Demokratiske og politiske ideologier O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokratiske og politiske ideologier O M"

Transkript

1 Demokratiske og politiske ideologier T D A O M K E R I

2 Indhold Holdnings- og argumentationsøvelse om samfundets indretning. Materialet udgør en række udsagn om, hvordan samfundet bedst indrettes, som eleverne skal forholde sig til og efterfølgende relatere til forskellige politiske ideologier og tænkere, og endelig til danske politiske partier. Materialet giver de studerende mulighed for at forholde sig til deres egne holdninger og reflektere over forskellige tilgange til det politiske univers ud fra en stillingtagen til, hvilken type samfund, der er bedst for et land og et folk. Formål Øvelsen skal give eleverne en konkret forståelse af, at de politiske holdninger tager afsæt i forskellige politiske ideologier. Eleverne arbejder med deres kompetencer i at lytte aktivt til hinanden og til at argumentere. Fag Samfundsfag, dansk, historie Tidsforbrug 3 lektioner á 45 minutters varighed (evt længere hvis de også skal forholde sig til de politiske partier). Materialer Bilag 1: Elev-ark med Udsagn om samfundets indretning svarende til antallet af studerende Bilag 2: Svar-ark til udsagn. Bilag 3: Elev-ark med Introduktion til de politiske ideologier

3 Beskrivelse 1. Gruppearbejde og præsentation Eleverne læser de politiske udsagn igennem og beslutter, hvilke udsagn de er enige eller mest enige i, og går sammen to og to og forbereder en fremlæggelse, hvor de begrunder, hvorfor de er enige i det udsagn, de har valgt. Herefter fremlægger grupperne deres argumenter i klassen, hvor de underbygger, hvorfor de er enige i udsagnet. Med afsæt i fremlæggelserne faciliterer læreren en diskussion af de forskellige holdninger. 2. Oplæg om de forskellige politiske ideologier På baggrund af bilag 3 holder eleverne oplæg om de forskellige politiske ideologier og de syn på samfundets indretning, som ideologierne repræsenterer. For at fremme en diskussion og undgå at eleverne under øvelsen ideologisk bliver sat i bås eller sætter sig selv i bås, kan grupperne eventuelt debattere og fremlægge en anden ideologi end den, der umiddelbart lægger sig op af det udsagn de har valgt. Opsamling og refleksion På baggrund af oplæggene afrundes øvelsen med at bede eleverne identificere de politiske skoler, der ligger bag hvert enkelt udsagn. Herefter kan grupperne sammenligne og problematisere de politiske udsagn med de politiske partier i Danmark.

4 Supplerende materiale Den Store Danske Encyklopædi opslag om politisk filosofi: filosofi Demokratikanon Democracy-handbook.org er en kombination af ekspert- og brugergenereret viden og en kombination af en bog og en wiki. Håndbogen er på dansk og kapitlerne er korte, lige ud ad landevejen og dækker det helt basale Folketingets hjemmeside har en demokratidel, der både fortæller om demokratiets historie og partiernes politik: Anette Faye Jacobsen (2008): Menneskerettigheder, demokrati og retssamfund, Gyldendal. ISBN: Med tilhørende hjemmeside, der indeholder opgaver til hvert tema i bogen.

5 Elev-ark 1. Staten må kun gribe ind i den personlige frihed, hvis indgrebet bringer større lykke til de fleste. 2. Politiske partier er skadelige, fordi de splitter folk og fører til unødig konfrontation. 3. Målet for en stat er at sikre frihed og retssikkerhed, så alle borgere kan beregne deres muligheder 4. Strejker bør forbydes, fordi de udfordrer autoriteterne. 5. Først når staten er ophørt med at eksistere, er samfundet frit. 6. Mennesket er fra naturens side godt, men er blevet korrumperet af samfundsudviklin gen. 7. Samfundet bør styres af eksperter såsom forskere, ingeniører og kunstnere. 8. Mennesket er grundlæggende egoistisk og ville skade hinanden hvis de ikke var un derlagt statslig kontrol 9. Statens vigtigste rolle er at beskytte individets rettigheder, og borgeren har ret til at gøre oprør, hvis staten krænker disse rettigheder. 10. Mennesket er ikke i stand til at forudsige følgerne af større forandringer i samfundets institutioner.

6 Bilag 2 - Svar-ark Svar-ark ang. udsagn om samfundets indretning (NB! Bemærk at flere tænkere kan tilslutte sig de samme udsagn) 1. Staten må kun gribe ind i den personlige frihed, hvis indgrebet bringer større lykke til de fleste. (Mill) 2. Politiske partier er skadelige, fordi de splitter folk og fører til unødig konfrontation. (Rousseau) 3. Målet for en stat er at sikre frihed og retssikkerhed, så alle borgere kan beregne deres muligheder. (Montesquieu) 4. Strejker bør forbydes, fordi de udfordrer autoriteterne. (Burke) 5. Først når staten er ophørt med at eksistere, er samfundet frit. (Marx) 6. Mennesket er fra naturens side godt, men er blevet korrumperet af samfundsudviklin gen. (Rousseau) 7. Samfundet bør styres af eksperter såsom forskere, ingeniører og kunstnere. (Saint Simon) 8. Mennesket er grundlæggende egoistisk og ville skade hinanden, hvis de ikke var un derlagt statslig kontrol. (Hobbes) 9. Statens vigtigste rolle er at beskytte individets rettigheder, og borgeren har ret til at gøre oprør, hvis staten krænker disse rettigheder. (Locke) 10. Mennesket er ikke i stand til at forudsige følgerne af større forandringer i samfundets institutioner (Burke)

7 Elev-ark Bilag 3 - Introduktion til de politiske ideologier Liberalisme Hovedtræk: Liber betyder fri på latin, og liberalisme er således en politisk ideologi, der værner om det enkelte menneskes frihed. Grundtanken er, at hver person har nogle naturlige rettigheder såsom retten til liv, frihed og privat ejendomsret, som han/hun kan gøre med, hvad han/hun vil, blot det ikke krænker andres rettigheder. Det er statens vigtigste rolle at sikre de enkelte menneskers rettigheder mod overgreb, men staten må samtidig ikke vokse sig for stærk og omfattende. Hovedtænkere: Thomas Hobbes ( ) formulerede under indtryk af krigens gru en teori om mennesket som et ekstremt selvisk individ, hvis handlinger grundlæggende styres af begær og selvopholdelsesdrift, og som konstant konkurrerer om de sparsomme goder. Mennesket vælger derfor - ved en samfundspagt - at overgive sin naturgivne ret til en magthaver. I denne tænkning opfattes samfundet som en sum af enkeltindivider. De samfundsmæssige institutioner og normer er bevidst skabt af rationelle individer med henblik på at varetage bestemte interesser og har derved ingen selvstændig eksistens, men kan ændres ved bevidste beslutninger. John Locke ( ) var den første, der kombinerede ønsket om at værne om de individuelle frihedsrettigheder med en tredeling af magten, således at den udøvende, lovgivende og dømmende magt var uafhængige af hinanden. Locke erkender, at der findes uorden og lovbrydere, hvorfor mennesket i en samfundspagt afgiver en del af sin frihed til en instans, som skal holde loven ved lige ved opklaring af forbrydelser, dømme og straffe. Locke betoner også borgernes ret til at gøre oprør, hvis staten krænker de individuelle rettigheder, selv hvis det skyldes et godt formål. Dertil er Locke fortaler for en adskillelse af stat og kirke og for tolerance overfor forskellige religioner. Inspireret af Locke arbejdede Charles de Montesquieu( ) videre med, hvordan statens magt kan kontrolleres og begrænses i form af magtens tredeling og en stærk retsstat. Målet for en stat er at sikre borgernes frihed, som hos Montesquieu er det samme som borgernes retssikkerhed. Derved kan alle borgere beregne deres muligheder. Montesquieus tanker om magtens tredeling blev en hjørnesten i og 1800-tallets demokratiske gennembrud i USA og Europa og hovedinspiration for USA s forfatning, og flere staters nuværende forfatninger.

8 John Stuart Mill ( ) mente, at indgreb i den enkeltes frihed kun kan tåles, hvis det tager sigte på at beskytte andre. For Mill var ejendomsret ikke et absolut krav, men et indgreb i friheden skulle altid kunne forsvares med, at det bringer større lykke til de fleste. Mill gik således ind for total ytringsfrihed, da han ikke anså fx fornærmelser for at kunne skade nogen. Mill ser farer ved demokratiet og dets tendens til at ensrette og undertrykke mindretallet og mente, at demokratisk deltagelse styrkede folket, og at valgretten også skulle gælde de fattige. Mills tilgang til liberalismen er pragmatisk og har dannet baggrund for socialliberale opfattelser, som tager udgangspunkt i liberale markedsøkonomiske principper og den personlige frihed, men samtidig går ind for samfundets sociale ansvar. Socialliberalisme og konservatisme ligner derfor på mange måder hinanden. Liberalismens udvikling: Liberalismen har haft forskellige fortolkninger til forskellige tider og i forskellige lande. I USA og Storbritannien står liberalisme for en venstreorienteret, socialliberal opfattelse, der lægger vægt på statens ansvar for de dårligst stillede. I Europa og Danmark er liberalisme oftest knyttet til en højreorienteret ideologi med en mere kritisk holdning overfor staten (neoliberalisme), selvom fortolkninger som i USA også kan forekomme. Liberalister er dog fælles om at forsvare retsstaten over for vilkårlig magtanvendelse. Fred er et af de vigtigste mål, der bl.a. kan opnås gennem frihandel, idet det er i alles interesse og derfor dæmper konflikter. Stridigheder mellem stater skal afgøres ved juridiske procedurer fastlagt af internationale organisationer. Således er der liberale tanker bag både Folkeforbundet og de Forenede Nationer. Liberalisme i Danmark: I den europæiske og danske betydning af liberalisme forventes staten at sikre de grundlæggende borgerrettigheder og sørge for beskyttelse ved hjælp af politi, militær, og et grundlæggende sundheds- og skolevæsen. Derudover skal staten blande sig mindst muligt i den enkeltes liv en såkaldt minimalstat. Når man i liberalistiske kredse taler om aktivt medborgerskab, er det de individuelle borgerlige og politiske rettigheder, der er i centrum, som f.eks. trosfrihed og ytringsfrihed. I Danmark vandt liberalismen frem blandt borgerskabet i 1830 erne og 1840 erne i en nationalliberal bevægelse. Siden blev liberalismen overtaget af bønderne og partiet Venstre, der i dag kalder sig for Danmarks Liberale Parti. Det Radikale Venstre har også liberale elementer, om end de er af mere socialliberal karakter.

9 Socialisme Hovedtræk Socialis betyder samfundsmæssig, på latin og er afledt af socius, der betyder kammerat eller forbundsfælle. Socialismen udfordrer liberalismens tanker om den private ejendomsret og mener, at produktionsmidlerne (fx fabrikker, finansielle institutioner, infrastruktur etc.) skal underlægges politisk kontrol eller kollektivt ejerskab og komme alle samfundets medlemmer til gode. Materielle og sociale goder skal fordeles retfærdigt, og det samfund som skal realisere disse målsætninger, skal styres af samfundsmedlemmerne på den mest mulige direkte måde. Hovedtænkere Jean-Jacques Rousseau ( ) var en af de første tænkere, der angreb forestillingen om den private ejendomsret og anses derfor som forløber for den moderne socialisme og kommunisme. Rousseau mente, at mennesket er godt fra naturens side, men at civilisationen og samfundet har korrumperet det. Han mente, at udviklingen af viden havde givet staterne for meget magt, hvormed mennesket havde mistet sin frihed. Han konkluderede deraf, at den materielle fremgang havde undermineret muligheden for oprigtige venskaber og erstattet dem med misundelse, frygt og mistænksomhed. Rousseau udfordrede antagelsen om, at majoriteten altid har ret, og mente, at staten skulle sikre frihed, lighed og retfærdighed for alle, ligegyldig hvad flertallet måtte mene. Politiske partier så Rousseau som udtryk for splittelse, ikke enhed. Saint-Simon ( ) introducerede termen socialisme. Han talte for, at samfundet skulle bæres af videnskaben, og at eksperter som forskere, ingeniører og kunstnere skulle bestemme indenfor deres egne områder. Adelen skulle afløses af de nye producenter, og præsterne af forskerne. De nationale statsapparater skulle erstattes af en europæisk union med et minimum af centraliseret magt og et maksimum af lokalt selvstyre på virksomhedsniveau med fagforeninger og andre organisationer. Karl Marx ( ) er den mest betydningsfulde tænker i socialismens historie. Sammen med vennen og medforfatteren Friedrich Engels udviklede han en teori om, at alle samfund gennemgår faste udviklingstrin fra kapitalismen over socialismen til kommunismen og det klasseløse samfund. Marx mente, at staten er et redskab for den herskende klasse til at undertrykke underklassen. Under kapitalismen gøres arbejderen til en viljeløs slave af arbejdet og et vedhæng til de produktionsmidler, som ikke ejes af arbejderen selv, men af kapitalejerne. Arbejdet bliver dermed fremmedgørende og ufrit, og arbejderen mister sig selv. Der udvikles en arbejderbevægelse, som i sin kamp for at få kontrollen over produktionen, kan frigøre sig fra den kapitalistiske udbytning og skabe et socialistisk samfund frit for undertrykkelse og privat ejendomsret. Da ingen ejer produktionsmidlerne, vil alle arbejde, hvorved samfundet bliver rigt, og klasseinddeling og uligheder ophører, hvorved staten vil visne og samfundet blive frit.

10 Socialismens udvikling Nogle socialister har talt for en nationalisering af produktionsmidlerne, som i den centralistisk styrede økonomi i Sovjetunionen, mens andre har talt for en statslig kontrol af kapitalen indenfor rammen af en markedsøkonomi, som i Jugoslavien, Ungarn, Østtyskland og Kina i 1970 erne og 1980 erne. Siden er Østeuropa brudt sammen efter Berlinmurens fald i 1989 og til Sovjetunionens kollaps i 1992, og samfund, der kalder sig socialistiske er forsvundet fra Europa og findes nu kun i Cuba og i Asien. Nordkorea og Cuba er i alvorlig krise, Kina og til dels Vietnam er ved at tilpasse sig markedsøkonomien, hvilket på sigt forventes at have indflydelse på styreformen. Socialisme i Danmark Det eneste socialistiske parti i den oprindelige forstand i Folketinget er Enhedslisten, der hverken går ind for den private ejendomsret eller markedsøkonomi. Socialistisk Folkeparti (SF) ønsker officielt fortsat kollektivt ejerskab, men accepterer den private ejendomsret og markedsøkonomi. Socialdemokratiet kan ikke betegnes socialistisk længere, men snarere som demokratisk socialisme i sit arbejde for en ligelig indkomstfordeling i samfundet og indførelse af socialisme ved hjælp af reformer inden for rammerne af en begrænset form for kapitalistisk markedsøkonomi med privat ejendomsret. Konservatisme Hovedtræk Conservare betyder bevare på latin, og konservatisme lægger vægt på at bevare det bestående samfund, institutioner og fælles værdier som historie, stand, kultur, tradition, slægt og ære. Konservatismen opponerede mod Liberalismens og Socialismens revolutionære ideer og mente i stedet, at den gode samfundsform udvikles evolutionært, gennem en rolig historisk proces baseret på generationers opsamlede klogskab, jordnære fornuft og intuition. Staten anses ikke som et nødvendigt onde (som fx nogle liberalister gør det),, men for et fællesskab, der har en værdi i sig selv og et eget moralsk ansvar og pligt til at sørge for de svage, ligesom borgerne har et ansvar for sig og sine. Der hersker en naturlig orden, hvor den private ejendomsret indgår som et bærende element, og hvor mennesker er født til at have forskellige roller i samfundet. De roller skal de acceptere, for at samfundet skal være stærkt at udfordre autoriteterne er destabiliserende for samfundet. Hovedtænkere Edmund Burke ( ) regnes som konservatismens fader. Burke mente, at samspillet mellem menneskene i et samfund er så kompliceret, at mennesket ikke kan forudsige følgerne af større forandringer i samfundets institutioner. Han opponerede mod oplysningstidens, liberalismens og revolutionens syn på det enkelte individs evne til at udvikle sig alene ad fornuftens vej og konstruere et nyt samfund. I en kritik af den franske revolution afviste Burke enhver abstrakt idé om frihed som ledetråd for politisk handlen. Han hævdede, at lighed er imod naturen, og forkastede idéen om broderskab som forvirret. Til gengæld

11 støttede han de amerikanske koloniers uafhængighedskamp mod Storbritannien, som han anså for en konservativ revolution, idet han mente, de blot krævede traditionelle engelske værdier tilbage i en tid, der var domineret af kapitalisme. Konservatismens udvikling Ansvar er et centralt begreb i konservatismen, som ofte har været kombineret med et ønske om en stærk stat, som det skrøbelige menneske til eget bedste måtte underordne sig, og ofte også et stærkt nationalt forsvar. I slutningen af 1800-tallet udsprang socialkonservatismen fra konservatismen. Social-konservatismens tilhængere mente, at man skulle hjælpe de fattige arbejdere, og at alle skulle have en rimelig levestandard. Dette var også et forsøg på at modvirke revolution og oprør i datidens arbejderklasse, som det bl.a. sås i Tyskland, hvor de socialistiske ideer og den socialdemokratiske fremmarch blev søgt standset ved at introducere en moderne sociallovgivning med syge-, ulykkes- og socialforsikringer. Konservatisme i Danmark Det Konservative Folkeparti har både klassiske konservative og socialkonservative træk, mens de socialkonservative træk også kan ses hos Dansk Folkeparti og Ny Alliance. Følg med på facebook.com/demokratifordi Besøg os på demokratifordi.dk

Valgmode / i ache' O M

Valgmode / i ache' O M Valgmode / i ache' T D A O M K E R I Indhold Rollespil over et valgmøde op til et parlamentsvalg i det fiktive land Aché. Der arbejdes med politisk debat og samspillet mellem rettigheder, ideologi og demokrati

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

En europæisk offentlighed?

En europæisk offentlighed? Roskilde Universitetscenter, Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium En europæisk offentlighed? En rapport udarbejdet af: Helene Lind Kryger Nielsen Jakob Sejrup Villadsen Anna Ingemann Jensen Kasper Lund

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Gymnasiepolitikken under Fogh - En undersøgelse af de nyliberalistiske træk i dansk gymnasiepolitik under Fogh-regeringen

Gymnasiepolitikken under Fogh - En undersøgelse af de nyliberalistiske træk i dansk gymnasiepolitik under Fogh-regeringen Gymnasiepolitikken under Fogh - En undersøgelse af de nyliberalistiske træk i dansk gymnasiepolitik under Fogh-regeringen Udarbejdet af Jonas Juul Berthelsen RUC, forårssemestret 2010 Bachelor-projekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen Sundhedsreformen i USA Filosofiske grundholdninger i den politiske debat vs. Gruppe 3 Humanistiske Basisstudier Hus 5.2 Forår 2010 Vejleder: Bo Poulsen Camilla Kofod Fuglstrøm Hanne Birgitte Hellisen Kasper

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Menneskerettigheder og staternes suverænitet

Menneskerettigheder og staternes suverænitet Menneskerettigheder og staternes suverænitet Samfundsfagligt Basisstudie 2011 3. semester hus 22.1 Simone Sophie Wittstrøm Selsbæk Vejleder: Thomas Theis Nielsen Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1. Indledning..2

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp Det vil SAP! Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001 1. Det står SAP for Med denne tekst præsenterer SAP de grundholdninger, der binder organisationen sammen. Sådan er verden skruet sammen

Læs mere

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet.

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet. Indhold: Kapitel 1. Begreber og analysemodeller (side 1-3) Kapitel 2. Hvem er danskerne? (side 3-7) Kapitel 3. Velfærd og fordeling (side 7-12) Kapitel 4. Menneskerettigheder og retssystemet (side 12-14)

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Vejledning til faget samfundsfag

Vejledning til faget samfundsfag Vejledning til faget samfundsfag almen voksenuddannelse Samfundsfag 2 Indhold Indledning... 4 1. Identitet og formål... 5 1.1 Identitet... 5 1.2 Formål... 5 2. Faglige mål og fagligt indhold... 7 Niveau

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

refleksivt moderne. Den overordnede sammenhæng mellem principperne (D), (U) og (L)... 33 Den etisk-politiske-diskurs... 34 Den

refleksivt moderne. Den overordnede sammenhæng mellem principperne (D), (U) og (L)... 33 Den etisk-politiske-diskurs... 34 Den 1 Indholdsfortegnelse. Indledning.... 5 Del 1.... 6 Hvad er demokrati? Hvad betyder ordret demokrati? Historisk gennemgang.... 6 Hvordan er den overordnede sammenhæng mellem demokrati som politisk styreform

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere