Forlæggerforeningen Sektionen for Undervisningsforlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlæggerforeningen Sektionen for Undervisningsforlag"

Transkript

1 Forlæggerforeningen Sektionen for Undervisningsforlag Skindergade 7, st. tv 1159 København K tlf fax januar 2006 j.nr. FRS /cbh DAGSORDEN + VEDTAGELSER for møde i Forretningsudvalget for Sektionen for Undervisningsforlag tirsdag den 24. januar 2006 kl hos Forlæggerforeningen Skindergade Godkendelse af dagsorden 369 Rammeaftale med DBC og InfoMedia om Ebog 370 FUI 371 Samarbejde med BFU 372 Udpegning af repræsentant til EMU-dialogforum 373 SKI s rammeaftaleudbud 374 Lærebogens betydning for indlæringen i skolerne 375 Nye SFU-medlemmer 376 Information fra repræsentanter i udvalg og andre organer 377 Gå-hjem-møder 378 Eventuelt 1

2 Punkterne på dagsordenen for Forretningsudvalget for Sektionen for Undervisningsforlags (SFU) møder er opstillet således: a. Identifikation af punktet, journal nr. Stikordsoverskrift Kort beskrivelse Fortegnelse over bilagsmateriale b. Tidligere behandling af sagen med henvisning til tidligere dagsordenspunkt (hvis flere end 5) henvisninger anføres kun for det seneste år). c. Sagsfremstilling d. Forretningsudvalgets vedtagelse e. Sekretariatets evt. efterfølgende oplysninger. Mødedeltagere: Vivi Antonsen Tvedt, Lars Tindholdt, Michael Haase, Mathias Bruun, Gorm Nielsen, Esben Esbensen og Henrik Borberg, Finn V. Andersen Desuden deltog: Ib Tune Olsen og Christine Bødtcher-Hansen Fraværende: Ebbe Dam Nielsen Forårets SFU-møder blev berammet. Alle møder starter kl. 14: Tirsdag den 21. februar Tirsdag den 21. marts Tirsdag den 18. april Tirsdag den 23. maj Tirsdag den 20. juni a. SFU pkt J.nr. FRS Godkendelse af dagsorden d. Dagsordenen godkendtes. a. SFU pkt j.nr. FRE Rammeaftale med DBC og InfoMedia om Ebog Bilag: Forslag til rammeaftale (version 2.1) mellem forlag og InfoMedia A/S og DBC A/S 2

3 c. Forud for møde i Følgegruppen for ebog.dk den 16. januar 2006 havde DBC og InfoMedia (herefter Ebog) fremsendt et udkast til rammeaftale mellem Ebog og det enkelte forlag. Aftalen blev drøftet på mødet og efterfølgende færdigforhandlet på et møde med sekretariatet. Forlæggerforeningen vil over for medlemmerne anbefale aftalen, forudsat at den kan godkendes af SFU og bestyrelsen. d. Rammeaftalen godkendtes til indstilling til bestyrelsens godkendelse, dog med forbehold for evt. bemærkninger fra Finn V. Andersen til prisstrukturen i aftalens pkt. 16. Finn V. Andersens evt. bemærkninger forventes omkring den 3. februar a. SFU pkt j.nr. FRF FUI Status på overdragelse af FUI-databasen til UNI-C samt drøftelse af afledte effekter på FUI og Fællesudvalget Bilag: Aftale mellem Undervisningsministeriet v. UNI-C, BFU og Forlæggerforeningen om undervisningsmiddelpræsentation på den nationale Materialeplatform. c. FUI har ved skrivelse af 12. januar 2006 orienteret forlagene om, at der pr. 9. januar 2006 er indgået aftale med UNI-C om, at alle meta-data i FUI-databasen overføres til den nationale Materialeplatform ved udgangen af februar Forlagene opfordres til senest den 25. januar at meddele, såfremt de ikke ønsker overførsel af metadata. FUI vil fortsat administrere Informationsaftalen og udgive papirkataloger. Da FUIs sekretariatet nedlægges pr. 1. marts 2006, skal tilbageblevne FUI opgaver, jfr. nedenfor løses i andet regi. Amtscenterregi har været nævnt som en mulighed. Der skal vælges en repræsentant til styregruppen for Materialeplatformen, jfr. bilag 2 til bilaget. Afledte effekter på FUI og Fællesudvalget skal drøftes. FUI: Overordnet udfører FUIs sekretariat følgende opgaver: vedligeholdelse af database produktion og salg af papirkataloger administration af informationsaftalen samt udsendelse af frieksemplarer til Centrenes Informationssamlinger produktion af ugentlige lister til centrene udgivelse og vedligeholdelse af mappen Informationsaftalen Administration af smalle materialer Fremstilling af afgangsliste til centrene Servicering af kunder 3

4 De nuværende bestyrelsesmedlemmer af FUI er Ebbe Dam Nielsen, Mathias Bruun, Torben Thuesen, Special-pædagogisk Forlag, Kenneth Sørensen, Amtsrådsforeningen, Jill Daniel, Amtscentret for Undervisning (stedfortræder f. Kenneth Sørensen) og Niels Bjørn Ilsøe, Amtscentret for Undervisning. Fællesudvalget: Fællesudvalget som har repræsentanter fra Informationsaftalens aftaleparter (Forlæggerforeningen, Amtsrådsforeningen og BFU) koordinerer aktiviteterne mellem interessenterne bag Informationsaftalen og samler løbende op på problemstillinger omkring aftalen. SFU er i Fællesudvalget repræsenteret af Lars Tindholdt og Mathias Bruun. Nedsættelsen af Fællesudvalget er nærmere reguleret i Informationsaftalens 9. Informationsaftalen er opsagt pr. 31. december Ebbe Dam Nielsen har nævnt, at det evt. ville være hensigtsmæssigt, om der var personsammenfald mellem repræsentanterne i FUI og repræsentanterne i Fællesudvalget, således at møder kunne afholdes umiddelbart i forlængelse af hinanden. d. Ebbe Dam Nielsen blev valgt som Forlæggerforeningens repræsentant til styregruppen for Materialeplatformen. Valg af repræsentanter til FUI og Fællesudvalget blev udskudt til næste SFU-møde. Esben Esbensen efterlyste en udmelding om, hvem forlagene kan rette henvendelse til, når FUI sekretariatet nedlægges pr. 1. marts a. SFU pkt j.nr. AFB-328 Samarbejde med BFU b. SFU pkt , SFU pkt , SFU pkt , SFU pkt c. På SFU mødet den blev det vedtaget, at Mathias Bruun og Lars Tindholdt sonderer interessen hos BFU-medlemmerne for medlemskab i SFU, hvorefter Lars Tindholdt drøfter resultatet med Esben Esbensen og Gorm Nielsen. Herefter vil der på et SFU-møde blive taget beslutning, om det vil være formålstjenligt at afholde et møde med deltagelse af repræsentanter fra begge brancheforeninger, hvor visioner, mål o. lign. vil kunne drøftes. Baggrund: I 2002/2003 var der i foreningen drøftelser om et mere formaliseret samarbejde med BFU. Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmøde den , at et formaliseret samarbejde med BFU ikke fandtes hensigtsmæssigt, bl.a. fordi et formaliseret samarbejde kan risikere at blive benyttet af BFU til at fastholde den nuværende uhensigtsmæssige situation med to foreninger på området. 4

5 Forlæggerforeningen rettede senere, nemlig i 2004 henvendelse til BFU, hvor medlemmerne af BFU blev tilbudt medlemskab af Forlæggerforeningen på særlige vilkår i en overgangsordning. Herefter blev nye medlemmer tilbudt en rabat på halvdelen af forlagskontingentet i det første medlemsår, 1/3 i rabat i det andet medlemsår og 25 % rabat det tredje medlemsår. Optagelsesgebyret på for hvert personlige medlem bortfaldt. Stemmetallet blev ikke påvirket af kontingentrabatterne. De nye medlemmer, der kom til ved dette hvervetilbud, fik mulighed for at vælge to ekstraordinære medlemmer til Forretningsudvalget for SFU. BFU-medlemmer, som ikke havde hverken analog eller digital forlagsvirksomhed, blev tilbudt associeret medlemskab af SFU. Aktuelle medlemmer af BFU: av form as Geografforlaget Aps Nucleus Forlag Aps Avisen i Undervisningen AV Forlaget Den grimme Ælling Special-pædagogisk forlag a-s Baskerville Indidacto a/s Forlaget Sprogbøger Aps Bitfrost Interactive Forlaget Intervention TUR Forlag Brain-Power Forlaget Kassander UL REV programming Captoy The Language Center UNI-C CDR-Forlag Lego Educational Division Forlaget Åløkke a/s ConDidact Aps Logos-IT Dansklærerforeningens Forlag a/s Mellemfolkeligt Samvirke Forlaget Didactica Meyer & Moesmand a/s DR Undervisning Mikro Værkstedet A/S Elke Nordisk Korthandel, Scanmaps.dk d. Til drøftelse på næste SFU-møde udarbejder Lars Tindholdt, Mathias Bruun, Gorm Nielsen og Esben Esbensen et oplæg til, hvorledes og under hvilke former, der skal rettes henvendelse til BFU. a. SFU pkt j.nr. ARU Udpegning af repræsentant til EMU-dialogforum c. UNI-C har etableret et EMU-dialogforum, med det formål at diskutere grænseflader mellem EMU og de kommercielle forlag og leverandører af it-baserede undervisningsmidler. Det skal bl.a. drøftes hvordan UNI-C og de kommercielle leverandører kan samarbejde omkring EMU, hvordan EMU kan fungere som platform for de kommercielle produkter, retningslinier for indhold og værktøjer på EMU samt hvor grænsen går i forhold til de kommercielle produkter. Der påregnes 2-3 møder årligt. 5

6 Der skal udpeges én repræsentant fra Forlæggerforeningen. Øvrige repræsentanter bliver fra BFU samt to repræsentanter fra UNI-C. d. Troels Rydahl, Gyldendal, blev udpeget som Forlæggerforeningens repræsentant. a. SFU pkt j.nr. SB SKI s rammeaftaleudbud b. SFU pkt c. SKI har vedrørende rammeaftaleudbudet for bl.a. taskebøger i sommeren 2005 oplyst, at der kun blev modtaget tilbud fra tre tilbudsgivere, DBC Medier, Nordisk Korthandel og Odense Bibliotekslevering A/S. Der er indgået aftaler med de to førstnævnte firmaer. SKI har oplyst at tildelingskriterierne for kontrakten var sortimentsbreddde (vægtning: 5), pris/rabat (vægtning: 40 eller 30), tekniske forhold (vægtning: 35 eller 10), leveringstid og betingelser (vægtning: 15 eller 30), kvalitet af indbinding (vægtning: 20) samt miljø- og arbejdsforhold (vægtning: 5). Birgit Fangel Søgaard fra SKI har oplyst, at SKI er meget interesseret i en dialog med Forlæggerforeningen om baggrunden for, at forlagene valgte ikke at afgive tilbud. d. Det blev vedtaget, at der ikke for indeværende foretages yderligere i forhold til SKI, idet det blev noteret, at forlagene på SKIs orienteringsmøde om udbudet sommeren 2005 orienterede om de problemstillinger, som i forhold til forlagene var forbundet med deltagelse i udbudet. a. SFU pkt j.nr. PB Lærebogens betydning for indlæringen i skolerne Henvendelse fra Grafisk Arbejdsgiverforening c. Grafisk Arbejdsgiverforening, v. konsulent Michael Brochmann Nielsen har ved skrivelse af 6. januar 2006 rettet henvendelse til SFU, med henblik på SFUs deltagelse i en undersøgelse, om lærebogens betydning for indlæringen i skolerne. Grafisk Arbejdsgiverforeningens svenske søsterorganisation har i samarbejde med Föreningen Svenska Läromedel lavet en sammenlignende undersøgelse mellem Sverige og Finland for at afdække om adgangen til gode og nye lærebøger kunne være en medvirkende årsag til at forklare forskellen på placeringen i PISA undersøgelsen. GA har været i kontakt med DPU om emnet, som har udtrykt interesse for sagen. Den svenske undersøgelse kan ses på under pressemeddelanden ( ) 6

7 d. Det blev vedtaget at SFU ikke deltager i den foreslåede undersøgelse, idet det blev påpeget, at der ikke som det er tilfældet i Sverige er tilstrækkelig sikker statistik på skolebogsområdet. Hertil kommer, at CVU-Fyn (se dagsorden pkt. 376 c3) er i gang med at undersøge mulighederne for at opbygge et videncenter for læremidler. Grafisk Arbejdsgiverforening vil blive orienteret om dette initiativ og muligheden for at rette henvendelse til CVU-Fyn. a. SFU pkt j.nr. ARS Nye SFU-medlemmer c. Erhvervsskolernes Forlag og Ilinniusiorfik er nye SFU-medlemmer. Polyteknisk Forlag har trukket deres opsigelse af medlemskab af Forlæggerforeningen tilbage og er fortsat medlem af SFU. d. Punktet blev taget til efterretning. a. SFU pkt J.nr. FRA Information fra repræsentanter i udvalg og andre organer Bilag: a. Referat af fællesudvalgsmødet 15. december 2005 b. Referat af møde med UNI-C den 7. december 2005 c1. Lars Tindholdt og Mathias Bruun har deltaget i møde i Fællesudvalget den 15. december 2005 d1. Amtscentrenes datoer for naturfagsarrangementer var blevet eftersendt af Mathias Bruun til sekretariatet. Oversigten vil blive lagt på og der vil være link til den i førstkommende nyhedsbrev. c2. Mathias Bruun har deltaget i møde i gruppen vedr. UNI-Cs rolle på undervisningsmiddelområdet den 7. december d2. Punktet blev taget til efterretning. c3. Lars Tindholdt, Ebbe Dam Nielsen og Mikael Pedersen, Gyldendal har tilmeldt sig informationsmøde for forlæggere på CVU-Fyn den 19. januar Udviklingschef Christian Wang har forud for mødet oplyst, at en række CVU/ACU ere er i gang med at opbygge et videncenter om læremidler, som skal producere viden om læremidler og ikke læremidler. Forlæggerne er inviteret for at diskutere mulige fælles interesser og samarbejdsaftaler i relation til videncentret. d3. Der er afsat 47,5 millioner kroner på finansloven til opbygning og udvikling af videncentre med særlige spydspidskompetencer inden for højt prioriterede områder. CVU-Fyn vil søge puljen 7

8 med henblik på at udvikle et videncenter for læremidler. Lars Tindholdt orienterede fra mødet, og oplyste, at han havde fået et positivt indtryk af projektet. CVU efterlyser konkrete eksempler fra forlagene, som kan indgå ved ansøgningen. Mathias Bruun advarede om risikoen for smagsdommeri, og at afstanden mellem den teoretiske forskning på centret og den praktiske virkelighed på skolerne bliver for stor. c4. Vivi Antonsen har deltaget i møde med PharmLib-gruppen sammen med Marianne Alenius og repræsentanter fra Copy-Dan, om PharmLib-gruppens ønske om tilladelse til at indscanne lægevidenskabelige artikler. Vivi Antonsen vil referere mødets indhold. Stillingtagen til forespørgslen afventer indstilling fra Marianne Alenius til Universitetsforlagenes forening samt oplysninger fra PharmLib-gruppen om hvilket og hvor meget materiale det drejer sig om. d4. Vivi Antonsen oplyste supplerende, at medicinalfirmaernes forespørgsel om adgang til indscanning i hovedsagen er begrænset til udgivelser, der er mere end 10 år gamle og kun findes i papirform, da nyere udgivelser allerede ligger i digital form. Endvidere blev det oplyst, at videredistributionen af indscannede artikler er begrænset til at gælde inden for den enkelte koncern. c5. Gorm Nielsen har den 20. december 2005 samt den 24. januar 2006 deltaget i møde med UNI-C og forlagsrepræsentanter om Uddannelsesforum i Odense. d5. Gorm Nielsen oplyste, at mødet den 24. januar 2006 var blevet udskudt til den 13. februar På mødet den 20. december var det blevet vedtaget, at der skal være mulighed for at købe entrebilletter til udstillingen uden at skulle deltage i hele arrangementet. Prisen for en entrebillet vil formentlig ligge i størrelsesordenen 100 kr.. Billetterne skal købes på forhånd, og det forventes, at branchen også selv laver markedsføring for udstillingen. UNI-C vil fremover være opmærksom på, at Uddannelsesforum ikke bliver sammenfaldende med bogmessen i Frankfurt som det er tilfældet i Esben Esbensen foreslog, at Fællesudvalget overvejer, at der arrangeres en skolebogsmesse i København, á la den som finder sted i Århus den 5. og 6. april c6. Vivi Antonsen, Finn Andersen, Henrik Borberg, Ib Tune Olsen og Christine Bødtcher-Hansen har den 12. januar 2006 deltaget i møde med følgegruppen for Ebog.dk. Ebog planlægger en åbning af hjemmesiden 1. maj 2006, som dog primært vil have den funktion, at forlagene vil kunne orientere sig vedr. portalen. Den egentlige lancering af portalen overfor de studerende planlægges august 2006, dog med det forbehold at der skal være tilstrækkeligt indhold. Rammeaftalen mellem Ebog og forlagene er blevet færdigforhandlet med Forlæggerforeningen og skal nu indstilles af SFU til bestyrelsens godkendelse. Der vil snarest komme et udspil fra Ebog vedr. krav til metadata. Næste møde i følgegruppen afholdes den 9. februar, hvor licensaftaler med biblioteker, virksomheder og institutioner skal drøftes. d6. Punktet blev taget til efterretning. a. SFU pkt J.nr. nr. PC

9 Gå-hjem-møder d. Der blev erindret om Gå-hjem møderne den 2. februar 2006 om Copy-Dans Billedkunstaftale og den 8. februar 2006 om digitale rettigheder. Sekretariatet oplyste, at begge arrangementer foreløbig kunne notere en stor tilslutning. a. SFU pkt J.nr. FRS Eventuelt d. Christine Bødtcher-Hansen orienterede kort om Landsskatterettens afgørelse vedr. arbejdsmarkedsbidrag af forfatterroyalty og oplyste, at forlagene i oplysningssedlen til Skat skal angive royaltyen til bidragspligtigt (rubrik 36). Se nærmere om afgørelsen på Referent: Christine Bødtcher-Hansen 9

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen Årsberetning 2008 Digitale læremidler Den digitale udvikling fortsætter med at sætte sit præg på de emner, som er blevet behandlet i SFUs forretningsudvalg i 2008. Skolebogsforlagene lancerede i januar

Læs mere

Året 2001. Samhandelsreglerne

Året 2001. Samhandelsreglerne Året 2001 Samhandelsreglerne For et år siden ved sidste Årsmøde havde Bogbranchens Fællesråd anmeldt nye Samhandelsregler til Konkurrencestyrelsen, men der var stadig ét uafklaret punkt tilbage, nemlig

Læs mere

DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00

DAGSORDEN + VEDTAGELSER. for PLENARMØDET. mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00 AKC-017-022 08.06.2006 DAGSORDEN + VEDTAGELSER for PLENARMØDET mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00 hos Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade 19 1506 København K tlf. 33 74 60 00 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE onsdag, den 1. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 13.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 6: Forslag

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere