Grundejerforeningen Krebsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014"

Transkript

1 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31 Referat Ved ankomst blev der udleveret et hold stemmesedler pr. husstand, samt et ekstra hold stemmesedler til nr. 27, der havde en fuldmagt med fra nr. 29. Ad 1. Valg af dirigent Mogens (nr. 18) blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt at der ikke var andre end den ene allerede afleverede fuldmagt. Referent: Lola. Ad 2. Aflæggelse af formandens beretning I det forløbne år har vi haft omkring 6 bestyrelsesmøder. Der har været to arbejdsdage, og der har til begge været en god opbakning. Desværre har vi haft nogle tilfælde af tyveri; bl.a. er de to bomme for enden blevet stjålet, og der har været indbrud i garager hos flere beboere. I 2013 var der ingen sommerfest eller andre fællesarrangementer. Det opfordres til at frivillige melder sig til festudvalg. Foreningen har sit eget CVR-nummer, hvilket betyder at vi kan søge støtte hos fonde m.v. Rollefordeling blandt bestyrelsen har i 2013 været således: Frank, Formand: Myndighedskontakt Johnny, Kasserer: Fællesarealer Lola, Webmaster: Korrespondance Kristian, suppleant: Legeplads Vores borde/bænke er i vinter blevet opbevaret, og de sættes tilbage igen inden Påske. Spørgsmål: Hvad er status vedrørende overtagelsen af Karlsvognen? Der er bl.a. revner i cykelstien, er det noget, vi skal betale? 1

2 Svar: Fra 2012 blev der fra Kommunens side givet en dispensation/forlængelse i 5 år, hvorefter der skal kigges på belægningen igen, inden en endelig overtagelse. I den forbindelse er det vigtigt at Kommunen får repareret belægningen INDEN overtagelsen. Det hænger ligeledes sammen med en mulig fælles paraplyorganisation for de berørte grundejerforeninger, hvilket ligeledes er udsat. De øvrige foreninger er ikke umiddelbart interesserede i en sådan. Dog har vi allerede et samarbejde i gang med to af foreningerne ifm. afklaringen omkring lys på stierne. Der var ikke yderlige spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. Ad 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og godkendelse heraf Johnny fremlagde regnskabet. En del af forklaringen på at 2013 gav et underskud er at flere poster, tilhørende 2012, først er betalt i 2013, og derfor medtaget i dette regnskab. Desuden har vi overført dobbelt til vedligeholdskontoen, da der ikke blev overført noget i Der er et enkelt skyldigt kontingent, som først er indbetalt efterfølgende, i Udgifterne til græsslåning og specielt snerydning på vores eget fællesareal har i 2013 været noget større, hvilket hænger sammen med den ekstra lange vinter i starten af året. INDU legeplads har opkrævet dobbelt. En del af pengene er tilbagebetalt (står under passiver som periodisering, kr ). Legepladsen er nu vores, der kommer ikke flere lejeudgifter. Enkelte har indbetalt kontingent allerede. Spørgsmål: Hvad med de smuldrende kantstene, kan vi få dem skiftet? Svar: Vi får ikke yderligere kantstene skiftet. Men Michael (nr. 23) vil forsøge at reparere dem, evt. i forbindelse med næste fælles arbejdsdag. Spørgsmål: Hvordan er fordelingen mellem os og de øvrige grundejerforeninger i forbindelse med vedligehold af de store fællesarealer? Svar: Fordeling er lavet efter antal parceller, dvs. at Krebsens andel er 30 andele ud af i alt 83. Spørgsmål: Hvordan afregnes for græsslåning; pr. gang eller fast pris? Begynder de ikke for tidligt med græsslåningen? Svar: Vores eget areal er fast pris, de store fællesarealer afregnes pr. gang. Opgave: Bestyrelsen undersøger sagen og kontakter de øvrige foreninger for at høre om vi kan få en billigere ordning eller en fast pris på de store fællesarealer. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf, herunder fastsættelse af kontingent m.m. Johnny fremlagde budgettet for

3 På grund af det milde forår, er der afsat et lavere beløb til snerydning. Der er ligeledes afsat et lavere beløb til vedligehold af legepladsen. Vi har fået tilbud fra INDU om fortsat fuld vedligehold (ca pr. år, dvs. stort set samme pris som tidligere), eller en billigere løsning med syn fra INDU og efterfølgende udgifter til de reparationer, der er påpeget ved synet. Det er den sidste løsning, der er medtaget i budget. Der har været reparation fra INDU den 9. januar INDU mangler her i foråret at lave de sidste ting, og de kommer indenfor de næste par uger og reparerer det. Der var lidt diskussion omkring legepladsen: Der blev stillet spørgsmålstegn ved om legepladsen er blevet malet igen, og hvorvidt det er tilfredsstillende udført. Måske kan vi fremover selv reparere enkelte dele, og evt. droppe synet helt. Spørgsmålet er hvorvidt vi er dækket forsikringsmæssigt og juridisk både med og uden syn? Måske kan vi finde en anden instans, der har kompetence til at godkende at legepladsen lever op til forskrifterne, så vi er dækket forsikringsmæssigt, og herefter selv sørge for eventuelle reparationer/maling m.v.? Det blev besluttet at bestyrelsen undersøger hvornår legepladsen er malet sidst og kontrollerer om det er tilfredsstillende udført. Desuden skal forsikringsforholdene undersøges, ligesom det undersøges om andre instanser har kompetence til at godkende legepladsen. Et muligt sted at starte med var at kontakte PL. Kontingent foreslås uændret til kr pr. halvår, til betaling den 1. maj og den 1. oktober. Der en mulighed for at de afsatte midler til legepladsen ikke bruges i år, da INDU vedligeholder året ud. Budgettet indeholder ikke poster til varetagelse af de stillede forslag, da de endnu ikke er vedtagne. Bliver et eller flere af de stillede forslag efterfølgende godkendt, kan de således først indgå i budgettet til næste regnskabsår. Budgettet blev godkendt. Ad 5. Indkomne forslag til: a. Vedtægtsændringer i. Ingen b. Andre forslag i. Belysning på fællesarealerne v/johnny Bestyrelsen fik på Generalforsamlingen i 2013 opgaven om at undersøge projektet omkring lys på stierne mellem grundejerforeningerne nærmere. Vi har derfor haft møde med de to andre foreninger, og der er indhentet flere tilbud. Det uddelte forslag var et af de indkomne tilbud, og der er taget udgangspunkt i det dyreste forslag. Tilbuddet indeholder etablering af 19 lamper/pullerter, incl. gravearbejde, kabler m.v., og med 40 meter mellem hver pullert. Desuden indeholder det tilslutning til den offentlige energiforsyning. 3

4 I alt bliver det et engangsbeløb på kr (som er Krebsens andel af beløbet). De årlige omkostninger er anslået til kr Vi har, på alle tre grundejerforeningers vegne, søgt om støtte hos ELRO Fonden, men desværre fik vi afslag. Forslaget blev diskuteret for og imod. Der var skriftlig afstemning om forslaget: Skal der etableres lys langs stierne ved de store fællesarealer? Stemmetællere: Alec (nr. 1) og Maria (nr. 3) BLANKE: 0 FOR: 5 IMOD: 19 Forslaget blev dermed forkastet. ii. Helheds- og vedligeholdelsesplan v/arne Kjær (nr. 27) De grønne områder fra Enghøj Kirke og ned til Hobrovej er belagt med græs. Arne kontaktede for et år siden kommunen for at høre om der evt. var planer med udvikling af områderne. Der kunne f.eks. plantes frugttræer, lunde m.v. for at få lidt naturindhold og variation på området. Kommunen henviste til grundejerforeningerne, og foreslog at grundejerforeningerne selv henvendte sig til kommunen med forespørgsler og/eller eventuelle planer, der kunne højne den rekreative værdi. I den forbindelse skulle det være en længerevarende plan over flere år, som kan prioriteres hen ad vejen. De øvrige grundejerforeninger bør være med i det. Det blev kommenteret at det var en god idé med en rekreativ plan, men at det nok var tvivlsomt om kommunen ville betale. Arne foreslog flere mulige fonde, der evt. kunne søges støtte hos. Louise ville gerne være med til at søge hos fondene. Det blev ligeledes kommenteret, at vi skal være opmærksomme på at der vil komme løbende vedligehold til sådanne områder. Der var skriftlig afstemning om forslaget: Skal bestyrelsen kontakte kommunen, som derefter kontakter de andre grundejerforeninger med henblik på at få udarbejdet en helheds- og vedligeholdelsesplan for friarealerne? Stemmetællere: Alec (nr. 1) og Maria (nr. 3) BLANKE: 0 FOR: 8 IMOD: 16 Forslaget blev dermed forkastet. iii. Belægning på sti v/annette Pehrson (nr. 31) 4

5 Stien mellem husene nr er altid belagt med mos. Hører det til fællesarealet, og burde det være vedligeholdt sammen med de øvrige fællesarealer? F.eks. kunne stien være belagt med fliser eller asfalteret - eller gartneren kunne vedligeholde stien. Der var enighed om at stien må tilhøre fællesareal. Vedligehold af stien kunne evt. være med som en af opgaverne på de fælles arbejdsdage. Johnny følger op på om området er med i den fælles vedligehold først. Herefter kontaktes de berørte beboere. Forslaget om belægning med fliser eller asfalt trækkes derfor tilbage. iv. Legeplads v/louise (nr. 6) Der foreslås en plan for fortsat udvidelse af lejepladsen, og nedsættelses af et legepladsudvalg med deltagelse af børn. Desuden skal der afsættes penge til det. Afstemning ved håndsoprækning om forslaget: Skal vi have en fortsat plan for udvidelse af legepladsen, og skal der nedsættes et udvalg til formålet? FOR: 11 IMOD: 11 Da der var stemmelighed, afgør formanden spørgsmålet: Forslaget blev vedtaget. Louise sørger for at sammensætte et udvalg. Maria vil gerne være med. Der var kommentarer om at vi skal være opmærksom på at det vil koste i vedligehold. Udgifter i forbindelse med udvalgets eventuelle planer skal først godkendes ifm. behandling af budgettet på næstkommende generalforsamling. v. Genoptage sommerfest v/louise (nr. 6) Er der opbakning til at vi holder sommerfest? Og kan vi nedsætte et festudvalg? Maria ville gerne melde sig til festudvalget. Der blev opfordret til at flere meldte sig. Der var flere der bemærkede, at betalingen burde være fuld brugerbetaling, og ikke med tilskud fra foreningen. Der er dog heller ikke afsat penge til det i det netop godkendte budget for Tilkendegivelser af om der stadig er opbakning til at genoptage en form for sommerfest, og om det er muligt at nedsætte et festudvalg, kan evt. ske under punktet Eventuelt. Konklusionen var at der blev opfordret til at der blev nedsat et festudvalg, der kunne planlægge en evt. sommerfest eller øvrige arrangementer. 5

6 vi. Parkering på runddel v/louise (nr. 6) Er der regler, der siger at parkering på runddelen kun er til gæsteparkering? Der er flere, der bruger det fast, og der er bl.a. et stort køretøj, der parkerer lige uden for indgangen til legepladsen, hvilket giver farlige situationer for børnene, når de går til/fra fællesarealet. Louise vil derfor gerne bede bestyrelsen om at håndhæve reglerne iflg. lokalplanen, specielt omkring større biler. Konklusionen blev at bestyrelsen får til opgave at undersøge de nærmere regler omkring parkering i lokalplan, vedtægter og lignende, og derefter gå videre med sagen. Ad 6. Valg af bestyrelse samt 1 suppleant hertil Iflg. vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleant på valg hvert år og det drejer sig om følgende: Frank Birk Johnny Nielsen Lola Panduro Vissing Kristian Degnbol Christensen Alle blev genvalgt. Ad 7. Valg af 1 intern revisor samt 1 suppleant hertil Claus Jørgensen blev genvalgt som revisor, og igen i år har vi ikke valgt nogen suppleant. Ad 8. Eventuelt Det blev foreslået, at der blev malet parkeringsbåse på parkeringen overfor nr. 28. Det kunne f.eks. ske på den næste fælles arbejdsdag. Bestyrelsen sørger for at indkøbe maling. Den næste fælles arbejdsdag er søndag den 27. april Her skal bl.a. ske følgende: Michael (nr. 23) vil forsøge at opmure de kantstene, der smuldrer Der indkøbes hvid maling til parkeringsbåse Evt. indkøb af flis? Der kommer en container, som er til fælles brug. Den stilles op fredagen før, til fælles afbenyttelse men KUN til haveaffald! Vi låner en mostrimmer og en hæksaks, som ligeledes kan lånes til egne haver Til sommer kan vi, som sidste år, have fælles dag med hækklipning omkring fællesarealet, samt leje af en container. Der vil derfor også være mulighed for klipning af egne hække, og brug af containeren til eget haveaffald. 6

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere