Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Vedr. journalnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Vedr. journalnummer"

Transkript

1 Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Dato: Vedr. journalnummer Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune ambulant alkoholbehandling Du har den 12. marts 2015 som advokat for A rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Du har klaget over, at Fredensborg Kommune med henvisning til at kommunen har status af frikommune har afvist at være forpligtet til at betale for ambulant alkoholbehandling for dens borgere på et godkendt behandlingssted i en anden kommune, og hvor behandlingsstedet har en samarbejdsaftale med en kommune. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Fredensborg Kommune ved at afvise at være forpligtet til at betale en ekstern leverandør for ambulant alkoholbehandling, som kommunen ikke har bevilliget har handlet i overensstemmelse med den nugældende sundhedslov 141, stk. 7, den dagældende sundhedslovs 141, stk. 5, og frikommunelovens 26. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Ann-Britt Møller Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER findes på Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at det i relation til det ovennævnte ikke har betydning, hvorvidt en ekstern leverandør er hjemmehørende i Fredensborg Kommune eller i en anden kommune, eftersom der ikke findes at være belæg for, at reglerne skal administreres forskelligt afhængigt af, hvor den eksterne leverandør er hjemmehørende. Det er herudover Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke ud fra sagens oplysninger er grundlag for at antage, at Fredensborg Kommune 1

2 ved sin skønsudøvelse vedrørende bevilling af ambulant alkoholbehandling har overtrådt regler, herunder offentligretlige grundsætninger, som vi påser overholdelsen af, eller at kommunen, efter meddelelse af bevilling, har afskåret borgerens ret til frit at vælge hvilket ambulant alkoholbehandlingssted, som pågældende ønsker at gøre brug af. Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Du har den 12. marts 2015 som advokat for A rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Du har klaget over, at Fredensborg Kommune med henvisning til at kommunen har status af frikommune har afvist at være forpligtet til at betale for ambulant alkoholbehandling for dens borgere på et godkendt behandlingssted i en anden kommune, og hvor behandlingsstedet har en samarbejdsaftale med en kommune. Vedlagt dit brev af 12. marts 2015 var en række bilag, herunder brev af 2. februar 2015 fra borgmesteren i Fredensborg Kommune. Heraf fremgår bl.a. følgende: Som du vil kunne se af de akter du har søgt indsigt i, som i øvrigt er tilgængelige på Fredensborg Kommunes hjemmeside, mener jeg at vores tilbud til borgere, der ønsker behandling for alkoholmisbrug, fuldt ud lever op til gældende lovgivning, både hvad angår kvalitet og økonomi. Jeg kan også forstå at Fredensborg Kommune ikke tidligere har haft borgere, der har henvendt sig og ønsket at modtage behandling hos A, hverken før eller under frikommuneforsøget. Fredensborg Kommune har ikke aktuelle planer om at indgå aftale med A. De behandlingstilbud vi anvender, leverer den kvalitet som Fredensborg Kommune ønsker at tilbyde vores borgere. Behandlingstilbuddet bliver altid valgt ud fra en individuel konkret udredning og vurdering. Det giver borgerne den bedste tryghed og sikrer anvendelse af nogle af de mest kvalificerede aktører på området. Med henvisning til vedlagte skrivelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, er Fredensborg Kommune ikke forpligtet til at anvende private behandlingstilbud, som kommunen ikke har en aftale med. Fredensborg Kommune har den 30. oktober 2015 fremsendt udtalelse til brug for sagen. Af denne fremgår bl.a. følgende: I medfør af frikommunelovgivningen godkendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved skrivelse af 24. august 2012 Fredensborg Kommunes ansøgning om dispensation fra sundhedsloven 141, stk. 5 om retten til anonym ambulant alkoholbehandling. Formålet med forsøget var at sidestille alkoholmisbrugere og stofmisbrugere, således at også alkoholmisbrugere, på linje med stofmisbrugere skulle visiteres til et behandlingstilbud. Forsø- 2

3 get fraviger således Sundhedslovens 141 stk. 5, således at borgere i kommunen ikke har ret til anonym alkoholbehandling, selv om den enkelte borger måtte ønske det. Konkret betød dette at kommunen gives mulighed for indflydelse på valg og bevilling af ambulant alkoholbehandling. Ministeriets godkendelse vedlægges som bilag 1. Det fremgår af bemærkningerne til loven om frikommuner at adgangen til dispensation fra sundhedslovens 141, stk. 5, om anonym ambulant alkoholbehandling, hvorved forstås at borgeren har ret til anonym alkoholbehandling på et offentligt ejet alkoholambulatorium eller et privat ejet alkoholambulatorium, der er en del af en eller flere kommuners tilbud om alkoholbehandling. Det fremgår videre af sundhedsministerens brev til Gentofte og Gladsaxe kommuner af 8. marts 2013, at bestemmelsen ikke giver adgang til at fravige reglen om at borgeren frit kan vælge behandlingssted for alkoholmisbrug. Fredensborg kommune administrerer ordningen således at borgere, der ønsker alkoholbehandling kontaktes af kommunens misbrugsteam. I samarbejde med borgeren gennemføres en udredning, der afdækker borgerens problemstillinger, motivation og ønsker. I samarbejde med borgeren visiterer misbrugskonsulenten herefter til en konkret indsats. Indsatsen kan fx omfatte ambulant behandling eller dagbehandling. Når karakteren af indsatsen er aftalt med borgeren, drøftes mulige behandlingssteder. I denne dialog inddrages borgerens ønsker og behov. Fredensborg Kommune har samarbejdsaftaler med godkendte behandlingssteder, som, efter kommunens opfattelse, leverer den kvalitetsmæssige behandling, som kommunen ønsker. Borgeren har fortsat frit valg af behandlingssted og kan vælge et privat alkoholambulatorium, der er en del af en eller flere andre kommuners tilbud. Kommunens administration af frikommuneforsøget indskrænker således ikke borgerens frie valg af behandlingssted. Kommunen er enig i at borgere har ret til at vælge behandling på et godkendt tilbud, når der er foretaget en kommunal visitation. Kommunens misbrugsteam oplyser, at de ikke har mødt borgere, der konkret har udtrykt ønske om at anvende A som behandlingssted. Kommunen har afvist at betale den fremsendte faktura, fordi der er tale om betaling for en behandling som kommunen ikke har visiteret. Sammenfattende finder Fredensborg Kommune ikke at kommunen handler i strid med lovgivningen eller det godkendte frikommuneforsøg i sin administration af ambulant alkoholbehandling. Ved brev af 5. november 2015 har Fredensborg Kommune bl.a. indsendt brev af 24. august 2012 fra det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse. Af dette brev fremgår følgende: Godkendelse af frikommuneforsøg om retten til anonym ambulant alkoholbehandling I brev af 1. november 2011 har Fredensborg Kommune som led i frikommuneforsøget søgt om dispensation fra sundhedslovens 141, stk. 5, om retten til anonym ambulant alkoholbehandling. 3

4 Om baggrunden for forsøget har kommunen anført, at formålet med forsøget er at stille alkoholmisbrugere lige med stofmisbrugere, som ikke har mulighed for at komme anonymt i behandling. Kommunen har i den forbindelse anført, at behandling for stofmisbrug forudsætter, at der foreligger en bevilling til ambulant behandling, inden behandlingen ved en ekstern leverandør kan iværksættes. Borgere har således ikke ret til anonym stofmisbrugsbehandling. Da mange borgere har problemer med blandingsmisbrug giver denne forskel i forudsætningerne for misbrugsbehandlingen de enkelte behandlingstilbud (leverandører) mulighed for at vælge, hvilken lovgivning borgeren skal behandles ud fra. Desuden har kommunen anført, at alle borgere, der henvender sig til kommunen eller til en leverandør med henblik på behandling for såvel alkohol- som stofmisbrugsbehandling, er omfattet af de almindeligt gældende regler om tavshedspligt. På denne baggrund ønsker kommunen med forsøget at ligestille borgere med misbrugsproblemer, således at kommunen uanset misbrugets karakter har indflydelse på valg og bevilling af ambulant behandlingstilbud, og derved har mulighed for at følge borgeren i forhold til behandlingens effekt, samt sikre at leverandører leverer den ønskede kvalitet. Kommunen har i ansøgningen anført, at man fortsat vil opretholde muligheden for, at borgere kan få råd og vejledning om alkoholmisbrug anonymt, men at man med forsøget vil sikre, at kommunen har indflydelse på bevilling af ambulant behandling af alkoholmisbrug. Kommunen forventer, at man med forsøget vil kunne sikre en ensartet vurdering af borgerens behandlingsbehov, at behandlingstilbud fra leverandører kvalificeres, at der er mulighed for en mere helhedsorienteret indsats for borgere med særlige komplekse problemstillinger, samt at der er mulighed for effektmåling på behandlingsindsatsen. Det fremgår af lov om frikommuner (lov nr. 550 af 18. juni 2012), at frikommuner indtil den 31. december 2015 kan gennemføre forsøg med det formål at forbedre kvaliteten af den kommunale service over for borgerne, understøtte en bedre ressourceudnyttelse i kommuner og/eller øge effektiviteten af den kommunale opgaveløsning, jf. lovens 1. Fredensborg Kommune har status som frikommune, jf. frikommunelovens 2. Efter frikommunelovens 26 kan ministeren for sundhed og forebyggelse godkendelse frikommuneforsøg, der fraviger reglerne i 141, stk. 5, i sundhedsloven om anonym alkoholbehandling og rådgivning til alkoholmisbrugere. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at behandling og rådgivning for alkoholmisbrug efter sundhedslovens 141, stk. 5, ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Reglen fortolkes således, at man har ret til anonym alkoholbehandling på et offentligt ejet alkoholambulatorium eller et privat ejet ambulatorium, som er en del af en eller flere kommuners tilbud og alkoholbehandling. 4

5 I modsætning hertil gælder for stofmisbrugere, at der skal foreligge en bevilling af ambulant behandling, inden behandling kan iværksættes af en ekstern leverandør i henhold til sundhedslovens 142. Den foreslående bestemmelse giver ministeren for sundhed og forebyggelse mulighed for at godkende frikommuneforsøg, hvorefter borgere ikke har ret til anonym alkoholbehandling og rådgivning, selvom den enkelte borger måtte ønske det. Med bestemmelsen gives således mulighed for at ligestille borgere med misbrugsproblemer, og at frikommuner får indflydelse på valg og bevilling af ambulant alkoholbehandling på samme måde som med bevilling af ambulant behandling til stofmisbrugere. Derved får frikommunen mulighed for at tilbyde en mere helhedsorienteret indsats for borgere med særlige komplekse problemstillinger, at følge borgeren i forhold til behandlingens effekt samt sikre, at behandlingstilbud fra leverandører kvalificeres. I den anledning skal Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse herved godkende, at Fredensborg Kommune iværksætter frikommuneforsøg, der fraviger sundhedslovens 141, stk. 5, således, at borgere i Fredensborg Kommune ikke har ret til anonym alkoholbehandling og rådgivning selv om den enkelte borger måtte ønske det. Du har ved brev af 11. november 2015 indsendt bemærkninger til Fredensborg Kommunes udtalelse af 30. oktober Du har bl.a. anført følgende: At Fredensborg kommune ved sin fortolkning og anvendelse af ministeriets godkendelse om at fravige sundhedslovens 141, stk. 5, reelt har ophævet borgerens ret til frit at vælge et godkendt behandlingssted beliggende uden for Fredensborg kommune og til vederlagsfri behandling. At uanset at godkendelsen af forsøgsordningen i et vist omfang kan ses som at medføre en parallel til behandlingen af andre misbrugere, må ordningen ikke generelt forhindre retten til den vederlagsfrie behandling hos en anden godkendt aktør efter eget valg i en anden kommune, knæsat i sundhedslovens 141, stk. 6. At forsøgsordningen alene vedrører anonymitet i forhold til tilbud i Fredensborg kommune og dermed er det alene i forhold til disse steder, at Fredensborg kommunen kan stille krav om forudgående bevilling. Fredensborg kommunes krav om, at der skal foreligge en samarbejdsaftale med Fredensborg kommune. I sagens bilag 1 har Fredensborg kommune tilkendegivet, at da kommunen ikke har bevilget behandlingen, kan der ikke ske betaling af faktura. Kommunen nævner endvidere, at den ikke [er] interesseret i at indgå i et samarbejde med A. I brev af 4. november 2015 (bilag 8) har kommunen oplyst, at den "har ikke indgået aftale med A vedrørende visitation og behandling af de borgere fakturaerne omhandler." 5

6 Såvel i sagens bilag 1 og 8 forudsætter kommunen ikke blot, at der [skal] være sket en egentlig visitation til A, men også at der skal foreligge en aftale mellem kommunen og A. Dette synes ikke at være i overensstemmelse med kommunens svar af 30. oktober 2015, hvor der lægges vægt på, at borgeren har et frit valg, hvilket også omfatter behandlingssteder uden for Fredensborg kommune. Kommunens svar af 30. oktober 2015 kan heller ikke antages at flugte med det tidligere oplyste til A. Således stiller kommunen, ved borgmesteren, i sagens bilag 4 krav om, at man i praksis kun imødekommer borgerens ønske om et specifikt behandlingssted, når det ønskede sted svarer til det tilbud som kommunen har bevilget. Denne forudsætning ses der ikke at være hjemmel til i forhold til borgerens frie valg af ambulant behandling. l sagens bilag 5 oplyser kommunen, at den alene vil henvise til de steder, som kommunen anvender, fordi de har den efter kommunens opfattelse nødvendig kvalitet. Dette må antages at være en kraftig indikation på, at borgeren bliver pålagt at vælge et bestemt sted, og at kommunen alene ønsker, at borgeren skal vælge de steder, kommunen på forhånd har identificeret. Dette ses ligeledes heller ikke at være et kriterium, der kan anvendes til at begrænse borgerens frie valg. A er i øvrigt gentagne gange blevet afvist som mulig behandlingssted af kommunen uanset at As behandlingssted siden foråret 2013 har indgået i andre kommuners behandlingstilbud. A gør derfor gældende: At Fredensborg kommune reelt, og i strid med sundhedsloven 141, stk. 6, afskærer borgere fra muligheden for at gøre brug af deres ret til et frit valg, idet kommunen lægger vægt på, at kommunen skal have visiteret til A, der jo ligger uden kommunen, og at der skal være en behandlingsaftale mellem A og Fredensborg kommune, før borgeren kan udnytte sin ret, ligesom Fredensborg kommune stiller krav om, at behandlingsstedet skal have en kvalitet, der fastsættes af Fredensborg kommunen og i øvrigt være en del af dennes anvendte tilbud. Ved dit brev af 11. november 2015 har du bl.a. indsendt svar af 17. oktober 2013 fra den daværende minister for sundhed og forebyggelse. Der fremgår heraf bl.a. følgende: Kommunerne har pligt til at stille et gratis tilbud om alkoholbehandling til rådighed for kommunens borgere senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen, jf. sundhedslovens 141, stk. 1, 2 og 6. Kommunerne kan løse opgaven ved at etablere egne tilbud og eller indgå aftale med andre kommuner, regioner eller private udbydere af alkoholbehandling om løsning af opgaven, jf. sundhedslovens 141, stk. 3. 6

7 Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker dette, jf. sundhedslovens 141, stk. 5. Der er frit valg til alkoholbehandling på et kommunalt ejet alkoholambulatorium og til private alkoholambulatorier, der er en del af det kommunale alkoholbehandlingstilbud. I forlængelse heraf kan jeg oplyse, at Folketinget ved vedtagelsen af frikommuneloven i juni 2012 har besluttet, at ministeren for sundhed og forebyggelse kan godkende frikommuneforsøg, der indebærer, at borgernes ret til anonym alkoholbehandling og rådgivning fraviges. Det fremgår således af lov om frikommuner (lovbekendtgørelse nr af 20. august 2013), at frikommuner indtil den 31. december 2015 kan gennemføre forsøg med det formål at forbedre kvaliteten af den kommunale service over for borgerne, øge det lokale selvstyre, understøtte en bedre ressourceudnyttelse i kommuner eller øge effektiviteten af den kommunale opgaveløsning, jf. frikommunelovens 1. Efter frikommunelovens 26 kan ministeren for sundhed og forebyggelse godkende frikommuneforsøg, der fraviger reglerne i sundhedslovens 141, stk. 5, om anonym alkoholbehandling og rådgivning til alkoholmisbrugere. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at der med bestemmelsen vil blive givet mulighed for, at frikommunen kan ligestille borgere med misbrugsproblemer, og få indflydelse på valg og bevilling af ambulant alkoholbehandling på samme måde som med bevilling af ambulant behandling til stofmisbrugere. Derved får frikommunen mulighed for at tilbyde en mere helhedsorienteret indsats for borgere med særlige komplekse problemstillinger, at følge borgeren i forhold til behandlingens effekt samt sikre, at behandlingstilbud fra leverandører kvalificeres. Bestemmelsen åbner derimod ikke for at godkende forsøg, der fraviger borgerens ret til frit at vælge ambulant alkoholbehandlingssted. Jeg har på denne baggrund godkendt, at Fredensborg, Gentofte, Gladsaxe og Viborg Kommuner etablerer frikommuneforsøg, der indebærer en fravigelse af sundhedslovens 141, stk. 5, om retten til anonym alkoholbehandling. Borgere i disse fire kommuner vil derfor i forsøgsperioden ikke have mulighed for at søge anonym alkoholbehandling og rådgivning i de fire kommuner. Borgerne har dog stadig ret til frit at vælge ambulant alkoholbehandlingssted. Sundheds- og Ældreministeriet har den 11. februar 2016 afgivet en udtalelse til brug for sagen. Heraf fremgår bl.a. følgende: Statsforvaltningen fremhæver i henvendelsen, at det er Statsforvaltningens forståelse af de omhandlede lovbestemmelser, at en godkendelse af, at en kommune iværksætter frikommuneforsøg, der fraviger sundhedslovens 141, stk. 7, medfører, at der skal foreligge en 7

8 bevilling af ambulantalkoholbehandling, inden behandlingen kan iværksættes af en ekstern leverandør, for at kommunen vil være forpligtet til at betale for denne behandling. Derudover fremhæver Statsforvaltningen, at dette gælder uanset, at borgeren har ret til frit at vælge hvilket ambulantalkoholbehandlingssted, den pågældende ønsker at gøre brug af. Sundheds- og Ældreministeriet kan oplyse, at ovenstående fortolkning af de gældende lovbestemmelser er korrekt Du har ved brev af 10. marts 2016 indsendt bemærkninger til Sundheds- og Ældreministeriets udtalelse fa 11. februar Du har bl.a. anført følgende: Ministeriets svar må endvidere forstås således, at Fredensborg kommune ikke i sin bevilling kan bestemme, hvilket behandlingssted borgeren skal anvende. Kommunen kan alene kræve, at borgeren har fået en bevilling til ambulant alkoholbehandling. A vil på denne baggrund, som udgangspunkt, stadig fastholde As udlægning af forståelsen af regelsættet, hvorefter det alene er i tilfælde af, at borgeren søger behandling på et behandlingstilbud i sin bopælskommune, at der kan stilles krav om ophævelsen af anonymitet og en forudgående bevilling. Denne opfattelse er ikke tidligere blevet afvist af ministeriet ved As henvendelse hertil. Hvis ministeriets, og dermed også Tilsynets, opfattelse i skrivelsen af 11. februar 2016, lægges til grund, gøres det stadig gældende: At Fredensborg kommune reelt, og i strid med sundhedsloven 141, stk. 6 (nu stk. 7), har afskåret borgere fra muligheden for at gøre brug af deres ret til et frit valg, idet kommunen frem til den 30. oktober 2015 har stillet krav om, at behandlingsstedet skal have en kvalitet, der fastsættes af Fredensborg kommunen og i øvrigt være en del af dennes anvendte tilbud. At Fredensborg kommunes fortsatte krav om, at der skal foreligge en bevilling om ambulant alkoholbehandling til et bestemt ambulant alkoholbehandlingssted ikke ses at være i overensstemmelse med ministeriets eller tilsynets forståelse af reglerne. Når først ambulant behandling er bevilget, kan borgeren frit vælge mellem godkendte tilbud som er en del af en eller flere kommuners tilbud om alkoholbehandling. At Fredensborg kommune trods adskillige henvendelser fra A, herunder til borgmesteren i Fredensborg, har fastholdt, at borgere fra kommunen ikke kunne få vederlagsfri ambulant behandling hos A, da kommunen hverken havde, eller ønskede at indgå, en aftale med A. Denne opfattelse, der har haft konsekvenser for såvel borgere som A, må antages at være i åbenbar strid med godkendelsen af forsøgsordningen, hvorved der kan fraviges fra reglerne i sundhedsloven om anonym alkoholbehandling og rådgivning til alkoholmisbrugere og ordningen for frikommunerne og sundhedslovens regler om frit valg. At Fredensborg kommunes ændrede opfattelse, som udtrykt i skrivelsen af 30. oktober 2015, kunne være oplyst allerede tilbage ved den første henvendelse fra A til kommunen, hvorved A kunne have indrettet sig derefter, uagtet at A stadig måtte være uenig i kommunens forståelse af reglerne. Kommunen har således på intet tidspunkt udvist interesse i at 8

9 indgå i en dialog med A om, hvorledes borgeren fra kommunen, der henvendte sig til A, kunne komme i behandling hos A gennem kommunen. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn, og vi beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen er derfor ikke en klageinstans. Det følger af kommunestyrelseslovens 48a, at Statsforvaltningen kun rejser en sag, hvis der foreligger oplysninger, der giver os grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som vi påser overholdelsen af. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om en kommunal beslutning eller sagsbehandling er urimelig, uhensigtsmæssig eller i strid med god forvaltningsskik, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelsen, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Vi kan imidlertid tage stilling til, om en kommune har overholdt de almindelige offentligretlige grundsætninger, herunder inddraget ulovlige kriterier i skønsudøvelsen og overholdt grundsætningen om saglighed i forvaltningen. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Retsgrundlag Der fremgår følgende af sundhedslovens 141, lovbekendtgørelse nr af 24. september 2016: 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, jf. stk. 3. Socialtilsynet skal ved godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder benytte sig af den aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser. 9

10 Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er godkendt efter 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kommune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling. Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Af lovforslag nr. 44 af 5. november 2015 om ændring af sundhedslovens og lov om socialtilsyn (øget kvalitet i alkoholbehandlingen) fremgår følgende: For behandlingssteder, som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, vil det, som det er tilfældet forud for lovens ikrafttræden, jf. sundhedslovens 141, stk.3, fortsat være et krav, at behandlingsstedet har en aftale med minimum én kommune for, at behandlingsstedet kan indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling. Dette følger af kommunernes behov for økonomisk styring af området og er nødvendigt for, at kommunerne kan budgettere og lave en samlet plan for indsatsen. Endvidere fremgår der følgende af den tidligere gældende sundhedslov 141, lov nr. 546 af 24. juni 2005: 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Af de specielle bemærkninger til sundhedslovens 141 (i lovforslaget anført som 142), lovforslag nr. 74 af 24. februar 2005, fremgår følgende: 10

11 Med kommunalreformen henlægges ansvaret for behandlingen af alkoholmisbrugere til kommunerne. Kommunen beslutter, hvorvidt misbrugeren skal tilbydes ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling. Ansvar for forebyggelse, behandling og efterbehandling på alkoholområdet samles herved i kommunalt regi. Stk. 2 indebærer en ret for alkoholmisbrugeren til at modtage og en pligt for kommunen til at tilbyde alkoholbehandling senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Det er den enkelte kommunes ansvar at tilrettelægge behandlingsindsatsen på alkoholområdet. Det nødvendige behandlingstilbud kan tilvejebringes ved, at kommunalbestyrelsen selv etablerer behandlingspladser, ved at kommunalbestyrelsen træffer aftale med et regionsråd eller en anden kommune om at stille alkoholbehandlingspladser til rådighed eller ved at kommunalbestyrelsen træffer aftale med andre udbydere af alkoholbehandlingstilbud. Vælger kommunalbestyrelsen at overlade behandlingen til regionsrådet i den region, hvori kommunen er beliggende, er regionsrådet ifølge bestemmelsens stk. 4 forpligtet til - efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen - at stille behandlingspladser til rådighed og til at yde faglig bistand og rådgivning. Et regionsråd, med hvilket kommunalbestyrelsen har indgået aftale, kan tilvejebringe behandlingspladser ved aftale med private institutioner. Regionsrådet kan ligeledes tilvejebringe behandlingspladser ved aftale med et andet regionsråd i tilfælde, hvor dette måtte anses for hensigtsmæssigt på grund af geografiske forhold eller til varetagelse af særlige behandlingsbehov. Ved tilrettelæggelsen af alkoholbehandlingen skal kommunen sikre, at der er et tilstrækkeligt udbygget behandlingstilbud, som også tilgodeser særlige udsatte grupper. Kommunen skal således sikre, at der er tilbud, som særligt retter sig mod sindslidende eller udviklingshæmmede alkoholmisbrugere. For at sikre et så godt kommunalt behandlingstilbud som muligt, vil Sundhedsstyrelsen igangsætte et kvalitetsudviklingsarbejde bl.a. med henblik på udvikling af kvalitetsstandarder for alkoholbehandling. Alkoholbehandling vil fortsat kunne finde sted på psykiatrisk afdeling på et sygehus og hos egen læge. Bestemmelsen i stk. 5 om anonymitet er en videreførelse af den gældende bestemmelse i sygehuslovens 16, stk. 2. Med forslaget har en alkoholmisbruger ligesom i dag ret til vederlagsfri behandling på et alkoholambulatorium efter eget valg. Det vil sige, at en alkoholmisbruger uden henvisning har ret til behandling på et alkoholambulatorium, som ikke er en del af det kommunale tilbud. I forhold til den kommunale indsats på forebyggelsesområdet skal kommunen sikre, at misbrugsforebyggelse ligeledes kommer til at omfatte børn og unge. 11

12 Der fremgår følgende af 1, 2, stk. 1, og 26 i frikommuneloven, lovbekendtgørelse nr af 20. august 2013: 1 Efter denne lov kan frikommuner, jf. 2, indtil den 30. juni 2017 gennemføre forsøg med det formål at forbedre kvaliteten af den kommunale service over for borgerne, øge det lokale selvstyre, understøtte en bedre ressourceudnyttelse i kommunerne eller øge effektiviteten af den kommunale opgaveløsning. 2 Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg Kommuner har status som frikommuner. [ ] 26 Ministeren for sundhed og forebyggelse kan godkende frikommuneforsøg, der fraviger reglerne i 141, stk. 5, i sundhedsloven om anonym behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere. Af de specielle bemærkninger til frikommunelovens 26 i lovforslag nr. 168 af 25. april 2012 fremgår følgende: Ifølge sundhedslovens 141, stk. 5, skal behandling og rådgivning for alkoholmisbrug ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Reglen fortolkes således, at man har ret til anonym alkoholbehandling på et offentligt ejet alkoholambulatorium eller et privat ejet ambulatorium, som er en del af en eller flere kommuners tilbud om alkoholbehandling. I modsætning hertil gælder for stofmisbrugere, at der skal foreligge en bevilling af ambulant behandling, inden behandling kan iværksættes af en ekstern leverandør i henhold til sundhedslovens 142. Den foreslåede bestemmelse giver ministeren for sundhed og forebyggelse mulighed for at godkende frikommuneforsøg, hvorefter borgere ikke har ret til anonym alkoholbehandling og rådgivning, selvom den enkelte borger måtte ønske det. Med bestemmelsen gives således mulighed for at ligestille borgere med misbrugsproblemer, og at frikommunen får indflydelse på valg og bevilling af ambulant alkoholbehandling på samme måde som med bevilling af ambulant behandling til stofmisbrugere. Derved får frikommunen mulighed for at tilbyde en mere helhedsorienteret indsats for borgere med særlige komplekse problemstillinger, at følge borgeren i forhold til behandlingens effekt samt sikre, at behandlingstilbud fra leverandører kvalificeres. Statsforvaltningens udtalelse Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Fredensborg Kommune ved at afvise at være forpligtet til at betale en ekstern leverandør for ambulant alkoholbehandling, som kommunen ikke har bevilliget 12

13 har handlet i overensstemmelse med den nugældende sundhedslov 141, stk. 7, den dagældende sundhedslovs 141, stk. 5, og frikommunelovens 26. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at det i relation til det ovennævnte ikke har betydning, hvorvidt en ekstern leverandør er hjemmehørende i Fredensborg Kommune eller i en anden kommune, eftersom der ikke findes at være belæg for, at reglerne skal administreres forskelligt afhængigt af, hvor den eksterne leverandør er hjemmehørende. Statsforvaltningen har lagt vægt på Sundheds- og Ældreministeriets udtalelse af 11. februar 2016, hvoraf det fremgår, at en fortolkning af de ovennævnte bestemmelser betyder, at en godkendelse af at en kommune iværksætter frikommuneforsøg, der fraviger sundhedslovens 141, stk. 7 (tidligere 141, stk. 5), medfører, at der skal foreligge en bevilling af ambulant alkoholbehandling, inden behandlingen kan iværksættes af en ekstern leverandør, for at kommunen vil være forpligtet til at betale for denne behandling. Endvidere fremgår det, at dette gælder uanset at borgeren har ret til frit at vælge hvilket ambulantalkoholbehandlingssted, den pågældende ønsker at gøre brug af. Det daværende Ministerium for Sundhed- og Forebyggelse nu Sundheds- og Ældreministeriet har den 24. august 2012 godkendt, at Fredensborg Kommune kunne iværksætte frikommuneforsøg, der fraviger sundhedslovens 141, stk. 5 (nu 141, stk. 7), således, at borgere i Fredensborg Kommune ikke har ret til anonym alkoholbehandling og rådgivning, selv om den enkelte borger måtte ønske det. Det er herudover Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke ud fra sagens oplysninger er grundlag for at antage, at Fredensborg Kommune ved sin skønsudøvelse vedrørende bevilling af ambulant alkoholbehandling har overtrådt regler, herunder offentligretlige grundsætninger, som vi påser overholdelsen af, eller at kommunen, efter meddelelse af bevilling, har afskåret borgerens ret til frit at vælge hvilket ambulant alkoholbehandlingssted, som pågældende ønsker at gøre brug af. Vi har lagt vægt på, at der ikke ligger i ordningen, at borgeren har krav på en bestemt behandling f.eks. ambulant behandling. Hvis kommunen imidlertid har givet en bevilling til ambulant behandling, har borgeren ret til vederlagsfri behandling på et alkoholambulatorium efter eget valg, og der kan vælges mellem et offentligt ejet alkoholambulatorium eller et privat ejet alkoholambulatorium, som er en del af en eller flere kommuners tilbud om alkoholbehandling. Endvidere har vi lagt vægt på, at et privat ejet alkoholambulatorium ikke kan kræve, at en eller flere kommuner skal indgå aftale med behandlingsstedet om, at det skal indgå i en eller flere kommuners tilbud om alkoholbehandling. Vi har yderligere lagt vægt på, at det fremgår af forarbejderne til frikommunelovens 26, som er citeret ovenfor, at frikommunerne med bestemmelsen i frikommunelovens 26 får mulighed for at tilbyde en mere helhedsorienteret indsats for borgere med særlige komplekse problemstillinger, at følge borgeren i forhold til behandlingens effekt samt sikre, at behandlingstilbud fra leverandører kvalificeres. Statsforvaltningen bemærker, at efter den nugældende sundhedslovs 141, stk. 5 og 6, skal socialtilsynet godkende og føre driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, og for behandlingssteder, som en kommunalbestyrelsen ikke selv har etableret, gælder endvidere fortsat, at disse be- 13

14 handlingssteder skal have en aftale med minimum én kommune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Fredensborg Kommune. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Ann-Britt Møller 14

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr Statsforvaltningens udtalelse til en advokat 2014-224397 Dato: 30-11-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr Du har den 5. august 2014 rettet henvendelse til Folketingets

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere