Socialrådgiveruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialrådgiveruddannelsen"

Transkript

1 Mission, Vision og uddannelsesfaglig strategi for Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt - Den sociale Højskole Mission Socialrådgiveruddannelsen skal kvalificere de studerende til at varetage praksisnære, komplekse og udviklingsorienterede socialrådgiverfunktioner. Dette sker ved at give de studerende viden og forståelse for fagområdets praksis, anvendt teori og metode, samt kompetencer til at kunne analysere og vurdere problemstillinger, og skabe grundlag for selvstændig refleksion over socialrådgiverfagets sammenhæng med udviklingsbaseret viden. Uddannelsen skal samtidig kvalificere dimittenden til relevant efter- og videreuddannelse. Vision Socialrådgiveruddannelsen ved University College Lillebælt, Den sociale Højskole i Odense ( DSH-O) er fortsat kendt for at uddanne dimittender, der blandt aftagere, brugere og samarbejdspartnere er respekteret som fagligt og personligt kompetente til, på en professionel, kvalificeret og videnbaseret måde, at udføre og udvikle det sociale arbejde. 2. Den sociale Højskoles medarbejdere er initierende og aktivitets- og videnskabende, og derfor efterspurgt som fagligt kompetente samarbejdspartnere for forskning og praksis med hensyn til at formidle og udvikle ny viden. 3. De studerende fra socialrådgiveruddannelsen er også under studiet, incl. praktikperioderne, efterspurgte af aftagerfeltet som medudviklere af det sociale arbejde i praksis. 4. Socialrådgiveruddannelsen udbydes med differentierede pædagogiske undervisningsformer. 5. Uddannelsen er internationalt orienteret både i forhold til tætte relationer til udenlandske netværksinstitutioner, samt interne tilbud om undervisningsmoduler på engelsk. 1

2 Uddannelsesfaglig strategi for socialrådgiveruddannelse ved Den sociale Højskole i Odense Kort indledning Landsdækkende harmonisering af uddannelsen er påbegyndt, og en ministerielt initieret revision af uddannelsen sandsynlig inden for det kommende halve år. Langtrækkende konkrete uddannelsesfaglige tiltag vil derfor blive knyttet an til forventede, men på nuværende tidspunkt ukendte, ændringer. Der kan derfor forudses prioriteringsændringer mht til udviklingsaktiviteter på det uddannelsesfaglige område. Nedenstående afspejler, på trods af ovenstående forbehold, ønsket om at bevare et højt fagligt niveau på alle ydelser. Strategien tager afsæt i temaerne fra udviklingskontrakten, men forsøger at inddrage alle de styrende elementer og perspektiver, oplistet nedenfor. Afklaring af opgaven Af direktionens notat af 8. januar 2009 fremgår følgende vejledning vedr. indholdselementer af en uddannelsesfaglig strategi: En uddannelsesfaglig strategi forholder sig til perspektiverne for uddannelsen - altså hvilke udviklingsmuligheder der er, og hvordan vi gerne ser uddannelsen, bredt forstået, udvikle sig inden for en nærmere afgrænset periode. Strategien forholder sig også til de udfordringer uddannelsen står over for i forskellige perspektiver: lokale, regionale, nationale, institutionelle, professionsmæssige osv. Endelig angiver strategien vejen ad hvilken man vil søge at nå en given retning eller mål Følgende elementer vil være styrende: Udvikling af uddannelsesområdet Udvikling af medarbejderne Relationerne til praksis og relationerne til brugerne Derudover vil strategien være gældende for såvel det korte og det lange strategiperspektiv med følgende tilgange: Et udviklingsperspektiv Et partnerskabsperspektiv Et uddannelsesdifferentieringsperspektiv Et læringsplatformsperspektiv Temaer fra udviklingskontrakten: 1. Centralt kvalitetssystem er under udvikling og såvel kvalitetssikring som kvalitetsudvikling skal tænkes ind i den faglige strategi; herunder akkreditering af eksisterende uddannelser 2

3 2. Internationalisering 3. Uddannelsesudvikling 4. Fastholdelse 5. Rekruttering 6. Professionsbasering 7. Udviklingsbasering i forhold til profession og forskning 8. Teknologi i undervisningen Ad 1: Centralt kvalitetssystem er under udvikling og såvel kvalitetssikring som kvalitetsudvikling skal tænkes ind i den faglige strategi; herunder akkreditering af eksisterende uddannelser. DSH-O har opbygget et omfattende kvalitetssikringssystem, hvor der udover eksamen intern og eksternt, er etableret en fast rytme hvert semester, hvor de studerende gennem en omfattende survey evaluering i forhold til mål for semestre, for fagundervisning, i forhold til de enkelte undervisere, til temakurser, studiemiljø mv. evaluerer deres studieforløb to gange om året. Derudover foretages tilbagevendende dimittendevaluering, ligesom der er iværksat aftagerundersøgelser. Nyt tiltag er praktikvejledernes evaluering af praktikforløbet. Endelig er der etableret pædagogiske makkerskaber og pædagogiske refleksionsgrupper, som skal understøtte den enkelte lærers undervisning. I MUS-samtalerne indgår resultatet af evalueringen af den enkelte underviser som en del af grundlaget for samtalen. DSH-O indgår i UCL S arbejde med at udforme et fælles generelt kvalitetssikringssystem, som omfatter overordnede generelle systemer for alle uddannelser i UCL samt tilpasning af eget system i forhold hertil. Det er målet, at vi skal kunne honorere de krav, der stilles i forbindelse med uddannelsens akkreditering samtidig med, at det samlede kvalitetssikringssystem integreres i DSH-O s daglige virke, hvor resultaterne herfra, ligesom øvrige erfaringer og udfordringer, indgår i relevante fora og forbedringer efterfølgende kan implementeres. Det er yderligere målet at bevare et kvalitetssikringssystem, der fastholder niveauet for de studerendes indflydelse på udvikling af uddannelsen. At anvende de erfaringer øvrige uddannelser får i akkrediteringsprocessen, mhp at være bedst muligt forberedt, blandt andet i forhold til dokumentation. Akkreditering forventes i 2011/12. Milepæle 2009/2010 afprøver DSH-O forsøgsmæssigt det kvalitetssikringssystem, der er udformet mhp indførelse i alle UCL s uddannelser. Som erstatning for DSH-O s allerede eksisterende kvalitetssikringssystem er der i stedet i 2015 i UCL opbygget et fælles integreret - internt og eksternt anerkendt - kvalitetssikringssystem, som både på DSH-0 og i UCl som er anvendeligt som værktøj til løbende kvalitetsudvikling og benchmarking med andre uddannelser på udvalgte nøgleområder. 3

4 Ad. 2: Internationalisering Den sociale Højskoles internationale arbejde tager udgangspunkt i University College Lillebælts intentioner omkring det internationale arbejde samt det arbejde, der løbende foregår i Den sociale Højskoles regi. European Master of Social Work: Den sociale Højskole har sammen med en række uddannelsesinstitutioner i højskolens europæiske netværk, ansøgt Life Long Learning programmet om midler til at udvikle og udbyde en europæisk master i socialt arbejde. Ansøgningen blev imødekommet, og udviklingsarbejdet er påbegyndt i samarbejde med 5 andre lande samt Syddansk Universitet. Projektet er initieret af Den sociale Højskoles samarbejdspartner, Hanzehogeschool Groningen, School of Social Studies. I projektet deltager udover Hanzehogeschool Groningen en række europæiske uddannelsesinstitutioner inden for socialt arbejde: Teknisk Universitet, Gabrovo, Bulgarien University of Vilnius, Vilnius, Litauen Katolische Fachhochschule, Freiburg, Tyskland Universidad de Malaga, Malaga, Spanien University College Lillebælt, Den sociale Højskole, Odense, Danmark Syddansk Universitet, Odense, Danmark. Mål og Timing At masterprogrammet er færdigudviklet og udbydes i alle 6 lande Milepæle: Forsøgshold opstartes i I 2015 er det muligt for professionshøjskolerne at udbyde professionsrettede masteruddannelser. International Uge Den sociale Højskole er medlem af et stort europæisk Erasmus netværk, hvor en del af institutionerne hvert år er arrangør af og vært for International University Week med deltagelse af studerende og undervisere fra samarbejdsskolerne samt egne studerende og undervisere. Det betyder, at institutionerne ca. hvert tredje år har værtskabet for International University Week. Øvrige år sender Den sociale Højskole studerende og undervisere til samarbejdsinstitutionerne. Udveksling Den sociale Højskole har lærer- og studenterudveksling med samarbejdspartnere i Norden og Europa. Derudover er der løbende studerende, der afvikler uddannelsespraktik i lande udenfor Europa. Undervisere deltager i internationale konferencer og seminarer samt netværksmøder. Der er på højskolen en lang tradition for, at hele institutionen ca. hvert andet år besøger netværksskoler i Europa. Destinationerne har bl.a. været Vilnius, Groningen og Hasselt. Det nordiske samarbejde 4

5 I højskolens ene Nordplus netværk (Sköndal netværket) pågår, udvikles og udbydes løbende kortere intensive kurser med deltagelse af studerende og undervisere fra Finland, Sverige, Norge og Danmark omkring alkoholpolitik, samt andre relevante emner aftale fra år til år. Ultimo 2009 afholdes et kursus i Stockholm omkring fattigdom, og i Oslo var der i juni 2009 planlagt en konference omkring brugerinddragelse. Erfaringerne herfra vil blive brugt til at implementere brugerinddragelse i undervisningen. At der fortsat løbende udvikles og udbydes kursustilbud i nordisk regi tilbud. Ansøgninger og bevillinger fra Nordplus til det fortsatte arbejde hvert år. Milepæle At emnet brugerinddragelse gøres til genstand for fælles nordisk udforskning og vidensgenerering. At Den sociale Højskole i 2010 afholder en nordisk konference om fattigdom. Det er et håb at der i 2015 er et europæisk akkrediteringssystem på vej eller etableret, mhp på at gøre det muligt med fælles udbud af diplom og masteruddannelser. Engelskkurser for undervisere På trods af, at det ikke er lykkedes at etablere et fælles kursus i engelsk fagterminologi for University College Lillebælts undervisere er det noget, Den sociale Højskole vil arbejde for at kunne initiere, idet der blandt skolens undervisere er udtrykt behov for et sådant tiltag. Også højskolens praktikvejledere vil om muligt skulle kunne deltage i et sådant kursusforløb for derigennem at kunne styrke eksterne vejlederes kompetencer i forhold til at kunne vejlede engelsktalende praktikanter. Alle undervisere, der ønsker det og har behov for det, skal tilbydes et kursus i socialfagligt engelsk inden udgangene af Milepæle Afklaring af, hvilke undervisere der skal deltage. Tilrettelæggelse af kurset som Internationale afdeling i UCL har påtaget sig. Begge dele i Andre fremtidsønsker/mål for det internationale arbejde Den sociale Højskole har et ønske om (evt. sammen med andre af UC Lillebælts uddannelser) at udvikle et engelsksproget modul, der kan tiltrække internationale studerende fra netværksskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Studerende skal have mulighed for at vælge dette modul til og i den forbindelse opnå ECTS-points. På kort sigt er der planer om at udvikle et projekt hvis formål er, at studerende på tværs af institutioner og på tværs af landegrænser skal indgå i et samarbejde, som kan styrke forståelsen for forskellighed og forståelsen for forskellighedens styrke i pædagogisk og socialt arbejde. Derudover forventes projektet på længere sigt at være både netværksskabende og styrke dialogen mellem forskellige befolkningsgrupper. En betingelse for dette er dog, at der kan opnås ekstern finansiering gennem ansøgning om ERASMUS midler. Der er ikke p.t. sat endelige mål og timingskriterier for dette punkt. 5

6 Ad. 3: Uddannelsesudvikling Udviklingen af uddannelsen er en kontinuerlig proces som dels er reaktiv dels proaktiv. Den reaktive udvikling baserer sig på viden, erfaringer og løbende dialog mellem relevante interessenter både i systematisk form og på mere uformelle måder. Den proaktive tilgang handler om at udnytte uddannelsesinstitutionernes faglige viden om den forventede udvikling i professionernes virkefelt til at kunne tage initiativer i forhold til at tilpasse sig ikke blot de aktuelt efterspurgte kompetencer men også kompetencer, som kan forventes at blive efterspurgt på længere sigt. Socialrådgiveruddannelsens bekendtgørelse blev ændret i 2001, og Den sociale Højskoles studieordning, baseret på denne bekendtgørelse, har været under løbende revision, senest ændret i december I de sidste 2-3 år har der været en del drøftelser om, hvorvidt uddannelsen havde brug for en mere grundlæggende ændring i opbygningen, set i lyset af både de organisatoriske ændringer i uddannelsessektoren, og de skiftende efterspørgsler efter mere specifikke og specialiserede kompetencer. Temaerne har været: Generalistuddannelse/styrede specialiseringer Fælles studieordning for alle socialrådgiveruddannelser/lokale studieordninger Mere modulbaseret opbygning/styret progression i uddannelsen Grunduddannelse fælles med andre velfærdsuddannelser/tydeligere profil på egen profession Akademisering/større praksisforankring På ovenstående baggrund har der været ført drøftelse i Socialrådgiveruddannelsernes uddannelsesudvalg, samt landsdækkende drøftelser uddannelserne i mellem og fælles drøftelser med Dansk Socialrådgiverforening. Undervisningsministeriet har tidligere meldt ud, at socialrådgiveruddannelsen først skal akkrediteres i 2011 eller 12 netop fordi man fandt, at uddannelsen var i god gænge med gode aftager reaktioner. I forlængelse af reformerne i den kommunale forvaltning, hvor socialrådgiverfunktionen har en nøgleposition, har UVM i efteråret 2009 nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af et halvt år skal overveje en revision af uddannelsen, mhp at analysere, hvorvidt dimittenderne fortsat har det rette kvalifikationer. I dette arbejde vil formanden for rektorkollegiets samfundsfaglige udvalg have sæde. Sideløbende med dette pågår p.t. et arbejde med en forenkling af bekendtgørelserne for alle professionsbacheloruddannelserne. Hvad enten dette kommer til at betyde større frihedsgrader eller det modsatte, åbninger i forhold til et tættere uddannelsessamarbejde med de øvrige velfærdsuddannelser vil det være sandsynligt, at det kan få betydning for de nuværende og meget forskellige studieordninger for socialrådgiveruddannelserne. Der er enighed om, at dette arbejde indtil videre fortsættes sideløbende med revisionsovervejelserne. Socialrådgiveruddannelserne har i Danmark haft et tæt samarbejde vedr. drift og udvikling af grund- og efter- videreuddannelsestilbuddene. Dette har ikke resulteret i en ensliggørelse, men i en styrkelse ved 6

7 løbende at kunne trække på de bedste erfaringer fra alle skoler. Samarbejdet videreføres i regi af Det samfundsfaglige udvalg og et påtænkt underudvalg for socialrådgiveruddannelsen. At Socialrådgiveruddannelsen ved UCL kan akkrediteres. Timing kan ikke afklares endeligt for nuværende. Milepæle: Afslutning og udmelding fra revisions- arbejdsgruppen Uddannelsesdifferentiering På Den sociale Højskole er der et løbende og ressourcekrævende pædagogisk udviklingsarbejde i gang i forhold til den IT-baserede socialrådgiveruddannelse. Udbuddet af denne uddannelsesform er et vellykket initiativ, målt på flere parametre. Rekrutteringsmæssigt får vi studerende, som ellers ikke ville komme i gang med en uddannelse dvs. alt andet lige et øget optag. Ved kvote to ansøgningen i foråret 2009 viste det sig, at der var en fordobling af 1. prioriteter på netop IT holdet. Hertil kommer, at uddannelsen betyder udvikling af nye IT-baserede undervisningsformer, som også har mulighed for at blive integreret i den undervisning, der foregår på den klassiske uddannelse. Der er behov for, at flere undervisere får tilegnet sig målrettede IT kompetencer, ikke blot med henblik på at kunne gennemføre allerede udviklede forløb, men også mhp at have de fornødne kompetencer til at være medudviklende. Såfremt der i UCL regi sker et øget udbud af IT-baserede uddannelser, kan der med fordel etableres et pædagogisk og kompetencemæssigt udviklingssamarbejde. Derudover bør det overvejes at etablere et tættere samarbejder med andre eksterne udbydere. En fuldt udbygget IT-baseret uddannelse med stigende søgning vil alt andet lige betyde en rekruttering af nye lærerkræfter, som også vil være indstillet på at indgå i arbejdet på denne uddannelse. Det vil formentlig betyde en yderligere satsning på kompetenceudvikling på feltet. Endelig må det forventes, at der også på efter- videreuddannelsesområdet vil blive påbegyndt et arbejde i retning af udbud af tilbud, der er IT-baserede. Også her vil undervisere fra grunduddannelsen forventes at indgå i undervisningen. For nuværende har de studerende på socialrådgiveruddannelsen individuelt mulighed for at tone mindst 40 % af deres uddannelse. Med toning menes, at den studerende kan vælge gennem studiet at sætte fokus på et særligt praksisfelt (Børn og unge, handicappede, arbejdsmarkedet, integration mm.). Det skal overvejes, om mere metodiske toninger/retninger, en mere akademisk (dokumentation, analyse, forskningstilknytning) eller mere praksisorienterede tilgange (længere studietid med længere praksistilknytning) skal understøttes. Laboratorietilgangen vil kunne være aktuel for begge tilgange. Afklaring i forhold til ovenstående overvejelser skal være tilendebragt i 2010 med henblik på revision og skabelse af landsdækkende studieordning i 2010/

8 Milepæle revisionsgruppen (aftagere m.fl.) afleverer rapport til Undervisningsministeriet om forventninger til fremtidig socialrådgiveruddannelse. Ad. 4: Fastholdelse Vi ønsker at fastholde de studerende, som gennem studietiden kan og vil opnå de kompetencer, der er nødvendige for at kunne udføre socialrådgiverfunktionen professionelt. En høj faglig kvalitet, en høj prioritering af studievejledning, herunder obligatoriske studievejledersamtaler med alle studerende i 1. semester og tilknytning af ældre studerende som mentorer ved studiestart og prioritering af et godt studiemiljø, er de væsentligste midler til at kunne fastholde kompetente studerende. Det er DSH s strategi at fastholde og løbende udvikle disse prioriteringer på basis af indhentede erfaringer opnået ved både kvalitetssikringssystemets systematiske evalueringer på netop disse områder, samt ved de obligatoriske studievejledersamtaler i forbindelse med den studerendes ønske om ophør på studiet og i forbindelse med udarbejdelsen af den årlige specielle frafaldsstatistik og de afledede erfaringer heraf. At uddannelsen fortsat er blandt de socialrådgiveruddannelser, der har laveste frafald på landsplan. Statistik udarbejdes hvert år i oktober. Milepæle: Se ovenfor under. Ad. 5: Rekruttering Det har været målet at fastholde optaget på den traditionelle uddannelse og at øge optaget på den ITbaserede socialrådgiveruddannelse. Dette er lykkedes, idet optaget af studerende aldrig tidligere i højskolens historie har været så stort. Dette på trods af, at der er nye udbud i både Sønderjylland og på Sjælland. Disse geografiske områder har tidligere hørt til højskolens rekrutteringsområder. Da det forventes, at disse nye miljøer vil være forholdsvis små, vil et markedsføringsemne være højskolens større faglige miljø. Vi skal i den forbindelse styrke samarbejdet med kommunikationsafdelingen mhp relevante markedsføringsinitiativer i forhold til målgruppen. Systematisk drøftelse af markedsføring set i lyset af seneste optag, dvs. i oktober hvert år. Drøftelse med kommunikationsafdelingen om særlige markedsføringsinitiativer hvert efterår med henblik på studiestart i februar. Milepæle: Drøftelse om markedsføringen i efteråret med kommunikationsafdelingen, første gang inden

9 Ad. 6: Professionsbasering Den sociale Højskole har traditionelt et meget tæt samarbejde med professionen på mange niveauer. Lederne af socialrådgiveruddannelserne i Danmark har tradition for at afholde flere årlige møder med Den sociale Servicestyrelse, mhp at være på forkant med nye ministerielle og lovgivningsmæssige initiativer mhp på at opsamle erfaringer for praksisfeltets kompetencebehov. Samarbejdet udfolder sig konkret i form af fælles diverse større og mindre udviklings- og kompetenceprojekter for og med professionsfeltet. Det er besluttet, at denne samarbejdsrelation videreføres af Rektorkollegiets underudvalg: Det samfundsfaglige udvalg. Hertil kommer at det sociale arbejde s ministerielle relationer er spredt på flere ministerier, med hvem der ikke har været samme kontinuerlige relation, som til socialministeriets styrelse. Arbejdet med at etablere mere faste relationer med de øvrige relevante styrelser mv. skal initieres med udgangspunkt i det samfundsfaglige udvalg. Grunduddannelsens undervisere har en betydelig tilknytning til efter- og videreuddannelsen og møder her praksis, ligesom mange er involveret i analyse og konsulentopgaver hos aftagerne. Der er flere udviklingsprojekter i gang, hvor underviserne i et samarbejde med en eller flere kommuner undersøger det sociale arbejdes metoder. Et omfattende praktikprojekt, løbende praktikvejlederkurser med stor søgning, konferencer på højskolen med præsentation af praksis, udstationering af undervisere i praksis, underviseres mangeårige netværker med praktikere, gæstelærere, timelærere mm udgør andre relevante tilknytningspunkter til praksis. Det er et stort ønske, at de studerendes professionsbachelorprojekter oftere tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger formuleret af praksisfeltet. Det er i uddannelsesudvalget aftalt, at der skal oprettes en database/sharepoint som kan registrere disse ønsker. IT omlægningen har desværre udskudt denne løsning til et senere tidspunkt. Etableringen af uddannelsesudvalget er en yderligere mulighed for professionsbasering, idet en del af medlemmerne ud over at være i udvalget også er nære samarbejdspartnere i forhold til konkrete projekter. Som det tidligere er nævnt, pågår der for nuværende en drøftelse om uddannelsens fremtid med Dansk Socialrådgiverforening og sammenslutningen af socialrådgiverstuderende i Danmark., samt et revisionsarbejde initieret af Undervisningsministeriet. De studerendes tilknytning til praksisfeltet fremgår af studieordningen. Der er yderligere et udviklingsprojekt i gang, bundet op på Brugernes Bazar, og knyttet an til et nordisk pædagogisk erfaringsudvekslingsprojekt mhp metodeudvikling af brugerinddragelse i undervisningen. En gruppe af studerende får gennem projektet mulighed for som et led i undervisningen, at samarbejde med forskellige brugerorganisationer om planlægning og gennemførelse af Bazaren. Etablering af et share-point med mulighed for en bruttoliste af mulige projekter (bachelorprojekter, laboratorier mv.). Skal være etableret inde udgangen af Fortsat udvikling af brugerinddragelsesaspektet., baseret på erfaringer fra Brugernes Bazar og det nordiske samarbejde. Løbende udviklingsarbejde i forbindelse med afholdelsen af basaren

10 Samarbejde med Odense Kommune om fattigdomskonference Milepæle: Afholdelse af en mini-bazar på højskolen, hvor alle relevante brugerorganisationer får mulighed for at præsentere sig. Februar I 2015 er de studerende fra socialrådgiveruddannelsen under studiet, incl. praktikperioderne, efterspurgte af aftagerfeltet som medudviklere af det sociale arbejde i praksis, og Den sociale Højskoles medarbejdere er stadig initierende og aktivitets- og videnskabende, og derfor efterspurgt som fagligt kompetente samarbejdspartnere for forskning og praksis med hensyn til at formidle og udvikle ny viden. Ad.7: Udviklingsbasering i forhold til profession og forskning Den sociale Højskole har et tæt samarbejde med Forskningscenter for socialt arbejde, nu en del af Metropol, samt en samarbejdsaftale med Syddansk Universitet, som udmøntes løbende alt efter behov og muligheder. Er tillige tilknyttet Forsa, hvor en af højskolens undervisere sidder i bestyrelsen. En af højskolens medarbejder er p.t. i gang med en ph.d., som forventes afsluttet i Pgl. er samtidig tilknyttet højskolen som underviser. Højskolen er yderligere med i udvikling af to forskellige masteruddannelser inden for det sociale felt. Den europæiske i samarbejde med 6 universiteter og en dansk på børn- og unge området i samarbejde med Aalborg Universitet og Metropol. Der er helt afgjort muligheder for at udvikle samarbejdet med de forskellige forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med socialt arbejde. Der er pr. drøftelser i gang mhp at etablere en vidensformidlingsaftale med Nordisk Cambell, SFI. Højskolens Videncenter kunne, såfremt der var midler til det også udvikle samarbejdet med Syddansk Universitet inden for Videncentrets område. Højskolens internationale samarbejde er altid med institutioner, som er forskningsbaserede, hvilket i øvrigt også gælder for socialrådgiveruddannelsen i Aalborg, hvor socialrådgiveruddannelsen i lighed med det meste af Norden og det øvrige Europa er forankret på universiteter. Det er en del af DSH-O s vision på dette felt, at der blev oprettet et landsdækkende center, som alene var oprettet med det formål at fokusere og forske i det sociale arbejde og dets metoder. Pga. omkostningerne ved en sådan etablering, vil det ikke være realistisk inden for en overskuelig fremtid. Det er helt klart en stor administrativ barriere, at UCL endnu ikke har muligheden for at udbyde professionsmasters. Strategien er derfor for nuværende at inddrage Syddansk Universitet i både udvikling og udbud af mulige masteruddannelser indenfor det sociale område. De erfaringer, der indhentes af undervisere fra DSH, der inddrages i udviklingsarbejdet, vil være et godt udgangspunkt for på et senere tidspunkt selv at kunne stå for udbuddet er udnævnt til fattigdomsår. Såfremt der i UCL kunne mobiliseres særligt fokus, hvor alle velfærdsprofessionerne bidrog med viden, og videnudvikling, kunne det være ambitionen, at man i samarbejde med både forskning og profession kunne være med til at vidensbasere indsatser, der kunne være med til at knække den stigende kurve af fattige ikke blot i Danmark, men i hele EU. Fokus på emnet vil 10

11 være aktuelt alene for DSH-O, men samfundsmæssigt ville det have større mulighed for større effekt, hvis flere relevante professioner og professionsuddannelser var involveret. Klyngekonsulenten for velfærd er derfor fra højskolen blevet opfordret til at være med-initiativtager mhp. at få øvrige relevante professionsuddannelser i UCl til at tage del i dette arbejde. Det er i skrivende stund endnu ikke afklaret hvorvidt, konsulenten har de fornødne ressourcer til dette. At udbygge brobygning mellem uddannelse og forskning. Milepæle Plan for aktiviteter i forbindelse med fattigdomsåret 2010 ultimo Afklaring af samarbejdsrelationer med klyngekonsulent, efterår 2009 Afholdelse af samarbejdsskabende møder med Odense kommune vedr. fælles aktiviteter, eksempelvis en konference efterår Involvering i udbud af masterforløb på det sociale område har i 2015 betydet et fast etableret samarbejde med relevante aktører i forskningsverdenen. Ad.8.: Teknologi i undervisningen DSH-O har gennem etableringen i 2007 af en IT-baseret socialrådgiveruddannelse udviklet et tilbud om uddannelse til de potentielle ansøgere, hvor muligheden for, via IT-basering, at kunne gennemføre en uddannelse uden dagligt/ugentligt fremmøde kunne være et attraktivt alternativ. Samtidig har vi været optaget af, gennem udvikling og tilrettelæggelse af en sådan uddannelse, at erhverve kompetencer på området, der kunne gøres brug af på den klassiske socialrådgiveruddannelse og på eftervidereuddannelsesområdet, hvor IT-baserede uddannelser formentlig har et stort potentiale foran sig. Gennem afholdelse af kurser med eksterne undervisere med særlig kompetencer, indsigt og erfaring på området, har vi søgt selv at opnå de fornødne færdigheder til at kunne sikre en velfunderet kvalitetsmæssig gennemførsel af uddannelsen. Som på den klassiske grunduddannelse bliver undervisning mv. evalueret hvert semester. Efterfølgende søges forslag til forbedringer indarbejdet i uddannelsen. Tilsvarende forsøges de opsamlede erfaringer anvendt og udbredt til hele undervisergruppen på pædagogisk dage, grunduddannelsesmøder mv. Det er målet, at den IT-baserede socialrådgiveruddannelse udgør et vigtigt fundament for erhvervelse og udvikling af pædagogiske og organisatoriske kompetencer og viden på feltet til gavn for hele uddannelsesområdet. Indfrielse af dette mål vurderes at indfri de udviklingsmål, som er indeholdt i Undervisningsministeriets IT-strategi Færdigudvikling af den IT-baserede uddannelse på alle 7 semestre ultimo

12 Milepæle: Samlet evaluering af uddannelsens opbygning og gennemførelse, frafaldsanalyse og overvejelser om fremtidig opbygning i forbindelse med ny landsdækkende studieordning efteråret I 2015 gennemført aftageranalyse Den 23. november 2009 Alice Rasmussen Studierektor for socialrådgiveruddannelsen. 12

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Mission, Vision og uddannelsesfaglig strategi for Administrationsbacheloruddannelsen University College Lillebælt - Den sociale Højskole Mission At uddanne kommende administrationsbachelorer til at udføre

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Bilag 1 Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Indledning: University College Lillebælt nåede en vigtig milepæl, da HSU i juni 2009 vedtog Kompetencestrategi og politik og med

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

The missing link. Lars Uggerhøj Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet

The missing link. Lars Uggerhøj Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet De akademiske socialrådgiveres x- x factor Mulige karriereveje Hvor og hvordan kan akademiske socialrådgivere gøre g en forskel Særlige forventninger og krav til akademiske socialrådgivere De akademiske

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Beskrivelse af aftagerkontakt

Beskrivelse af aftagerkontakt side 1/ Afdeling/enhed Oprettelsesdato Udarbejdet af Dokumentnavn Pædagoguddannelsen i UCL 20-sep-2013 ELWA 131023 Beskrivelse af praksis for aftagerkontakt K3 Beskrivelse af aftagerkontakt Indledning:

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Workshop CVU-sektorens videncentre et mødested for produktion af udviklingsviden, kompetenceudvikling og organisatorisk læring?

Workshop CVU-sektorens videncentre et mødested for produktion af udviklingsviden, kompetenceudvikling og organisatorisk læring? Workshop CVU-sektorens videncentre et mødested for produktion af udviklingsviden, og organisatorisk læring? Torsdag den 26. oktober 2006 kl. 9-16 Symbion Jørgen Thorslund Udviklingschef CVU Storks Strategi

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid.

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Afrapportering af denne indikator indgår både i Udviklingskontrakten og Ressourceregnskabet.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link).

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link). Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktions dag... 4 3.2 Kursusdage... 4 3.3... 5 3.4 Årshjul for kursusdage og workshops... 6 3.4.1 Kursusdage...

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen University College Syd Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere