Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet:"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden den Deltagere: 22 fremmødte, en husstand ved fuldmagt Punkt 1: Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Punkt 2 : Beretning fra Fællesgrundejerforeningen: Regnskab og budget var omdelt sammen med indkaldelsen. Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet: Belysningen på stien mellem vores bebyggelse og Måløv Parkvej. De opsatte standere smadres, man har derfor besluttet at opsætte nye mere hærværkssikre. De to længst væk fra os er under afprøvning, hvilken holder længst. Der er afsat til reetablering af belysning. Græsslåning ved STV er den største post, der vil fremover blive opkrævet ekstra 20 kr årligt til dette formål. Frugtbuskene i vores nyttehaver er plantet af foreningen og de har det fortsat godt. Budgettet er uden de store ændringer, der kan dog forventes en stigning p.g.a. vedligeholdelse at sti-belysningen. Efter beretningen blev der spurgt til hvem der har ansvar for den bulede asfalt ved sti-trekanten. Birthe mente at det er vores areal, det undersøges. Beretning og budget blev vedtaget Punkt 3: Beretning fra Grf. Kærlodden Kommunen har varslet at belysningen i stræderne overtages af os selv. Den årlige udgift er skønnet 300 kr pr hus. Indtil vi bliver kontaktet af Dong eller Kommunen om aftale og startende betaling gør vi intet. Kommunen havde opsat en bænk på vores område uden at rådføre sig med os. Bænken var til glæde for en del, men der opstod hurtigt problemer med den gruppe unge som festede der fredsag og lørdag nat. Fra rækken, som har soveværelse ud mod bænken, kom der mange klager og kommunen har nu fjernet bænken.

2 Tjørnetræerne i to stræder er hårdt angrebet af rust. Det har vist sig at være meget dyrt at renovere idet en del nok skal fældes, rodfræses og have ny jord. Der er først nu fundet nok penge, så vi kan påbegynde renoveringen. Fra vor nabobebyggelse har vi fået klage over en bævreasp i det syd-østlige hjørne. Træet er beskåret. Ballerup Kommune afholder fællesmøde med grundejerforeningerne to gange årligt. Vi har sendt en repræsentant, der blev orienteret om Måløv aksen, Ballerup gågade og det kommende etagebyggeri på Korsvejgård. Køkkenet blev opsat af en større gruppe beboere, primært for at holde udgifterne nede. Vi valgte denne løsning, da det viste sig at pengene ikke rakte både til køkkenelementer og til arbejdsløn. Arbejdet blev klaret i løbet af tre weekender og nogle hverdage. I gruppen var der tilfredshed både med processen og med resultatet. Beretningen blev godkendt Punkt 4: Beretning fra udvalgene: Græsslåningsudvalg: Ingen fremmødte. Snerydningsudvalg: På trods af megen sne var det gået fint; kun stien mod vest ikke var blevet ryddet ordentligt. Festudvalget: ingen fremmødte. Fælleshusudvalget: Det går godt med udlejningen. Der har været afholdt en velbesøgt reparationsdag i fælleshuset. En ny er planlagt i foråret. Forskønnelsesudvalget: der har været afholdt en meget aktiv forskønnelsesdag, der er planlagt en ny til den 8. maj. Legepladsuddvalget: Der er ingen penge i udvalgets kasse men der er dog blevet indkøbt nyt sand. Udvalget har nedtaget taget på legehuset og den ene vippe, begge dele var rådne og farlige. ITudvalget: Ingen fremmødte. Beretningerne blev godkendt Punkt 5: Forelæggelse af regnskabet. Der blev lavet en hurtig gennemgang af regnskabet, da der ifølge kassereren intet særligt var at bemærke. Regnskabet blev godkendt (alle for)

3 Punkt 6: Indkomne forslag Forslag 1 Ny konto: Hensættelse til uforudsete udgifter Der blev luftet en betænkelighed ved om der også ville blive hensat til uforudsete udgifter, hvis der var underskud på regnskabet. Bestyrelsen svarede, at der kun foretages hensættelse på denne konto, hvis der er overskud i regnskabet. Det blev fremført at vi burde have flere henlæggelser så kontoen med uforudsete udgifter ikke blev nødvendig. Forslaget blev vedtaget (for: mange - imod: 2 - undlod: 2) Forslag2: Valg af moderniseringsprojekt. Der var en del kommentarer og nogle indvendinger. Det blev anført at forslaget var for løst, der manglede et bindende tilbud så pris og udformning kunne diskuteres på generalforsamlingen. En mere detaljeret beskrivelse af det lån vi skal optage blev efterlyst, idet en afklaring af hæftelsen skal fremgå. Der blev fremsat et ændringsforslag, som skulle sikre at en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling behandler et eller to konkrete forslag med præcise priser og beskrivelser. Forslag2 blev derefter sendt til afstemning i to dele, først blev prioriteringen fastlagt, dernæst blev fremgangsmåden besluttet idet der blev stemt om ændringsforslaget. Resultatet af prioriteringen af de fire muligheder: 1 Ingen modernisering, forslaget blev forkastet (For: 0 imod:30) 2 Glasoverdækning af terrasse, Forslaget fik 2. prioritet (for 19 imod 12) 3 Glaskarnap, forslaget blev forkastet (for: 0 Imod: 33) 4 Nyt toilet i depot, forslaget fik 1. prioritet (for: 32 imod:0) Ændringsforslaget blev derefter bragt til afstemning, det blev enstemmigt vedtaget. Resultatet af behandlingen af dette punkt blev at generalforsamlingen vedtog følgende: Grundejerforeningen Kærlodden har vedtaget at indhente tilbud på følgende moderniseringsprojekter: Nyt toilet i depotrummet og Glasoverdækning af vestlig terrasse. Der indkaldes i hele bebyggelsen til deltagelse i arbejdsgrupper, som skal indhente tilbud på de to prioriterede moderniseringstilbud.

4 Når arbejdsgrupperne har fået bindende tilbud behandles dette på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis der i august ikke er aktivitet i arbejdsgrupperne indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling. Forslag 3: Finansiering af moderniseringsprojekt Forslaget blev trukket tilbage, som følge af ændringsforslaget til forslag2. Punkt 7: Gennemgang af det reviderede budget for 2010 Der blev lavet en gennemgang af budgettet, da der ifølge kassereren intet særligt var at bemærke. En bemærkning om at antenneforeningen var for dyr blev henvist til punktet eventuelt. Budgettet blev godkendt (alle for) Punkt8: Forslag og godkendelse af budgetforslag 2011 Der var ikke de store ændringer, budgettet betyder at kontingentet er uændret i 2011 Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Punkt 9: Fra den siddende bestyrelse var Per (147), Lisbeth(35) og Rune(25) på valg, De blev alle genvalgt Punkt 10: Valg til udvalgene, der er kun to ændringer. Udvalgene er nu således sammensat: Græsslåning Henning(157) & Hans Christian(107) Snerydning: Leif(123) & Thomas(43) Fest: Leif(123) & Elsebeth(57) Fælleshuset: Leif(123) & Iben(167) & Alan(159) & Lone(105) Forskønnelse: Allan(159) & Henning(143) & Betty(47) & Rune(25) & Dorthe(131) Legeplads: signe(33) & Anders(153) IT: Mogens(7)

5 Punkt 11: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Der blev foretaget genvalg så bemandingen ser således ud: Revisorer: Henning(157) & Betty(47) Revisorsuppleant: Ole(85) Punkt 12: Der blev spurgt til prisen for det nye køkken: det kom til at ende på Vores tvungne antennetilslutning hos TDC blev diskuteret. Der blev nedsat en arbejdsgruppe Leif(155) & Benny(113), som vil undersøge vores binding til TDC. Ref.: Henrik(47) Bilagt: Beretning fra Fællesgrf. (Bilag 1) Beretning fra Grf. Kærlodden (Bilag 2)

6 Bilag 1 Formandens beretning 2010 Fællesgrundejerforeningen Der bliver afholdt 2 møder om året i fællesgrundejerforeningen Bestyrelsens sammensætning se på bilag 1 side 1 De fleste har været repræsenteret til møderne i år. Belysningen på stigen mellem fodboldbanerne og Parklodden har mange gange været udsat for hærværk. I den sidste del af vinteren har der ikke været lys og lamperne der er tilbage ser ikke for pæne ud. Fællesgrundejerforeningen har valgt at sætte nogle nye modeller op og håber at de kan stå i fred. I redskabsåret blev der brugt ca. 6500,- på reparation. Og i næste regnskabsår 09/10 vil vi bruge ca ,- (1200 pr. rep til nyt) Til de nye lamper, dette er stort set sammen pris som reparationen at de gamle. Regnskabet: Den største post er som altid græsslåningen som bliver fortaget af STV-Maskinservice det er lidt mindre end budget, men det skyldes at der har mindre behov for græsslåning. Kontingent forhøjelsen skyldes at der de sidste 3-4 år har været et mere forbrug på ca ,- og selv efter forhøjelsen er der foreløbig budgetteret med et underskud. Frugtlunden ser stadig fin ud, vi håber bare at vi sener på året kan høste en masse dejlige frugter. Næste møde er i maj hvor regnskab og budget færdiggøres.

7 Bilag Grundejerforeningen Kærlodden Formandens beretning Årets højdepunkt er vores nye køkken. Jeg syntes det er fantastisk dejligt at det er lykkes for os at få gennemført dette projekt. Jeg vil takke alle dem der har lagt et stort arbejde og tid i projektet og ikke mindst Henrik der har været tovholder. Henrik har lovet at fortælle lidt om forløbet som en del af beretningen. Belysning på privat vej: For ca. 1½ år siden indkaldte kommunen til info møde ang. bruger betaling på privat fælles vej, det vil sige at vi skal til at betale for lyset i stræderne. (ca. 300,- pr husstand.) Vi skulle selv afregne med HNG og lave en aftale om evt. vedligeholdelse, men vi er ikke blevet kontaktet af hverken kommunen eller HNG. Vi har i bestyrelsen besluttet ikke at gøre noget før de kontakter os og den opfattelse har de andre bestyrelser i fællesgrunderejerforeningen. Tjørne træerne i stræderne er jo angrebet af tjørnesyge (tjørnerust) vi har sammen med forskønnelsesudvalget løbende haft kikket på tjørnen. Der har været flere forhindringer. Det er væsentlig dyrere end vi havde forvendte, da en del skal fældes, rodfræses og der skal genbeplantes. Og andre skal beskæres men det kan først vurderes når gartneren kan se hvordan træet har det og det er til sommer når de har blomstret. På det tidspunkt vil vi få et tilbud (vi har ca ) ( som er gemt fra forskønnelse udvalget og son stræderne har søgt til dette formål) Bænken: For godt et år siden blev der placeret en bænk ved stigen ved fællesarealet, over for fodbold banerne. Denne bænk blev hurtigt tilholdssted for en del unge mennesker. Men desværre kunne de ikke lade vær med at larme den halve nat og efterlade et være svineri. Hærværket på lamperne på grusstien kan måske skyldes de unges tilstedeværelse. Der har været en del klager over denne uro. Der er blevet klaget både til bestyrelsen, kommunen og til politiet. Men som nogle nok har bemærket er det af kommunen besluttet at fjerne bænken.(er blevet reetableret)

8 Bæverasp der skygger: Vores nabo i Parklodden har gennem flere år klaget over bæveraspen der står i vores sydøstlige del. Den skygger for to haver. Den er nu beskåret lidt, så håber vi at det er tilstrækkeligt. Fællesudvalget for grundejerforeningerne i Ballerup kommune. Der har ikke været så meget aktivet i år men her til aften er der årsmøde. Af gode grunde kunne vi jo ikke deltage. Et af punkterne var et indlæg om det nye Forsyning Ballerup. Borgermøde: Der har været borgermøde i Måløv, hvor om kommuneplanen. Der blev bla. talt om den nye akse der skal gå fra Måløv bibliotek under Frederikssundsvej og til det nye byggeri, som alle nok har bemærket at det i fuld gang. Der skal også en fornyelse til i Ballerups gågade, her kunne man melde sig til et udvalg der skulle komme med gode idéer. Der blev også talt om de grunde der kunne bygges på bla. den gamle gård der lå for enden af Måløvhovedgade. Der skal bygge etage ejendom. (mødet afholdt aug. 2009) Indbydelse fra kommunen Kommunen har indbudt til temaaften om forebyggelse af indbrud. (11. maj kl. 18)

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014. Valg af dirigent og referent. Som dirigent valgtes Christian Laursen og som referent Gitte Sørensen. Dirigenten takkede

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Dybdalgård

Referat af ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Dybdalgård 1. Valg af dirigent og referent Niels Hofman, dirigent Annette Poulsen, referent Referat af ordinær generalforsamling den 30.03.2011 i Grundejerforeningen Dybdalgård 2. Formandens beretning Beretningen

Læs mere