6. Center for Social Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Center for Social Service"

Transkript

1 6.

2

3 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre, at følgende målgrupper får rådgivning, vejledning, individuel tilrettelagt støtte, herunder aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, handicapkompenserende ydelser, botilbud og eventuel behandling: Børn, unge og familier med behov for særlig støtte Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne borgere med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende Centeret består af både bevilgende myndighed, tilsynsmyndighed, administration samt udførende enheder. Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. Begge enheder er yderligere opdelt i henholdsvis under og over 18-årige. De udførende enheder består af de udkørende teams, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. driftsbudget Tabel 1 viser bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Center for Social service budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social- og sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Familieudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Centerets bevilling er på i alt 285,9 mio. kr. i 2013, heraf 144,0 mio. kr. løn og 141,9 mio. kr. øvrig drift. Der er alene indlagt pris og lønskøn for overslagsårene. Social- og Sundhedsudvalget har et budget på 177,6 mio. kr. i og Familieudvalget har et budget på 108,3 mio. kr. som det fremgår af tabel 1. 1

4 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Tabel 2 Budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag Social- og Sundhedsudvalget Myndighed Voksne med Handicap Psykiatri og misbrug Sekretariat og ledere Myndighed og tilsyn Handicap teamet Det sociale team Misbrugsbehandling Team Støtteperson Team Socialpsykiatri Team Handicap Udfører Bakkehuset Dambo Skovbo Broen Skelhøj Lillestræde Søvænge Vejbo Bakkebo Rørsangervej Cafe Zig Zag Egen ramme i alt Udfører Det sociale team Socialpsykiatrisk team Uden for rammen i alt Familieudvalget Myndighed Sekretariat og ledere Handicapteamet Det sociale team Børn og Familie Egen ramme i alt Myndighed Sekretariat og ledere Det sociale team Familieafdelingen Uden for rammen i alt Centerets bevilling i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Perspektiver Bostederne har ved dannelsen af centeret haft som mål, i videst muligt omfang at kunne tilbyde Egedals borgere lokalt forankrede døgntilbud. I dag optager andre kommuner op mod ca. 52% af pladserne på Egedals bosteder, og derudover bliver beboerne naturligt boende på bostederne frem til de går bort, og med en gennemsnitsalder for beboerne på cirka 2

5 46 år, er handlemulighederne i forhold til boligplacering af den enkelte Egedal borger noget begrænset. skal i den kommende budgetperiode have screenet bostedsområdet, således at der er et grundlag for en videre udvikling af området. I screeningen skal medtages udviklingen på særligt børnehandicapområdet, så der i den efterfølgende analyse af behovene for døgntilbud også inddrages en prognose af de forventede behov i årene frem. Udover behovet for døgntilbud er antallet af voksne borgere, der har behov for boliger af mere midlertidig karakter, f.eks. herberger eller krisecentre stigende, som en konsekvens af den økonomiske krise. Samtidig har den udfordring at der er stor efterspørgsel på for mindre og billigere boliger, mens udbuddet er relativt lille denne kategori, hvorved der må tilkøbes midlertidige boliger hos eksterne leverandører. Dette er særligt udfordrende i forhold til gruppen af unge, der har været anbragte og som ikke længere behøver at forblive i en anbringelse, men som vurderes at kunne udsluses til egen bolig eventuelt med støtte. Udbuddet af mindre boliger er begrænset, og derfor må de unge må forblive i en ellers afsluttet anbringelse, hvilket ikke er hensigtsmæssigt hverken fagligt eller økonomisk. Udover udfordringerne på døgntilbudsområdet og i forhold til midlertidige samt mindre boliger, er der et stort behov for aflastningspladser til både børn og voksne. køber i dag de fleste aflastningsforhold af eksterne leverandører, og kan derved ikke tilbyde en lokalt forankret mulighed for aflastning til borgeren. Der har blandt været en massiv stigning af børn med diagnosen ADHD og autisme i årene , hvilket må formodes at påvirke efterspørgslen på de rette tilbud til voksne med disse diagnoser inden for en årrække. Screeningen af behov og udbud, samt den efterfølgende analyse vil udmunde i en egentlig strategi på området, herunder en eventuel udbygning af området. STU- Særligt tilrettelagt undervisningstilbud Antallet af borgere der får tilbudt STU forløb stiger. Og med den netop vedtagene lov på pensionsområdet, om at målgruppen af pensionsberettigede under 40 år bliver stærkt indskrænket, vurderes det at de borgere der før den nye lovgivningen ellers ville have fået pension, nu skal i STU forløb eller anden form for aktivering/beskæftigelse. vurderer at denne ny lovgivning kan medføre en ydereligere stigning i tilgangen af STU forløb, og centeret vil vurdere om hvorvidt vi skal etablere egen STU uddannelse Nyhenvendelser underretninger har i de første to kvartaler af 2012 set en stigning i antallet af nyhenvendelser på over 50 % sammenlignet med tal fra årene Stigningen er især i form af modtagene underretninger, og kan skyldes den særlige mediebevågenhed der har været det sidste års tid på børns trivsel. Hvis stigningen fortsætter er der tale om en øget aktivitet i antallet af sager som ikke er set før. Afsluttet analyse af budgetforudsætninger og aktivitetstal på voksenområdet Der er gennemført en større analyse af voksenområdet for at kortlægge aktiviteter og priser på alle ydelser. Budgetgrundlaget er på denne baggrund aktivitetsbestemt med baggrund i aktivitetstal og priser for 2011 og medio Der tilbagestår nu et restbudget på 6 mio. kr., i 2012 heraf afsættes 3,1 mio. kr. til udsving i antal og pris af ydelserne i løbet af året. Restbudgettet skal ses i sammenhæng med, at der i 2. budgetopfølgning juli 2011 blev givet en tillægsbevillig på 34 mio. kr. for at kunne dække den strukturelle underbudgettering der har været på voksenområdet de seneste år. Det skal bemærkes at såfremt forudsætningerne for priser og antal i budgetgrundlaget ændrer sig væsentligt og dette ikke kan afholdes inden for budgetrammerne, vil det blive forelagt på fremtidige budgetopfølgninger. 3

6 Forudsætninger for aktivitetstal De aktivitetsbaserede tabeller er opgjort på baggrund i faktiske aktivitetstal i 2011 og medio 2012, opgjort som helårspersoner baseret på oplysninger fra KMD Børn-& Voksensystemet. en er baseret på den faktiske gennemsnitpris i 2011 og medio 2012, baseret på oplysninger fra økonomisystemet. Særlig tilrettelagt uddannelse, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Tabel 3.1 Aktivitetsbaseret budget for STU (antal helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) STU. Lov LUU STU. Lov LUU 10 - Kørsel til/ STU I alt (bruttoudgifter) Netto bevilling ) Der er ingen indtægter på STU STU, som er et 3-årigt forløb, gives i henhold til Lov om Ungdoms Uddannelser 2.1 til unge med særlige behov. I 2011 var 48 borgere i gang med en STU, hvoraf ca. 24 afsluttede deres forløb i løbet af året. Medio 2012 er der 31 igangværende STU-forløb. Det tal forventes at stige til ca. 45 ved udgangen af året. Med den nye vedtagne lov på pensionsområdet, forventes tallet at stige yderligere i 2013 Tilskud til praktisk hjælp, Serviceloven. Tabel 3.2. BPA tilbud til voksne (antal helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (BPA) SEL Egenbetaling ved SEL Regionsrefusion ifm. respiratorordning Refusioner Mellemkommunalt/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) Netto bevilling Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til personer med nedsat funktionsevne ydes efter 96 i Lov om Social Service. Regionen yder 50 % refusion ved respiratorordninger. I 2011 har Egedal kommune 19 borgere, som har fået bevilget tilskud efter SEL 96. Der kan forventes en nettotilgang på ca. 1 borger årligt. 4

7 Bistand og behandling til voksne, Serviceloven Tabel 3.3 Aktivitetsbaseret budget for bistand og behandling til voksne (antal sager/helårsperso ner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL SEL Egenbetaling ved SEL Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) -561 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, Sindslidende SEL SEL I alt (bruttoudgifter) 396 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, særlige sociale problemer SEL SEL I alt (bruttoudgifter) Netto bevilling ) Der ingen borgere er med refusion blandt Sindslidende og sociale behandlinger i Egedal og derfor ingen indtægter. Her registreres udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 85. Der gives tilbud til 88 handicappede borgere og til 9 borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer. Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens 102. Der gives tilbud til 2 handicappede borgere og til 3 borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer. 5

8 Længerevarende og midlertidige botilbud efter Servicelovens 108 og 107 Tabel 3.4 Aktivitetsbaseret budget for botilbud til voksne (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i kr. Længerevarende botilbud til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL Objektiv Finansiering SEL I alt (bruttoudgifter) Længerevarende botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL I alt (bruttoudgifter) Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, Handicappede SEL Kørsel til/fra SEL Egenbetaling ved SEL Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) Midlertidige botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL Egenbetaling ved SEL I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) -436 Netto bevilling ) Der er ingen mellemkommunal refusionsindtægter på længerevarende botilbud. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende midlertidige botilbud jf SEL 107 og længerevarende botilbud jf. SEL 108. Der bevilges botilbud hos både private, kommunale og regionale udbydere, samt i Egedal Kommunes egne tilbud Botilbuddene i Egedal Kommune omfatter følgende: Søvænge, Vejbo, Bakkebo, Rørsangervej, Skelhøj og Lillestræde Rummer 75 boliger til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, heraf er tre specialiserede boliger til udadreagerende borgere, nogle med dom til tilsyn. Boligerne bliver bevilget efter SEL 107 og 108. Bakkehuset, Dambo og Skovbo Rummer 23 boliger til sindslidende borgere. Alle tre bosteder er oprettet som bofællesskaber og bliver bevilget efter SEL 107 og 108. Broen Broen er et boligfællesskab med seks boliger for borgere med sociale problemer, så som hjemløshed, alkoholmisbrug, manglende økonomiske ressourcer el.lign. Botilbud på Broen bliver bevilliget efter SEL

9 Øvrige ydelser på voksenområdet, Serviceloven Tabel 3.5. Ledsagerordning (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i kr. Ledsageordning til personer med nedsat funktionsevne SEL SEL Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) -540 Netto bevilling Medio 2012 er 83 borgere bevilget ledsageordning og støtte-/kontaktpersonordning for døvblinde jf. SEL 97 og 98. Ledsageordningerne bevilges som max. 15 timers månedlig ledsagelse med mulighed for opsparing i seks måneder. Mange ordninger bliver ikke udnyttet fuldt ud, hvorfor der budgetmæssigt kun afsættes midler til hvad der svarer til 67 bevillinger. Beskyttet beskæftigelse, Serviceloven Tabel 3.6. Beskyttet beskæftigelse (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i kr. Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL Kørsel til/fra SEL I alt (bruttoudgifter) Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer SEL I alt (bruttoudgifter) 118 Netto bevilling ) Der er ingen indtægter på dette område Budgettet på knap 10 mio. kr. omfatter 49 borgere opgjort i maj 2012 i beskyttet beskæftigelse til handicappede borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 103 stk. 1 og 2 i Serviceloven. Støtte til kørsel i tilknytning til beskyttet beskæftigelse registreres også her. Med den netop vedtagene lov på pensionsområdet, kan tallet forventes at stige yderligere i

10 Aktivitets og samværstilbud, Serviceloven Tabel 3.7. Aktivitets- og samværstilbud (helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Aktivitets- og Samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne SEL Kørsel til/fra SEL Refusioner mellemkommunal/flygtninge I alt (bruttoudgifter) Aktivitets- og Samværstilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL I alt (bruttoudgifter) 738 Netto bevilling Der bevilges aktivitets- og samværstilbud hos både private, kommunale og regionale udbydere, samt i Egedal Kommunes egne tilbud; Café ZigZag og Værestedet Egehuset. Cafe Zig-Zag er et aktivitetstilbud for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, beliggende på Tofteparken i Ølstykke. Café ZigZag fungerer som en aftenklub, hvor medlemmerne kan komme frivilligt og danne netværk. Egehuset er et samværs- og aktivitetstilbud til personer med sindslidelse. Egehuset er oprettet som et værested og er beliggende på Krogholmvej i Stenløse. Værestedet kan tilbyde sindslidende deltagelse i socialt samvær, rådgivning og forskellige fritidsaktiviteter samt gruppeaktiviteter af mere terapeutisk karakter. Pr. maj 2012 er der registreret 82 borgere i aktivitets- og samværstilbud jf. SEL 104 i KMD Børn & Voksensystemet, heraf har 26 borgere bevilget kørsel til/fra stedet. Med den netop vedtagne lov på pensionsområdet, forventes tallet at stige yderligere i Merudgifter til voksne, Serviceloven Tabel 3.8. Merudgifter (helårs personer) Budget til området (pris X mænde) i kr. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne SEL % Statsrefusion I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) Netto bevilling Budgettet på 1,2 mio. kr. omfatter merudgifter til 92 borgere. Der afholdes udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. 8

11 Pågående analyse af budgetforudsætninger og aktivitetstal for børn og unge Der pågår en større analyse af budgetforudsætningerne for Centeret foranstaltninger til Børn og unge. Formålet er at få kortlagt aktivitetstal for området samt at få tilpasset de detaljerede budgetter til den faktiske udvikling inden for området. Revisionen indgår i dette arbejde. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4 budget funktionsopdelt Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social- og sundhedsudvalget Driftssikring af boligbyggeri Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrug Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kontante ydelser Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Familieudvalget Indtægter fra den centrale refusionsordning Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige tilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni

12 Politikker og mål Centerets mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Sikker drift: Den sikre drift skal fortsat opretholdes i form af overholdelse af sagsbehandlingstider og opfølgninger i sagerne jf. kriterierne i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og gældende lovgivning. Der udarbejdes stikprøvekontroller af sagerne ved en kvalitets- og dokumentationskontrol hver 3. måned. På kvantitative mål skal målopfyldelsen være 95 % og sagsarbejdet skal være af høj faglig kvalitet. Fra metodefrihed til metodeansvar Valg af metoder, herunder implementering af allerede valgte metoder. Ensartede arbejdsgange og systematisk sagsbehandling. At alle børne-familie socialrådgivere bliver uddannet i familierådslagning og har fuldført tre rådslagninger pr. år At sagsstyringssystemet DUBU implementeres fuldt ud i overensstemmelse med udviklings-planen for DUBU. Der er lagt en plan fra DUBOs side, som angiver at de har udviklet hele systemet i 2013 Udbuddet af Voksen-udrednings metode afventer en forsøgsordning i 9 kommuner og det forventes at vi implementerer metoden. Helhed i opgaveløsningen Samarbejdsflader internt i CSS og til andre centre indtænkes ved enhver borgersag. At der indtænkes hjemgivelser ved en anbringelses start, således at der ved hver anbringelse iværksættes foranstaltninger i familien, der har til formål at fremme en hjemgivelse. Handicap & Rådgivning Det skal sikres, at der forestår en kvalificeret udredning af borgerens behov i samarbejde med borgeren. I denne forbindelse skal borgeren selv bidrage med løsninger og tage ansvar for eget liv Sikre en ensartet sagsbehandling samt gennemsigtighed i afgørelserne. Udredningen medfører, at der sker et korrekt match af tilbud/indsats i forhold til borgeren. Med fokus på målet med indsatsen og opfølgning af denne Iværksættelse af pilotprojekt i forhold til at bruge kvalitetskontrollen som faglig kompetenceudvikling. Klager og sagsgange CSS vil optimere og kvalificere afgørelser, klagebesvarelser og dertilhørende sagsgange, således at borgeren oplever en mere gennemsigtig og rettidig klagesagsgang. En juridisk ansættelse i CSS kvalitetssikrer samtlige afgørelser og klager, samt screener arbejdsgange i Med baggrund i dette materiale udarbejdes der nye arbejdsgange og interne undervisningsforløb i 2013 Bostedsstrategi Der skal udfærdiges en bostedstrategi i første halvdel af Strategien skal indeholde analyse af området, egne tilbud, udbud og efterspørgsel samt en prognosen i fht. de næste 10 års behov for boliger til særligt handicap og psykiatriområdet Kontrakter/ kontraktsstyring Bostedsstrategi udfærdiges og fremlægges til fagudvalgene senest marts 2013 CSS ønsker at have egne kontrakter, både når vi er køber og som udbyder. I et internt projekt med udførerafdelingen og jurist, udarbejdes der standard kontrakter som udbyder og ved køb hos eksterne parter. Nye kontrakter skal udfases allerede eksisterende senest ultimo

13 Tekniske korrektioner Tabel 5 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Korrektion af statsrefusionen vedrørende sociale formål med 50% refusion (grp. 9, 15 og 16), samt korrektion vedr. refusion for botilbud til personer med særlige problemer Fortsat oprydning og tilretning af bevillingsniveau for voksne med handicap jf. kvalitetsstandard-erne, jf. budgetopfølgning pr. 31. marts Projekt "Integreret indsats for sindslidende med misbrug". Projektet løber fra 1. janaur 2012 til 31. oktober Tilskud fra staten til Projekt "Integreret indsats for sindslidende med misbrug". Projektet løber fra 1. januar 2012 til 31. oktober Samling af dagsordensproduktion skal varetages i Borgmestersekretariatet. Derfor omplaceres midler fra konto 6 til medfinansiering Omplacering afudgifter til Specialundervisning der er overdraget til Center for Borgerserivce, Den tværfaglige myndighed pr. 1. april 2012, jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts Omplacering afudgifter til Rådgivning/rådgivningsinst. der er overdraget til Center for Borgerserivce, Den tværfaglige myndighed pr. 1. april 2012, jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts Lønsum til opgaven til spec.undervisning til Center for Borgerservice Budget vedr. ejendomsskat til - ikke iværksat dagprojekt i Sandbjerghave til handicappede brugere - flyttes fra CSU til CPKE Social og Sundhedsudvalget i alt Familieudvalget Familieudvalget i alt Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2013-pris. 11

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere