6. Center for Social Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Center for Social Service"

Transkript

1 6.

2

3 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre, at følgende målgrupper får rådgivning, vejledning, individuel tilrettelagt støtte, herunder aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, handicapkompenserende ydelser, botilbud og eventuel behandling: Børn, unge og familier med behov for særlig støtte Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne borgere med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende Centeret består af både bevilgende myndighed, tilsynsmyndighed, administration samt udførende enheder. Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. Begge enheder er yderligere opdelt i henholdsvis under og over 18-årige. De udførende enheder består af de udkørende teams, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. driftsbudget Tabel 1 viser bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Center for Social service budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social- og sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Familieudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Centerets bevilling er på i alt 285,9 mio. kr. i 2013, heraf 144,0 mio. kr. løn og 141,9 mio. kr. øvrig drift. Der er alene indlagt pris og lønskøn for overslagsårene. Social- og Sundhedsudvalget har et budget på 177,6 mio. kr. i og Familieudvalget har et budget på 108,3 mio. kr. som det fremgår af tabel 1. 1

4 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Tabel 2 Budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag Social- og Sundhedsudvalget Myndighed Voksne med Handicap Psykiatri og misbrug Sekretariat og ledere Myndighed og tilsyn Handicap teamet Det sociale team Misbrugsbehandling Team Støtteperson Team Socialpsykiatri Team Handicap Udfører Bakkehuset Dambo Skovbo Broen Skelhøj Lillestræde Søvænge Vejbo Bakkebo Rørsangervej Cafe Zig Zag Egen ramme i alt Udfører Det sociale team Socialpsykiatrisk team Uden for rammen i alt Familieudvalget Myndighed Sekretariat og ledere Handicapteamet Det sociale team Børn og Familie Egen ramme i alt Myndighed Sekretariat og ledere Det sociale team Familieafdelingen Uden for rammen i alt Centerets bevilling i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Perspektiver Bostederne har ved dannelsen af centeret haft som mål, i videst muligt omfang at kunne tilbyde Egedals borgere lokalt forankrede døgntilbud. I dag optager andre kommuner op mod ca. 52% af pladserne på Egedals bosteder, og derudover bliver beboerne naturligt boende på bostederne frem til de går bort, og med en gennemsnitsalder for beboerne på cirka 2

5 46 år, er handlemulighederne i forhold til boligplacering af den enkelte Egedal borger noget begrænset. skal i den kommende budgetperiode have screenet bostedsområdet, således at der er et grundlag for en videre udvikling af området. I screeningen skal medtages udviklingen på særligt børnehandicapområdet, så der i den efterfølgende analyse af behovene for døgntilbud også inddrages en prognose af de forventede behov i årene frem. Udover behovet for døgntilbud er antallet af voksne borgere, der har behov for boliger af mere midlertidig karakter, f.eks. herberger eller krisecentre stigende, som en konsekvens af den økonomiske krise. Samtidig har den udfordring at der er stor efterspørgsel på for mindre og billigere boliger, mens udbuddet er relativt lille denne kategori, hvorved der må tilkøbes midlertidige boliger hos eksterne leverandører. Dette er særligt udfordrende i forhold til gruppen af unge, der har været anbragte og som ikke længere behøver at forblive i en anbringelse, men som vurderes at kunne udsluses til egen bolig eventuelt med støtte. Udbuddet af mindre boliger er begrænset, og derfor må de unge må forblive i en ellers afsluttet anbringelse, hvilket ikke er hensigtsmæssigt hverken fagligt eller økonomisk. Udover udfordringerne på døgntilbudsområdet og i forhold til midlertidige samt mindre boliger, er der et stort behov for aflastningspladser til både børn og voksne. køber i dag de fleste aflastningsforhold af eksterne leverandører, og kan derved ikke tilbyde en lokalt forankret mulighed for aflastning til borgeren. Der har blandt været en massiv stigning af børn med diagnosen ADHD og autisme i årene , hvilket må formodes at påvirke efterspørgslen på de rette tilbud til voksne med disse diagnoser inden for en årrække. Screeningen af behov og udbud, samt den efterfølgende analyse vil udmunde i en egentlig strategi på området, herunder en eventuel udbygning af området. STU- Særligt tilrettelagt undervisningstilbud Antallet af borgere der får tilbudt STU forløb stiger. Og med den netop vedtagene lov på pensionsområdet, om at målgruppen af pensionsberettigede under 40 år bliver stærkt indskrænket, vurderes det at de borgere der før den nye lovgivningen ellers ville have fået pension, nu skal i STU forløb eller anden form for aktivering/beskæftigelse. vurderer at denne ny lovgivning kan medføre en ydereligere stigning i tilgangen af STU forløb, og centeret vil vurdere om hvorvidt vi skal etablere egen STU uddannelse Nyhenvendelser underretninger har i de første to kvartaler af 2012 set en stigning i antallet af nyhenvendelser på over 50 % sammenlignet med tal fra årene Stigningen er især i form af modtagene underretninger, og kan skyldes den særlige mediebevågenhed der har været det sidste års tid på børns trivsel. Hvis stigningen fortsætter er der tale om en øget aktivitet i antallet af sager som ikke er set før. Afsluttet analyse af budgetforudsætninger og aktivitetstal på voksenområdet Der er gennemført en større analyse af voksenområdet for at kortlægge aktiviteter og priser på alle ydelser. Budgetgrundlaget er på denne baggrund aktivitetsbestemt med baggrund i aktivitetstal og priser for 2011 og medio Der tilbagestår nu et restbudget på 6 mio. kr., i 2012 heraf afsættes 3,1 mio. kr. til udsving i antal og pris af ydelserne i løbet af året. Restbudgettet skal ses i sammenhæng med, at der i 2. budgetopfølgning juli 2011 blev givet en tillægsbevillig på 34 mio. kr. for at kunne dække den strukturelle underbudgettering der har været på voksenområdet de seneste år. Det skal bemærkes at såfremt forudsætningerne for priser og antal i budgetgrundlaget ændrer sig væsentligt og dette ikke kan afholdes inden for budgetrammerne, vil det blive forelagt på fremtidige budgetopfølgninger. 3

6 Forudsætninger for aktivitetstal De aktivitetsbaserede tabeller er opgjort på baggrund i faktiske aktivitetstal i 2011 og medio 2012, opgjort som helårspersoner baseret på oplysninger fra KMD Børn-& Voksensystemet. en er baseret på den faktiske gennemsnitpris i 2011 og medio 2012, baseret på oplysninger fra økonomisystemet. Særlig tilrettelagt uddannelse, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Tabel 3.1 Aktivitetsbaseret budget for STU (antal helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) STU. Lov LUU STU. Lov LUU 10 - Kørsel til/ STU I alt (bruttoudgifter) Netto bevilling ) Der er ingen indtægter på STU STU, som er et 3-årigt forløb, gives i henhold til Lov om Ungdoms Uddannelser 2.1 til unge med særlige behov. I 2011 var 48 borgere i gang med en STU, hvoraf ca. 24 afsluttede deres forløb i løbet af året. Medio 2012 er der 31 igangværende STU-forløb. Det tal forventes at stige til ca. 45 ved udgangen af året. Med den nye vedtagne lov på pensionsområdet, forventes tallet at stige yderligere i 2013 Tilskud til praktisk hjælp, Serviceloven. Tabel 3.2. BPA tilbud til voksne (antal helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (BPA) SEL Egenbetaling ved SEL Regionsrefusion ifm. respiratorordning Refusioner Mellemkommunalt/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) Netto bevilling Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til personer med nedsat funktionsevne ydes efter 96 i Lov om Social Service. Regionen yder 50 % refusion ved respiratorordninger. I 2011 har Egedal kommune 19 borgere, som har fået bevilget tilskud efter SEL 96. Der kan forventes en nettotilgang på ca. 1 borger årligt. 4

7 Bistand og behandling til voksne, Serviceloven Tabel 3.3 Aktivitetsbaseret budget for bistand og behandling til voksne (antal sager/helårsperso ner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL SEL Egenbetaling ved SEL Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) -561 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, Sindslidende SEL SEL I alt (bruttoudgifter) 396 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, særlige sociale problemer SEL SEL I alt (bruttoudgifter) Netto bevilling ) Der ingen borgere er med refusion blandt Sindslidende og sociale behandlinger i Egedal og derfor ingen indtægter. Her registreres udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 85. Der gives tilbud til 88 handicappede borgere og til 9 borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer. Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens 102. Der gives tilbud til 2 handicappede borgere og til 3 borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer. 5

8 Længerevarende og midlertidige botilbud efter Servicelovens 108 og 107 Tabel 3.4 Aktivitetsbaseret budget for botilbud til voksne (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i kr. Længerevarende botilbud til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL Objektiv Finansiering SEL I alt (bruttoudgifter) Længerevarende botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL I alt (bruttoudgifter) Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, Handicappede SEL Kørsel til/fra SEL Egenbetaling ved SEL Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) Midlertidige botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL Egenbetaling ved SEL I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) -436 Netto bevilling ) Der er ingen mellemkommunal refusionsindtægter på længerevarende botilbud. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende midlertidige botilbud jf SEL 107 og længerevarende botilbud jf. SEL 108. Der bevilges botilbud hos både private, kommunale og regionale udbydere, samt i Egedal Kommunes egne tilbud Botilbuddene i Egedal Kommune omfatter følgende: Søvænge, Vejbo, Bakkebo, Rørsangervej, Skelhøj og Lillestræde Rummer 75 boliger til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, heraf er tre specialiserede boliger til udadreagerende borgere, nogle med dom til tilsyn. Boligerne bliver bevilget efter SEL 107 og 108. Bakkehuset, Dambo og Skovbo Rummer 23 boliger til sindslidende borgere. Alle tre bosteder er oprettet som bofællesskaber og bliver bevilget efter SEL 107 og 108. Broen Broen er et boligfællesskab med seks boliger for borgere med sociale problemer, så som hjemløshed, alkoholmisbrug, manglende økonomiske ressourcer el.lign. Botilbud på Broen bliver bevilliget efter SEL

9 Øvrige ydelser på voksenområdet, Serviceloven Tabel 3.5. Ledsagerordning (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i kr. Ledsageordning til personer med nedsat funktionsevne SEL SEL Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) -540 Netto bevilling Medio 2012 er 83 borgere bevilget ledsageordning og støtte-/kontaktpersonordning for døvblinde jf. SEL 97 og 98. Ledsageordningerne bevilges som max. 15 timers månedlig ledsagelse med mulighed for opsparing i seks måneder. Mange ordninger bliver ikke udnyttet fuldt ud, hvorfor der budgetmæssigt kun afsættes midler til hvad der svarer til 67 bevillinger. Beskyttet beskæftigelse, Serviceloven Tabel 3.6. Beskyttet beskæftigelse (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i kr. Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL Kørsel til/fra SEL I alt (bruttoudgifter) Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer SEL I alt (bruttoudgifter) 118 Netto bevilling ) Der er ingen indtægter på dette område Budgettet på knap 10 mio. kr. omfatter 49 borgere opgjort i maj 2012 i beskyttet beskæftigelse til handicappede borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 103 stk. 1 og 2 i Serviceloven. Støtte til kørsel i tilknytning til beskyttet beskæftigelse registreres også her. Med den netop vedtagene lov på pensionsområdet, kan tallet forventes at stige yderligere i

10 Aktivitets og samværstilbud, Serviceloven Tabel 3.7. Aktivitets- og samværstilbud (helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i kr. Aktivitets- og Samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne SEL Kørsel til/fra SEL Refusioner mellemkommunal/flygtninge I alt (bruttoudgifter) Aktivitets- og Samværstilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL I alt (bruttoudgifter) 738 Netto bevilling Der bevilges aktivitets- og samværstilbud hos både private, kommunale og regionale udbydere, samt i Egedal Kommunes egne tilbud; Café ZigZag og Værestedet Egehuset. Cafe Zig-Zag er et aktivitetstilbud for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, beliggende på Tofteparken i Ølstykke. Café ZigZag fungerer som en aftenklub, hvor medlemmerne kan komme frivilligt og danne netværk. Egehuset er et samværs- og aktivitetstilbud til personer med sindslidelse. Egehuset er oprettet som et værested og er beliggende på Krogholmvej i Stenløse. Værestedet kan tilbyde sindslidende deltagelse i socialt samvær, rådgivning og forskellige fritidsaktiviteter samt gruppeaktiviteter af mere terapeutisk karakter. Pr. maj 2012 er der registreret 82 borgere i aktivitets- og samværstilbud jf. SEL 104 i KMD Børn & Voksensystemet, heraf har 26 borgere bevilget kørsel til/fra stedet. Med den netop vedtagne lov på pensionsområdet, forventes tallet at stige yderligere i Merudgifter til voksne, Serviceloven Tabel 3.8. Merudgifter (helårs personer) Budget til området (pris X mænde) i kr. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne SEL % Statsrefusion I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) Netto bevilling Budgettet på 1,2 mio. kr. omfatter merudgifter til 92 borgere. Der afholdes udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. 8

11 Pågående analyse af budgetforudsætninger og aktivitetstal for børn og unge Der pågår en større analyse af budgetforudsætningerne for Centeret foranstaltninger til Børn og unge. Formålet er at få kortlagt aktivitetstal for området samt at få tilpasset de detaljerede budgetter til den faktiske udvikling inden for området. Revisionen indgår i dette arbejde. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4 budget funktionsopdelt Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Social- og sundhedsudvalget Driftssikring af boligbyggeri Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrug Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kontante ydelser Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Familieudvalget Indtægter fra den centrale refusionsordning Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige tilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni

12 Politikker og mål Centerets mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Sikker drift: Den sikre drift skal fortsat opretholdes i form af overholdelse af sagsbehandlingstider og opfølgninger i sagerne jf. kriterierne i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og gældende lovgivning. Der udarbejdes stikprøvekontroller af sagerne ved en kvalitets- og dokumentationskontrol hver 3. måned. På kvantitative mål skal målopfyldelsen være 95 % og sagsarbejdet skal være af høj faglig kvalitet. Fra metodefrihed til metodeansvar Valg af metoder, herunder implementering af allerede valgte metoder. Ensartede arbejdsgange og systematisk sagsbehandling. At alle børne-familie socialrådgivere bliver uddannet i familierådslagning og har fuldført tre rådslagninger pr. år At sagsstyringssystemet DUBU implementeres fuldt ud i overensstemmelse med udviklings-planen for DUBU. Der er lagt en plan fra DUBOs side, som angiver at de har udviklet hele systemet i 2013 Udbuddet af Voksen-udrednings metode afventer en forsøgsordning i 9 kommuner og det forventes at vi implementerer metoden. Helhed i opgaveløsningen Samarbejdsflader internt i CSS og til andre centre indtænkes ved enhver borgersag. At der indtænkes hjemgivelser ved en anbringelses start, således at der ved hver anbringelse iværksættes foranstaltninger i familien, der har til formål at fremme en hjemgivelse. Handicap & Rådgivning Det skal sikres, at der forestår en kvalificeret udredning af borgerens behov i samarbejde med borgeren. I denne forbindelse skal borgeren selv bidrage med løsninger og tage ansvar for eget liv Sikre en ensartet sagsbehandling samt gennemsigtighed i afgørelserne. Udredningen medfører, at der sker et korrekt match af tilbud/indsats i forhold til borgeren. Med fokus på målet med indsatsen og opfølgning af denne Iværksættelse af pilotprojekt i forhold til at bruge kvalitetskontrollen som faglig kompetenceudvikling. Klager og sagsgange CSS vil optimere og kvalificere afgørelser, klagebesvarelser og dertilhørende sagsgange, således at borgeren oplever en mere gennemsigtig og rettidig klagesagsgang. En juridisk ansættelse i CSS kvalitetssikrer samtlige afgørelser og klager, samt screener arbejdsgange i Med baggrund i dette materiale udarbejdes der nye arbejdsgange og interne undervisningsforløb i 2013 Bostedsstrategi Der skal udfærdiges en bostedstrategi i første halvdel af Strategien skal indeholde analyse af området, egne tilbud, udbud og efterspørgsel samt en prognosen i fht. de næste 10 års behov for boliger til særligt handicap og psykiatriområdet Kontrakter/ kontraktsstyring Bostedsstrategi udfærdiges og fremlægges til fagudvalgene senest marts 2013 CSS ønsker at have egne kontrakter, både når vi er køber og som udbyder. I et internt projekt med udførerafdelingen og jurist, udarbejdes der standard kontrakter som udbyder og ved køb hos eksterne parter. Nye kontrakter skal udfases allerede eksisterende senest ultimo

13 Tekniske korrektioner Tabel 5 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Korrektion af statsrefusionen vedrørende sociale formål med 50% refusion (grp. 9, 15 og 16), samt korrektion vedr. refusion for botilbud til personer med særlige problemer Fortsat oprydning og tilretning af bevillingsniveau for voksne med handicap jf. kvalitetsstandard-erne, jf. budgetopfølgning pr. 31. marts Projekt "Integreret indsats for sindslidende med misbrug". Projektet løber fra 1. janaur 2012 til 31. oktober Tilskud fra staten til Projekt "Integreret indsats for sindslidende med misbrug". Projektet løber fra 1. januar 2012 til 31. oktober Samling af dagsordensproduktion skal varetages i Borgmestersekretariatet. Derfor omplaceres midler fra konto 6 til medfinansiering Omplacering afudgifter til Specialundervisning der er overdraget til Center for Borgerserivce, Den tværfaglige myndighed pr. 1. april 2012, jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts Omplacering afudgifter til Rådgivning/rådgivningsinst. der er overdraget til Center for Borgerserivce, Den tværfaglige myndighed pr. 1. april 2012, jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts Lønsum til opgaven til spec.undervisning til Center for Borgerservice Budget vedr. ejendomsskat til - ikke iværksat dagprojekt i Sandbjerghave til handicappede brugere - flyttes fra CSU til CPKE Social og Sundhedsudvalget i alt Familieudvalget Familieudvalget i alt Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2013-pris. 11

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget. Centeret består af

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener to politiske udvalg: Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Analyse - Det specialiserede voksenområde

Analyse - Det specialiserede voksenområde Analyse - Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde omfatter ydelser til borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Ydelserne

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere