevante konti i statistikken Offentlige finanser (Grønlands Statistik, 2012) Prognoseår og strukturår i de nye holdbarhedsberegninger Selve modelberegningerne er i årets rapport blevet ændret, så der i højere grad end hidtil er forsøgt at tage hensyn til nyere information fra regnskaber, budgetter mv. om udviklingen i en række større udgifts- og indtægtsposter i 2012, 2013 og Det betyder, at de offentlige underskud i disse år nu får en betydning via lavere nettorenteindtægter fremadrettet for opgørelsen af den finanspolitiske holdbarhed. Det er nyt i forhold til tidligere og er en kvalitetsforbedring af beregningerne, som imidlertid ikke har væsentlig betydning for fremskrivningerne af de offentlige udgifter og indtægter frem mod De langsigtede og modelbaserede fremskrivninger af offentlige indtægter og udgifter starter nu i 2015 i holdbarhedsberegningerne. Det betyder, at 2015 antages at være et såkaldt konjunkturneutralt år, hvor produktionen og beskæftigelsen er på et normalt niveau, og

4 hvor den offentlige saldo er på sit strukturelle niveau og ikke bliver påvirket af ekstraordinære forhold. Hvor det har givet mening, er de offentlige indtægter og udgifter målt som andel af BNP i det konjunkturneutrale år 2015 blevet fastlagt som et simpelt, uvægtet gennemsnit af disse poster i årene 2007 til Bloktilskuddet er fremskrevet selvstændigt og i tråd med Selvstyreaftalen, jf. nedenfor. Det er vurderingen, at den offentlige saldo i det konjunkturneutrale år 2015 cirka vil være i balance, og det er også udgangspunktet for beregningen af den finanspolitiske holdbarhed i GØR rapporten. Når de offentlige finanser alligevel ikke er langtidsholdbare, skyldes det alene, at befolkningsudviklingen med de nuværende velfærdsstandarder presser udgifterne op, og at indtægterne ikke kan følge med op Antagelser bag modellen De underliggende antagelser om de langsigtede trends er en inflationsrate på 1,75% og produktivitetsvækst på 1,5% over hele perioden og derved uændret fra tidligere analyser. Bloktilskuddet reguleres efter Selvstyreloven, der fastlægger de økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten. Tilskuddet reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle danske pris- og lønindeks (PL-indekset) på finansloven det pågældende år. PL-indeks beregnes som et vægtet gennemsnit af stigningen i lønninger (60 pct.) og forbrugerpriser (40 pct.). I holdbarhedsberegningen fremskrives bloktilskuddet med udgangspunkt i løn- og prisstigningerne i den seneste mellemfristede fremskrivning af dansk økonomi (Konvergensprogram 2013). Grønlands Statistik udarbejder befolkningsfremskrivningen med antagelser om en samlet fertilitet på 2,269 (2,305 for kvinder født i Grønland). Den samlede fertilitet forventes at falde til 2,187 (2,273 for kvinder født i Grønland) over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant. Dødeligheden beregnes baseret på de seneste 5 år, hvor middellevetiden forventes at stige med 5,6 år for mænd født i Grønland og 4,6 år for kvinder. Se for mere information.

5 I den langsigtede fremskrivning af indtægter og udgifter er alene indregnet effekter af vedtagen politik. Forslag til reformer, der på længere sigt kan styrke de offentlige finanser og holdbarheden, bliver af forsigtighedshensyn ikke medregnet. 2. Ændringer i den finanspolitiske holdbarhedsmodel 2.1. Demografi Den finanspolitiske holdbarhedsmodel er baseret på de samlede offentlige indtægter og udgifter. Opgørelsen af indtægter er baseret på nationalregnskabet og består primært af bloktilskud, overførsler fra udlandet, samt skatter og afgifter. Udgifter bliver delt op i offentligt forbrug og offentlige overførsler. Offentligt forbrug fordeles ud på poster, der kan identificeres i nationalregnskabet og publikationen Offentlige udgifter (Grønlands Statistik, 2012). Dette drejer sig blandt andet om sundhed, kultur, undervisning, sygdom og invaliditet, alderdom samt familie og børn. Overførsler består af alderspension, førtidspension, arbejdsmarkedsydelser ved ledighed, hjemsendelse, sygdom, offentlig hjælp, barselsdagpenge, børnetilskud, boligsikring og uddannelsesstøtte. De respektive poster fremskrives med befolkningsprofilen for de relevante aldersgrupper. Derved slår en voksende ældrebefolkning igennem på især alderspensioner, sundhed og alderdom.

6 Figur 1 Forsørgerbrøken Befolkningsprofilen har kun ændret sig marginalt fra fremskrivningen i Derved er der ikke den store ændring i modellen grundet ændringer i befolkningsfremskrivningen. Udviklingen i forsørgerbrøken viser til gengæld, hvordan forsørgerbrøken er på sit laveste lige nu (den potentielle arbejdsstyrke størst), og herefter vil forøges betydeligt. Det vil sige, at der bliver færre i den potentielle arbejdsstyrke til at forsørge og flere uden for den potentielle arbejdsstyrke, der skal forsørges. De stigende udgifter skal desuden sammenholdes med den ændrede profil af de ikke-erhvervsaktive, som primært bliver ældre fremfor yngre. En aldrende befolkning lægger et pres på især sundhedsydelser og pensioner. Niveauet for sundhedsydelser i Grønland er stadigt lavere end i mange andre lande, jf. (Deloitte, 2010). Dette kan fremadrettet forventes at udløse et pres for forbedringer på sundhedsområdet og dermed en udgiftsudvikling, der overstiger forudsætninger i holdbarhedsanalysen. Omvendt forventes der også en befolkning, der er mere orienterede mod deres sundhedstilstand og påvirket af sundhedsforebyggende indsatser, hvilket vil dreje i retningen af en sundere livsstil og befolkning. En generelt forbedret helbredstilstand, herunder blandt ældre (såkaldt sund aldring ), har en dæmpende effekt på udgiftspresset indenfor sundhedssektoren. Fremskrivningen af offentligt forbrug af sundhed er dermed muligvis undervurderet. Omvendt forventes der også en befolkning, der er mere observante på deres sundhedstilstand og sundhedsforebyggende

7 indsats, hvilket vil dreje i retning af en sund aldring, som også ses i andre vestlige lande. En sund aldring er lagt ind i modellen, som en lavere stigning i sundhedsudgifter ved en stigning i alder. Hvert femte år bliver befolkningen et år yngre vurderet ud fra aldersafhængige sundhedsomkostninger. Dette har en dæmpende effekt på udgifterne, som stiger mindre end ældrebefolkningen. Sund aldring giver også en højere forventet levealder. Derved er stigende pensionsudbetalinger en stor del af de stigende udgifter, idet pensionister lever længere. En tilsvarende stigende pensionsalder kunne være med til at give et bidrag til en reduktion af det samlede finanspolitiske holdbarhedsproblem Resultater af Holdbarhedsberegningerne Figur 3Figur 2 viser, hvordan udgifterne vil stige over de kommende år med den nuværende indretning af velfærdsordningerne. Af fremskrivningen fremgår det, at udgifterne fortsat både vil ligge over indtægter og stige mere end indtægter, så finansieringsgabet øges. Stigningen i udgifter og faldet i indtægter skyldes en kombination af udviklingen på flere poster. På udgiftssiden er det først og fremmest udgifter til sundhedsydelser, alderspensioner samt sociale omkostninger i forbindelse med alderdom og såsom hjemmepleje og alderdomshjem der vokser over perioden. Figur 2 Indtægter og Udgifter Figur 3 Indtægter og Udgifter

8 Med de nye beregninger i GØR rapport kan holdbarhedsindikatoren opgøres til ca. -5,75 pct. af BNP. Det betyder, at hvis de offentlige finanser frem mod 2040 varigt blev forbedret med 5,75 pct. af BNP, så ville de samlede indtægter netop svare til de samlede udgifter frem mod I tidligere rapporter fra Økonomisk Råd har holdbarhedsindikatoren været lidt mere negativ mellem -7,9 pct. og -6,5 pct. af BNP. Når den genberegnede holdbarhedsindikator er knap så negativ hænger det primært sammen med ovenstående antagelse om balance mellem indtægter og udgifter i det konjunkturneutrale år Som nævnt indledningsvist er en analyse af finanspolitisk holdbarhed ikke en prognose, men et beslutningsværktøj for at vurdere behovet for reformer. Der er i de senere år ikke truffet beslutning om reformer, der kan bringe landet tættere på finanspolitisk holdbarhed. Den langsigtede finanspolitiske udfordring er uændret i forhold til tidligere vurderet af Økonomisk Råd. Størrelsesordenen af finansieringsbehovet svarer til en permanent forbedring af de offentlige finanser på op mod 1 mia. kr DA, DAU og Offentlige Finanser Holdbarhedsmodellen trækker på data fra Offentlige Finanser (Grønlands Statistik, 2012) som er baseret på nationalregnskabspraksis med et balanceprincip på aktiver og passiver. Derved bliver der også taget højde for beholdninger, så udlån og investeringer indgår som aktiver på balancesiden og ikke udelukkende likviditetsstørrelser, hvor udlån og investeringer posteres som en likvid udskrivning samme år. Finanspolitikken styres i praksis primært efter to konti; Drift og Anlæg (DA) og Drift, Anlæg og Udlån (DAU). DA saldoen angiver indtægter og udgifter for drift og anlæg i samme år. Udlån fremgår ikke på denne konto. DAU er opgjort så udlån også indgår som en negativ postering. DA kontoen tager derved ikke højde for udsving i anlægsomkostninger fra år til år. DAU-saldoen tager yderligere ikke højde for rente og afdrag på udlån. Derved vil de to saldi 1 Med BNP-niveau på 13,4 mia.kr. vil en holdbarhedsindikator på -7,5 pct. betyde at finansieringsbehovet netop er 1 mia.kr. Holdbarhedsindikatoren skal generelt fortolkes forsigtigt og flere forhold gør at holdbarhedsudfordringen er forsigtigt beregning med Økonomisk Råds metode. For det første antages balance på saldoen i det konjunkturneutrale startår for beregningerne. For det andet indebærer det faste slutår for beregningerne (i 2040), at holdbarhedsudfordringen reelt undervurderes, jf. GØR (2010). Samlet set er det derfor fortsat vurderingen, at Grønland har et holdbarhedsproblem, og at størrelsesordenen af dette finansieringsbehov er op mod 1 mia. kr

9 komme til at svinge meget fra år til år afhængigt af niveauet for nyinvesteringer, udlån og afdrag. Forskellen på DAU og DA er nettoudlån til Nukissiorfiit, Royal Greenland og Kommunerne. Dvs. de udlån som med stor sandsynlighed bliver tilbagebetalt. Nettoudlån til uddannelsesstøtte, ESU mv. er dermed med i både DA og DAU. Offentlige Finanser (Grønlands Statistik, 2012)( Offentlige Finanser ) baseres på internationale nationalregnskabsprincipper, hvor beholdningsstørrelser og strømstørrelser opgøres hver for sig. Dette betyder, at der er en vis forskel fra DA- og DAU-resultaterne til Offentlige Finanser. Derfor vil der være en forskel på selvstyrets regnskaber og opgørelsen af selvstyrets indtægter og udgifter i de Offentlige Finanser, som følge af indskud i og udbytte fra aktieselskaber, lån til kommunerne, uddannelsesstøttelån, ESU-lån, BSU- lån, salg af boliger, anlægsudgifter samt anlægsudlån til den selskabslignende sektor. Renter og afskrivninger indgår som indtægter/udgifter i Offentlige Finanser, mens afdrag på udlån ikke indgår. Baseret på DA og DAU saldoen kan der derfor blive ført en politik med balance på budgettet, mens holdbarhedsmodellen viser, at den samme finanspolitik er uholdbar på længere sigt. Tabel 1 Udviklingen i landskassens hovedposter ifølge forslag til finanslov for 2014 Mio.kr., årets priser R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 FL2013 FFL2014 BO2015 BO2016 BO Driftsudgifter i alt 2.786, , , , , , , , , ,7 2.Lovbundne udgifter i alt 836,5 850,3 852,0 870,2 878, , , , , ,8 3.Tilskud 1.591, , , , , , , , , ,8 4.Anlægsudgifter i alt 929,5 807,7 719, ,0 968,6 779,4 739,6 639,1 555,2 545,2 5.Indtægter i alt , , , , , , , , , ,5 6. Faktisk DAU (1)+(2)+(3)+(4)-(5) -317,1-945,9-2,0-155,6-64,6-113,5-76,3-62,8 106,3 171,0 7. DA saldo 94,0 515,0-207,0-49,0-149,0-1,0 102,0 108,0-98,0-153,0 8. netto udlån Nukissiorfiit 223,0 132,0 223,0 277,4 247,6 153,5 18,3 10,6 5,2 0,1 9. stigning i uforbrugte midler i Anlægs- og renoveringsfonden 88,0 45,0-214,0 148,0-149,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0 10. DAU korrigeret (6) + (9) -229,1-900,9-216,0-7,6-213,6-213,5-176,3-162,8 6,3 71,0 Tabel 2 viser udvalgte indtægter og udgifter fra forslaget til finanslov for 2014., hvor det ses at 11 pct. af udgifterne er anlægsudgifter.

10 Tabel 2 Udvalgte poster for indtægter og udgifter i forslag til finanslov 2014 Forslag til Finanslov 2014 Indtægter Mio. kr. pct. Udgifter Mio. kr. pct. Bloktilskud fra Staten 3642,2 55 Driftsudgifter 2807,8 42 Direkte skatter 1034,8 16 Bloktilskud til kommuner 1147,4 17 Tilskud ekskl. bloktilskud til Indirekte skatter 897,9 14 kommuner 933,5 14 Fiskeri- og partnerskabsaftaler med EU 326,8 5 Lovbundne udgifter 1052,8 16 Øvrige indtægter 703,0 11 Anlægsudgifter 739,6 11 Indtægter i alt 6604,8 100 Udgifter i alt 6681, Konklusion på den finanspolitiske holdbarhed Skatte- og velfærdskommissionen kom i 2011 med en række anbefalinger til reformer, der er nødvendige for at opnå en holdbar langsigtet finanspolitik. Den demografiske udvikling fører til en stigning i de offentlige udgifter. Derudover er der brug for at løse de samspilsproblemer Skatte- og Velfærdskommissionens påpegede i 2011, for derigennem at øge arbejdsudbuddet og dermed mindske gabet mellem indtægter og udgifter. Den samlede konklusion er, at den førte finanspolitik kombineret med den demografiske fremskrivning fører til uholdbar udvikling i de offentlige finanser.

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Oktober 2004 Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Udgiver: Danish Rational

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

Grønlands Økonomi 2014

Grønlands Økonomi 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Grønlands Økonomi 2014 Konjunkturudsigter Aktuel økonomisk politik Boliger Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 5.

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE GRØNLANDS ØKONOMI DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND Juni 2008 Indhold: Den økonomiske situation Finanspolitikken Bolig- og byggeforhold Det demografiske udgiftspres Det

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed Teknisk note nr. 9 Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed Noten er udarbejdet af Daniel le Maire Christian Scheuer Rockwool Fondens Forskningsenhed København 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 10 Kommission og sekretariat... 13 Bilag: Kommissorium for Skatte og Velfærdskommissionen...

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere