Matematik A Delprøven uden hjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik A Delprøven uden hjælpemidler"

Transkript

1 Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2009 HHX092-MAA Matematik A Delprøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med lige stor vægtning Undervisningsministeriet Fredag den 14. august 2009 kl

2 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time. Hjælpemidler bortset fra skrive- og tegneredskaber, må ikke benyttes. Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet med tydelig skrift. I bedømmelsen lægges vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår. Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddybende tekst samt brug af figurer og grafer med en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration indd 2 30/06/09 13:56:36

3 Side 1 af 1 side Side 1 af 1 sider Opgave 1 For trekant ABC kendes følgende størrelser: sin( B) = 0,6 a = 4 c = 7 a) Bestem arealet af trekant ABC. Opgave 2 Prisen p () som funktion af afsætningen er givet ved forskriften p( ) = 0, a) Bestem p 1 (2000) og forklar betydningen. Opgave 3 Vektorerne a, b og c er givet ved a 1 6 =, b = og c 3 = a) Gør rede for, at a og b er ortogonale, og at a og c er parallelle. Opgave 4 2 Funktionen f har forskriften f ( ) = 6. a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i røringspunktet ( 1, 6). Opgave 5 Grafen for funktionen f ( ) = 3 16 er vist på figuren. a) Gør rede for, at det samlede areal af områderne O 1 og O 2 ikke er identisk med det bestemte integral 4 4 f ( ) d. y f 10 O O indd 3 30/06/09 13:56:36

4 Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO Un indd 4 30/06/09 13:56:36

5 Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2009 HHX092-MAA Matematik A Delprøven med hjælpemidler Dette opgavesæt består af 8 opgaver, hvor hvert delspørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med lige stor vægtning Undervisningsministeriet Fredag den 14. august 2009 kl indd 5 30/06/09 13:56:36

6 Matematik A Prøven med hjælpemidler Prøvens varighed er 5 timer. Af opgaverne 8A og 8B må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis begge opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af opgave 8A. I prøvens første time må hjælpemidler ikke benyttes. I prøvens sidste 4 timer er alle hjælpemidler tilladt. Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet med tydelig skrift. I bedømmelsen lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår. Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddybende tekst samt brug af figurer og grafer med en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Hvor hjælpemidler, herunder IT-værktøjer, er benyttet, skal mellemregninger erstattes af forklarende tekst indd 6 30/06/09 13:56:36

7 Side 1 af 8 sider Side 1 af 8 sider Opgave 1 To vektorer er givet ved 2 1 a = og b = 3 2 a) Bestem den spidse vinkel mellem vektorerne a og b. Vektor c er bestemt ved t c =. 2t 1 Parallelogrammet udspændt af vektorerne a og c har arealet 10 for to værdier af t. b) Bestem disse værdier af t. Opgave 2 I forbindelse med et bilkøb låner Olsen kr. i banken. Det aftales, at lånet skal tilbagebetales med 10 halvårlige ydelser, hvoraf de første 9 er på kr., mens den 10. ydelse bliver mindre. Renten fastsættes til 3 % pr. halvår. Ved lånets oprettelse får Olsen udleveret en amortisationsplan af banken. På planen kan han følge lånets afvikling termin for termin. Første ydelse betales én termin efter lånets oprettelse. I tabellen herunder er vist begyndelsen af amortisationsplanen. Tabellen er ligeledes gengivet i bilag 1. TERMIN RESTGÆLD RESTGÆLD YDELSE RENTEBELØB AFDRAG PRIMO ULTIMO , , , , , a) Udfyld rækken for 2. termin i tabellen. Benyt bilag 1. b) Bestem størrelsen af den 10. ydelse indd 7 30/06/09 13:56:36

8 Side 2 af 8 sider Side 2 af 8 sider Opgave 3 I produktionsvirksomheden NYSTED kan omkostningerne ved produktion af varen BETA beskrives ved funktionen 3 2 C ( ) = 0,03 4, hvor angiver det producerede antal styk BETA. NYSTED kan afsætte hele sin produktion til prisen 519 kr. pr. styk. Omsætningen ved salg af styk kan derfor beskrives ved funktionen R, der har forskriften R ( ) = Graferne for funktionerne C() og R() ses nedenfor y R C Overskuddet defineres som funktionen O( ) = R( ) C( ). a) Bestem det antal styk BETA, der giver størst overskud og bestem dette største overskud indd 8 30/06/09 13:56:37

9 Side 3 af 8 sider Side 3 af 8 sider Grænseomkostningerne, der ofte kaldes GROMK, defineres som de ekstra omkostninger virksomheden får ved at producere 1 enhed mere. I praksis sættes GROMK ved mængden lig med værdien for omkostningsfunktionens afledte funktion C (). Tilsvarende defineres grænseomsætningen, GROMS, som den ekstra omsætning virksomheden opnår ved at afsætte 1 enhed mere. GROMS ved mængden sættes derfor lig med værdien af omsætningsfunktionens afledte funktion R (). Graferne for GROMK og GROMS ses nedenfor y GROMS GROMK L I ligevægtssituationen er GROMK = GROMS - det vil sige, at virksomhedens omkostninger ved udvidelse af produktionen med 1 enhed stiger med det samme som omsætningen. b) Bestem ligevægtsmængden L for BETA, hvor GROMK = GROMS og sammenlign resultatet med svaret fra spørgsmål a). c) Bestem arealet af (GROMS GROMK) fra = 50 til = L og sammenlign resultatet med svaret fra spørgsmål a) indd 9 30/06/09 13:56:37

10 Side 4 af 8 sider Side 4 af 8 sider Opgave 4 Funktionen f er givet ved forskriften f ( ) = 2 e. Vi ønsker at undersøge forløbet af grafen for funktionen f, hvorfor f '( ) bestemmes og ligningen f '( ) = 0 skal løses. a) Forklaring til nedenstående tre linjer skal gives. Benyt bilag 2. f ( ) = 2 e Funktionen f er givet. f '( ) 2 = e + 2 e Funktionen f er differentieret. 2 e + 2 e = 0 Vi sætter f '( ) lig med 0. e ( 2 + 2) = 0 e 2 = = 0 = 0 = 2 b) Bestem monotoniforholdene for funktionen f indd 10 30/06/09 13:56:37

11 Side 5 af 8 sider Side 5 af 8 sider Opgave 5 På figuren herunder ses grafen for funktionen f () og grafen for en stamfunktion F ( ) = f ( ) d. Graferne er angivet som Graf 1 og Graf 2. y Graf 1 8 Graf a) Gør rede for hvilken af graferne, der er graf for f () og hvilken, der er graf for F () indd 11 30/06/09 13:56:37

12 Side 6 af 8 sider Side 6 af 8 sider Opgave 6 En virksomhed producerer og sælger produkterne Mini og Midi. Produkterne skal forarbejdes i afdelingerne A og B. I afdeling A tager det 1½ time at forarbejde et styk Mini og 3 timer at forarbejde et styk Midi. I afdeling B tager det 1 time at forarbejde et styk Mini og 1 time at forarbejde et styk Midi. Til produktion af Mini og Midi har virksomheden 24 timer pr. uge i afdeling A og 11 timer pr. uge i afdeling B. Funktionen f (, y) = y angiver det samlede dækningsbidrag. Polygonområdet, der fremkommer ud fra de nævnte betingelser, er vist som det skraverede område i koordinatsystemet herunder. Koordinatsystemet er tillige vist i bilag y y = -0, y = a) Bestem det antal Mini og det antal Midi, der skal produceres pr. uge for at opnå det størst mulige samlede dækningsbidrag. b) Bestem indenfor hvilket interval dækningsbidraget for Mini kan varieres, såfremt dækningsbidraget for Midi fastholdes på kr. pr. styk, og produktionen fundet i spørgsmål a) fastholdes indd 12 30/06/09 13:56:37

13 Side 7 af 8 sider Side 7 af 8 sider Opgave 7 En virksomhed producerer 2 varer: FIX og FAX. For varen FIX er sammenhængen mellem afsætning og pris givet ved: p ( ) = < < 800 hvor angiver afsætningen i stk., og p() er prisen i kroner pr. stk. For varen FAX er sammenhængen mellem afsætning og pris givet ved: q ( y) = 4y < y < 400 hvor y angiver afsætningen i stk., og q(y) er prisen i kroner pr. stk. a) Gør rede for, at den samlede omsætning kan beskrives ved funktionen: 2 2 O(, y) = y y Niveaukurven N (t) er defineret ved O (, y) = t. b) Gør rede for, at niveaukurven N(70000) bestemt ved O(, y) = denne samt begrænsningsområdet i et koordinatsystem. er en ellipse og tegn c) Bestem den mængde af FIX og den mængde af FAX, der giver den største samlede omsætning indd 13 30/06/09 13:56:38

14 Side 8 af 8 sider Side 8 af 8 sider Af opgaverne 8A og 8B må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis begge opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af opgave 8A. Opgave 8A I tabellen herunder ses resultatet af en undersøgelse af 100 århusianske husstandes årlige vandforbrug i m 3. Årligt vandforbrug i m 3 Intervalfrekvens ] 60; 80] 0,04 ] 80; 100] 0,16 ]100; 120] 0,20 ]120; 140] 0,30 ]140; 160] 0,24 ]160; 180] 0,06 a) Tegn sumkurven for fordelingen. b) Bestem gennemsnittet og standardafvigelsen for fordelingen af vandforbruget. I København var det gennemsnitlige vandforbrug i samme periode på 120 m 3 med en standardafvigelse på 35 m 3. c) Giv en vurdering af vandforbruget i Århus sammenlignet med vandforbruget i København. Opgave 8B Funktionen f har forskriften 3 2 f ( ) = a) Gør rede for, at funktionen f er voksende. b) Gør rede for, at grafen for f skifter krumning fra konkav til konveks. Grafen for funktionen f har to tangenter med hældningskoefficienten 3. c) Bestem en ligning for hver af disse to tangenter indd 14 30/06/09 13:56:38

15 indd 15 30/06/09 13:56:38

16 indd 16 30/06/09 13:56:38 Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001

17 Bilag 1 til opgave 2 (med hjælpemidler) skal afleveres. Skole: Hold: Eksamensnr. Navn: TERMIN RESTGÆLD PRIMO YDELSE RENTEBELØB AFDRAG RESTGÆLD ULTIMO , , , , , indd 17 30/06/09 13:56:38

18 indd 18 30/06/09 13:56:38

19 Bilag 2 til opgave 4 a) (med hjælpemidler) skal afleveres. Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: a) Forklaring til nedenstående tre linjer skal gives. f ( ) = 2 e Funktionen f er givet. f '( ) 2 = e + 2 e Funktionen f er differentieret. 2 e + 2 e = 0 Vi sætter f '( ) lig med 0. e ( 2 + 2) = 0 e 2 = = 0 = 0 = indd 19 30/06/09 13:56:38

20 indd 20 30/06/09 13:56:38

21 Bilag 3 til opgave 6 (med hjælpemidler) skal afleveres. Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: 12 y y = -0, y = indd 21 30/06/09 13:56:38

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx111-mat/a-305011 Mandag den 3. maj 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx113-mat/a-19122011 Mandag den 19. december 2011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh121-mat/a-04062012 Mandag den 4. juni 2012 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh10-mat/a-1608010 Mandag den 16. august 010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-B-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014 Matematik B Højere handelseksamen hhx142-mat/b-18082014 Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007 07-0-6-U Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014 Matematik B Højere handelseksamen hhx143-mat/b-15122014 Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012 Matematik B Studentereksamen stx11-mat/b-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 6 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2stx131-MAT/B-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx11-mat/a-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK

EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK VEJLENDENDE EKSEMPLER PÅ EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK STX A-NIVEAU INKLUSIV STX B-NIVEAU 1 Forord Matematik A i stx er beskrevet gennem henholdsvis læreplan, undervisningsvejledning og de to vejledende

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere