Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning"

Transkript

1 Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning

2 CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings sys te met er ud vi klet og frems til let ef ter de gæl den de be - stem mel ser i EU-di rek tiv 93/42/EØF. I til fæl de af en ænd ring af de oven for be skrevne ap pa ra ter der ikke er af - stemt med fir ma et Al ber An triebs tech nik GmbH, mis ter den ne er klæ ring sin gyl dig hed. CE Frems til le rens un ders krift: Mar kus Al ber Forretninsførende an parts ha ver AAT Al ber An triebs tech nik GmbH Trap pe be sti gings sys te met S-max er afprøvet på Prøvnings- og cer ti fi ce rings af de lin gen Ber lin Cert ved Tech ni sche Uni ver si tät Ber - lin og ble vet testet ef ter nor mud kas tet for trap pebe stig nings ap pa ra ter ISO/FDIS med et godt re sul tat. AAT Al ber An triebs tech nik GmbH P.O. Box D Albs tadt Tel.: Fax.: li ne.de li ne.de s-max_160kg_dk_04_14 2

3 Ind holds for teg nel se CE kon for mit ets er klæ ring Ind holds for teg nel se Ge ne relt Sko ling Ved li ge hol del se og ple je Ga ran ti og ans var Pro dukt be skri vel se An ven del se ef ter for må let Sam let over sigt over ap pa ra tet Tek nis ke spe ci fi ka tio ner Mon ta ge af S-max Gribeenhed Bat te ri pak ke mon ta ge Bat te ri pak ke de mon ta ge Ind stil ling af hånd gre bet Sik ker heds hen vis nin ger Sko ling Sik ker heds brem ser Stig nings fod be læg ning Be last ning Ved li ge hol del se og ple je Kørestrækningernes be skaf fen hed Bat te rio plad ning Ibrug tag ning Mak si mal bæ re kraft Bat te ri pak ke Lysdiode Si ker heds brem ser Stig nings fo drul ler Bet je nings hen vis nin ger Bet je nings en hed En kelt trins kon takt Stig nings ben Sik ker heds brem ser An brin gel se/af tag ning af S-max på kørestolen Per son trans port med S-max Kørsel på skrå fla de Trap pe be stig ning opad Trap pe be stig ning ne dad Hen læg gel se af S-max på trap pen Transport

4 7 Tilbehør Bat te ri pak ke Au to ma tik-oplad nings ap pa rat Bil-spændingsforvandler Ved li ge hol del se og ple je Trap pe be sti ger S-max Opladningsapparat Bat te ri pak ke Elek trisk sik ring Brem se be læg nin ger Kon trol og uds kift ning af stig nings fod-rul ler Rengøring Ga ran ti og ans var Ga ran ti Ans var

5 1 Generelt Vi gra tu le rer med erhver vel sen af De res S-max. Det te trap pe be stig nings sys tem vil i løbet af gans ke kort tid bli ve en uund - vær lig hjæl per for Dem til be ford ring af dår ligt gå en de per so ner. Med S-max kan De sik kert og uden sto re vans ke lig he der trans por te re per so - ner op og ned ad trap per; selv ikke vin del trap per frem by der no get pro blem. Kørsel på skrå fla der er også mu ligt. Sik ker heds brem ser ne på beg ge si der yder den nødvendige sik ker hed. For trans port på fla der er S-max også yderst ve leg net; den er pladsbespa ren - de, let og be hæn dig. 1.1 Skoling Bet je nings vejled nin gen hjælper Dem skridt for skridt med de nødvendige kends ka ber for sik ker om gang med S-max, da bru gen af s-max kræ ver en vis færdighed. Af sik ker heds mæs si ge år sa ger må s-max kun be nyt tes af per so ner der har fået en grun dig de mon stra ti on. Gen nem læs bet je nings vejled nin gen om hyg ge ligt før den første an - ven del se, iagt tag især ad var sels- og sik ker heds hen vis nin ger ne. 1.2 Vedligeholdelse og pleje En yderst vig tig del af ved li ge hol del sen er oplad ning af bly-ak ku mu la tor-bat - ter ier ne. De er in de holdt i bat ter ipak ken og skal opla des ef ter hver an ven - del se. S-max er ikke pas nings kræ ven de og behøver næp pe sær lig ved li ge hol del se og ple je. Udførligt he rom fin des i ka pi tel Garanti og ansvar Ska der der ops tår ved mi sag tel se af hen vis nin ger ne i bet je nings vejled nin - gen på ta ger vi os in tet ans var for (se den grun di ge for kla ring i ka pi tel 9). 5

6 2 Pro dukt be skri vel se 2.1 Anvendelse efter formålet Trap pe be stig nings sys te met S-max må ude luk ken de an ven des til per son tran - port. Dis se per so ner skal være i stand til at sid de selv; i mod sat fald skal der som sik ker hed an ven des en sele. Se len kan erhver ves som tilbehør hos fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH / Kin co Cor po ra ti on. Trap pe be stig nings sys te met S-max må af sik ker heds grun de ikke an - ven des på rul len de trap per og rul len de for to ve! Trans port af gods med S-max er ud tryk ke ligt for budt! Ud fra fors kel li ge sik ker hed sa spek ter, f.eks. fare for skrid ning el ler be græn set brem se virk ning o.s.v. må S-max ikke an ven des i regnvejr el ler våde for hold. Kørsel på trap per Kørsel på en skrå fla de Kørsel på en fla de 6

7 2.2 Samlet oversigt over apparatet Gribeenhed 1 = Fastgørelseshjul til tvær jus te ring 2 = Bet je nings en hed 3 = Hånd greb 4 = Fastgørelsesknap til højdeindstilling 5 = Standrør 6 = Fastgørelsesknap til standrør Stig nings en hed 7 = Øverste stang 8 = Bat ter ipak ke 9 = Kørehjul med sik ker heds brem se, beg ge si der 10 = Stig nings ben 11 = Sik ker heds brem se 12 = Ne ders te stang 13 = En kelt trins kon takt og lys dio de 2.3 Tekniske specifikationer Dimensioner Egenvægt Max. bærekraft Ak ku mu la to rer Jævnstrømsmotor Stigningshastighed Kapacitet med en batteriopladning Max. trappetrinshøjde Støjangivelser Vibrationsangivelser Højde = min mm, max mm Bredde: Håndgreb = 520 mm, stigningsenhhed = 375 mm Dybde: Stigningsenhed = 320 mm, håndgreb = 220 mm Stigningsenhed = 15,5 kg Gribeenhed = 3,5 kg Batteripakke = 3,0 kg Samlet vægt = 22 kg 160 kg 2 x 12 V / 3,3 Ah (gastætte) 24 V 8-23 trin / minut, kontinuerligt indstillelig indtil 300 trin, alt efter belastning 22 cm Det A-klassificerede lydtryksniveau for apparatet ligger typisk under 70 db (A) Den vægtede effektive værdi af den accelleration som de øverste legemsdele udsættes for, ligger typisk under 2,5 m/s² 7

8 3 Mon ta ge af S-max Med et par hånd greb kan S-max hur tigt mon te res, og de mon te res igen li ge så hur tigt. Mon ta gen fo re går over fors kel li ge fik se rin ger og be fæs tel ses knap - per. 3.1 Gribeenhed Først for bin des gri been hed og stig nings en hed med hi nan den. De ref ter an brin ges gri been he dens standrør på hol de ren på stig nings - enheden. Over en 9-po let sub-d kob ling i stig nings en he dens hol der bli ver den elek - tris ke for bin del se etab le ret. 8

9 For bin del sen si kres med be fæs tel ses knap pen. Kon trol ler al tid om gri been he den er sik kert for bun det med stig - ningsenheden. 3.2 Batteripakke mon ta ge Bat ter ipak ken skub bes ind i stig nings en he den; for bin del sen lå ser au to - ma tisk. 3.3 Batteripakke de mon ta ge Udløsningsgrebet på stig nings en he den tryk kes ned og bat ter ipak ken træk kes ud. 9

10 3.4 Indstilling af håndgrebet Håndgreb - højdeindstilling Be fæs tel ses knap pen løsnes (dre jes mod uret) og hånd gre bet træk kes ud til en pas sen de højde (mak si mal skulderhøjde). De ref ter spæn des be fæs - tel ses knap pen igen fast. Kon trol ler al tid om hånd gre bet er fik se ret sik ker Håndgreb - tværindstilling På me get smal le trap pe gan ge og me get smal le vin del trap per kan det fo re - kom me at hånd gre bet støder mod væg gen. Hånd gre bet kan da, før så dan ne trap per be sti ges, ind stil les i tvær gå en de ret ning. Be fæs tel seshju let løsnes (dre jes mod uret) og hånd gre bet fors ky des i den ønskede ret ning. De ref ter spæn des hju let fast igen. Kon trol ler al tid om hånd gre bet er fik se ret sik kert. 10

11 4 Sikkerhedshenvisninger Af hen syn til sik ker an ven del se er det vig tigt at over hol de alle ad vars ler og hen vis ning i den ne vejled ning samt ad var sels hen vis nings skil te på S-max. 4.1 Skoling: S-max må kun bet je nes af sko let per so na le. De su den skal de bet jen en de per so ner være i stand til at løfte ca. 1/3 af de res egen le gems - vægt. Min dreå ri ge må ikke ar bejde med S-max. Und ta get er unge over 16 år der er ud dan net un der op syn.un der bet je nin gen skal der bæ res skrid sik kert fodtøj. 4.2 Sik ker heds brem ser: Før hver an ven del se kon trol le res sik ker heds - brem ser ne (se ka pi tel 6.4 og 8.5). Enhver brem se er ud sat for slid. Sik ker - heds brem ser ne og især de ril le de brem se fla der på brem se trom ler ne skal der for, for at si kre op ti mal brem seef fekt, ren ses hver uge med spi ri tus. Der må ald rig bru ges sæbeopløsninger el ler smørende rengøringsmidler til rengøringen. Ef ter hver rengøring skal sik ker - heds brem ser ne kon trol le res som skre vet i ka pi tel Stig nings fodhjul: Be læg nin ger ne på stig nings fodhju le ne skal re - gel mæs sigt kon trol le res for be ska di gel ser. 4.4 Be last ning: Den an giv ne mak si ma le bæ re kraft på 160 kg (sto len me dreg net) må ikke over skri des (se ka pi tel 5.1). Med s-max er trans port af gods ikke til ladt! 4.5 Vedligeholdelse og pleje: Sørg for at bat ter ipak ken bli ver opla det ef ter hver brug. Ved læn ge re stil stand skal S-max slås fra, d.v.s. IND/UD-kon tak ten skal stå på 0. Ved blo ke ring af ar bejdse le men ter ne skal smax straks slås fra. Re pa ra tio ner må kun gennemføres af producenten el ler af au to ri se re de for - hand le re. An vend kun ori gi na le AAT Al ber-tilbehørsdele. Vær op mærk som på de udførlige pas nings- og pe lejhen vis nin ger i ka pi tel Strækningerne beskaffenhed: Kør kun på skrid si kre transport vej uden hind rin ger. Und gå kørsel på be ska di ge de tæp per, sne, iss lag o.s.v. S-max må ikke an ven des i vådt føre. 4.7 Bat te rio plad ning: S-max bør kun an ven des med fyldt bat te ri. 2 blink sig na ler fra lys dio den (gen ta ges hvert 2,5 se kun der) vi ser at bat ter ier ne er ved at være tom me og at driv vær ket sæt ter ud. I det te fæl de slås ap pa ra - tet FRA og igen TIL. Med den res te ren de batteristrøm kan en per son brin ges sik kert ned, for ved trans port ne dad bli ver der sendt strøm til ba ge til bat ter - ier ne. Så le des er an tal let af trin til trans port ne dad ube græn set. 11

12 5 Ibrugtagning 5.1 Maksimal bærekraft Be mærk at den mak si ma le bæ re kraft på 160 kg (sto len me dreg net) ikke må over skri des. 5.2 Batteripakke Før s-max ta ges i brug skal bly-ak ku mu la tor-bat ter ier ne i bat ter ipak ken ube - tin get la des fuld stæn digt op (udførlige be mærk nin ger se ka pi tel 8.3). 5.3 Lysdiode Ef ter igangs æt ning skal di oden lyse ved va ren de. En blin ken de di ode be ty - der at over våg nings elek tro nik ken har fun det en fejl. For kla rin ger her til fin des i ka pi tel Sikkerhedsbremser Før hver igangs æt ning skal sik ker heds brem ser ne kon trol le res på beg ge hjul. Udførlige be mærk nin ger fin des i ka pi tel Stigningsfod-ruller Kon trol ler re gel mæs sigt om be læg nin ger på de to stig nings fo drul ler er ube ska di get. For kla rin ger fin des i ka pi tel

13 6 Betjeningsanvisninger Før vi kom mer til de egent li ge bet je nin gan vis nin ger, vil vi præ sen te re de vigs tigs te kom po ne nter. 6.1 Betjeningsenhed Bet je nings en he den be fin der sig på højre hånd greb og har en TIL/FRA-kon - takt, en OP/NED-kon takt og en has tig heds re gu la tor TIL/FRA-kontakt Un der læn ge re stil stand bør S-max slås fra med TIL/FRA-kon tak ten (0 tryk - kes som vist på bil le det). S-max er ud sty ret med frak ob lings elek tro nik. Glem mer man at slå S-max fra ef ter bru gen, gøres det au to ma tisk ef ter 5 mi nut ters stil - stand af frak ob lings au to ma tik ken. I det te til fæl de skal S-max TIL/FRA-kon tak ten først stil les på FRA og så igen slås til OP/NED-kontakt (UP/DOWN) Med OP/NED-kon tak ten ak ti ve res stig nings me ka nis men for op hhv. ne dad - stig ning (vip pes ind mod bet je ne ren = OP) Hastighedsregulator Med has tig heds re gu la to ren kan stig nings has tig he den æn dres trinløst Lysdiode til fejlmelding Ef ter igangs æt nin gen af S-max ly ser den grønne di ode ved va ren de. Det be ty der at trap pes tig nings sys te met er i or den og klart til brug. Ved fejl, blin ker di oden med tre se kun ders mel lem rum. 13

14 Slå mas ki nen fra og he ref ter til. Vi ser den sta dig fejl må bat te riet ge no pla - des. Hvis det te ikke vir ker, kon tak tes De res for hand ler. Antallet af blink fejl 1 Motor er overbelastet 2 underspænding i batteripakken 3 overspænding i batteripakken 4 OP/NED-kontakt eller ledningen til OP/NED kontakt er defekt 5 Motorbremse eller dens styring er defekt 6 elektronisk fejl 6.2 Enkelttrinskontakt På stig nings en he den fin des der en en kelt trins kon takt. Ved øvelse og ho - ved sa ge lig ved kørsel på vin del trap per skal S-max slås om i en kelt trins mo - dus. (Stil ling I = TIL). Når OP/NED-kon tak ten ak ti ve res, sti ger ap pa ra tet hver gang blot et trin opel ler ne dad. Stig nings sys te met stand ser så hver gang - selv hvis OP/NED-kon tak ten hol des nede - på hvert trin, og kørehjulene kan nu ret tes ef ter den næs te trap pe kant. For at køre vi de re skal OP/NED-kon tak ten slip pes og de ref ter tryk kes ned igen. 6.3 Stigningsben Stig nings be net skal træk kes helt ind med OP/NED-kon tak ten: til kørsel på en jævn el ler skrå fla de til kon trol af sik ker heds brem ser ne ved be gyn del se af trap pe be stig ning (op- el ler ne dad) 14

15 6.4 Sikkerhedsbremser På stig nings en he dens kørehjul sid der sik ker heds brem ser ne. Før hver ibrug tag ning skal sik ker heds brem ser ne kon trol le res. Brems ef fek ten kan kon trol le res på fors kel li ge må der som be skre vet i ka pit - ler ne og Kontrol af den nødvendige bremseeffekt på en flade Stig nings be net træk kes helt ind, og S-max vip pes ba go ver ind til standrøret står mod jor den i en vin kel på ca. 45. Hvis S-max i den ne stil ling ikke kan be væ ges fre mad ved hånd gre bet, men kun ba glæns fra ste det, fo re fin des den brem seef fekt der er nødvendig til sik ker drift. Er der in gen brem seef fekt, må S-max under ingen omstændigheder anvendes; producenten el ler den sted li ge AAT Al ber-re præ sen tant skal un der ret tes Kontrol af den nødvendige bremseeffekt på den øverste trappekant Stig nings be net træk kes helt ind, og S-max vip pes ba go ver ind til standrøret hæl der mod jor den i en vin kel på ca. 45. Uden per son køres der i den ne ba go ver hæl den de stil ling fre mad til den øverste trap pe kant. Hvis S-max ikke kan skub bes over trap pe kan ten, er den brem se virk ning til ste de, der er nødvendig for den si kre an ven del se. Hvis brem seef fek ten ikke vir ker, må S-max under ingen omstændig - heder anvendes; producenten el ler den sted li ge AAT Al ber-re præ - sen tant skal straks un der ret tes. 15

16 6.5 Anbringelse/aftagning af S-max Holderen på kørestolen For at an ven de kørestol med S-max skal kørestolen udrus tes med en hol der til S-max. Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH til by der et uni ver selt an ven de ligt hol der sys tem. PÅ kørestolens ram me bli ver der af for hand le ren el ler af fir - ma et AAT mon te ret en ne dre og en øvre hol der Holder på S-max På S-max be fin der der sig en stang for ne den og fo ro ven. Til højdeindstilling af den ne ders te stang fin des der ud bo rin ger i stig nings en - hedens hus. For hand le ren resp. fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH til pas ser montagehøjde til den an vend te type kørestol. På den øverste stang fin des der jus te rings rin ge på beg ge si der. Jus te - rings rin ge nes pla ce ring bli ver li ge le des ind stil let af for hand le ren el ler af fir - ma et AAT ef ter den an vend te kørestol. 16

17 6.5.3 Indføring af S-max i den nederste kørestolsholder 1. For at kørestolen ikke rul ler væk un der mon ta gen, skal dens hånd - brem ser ak ti ve res. 2. Stig nings be net på S-max træk kes helt ind. 3. S-max vip pes let ba go ver og køres hen midt på bag si den af kørestole. 4. S-max skub bes nu fre mad ind til den ne ders te stang er kørt ind i den ne des te hol der på kørestolen, så den støder på mod stand Indføring af S-max i den øverste kærestolsholder 1. Den la ves te stig nings has tig hed ind stil les. 2. Nu be væ ges OP/NED-kon tak ten i ret ning OP (og ikke i ret ning NED), så stig nings be net be væ ger sig i ret ning af den bet jen en de per son ba gud og ne dad. 3. Når stig nings be net støtter på jor den, bli ver ap pa ra tet løftet. Hvis S-max er jus te ret ef ter mid ten, kører den øverste stang ind i gre be ne på de øverste hol de re ; jus te rings rin ge ne lig ger de ref ter ind mod hol der ne. 4. Er stan gen kørt helt ind i den øverste hol der, løftes køresto len ikke. OP/NED-kon tak ten slip pes når kørestolens hjul er løftet ca. 1 cm over un der la get Fiksering af S-max på kørestolen 1. En af sik rings stif ter ne tryk kes med tom mel fin ge ren ind i den cen - tra le udløsningsbolt. 2. Sik rings stif ten føres helt ind i ud bo rin gen i en af de øverste kørestolsholdere, og udløsningsbolten slip pes. 3. Nu føres den an den sik rings stift ind i den an den, øverste kørestolsholder som be skre vet i punkt 2. Der med er der etab le ret en sta bil for bin del se mel lem S-max og kørestolen. 17

18 6.5.6 Demontering af kørestolens hjul For at trans por te re kørestolen ad trap per med S-max skal de sto re kørestolshjul ta ges af. Ef ter mon ta ge af sik rings stif ter ne ak ti ve res even tu elt OP/NED-kon tak ten i ret ning OP ind til ap pa ra tet og sto len er løftet af stig nings be net. 1. I kørestolens hjul er der i cen trum sti kaks ler. Tryk med pe ge fin de ren på udløsningsknappen i mid ten af en så dan ak sel; for bin del sen løsnes, og hju let kan træk kes af. 2. På den ne måde ta ges de to hjul af kørestolen. De ref ter træk kes stig nings be net helt ind, kørestolen og trap pe- stig nings ys - te met S-max er der med klart til brug Demontering af s-max fra kørestolen OP/NED-kon tak ten be væ ges i ret ning OP (og ikke i ret ning NED), så stig - nings be net be væ ger sig i ret ning af bet jen eren ba gud og ne dad. Ap pa rat og kørestol bli ver løftet så snart stig nings be net støtter på kørselsfladen. OP/NED-knap pen løsnes når kørestolen er løftet så me get at de sto re hjul kan mon te res (det er mu ligt i cir ka ¾ af den højeste stil ling - ved stå en de bil - le de). Kørestolshjulene sæt tes på, og hånd brem ser ne træk kes. De to sik rings stif ter ta ges ud af de øverste hol de re (udløsnings-bol te ne tryk - kes ind). Nu be væ ges OP/NED-kon tak ten i ret ning NED, stig nings be net træk kes helt ind, og S-max køres ba glæns væk fra kørestolen; hvis S-max he run der even - tu elt klem mer i den ne ders te hol der, skal hånd gre bet even tu elt tryk kes fle re gan ge fre mad, og ap pa ra tet igen køres ba glæns ud. 18

19 6.6 Persontransport med S-max Kørsel med S-max på plan fla de, på skrå fla de samt trap pe be stig - ning øves først uden per so ner. Når der øves trap pe be stin ging, an ven des en kel trins kon tak ten (se ka pi tel 6.2). De su den bør man ind stil le den la ves te stig nings has tig hed (se ka pi tel 6.1.3). Den mak si ma le bæ re kraft (se ka pi tel 5.1) må ikke over skri des Kørsel på plan flade Man kan uden pro ble mer trans por te re per so ner i kørestol med S-max over pla ne fla der. Stig nings be net skal være truk ket helt ind. Tærs kler for ce res ved at man træk ker kørestole med S-max ba glæns over tærs klen Indstilling af håndgreb i den rigtige højde Før trap pe be stig ning og kørsel på skrå fla der træk kes hånd gre bet højde til skul der; hånd gre bet løsnes ved at be fæs tel ses knap pen dre jes mod uret. He - ref ter spæn des hånd gre bet igen fast med be fæs tel ses knap pen. Ef ter ind stil lin gen skal det al tid kon trol le res om gre bet er fik se ret sik kert. 19

20 6.6.3 Hældning af trappestigningssystemet Til trap pe be sti ge ning og kørsel på en skrå fla de skal S-max vip pes no get. 1. S-max slås til med FRA/TIL-kon tak ten og OP/NED-kon tak ten be væ - ges i ret ning NED ind til stig ningsbe net har løftet kørehjulene ca. 1-2 cm fra jor den. 2. S-max svip pes ind mod den bet jen en de til ap pa ra tet er af ba lan ce ret. 3. Ap pa ra tet er af baln ce ret når man i hånd gre bet hver ken mær ker tryk ba gud el ler træk fre mad. Hvis S-max vippes for me get, gri ber sik ker heds brem ser ne og for hin drer at S-max kan skub bes fre mad. 6.7 Kørsel på en skrå flade Til kørsel på en skrå fla de skal hånd gre bet ind stil les i den rig ti ge højde (se ka pi tel 6.6.2). S-max vip pes en smu le (se ka pi tel 6.6.3) og stig nings be net træk kes helt ind Kørsel nedad Der køres for læns hen til den skrå fla de og så ne dad. Skal der brem ses, vip pes S-max en smu le mere ba gud, så sik ker heds brem - ser ne kan gri be Kørsel opad Den skrå fla de en tres ba glæns. Hvis der skal brem ses op, vip pes S-max en smu le mere bagud, så sik ker - heds brem ser ne kan gri be. Af sik ker heds grun de bør en an den per son være med som hjæl per. 20

21 6.8 Trappebestigning - opad Man må kun trans por te re per so ner med S-max hvis man er in strue ret i ap pa - ra tets bet je ning og har øvelse. Der for skal der al tid øves uden per so ner, med en kelt trins kon takt og med den la ves te stig nings has tig hed! Før bru gen kon trol le res sik ker heds brem ser ne (se ka pi tel 6.4 og 8.5). Hånd gre bet ind stil les i den rig ti ge højde (se ka pi tel 6.6.2). 1. S-max slås til med FRA/TIL-kon tak ten. 2. Evt. slås en kelt trins kon tak ten til (se ka pi tel 6.2). 3. S-max vip pes let (se ka pi tel 6.6.3). 4. Stig nings be net træk kes helt ind med OP/NED-kon tak ten (se ka pi tel 6.3). 5. Der køres med S-max ba glæns hen til trap pen og man går 2-3 trin opad. Sørg for at beg ge kørehjul hvi ler på det ne ders te trin. Ap pa ra tet be fin der sig nu sin ud gangs stil ling for stig nin gen opad. Ap pa ra tet skal un der hele stig nings pro ces sen hol des un der træk; d.v.s. S-max skal hele ti den træk kes let ba go ver. 6. Der tryk kes på OP/NED-kon tak ten i ret ning OP, og stig ningspro ces - sen fo re går nu i to tak ter pr. trin. Stig nings pro ces sen be gyn der med at stig nings be net af driv vær ket be væ ges nedad. Når stig nings be net når ned på jor den, over ta ger det las ten fra kørehjulene, og kørehjul samt stel bli ver løftet. 21

22 Den første takt er for bi når kørehjulene står på det følgende, højere trin, og kørehjulene igen har over ta get las ten fra stig nings be ne ne. Den anden takt be gyn der med at stig nings be net træk kes ind......den er til ende når stig nings be net har op nå et sin øverste stil ling og beg - ge kørehjul igen hvi ler på tri net. Da S-max hele ti den hol des i et let træk, rul ler den au to ma tisk til det næs te trin og ind ta ger så igen sin ud gangs stil ling beg ge hjul hvi ler på tri net. Hvis en kelt trins kon tak ten fra be gyn del sen har væ ret ak ti ve ret, slut ter stig - nings pro ces sen her. 7. For nu at kun ne sti ge vi de re, ak ti ve res OP/NED-kon tak ten på ny i ret ning OP. Stig nings pro ces sen gen ta ger sig nu som be skre vet fra punkt 6. 22

23 6.9 Trappebestigning - nedad Man må kun trans por te re per so ner med S-max hvis man er in strue ret og øvet i bet je nin gen af ap pa ra tet. Man skal al tid øve uden per so ner, med en kelt - trins kon takt og med den la ves te stig nings has tig hed! Før bru gen skal sik ker heds brem ser ne kon trol le res (se ka pi tel 6.4 og 8.5). Hånd gre bet skal stil les i den rig ti ge højde (se ka pi tel 6.6.2). 1. S-max star tes med TIL/FRA-kon tak ten. 2. Evt.skal en kel trins kon tak ten ak ti ve res (se ka pi tel 6.2). 3. S-max vip pes let (se ka pi tel 6.6.3). 4. Stig nings be net træk kes helt ind med OP/NED-kon tak ten (se ka pi tel 6.3). 5. Der køres fre mad med S-max hen til trap pe kan ten. Tas te rul ler ne på sik ker heds brem ser ne for hin drer at S-max rul ler ud over trap pe kan ten. 6. OP/NED-kon tak ten tryk kes i ret ning NED, og stigningsforløbet ne - dad begynder. Af driv værk sen he den bli ver stig nings be net kørt ud og ne dad og stil ler sig på det følgende, la ve re trap pe trin. Da stig nings be net støttes på det næs te, dy be re trin og kører læn ge re ud, bli ver kørehjulene og stel let løftet let fra det fo re gå en de trap pe trin. 23

24 Nu bli ver kørehjulene og stel let be væ get fre mad, d.v.s. bort fra bet jen - eren. Ba gef ter bli ver ap pa ra tet, når stig nings be net træk kes ind, sæn ket, så der ops tår en lil le be last nings fo rand ring. Det mær ker man i hånd gre bet som et let træk fre mad. Det te træk mod vir kes ved at man gans ke kort hol der S-max en smu le fla de re. Kørehjulene stil ler sig på det næs te trin og over ta ger las ten fra stig nings - be net der bli ver truk ket læn ge re ind. 7. Nu skub bes S-max frem til tri nets kant ind til tas te rul ler ne på sik ker - heds brem ser ne igen stand ser S-max. Er en kelt trins kon tak ten ak ti ve ret, bli ver stig nings be net truk ket ind i sin højeste po si ti on, og stigningsforløbet er afs lut tet.ne dad-stig nin gen fort sæt - tes først når OP/NED-kon tak ten påny bli ver be væ get i ret ning NED. Trap pe-ned stig nin gen gen ta ger sig nu, som det er be skre vet fra punkt Henlæggelse af S-max på trappen I nødstilfælde kan S-max vip pes ba gud og hen læg ges på trap pen. Sik ker - hedsbrem ser ne for hin drer at den rul ler væk Transport Ved trans port kan man af mon te re gri been he den på S-max (se mon ta ge ka pi - tel 3.1) og bære stig nings en he den i den øverste stand. Sørg for at S-max bli - ver pak ket sik kert ned f.eks. i ba ga ge rum met. De ga stæt te bat te rier der bru ges i S-max gæl der ikke som far ligt gods i hen - hold til IA TAs sær be stem mel ser A67 og GGVS rn-nr A, Afs. 2 og er der for god kendt til luft rejser ef ter DOT og IATA. 24

25 7 Tilbehør 7.1 Batteripakke Til le ver an cen af S-max hører der en bat te ri pak ke med oplad ings-elek tro nik og sik ker heds luk ke. Hvis S-max bru ges hyp pigt, d.v.s hvis der ikke al tid er drifts pau ser nok til oplad ning af bat ter ier ne, an be fa les det at an ven de fle re bat ter ipak ker (kan erhver ves som tilbehør). I det te til fæl de findes der en bat ter ipak ke i ap pa ra - tet me dens den an den bat ter ipak ke sam ti dig bli ver la det op. Bat te ri pak ker bør hele ti den være slut tet til oplad nings ap pa ra tet for at for læn ge de res le ve tid (se ka pi tel 8.3). Til oplad ning af bat te ri pak ker ne bør der kun an ven des AAT Alber-opladningsapparater Udskiftning af batteripakke 1. slås fra med TIL/FRA-kon tak ten. S-max. 2. Der tryk kes ne dad på udløsningsgrebet på driv værks hu set, og bat ter ipak ken træk kes i sit hånd tag ud af hol de ren. Den an den opla de de bat te ri pak ke sæt tes ind i hol de ren. For bin del sen mel - lem bat te ri pak ken og driv værks hu set lå ser sig au to ma tisk fast. 7.2 Automatik-opladningsapparat Stan dard mæs sigt hører Al ber-au to ma tik-oplad nings ap pa ra tet til le ver an - cen. Stik ket an brin ges i stik då sen og det an det stik i bøsningen på ap - pa ra tet hhv. på bat ter ipak ken. Over Au to ma tik-oplad nings ap pa ra tet op nås der en oplad ning på 100% af bat te riets ka pa ci tet. Ap pa ra tet slår au to ma tisk om til lad ningsbe va rel se når bly-bat te rier ne er la det helt op. Over oplad ning er alt så ude luk ket. 7.3 Bil-spændingforvandler En bil-spæn dings for vand ler kan erhver ves som tilbehør og kan an be fa les når trap pes tig nings sys te met S-max skal trans por te res med bil. Al ber-spæn - dings for vand ler er ud lagt til for bin del se med 12 V net. 12 V / 24 V-jævnstrømsspænding trans for me res til 230 volt vekselstrømsspænding. Stik ket til spæn dings for vand le ren stik kes ind i bi lens ci ga ret tæn der el ler i stik då se til vog nens net. Stik kon tak ten til Au to ma tik-oplad nings ap pa rat stik kes ind i euro-bøsningen med 230 V vek sel spæn dings ud gang. 25

26 8 Vedligeholdelse og pleje 8.1 Trappebestiger S-max Af hen syn til sik ker he den i S-max skal ap pa ra tet in spi ce res hvert an det år også selv om der ikke kan fastslås no gen ydre ska der, el ler der ikke fo re lig - ger funk tions fejl. Af sik ker heds grun de må ser vi ce og re pa ra tio ner kun gennemføres af per so ner med au to ri sa ti on fra fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH. Adres sen på den nær mes te for hand ler kan De få oplyst hos AAT. Sel ve ap pa ra tet har ikke brug for sær lig pas ning og i mod sæt ning til bat te - rier ne er bort set fra lej lig heds vis rens ning (se ka pi tel 8.7) hel ler in gen sær - lig ple je nødvendig. 8.2 Opladningsapparater Til oplad ning af bat te ri pak ken må der kun bru ges AAT Al ber-oplad nings ap - pa ra ter Automatik-opladningsapparat Oplad nings ap pa ra tet behøver in gen sær lig pas ning. Sik ker hed san vis nin ger ne til oplad nings ap pa ra tet skal iagt ta ges Bil-spændingsforvandler Spæn dings for vand le ren behøver in gen sær lig pas ning el ler ple je. Den skal imid ler tid kon trol le res re gel mæs sigt og be skyt tes mod olie, fedt, ag gres si ve rens nings mid ler, for tyn der og/el ler be skadi gel ser fra skar pe kan ter o.s.v. Ser vi ce og re pa ra tio ner på spæn dingsfor vand le ren må kun gennemføres af au to ri se ret per so na le. Bet je nings vejled nin gen til spæn dings for vand le ren skal un der alle for hold iagt ta ges. 26

27 8.3 Batteripakke I bat te ri pak ken er der in de holdt to bly-ak ku mu la to rer (kort kal det bly-akku er) som ef ter hver an ven del se skal ge no pla des. (Tek nis ke en kel the - der om bly-ak ku mu la tor-bat te rier fin des i ka pi tel 8.3.1). Sæt ved læn ge re stil stand al tid S-max til oplad nings ap pa ra tet. Det te ska der ikke bly-akku erne; tvær ti mod, det for læn ger end da bly-akku er nes le ve tid Bly-akku er I bat ter ipak ken til S-max fin des der to bly-ak ku mu la tor-bat te rier 12 V / 3,3 Ah (kort: bly-akku er). De er ga stæt te, pas nings frie, ge no pla de li ge og af høj kva li tet. Bly-akku er nes le ve tid af hæn ger væ sent ligt af oplad - nings-/tømningsforløbene; der kan fra bly-akku er ta ges langt over 1000 del-aflad nin ger, og over 200 gan ge kan den ful de ka pa ci tet hen tes ud hvis de ikke bli ver kørt fla de. Tømning af bat te riet skal und gås Tømning af bly-akku er fører ikke kun til ka pa ci tets tab, men for kor ter også de res le ve tid. Und gå der for tømning; lad bly-akku er op ved enhver lej lig - hed! Oplad ning er ple je af bly-akku erne Hvis fuldt opla de de bat te rier tømmes hur ti ger end sæd van ligt, er de for mo - dent lig op brugt. Lad i et så dant til fæl de bat te rier ne kon trol le re af Al bers re - præ sen tant el ler af en for hand ler, så de even tu elt kan bli ve byt tet Opladning af batteripakken Bat te ri pak ken kan ef ter be hag la des op i mon te ret til stand over opladningsbøsningen på ap pa ra tet el ler når den er ta get ud, idet den har sin egen se pa ra te bøsning. 27

28 8.3.3 Opladning fra nettet: 1. Stik ket til oplad nings ap pa ra tet stik kes i bøsningen på ap pa ra tet el ler i bøsningen på bat ter ipak ken. 2. Stik ket på oplad nings ap pa ra tet for bin des med net tet, og bat te - riet la des op. En lys dio de på oplad nings ap pa ra tet vi ser drift stil stan den. Mel din ger på oplad nings ap pa ra tet: Opladningsapparat diode lyser rødt batterier lades op Opladningsapparat diode lyser grønt Batterier er ladet op, ladningsbevarelse Opladning med bil-spændingsforvandler: 1. Stik ket til oplad nings ap pa ra tet stik kes en ten ind i bøsningen på ap pa ra tet el ler i bøsningen på bat ter ipak ken (se ka pi tel 8.3.2). 2. Stik ket til oplad nings ap pa ra tet an brin ges så i stik då sen med 230 V ud gang fra bil-spæn dings for vand le ren. 3. Stik ket fra 12 V for bin del sen stik kes ind i ci ga ret tæn de ren. 4. Spæn dings for vand le ren slås til med kon tak ten og bat te riet bli ver la det op. En di ode på oplad nings ap pa ra tet og en sum mer i spæn dings for vand le ren sig na le rer drift stil stan den. Mel din ger og sig na ler fra oplad nings ap pa rat og spæn dings for vand ler: Opladningsapparat diode lyser rødt batterier lades op Opladningsapparat diode lyser grøn batterier er ladet, ladningsbevarelse Spændingsforvandler signaltone 12 V forsyningsspænding er for ringe 28

29 8.4 Elektrisk sikring I bat ter ipak ken findes der en elek trisk 30 A-sik ring. Den er be skyt tet af en afdækning. De fek te Sik rin ger må ikke re pa re res, men er stat tes af nye sik rin ger med den sam me styrke. Til uds kift ning af sik rin ger fjer nes af dæk - nin gen, den de fek te sik ring ta ges ud, den nye sik ring an brin - ges, og af dæk nin gen sæt tes på igen. 29

30 8.5 Bremsebelægninger Tyk kel sen af be læg nin gen på sik ker heds brem ser ne skal undersøges med jæv ne mel lem rum. Den minds te tyk kel se skal være 1 mm. Er be læg nin gen slidt ned til min dre, skal brem se be læg nin ger ne på beg ge si der uds kif tes. Der ret tes hen ven del se til fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH el ler til for hand le ren. Brem se be læg nin ger ne skal kon trol le res hver gang S-max be nyt tes (se ka pi tel 4.2 og 6.4). Til sik ring af op ti mal brem se virk ning skal sik ker heds brem ser ne, og især den ri fle de over fla de af brem se trom ler ne i fæl ge ne, ren ses med spi ri tus hver uge. Til rens ning af brem ser ne må der ald rig bru ges sæ be vand el ler smørende rengøringsmidler. Ef ter rens ning af brem se trom ler ne skal brem ser ne kon trol le res som be skre - vet i ka pi tel Kontrol og udskiftning af stigningsfod-rulle-belægninger Be læg nin ger ne på stig nings fod-rul ler ne skal re gel mæs sigt kon trol le res for be ska di gel ser. Er en be læg ning slidt el ler be ska di get, skal beg ge rul ler uds kif tes af Al ber re præ sen ta ti on el ler af for hand le ren. 8.7 Rengøring Bort set fra sik ker heds brem ser ne (se ka pi tel 4.2) skal de le ne i S-max rengøres med et mildt, al min de ligt rengøringsmiddel. Der bru ges til rengøring al tid kun en let fug tet klud; der ved und gås det at der kan træn ge vand ind i S-max. Af sik ker heds grun de må der ikke bru ges højtryksrenser! 30

31 9 Garanti og ansvar 9.1 Ga ran ti AAT Al ber An triebs tech nik GmbH gi ver en ga ran ti på to år for pro duk ter af type S-max (bort set fra bly-akku erne) og alt tilbehør for ma te ria le- og frems - til lings fejl fra mod ta gel ses da to en. For bly-akku er- de res kor rek te ple je fo rud sat yder AAT Al ber An triebs tech - nik GmbH en ga ran ti på seks må ne der fra mod ta gel ses da to en. Ga ran tien på S-max er ikke dæk ken de for fejl der hidrører fra: Ukor rekt el ler util stræk ke lig pas ning. Uber et ti ge de kon struk ti ve ænd rin ger el ler brug i strid med for må let. Be nyt tel se af S-max ud over den mak si ma le trans port last. Ukor rekt oplad ning af bly-ak ku mu la tor-bat te rier ne 9.2 Ansvar AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er som producent af S-max ikke ans var lig for even tu el le ska der hvis: S-max er be hand let ukor rekt. Re pa ra tio ner resp. mon ta ge udføres af uau to ri se re de per so ner. S-max ikke er be nyt tet i hen hold til den ne bet je nings vejled ning. Der er på mon te ret el ler med S-max for bun det frem me de dele. Dele af S-max er af mon te ret. Den øverste og ne ders te stand samt jus te rings rin ge ne i S-max ikke er ble vet kor rekt til pas set til kørestolens geo me tri. S-max har væ ret be las tet ud over den mak si ma le trans portlast. 31

32 AAT Al ber An triebs tech nik GmbH P.O. Box D Albs tadt Tel Fax li ne.de li ne.de

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20 BW 24 BW 35 01-03-2005 DA NO SV FI EN DE FR NL Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Instruction manual... 27-32 Betriebsanweisung... 33-38 Manuel

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier Dansk Ken nel Klub Border Collie Atelier 2001 For la get Ate li er, Fiol stræ de 31, 1171 Køben havn K ISBN 87-7857-282-7 Bogen er skre vet af Bor der Col lie Klub ben, spe ci al klub ben under Dansk Ken

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Ida P. Rolf Metode STANLEY ROSENBERG INSTITUT

Ida P. Rolf Metode STANLEY ROSENBERG INSTITUT Ida P. Rolf Metode En gennemgribende restaurering af kroppens struktur. Den giver kroppen mulighed for at starte på en frisk - i en ny og bedre udgave! 1 STANLEY ROSENBERG INSTITUT Hvad er Strukturel Integration?

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche.

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche. Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram Revue trimestrielle du programme européen LEADER II magazine LEADER MAGAZINE Printemps 1996 n 11 Femmes, égalité des chances et développement

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

S-Max. S-Max. Trappestigningssystem. Oversættelse af original betjeningsvejledning

S-Max. S-Max. Trappestigningssystem. Oversættelse af original betjeningsvejledning Trappestigningssystem Oversættelse af original betjeningsvejledning AAT Alber Antriebstechnik GmbH Postfach 10 05 60 D-72426 Albstadt Tel. +49.74 31.12 95-0 Fax +49.74 31.12 95-35 www.aat-online.de info@aat-online.de

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Maria Metzger. Tamme pape gøj er. Atelier

Maria Metzger. Tamme pape gøj er. Atelier Maria Metzger Tamme pape gøj er Atelier Tekst Maria Metzger 2001, 2008 Forlaget Atelier 2001, 2008 ISBN 978-87-7857-779-5 2.udgave 2008 Udsendt som ebog 2013 En stor tak til føl gen de foto gra fer (nævnt

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Betjeningsvejledning. CargoMaster C 141 C 141 Vario

Betjeningsvejledning. CargoMaster C 141 C 141 Vario Betjeningsvejledning CargoMaster C 141 C 141 Vario 1 Indholdsfortegnelse 2. Indledning 3. Kort oversigt 3.1 Generelt 3.2 Funktionsprincippet 3.3 Funktionsforløb 3.4 Beskrivelse C 141, C 141 Vario 4. Før

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE

OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.14 OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE MELLEM SMEDELUNDSGADE OG BLEG DAM MEN UdviklingsEnheden December 2001 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan,

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR

Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR Befolkningsprognose Haderslev Kommune 25-217 UDVIKLING & KULTUR 3. maj 25 Indhold Resume...3 Indledning og hovedforudsætninger...4 Områdeinddeling...5 Bolig- & befolkningsudvikling...7 Datagrundlag og

Læs mere