SÅDAN GØR VI. En ny form for information. Januar PALS sætter sig positive spor på Seminarieskolen Side 2-4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI. En ny form for information. Januar 2010. PALS sætter sig positive spor på Seminarieskolen Side 2-4"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI Januar 2010 En ny form for information PALS sætter sig positive spor på Seminarieskolen Side 2-4 På høje tid at søge om en Comenius-assistent Side 4 Handleplan for læsning på Sofiendalskolen Side 5 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion Pædagogisk chef Bent Bengtson (ansv.) Funktions- og område chef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk Udviklingskonsulent Helle Truesen Porsdal Journalist Tinka Brøndum Layout Grafiker Lise Særker Foto Fotograf Marianne Andersen m.fl. Forslag mailes til Næste blad udkommer februar 2010 De seneste fem år har Skoleafdelingen informeret lærere, pædagoger og ledere i Aalborg Kom mu nale Skolevæsen om udviklingsprojekter under Fælles Skoleudvikling og andre nye tiltag gennem Sådan gør vi. Bladet har stor værdi, da det er af væsentlig betydning, at skolerne lærer af hinanden. At erfaringer og nyerhvervet viden formidles videre, så skolerne fortløbende får ny indsigt og inspiration til arbejdet med at udvikle den pædagogiske praksis. Siden første blad kom på gaden, er der sket store forandringer på det formidlingsmæssige om - råde. Den elektroniske information har fået solidt fodfæste, og det er blevet hverdag for skolerne at arbejde med elektronisk kommunikation. Derfor har Skoleafdelingen nu besluttet at lade Sådan gør vi udkomme elektronisk. Der er flere fordele forbundet med en elektronisk udgivelse af bladet. For det første får vi nok alle sammen rigeligt med blade og tryksager, som vi ikke altid når at læse. For det andet belaster vi miljøet mindre, når der ikke skal trykkes godt eksemplarer af bladet hver gang. For det tredje baner omlægningen vej for hyppigere udgivelser, da udgifterne til trykning spares. Hensigten er, at Sådan gør vi fremover skal ud komme hver måned, julemåneden og sommerferiemånederne frataget. Det gør det muligt at øge aktualiteten og supplere temaartiklerne med mindre artikler og notitser om nyheder. Et elektronisk Sådan gør vi vil typisk være på fire-fem sider, så det er let at overskue og overkommeligt at få læst. Forsiden vil hver gang rumme en indholdsfortegnelse, der letter overblikket yder - ligere. Det er Skoleafdelingens håb, at skolevæsenets pædagogiske medarbejdere vil tage godt imod nyskabelsen og bruge bladet flittigt som inspiration og kilde til viden om de mange spændende projekter, der er i gang på skolerne. Har I kommentarer og ideer til bladet, er I velkomne til at kontakte redaktionsgruppen. Med venlig hilsen Lone Vestergaard, skolechef

2 En positiv tilgang til eleverne Forbud er afløst af forventninger på Seminarieskolen, der er blandt deltagerne i skoleudviklingsprogrammet PALS Positiv Adfærd i Læring og Samspil. Da vi hørte om PALS, syntes vi vist alle sammen, at det lød som noget fis. Vi kunne ikke se ideen i at begynde at opdrage på os igen. Vi mente, det var alt for sent. Men det sjove er, at det faktisk har hjulpet meget. Vi har fået meget mere ro i timerne, siger Camilla og Celine, der går i 9.a på Seminarie - skolen. Seminarieskolen deltager sammen med Høj - vang skolen, Tylstrup Skole og Mellervangskolen i et tre-årigt udviklingsprojekt PALS Positiv Adfærd i Læring og Samspil, der er igangsat i Danmark af Servicestyrelsen i samarbejde med Aalborg, Ikast- Brande, Herning og Holstebro kommuner. Doku - men terede erfaringer fra PALS-skoler i Norge, Island og USA viser, at PALS-projektet lever op til dets formål om at forebygge og reducere problem - adfærd blandt eleverne. Hjørnestenen i projektet er, at samtlige medarbejdere lærere, pæ da goger, sekretærer, teknisk personale, rengø rings assisten - ter m.v. inddrages i udvikling af en fælles positiv kultur, der styrker elevernes sociale og skolefaglige kompetencer. Et fælles fodslag Aalborg-skolernes deltagelse er støttet af Fælles Skoleudvikling. Charlotte Møller Mousing, PALSvejleder hos PPR, holder snor i arbejdet og uddanner fortløbende skolernes PALS-team, der typisk består af seks-otte repræsentanter for medarbejdere og ledelse samt skolens psykolog og en forældrerepræsentant. PALS-teamets opgave er at uddanne skolens medarbejdere og holde projektet på skinner. Bortset fra Mellervangskolen, som først er kommet med fra dette skoleår, arbejdede skolerne hele sidste skoleår på at skabe fundamentet for deres PALS-skole. På Seminarieskolen stod der PALS på programmet ved en pædagogisk weekend og 10 møder gennem hele året. Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag blev alle rutiner og regler vendt for at finde et fælles fodslag for udvikling af et mere positivt læringsmiljø. Camilla og Celine ved trivselsmanden, som også pryder de blå plastickort. De troede, det var noget fis, men PALS har haft stor effekt i deres 9. klasse. Annika og Jonas viser trivselszone-plakaten, der hænger overalt på skolen. Skulle man være i tvivl, er det let at få op - frisket forventningerne. Fortsættes side 3 2

3 3 Tak, fordi du gik pænt på gangen. PALS-koordinator Helle Larsen stopper en elev og belønner hende med et kort. Herefter blev der formuleret en lang række forventninger til den adfærd, der skal kendetegne skolen. Forventninger og belønninger Det fantastiske ved projektet er, at alle medarbejdere er involveret, og at vi har haft tid til at drøfte alle regler, både de skrevne og de uskrevne. Det viste sig, at det var meget forskelligt, hvilke regler personalet kendte. Det var også meget forskelligt, hvordan teamene og den enkelte lærer håndhævede reglerne, fortæller lærer Helle Larsen, der er PALS-koordinator på skolen. Da vi var enige om vores regler og ønsker til adfærd, gik vi i gang med at omformulere dem til forventninger. Vi har kun tre regler nu vis ansvar, vis respekt og vis omsorg. Til hver af disse regler har vi knyttet nogle forventninger til adfærden i forskellige arenaer. I stedet for at fokusere på dét, eleverne gør forkert, retter vi fokus mod at belønne den gode adfærd. Det giver en helt anden tilgang til eleverne. Eleverne og deres forældre blev præsenteret for PALS ved indgangen til dette skoleår. Forvent nin - g erne indøves gradvist, og det er præciseret i undervisningsplanerne, hvornår klasserne skal arbejde med PALS. Forventningerne øves gennem samtaler og rollespil, som illustrerer, hvor meget rarere det f.eks. er at være på pædagogisk læringscenter, når der er ryddet pænt op, og man venter roligt, til den voksne har tid til at hjælpe. På de månedlige personalemøder kortlægges eventuelle problemfelter og nye tiltag, der kan forbedre trivslen. Aktuelt er f.eks. gårdvagt-rutinerne sat under lup. Samler kort Overalt på skolen hænger der trivselszone-plakater, som minder eleverne om forventningerne til deres adfærd. I klasselokalet betyder god adfærd bl.a., at man kommer til tiden, lytter til hinanden og rækker hånden op. På toiletterne betyder det f.eks., at man gør rent efter sig og giver besked til en voksen, hvis et toilet er ulækkert. Som bevis på den gode adfærd belønnes eleven med et lille plastickort med en tekst, der takker eleven for at have vist respekt, ansvar og omsorg. Kortene samles i en pulje i klassen. Når klassen har samlet et aftalt antal, kan den ønske en belønning, f.eks. at se en film eller komme ud at løbe på skøjter. Hvis en elev kommer pænt gående på gangen, giver vi et kort og takker for den gode adfærd. Hvis en elev kommer løbende, siger vi ikke til ham, at man ikke må løbe på gangen. Vi spørger, hvad der var grunden til, at han ikke gik stille og roligt, forklarer skoleleder Peter Hansen. Peter Hansen pointerer, at alle medarbejdere har et ansvar for at belønne god opførsel og udvise konsekvens over for forkert adfærd. Det er ikke nok, at lærere og pædagoger holder øje med egne elever. Jo bedre medarbejderne er til den synlige anerkendelse, jo større succes. PALS fordrer, at alle er loyale over for konceptet og får den positive tilgang indarbejdet i bevidstheden. Klassen gør sig umage Annika og Jonas fra 5.b er meget glade for PALS. De synes, der er blevet mere stille i klassen. Der bliver ikke løbet så meget rundt, og der bliver ikke råbt så meget. Vi får en ny forventning hver uge. Det er sjovt at øve dem, for vores lærere finder tit på noget skørt. Vi har f.eks. lært, at man skal tale med rolig stemme i klasseværelset, at man skal række hån - Respekt, ansvar og omsorg er nøgleordene. den op, at man skal være gode ved hinanden på udearealet og gøre rent på toiletterne. Man skal også gå roligt på gangene og vente på, at det bliver ens tur, når man kommer på kontoret. Det er som om, vi gør os mere umage, fordi vi får en belønning Vi har allerede fået tre belønninger. Nu har vores lærer lovet, at vi får en fritime, når vi har kort. Og det har vi snart, forklarer Annika og Jonas. Klassefest i 9.a At kortene ikke kun har effekt hos de yngre elever, er Camillas og Cecilies 9. klasse et bevis på. Tid li - gere var der store problemer med uro og snak i timerne i deres klasse. Nu er der en helt anden stemning i klassen. Vi har fået meget mere respekt for hinanden og lærerne. Vi er også blevet bedre til at rydde op på gangen og toiletterne. Selvom det lyder skørt, er det nok belønningen, der gør PALS til en succes. At man får et kort, når man rækker hånden op. Det gør det lidt sjovt. Fortsættes side 4 3

4 Da vi havde samlet 800 kort, fik vi morgenmad i klassen. Nu sparer vi sammen til en klassefest. Vi har aftalt med lærerne, at det kræver kort. Der går nærmest lidt sport i at få dem samlet sammen, forklarer pigerne. Peter Hansen bekræfter, at PALS også har vist sig effektfuldt i de ældste klasser. Lærere, som i flere år har herset med eleverne for at få dem til at række hånden op, har med stor forbavselse måttet sande, at de blå plastickort gør underværker. Forældrerådgivning på trapperne PALS-programmet opererer med en tredelt pyramide, hvor det store grønne felt i bunden er børn, der trives. Det gule midterfelt er børn med begyndende adfærdsvanskeligheder, og det røde felt øverst er børn med større adfærdsvanskeligheder. Målet er at forhindre, at elever bevæger sig op i det røde felt. Derfor har PALS-skolerne fået uddannet forældrerådgivere, der tilbyder vejledning til forældre med børn i det gule felt. Forældrerådgivningen er et forløb, der strækker sig over tre-fem timer. Forløbet skal give forældrene redskaber til at handle anderledes og tackle konflikter ud fra en rolig og positiv tilgang. Rådgivningen bygger på PMT-O-metoden, Parent Management Training, Oregon. I konceptet ligger også, at der hurtigt kan visiteres til et egentligt behandlingsforløb hos PMT-O-terapeuter, hvis forældrerådgivningen ikke er tilstrækkelig. Seminarieskolen tilbyder det første forældrerådgivningsforløb fra marts. Samtidig begynder skolen at registrere al problemadfærd, så der skabes et bedre grundlag for at træffe beslutninger i forhold til bestemte børnegrupper. Efter sommerferien indføres der et check-in-check-ud-system for elever, der har svært ved at leve op til forventningerne. Eleverne vil hver morgen få udleveret en seddel med de ting, han/hun skal øve på. Når skole - dagen slutter, drøfter eleven og den voksne, hvordan det er gået. Charlotte Møller Mousing fortæller, at det også er hensigten at uddanne medarbejdere, der kan analysere elevernes adfærd og lave vurderinger af, Skoleleder Peter Hansen med det blå smart card, der gør små og store modtagere stolte. hvorfor en elev pludselig opfører sig uhensigtsmæssigt eller bliver ked af det. Et internationalt pust Det er nu, skolerne skal søge, hvis de ønsker at få en Comenius-assistent til næste skoleår. Før juleferien sagde Skoleafdelingen farvel til to Comenius-assistenter, Marjukka fra Åbo i Finland og Svenja fra Flensborg. De to assistenter har i efter året samarbejdet med lærerne på Gug Skole og Toft - højskolen og dermed givet undervisningen et internationalt præg. Inden længe begynder Derya fra Tyrkiet som Comenius-assistent på Ellidshøj Skole. En Comenius-assistent er en lærerstuderende eller en nyuddannet lærer fra et EU-land eller et associeret land. Assistenten har fået et EU-stipendium til et ophold på en skole i udlandet i en periode på uger. Det er ikke kun sprogfagene, der kan nyde godt af en gæsteunderviser fra udlandet. Afhængig af assistentens fagområde og interesser kan hun/han indgå i mange sammenhænge. Værtsskolernes erfaring er, at de mindste klasser også har stor fornøjelse af at møde et ungt menneske fra udlandet. Skoleafdelingen samarbejder tæt med værtsskolen og Comenius-assistenten for at sikre, at forløbet bliver godt, fagligt som socialt. Afdelingen hjælper med at finde en bolig og yder tilskud til europa/ huslejen for op til seks assistenter om året. For l ivslang-laering/comenius/assistentordningen. værtsskolen er assistentens ophold gratis. Skoleafdelingen anmoder om en kopi af ansøgningen som forudsætning for hjælp til bolig m.v. Ansøgning om en Comenius-assistent sendes online til Styrelsen for International Uddannelse Kontakt overassistent Susanne Guldbæk Schmidt, (tidl. CIRIUS) inden 29. januar Ansøgnings - Pædagogik og Udvikling, tlf , for yderligere information. skema og vejledning findes på: Fem unge Comenius-assistenter i Nordjylland samlet til træf i Aalborg i november. Svenja (tv) og Marjukka (nr. to fra højre) slog deres folder på Tofthøjskolen og Gug Skole. 4

5 Handleplan for læsning på alle årgange Danskfaglig læsning indgår i alle fag i Sofiendalskolens nye handleplan for læsning. Den er netop lagt ud på hjemmesiden, og på en pædagogisk dag 20. januar blev medarbejderne på Sofiendalskolen præsenteret for skolens nye handleplan for læsning. Handleplanen er udviklet af skolens danskfaggruppe i samarbejde med skolekonsulent Henrik Vejen, Pædagogik og Udvikling, og specialundervisningskonsulent Mona Kristensen, PPR, som et projekt under Fælles Skoleudvikling. Med handleplanen er Sofiendalskolen kommet helt på omgangshøjde med Fælles Mål 2009, der generelt opprioriterer læsning og specielt fokuserer på vigtigheden af at arbejde med faglig læsning i alle fag. Et ønske om at styrke den faglige læsning var netop årsagen til, at dansklærerne på Sofien - dalskolen fandt behov for at få udarbejdet en handleplan. Lærerne oplevede ofte, at eleverne ikke forstod begreberne i f.eks. geografi og fysik. Et centralt element i handleplanen er derfor, at lærerne skal arbejde med betydningskort og lade eleverne udarbejde ordbøger over fagudtryk. Praktisk arbejdsredskab Handleplanen er opbygget som et praktisk og let anvendeligt arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag. For hver årgang er der defineret formål og mål med læsningen. Der informeres generelt om dansk på klasse - trinnet og om læsning i andre fag, ligesom der er forslag til materialer og planlægning af undervisningen. Handleplanen rummer også en oversigt over læseprøver på de forskellige klassetrin. Læse - vejlederen vil fremover evaluere prøverne med teamene og rådgive teamene i deres arbejde med at medtænke læsningen i alle fag i årsplanerne. Handleplanen for læsning kan downloades på Sofiendalskolens hjemmeside på daks.dk. Ved hver årgang defineres mål og formål med læsningen, ligesom der informeres om læsning i dansk og de øvrige fag. Her ses et afsnit af siderne om 4. klasse. Læsning i andre fag Kristendomskundskab og historie Der arbejdes fortsat med den berettende teksttype. Mind eleverne om formålet med at læse en sådan tekst - altså hvad det forventes, de kan, når de har læst teksten; nemlig at gengive begivenhederne i den rækkefølge, de har fundet sted. Ud over kolonnenotater og billednotater, som elever - ne har arbejdet med på 3. klassetrin, vil det nu være en god idé at introducere Tidslinjen, som kan give eleverne et godt overblik over rækkefølgen af begivenheder. Matematik Faglig læsning og matematikfaglige udtryk indgår nu i et større omfang i undervisningen. Det vil derfor være en god idé, at eleverne producerer deres egen ordbog med fagudtryk (se eksempel under samle - mappe læsning på intranettet.) Herudover kan der med fordel arbejdes videre fra 3. klassetrin med at bruge procesnotater (se samlemappen: læsning på intranettet) og forskellige former for understregning af tekstens informationer. Natur og teknik Der arbejdes fortsat med at have fokus på nye, centrale ord og begreber ved at lave betydningskort og en elevproduceret ordbog (se evt. 3. klassetrin). Herudover er det en god idé at gøre eleverne op - mærksomme på, at der er mange sammensatte ord i naturfaglige tekster. Del ordene op eller lær eleverne at sammensatte ord læses forfra, men forstås bagfra. Læsevejledere på de fleste skoler Skolerne har taget godt imod Aalborg Kommunes tilbud om tilskud til uddannelse af læsevejledere. Langt de fleste skoler har fået eller er ved at få en læsevejleder uddannet, og de nyuddannede har netop været samlet til deres første møde. Skoleafdelingen er p.t. ved at udarbejde en kommunal læsepolitik. Læsepolitikken vil tage udgangspunkt i Fælles Mål 2009, og den vil bl.a. tydeliggøre læsevejledernes fremtidige rolle. Skole- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Godthåbsgade Nørresundby Tlf Fax daks.dk 5

SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2

SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E Arbejde med selvværdet Side 1-2 Trivselsprojekt for ensomme elever på Filstedvejens Skole Side 3-4 It opprioriteres i alle fag Side 4

Læs mere

SÅDAN. Indsatsen for de tosprogede GØR VI. 5. Årgang. Nr. 1 September 2009

SÅDAN. Indsatsen for de tosprogede GØR VI. 5. Årgang. Nr. 1 September 2009 SÅDAN N Y H E D S M A G A S I N F O R A A L B O R G K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N GØR VI 5. Årgang. Nr. 1 September 2009 Indsatsen for de tosprogede Der er mange faglige og kulturelle udfordringer

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2 SÅDAN GØR VI September 2011 MinUddannelse i brug Side 1-2 Enkel implementering på Kongerslev Skole Side 2-3 Forstærket samarbejde mellem lærere og UUvejledere på Nibe Skole Side 4-5 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

2. klasserne på Tornhøjskolen er meget glade for de netbooks, de fik udleveret sidste efterår. De små computere stimulerer

2. klasserne på Tornhøjskolen er meget glade for de netbooks, de fik udleveret sidste efterår. De små computere stimulerer SÅDAN GØR VI November 2010 Spændende forsøg med netbooks i indskolingen på Tornhøjskolen Side 1-3 Små elever skriver sig til læsning der snakker eller løber rundt. Alle elever sidder pænt på deres stole

Læs mere

hurtige til at springe til, da de i 2008 blev spurgt, hinanden. global tænkning i et dannelsesperspektiv, antyder,

hurtige til at springe til, da de i 2008 blev spurgt, hinanden. global tænkning i et dannelsesperspektiv, antyder, SÅDAN GØR VI Juni 2011 Nye venner i Sydafrika og Indien Side 2 Studietur til Skotland Side 4 Global undervisning en del af dagligdagen Side 5 Det handler om menneskesynet Side 7 Vejledning og støtte fra

Læs mere

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene SÅDAN GØR VI Februar 2012 Tema: Pædagogisk it Nomadisk læring med Google Apps Side 3 En strategi for it-indsatsen Temadag om ledelsesopgaven Side 5 Computere i stedet for bøger Side 6 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser

dansk? Og hvordan kan læse- og skrivepædagogikken udvikles, så den i højere grad tilgodeser SÅDAN GØR VI Juni 2013 Tema: Projekt Tegn på sprog Skarnsknægten Emil er en laban Side 3 Forskellighed er en rigdom Side 5 Må vi også prøve på indonesisk? Side 7 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere,

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3

SÅDAN GØR VI. Linjer i udskolingen øger motivationen. April 2012. Tema: Ungeindsatsen. Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 SÅDAN GØR VI April 2012 Tema: Ungeindsatsen Nyt 10. Klassecenter med målrettede undervisningsforløb Side 3 Efterværn til Kivaens sårbare elever Side 5 UngeCoach giver nyt syn på skolegangen Side 6 Styrket

Læs mere

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens SÅDAN GØR VI December 2013 Tema: Arbejdet med skolereformen Kongerslev Skole er stadig i det søgende felt Side 4 Aalborg Kommune følger de vejledende timetal Side 6 God fremdrift hos tv-skolen Gistrup

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år.

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år. SÅDAN GØR VI August 2010 L E D E R : A F S K O L E C H E F L O N E V E S T E R G A A R D Centrale temaer i skoleåret 2010/2011 Side 1-2 Skolestarten i tal Side 2 MUS-samtaler med afsæt i ledernes observationer

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på TEmA Gør det selv-viden 28 til folkeskolen Årsberetning 2008 Tema 56 Alle vil vide hvad der virker Tema 8 Når viden får ben at gå på Tema 34 Gymnasiereformen giver fagligheden et nyt ansigt Årsberetning

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

SådaN GØR VI. Skal understøtte skolerne. Oktober 2014

SådaN GØR VI. Skal understøtte skolerne. Oktober 2014 SådaN GØR VI Oktober 2014 Skal understøtte skolerne Som nyansat læringschef i afde - lingen for Læring og Pædagogik ser Kristina Kristoffersen frem til at være med til at sætte den pædagogiske kurs for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere