Statusnotat juli De Utrolige År

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat juli 2012. De Utrolige År"

Transkript

1 Statusnotat juli 2012 De Utrolige År

2 De Utrolige År Notat om arbejdet i Frederikssund kommune Generelt om DUÅ De Utrolige År (DUÅ) er en amerikansk evidensbaseret programserie, der kan forebygge eller behandle adfærdsvanskeligheder hos børn i alderen 0-12 år. Programserien er en manual-baseret pakke af forskellige programmer. Programserien består af seks forældreprogrammer, to børneprogrammer og ét program rettet mod personale i skole og børnehave. De Utrolige År bliver brugt over hele verden. Navnlig i Norge og Wales er man langt med implementering af programserien. I Danmark arbejdes der med DUÅ i en række kommuner, men ikke alle programmerne er repræsenteret. I Frederikssund kommune har der været arbejdet med tre programmer: Dino Gruppe, som retter sig mod en mindre gruppe børn med vanskeligheder. Dino Klasse, et børneprogram som arbejde med en børnegruppe, eksempelvis en stue i en børnehave eller en skoleklasse. Programmet henvender sig derved til alle børn, med eller uden vanskeligheder. Forældreprogrammet Basic, hvor der arbejdes med en gruppe af forældre som har et barn i vanskeligheder. Hvert program ledes af en eller to gruppeledere. De medarbejdere, der skal varetage arbejdet som gruppeledere, deltager inden start i en tre dages workshop. Herefter modtager gruppelederne løbende vejledning af mentorer sammen med gruppeledere fra andre kommuner i Danmark. Derudover har gruppelederne planlagt og struktureret erfaringsudveksling med ligestillede kollegaer. Certificering af gruppelederne kan opnås, efter at have gennemført 2-4 forløb. Frederikssund er koblet på DUÅ gennem Socialstyrelsen. Det betyder at vi i projektperioden frem til udgangen af 2013 modtager en række ydelser gratis, herunder materialer, databehandlingssystemer, vejledning og certificering af medarbejdere samt deltagelse i workshop. Til gengæld har Frederikssund kommune forpligtet sig til at efterleve de krav, der stilles gennem konceptet. De kommunale forpligtigelser er bl.a. at medarbejderne får den nødvendige tid til forberedelse, gennemførelse af sessionerne samt deltagelse i vejledning og kollegial netværk (svarende til 40 % af en fuldtidsstilling for hver medarbejder); indlevering af data til evaluering og forskning; dækning af diverse udgifter forbundet med gennemførelse af programmerne. Eksempelvis skal der stilles børnepasning til rådighed for forældre, som ikke har et netværk, der 2/10

3 kan løfte denne opgave, mens forældrene deltager i forældreprogrammet. Ligesom bespisning af forældrene også indgår som en del af projektet. Om arbejdet med programmerne De Utrolige År giver forældre, børn, lærere og pædagoger grundlæggende kompetencer i nye måder at være sammen på. Et vigtigt princip i De Utrolige År er at fokusere på det positive i samværet med barnet. De Utrolige År er gruppebaseret. Det vil sige at programmet gennemføres med en gruppe børn eller en gruppe forældre (samt evt. en personalegruppe fra en skole eller børnehave 1 ). I grupperne anvendes rollespil, praktiske aktiviteter, samtaler omkring videoklip og direkte feedback fra gruppelederen eller andre gruppemedlemmer. Hvert program består af et forud fastlagt antal sessioner. Alle sessioner videooptages med henblik på gruppeledernes selvevaluering. Derudover gør gruppelederne i Dino Klasse brug af videooptagelserne i forhold til løbende vejledninger af medarbejderne i institutioner/skoler som deltager i et dinosaurusforløb. Styring Arbejdet med DUÅ i Frederikssund kommune har udviklet sig fra at være centreret omkring et enkelt børneprogram (Dino Gruppe) til nu at omfatte Dino Klasse og forældreprogrammet BASIC. Udvidelsen af aktiviteten har sammen med det generelle behov for løbende justeringer, når et sådant program anvendes, afstedkommet et behov for justering af styringen. Der er således i foråret 2012 udarbejdet en ny styringsstruktur, der især skal tilgodese behovet for at tage de nødvendige løbende beslutninger og tilpasninger 2. Dino Gruppe Dino Gruppe var det første program i DUÅ, som der blev arbejdet med i Frederikssund kommune. Børnehavebørn der var i vanskeligheder fra forskellige institutioner blev samlet i en mindre gruppe. Grunden til at man valgte ikke at fortsætte dette arbejde hænger sammen med to forhold. Det ene var det logistiske problem og udgiften forbundet med at transportere børn fra byens forskellige daginstitutioner til samme lokale to gange om ugen. Den anden og nok væsentligste årsag var det ekskluderende element, når børnene bliver udskilt fra deres faste gruppe. Hvilket er i modstrid med de inkluderende intentioner, der i øvrigt arbejdes med omkring børn og unge i Frederikssund kommune. Selv om der i øjeblikket ikke arbejdes med Dino Gruppe, så er der udviklingsmuligheder til stede. For eksempel kan man knytte arbejdet med Dino Grupper sammen med børnepasning i forbindelse med forældreprogrammet, således at der arbejdes med barn og forældre på samme tid. Den vidensmæssige kapacitet er tilstedet, idet Frederikssund kommune i støttepædagogkorpset har 3 medarbejdere, der er certificerede Dino Gruppe ledere. 1 Programmet Teachers Traning retter sig mod lærer og pædagoger. Vi har ikke dette program i Frederikssund, men der laves en lokal workshop for medarbejderne inden opstart af et Dino Klasse forløb i børnehaverne; der afholdes netværksmøder på tværs af institutionerne efter end Dino Klasse forløb, ligesom der gives vejledning til personalet umiddelbart efter hver session. 2 Vedlagt som bilag 3/10

4 Dino Klasse Inden for denne programserie er Frederikssund kommune en af de kommuner i landet, der har arbejdet mest målrettet. Vi har således en vældig fin medarbejder kapacitet på området. Til arbejdet med Dino Klasse i børnehaverne har vi gennem Socialstyrelsen fem støttepædagoger, som er under uddannelse 3 med henblik på certificering til arbejde med Dino Klasse. Tre af disse forventes at blive certificeret i løbet af sommeren Det er aftalt med Socialstyrelsen, at to af disse efterfølgende delvis skal frikøbes til videreuddannelse (Peer Coach), så de kan medvirke til at uddanne medarbejdere i andre af landes kommuner. Indenfor skoleområdet har vi en lærer og en pædagog tilknyttet Gyldenstensskolen, Afd. Svinget, som varetager arbejdet med Dino Klasse, og som også arbejder mod en certificering. Et dinosaurusforløb i Dino Klasse starter i slutningen af august måned og afsluttes med udgangen af april det efterfølgende år 4. Et dinosaurusforløb følger således normalt skoleåret. I skoleåret har der været gennemført Dino Klasse i fem grupper fordelt på tre daginstitutioner med henholdsvis 14, 14, 20, 21 og 28 børn. Derudover har der været Dino Klasse i en 0-klasse med 15 elever. I alt har Dino Klasse således i sidste periode direkte omfattet 112 børn. Forældre evalueringerne Som en del af arbejdet afsluttes et forløb med en forældreevaluering. Evalueringen fra de sidste forløb viste, at forældrene oplevede at langt de fleste børn havde fået et betydeligt udbytte af arbejdet med Dino Skole og at de vil anbefale et Dino Klasse forløb til andre. Den store forældretilfredshed kunne aflæsse i både skole og børnehaveforløbene. Nye grupper i I skoleåret er afsat samme personaleressource som det forgangne år til Dino Klasse arbejdet. Daginstitutionerne i kommunen ansøger efter eget ønske om at få et Dino Klasse forløb. På trods af de mange udfordringer der har været på daginstitutionsområdet (ny ledelsesstruktur, tilpasning af normeringskapacitet og budgetbesparelse), har der været stor interesse og overskud til at ansøge om Dino Klasse. Hidtil har gruppelederne arbejdet i makkerpar. Men for at kunne imødekomme så mange børnegrupper som mulig, inden for de samme ressourcer, er det blevet besluttet at flere af de efterhånden meget erfarne gruppeledere kan arbejde alene med en gruppe børn og de dertilhørende medarbejdere, og ikke som hidtil sammen med en makker. Foruden at kunne udnytte vores kapacitet bedre og tilbyde flere børnegrupper et forløb, er der også et håb om, at personalets større medvirken til gennemførelses af sessionerne, vil medføre et større ejerskab i institution. 3 Som tidligere nævnt, så foregår uddannelse inden selve arbejdet kun som en to-dages workshop. Efterfølgende foregå uddannelse parallelt gennem vejledning og selvevaluering 4 Der kan være varianter i denne tidsramme. Men som oftes vil man afslutte et forløb i børnehaven inden de store børn starter i SFO 1. maj. 4/10

5 På den anden side betyder en model med én gruppeleder også en større skrøbelighed i forhold til aflysninger ved sygdom etc.. Da arbejdet med Dino Klasse i skoleregi fortsat er i en opstartsfase, er der endnu ikke udarbejdet en visitationsmodel for skoleområdet. Dette har betydet, at skolerne var meget langt i deres planlægning af skoleåret da de modtog tilbuddet om et Dino Klasse forløb. På det først kommende skoledermøde vil programmet blive præsenteret og det forventes at en af skolerne vil tage imod tilbuddet 5. Om forældreprogrammet BASIC I 2010 åbnede Servicestyrelsen mulighed for, at kommunerne kunne byde ind i forhold til uddannelsen af gruppeledere og afholdelse af forældreprogrammet BASIC. Frederikssund Kommune valgte at byde ind med 4 deltagere, 2 familiekonsulenter og 2 støttepædagoger. Arbejdet med forældreprogrammet er således et fællesprojekt mellem Familieafdelingen og Dagtilbudsafdelingen. Forældreprogrammet Basis er målrettet forældre med børn i alderen 3 8 år, der udviser begyndende eller alvorlige adfærdsproblemer. Indsatsen er gruppebaseret. Det vil sige, at programmet gennemføres med en gruppe forældre. Målet er at give forældrene kompetencer i at praktisere nye samspilsmønstre. Forældreprogrammet skal fremme forældrenes kompetencer, så de f.eks. fokuserer mere på ros, opmuntring og positiv problemløsning i samspillet med deres børn. Endvidere giver forældreprogrammet forældrene mulighed for at danne netværk, da der arbejdes med en gruppe af forældre. Programmet strækker sig over en periode på uger med opstart i august/september måned. Udgangspunktet for BASIC er en gruppe bestående af ca. 12 forældre som mødes 2½ time en gang om ugen sammen med 2 gruppeledere. Hver session består af oplæg fra gruppelederen samt vignetter (små dvd-klip) af forældre og børn i forskellige familiære situationer. Disse danner sammen med rollespil basis for gruppediskussioner omkring principper for børneopdragelse med henblik på at nå frem til forskellige mulige problemløsninger. Forældrene, der deltager i forældreprogrammet, skal vælge et af deres børn som fokusbarn gennem hele kursusforløbet 6. Barnet skal være i aldersgruppen 3 8 år. Rekruttering af forældre til forældreprogrammet Frederikssund Kommunes motivation for at tilbyde De Utrolig Års forældreprogram var især begrundet i en stigning i antal henvisninger i Familieafdelingen til råd- og vejledningsforløb for forældre (både på det social- og handicapfaglige område). 5 Der har pt. kun været gennemført et forløb på skoleområdet 6 Vi har i Frederikssund kommune valgt at italesætte forældreprogrammet som et kursusforløb til forældrene. Programmet fordre at forældrene selv har valg at deltage, at de som forældre oplever en hvis tyngde af problemer omkring deres børn, og at de kan sætte mål for, hvad de som forældre vil arbejde med at opnå gennem kursusforløbet. 5/10

6 I projektansøgning til Socialstyrelsen har Frederikssund kommune vægtet tre forskellige målgrupper: - Universal forebyggelse (til alle forældre) - Indikeret forebyggelse (forældre til børn, der udviser symptomer) - Behandling (forældre til børn der er/vil blive diagnosticeret). I første forløb blev alle forældrene visiteret gennem Familieafdelingen. Der startede to forældregrupper op i slutningen af november , med deltagelse af i alt 14 familier. I gruppedannelsesprocessen blev det afklaret, at enlige forældre godt kan deltage i gruppen, selvom de ikke har en i deres netværk, som de kan tage med 8. Der var 4 familier, som kun består af 1 forælder, og heraf var der 1 forælder, som har en med fra sit netværk. Gruppelederne havde en ekstra opmærksomhed på, og omsorg for de enlige forældre med henblik på at understøtte deres deltagelse i forældregruppen bedst muligt. F.eks. i form af ekstra telefonopringninger i tiden mellem de enkelte gruppegange. 4 af de 14 fokusbørn havde en ADHD diagnose og 1 barn var under udredning. I de fleste familier var der andre søskende udover fokusbarnet. Der var én familie, som ikke ønskede at deltage i forældreprogrammet, efter at gruppelederne havde været på besøg 9, da det barn, som de anså som værende fokusbarnet, var for gammelt og forældrene oplevede ikke de samme vanskeligheder med det barn, som aldersmæssigt var i målgruppen for programmet. Erfaringerne med de første to forældregrupper Evalueringen blandt de deltagende forældre er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. Men de erfaringer og tilbagemeldinger vi har, er i høj grad positive. Deltagerfremmødet har været tæt på 100 %, frafald af forældre stort set ikke eksisterede, og der har været mange løbende positive tilbagemeldinger fra forældrene 10 Men erfaringerne viser også, at tyngden i problematikkerne hos forældrene og deres børn har været på grænsen af, hvad et gruppeforløb kan bære. Fremover vil det være hensigtsmæssigt at kigge på, om deltagelse i forældreprogrammet BASIC eventuelt skal suppleres med en familiekonsulent, der kommer i hjemmet/anden foranstaltning, da en tung problematik jo ikke udelukker deltagelse i forældreprogrammet. Det vil være ønskeligt, hvis der også kan være tale om en forebyggende indsats for nogle af forældrene. Endvidere viste erfaringerne, at det var kendetegnende for de 2 første forældregrupper, at de fleste af fokusbørnene er 7-8 år, og at de dermed lå tæt på den øvre aldersgrænse for, at forældrene kan deltage i projektet. Med programmerne under De Utrolige År, er der et ønske om at få fat i forældre og deres børn så tidligt som muligt for at fremme en tidlig og forebyggende indsats. Et mål for det fremtidige arbejde kan derfor være, at få flere deltagere med yngre børn. 7 En forsinket opstart pga. mange praktiske og logistiske udfordringer i en opstartsfase. 8 Da den egentlige udvikling sker i hjemmet omkring børnene, er det vigtigt at deltagende forældre har en netværksperson der kan deltage i BASIC sammen med dem. En som kan støtte op omkring arbejdet i hverdagen. 9 Først udfylder hver forældre et spørgeskema, derefter tager gruppelederne på et hjemmebesøg. 10 Forældrene har skullet evaluere de enkelte sessioner de har deltage i. 6/10

7 Omvendt er det meget naturligt, at det er de ældre børn, der er i fokus, da det ofte er her, at problemadfærden er særlig fremtrædende, og måske har været det i flere år hvorimod forældrene måske ikke oplever problemadfærden hos de mindre børn i samme grad. I nogle familier er det ældste barn måske også diagnosticeret med f.eks. ADHD, og fylder måske mere i forældrenes bevidsthed. Nye forældregruppe Styregruppen DUÅ valgte at visitationen til forældreprogrammet i den kommende periode ikke kun skulle ske gennem Familieafdelingen, for at få en brede i tilbuddet. I foråret sommeren 2012 er der således forsøgt at bringe informationer ud til alle professionelle (lærer, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer etc.) indenfor kommunen, der arbejder med forældre til børn i aldersgruppen 3-8 år. Der er lavet en visitationsprocedure, hvor medarbejderen i samarbejde med forældrene indstiller forældrene til deltagelse i et BASIC forløb. Der er nu blevet nedsat et bredt tværfagligt visitationsudvalg der skal behandle de indstillinger der bliver fremsendt. Forældrene bliver således gjort opmærksomme på tilbuddet via medarbejdere ansat i kommunen, sundhedsplejen, personalet i skole og SFO, PPR, institutionspersonale, socialrådgivere, familiekonsulenter, støttepædagoger eller den åbne anonyme rådgivning. Erfaringerne viser da også, at de forældre der har ønsket at deltage i forældreprogrammet, er blevet opfordret og indstillet af mange forskellige kategorier af fagfolk, og selv om de alle har den (ifølge konceptets vurderinger) tyngde af problemstillinger, som kræves for at komme i betragtning for deltagelse, så er der en større bredde end ved sidste udvælgelse af forældre. Helhedsperspektiv Gruppelederne har et ønske om, at der på sigt kan tilbydes Dino Grupper parallelt med forældreprogrammet. En anden model, anbefalet af Socialstyrelsen, er at kombinere Dino Klasse med Dino Gruppe bestående af børn fra samme institution. Det optimale vil være, at forældrene til børn i Dino Gruppen sideløbende deltager i et forældreprogram. Men heri kan der opstå en udfordring i ikke at komme til at udstille og udskille en gruppe af forældre og børn i en institution. At der arbejdes med Dino Klasse på skoleområdet giver også muligheder for at arbejde i forskellige helhedsperspektiver. Eksempelvis har der i den forgange periode været arbejdet med Dino Klasse både i børnehaven og i 0-klasse i Landsbyordningen i Ferslev. Socialstyrelsen arbejder i øjeblikket på at forankre arbejdet med DUÅ i fremtiden, og bevillingen af nye satspuljemidler har skabt mulighed for en eventuelt udvidelse af programserien. Teacher Traning vurderes af gruppelederne i Frederikssund som en måde, der i fremtiden kunne arbejdes målrettet med i forhold til medarbejderne i skole og institutioner, så et Dino Klasse forløb kan blive en endnu større del af et integreret arbejde med børnene og forældrene. Set i et helhedsperspektiv er der med andre ord, mange muligheder og udfordringer i det forsatte arbejde med De Utrolige Års programmer i Frederikssund Kommune. 7/10

8 Frederikssund Kommune den 15. august 2012 Pia Rogren Simonsen Leder af støttepædagogkorpset (Projektansvarlig DUÅ) 8/10

9 Ledelse - og styringsorganisering af DUÅ

10 Personsammensætning: Følgegruppen (chefniveau): Anders Ramsing (skolechef), Paw Holze Nielsen (dagtilbudschef), Palle Skov (direktør), Bernt Jensen (PPR leder), Flemming Olsen (familiechef) samt Pia Rogren Simonsen (leder støttepædagogkorps) som tovholder på projektet DUÅ. Styregruppen for Dino Klasse: Paw Holze Nielsen (dagtilbudschef), Maibritt Bengtson (skoleleder Gyldenstenskolen), Hanne Plambæk (souschef PPR), Ulrik Moll (pædagogisk konsulent) samt Pia Rogren Simonsen (leder støttepædagogkorps) som tovholder på projektet DUÅ. Styregruppen for forældreprogrammet BASIC: Paw Holze Nielsen (dagtilbudschef), Hanne Balle-Jensen (team leder), Linda August (Ledende sundhedsplejerske), Heidi Nymand Christensen (koordinator) samt Pia Rogren Simonsen (leder støttepædagogkorps) som tovholder på projektet DUÅ. Arbejdsgruppen for Dino Klasse: de 7 gruppeledere og Pia Rogren Simonsen Arbejdsgruppen forældreprogrammet BASIC: de 4 gruppeledere, Heidi Nymand Christensen og Pia Rogren Simonsen Gruppelederne i Dino Klasse for 0-6 års området: Tina Næblerød, Christina Mikkelsen, Britt Stenkvist, Dorte Rantala og Randi Hinrichsen (støttepædagoger) Gruppelederne i Dino Klasse for skole området: Mona Jul Christensen (lærer) og Bent Steen Hansen (pædagog) Gruppelederne på Forældreprogram BASIC: Lise Holmstrøm og Bente Panduro (familiekonsulenter), Marianne Bossen og Anne Hillemann-Jensen (støttepædagoger).

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Støtte til forældre og forældreprogrammer

Støtte til forældre og forældreprogrammer Støtte til forældre og forældreprogrammer TEMA 5 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Mod en fælles indsats

Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen Tina Mouritsen Edith Montgomery Mod en fælles indsats Netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier Rehabiliterings- og Forskningscentret

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

PALS De gode cirker i skole og SFO

PALS De gode cirker i skole og SFO PALS De gode cirker i skole og SFO 1 I frikvartererne er der konflikter mellem børnene, og konflikterne bliver tit bragt ind i timerne. I klassen tager en lille gruppe børn al opmærksomhed, fordi de har

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere