Statusnotat juli De Utrolige År

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat juli 2012. De Utrolige År"

Transkript

1 Statusnotat juli 2012 De Utrolige År

2 De Utrolige År Notat om arbejdet i Frederikssund kommune Generelt om DUÅ De Utrolige År (DUÅ) er en amerikansk evidensbaseret programserie, der kan forebygge eller behandle adfærdsvanskeligheder hos børn i alderen 0-12 år. Programserien er en manual-baseret pakke af forskellige programmer. Programserien består af seks forældreprogrammer, to børneprogrammer og ét program rettet mod personale i skole og børnehave. De Utrolige År bliver brugt over hele verden. Navnlig i Norge og Wales er man langt med implementering af programserien. I Danmark arbejdes der med DUÅ i en række kommuner, men ikke alle programmerne er repræsenteret. I Frederikssund kommune har der været arbejdet med tre programmer: Dino Gruppe, som retter sig mod en mindre gruppe børn med vanskeligheder. Dino Klasse, et børneprogram som arbejde med en børnegruppe, eksempelvis en stue i en børnehave eller en skoleklasse. Programmet henvender sig derved til alle børn, med eller uden vanskeligheder. Forældreprogrammet Basic, hvor der arbejdes med en gruppe af forældre som har et barn i vanskeligheder. Hvert program ledes af en eller to gruppeledere. De medarbejdere, der skal varetage arbejdet som gruppeledere, deltager inden start i en tre dages workshop. Herefter modtager gruppelederne løbende vejledning af mentorer sammen med gruppeledere fra andre kommuner i Danmark. Derudover har gruppelederne planlagt og struktureret erfaringsudveksling med ligestillede kollegaer. Certificering af gruppelederne kan opnås, efter at have gennemført 2-4 forløb. Frederikssund er koblet på DUÅ gennem Socialstyrelsen. Det betyder at vi i projektperioden frem til udgangen af 2013 modtager en række ydelser gratis, herunder materialer, databehandlingssystemer, vejledning og certificering af medarbejdere samt deltagelse i workshop. Til gengæld har Frederikssund kommune forpligtet sig til at efterleve de krav, der stilles gennem konceptet. De kommunale forpligtigelser er bl.a. at medarbejderne får den nødvendige tid til forberedelse, gennemførelse af sessionerne samt deltagelse i vejledning og kollegial netværk (svarende til 40 % af en fuldtidsstilling for hver medarbejder); indlevering af data til evaluering og forskning; dækning af diverse udgifter forbundet med gennemførelse af programmerne. Eksempelvis skal der stilles børnepasning til rådighed for forældre, som ikke har et netværk, der 2/10

3 kan løfte denne opgave, mens forældrene deltager i forældreprogrammet. Ligesom bespisning af forældrene også indgår som en del af projektet. Om arbejdet med programmerne De Utrolige År giver forældre, børn, lærere og pædagoger grundlæggende kompetencer i nye måder at være sammen på. Et vigtigt princip i De Utrolige År er at fokusere på det positive i samværet med barnet. De Utrolige År er gruppebaseret. Det vil sige at programmet gennemføres med en gruppe børn eller en gruppe forældre (samt evt. en personalegruppe fra en skole eller børnehave 1 ). I grupperne anvendes rollespil, praktiske aktiviteter, samtaler omkring videoklip og direkte feedback fra gruppelederen eller andre gruppemedlemmer. Hvert program består af et forud fastlagt antal sessioner. Alle sessioner videooptages med henblik på gruppeledernes selvevaluering. Derudover gør gruppelederne i Dino Klasse brug af videooptagelserne i forhold til løbende vejledninger af medarbejderne i institutioner/skoler som deltager i et dinosaurusforløb. Styring Arbejdet med DUÅ i Frederikssund kommune har udviklet sig fra at være centreret omkring et enkelt børneprogram (Dino Gruppe) til nu at omfatte Dino Klasse og forældreprogrammet BASIC. Udvidelsen af aktiviteten har sammen med det generelle behov for løbende justeringer, når et sådant program anvendes, afstedkommet et behov for justering af styringen. Der er således i foråret 2012 udarbejdet en ny styringsstruktur, der især skal tilgodese behovet for at tage de nødvendige løbende beslutninger og tilpasninger 2. Dino Gruppe Dino Gruppe var det første program i DUÅ, som der blev arbejdet med i Frederikssund kommune. Børnehavebørn der var i vanskeligheder fra forskellige institutioner blev samlet i en mindre gruppe. Grunden til at man valgte ikke at fortsætte dette arbejde hænger sammen med to forhold. Det ene var det logistiske problem og udgiften forbundet med at transportere børn fra byens forskellige daginstitutioner til samme lokale to gange om ugen. Den anden og nok væsentligste årsag var det ekskluderende element, når børnene bliver udskilt fra deres faste gruppe. Hvilket er i modstrid med de inkluderende intentioner, der i øvrigt arbejdes med omkring børn og unge i Frederikssund kommune. Selv om der i øjeblikket ikke arbejdes med Dino Gruppe, så er der udviklingsmuligheder til stede. For eksempel kan man knytte arbejdet med Dino Grupper sammen med børnepasning i forbindelse med forældreprogrammet, således at der arbejdes med barn og forældre på samme tid. Den vidensmæssige kapacitet er tilstedet, idet Frederikssund kommune i støttepædagogkorpset har 3 medarbejdere, der er certificerede Dino Gruppe ledere. 1 Programmet Teachers Traning retter sig mod lærer og pædagoger. Vi har ikke dette program i Frederikssund, men der laves en lokal workshop for medarbejderne inden opstart af et Dino Klasse forløb i børnehaverne; der afholdes netværksmøder på tværs af institutionerne efter end Dino Klasse forløb, ligesom der gives vejledning til personalet umiddelbart efter hver session. 2 Vedlagt som bilag 3/10

4 Dino Klasse Inden for denne programserie er Frederikssund kommune en af de kommuner i landet, der har arbejdet mest målrettet. Vi har således en vældig fin medarbejder kapacitet på området. Til arbejdet med Dino Klasse i børnehaverne har vi gennem Socialstyrelsen fem støttepædagoger, som er under uddannelse 3 med henblik på certificering til arbejde med Dino Klasse. Tre af disse forventes at blive certificeret i løbet af sommeren Det er aftalt med Socialstyrelsen, at to af disse efterfølgende delvis skal frikøbes til videreuddannelse (Peer Coach), så de kan medvirke til at uddanne medarbejdere i andre af landes kommuner. Indenfor skoleområdet har vi en lærer og en pædagog tilknyttet Gyldenstensskolen, Afd. Svinget, som varetager arbejdet med Dino Klasse, og som også arbejder mod en certificering. Et dinosaurusforløb i Dino Klasse starter i slutningen af august måned og afsluttes med udgangen af april det efterfølgende år 4. Et dinosaurusforløb følger således normalt skoleåret. I skoleåret har der været gennemført Dino Klasse i fem grupper fordelt på tre daginstitutioner med henholdsvis 14, 14, 20, 21 og 28 børn. Derudover har der været Dino Klasse i en 0-klasse med 15 elever. I alt har Dino Klasse således i sidste periode direkte omfattet 112 børn. Forældre evalueringerne Som en del af arbejdet afsluttes et forløb med en forældreevaluering. Evalueringen fra de sidste forløb viste, at forældrene oplevede at langt de fleste børn havde fået et betydeligt udbytte af arbejdet med Dino Skole og at de vil anbefale et Dino Klasse forløb til andre. Den store forældretilfredshed kunne aflæsse i både skole og børnehaveforløbene. Nye grupper i I skoleåret er afsat samme personaleressource som det forgangne år til Dino Klasse arbejdet. Daginstitutionerne i kommunen ansøger efter eget ønske om at få et Dino Klasse forløb. På trods af de mange udfordringer der har været på daginstitutionsområdet (ny ledelsesstruktur, tilpasning af normeringskapacitet og budgetbesparelse), har der været stor interesse og overskud til at ansøge om Dino Klasse. Hidtil har gruppelederne arbejdet i makkerpar. Men for at kunne imødekomme så mange børnegrupper som mulig, inden for de samme ressourcer, er det blevet besluttet at flere af de efterhånden meget erfarne gruppeledere kan arbejde alene med en gruppe børn og de dertilhørende medarbejdere, og ikke som hidtil sammen med en makker. Foruden at kunne udnytte vores kapacitet bedre og tilbyde flere børnegrupper et forløb, er der også et håb om, at personalets større medvirken til gennemførelses af sessionerne, vil medføre et større ejerskab i institution. 3 Som tidligere nævnt, så foregår uddannelse inden selve arbejdet kun som en to-dages workshop. Efterfølgende foregå uddannelse parallelt gennem vejledning og selvevaluering 4 Der kan være varianter i denne tidsramme. Men som oftes vil man afslutte et forløb i børnehaven inden de store børn starter i SFO 1. maj. 4/10

5 På den anden side betyder en model med én gruppeleder også en større skrøbelighed i forhold til aflysninger ved sygdom etc.. Da arbejdet med Dino Klasse i skoleregi fortsat er i en opstartsfase, er der endnu ikke udarbejdet en visitationsmodel for skoleområdet. Dette har betydet, at skolerne var meget langt i deres planlægning af skoleåret da de modtog tilbuddet om et Dino Klasse forløb. På det først kommende skoledermøde vil programmet blive præsenteret og det forventes at en af skolerne vil tage imod tilbuddet 5. Om forældreprogrammet BASIC I 2010 åbnede Servicestyrelsen mulighed for, at kommunerne kunne byde ind i forhold til uddannelsen af gruppeledere og afholdelse af forældreprogrammet BASIC. Frederikssund Kommune valgte at byde ind med 4 deltagere, 2 familiekonsulenter og 2 støttepædagoger. Arbejdet med forældreprogrammet er således et fællesprojekt mellem Familieafdelingen og Dagtilbudsafdelingen. Forældreprogrammet Basis er målrettet forældre med børn i alderen 3 8 år, der udviser begyndende eller alvorlige adfærdsproblemer. Indsatsen er gruppebaseret. Det vil sige, at programmet gennemføres med en gruppe forældre. Målet er at give forældrene kompetencer i at praktisere nye samspilsmønstre. Forældreprogrammet skal fremme forældrenes kompetencer, så de f.eks. fokuserer mere på ros, opmuntring og positiv problemløsning i samspillet med deres børn. Endvidere giver forældreprogrammet forældrene mulighed for at danne netværk, da der arbejdes med en gruppe af forældre. Programmet strækker sig over en periode på uger med opstart i august/september måned. Udgangspunktet for BASIC er en gruppe bestående af ca. 12 forældre som mødes 2½ time en gang om ugen sammen med 2 gruppeledere. Hver session består af oplæg fra gruppelederen samt vignetter (små dvd-klip) af forældre og børn i forskellige familiære situationer. Disse danner sammen med rollespil basis for gruppediskussioner omkring principper for børneopdragelse med henblik på at nå frem til forskellige mulige problemløsninger. Forældrene, der deltager i forældreprogrammet, skal vælge et af deres børn som fokusbarn gennem hele kursusforløbet 6. Barnet skal være i aldersgruppen 3 8 år. Rekruttering af forældre til forældreprogrammet Frederikssund Kommunes motivation for at tilbyde De Utrolig Års forældreprogram var især begrundet i en stigning i antal henvisninger i Familieafdelingen til råd- og vejledningsforløb for forældre (både på det social- og handicapfaglige område). 5 Der har pt. kun været gennemført et forløb på skoleområdet 6 Vi har i Frederikssund kommune valgt at italesætte forældreprogrammet som et kursusforløb til forældrene. Programmet fordre at forældrene selv har valg at deltage, at de som forældre oplever en hvis tyngde af problemer omkring deres børn, og at de kan sætte mål for, hvad de som forældre vil arbejde med at opnå gennem kursusforløbet. 5/10

6 I projektansøgning til Socialstyrelsen har Frederikssund kommune vægtet tre forskellige målgrupper: - Universal forebyggelse (til alle forældre) - Indikeret forebyggelse (forældre til børn, der udviser symptomer) - Behandling (forældre til børn der er/vil blive diagnosticeret). I første forløb blev alle forældrene visiteret gennem Familieafdelingen. Der startede to forældregrupper op i slutningen af november , med deltagelse af i alt 14 familier. I gruppedannelsesprocessen blev det afklaret, at enlige forældre godt kan deltage i gruppen, selvom de ikke har en i deres netværk, som de kan tage med 8. Der var 4 familier, som kun består af 1 forælder, og heraf var der 1 forælder, som har en med fra sit netværk. Gruppelederne havde en ekstra opmærksomhed på, og omsorg for de enlige forældre med henblik på at understøtte deres deltagelse i forældregruppen bedst muligt. F.eks. i form af ekstra telefonopringninger i tiden mellem de enkelte gruppegange. 4 af de 14 fokusbørn havde en ADHD diagnose og 1 barn var under udredning. I de fleste familier var der andre søskende udover fokusbarnet. Der var én familie, som ikke ønskede at deltage i forældreprogrammet, efter at gruppelederne havde været på besøg 9, da det barn, som de anså som værende fokusbarnet, var for gammelt og forældrene oplevede ikke de samme vanskeligheder med det barn, som aldersmæssigt var i målgruppen for programmet. Erfaringerne med de første to forældregrupper Evalueringen blandt de deltagende forældre er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. Men de erfaringer og tilbagemeldinger vi har, er i høj grad positive. Deltagerfremmødet har været tæt på 100 %, frafald af forældre stort set ikke eksisterede, og der har været mange løbende positive tilbagemeldinger fra forældrene 10 Men erfaringerne viser også, at tyngden i problematikkerne hos forældrene og deres børn har været på grænsen af, hvad et gruppeforløb kan bære. Fremover vil det være hensigtsmæssigt at kigge på, om deltagelse i forældreprogrammet BASIC eventuelt skal suppleres med en familiekonsulent, der kommer i hjemmet/anden foranstaltning, da en tung problematik jo ikke udelukker deltagelse i forældreprogrammet. Det vil være ønskeligt, hvis der også kan være tale om en forebyggende indsats for nogle af forældrene. Endvidere viste erfaringerne, at det var kendetegnende for de 2 første forældregrupper, at de fleste af fokusbørnene er 7-8 år, og at de dermed lå tæt på den øvre aldersgrænse for, at forældrene kan deltage i projektet. Med programmerne under De Utrolige År, er der et ønske om at få fat i forældre og deres børn så tidligt som muligt for at fremme en tidlig og forebyggende indsats. Et mål for det fremtidige arbejde kan derfor være, at få flere deltagere med yngre børn. 7 En forsinket opstart pga. mange praktiske og logistiske udfordringer i en opstartsfase. 8 Da den egentlige udvikling sker i hjemmet omkring børnene, er det vigtigt at deltagende forældre har en netværksperson der kan deltage i BASIC sammen med dem. En som kan støtte op omkring arbejdet i hverdagen. 9 Først udfylder hver forældre et spørgeskema, derefter tager gruppelederne på et hjemmebesøg. 10 Forældrene har skullet evaluere de enkelte sessioner de har deltage i. 6/10

7 Omvendt er det meget naturligt, at det er de ældre børn, der er i fokus, da det ofte er her, at problemadfærden er særlig fremtrædende, og måske har været det i flere år hvorimod forældrene måske ikke oplever problemadfærden hos de mindre børn i samme grad. I nogle familier er det ældste barn måske også diagnosticeret med f.eks. ADHD, og fylder måske mere i forældrenes bevidsthed. Nye forældregruppe Styregruppen DUÅ valgte at visitationen til forældreprogrammet i den kommende periode ikke kun skulle ske gennem Familieafdelingen, for at få en brede i tilbuddet. I foråret sommeren 2012 er der således forsøgt at bringe informationer ud til alle professionelle (lærer, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer etc.) indenfor kommunen, der arbejder med forældre til børn i aldersgruppen 3-8 år. Der er lavet en visitationsprocedure, hvor medarbejderen i samarbejde med forældrene indstiller forældrene til deltagelse i et BASIC forløb. Der er nu blevet nedsat et bredt tværfagligt visitationsudvalg der skal behandle de indstillinger der bliver fremsendt. Forældrene bliver således gjort opmærksomme på tilbuddet via medarbejdere ansat i kommunen, sundhedsplejen, personalet i skole og SFO, PPR, institutionspersonale, socialrådgivere, familiekonsulenter, støttepædagoger eller den åbne anonyme rådgivning. Erfaringerne viser da også, at de forældre der har ønsket at deltage i forældreprogrammet, er blevet opfordret og indstillet af mange forskellige kategorier af fagfolk, og selv om de alle har den (ifølge konceptets vurderinger) tyngde af problemstillinger, som kræves for at komme i betragtning for deltagelse, så er der en større bredde end ved sidste udvælgelse af forældre. Helhedsperspektiv Gruppelederne har et ønske om, at der på sigt kan tilbydes Dino Grupper parallelt med forældreprogrammet. En anden model, anbefalet af Socialstyrelsen, er at kombinere Dino Klasse med Dino Gruppe bestående af børn fra samme institution. Det optimale vil være, at forældrene til børn i Dino Gruppen sideløbende deltager i et forældreprogram. Men heri kan der opstå en udfordring i ikke at komme til at udstille og udskille en gruppe af forældre og børn i en institution. At der arbejdes med Dino Klasse på skoleområdet giver også muligheder for at arbejde i forskellige helhedsperspektiver. Eksempelvis har der i den forgange periode været arbejdet med Dino Klasse både i børnehaven og i 0-klasse i Landsbyordningen i Ferslev. Socialstyrelsen arbejder i øjeblikket på at forankre arbejdet med DUÅ i fremtiden, og bevillingen af nye satspuljemidler har skabt mulighed for en eventuelt udvidelse af programserien. Teacher Traning vurderes af gruppelederne i Frederikssund som en måde, der i fremtiden kunne arbejdes målrettet med i forhold til medarbejderne i skole og institutioner, så et Dino Klasse forløb kan blive en endnu større del af et integreret arbejde med børnene og forældrene. Set i et helhedsperspektiv er der med andre ord, mange muligheder og udfordringer i det forsatte arbejde med De Utrolige Års programmer i Frederikssund Kommune. 7/10

8 Frederikssund Kommune den 15. august 2012 Pia Rogren Simonsen Leder af støttepædagogkorpset (Projektansvarlig DUÅ) 8/10

9 Ledelse - og styringsorganisering af DUÅ

10 Personsammensætning: Følgegruppen (chefniveau): Anders Ramsing (skolechef), Paw Holze Nielsen (dagtilbudschef), Palle Skov (direktør), Bernt Jensen (PPR leder), Flemming Olsen (familiechef) samt Pia Rogren Simonsen (leder støttepædagogkorps) som tovholder på projektet DUÅ. Styregruppen for Dino Klasse: Paw Holze Nielsen (dagtilbudschef), Maibritt Bengtson (skoleleder Gyldenstenskolen), Hanne Plambæk (souschef PPR), Ulrik Moll (pædagogisk konsulent) samt Pia Rogren Simonsen (leder støttepædagogkorps) som tovholder på projektet DUÅ. Styregruppen for forældreprogrammet BASIC: Paw Holze Nielsen (dagtilbudschef), Hanne Balle-Jensen (team leder), Linda August (Ledende sundhedsplejerske), Heidi Nymand Christensen (koordinator) samt Pia Rogren Simonsen (leder støttepædagogkorps) som tovholder på projektet DUÅ. Arbejdsgruppen for Dino Klasse: de 7 gruppeledere og Pia Rogren Simonsen Arbejdsgruppen forældreprogrammet BASIC: de 4 gruppeledere, Heidi Nymand Christensen og Pia Rogren Simonsen Gruppelederne i Dino Klasse for 0-6 års området: Tina Næblerød, Christina Mikkelsen, Britt Stenkvist, Dorte Rantala og Randi Hinrichsen (støttepædagoger) Gruppelederne i Dino Klasse for skole området: Mona Jul Christensen (lærer) og Bent Steen Hansen (pædagog) Gruppelederne på Forældreprogram BASIC: Lise Holmstrøm og Bente Panduro (familiekonsulenter), Marianne Bossen og Anne Hillemann-Jensen (støttepædagoger).

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er implementeringsmanualen?... 3 De tre faser i implementeringsprocessen... 3 Forberedelsesfase... 4 Ledelse...

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Socialstyrelsen... 1 1 Indledning...

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6

Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6 Titel Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6 Dato: 28. juni 2013 Børn og Unge Sagsnr: 12/036287 Andreas Benediktson abe@socialstyrelsen.dk 1. Parterne

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM. [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet]

GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM. [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM I "(SKRIV BØRN OG INSTITUTIONSNAVN)" KULTUR [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] 1 Maj 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Formål med distriktsteam 3. Overordnet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børnefamiliecenter København 03-12-2012 Sagsnr. 2012-179840 Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune.

Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune. Forslag til etablering af ny Heldagsskole i Nordfyns Kommune. På baggrund af anmodning om beskrivelse af mulighed for alternative forslag i Nordfyns Kommune til børns ophold på bl.a. Bøgelundskolen har

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

TYLSTRUP SKOLE EN PALS SKOLE

TYLSTRUP SKOLE EN PALS SKOLE TYLSTRUP SKOLE EN PALS SKOLE PALS, hvad er det? 1 PALS betyder Positiv Adfærd i Læring og Samspil. PALS er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. Målene er at styrke børns sociale og skolefaglige

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Stammegruppe for småbørn og skolebørn

Stammegruppe for småbørn og skolebørn Stammegruppe for småbørn og skolebørn En beskrivelse af tilbuddet på Taleinstituttet i Aalborg til småbørn og skolebørn der stammer med deltagelse af begge deres forældre Småbørnsgruppe Henvisning via

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel KEEP kursus- og støtteforløb til plejefamilier

Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel KEEP kursus- og støtteforløb til plejefamilier Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

De Utrolige År. Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år

De Utrolige År. Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år De Utrolige År Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år De Utrolige År Programserie Forældreprogram Institutions- og Skoleprogram Børneprogram 0 1 år 1-6 år 7 12 år Formålet med

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE 9.-10. DECEMBER 2013 IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE VED CHARLOTTE BUCHHAVE, DORTE LE COQ OG DORTE BRØNS, RANDERS KOMMUNE EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere