Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x ="

Transkript

1 MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver den tilsvarende pris. Sammenhængen mellem udbud og pris for samme vare er bestemt ved funktionen s() = hvor angiver den udbudte mængde og s() angiver den tilsvarende pris. Graferne for de to funktioner er vist på figuren. Ligevægtsprisen er prisen, hvor efterspørgsel og udbud er lige store. a) Bestem ligevægtsprisen for den omtalte vare Svar : d() = s() <=> + 1 = 1 + <=> = 3 <=> = : 3 <=> = = <=> d() = s() = 8 dvs. Ligevægtsprisen er ( ;8 ) f()=0.5*+ efterspørgsel s() = 0.5* + u dbu d d() = - +1 efterspørgsel Opg a) Løs ligningen + 3 = 0 Svar : koefficienter og diskriminant : a = 1; b = 3; c = ; d = b a c = 9 +1 =5 + 3 = 0 <=> = L = { ;1} b ± a d <=> = 3 ± 5 <=> = eller = 1; Opg 3 Funktionen f har forskriften f() = og grafen er indtegnet på bilag 1. a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i røringspunktet (1; ) og indtegn tangenten på bilag 1. 5 Svar : Tangentens ligning i punktet ( 0,f( 0 )) : f() = - - = f ( 0 ) ( 0 ) + f( 0 ) 3 f () = 1; f (1) = 1 1 = 1; f(1) = 1 dvs. tangentens ligning : = 1 ( 1) <=> = 7-1 f()=^-- f()= (1 ;- ) = - 7

2 Opg Funktionen f er givet ved forskriften f() = a) Bestem definitionsmængde og nulpunkt for funktionen f. Svar : Kravet er at 0 <=> 3 dvs. Dm(f) = [3; [ f() = 0 <=> = 0 <=> = 3 f()= Serie Opg 5 For trekant ABC kendes følgende størrelser : sin(b) = 0,; a = og c = 7 a) Bestem arealet af trekant ABC Svar: T = 1 a c sin(b) = 1 7 0, = 8, A c = 7 b C a = B

3 august 009 delprøven med hjælpemidler Opg 1 8 G r a f 1 På figuren ses graferne for funktionen f() og dens afledte funktion f (). Graferne er angivet som Graf 1 G r a f og Graf. a) Gør rede for hvilken af graferne, der er graf for f() og hvilken, der er graf for f () Svar : Graf er f() og Graf 1 er f () - Graf er voksende for ϵ ] ; ] og i dette interval - er Graf 1 over eller på -aksen. - Graf er aftagende for ϵ [ ;0] og i dette interval er Graf 1under eller på -aksen. Graf er voksende for ϵ [0; [ og i dette interval er Graf 1 over eller på -aksen. Sætning : Hvis f () > 0 (graf 1) for alle ϵ ]a;b[ er f voksende i [a;b]. Hvis f () < 0 (graf 1) for alle ϵ ]a;b[ er f aftagende i [a;b]. f()=^3/3+*^- f()=^+* Opg I tabellen herunder ses resultatet af en undersøgelse af 100 husstandes årlige vandforbrug i m 3. Årligt vandforbrug i m 3 Intervalfrekvens ]0;80] 0,0 ]80;100] 0,1 ]100;10] 0,0 ]10;10] 0,30 ]10;10] 0, ]10;180] 0,0 a) Tegn sumkurven for fordelingen Svar : Grupperet observationssæt, da det er inddelt i intervaller. Sumkurven illustrerer summerede frekvenser. 1 Se sumkurven til højre 0.9 F k = f 1 + f + + f k ; F 1 = 0,0; F = 0,0 ; F 3 = 0,0 ; 0.8 F = 0,70 ; F 5 = 0,9 ; F = 1, Serie Serie 3 Serie Serie 5 Serie Serie 7 Serie 8 Serie

4 Fordelingen kan beskrives ved forskellige statistiske deskriptorer, som f.eks. tpeinterval, gennemsnit, fraktiler, kvartilafstand, varians b)beskriv fordelingen af vandforbruget v.ha. 3 statistiske deskriptorer Svar : Lav et nt detailleret skema med flere kolonner : Intervalfrekvens, summeret intervalfrekvens, Intervalmidtpunkt m i, Produkt m i f i (for at beregne gennemsnit) og produkt (m i µ) f i (for at beregne varians og standardafvigelse) Årligt vandforbrug i m 3 ] i 1 ; i ] Intervalfrekvens f i F i Summeret Intervalfrekvens Intervalmidtpunkt m i Produkt m i f i Produkt (m i µ) f i ]0;80] 0,0 0,0 70,8 (70 1,) 0,0 ]80;100] 0,1 0,0 90 1, (90 1,) 0,1 ]100;10] 0,0 0,0 110,0 (110 1,) 0,0 ]10;10] 0,30 0, ,0 (130 1,) 0,30 ]10;10] 0, 0, ,0 (150 1,) 0, ]10;180] 0,0 1, , (170 1,) 0,0 µ = m i f i = 1, Tpeintervallet er]10;10] da det er hppigst forekommende Gennemsnit/middeltal µ = m i f i = m 1 f 1 + m f + + m f = 1, Kvartilsæt : 0,5-fraktilen i ]100;10] som er ca. 105 (aflæsning) 0,50-fraktilen i ]10;10] som er ca. 1 (aflæsning) 0,75-fraktilen i ]10;10] som er ca. 1 (aflæsning) Kvartilafstanden = 0,75-fraktilen 0,5-fraktilen Varians og standardafvigelse s = (m i µ) f i = 0,3 og s = 5,311 (mest besværlige og tidskrævende at udregne) s = (m i µ) f i = 0,3 s = 5,311

5 Opg 3 I forbindelse med et bilkøb låner Olsen kr. i banken. Det aftales, at lånet skal tilbagebetales med 10 halvårlige delser, hvoraf de første 9 er på.000 kr., mens den 10. delse bliver mindre. Renten fastsættes til 3% pr. halvår. Ved lånets oprettelse får Olsen en amortisationsplan af banken. På planen kan han følge lånets afvikling termin for termin. Første delse betales én termin efter lånets oprettelse. I tabellen er vist begndelsen af amortisationsplanen. Termin Primo restgæld Ydelse Rentebeløb Afdrag Ultimo restgæld , ,00.500, , , ,00.35, , a) Forklar, hvordan tallene for. Termin i tabellen er udregnet. Svar : Ydelsen er =.000 kr. primo restgæld. termin = 5.500,00 kr. Renten er 3% af kr. = 1.35 kr. Afdrag = delse renter = 35 kr. Dvs. Ultimo restgæld. termin = = 0.85 kr. b) Bestem restgælden umiddelbart efter, at Olsen har betalt den. delse. Svar : Restgældformlen efter t terminer : R t = K t A t = A 0 (1 + r) t dvs. R = , ^ ,7 kr ( 1+ r)^t 1 r

6 Opg Virksomhed produkterne Mini og Midi og forarbejdes i afdelingerne A og B. Afd. A : 1,5 time til forarbejdning af 1 stk. Mini og 3 timer 1 stk. Midi Afd. B : 1 time til forarbejdning af 1 stk. Mini og 1 time 1 stk. Midi. Begrænsninger : timer pr uge i Afd. A og 11 timer pr. uge i Afd. B. Dækningsbidraget : 1000 kr. pr. stk. Mini og 1500 kr. pr. stk. Midi. Funktionen f(,) = a + b angiver det samlede dækningsbidrag (DB). a) Definér de to variable og og bestem en forskrift for funktionen f(,) Svar : = antal stk. Mini og = antal stk. Midi Kriteriefunktionen f(,) = b) Opstil uligheder, der beskriver begrænsningerne i produktionen, og indtegn i et almindeligt koordinatsstem det område, der afgrænses af disse uligheder. Svar : 11 Skravering 1 10 f()=-+11 A : 1,5 + 3 <=> 0,5 +8 Skravering 9 B : <=> + 11 = (0 ;8 ) Beregne skæringspunkt : 0,5 + 8 = + 11 <=> 0,5 = 3 <=> = 7 5 ( ;5 ) Dvs. skæringspunktet er (;5) 3 N( ) = -0.5 * + 8 f()=-0.5*+8 f()=-*/3+ 1 (1 1 ;0 ) En niveaulinje N(t) er defineret ved f(,) = t c) Indtegn niveaulinjen N(000) svarende til f(,) = 000 og bestem det antal Mini og antal Midi, der skal produceres pr. uge for at opnå det størst mulige dækningsbidrag. Svar : Niveaulinjen N(000) er indtegnet på grafen. N(000) : = 000 <=> = 3 + Ved parallelforskdning af niveaulinjer i pilens retning ses, at maksimum for f(,) fås i punktet (;5) dvs. stk. Mini og 5 stk. Midi Alternativt : Udregne kriteriefunktionens værdier i hjønepunkterne og konkludér : f(0;8) = ; f (11;0) = ; f(;5) = dvs. f(;5) = ma. DB

7 Opg 5 I trekant ABC kendes følgende størrelser A = 35 ; b = 13 ; c = 10 a) Bestem længden af siden a Serie Svar : cosinusrelationen a = b + c Serie 3 b c cos(a) <= > a = cos(35 ) <=> a 5 <=> a 5 7,8 A=35º ; b = 13 ; c = 10 b) Bestem størrelsen af den stumpe vinkel B An ven d cosin usrela tion en a^ + c^ b^ Svar : cos(b) = = a * a* c *7.8*10 = b + c - *b*c*cos (A) 0,089 dvs. B 95 B c =1 0 a f()=+(-(-)^+)^0.5 A b =1 3 C Opg A Funktionen f har forskriften f() = 3 +1 a) Gør rede for, at funktionen f er voksende Svar : Når man skal bestemme monotoniforhold, skal man differentiere én gang dvs. finde f () og undersøge fortegn for differentialkvotienten f () f () = f () = 0 <=> = 0 <=> = 1 ± 0 <=> = fortegn for f () dvs. f er voksende i ] ; [ NB! f () = = 3 ( ) b) Gør rede for, at grafen for f har en vendetangent og bestem røringspunktet for denne Svar : Når man skal bestemme krumningsforhold, skal man differentiere to gange dvs. finde f () og undersøge fortegn for den anden afledede f () f () = 1 f () = 0 <=> 1 = 0 <=> = Fortegn for f () 0 + Der er fortegnsvariationen for f omkring = ( 0 +), dvs. f har en vendetangent i (;f()) = (;) Tangenten til grafen for f i punktet (1;3) har ligningen = 3

8 c) Grafen for funktionen f har en anden tangent, der er parallel med = 3. Bestem en ligning for denne tangent. Svar : Finde røringspunkt(er) ( 0,f( 0 )) til tangent(er) med stigningstal 3. f ( 0 ) = = 3 <=> = 0 <=> = 0 <=> 0 = 1 eller 0 = 3 7 Røringspunkt i (3;f(3)) = (3;5) ; f (3) = 3 =3 * Tangentens ligning i (3;5) : = f (3) ( 3) + 5 <=> 5 (3 ;5 ) = 3 ( 3) + 5 <=> = 3 Opg B Virksomhed NYSTED producerer varen BETA Omkostninger : C() = 0,03 3, ; 0 Nsted kan afsætte hele sin produktion til prisen 519 kr. pr. stk. Omsætningen : R() = 519 ; 0 ved salg af stk. Overskuddet defineres som funktionen O() = R() C() a) Bestem det antal stk. BETA, der giver størst overskud Svar : O() = R() C() = 519 (0,03 3, ) = 0,03 3 +, O () = R () C () = 0, O () = 0 <=> 0, = 0 <=> = 9 ± = 9 ± <=> = antal stk. BETA = 10 (dur ikke) eller = Fortegn for O () i.d + 0 Dvs. maksimum for = 110 dvs. 110 stk. BETA giver størst overskud Grænseomkostningerne, GROMK, defineres som de ekstra omkostninger, virksomheden får ved at producere 1 enhed mere. I praksis sættes GROMK ved mængden lig med værdien af omkostningsfunktionens afledte funktion C (). 3 1 f()=^3-*^+1*- f()=3* f()=3*- Serie (1 ;3 ) f() R =3 *- f()=519* f()=0.03*^3-.5*^+0* C

9 Tilsvarende defineres grænseomkostningen GROMS GROMS ved mængden sættes derfor lig med værdien af omsætningsfunktionens afledte funktion R (). b) Bestem forskrifter for C () og R () Svar : C () = 0, ; R () = 519 I ligevægtssituationen er GROMK = GROMS c) Bestem ligevægtsmængden for BETA, hvor GROMK = GROMS og sammenlign resultatet med svaret fra spørgsmål a). Svar : C () = R () <=> 0, = 519 <=> 0, = 0 <=> f()=519 = 10 (dur ikke) eller = dvs. samme resultat som i spørgsmål a) G ROMK G ROMS R ()=5 1 9 f()=0.09*^-9* C ()=0,0 9 *^ -9 *

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER I oldtiden regnede man med 7 underværker, hvilket var seværdigheder, som man fremhævede på grund af deres størrelse, skønhed og udseende. Kun et enkelt af disse

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk)

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til rådighed

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere