6. Center for Social Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Center for Social Service"

Transkript

1 6.

2

3 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre, at følgende målgrupper får rådgivning, vejledning, individuel tilrettelagt støtte, herunder aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, handicapkompenserende ydelser, botilbud og eventuel behandling: Børn, unge og familier med behov for særlig støtte Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne borgere med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende Centeret består af både bevilgende myndighed, tilsynsmyndighed, administration samt udførende enheder. Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. Begge enheder er yderligere opdelt i henholdsvis under og over 18-årige. De udførende enheder består af de udkørende teams, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. driftsbudget Tabel 1 viser bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Center for Social service budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social- og sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Familieudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Centerets bevilling er på i alt 285,9 mio. kr. i 2013, heraf 144,0 mio. kr. løn og 141,9 mio. kr. øvrig drift. Der er alene indlagt pris og lønskøn for overslagsårene. Social- og Sundhedsudvalget har et budget på 177,6 mio. kr. i og Familieudvalget har et budget på 108,3 mio. kr. som det fremgår af tabel 1. 1

4 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Tabel 2 Budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag Social- og Sundhedsudvalget Myndighed Voksne med Handicap Psykiatri og misbrug Sekretariat og ledere Myndighed og tilsyn Handicap teamet Det sociale team Misbrugsbehandling Team Støtteperson Team Socialpsykiatri Team Handicap Udfører Bakkehuset Dambo Skovbo Broen Skelhøj Lillestræde Søvænge Vejbo Bakkebo Rørsangervej Cafe Zig Zag Egen ramme i alt Udfører Det sociale team Socialpsykiatrisk team Uden for rammen i alt Familieudvalget Myndighed Sekretariat og ledere Handicapteamet Det sociale team Børn og Familie Egen ramme i alt Myndighed Sekretariat og ledere Det sociale team Familieafdelingen Uden for rammen i alt Centerets bevilling i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Perspektiver Bostederne har ved dannelsen af centeret haft som mål, i videst muligt omfang at kunne tilbyde Egedals borgere lokalt forankrede døgntilbud. I dag optager andre kommuner op mod ca. 52% af pladserne på Egedals bosteder, og derudover bliver beboerne naturligt boende på bostederne frem til de går bort, og med en gennemsnitsalder for beboerne på cirka 2

5 46 år, er handlemulighederne i forhold til boligplacering af den enkelte Egedal borger noget begrænset. skal i den kommende budgetperiode have screenet bostedsområdet, således at der er et grundlag for en videre udvikling af området. I screeningen skal medtages udviklingen på særligt børnehandicapområdet, så der i den efterfølgende analyse af behovene for døgntilbud også inddrages en prognose af de forventede behov i årene frem. Udover behovet for døgntilbud er antallet af voksne borgere, der har behov for boliger af mere midlertidig karakter, f.eks. herberger eller krisecentre stigende, som en konsekvens af den økonomiske krise. Samtidig har den udfordring at der er stor efterspørgsel på for mindre og billigere boliger, mens udbuddet er relativt lille denne kategori, hvorved der må tilkøbes midlertidige boliger hos eksterne leverandører. Dette er særligt udfordrende i forhold til gruppen af unge, der har været anbragte og som ikke længere behøver at forblive i en anbringelse, men som vurderes at kunne udsluses til egen bolig eventuelt med støtte. Udbuddet af mindre boliger er begrænset, og derfor må de unge må forblive i en ellers afsluttet anbringelse, hvilket ikke er hensigtsmæssigt hverken fagligt eller økonomisk. Udover udfordringerne på døgntilbudsområdet og i forhold til midlertidige samt mindre boliger, er der et stort behov for aflastningspladser til både børn og voksne. køber i dag de fleste aflastningsforhold af eksterne leverandører, og kan derved ikke tilbyde en lokalt forankret mulighed for aflastning til borgeren. Der har blandt været en massiv stigning af børn med diagnosen ADHD og autisme i årene , hvilket må formodes at påvirke efterspørgslen på de rette tilbud til voksne med disse diagnoser inden for en årrække. Screeningen af behov og udbud, samt den efterfølgende analyse vil udmunde i en egentlig strategi på området, herunder en eventuel udbygning af området. STU- Særligt tilrettelagt undervisningstilbud Antallet af borgere der får tilbudt STU forløb stiger. Og med den netop vedtagene lov på pensionsområdet, om at målgruppen af pensionsberettigede under 40 år bliver stærkt indskrænket, vurderes det at de borgere der før den nye lovgivningen ellers ville have fået pension, nu skal i STU forløb eller anden form for aktivering/beskæftigelse. vurderer at denne ny lovgivning kan medføre en ydereligere stigning i tilgangen af STU forløb, og centeret vil vurdere om hvorvidt vi skal etablere egen STU uddannelse Nyhenvendelser underretninger har i de første to kvartaler af 2012 set en stigning i antallet af nyhenvendelser på over 50 % sammenlignet med tal fra årene Stigningen er især i form af modtagene underretninger, og kan skyldes den særlige mediebevågenhed der har været det sidste års tid på børns trivsel. Hvis stigningen fortsætter er der tale om en øget aktivitet i antallet af sager som ikke er set før. Afsluttet analyse af budgetforudsætninger og aktivitetstal på voksenområdet Der er gennemført en større analyse af voksenområdet for at kortlægge aktiviteter og priser på alle ydelser. Budgetgrundlaget er på denne baggrund aktivitetsbestemt med baggrund i aktivitetstal og priser for 2011 og medio Der tilbagestår nu et restbudget på 6 mio. kr., i 2012 heraf afsættes 3,1 mio. kr. til udsving i antal og pris af ydelserne i løbet af året. Restbudgettet skal ses i sammenhæng med, at der i 2. budgetopfølgning juli 2011 blev givet en tillægsbevillig på 34 mio. kr. for at kunne dække den strukturelle underbudgettering der har været på voksenområdet de seneste år. Det skal bemærkes at såfremt forudsætningerne for priser og antal i budgetgrundlaget ændrer sig væsentligt og dette ikke kan afholdes inden for budgetrammerne, vil det blive forelagt på fremtidige budgetopfølgninger. 3

6 Forudsætninger for aktivitetstal De aktivitetsbaserede tabeller er opgjort på baggrund i faktiske aktivitetstal i 2011 og medio 2012, opgjort som helårspersoner baseret på oplysninger fra KMD Børn-& Voksensystemet. en er baseret på den faktiske gennemsnitpris i 2011 og medio 2012, baseret på oplysninger fra økonomisystemet. Særlig tilrettelagt uddannelse, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Tabel 3.1 Aktivitetsbaseret budget for STU (antal helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) STU. Lov LUU STU. Lov LUU 10 - Kørsel til/ STU I alt (bruttoudgifter) Netto bevilling ) Der er ingen indtægter på STU STU, som er et 3-årigt forløb, gives i henhold til Lov om Ungdoms Uddannelser 2.1 til unge med særlige behov. I 2011 var 48 borgere i gang med en STU, hvoraf ca. 24 afsluttede deres forløb i løbet af året. Medio 2012 er der 31 igangværende STU-forløb. Det tal forventes at stige til ca. 45 ved udgangen af året. Med den nye vedtagne lov på pensionsområdet, forventes tallet at stige yderligere i 2013 Tilskud til praktisk hjælp, Serviceloven. Tabel 3.2. BPA tilbud til voksne (antal helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (BPA) SEL Egenbetaling ved SEL Regionsrefusion ifm. respiratorordning Refusioner Mellemkommunalt/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) Netto bevilling Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til personer med nedsat funktionsevne ydes efter 96 i Lov om Social Service. Regionen yder 50 % refusion ved respiratorordninger. I 2011 har Egedal kommune 19 borgere, som har fået bevilget tilskud efter SEL 96. Der kan forventes en nettotilgang på ca. 1 borger årligt. 4

7 Bistand og behandling til voksne, Serviceloven Tabel 3.3 Aktivitetsbaseret budget for bistand og behandling til voksne (antal sager/helårsperso ner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL SEL Egenbetaling ved SEL Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) -561 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, Sindslidende SEL SEL I alt (bruttoudgifter) 396 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, særlige sociale problemer SEL SEL I alt (bruttoudgifter) Netto bevilling ) Der ingen borgere er med refusion blandt Sindslidende og sociale behandlinger i Egedal og derfor ingen indtægter. Her registreres udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 85. Der gives tilbud til 88 handicappede borgere og til 9 borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer. Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens 102. Der gives tilbud til 2 handicappede borgere og til 3 borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer. 5

8 Længerevarende og midlertidige botilbud efter Servicelovens 108 og 107 Tabel 3.4 Aktivitetsbaseret budget for botilbud til voksne (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i kr. Længerevarende botilbud til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL Objektiv Finansiering SEL I alt (bruttoudgifter) Længerevarende botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL I alt (bruttoudgifter) Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, Handicappede SEL Kørsel til/fra SEL Egenbetaling ved SEL Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) Midlertidige botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL Egenbetaling ved SEL I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) -436 Netto bevilling ) Der er ingen mellemkommunal refusionsindtægter på længerevarende botilbud. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende midlertidige botilbud jf SEL 107 og længerevarende botilbud jf. SEL 108. Der bevilges botilbud hos både private, kommunale og regionale udbydere, samt i Egedal Kommunes egne tilbud Botilbuddene i Egedal Kommune omfatter følgende: Søvænge, Vejbo, Bakkebo, Rørsangervej, Skelhøj og Lillestræde Rummer 75 boliger til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, heraf er tre specialiserede boliger til udadreagerende borgere, nogle med dom til tilsyn. Boligerne bliver bevilget efter SEL 107 og 108. Bakkehuset, Dambo og Skovbo Rummer 23 boliger til sindslidende borgere. Alle tre bosteder er oprettet som bofællesskaber og bliver bevilget efter SEL 107 og 108. Broen Broen er et boligfællesskab med seks boliger for borgere med sociale problemer, så som hjemløshed, alkoholmisbrug, manglende økonomiske ressourcer el.lign. Botilbud på Broen bliver bevilliget efter SEL

9 Øvrige ydelser på voksenområdet, Serviceloven Tabel 3.5. Ledsagerordning (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i kr. Ledsageordning til personer med nedsat funktionsevne SEL SEL Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) -540 Netto bevilling Medio 2012 er 83 borgere bevilget ledsageordning og støtte-/kontaktpersonordning for døvblinde jf. SEL 97 og 98. Ledsageordningerne bevilges som max. 15 timers månedlig ledsagelse med mulighed for opsparing i seks måneder. Mange ordninger bliver ikke udnyttet fuldt ud, hvorfor der budgetmæssigt kun afsættes midler til hvad der svarer til 67 bevillinger. Beskyttet beskæftigelse, Serviceloven Tabel 3.6. Beskyttet beskæftigelse (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i kr. Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL Kørsel til/fra SEL I alt (bruttoudgifter) Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer SEL I alt (bruttoudgifter) 118 Netto bevilling ) Der er ingen indtægter på dette område Budgettet på knap 10 mio. kr. omfatter 49 borgere opgjort i maj 2012 i beskyttet beskæftigelse til handicappede borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 103 stk. 1 og 2 i Serviceloven. Støtte til kørsel i tilknytning til beskyttet beskæftigelse registreres også her. Med den netop vedtagene lov på pensionsområdet, kan tallet forventes at stige yderligere i

10 Aktivitets og samværstilbud, Serviceloven Tabel 3.7. Aktivitets- og samværstilbud (helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Aktivitets- og Samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne SEL Kørsel til/fra SEL Refusioner mellemkommunal/flygtninge I alt (bruttoudgifter) Aktivitets- og Samværstilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL I alt (bruttoudgifter) 738 Netto bevilling Der bevilges aktivitets- og samværstilbud hos både private, kommunale og regionale udbydere, samt i Egedal Kommunes egne tilbud; Café ZigZag og Værestedet Egehuset. Cafe Zig-Zag er et aktivitetstilbud for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, beliggende på Tofteparken i Ølstykke. Café ZigZag fungerer som en aftenklub, hvor medlemmerne kan komme frivilligt og danne netværk. Egehuset er et samværs- og aktivitetstilbud til personer med sindslidelse. Egehuset er oprettet som et værested og er beliggende på Krogholmvej i Stenløse. Værestedet kan tilbyde sindslidende deltagelse i socialt samvær, rådgivning og forskellige fritidsaktiviteter samt gruppeaktiviteter af mere terapeutisk karakter. Pr. maj 2012 er der registreret 82 borgere i aktivitets- og samværstilbud jf. SEL 104 i KMD Børn & Voksensystemet, heraf har 26 borgere bevilget kørsel til/fra stedet. Med den netop vedtagne lov på pensionsområdet, forventes tallet at stige yderligere i Merudgifter til voksne, Serviceloven Tabel 3.8. Merudgifter (helårs personer) Budget til området (pris X mænde) i kr. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne SEL % Statsrefusion I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) Netto bevilling Budgettet på 1,2 mio. kr. omfatter merudgifter til 92 borgere. Der afholdes udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. 8

11 Pågående analyse af budgetforudsætninger og aktivitetstal for børn og unge Der pågår en større analyse af budgetforudsætningerne for Centeret foranstaltninger til Børn og unge. Formålet er at få kortlagt aktivitetstal for området samt at få tilpasset de detaljerede budgetter til den faktiske udvikling inden for området. Revisionen indgår i dette arbejde. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4 budget funktionsopdelt Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social- og sundhedsudvalget Driftssikring af boligbyggeri Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrug Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kontante ydelser Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Familieudvalget Indtægter fra den centrale refusionsordning Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige tilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni

12 Politikker og mål Centerets mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Sikker drift: Den sikre drift skal fortsat opretholdes i form af overholdelse af sagsbehandlingstider og opfølgninger i sagerne jf. kriterierne i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og gældende lovgivning. Der udarbejdes stikprøvekontroller af sagerne ved en kvalitets- og dokumentationskontrol hver 3. måned. På kvantitative mål skal målopfyldelsen være 95 % og sagsarbejdet skal være af høj faglig kvalitet. Fra metodefrihed til metodeansvar Valg af metoder, herunder implementering af allerede valgte metoder. Ensartede arbejdsgange og systematisk sagsbehandling. At alle børne-familie socialrådgivere bliver uddannet i familierådslagning og har fuldført tre rådslagninger pr. år At sagsstyringssystemet DUBU implementeres fuldt ud i overensstemmelse med udviklings-planen for DUBU. Der er lagt en plan fra DUBOs side, som angiver at de har udviklet hele systemet i 2013 Udbuddet af Voksen-udrednings metode afventer en forsøgsordning i 9 kommuner og det forventes at vi implementerer metoden. Helhed i opgaveløsningen Samarbejdsflader internt i CSS og til andre centre indtænkes ved enhver borgersag. At der indtænkes hjemgivelser ved en anbringelses start, således at der ved hver anbringelse iværksættes foranstaltninger i familien, der har til formål at fremme en hjemgivelse. Handicap & Rådgivning Det skal sikres, at der forestår en kvalificeret udredning af borgerens behov i samarbejde med borgeren. I denne forbindelse skal borgeren selv bidrage med løsninger og tage ansvar for eget liv Sikre en ensartet sagsbehandling samt gennemsigtighed i afgørelserne. Udredningen medfører, at der sker et korrekt match af tilbud/indsats i forhold til borgeren. Med fokus på målet med indsatsen og opfølgning af denne Iværksættelse af pilotprojekt i forhold til at bruge kvalitetskontrollen som faglig kompetenceudvikling. Klager og sagsgange CSS vil optimere og kvalificere afgørelser, klagebesvarelser og dertilhørende sagsgange, således at borgeren oplever en mere gennemsigtig og rettidig klagesagsgang. En juridisk ansættelse i CSS kvalitetssikrer samtlige afgørelser og klager, samt screener arbejdsgange i Med baggrund i dette materiale udarbejdes der nye arbejdsgange og interne undervisningsforløb i 2013 Bostedsstrategi Der skal udfærdiges en bostedstrategi i første halvdel af Strategien skal indeholde analyse af området, egne tilbud, udbud og efterspørgsel samt en prognosen i fht. de næste 10 års behov for boliger til særligt handicap og psykiatriområdet Kontrakter/ kontraktsstyring Bostedsstrategi udfærdiges og fremlægges til fagudvalgene senest marts 2013 CSS ønsker at have egne kontrakter, både når vi er køber og som udbyder. I et internt projekt med udførerafdelingen og jurist, udarbejdes der standard kontrakter som udbyder og ved køb hos eksterne parter. Nye kontrakter skal udfases allerede eksisterende senest ultimo

13 Tekniske korrektioner Tabel 5 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Korrektion af statsrefusionen vedrørende sociale formål med 50% refusion (grp. 9, 15 og 16), samt korrektion vedr. refusion for botilbud til personer med særlige problemer Fortsat oprydning og tilretning af bevillingsniveau for voksne med handicap jf. kvalitetsstandard-erne, jf. budgetopfølgning pr. 31. marts Projekt "Integreret indsats for sindslidende med misbrug". Projektet løber fra 1. janaur 2012 til 31. oktober Tilskud fra staten til Projekt "Integreret indsats for sindslidende med misbrug". Projektet løber fra 1. januar 2012 til 31. oktober Samling af dagsordensproduktion skal varetages i Borgmestersekretariatet. Derfor omplaceres midler fra konto 6 til medfinansiering Omplacering afudgifter til Specialundervisning der er overdraget til Center for Borgerserivce, Den tværfaglige myndighed pr. 1. april 2012, jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts Omplacering afudgifter til Rådgivning/rådgivningsinst. der er overdraget til Center for Borgerserivce, Den tværfaglige myndighed pr. 1. april 2012, jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts Lønsum til opgaven til spec.undervisning til Center for Borgerservice Budget vedr. ejendomsskat til - ikke iværksat dagprojekt i Sandbjerghave til handicappede brugere - flyttes fra CSU til CPKE Social og Sundhedsudvalget i alt Familieudvalget Familieudvalget i alt Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2013-pris. 11

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. 15-06-2012 Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR.

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kære borger og pårørende Jeg er glad for at kunne præsentere Vesthimmerlands Kommunes nye kvalitetsstandarden for tilbud til voksne

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AARHUS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap

Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap 1. Indledning Psykiatriområdet har siden slutningen af 2012 arbejdet med at skabe et fælles grundlag gennem formuleringen af en mission og

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Ved integrationskoordinator og socialrådgiver Lars Boe Wille Baggrund for Gribskovs erfaringer: Erfaringer med sagsbehandling fra Asylcenter Gribskov

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere