Dagsorden Bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Bestyrelsen"

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsen Fredag 18. september Mødelokale K Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

2 Deltagere Birgit S. Hansen Frederikshavn Kommune Hans Ejner Bertelsen Morsø Kommune Knud Kristensen Vesthimmerlands Kommune Lene Kjelgaard Jensen Thisted Kommune Leon Sebbelin Rebild Kommune Mikael Klitgaard Brønderslev Kommune Mogens Gade Jammerbugt Kommune Mogens Jespersen Mariagerfjord Kommune Thomas Kastrup-Larsen Aalborg Kommune Tobias Birch Johansen Læsø Kommune Ulla Astman Region Nordjylland Dorte Stigaard Region Nordjylland Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Jørgen Basballe BRN Dennis Jensen BRN Kirsten Ravn Bundgaard University College Nordjylland Keld Skovsgaard Tech College Aalborg 2 AFBUD Arne Boelt Hjørring Kommune

3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Temadrøftelse: Decentralt uddannelsesudbud 3. Projekter 4. Økonomi 5. Strategiseminar 6. Forretningsorden 7. Det fælles sekretariat: procesmodel, kommissorier og udpegning 8. Status på involvering af ErhvervsForum 9. Strategi- og handlingsplan: sag til byrådene 10. Nyhedsbrev 11. Støtteerklæringer 12. Mødeplan Gensidig orientering 14. Eventuelt 3

4 1. Godkendelse af dagsorden Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Godkender dagsorden 4

5 2. Decentralt uddannelsesudbud Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Drøfter hvordan BRN kan være med til at sikre et decentralt udbud i Nordjylland Sagsbeskrivelse På seneste bestyrelsesmøde blev vigtigheden og nødvendigheden af decentralt uddannelsesudbud drøftet indledningsvist. Udgangspunktet er et ønske om at sikre adgang til uddannelse i hele Nordjylland og fastholde mulighederne. Siden bestyrelsesmødet i juni er der varslet store besparelser af den nye regering som er med til at lægge yderligere pres på sektoren. På dagens møde indledes drøftelsen med oplæg fra et par af de lokale uddannelsesinstitutioner med henblik på at rammesætte de lokale udfordringer og medvirke til at nuancere debatten om de konkrete muligheder. Mødet har deltagelse af. Prorektor Kirsten Ravn Bundgaard, University College Nordjylland Uddannelsesdirektør Keld Skovsgaard,Tech College Aalborg På direktionsmødet drøftede man ydermere koblingen til statslige arbejdspladser. Det er aftalt i formandskabet at dette håndteres i Kontaktudvalget og er derfor ikke en del af oplægget til drøftelse. 5

6 3. Projekter Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Drøfter projekterne BusinessBroen og NBE med henblik på bevilling fra BRN Tager orienteringen vedr. Strategic Transnational Cluster cooperation til efterretning Tager orienteringen vedr. International House North Denmark og Tech lab for velfærdsteknologiske løsninger til efterretning Tager orientering vedr. implementering af nye studiejobs og Entreprenørskab i Ungdomsuddannelserne til efterretning Tager orienteringen vedr. evaluering af Folkemødet og fælles afsnit i planstrategier og REVUS til efterretning. Sagsbeskrivelse Bestyrelsen drøfter en række projekter på dagens møde. Der er både tale om projekter til endelig beslutning og projekter, der skal bearbejdes og modnes, men som bestyrelsen drøfter relevansen af. Projekter til beslutning BusinessBroen (Bilag 1) NBE (Bilag 2) Projektideer Strategic Transnational Cluster cooperation Projektmodning Tech lab for velfærdsteknologiske løsninger International House Projektevalueringer Folkemødet 2015 Fælles afsnit i planstrategier og REVUS 6

7 3. Projekter til beslutning Eksportplatforme: BusinessBroen Bestyrelsen har godkendt Eksportplatforme som et relevant tema for projekter under indsatsområdet Erhvervsudvikling og Jobskabelse. Business Broen til Norge er første konkrete projekt under temaet, flere forventes at følge. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. pr. år, i alt kr. i en tre-årig periode fra 1. juli Tovholdergruppen har indhentet kommentarer fra Erhvervsforum. Erhvervsforum har stillet en række konkrete spørgsmål, som er besvaret og sendt ud til de erhvervsledere, der ønsker at arbejde med erhvervsudvikling og jobskabelse. Netværk for bæredygtig Erhvervsudvikling Projektidéen blev godkendt i bestyrelsen 27. marts Projektet var indledningsvis på dagsordenen under besøget i Bruxelles i januar. Siden er er der arbejdet på et fælles nordjysk projekt. Der er sidenhen parallelt sendt forespørgsel til alle kommuner om deltagelse. Status herpå fremgår af bilag. Projektledelsen har før sommerferien haft et møde med Franz Cuculiza fra ErhvervsForum, som finder initiativet spændende og gerne ser det koblet med en større strategisk satsning på bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi i BRN. Dette vil være i god overensstemmelse med vægtning i EU-programmer samt forventeligt nationalt initiativ. Nedenfor fremgår projektresumé og i bilag fremgår projektbeskrivelse. Den sidste side af projektresumé viser to forslag til finansiering fra BRN ud fra den model, som er forslået af bestyrelsen for BRN om ligelig indsats og finansiering uanset kommunestørrelse. En anden model kunne være, at indsats og dermed finansiering gradueres efter f.eks. antal arbejdspladser. Tovholdergruppen har indhentet kommentarer fra Erhvervsforum. Erhvervsforum bemærker, at der med fordel kan anlægges et bredere fokus på cirkulær økonomi og dermed et bredere fokus på virksomhedernes konkurrenceevne. 7

8 3. Projekter til beslutning Nyuddannede i SMV erne Projektideen blev godkendt af bestyrelsen på mødet 28. november 2014 og der er siden arbejdet videre med en projektbeskrivelse i samarbejde med Væksthus Nordjylland, AAU, UCN og Aalborg Kommune. Projektet er senest forelagt direktionen på mødet 12. juni Her var konklusionen, at projektbeskrivelsen skulle omkring ErhvervsForum og tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. Dette sker i løbet af den kommende tid forud for indsendelsen af en ansøgning til Vækstforum i begyndelsen af september. Lead partner er Væksthus Nordjylland. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. pr. år i perioden Siden behandlingen i direktionen er projektgruppen blevet gjort opmærksomme på de tematiserede ansøgningsrunder i Vækstforum. Dette medfører at en projektbeskrivelse først vil kunne afleveres til Vækstforum primo Den følgende tid vil blive brugt på at gå i endnu tættere dialog med erhvervskontorerne og jobcentrene samt andre relevante interessenter. Gruppen vil ligeledes inddrage tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft endnu en gang. 8

9 3. Projekter til beslutning BusinessBroen Formål Formålet med BusinessBroen er at skabe vækst og arbejdspladser i Nordjylland ved at adressere de nordjyske virksomheders udfordringer i forhold til eksport for på den måde i langt højere grad at udnytte virksomhedernes markedspotentiale og få del i væksten og udviklingen i Norge. Baggrund I 2014 blev der etableret tre sideløbende projekter i Nordjylland med fokus på Norge med forskellige udgangspunkter. I løbet af 2014 blev disse projekter slået sammen til en stor nordjysk satsning kaldet BusinessBroen. BusinessBroen er bredt forankret i hele Nordjylland med repræsentanter fra alle de nordjyske erhvervskontorer og arbejdsmarkedscentre, der arbejder på at opbygge en tættere forretningsmæssig relation til Norge. BusinessBroen har gennem projektperioden haft kontakt til 600 virksomheder gennem forskellige aktiviteter, hvoraf 381 nordjyske virksomheder har haft målrettede møder med projektets erhvervskonsulenter og norgeskonsulent. Aktiviteter Aktiviteterne i projektet tager hovedsaligt udgangspunkt i den udarbejdede internationaliseringstrappe (se bilag). Aktiviteter er bl.a.: Trin 1 og 2: Sparring og virksomhedsudviklingsforløb: Virksomhederne bliver via de lokale erhvervskontorer og arbejdsmarkedscentre screenet i forhold til eksport. Derigennem bliver de henvist til Væksthus Nordjylland og Eksportrådets indsatser i forhold til eksport og kan blive tilbudt virksomhedsudviklingsforløb. Denne del sætter fokus på virksomhedernes parathed overfor eksport, og er ikke en del under denne ansøgning, men nærmere fundamentet for denne ansøgning. Trin 3: Screening til netværk og vidensformidling: Screening af den enkelte virksomhed, som eksempelvis er henvist fra enten de lokale erhvervskontorer, Væksthus Nordjylland eller andre samarbejdspartnere fokuserer på den enkelte virksomheds parathed netop i forhold til det norske marked og en afdækning af muligheder i BusinessBroens aktiviteter herunder etableringen af strategiske alliancer og netværk. 9

10 3. Projekter til beslutning BusinessBroen Trin 4: Netværk og strategiske alliancer: Med udgangspunkt i trin 3, samt den norske konsulents viden om det norske marked, vil der blive oprettet branchespecifikke netværk, hvortil virksomhederne vil blive bredt inviteret. Formålet med netværkene er at danne strategiske alliancer mellem de virksomheder der reelt kan og vil eksportere til Norge via et netværkssamarbejde. Det kan fx være et netværk omkring procesanlæg til fødevareindustrien. Trin 5: Forretningsorienterede netværk og shared services: Gennem de etablerede netværk og strategiske alliancer, er det formålet at virksomhederne skal udvikle mere forretningsorienterede relationer, fx i form af konsortiedannelse. Målet er at få virksomhederne gjort klar til at fortsætte når BusinessBroen slipper, ved at drive fællesskabet kommercielt selv. Samtidig skal der arbejdes med shared service, hvor virksomhederne går sammen omkring markedsføring, salgsindsats i Norge mv. Partnere BusinessBroen er et paraplyprojekt, som rummer forskellige indsatser og en række partnere. Nærværende ansøgning rummer ikke alle aktiviteter, da de ligger hos andre partnere i projektet og derfor finansieres af andre finansieringskilder. Erhvervshus Nord i Frederikshavn er leadpartner på projektet med et tæt samarbejde til BusinessAalborg og Hjørring erhvervscenter. De øvrige kommuner i Nordjylland er desuden partnere i projektet. BusinessBroen har derudover et tæt samarbejde med Væksthus Nordjylland og Eksportrådet. I Norge samarbejder BusinessBroen bl.a. med Greater Stavanger og i den kommende projektperiode sættes fokus på en udbygning af samarbejdspartnere i Norge, som kan sikre, at broen bliver tovejs. BusinessBroen vil i den nye projektperiode sætte mere fokus på synergien der kan opstå ved et tættere samarbejde med de norske klynger. Finansiering og tidsramme BusinessBroen søger finansiering til en tre-årig periode fra 1. juli 2015 til 30. juni Det samlede ansøgte budget er kr. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. pr. år, i alt kr. i den tre-årige periode. 10

11 3. Projekter til beslutning - Bæredygtig Erhvervsudvikling Formål Udnytte vækstgevinsterne i Nordjylland, som knytter sig til grøn omstilling, herunder cirkulær økonomi, klima og ressourcebesparelser ved at understøtte en geografisk udvidelse af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NBE til at dække kommunerne i Nordjylland. Herved opnås : Øget omsætning og beskæftigelse i SMV ( f.eks. 30 jobs per tons genanvendt affald og vækst i BNP ). Flere synergier og styrket tværgående samarbejde via et fælles netværk for bæredygtighed i Nordjylland. Øget spredning af viden og erfaringer på området mellem partnerne, virksomheder og andre aktører. Øget synlighed af kommunerne og Regionen som foregangsregion for bæredygtighed Fastholdelse af arbejdskraft i Nordjylland herunder de højtuddannede. Samskabelse og helhedstænkning via et øget og anderledes tværgående samarbejde fx på tværs af strukturer i kommunerne og mellem det private og det offentlige Professionaliseret klyngesekretariat forankret omkring væsentlige Ressource Loops i regionen til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne Aktiv anvendelse af den kommunale købekraft til at understøtte en styrket markedsposition i forhold til bæredygtige produkter og ydelser hos regionens virksomheder. Baggrund Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark er en forening med privat /offentlig bestyrelse (NBE). Netværket med mere end 80 virksomhedsmedlemmer er i dag så populært, at ydelsen foreslås at kunne tilbydes virksomheder i alle regionens kommuner via en fælles indsats i BRN. 11

12 3. Projekter til beslutning - Bæredygtig Erhvervsudvikling NBE - netværket har fokus på i praksis at bistå virksomhederne med at opnå konkurrencemæssige fordele ved at komme på forkant i en grøn omstilling. Dette sker via konkrete samarbejdsprojekter, videndeling og konkret udviklings- og effektiviseringsprojekter på virksomhederne samt udarbejdelsen af virksomhedsspecifikke forretningsplaner. Centralt for NBE er et tæt offentligt/ privat samarbejde til fælles gavn. Aktiviteter Fælles indsats for bæredygtig erhvervsudvikling Virksomhedsindsats målrettet bæredygtig vækst (erhvervsudvikling og jobskabelse) Virksomhedsindsats inden for særlige brancher (F.eks. byggeri, fremadrettet særlige indsatsområder i NBE) Ekstern medfinansiering af indsatserne på virksomhederne, så regionens andel af EU og nationale støtte midler forøges. Tidsplan 1 trin : trin: 2018 og frem Partnere Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark : Nuværende partnere i NBE: Aalborg Kommune, Hjørring kommune, Aalborg Universitet, Energi Nord, Business Aalborg og Hjørring Erhvervscenter. Der er på nuværende tidspunkt ca. 80 medlemsvirksomheder fra Aalborg / Hjørring. 12

13 3. Projekter til beslutning - Bæredygtig Erhvervsudvikling Bestyrelsen for NBE har foreslået, at kontingentet og dermed indsatsen er den samme i alle kommuner uanset størrelse (for Hjørring og Aalborg bliver der tale om tillæg til nuværende indsats). Kontingentet er foreslået til kr. kontant pr. kommune pr. år samt arbejdstimer fra miljømedarbejdere til indsatsen svarende til kr. om året. Vækstforum ansøges om medfinansiering. I forhold til finansiering fra BRN kan der ud fra ovenstående finansieringsmodel peges på to forslag: Forslag 1: BRN finansierer 50% af alle udgifter jf. budget i bilag. Det forventes, at der vil være en gradvis udvidelse af NBE over årene, idet kendskab til NBE s ydelser og fordelene tager tid at få opbygget. Derfor er budgettet opdelt i trin kr. årligt kr. årligt kr. årligt Forslag 2: BRN finansierer kontant medlemskontingent for alle kommuner (minus Læsø) og Regionen, medarbejdertimer leveres af de kommunale forvaltninger og finansieres af kommunerne selv (forventeligt svarende til kr., idet medfinansiering fra Vækstforum håbes at dække 50%). 2016: kr. årligt 2017: kr. årligt 2018: kr. årligt 13

14 3. Projektideer Strategic Transnational Cluster cooperation Aalborg Kommune har på vegne af BRN i foråret arbejdet intensivt på at understøtte samarbejdet i Jyllandskorridoren fra Hamborg til Skagen blandt andet via et fælles projekt i Interreg Nordsø Programmet. Der er nu fremsendt et projektforslag, som også har Oslo by, Business Region Göteborg og Groningen i Holland som partnere. Såfremt forslaget godkendes af styringskomiteen i efteråret 2015, skal der udarbejdes egentlig ansøgning til februar Der er løbende orienteret om samarbejdet med Hamborg m.fl. i bestyrelsen. 14

15 3. Projektideer Strategic Transnational Cluster cooperation Formål At forbedre mulighederne for videndeling og netværk imellem energiklynger samt styrke den politiske involvering i klyngerne for at skabe bedre betingelser for udvikling. Videndeling og samarbejde er nøgleordene i projektet, fordi begge dele er afgørende parametre, når det handler om at fastholde konkurrencekraft i vores energisektor. Det overordnede formål med projektet er, at skabe bedre mulighed for innovation i klynger, ved at synliggøre fælles udfordringer og muligheder på tværs af Nordeuropa og på den måde skabe bedre forudsætninger for videndeling og samarbejde. På sigt er det tanken, at projektet kan videreføres til andre og flere fagområder. Baggrund Der ligger et stor uudnyttet potentiale i at skabe bedre innovation for vores energiklynger ved at tænke klyngernes arbejde i et mere internationalt perspektiv. Projektet har derfor en ambition om, at styrke energiklyngerne og deres virksomheders innovationsevne gennem mere internationalt samarbejde med nærliggende regioner, byer og klynger i Nordeuropa. En stor udfordring for at skabe innovation i klynger er ofte at de mangler kritisk masse internationalt og internationale samarbejdspartnere. Derfor vil projektet skabe samarbejde mellem Energiklynger i Nordsøregionen. Hovedaktiviteter 1. Øge den politiske opbakning til klyngernes arbejde. Der skal skabes en bedre sammenhæng mellem de politiske ambitioner for vækst og udvikling og klyngernes konkrete arbejde. Dette skal medvirke til at skabe mere overensstemmelse mellem politiske ambitioner og klyngernes udviklingspotentialer. 2. Opbygning af viden og kapacitet i klyngeorganisationerne til at levere inovation support measures til små og mellemstore virksomheder. Forbedre klyngernes service til deres virksomheder gennem afprøvning og udvikling af fælles værktøjer ex: innovation management, innovations finansiering, business partner mapping, toolbox to ensure inflow of research til SMV, innovation foresighting. 15

16 3. Projektideer Strategic Transnational Cluster cooperation Tidsplan Expression of Interest indsendt 30 juni Projekt ideen behandles i november Besked om vi må gå videre og skrive en fuldstændig ansøgning gives i november Deadline for fuldstændig ansøgning vil formodentlig foreligge tidlig forår Hvis ansøgning indsendes og godkendes vil projektet formodentligt kunne påbegyndes sommer/sensommer 2016 og afsluttes i Partnere Region Nordjylland, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Region SydDanmark, Clean Cluster Danmark, Business Region Gøteborg, Innovatum (S), Schleswig-Holstein Landesregierung, Free and Hanseatic City of Hamburg, Renewable Energy Cluster Hamburg, Hafen City University Hamburg, Energy Valley (NL), City of Oslo, Oslo Renewable Energy and Environment Cluster, Sustainable Business Hub (S), Scottish Enterprise og Aalborg Kommune med Energi klynge nord (HubNorth mfl). Finansiering Indikativt budget Euro med Euro i egenfinansiering. 16

17 3. Projektmodning Bestyrelsen har på mødet 26. juni 2015 godkendt projektidéer for hhv. International House og Tech Lab for velfærdsteknologiske løsninger. Projekterne er nu under modning forankret i hhv. tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft og Erhvervsudvikling og jobskabelse. Begge projekter er drøftet på seneste møde i sekretariatsledelsen, hvor tovholdergrupperne gav en status. Begge projekter håndteres i tovholdergrupperne inden der forventeligt fremsendes en projektbeskrivelse til næste møderække. International House Formanden for tovholdergruppen har haft et indledende møde med projektledelsen. Han deltager på førstkommende styregruppemøde i projektet. Sekretariatet undersøger tilslutningen til samarbejdet om myndighedsdelen i forhold til International Citizen Service og sender en status til tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. Projektledelsen fremsender projektbeskrivelse til tovholdergruppen, der drøftes i den næste møderække. Tech Lab for velfærdsteknologiske løsninger Projektet tænkes sammen med eksisterende initiativer, som eksempelvis Ideklinikken og BioMed Community. Projektet drøftes på næste møde i tovholdergruppen for erhvervsudvikling og jobskabelse og sideløbende i ErhvervsForum. Det forventes, at der fremsendes en projektbeskrivelse til næste møderække. 17

18 3. Projektimplementering nye studiejobs Ovenpå Bruxelles-turen i januar har tovholdergruppen for internationalt samarbejde været i dialog med Den europæiske Socialfond, for at undersøge muligheden for anvendelse af et nyt finansieringsinstrument joint action plans. Kort fortalt går det ud på, at der forlods aftales en betaling pr. resultat i et givent projekt, der herefter afregnes ud fra målopfyldelse. Fokus flyttes dermed fra dokumentation af administration til dokumentation af resultater. 3. september 2015 afholdes første kommunale informationsmøde om studiejobs i Vesthimmerlands Kommune med deltagelse af ledere og centralt placerede studiejobs. På næste møde i tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft nedsættes en projektgruppe med ansvaret for at følge implementeringen af projektet. Implementeringen af de private studiejobs sker med udgangspunkt i NES-gruppen. De private studiejobs er på dagsordenen på NES i september Entreprenørskab i Ungdomsuddannelserne Forud for seneste bestyrelsesmøde fik vi en henvendelse fra det eksisterende projekt Entreprenørskab i Ungdomsuddannelserne om medfinansiering af et tillægsprojekt. Det blev sidenhen besluttet af formandskabet på vegne af bestyrelsen. Tillægsprojektet fokuserer på flere aktiviteter i IgangZ-husene, aktiviteter for talentelever i husene og mere samarbejde med lokale virksomheder. IgangZ-husene i Hjørring og Thisted er åbnet 28. august

19 3. Projektevalueringer To BRN-projekter er afsluttet, og er nu overgået til evalueringsfasen. Fælles nordjysk stand på Folkemødet 2015 BRN medfinansierede deltagelsen på Folkemødet med 0,15 kr. pr. indbygger ( kr.). Region Nordjylland har fungeret som tovholder og har i samarbejde med det øvrige partnere udarbejdet et evalueringsudkast med følgende konklusioner. At afsender på den nordjyske stand var uklar, og fremadrettet bør tydeliggøres, samt at der med fordel kan være et basisbudskab for standen andet end overordnet synliggørelse af regionen. At man med fordel kan arbejde strategisk med hvilke målgrupper man vil tiltrække, og så designe indhold derefter. At der bør være et klart politisk indhold, og bred repræsentation fra de nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. At der manglede koordinering af kommunikation til presse og på sociale platforme. At teltets indretning var en skuffelse. Fællesafsnit i planstrategier og REVUS På mødet den 27. marts 2015 godkendte bestyrelsen et fælles afsnit til de nordjyske kommuners planstrategier og den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS). Udarbejdelse af afsnittet blev varetaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner og regionen, og omfattede også løbende involvering af de øvrige interessenter. I løbet af den kommende tid vil der blive udarbejdet en status på planstrategierne, ligesom tovholdergruppen vil uddrage de vigtigste læringspunkter af processen. 19

20 4. Økonomi Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager økonomistatus til efterretning Godkender at kontingent for 2016 bliver det samme som i 2015, dvs. 15 kr. pr. indbygger for kommuner og 9 kr. pr. indbygger for Regionen Sagsbeskrivelse Siden sidst er der foretaget følgende korrektion i budgettet i forhold til Region Nordjyllands projektmidler med udgangspunkt i de finansieringskilder, der er anvendt. De midler, der er reserveret til sundhedsprojekter vedrører ikke længere 2 kr. pr. indbygger ( kr.), men i stedet kr. (ca. 2,40 kr. pr. indbygger). På seneste møde i direktionen blev der truffet beslutning om at understøtte tovholdergrupperne og den interne koordinering med et halvt årsværk og ligeledes kommunikationsindsatsen med et halvt årsværk. Finansieringen sker gennem sekretariatsmidlerne. Aalborg Kommune finansierer den anden halvdel. Kontingent Ifølge 6 i vedtægterne for BRN skal det årlige kontingent hvert år fastsættes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet på forslag fra bestyrelsen som et kronebeløb pr. indbygger. Kontingent for 2015 er på 15 kr. pr. indbygger for kommunerne og 9 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland. I 2015 er kontingentet jf. baggrundsnotat for BRN disponeret således: For kommunerne: 5 kr. disponeres af bestyrelsen til fælles erhvervsinitiativer 5 kr. disponeres af den enkelte kommune til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v. 4 kr. reserveres til en fælles turismeindsats 20

21 4. Økonomi For Regionen: 3 kr. til en styrkelse af EU-kontorets indsats i Bruxelles jf. nedenfor (svarende til 1,74 mio. kr.) 5 kr. disponeres af Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg 1 kr. til analyser m.v. 21

22 4. Budget 2015 Budget Disponeret Frie midler TURISME 4 kr. pr. indbygger fra kommuner NORDDANMARKS EU-KONTOR 3 kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) PROJEKTMIDLER Fælles projekter mv. 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 2,60 kr. pr. indbygger fra RN Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner Specifikt sundhedsprojekter 2,40 kr. pr. indbygger fra RN SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN I ALT * Eksklusiv ansøgningerne fra dagens møde. 22

23 4. Projektbudget Projektmidler Fælles MARCOD Fælles energisatsning BioMed Community BrainsBusiness SmartLog Bedre digital infrastruktur Incoming BusinessBroen NBE* Restbudget Projektmidler Fleksible Vestkystpartnerskabet - medlemskab Restbudget Samlet restbudget * Finansieringen afklares på dagens møde 23

24 4. Fleksible midler 2015 Kommune Budget PROJEKTER Vestkystpartnerskab* Rest Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg I ALT * Der er ligeledes givet bevilling i

25 5. Strategiseminar Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Godkender de indholdsmæssige rammer for strategiseminaret 30. oktober 2015 Sagsbeskrivelse Sekretariatet har udarbejdet følgende forslag til program for strategiseminaret. Programmet er præsenteret på mødet i formandskabet. Udgangspunktet er at mødet finder sted i tidsrummet 08:00-13:00 med efterfølgende frokost. BRN Formål Indsatsområder Målsætninger / Evaluering ErhvervsForum Status NordDanmarks EU-kontor Det dagsordenssættende Internationalt Nationalt Regionalt Der er nedsat en arbejdsgruppe, der deltager i den konkrete planlægning efterfølgende. 25

26 6. Forretningsorden for bestyrelsen Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Godkender forslag til forretningsorden for bestyrelsen. Sagsbeskrivelse På seneste møde i bestyrelsen blev behov for en forretningsorden for bestyrelsen drøftet, og det blev aftalt, at et forslag til forretningsorden skal foreligge til det kommende møde. Forslaget er vedlagt som bilag 3. Forslaget indstilles af direktionen og sekretariatsledelsen. 26

27 7. Det fælles sekretariat: proces, kommissorier, udpegning Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Sekretariatet har i samarbejde med sekretariatsledelsen og direktionen udarbejdet reviderede kommissorier for tovholdergrupperne og sekretariatsledelsen samt en procesmodel. Formålet har været at adressere de udfordringer som det første halve år i BRN har givet anledning til. Formålet med procesmodellen er at synliggøre proces for behandling af projekter i BRN, både internt i det fælles sekretariat (det fremlagte forlag) og eksternt til Erhvervsforum og partnere (der udarbejdes en illustration, eftersendes). Samtidig fastlægger modellen, hvem der kan initiere forslag, og hvordan behandling organiseres, herunder fordeling af opgaver og kompetencer. Dette har været efterspurgt såvel internt som eksternt. Forslaget til procesmodel er bygget op om den hidtidige praksis, hvor bestyrelsen drøfter et projekt både som idé og som bearbejdet forslag. Dette fastholder bestyrelsens indflydelse i forhold til prioritering af indsatsen i BRN og sammenhæng på tværs af indsats både i BRN og med andre parter. Bestyrelsen vil til enhver tid kunne vælge en hurtigere behandling og godkende et projekt på første møde. Kommissorierne for sekretariatsledelse og tovholdergrupper er reviderede i overensstemmelse med forslag til procesmodel og hidtidige erfaringer fra arbejdet i det fælles sekretariat. I vedhæftede bilag vises de reviderede kommissorier. 27

28 7. Procesmodel 28

29 7. Medlemmer af tovholdergrupperne Erhvervsudvikling og Kvalificeret Medlem Erhvervsudvikling Kvalificeret Medlem jobskabelse arbejdskraft og jobskabelse arbejdskraft Erhvervschef Leder, Job-Virk.service Brønderslev Brønderslev Marianne Gade Lisbeth Jensen Turisme Turisme Infrastruktur Infrastruktur Internationalt Internationalt samarbejde samarbejde Frederikshavn Chefkonsulent Projektleder Chefkonsulent Mogens IT-chef Kahr Projektchef Lise-Lotte Stisager Rikke Rikke Gundersen Gundersen Lise-Lotte Lise-Lotte Stisager Stisager Mogens Poul Rask Nielsen Nielsen Kahr Nielsen Poul Rask Nielsen Hjørring Udviklingskonsulent Afdelingsleder Souschef Udviklingskonsulent Dorte Woldbye Ole Bendix Lisbeth Bilde Dorte Woldbye Dorte Woldbye Ole Bendix Lisbeth Bilde Dorte Woldbye Jammerbugt Søren Erhvervskonsulent Westergaard Leder, Jan Muff Virk.service Martin Udviklingskonsulent Storgaard Jammerbugt Søren Westergaard Jan Muff Martin Storgaard Læsø Læsø Jørgen Basballe Michael Trine Søndergaard Jørgen Direktør Basballe Udviklingskonsulent Turistchef Direktør Michael Direktør Mariagerfjord Jørgen Basballe Michael Christiansen Christiansen Pedersen Trine Pedersen Jørgen Basballe Christiansen Jørgen Basballe Chef, Henrik Job/Borgerservice Rene Udviklingschef Natur- og Miljøchef Morsø Morsø Henrik R. Christensen Tanja Tanja Christiansen Arne Arne Kirk Kirk Christensen Erhvervs- og turistchef Funktionsleder Turistchef Erhvervskonsulent Rebild Anders Anders Stryhn Anne Anne Aagaard Aagaard Berg Berg Bodil Bodil Christensen Christensen Jane Lindberg Jane Lindberg Specialkonsulent Kontorchef Specialkonsulent Region Nordjylland Lone Johansen Nanna Skovrup Carsten Mogensen Lone Johansen Nanna Skovrup Carsten Mogensen Teamleder, Erhverv Sekretariatschef Turistchef Thisted Torben Torben Linde Linde (Martin Kirstine Hoxer) Kejser Ole Riis Ole Riis Morten Kontorchef Lemvigh Per Toppenberg Morten Lemvigh Jette Chef, Ganzler IT-digitalisering Jette Kristensen Ganzler Kristensen Specialkonsulent Runa Coxeter Runa Coxeter Direktør Ivar Sande Ivar Sande Erhvervschef Chef, Job-Borgerservice Udviklingschef Udviklingskonsulent Vesthimmerland Dan Skovgaard Lone Lollesgaard Anna Oosterhof Carsten Christensen Dan Skovgaard Lone Lollesgaard Anna Oosterhof Carsten Christensen Charlotte P. Christina Z. Aalborg Lene Leder, Lykkegaard Strategi og Netta Ben-Yedidia Konsulent (Helge Pt. Søgaard) økonomichef Aalborg Udvikling Knudsen Afdelingsleder Int. Folmand projektkoordinator Netta Ben-Yedidia Anette Møller Charlotte P. Knudsen Christina Z. Folmand Lene Lykkegaard 29

30 8. Status på involvering af Erhvervsforum Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager status på involvering af Erhvervsforum til efterretning Sagsbeskrivelse Før sommerferien er der fulgt op blandt medlemmerne af ErhvervsForum i forhold til deres interesser. Disse fremgår af de følgende slides. Tilbagemeldingerne fra de sidste er undervejs med hjælp fra medlemmerne af sekretariatsledelsen. Formændene for tovholdergrupperne sikrer, at der tages kontakt til alle medlemmer, der har udtrykt interesse for indsatsområdet med henblik på at aftale form for det videre samarbejde. Deadline for dette er udgangen af uge 37 (11. september 2015). Mange medlemmer er dog allerede i tæt dialog om projekter og indsatser. 6. august 2015 mødtes formand for bestyrelse og direktion med den nyudpegede formand for Erhvervsforum, Torben Fristrup, for at drøfte arbejdet i Erhvervsforum. Der var enighed om, at det skal være muligt at engagere sig i Erhvervsforum på flere niveauer: projektniveau, indsatsområde og endelig de store linjer for BRN det strategiske niveau. De to første niveauer håndteres via arbejdet i tovholdergrupperne. Det strategiske niveau håndteres via formandskabet for Erhvervsforum i tæt dialog med bestyrelsen. På de følgende sider fremgår tilbagemeldingerne fra ErhvervsForum. Indsatsområderne er markeret med krydser, hvor der ikke er en specifik interesse. Der, hvor der er en specifik interesse, fremgår denne. 30

31 8. Tilbagemeldinger fra ErhvervsForum Medlem Erhvervsudvikling og jobskabelse Kvalificeret arbejdskraft Turisme Infrastruktur Internationalt samarbejde Torben Fristrup Cubic-Modulsystem Brønderslev Kommune Produktion og innovation Faglærte Fysisk infrastruktur Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken Brønderslev Kommune Produktion og salg Arne M. Jensen Brønderslev Erhverv og Turisme Brønderslev Kommune Faglærte Poul Knudsgaard MAN Frederikshavn Kommune Maritim Per Malmberg Arena Nord Frederikshavn Kommune Bo Uggerhøj Frederikshavn Havn Frederikshavn Kommune Niels Bro Skallerup Seaside Resort Hjørring Kommune Morten Keller Caspersen Novo Nordisk Hjørring Kommune Henrik Renneberg Color Line Hjørring Kommune Brian Bertelsen Noach Co. Jammerbugt Kommune Bestyrelsesarbejde mentorer 31

32 8. Tilbagemeldinger fra ErhvervsForum Medlem Erhvervsudvikling og jobskabelse Kvalificeret arbejdskraft Turisme Infrastruktur Internationalt samarbejde Bruno Mølgaard Jammerbugt Kommune Martha Holme Migatronic Jammerbugt Kommune Svend Ole Larsen Læsø Fiskeindustri Læsø Kommune Hans Peter Jensen Hans Jensen Lubricators Mariagerfjord Kommune Maritim, Produktion og innovation Jørn Kristensen Brdr. Nielsen Mariagerfjord Kommune Franz Cuculiza Aage Vestergaard Larsen ApS Mariagerfjord Kommune NBE Jesper Overgaard Jesperhus Resort Morsø Kommune Bestyrelsesarbejde Søren Mattesen Vilsund Blue Morsø Kommune Henrik Degn Degn Grafisk Rebild Kommune Karen Eriksen O. Storm Bronzestøberi Rebild Kommune Produktion og innovation 32

33 8. Tilbagemeldinger fra ErhvervsForum Medlem Erhvervsudvikling og jobskabelse Kvalificeret arbejdskraft Turisme Infrastruktur Internationalt samarbejde Flemming Knudsen FK46 Consult Rebild Kommune Inward investment, bestyrelsesarbejde Carsten Beith Fonfisk A/S Thisted Kommune Jan Brusgaard Feriepartner Thisted Kommune Martin Søgaard IDEALCOMBI A/S Thisted Kommune Kim Berg Probeco Vesthimmerlands Kommune Mads Øgaard Øgaard El A/S Vesthimmerlands Kommune Gert Hosbond Sport&Academy Vesthimmerlands Kommune Mads Peter Veiby CEGO Aalborg Kommune IT, servicefag Randi Ib Board Governance Aalborg Kommune Bestyrelsesarbejde Svante Bundgaard Aalborg CSP Aalborg Kommune Fysisk infrastruktur 33

34 8. Tilbagemeldinger fra ErhvervsForum Medlem Erhvervsudvikling og jobskabelse Kvalificeret arbejdskraft Turisme Infrastruktur Internationalt samarbejde Poul Søe Jeppesen Aalborg Handelsskole Uddannelser Inge Carlé Frederikshavn Gymnasium Uddannelser Antonino Castrone AAU Uddannelser Henriette Eduardsen UCN Uddannelser Jens Kjerulf DTU Aqua Uddannelser Bjarne E. Jensen REGLAB National/International Niels Boye INTERREG National/International Maritim 34

35 9. Strategi- og handlingsplan: Sag til byrådene og Regionsrådet Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Det fremgår af 3 i vedtægterne for BRN, at De strategiske indsatsområder i Business Region North Denmark nedfældes og konkretiseres i en strategi- og handlingsplan. Planen godkendes af bestyrelsen og sendes til orientering i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Strategi- og handlingsplanen blev godkendt på bestyrelsesmøde 26. juni Der er udarbejdet et udkast til sagsfremstilling til byrådene bilag 4, som kommuner og Regionen kan anvende ved sagsfremstilling i egen organisation. Strategi- og handlingsplanen suppleres med et projektkatalog bilag 5, der giver overblik over projekter i pipieline, godkendte projektidéer samt igangværende og afsluttede projekter. 35

36 10. Kommunikation Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Godkender nyhedsbrevets udformning Godkender indholdet i det første nyhedsbrev Sagsbeskrivelse Kommunikationsgruppen har udarbejdet et udkast til et nyhedsbrev fra BRN. Den overordnede struktur fremgår nedenfor med eksempler på, hvad indholdet kunne være. På dagens møde præsenteres udkast til det første nyhedsbrev. Formandskabet siger Nye projekter Andre nyheder Personcase Nye statistikker tilgængelige Nye projekter i pipeline Nyttige links Projektkatalog Seneste dagsorden Seneste referat Kommunestatistik 36

37 11. Støtteerklæringer Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Drøfter hvorvidt BRN skal tilkendegive støtte gennem støtteerklæringer Drøfter hvorvidt BRN skal underskrive støtteerklæring til projektet Science for Society Sagsbeskrivelse BRN har modtaget en henvendelse fra Karrierecentret på Aalborg Universitet. I samarbejde med Aarhus Universitet, Lunds Universitet, Universitetet i Oslo og Oslotech gennemføres projektet Science for Society, der har til formål at fastholde ph.d. er i området og derigennem forbedre kompetenceniveauet i virksomhederne og i højere grad kommercialisere forskningsresultater. Der er således både fokus på beskæftigelse og entrepreneurskab. Henvendelsen rejser en principiel diskussion i BRN i forhold til, hvorvidt vi underskriver den slags støtteerklæringer. Sekretariatets vurdering er, at det konkrete projekt er helt i tråd med strategien i forhold til kvalificeret arbejdskraft, men der kan også være en bekymring for at der kommer mange af denne type henvendelser. Indholdet af støtteerklæringen til det konkrete projekt fremgår på næste slide. 37

38 11. Støtteerklæring for Science for Society Science for Society er et projektsamarbejde mellem partnere ved Aalborg Universitet, Århus Universitet, Lunds Universitet, Universitetet i Oslo og Oslotech. Målet er, at partnerne via et EU-støttet ØKS-Interreg projekt, som søges i september 2015, skal udvikle og udbyde aktiviteter, der skal styrke: ph.d.-studerendes samarbejde med erhverslivet i ØKS-regionen, ph.d.-studerendes interesse for at skabe sig en karriere i den private sektor, erhvervslivets efterpsørgsel på ph.d.-kandidater og den viden og de kompetencer, som ph.d.-studerende har inden for entreprenørskab og kommercialisering. Det er et udtalt mål fra de involverde universiteter, at en større andel af forskningsresultater skal udnyttes kommercielt. Projektets mål er derfor at øge ph.d.-studerendes forståelse og engagement for entreprenørskab og genere viden om potentialet i kommerciel værdiskabelse og desuden skabe mere entreprenørielle forskere. Samtidig vil projektet skabe viden omkring det store innovation- og vækstpotentiale, der ligger i at øge ph.d.ernes vej ud i den private sektor. I forbindelse med projektet vil projektpartnerne invitere og involvere virksomheder, erhvervskontorer og netværk til at deltage med viden og input, som skal fremme mødet mellem ph.d.-studerende og erhvervsliv og skabe nye innovationsfremmende samarbejder og muligheder. Aktiviteter vil bl.a. være målrettede forsknings- og virksomhedscases, kompetenceafklaring, entreprenørskabskurser, mentormatch og udvikling af vidensplatforme og vidensfora. Business Region North ønsker med denne interesseerklæring at udtrykke sin støtte og opfattelse af relevans for ØKS- Interreg projektet - Science for Society. 38

39 12. Mødeplan Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Drøfter forslag til mødeplan for 2016 Sagsbeskrivelse Sekretariatet har, i samarbejde med KL-sekretariatet og Region Nordjylland, udarbejdet en mødeplan for 2016, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet 26. juni Her anmodede bestyrelsen om, at der udarbejdes et nyt bud på bestyrelsens mødeplan, med hensyntagen til at undgå den sidste fredag i måneden. Formandskabet bemærker, at fredag 17. juni 2016 har sammenfald med Folkemødet. 39

40 12. Mødeplan 2016 Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse Bestyrelse - alternativ 1 Fredag 15. januar 2016 Rebild *Fredag 29. januar 2016 Aalborg *Fredag 5. februar 2016 Regionshuset *Fredag 5. februar 2016 Regionshuset 2 Fredag 18. marts 2016 Jammerbugt *Fredag 1. april 2016 Hjørring *Fredag 29. april 2016 Regionshuset Fredag 8. april 2016 Regionshuset 3 Fredag 20. maj 2016 Thisted *Fredag 3. juni 2016 Læsø *Fredag 10. juni 2016 Regionshuset Fredag 17. juni 2016 Regionshuset 4 Fredag 19. august 2016 Brønderslev *Fredag 2. september 2016 Rebild *Fredag 23. september 2016 Regionshuset Fredag 9. september 2016 Regionshuset 5 Fredag 28. oktober 2016 Aalborg *Fredag 11. november 2016 Frederikshavn *Torsdag 17. november 2016 Regionshuset *Torsdag 17. november 2016 Regionshuset Møder markeret med * finder sted i forlængelse af KDK eller KKU 40

41 12. Mødeplan 2015 Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse august 2015 Frederikshavn 21. august 2015 Thisted 18. september 2015 Regionshuset Ekstra 23. september Hjørring 30. oktober oktober Mariagerfjord 6. november 2015 København 27. november 2015 Regionshuset 41

42 13. Gensidig orientering Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Orienterer hinanden om relevant nyt Sagsbeskrivelse Medlemmerne af bestyrelsen orienterer hinanden om relevant nyt. Enkelte orienteringspunkter fremgår nedenfor. BRN som høringspart BRN har modtaget en henvendelse fra Nationalpark Thy vedr. høring af den nye nationalparkplan, der vedtages i den kommende tid. Henvendelsen er behandlet i formandskabet og indstillingen er at BRN som udgangspunkt ikke er høringspart. Oplæg på KL s Erhvervskonference 2015 og Byplanmøde august 2015 deltog Lene Kjelgaard på KL s årlige erhvervskonference med et indlæg om, hvorfor BRN er relevant for de nordjyske kommuner. Kommunikationsgruppen udarbejdede pressemateriale. Primo oktober 2015 afholdes Byplanmøde Jørgen Basballe deltager på konferencen med et indlæg om erhvervsudvikling på nordjysk. Kommunestatistik Der er nedsat en styregruppe for kommunestatistik med henblik på at adressere efterspørgslen efter kommunespecifik data. Der er gennemført en besøgsrunde hos kommunerne, der viser at der er stor forskel på, hvor godt kommunerne selv er rustet datamæssigt. Den primære efterspørgsel hos kommunerne er turisme, detailhandel og data på det subkommunale niveau samt fremskrivninger. Hermed et link til et bud på, hvad en sådan kunne indeholde i form af KONTUR, der udgives af Region Syddanmark. På næste møde præsenteres gruppens bud på en indholdsmæssig oversigt. Besøg fra DI 17. august 2015 havde sekretariatet besøg af Hanne Schou, der er underdirektør i DI, til en orientering om BRN. 42

43 14. Eventuelt 43

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne... 4 Produktion og Innovation.. 6 Tiltrækning af internationale specialister.6 Fra ufaglært til faglært.6 Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...6 Kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov.7 Kortlægning

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-06-2014 15:00 MØDESTED Innovationsgaragen, Skovlunde Byvej 96a MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 29. oktober 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere