Statusnotat juli De Utrolige År

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat juli 2012. De Utrolige År"

Transkript

1 Statusnotat juli 2012 De Utrolige År

2 De Utrolige År Notat om arbejdet i Frederikssund kommune Generelt om DUÅ De Utrolige År (DUÅ) er en amerikansk evidensbaseret programserie, der kan forebygge eller behandle adfærdsvanskeligheder hos børn i alderen 0-12 år. Programserien er en manual-baseret pakke af forskellige programmer. Programserien består af seks forældreprogrammer, to børneprogrammer og ét program rettet mod personale i skole og børnehave. De Utrolige År bliver brugt over hele verden. Navnlig i Norge og Wales er man langt med implementering af programserien. I Danmark arbejdes der med DUÅ i en række kommuner, men ikke alle programmerne er repræsenteret. I Frederikssund kommune har der været arbejdet med tre programmer: Dino Gruppe, som retter sig mod en mindre gruppe børn med vanskeligheder. Dino Klasse, et børneprogram som arbejde med en børnegruppe, eksempelvis en stue i en børnehave eller en skoleklasse. Programmet henvender sig derved til alle børn, med eller uden vanskeligheder. Forældreprogrammet Basic, hvor der arbejdes med en gruppe af forældre som har et barn i vanskeligheder. Hvert program ledes af en eller to gruppeledere. De medarbejdere, der skal varetage arbejdet som gruppeledere, deltager inden start i en tre dages workshop. Herefter modtager gruppelederne løbende vejledning af mentorer sammen med gruppeledere fra andre kommuner i Danmark. Derudover har gruppelederne planlagt og struktureret erfaringsudveksling med ligestillede kollegaer. Certificering af gruppelederne kan opnås, efter at have gennemført 2-4 forløb. Frederikssund er koblet på DUÅ gennem Socialstyrelsen. Det betyder at vi i projektperioden frem til udgangen af 2013 modtager en række ydelser gratis, herunder materialer, databehandlingssystemer, vejledning og certificering af medarbejdere samt deltagelse i workshop. Til gengæld har Frederikssund kommune forpligtet sig til at efterleve de krav, der stilles gennem konceptet. De kommunale forpligtigelser er bl.a. at medarbejderne får den nødvendige tid til forberedelse, gennemførelse af sessionerne samt deltagelse i vejledning og kollegial netværk (svarende til 40 % af en fuldtidsstilling for hver medarbejder); indlevering af data til evaluering og forskning; dækning af diverse udgifter forbundet med gennemførelse af programmerne. Eksempelvis skal der stilles børnepasning til rådighed for forældre, som ikke har et netværk, der 2/10

3 kan løfte denne opgave, mens forældrene deltager i forældreprogrammet. Ligesom bespisning af forældrene også indgår som en del af projektet. Om arbejdet med programmerne De Utrolige År giver forældre, børn, lærere og pædagoger grundlæggende kompetencer i nye måder at være sammen på. Et vigtigt princip i De Utrolige År er at fokusere på det positive i samværet med barnet. De Utrolige År er gruppebaseret. Det vil sige at programmet gennemføres med en gruppe børn eller en gruppe forældre (samt evt. en personalegruppe fra en skole eller børnehave 1 ). I grupperne anvendes rollespil, praktiske aktiviteter, samtaler omkring videoklip og direkte feedback fra gruppelederen eller andre gruppemedlemmer. Hvert program består af et forud fastlagt antal sessioner. Alle sessioner videooptages med henblik på gruppeledernes selvevaluering. Derudover gør gruppelederne i Dino Klasse brug af videooptagelserne i forhold til løbende vejledninger af medarbejderne i institutioner/skoler som deltager i et dinosaurusforløb. Styring Arbejdet med DUÅ i Frederikssund kommune har udviklet sig fra at være centreret omkring et enkelt børneprogram (Dino Gruppe) til nu at omfatte Dino Klasse og forældreprogrammet BASIC. Udvidelsen af aktiviteten har sammen med det generelle behov for løbende justeringer, når et sådant program anvendes, afstedkommet et behov for justering af styringen. Der er således i foråret 2012 udarbejdet en ny styringsstruktur, der især skal tilgodese behovet for at tage de nødvendige løbende beslutninger og tilpasninger 2. Dino Gruppe Dino Gruppe var det første program i DUÅ, som der blev arbejdet med i Frederikssund kommune. Børnehavebørn der var i vanskeligheder fra forskellige institutioner blev samlet i en mindre gruppe. Grunden til at man valgte ikke at fortsætte dette arbejde hænger sammen med to forhold. Det ene var det logistiske problem og udgiften forbundet med at transportere børn fra byens forskellige daginstitutioner til samme lokale to gange om ugen. Den anden og nok væsentligste årsag var det ekskluderende element, når børnene bliver udskilt fra deres faste gruppe. Hvilket er i modstrid med de inkluderende intentioner, der i øvrigt arbejdes med omkring børn og unge i Frederikssund kommune. Selv om der i øjeblikket ikke arbejdes med Dino Gruppe, så er der udviklingsmuligheder til stede. For eksempel kan man knytte arbejdet med Dino Grupper sammen med børnepasning i forbindelse med forældreprogrammet, således at der arbejdes med barn og forældre på samme tid. Den vidensmæssige kapacitet er tilstedet, idet Frederikssund kommune i støttepædagogkorpset har 3 medarbejdere, der er certificerede Dino Gruppe ledere. 1 Programmet Teachers Traning retter sig mod lærer og pædagoger. Vi har ikke dette program i Frederikssund, men der laves en lokal workshop for medarbejderne inden opstart af et Dino Klasse forløb i børnehaverne; der afholdes netværksmøder på tværs af institutionerne efter end Dino Klasse forløb, ligesom der gives vejledning til personalet umiddelbart efter hver session. 2 Vedlagt som bilag 3/10

4 Dino Klasse Inden for denne programserie er Frederikssund kommune en af de kommuner i landet, der har arbejdet mest målrettet. Vi har således en vældig fin medarbejder kapacitet på området. Til arbejdet med Dino Klasse i børnehaverne har vi gennem Socialstyrelsen fem støttepædagoger, som er under uddannelse 3 med henblik på certificering til arbejde med Dino Klasse. Tre af disse forventes at blive certificeret i løbet af sommeren Det er aftalt med Socialstyrelsen, at to af disse efterfølgende delvis skal frikøbes til videreuddannelse (Peer Coach), så de kan medvirke til at uddanne medarbejdere i andre af landes kommuner. Indenfor skoleområdet har vi en lærer og en pædagog tilknyttet Gyldenstensskolen, Afd. Svinget, som varetager arbejdet med Dino Klasse, og som også arbejder mod en certificering. Et dinosaurusforløb i Dino Klasse starter i slutningen af august måned og afsluttes med udgangen af april det efterfølgende år 4. Et dinosaurusforløb følger således normalt skoleåret. I skoleåret har der været gennemført Dino Klasse i fem grupper fordelt på tre daginstitutioner med henholdsvis 14, 14, 20, 21 og 28 børn. Derudover har der været Dino Klasse i en 0-klasse med 15 elever. I alt har Dino Klasse således i sidste periode direkte omfattet 112 børn. Forældre evalueringerne Som en del af arbejdet afsluttes et forløb med en forældreevaluering. Evalueringen fra de sidste forløb viste, at forældrene oplevede at langt de fleste børn havde fået et betydeligt udbytte af arbejdet med Dino Skole og at de vil anbefale et Dino Klasse forløb til andre. Den store forældretilfredshed kunne aflæsse i både skole og børnehaveforløbene. Nye grupper i I skoleåret er afsat samme personaleressource som det forgangne år til Dino Klasse arbejdet. Daginstitutionerne i kommunen ansøger efter eget ønske om at få et Dino Klasse forløb. På trods af de mange udfordringer der har været på daginstitutionsområdet (ny ledelsesstruktur, tilpasning af normeringskapacitet og budgetbesparelse), har der været stor interesse og overskud til at ansøge om Dino Klasse. Hidtil har gruppelederne arbejdet i makkerpar. Men for at kunne imødekomme så mange børnegrupper som mulig, inden for de samme ressourcer, er det blevet besluttet at flere af de efterhånden meget erfarne gruppeledere kan arbejde alene med en gruppe børn og de dertilhørende medarbejdere, og ikke som hidtil sammen med en makker. Foruden at kunne udnytte vores kapacitet bedre og tilbyde flere børnegrupper et forløb, er der også et håb om, at personalets større medvirken til gennemførelses af sessionerne, vil medføre et større ejerskab i institution. 3 Som tidligere nævnt, så foregår uddannelse inden selve arbejdet kun som en to-dages workshop. Efterfølgende foregå uddannelse parallelt gennem vejledning og selvevaluering 4 Der kan være varianter i denne tidsramme. Men som oftes vil man afslutte et forløb i børnehaven inden de store børn starter i SFO 1. maj. 4/10

5 På den anden side betyder en model med én gruppeleder også en større skrøbelighed i forhold til aflysninger ved sygdom etc.. Da arbejdet med Dino Klasse i skoleregi fortsat er i en opstartsfase, er der endnu ikke udarbejdet en visitationsmodel for skoleområdet. Dette har betydet, at skolerne var meget langt i deres planlægning af skoleåret da de modtog tilbuddet om et Dino Klasse forløb. På det først kommende skoledermøde vil programmet blive præsenteret og det forventes at en af skolerne vil tage imod tilbuddet 5. Om forældreprogrammet BASIC I 2010 åbnede Servicestyrelsen mulighed for, at kommunerne kunne byde ind i forhold til uddannelsen af gruppeledere og afholdelse af forældreprogrammet BASIC. Frederikssund Kommune valgte at byde ind med 4 deltagere, 2 familiekonsulenter og 2 støttepædagoger. Arbejdet med forældreprogrammet er således et fællesprojekt mellem Familieafdelingen og Dagtilbudsafdelingen. Forældreprogrammet Basis er målrettet forældre med børn i alderen 3 8 år, der udviser begyndende eller alvorlige adfærdsproblemer. Indsatsen er gruppebaseret. Det vil sige, at programmet gennemføres med en gruppe forældre. Målet er at give forældrene kompetencer i at praktisere nye samspilsmønstre. Forældreprogrammet skal fremme forældrenes kompetencer, så de f.eks. fokuserer mere på ros, opmuntring og positiv problemløsning i samspillet med deres børn. Endvidere giver forældreprogrammet forældrene mulighed for at danne netværk, da der arbejdes med en gruppe af forældre. Programmet strækker sig over en periode på uger med opstart i august/september måned. Udgangspunktet for BASIC er en gruppe bestående af ca. 12 forældre som mødes 2½ time en gang om ugen sammen med 2 gruppeledere. Hver session består af oplæg fra gruppelederen samt vignetter (små dvd-klip) af forældre og børn i forskellige familiære situationer. Disse danner sammen med rollespil basis for gruppediskussioner omkring principper for børneopdragelse med henblik på at nå frem til forskellige mulige problemløsninger. Forældrene, der deltager i forældreprogrammet, skal vælge et af deres børn som fokusbarn gennem hele kursusforløbet 6. Barnet skal være i aldersgruppen 3 8 år. Rekruttering af forældre til forældreprogrammet Frederikssund Kommunes motivation for at tilbyde De Utrolig Års forældreprogram var især begrundet i en stigning i antal henvisninger i Familieafdelingen til råd- og vejledningsforløb for forældre (både på det social- og handicapfaglige område). 5 Der har pt. kun været gennemført et forløb på skoleområdet 6 Vi har i Frederikssund kommune valgt at italesætte forældreprogrammet som et kursusforløb til forældrene. Programmet fordre at forældrene selv har valg at deltage, at de som forældre oplever en hvis tyngde af problemer omkring deres børn, og at de kan sætte mål for, hvad de som forældre vil arbejde med at opnå gennem kursusforløbet. 5/10

6 I projektansøgning til Socialstyrelsen har Frederikssund kommune vægtet tre forskellige målgrupper: - Universal forebyggelse (til alle forældre) - Indikeret forebyggelse (forældre til børn, der udviser symptomer) - Behandling (forældre til børn der er/vil blive diagnosticeret). I første forløb blev alle forældrene visiteret gennem Familieafdelingen. Der startede to forældregrupper op i slutningen af november , med deltagelse af i alt 14 familier. I gruppedannelsesprocessen blev det afklaret, at enlige forældre godt kan deltage i gruppen, selvom de ikke har en i deres netværk, som de kan tage med 8. Der var 4 familier, som kun består af 1 forælder, og heraf var der 1 forælder, som har en med fra sit netværk. Gruppelederne havde en ekstra opmærksomhed på, og omsorg for de enlige forældre med henblik på at understøtte deres deltagelse i forældregruppen bedst muligt. F.eks. i form af ekstra telefonopringninger i tiden mellem de enkelte gruppegange. 4 af de 14 fokusbørn havde en ADHD diagnose og 1 barn var under udredning. I de fleste familier var der andre søskende udover fokusbarnet. Der var én familie, som ikke ønskede at deltage i forældreprogrammet, efter at gruppelederne havde været på besøg 9, da det barn, som de anså som værende fokusbarnet, var for gammelt og forældrene oplevede ikke de samme vanskeligheder med det barn, som aldersmæssigt var i målgruppen for programmet. Erfaringerne med de første to forældregrupper Evalueringen blandt de deltagende forældre er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. Men de erfaringer og tilbagemeldinger vi har, er i høj grad positive. Deltagerfremmødet har været tæt på 100 %, frafald af forældre stort set ikke eksisterede, og der har været mange løbende positive tilbagemeldinger fra forældrene 10 Men erfaringerne viser også, at tyngden i problematikkerne hos forældrene og deres børn har været på grænsen af, hvad et gruppeforløb kan bære. Fremover vil det være hensigtsmæssigt at kigge på, om deltagelse i forældreprogrammet BASIC eventuelt skal suppleres med en familiekonsulent, der kommer i hjemmet/anden foranstaltning, da en tung problematik jo ikke udelukker deltagelse i forældreprogrammet. Det vil være ønskeligt, hvis der også kan være tale om en forebyggende indsats for nogle af forældrene. Endvidere viste erfaringerne, at det var kendetegnende for de 2 første forældregrupper, at de fleste af fokusbørnene er 7-8 år, og at de dermed lå tæt på den øvre aldersgrænse for, at forældrene kan deltage i projektet. Med programmerne under De Utrolige År, er der et ønske om at få fat i forældre og deres børn så tidligt som muligt for at fremme en tidlig og forebyggende indsats. Et mål for det fremtidige arbejde kan derfor være, at få flere deltagere med yngre børn. 7 En forsinket opstart pga. mange praktiske og logistiske udfordringer i en opstartsfase. 8 Da den egentlige udvikling sker i hjemmet omkring børnene, er det vigtigt at deltagende forældre har en netværksperson der kan deltage i BASIC sammen med dem. En som kan støtte op omkring arbejdet i hverdagen. 9 Først udfylder hver forældre et spørgeskema, derefter tager gruppelederne på et hjemmebesøg. 10 Forældrene har skullet evaluere de enkelte sessioner de har deltage i. 6/10

7 Omvendt er det meget naturligt, at det er de ældre børn, der er i fokus, da det ofte er her, at problemadfærden er særlig fremtrædende, og måske har været det i flere år hvorimod forældrene måske ikke oplever problemadfærden hos de mindre børn i samme grad. I nogle familier er det ældste barn måske også diagnosticeret med f.eks. ADHD, og fylder måske mere i forældrenes bevidsthed. Nye forældregruppe Styregruppen DUÅ valgte at visitationen til forældreprogrammet i den kommende periode ikke kun skulle ske gennem Familieafdelingen, for at få en brede i tilbuddet. I foråret sommeren 2012 er der således forsøgt at bringe informationer ud til alle professionelle (lærer, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer etc.) indenfor kommunen, der arbejder med forældre til børn i aldersgruppen 3-8 år. Der er lavet en visitationsprocedure, hvor medarbejderen i samarbejde med forældrene indstiller forældrene til deltagelse i et BASIC forløb. Der er nu blevet nedsat et bredt tværfagligt visitationsudvalg der skal behandle de indstillinger der bliver fremsendt. Forældrene bliver således gjort opmærksomme på tilbuddet via medarbejdere ansat i kommunen, sundhedsplejen, personalet i skole og SFO, PPR, institutionspersonale, socialrådgivere, familiekonsulenter, støttepædagoger eller den åbne anonyme rådgivning. Erfaringerne viser da også, at de forældre der har ønsket at deltage i forældreprogrammet, er blevet opfordret og indstillet af mange forskellige kategorier af fagfolk, og selv om de alle har den (ifølge konceptets vurderinger) tyngde af problemstillinger, som kræves for at komme i betragtning for deltagelse, så er der en større bredde end ved sidste udvælgelse af forældre. Helhedsperspektiv Gruppelederne har et ønske om, at der på sigt kan tilbydes Dino Grupper parallelt med forældreprogrammet. En anden model, anbefalet af Socialstyrelsen, er at kombinere Dino Klasse med Dino Gruppe bestående af børn fra samme institution. Det optimale vil være, at forældrene til børn i Dino Gruppen sideløbende deltager i et forældreprogram. Men heri kan der opstå en udfordring i ikke at komme til at udstille og udskille en gruppe af forældre og børn i en institution. At der arbejdes med Dino Klasse på skoleområdet giver også muligheder for at arbejde i forskellige helhedsperspektiver. Eksempelvis har der i den forgange periode været arbejdet med Dino Klasse både i børnehaven og i 0-klasse i Landsbyordningen i Ferslev. Socialstyrelsen arbejder i øjeblikket på at forankre arbejdet med DUÅ i fremtiden, og bevillingen af nye satspuljemidler har skabt mulighed for en eventuelt udvidelse af programserien. Teacher Traning vurderes af gruppelederne i Frederikssund som en måde, der i fremtiden kunne arbejdes målrettet med i forhold til medarbejderne i skole og institutioner, så et Dino Klasse forløb kan blive en endnu større del af et integreret arbejde med børnene og forældrene. Set i et helhedsperspektiv er der med andre ord, mange muligheder og udfordringer i det forsatte arbejde med De Utrolige Års programmer i Frederikssund Kommune. 7/10

8 Frederikssund Kommune den 15. august 2012 Pia Rogren Simonsen Leder af støttepædagogkorpset (Projektansvarlig DUÅ) 8/10

9 Ledelse - og styringsorganisering af DUÅ

10 Personsammensætning: Følgegruppen (chefniveau): Anders Ramsing (skolechef), Paw Holze Nielsen (dagtilbudschef), Palle Skov (direktør), Bernt Jensen (PPR leder), Flemming Olsen (familiechef) samt Pia Rogren Simonsen (leder støttepædagogkorps) som tovholder på projektet DUÅ. Styregruppen for Dino Klasse: Paw Holze Nielsen (dagtilbudschef), Maibritt Bengtson (skoleleder Gyldenstenskolen), Hanne Plambæk (souschef PPR), Ulrik Moll (pædagogisk konsulent) samt Pia Rogren Simonsen (leder støttepædagogkorps) som tovholder på projektet DUÅ. Styregruppen for forældreprogrammet BASIC: Paw Holze Nielsen (dagtilbudschef), Hanne Balle-Jensen (team leder), Linda August (Ledende sundhedsplejerske), Heidi Nymand Christensen (koordinator) samt Pia Rogren Simonsen (leder støttepædagogkorps) som tovholder på projektet DUÅ. Arbejdsgruppen for Dino Klasse: de 7 gruppeledere og Pia Rogren Simonsen Arbejdsgruppen forældreprogrammet BASIC: de 4 gruppeledere, Heidi Nymand Christensen og Pia Rogren Simonsen Gruppelederne i Dino Klasse for 0-6 års området: Tina Næblerød, Christina Mikkelsen, Britt Stenkvist, Dorte Rantala og Randi Hinrichsen (støttepædagoger) Gruppelederne i Dino Klasse for skole området: Mona Jul Christensen (lærer) og Bent Steen Hansen (pædagog) Gruppelederne på Forældreprogram BASIC: Lise Holmstrøm og Bente Panduro (familiekonsulenter), Marianne Bossen og Anne Hillemann-Jensen (støttepædagoger).

De Utrolige År Fokus på det positive samvær

De Utrolige År Fokus på det positive samvær De Utrolige År Fokus på det positive samvær 1 Målgruppen Målgruppen for programserien De Utrolige År er: - Børn i alderen 0-3 år, hvor indsatsen kan fremme det positive forældreskab og forebygge adfærdsvanskeligheder

Læs mere

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er implementeringsmanualen?... 3 De tre faser i implementeringsprocessen... 3 Forberedelsesfase... 4 Ledelse...

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret. Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ)

Børne- og Ungerådgivningscentret. Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ) Børne- og Ungerådgivningscentret Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ) Hvorfor gør mit barn ikke, som jeg siger? Det spørgsmål stiller mange forældre sig med jævne mellemrum.

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Projektplan Doknr.: 540538-12 Sag.nr.: 11-1018 Dato: 04.10.2012 Ref: besl

Projektplan Doknr.: 540538-12 Sag.nr.: 11-1018 Dato: 04.10.2012 Ref: besl Projektplan Doknr.: 540538-12 Sag.nr.: 11-1018 Dato: 04.10.2012 Ref: besl Titel Øget AKT- indsats i dagtilbud og skole: Baggrund Dagtilbud: Januar 2012 december 2014 Skole: August 2012 juli 2015 Gennem

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling.

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling. Erfaringer med PMTO Artiklen beskriver erfaringer fra Ikast-Brande kommuner og er udvalgt efter Vidensportalens kriterier Hanne Mark PMTO-koordinator, Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdelingen Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC småbørn - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1.

Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC småbørn - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC småbørn - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Socialstyrelsen... 1 1 Indledning...

Læs mere

PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet

PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet PotentialeProfilen Indhold PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet Kasper PotentialeProfilen skaber høj kvalitet og styrker inklusionen...

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013 Projektevaluering Indledende Denne evaluering er foretaget ved udgangen af projektet, og har fokus på dels proces og dels resultater. Forud for evalueringen er det overvejet, hvad det specifikke formål

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 25.02.2015 Dok.nr. 23045-15 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Børn, Unge og Familieafdelingen, marts 2015 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC Baby - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1.

Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC Baby - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC Baby - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Kære medarbejdere på børneområdet,

Kære medarbejdere på børneområdet, Kære medarbejdere på børneområdet, Den 1. august går vi i gang med at føre vores inklusionsplan ud i livet. Vi har efterhånden forberedt os i 2 et halvt år, så vi er klar, og vi glæder os til at komme

Læs mere

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Socialstyrelsen... 1 1 Indledning...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6

Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6 Titel Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6 Dato: 28. juni 2013 Børn og Unge Sagsnr: 12/036287 Andreas Benediktson abe@socialstyrelsen.dk 1. Parterne

Læs mere

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA NYBORG D. 20. JUNI 2017 PPR KONFERENCE WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA Jonas Wittendorff, teamleder, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet & Hanne

Læs mere

Afrapportering Læringsløftet. Område-MED. 19. december 2016

Afrapportering Læringsløftet. Område-MED. 19. december 2016 Afrapportering Læringsløftet Område-MED 19. december 2016 Slide 1 Organisering Styregruppe: Lars Nedergaard, centerchef Jan Heilmann, viceskolechef, Center for Uddannelse Torben Møller Nielsen, Skolelederforeningen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Ledernetværk (referencegruppe) BUU/SU Styregruppe: Direktør Børn og Unge (formand) Centerchef Børn og Unge Centerchef Familie og Handicap Centerchef Sundhed

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Fredag den 8. februar 2013 Mødested: RC Teaterstien 9 A, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Afbud: Bettina Sørensen Fraværende:

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

KONFERENCE OM. på børne- og ungeområdet TORSDAG DEN 21. AUGUST 2014

KONFERENCE OM. på børne- og ungeområdet TORSDAG DEN 21. AUGUST 2014 KONFERENCE OM på børne- og ungeområdet TORSDAG DEN 21. AUGUST 2014 Velkommen til konference om TIDLIG INDSATS Alle børn skal have en reel chance for at skabe sig en god tilværelse med venner, støttende

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling 301112 En Ny Chance Indholdsfortegnelse: 1. En Ny Chance er en ny chance for familien 2. Hvem henvender En Ny Chance sig til? 3. Gruppesamtaler og ferieaktiviteter er kernen i En Ny Chance 4. Organisering

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt. Jill Mehlbye AKF

Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt. Jill Mehlbye AKF Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt Jill Mehlbye AKF Hvorfor er styrkelsen af indsatsen nødvendig? Lige muligheder for alle børn Den sociale arv slår stadig stærkt igennem

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

gruppe: Parental Management Training, Oregon

gruppe: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret. Information til forældre om FORÆLDREKURSUS DUÅ FØRSKOLE 3-6 DE UTROLIGE ÅR (DUÅ)

Børne- og Ungerådgivningscentret. Information til forældre om FORÆLDREKURSUS DUÅ FØRSKOLE 3-6 DE UTROLIGE ÅR (DUÅ) Børne- og Ungerådgivningscentret Information til forældre om FORÆLDREKURSUS DUÅ FØRSKOLE 3-6 DE UTROLIGE ÅR (DUÅ) Hvorfor gør mit barn ikke, som jeg siger? Det spørgsmål stiller mange forældre sig med

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Støttepædagogkorpsets Udviklingsplan 2012-2015

Støttepædagogkorpsets Udviklingsplan 2012-2015 Støttepædagogkorpsets Udviklingsplan 2012-2015 Støttepædagogkorpset varetager følgende opgaver: Støtteopgave omkring et enkelt barn i 0-6 års institutionerne Støtteopgave omkring et enkelt barn i SFO Grupper

Læs mere