Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for Bavneskolen Faxe Kommune i skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for Bavneskolen Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for Bavneskolen Faxe Kommune i skoleåret

2 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Handleplaner kommende år evaluering af de udarbejdede handleplaner for indeværende år... 7 Vikardækning i folkeskolen... 9 Børns overgange til skole og SFO Tal og faktadel Vi gør afstanden kort til Undervisning af høj kvalitet Evaluering: Skole/hjemsamarbejdet: Specialpædagogiske processer: Efteruddannelse og kompetenceudvikling: SFO: De gode resultater Karaktergennemsnit Overgang til ungdomsuddannelserne Vi gør afstanden kort til lige muligheder for alle Børn i specialklasser og specialskoler: Fakta om skolerne og økonomi: Tidsforbrug, ressourcer og økonomi: Klassetrin og spor Elevfravær pga. sygdom, fraværsprocent, sygedage pr. elev Planlagte og aflyste skematimer Budget:

3 Politisk forord I Faxe Kommune er der udarbejdet kvalitetsrapporter for de 11 folkeskoler i Kommunen, samt en kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. Den første kvalitetsrapport med tilhørende handlingsplan er for skoleåret 2006/2007. Kvalitetsrapporterne er udarbejdet begyndende med skoleåret 2007/2008. Rapporterne indeholder udover faktuelle oplysninger, en evaluering af de handleplaner, der er indgået for den enkelte skole og for skolevæsnet som helhed. Faxe Kommune har valgt at bygge kvalitetsrapporterne op i forhold til kommunernes politiske mål for folkeskoleområdet og beskriver derfor både faktuelle forhold på skolerne, hvordan skolerne arbejder hen imod de politiske mål, skolernes egne mål og specifikke opstillede handleplaner samt evaluering af disse. Kvalitetsrapport nummer 5 er disponeringsmæssigt ændret i forhold til tidligere rapporter. Dette betyder følgende: At alle kvantitative data er samlet i den sidste del af rapporten At denne kvalitetsrapport indeholder en evaluering og afslutning af de opstillede handlingsplaner At enkelte afsnit er udeladt i den endelige kvalitetsrapport At nuværende handleplaner i kvalitetsrapporten ikke tænkes fremadrettet men afsluttet, i det der fra kommende skoleår etableres tre nye skoler. 3

4 Faxe Kommunes mål for skolevæsnet er godkendt i Uddannelsesudvalget d. 20. februar 2007 og i Byrådet d. 16. maj 2007 og lyder: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort til undervisning af høj kvalitet: Faxe Kommunes elever undervises af lærere, der er kompetente såvel fagligt som i samspillet med skolens samarbejdspartnere. Faxe Kommunes skoler ledes af højt kvalificerede ledere. til en rummelig folkeskole: Skolerne i Faxe Kommune arbejder efter principperne om inklusion. Der sættes individuelle mål for den enkelte elev. til lige muligheder for alle: Faxe Kommune sikrer relevante skoletilbud til alle børn. Alle tilbud skal tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og være fleksible. Fra 2007/08 sikres specialiserede tilbud ud fra parametrene: - Mindsteindgrebsprincippet - nærhedsprincippet - specialiseringsprincippet for særlige handicapområder....til gode resultater: Alle elever skal udfordres fagligt. Eleverne skal gennem hele skoleforløbet arbejde med varierende undervisningsformer både på skolen og udenfor. Karaktergennemsnittet efter 9. og 10. klasse udviser en stigende tendens. Antallet af elever, der tager en ungdomsuddannelse skal have en stigende tendens. til udvikling af hele og kompetente mennesker: I Faxe Kommune arbejder undervisningsdel og SFO tæt sammen om at skabe rammer for udviklingen af hele og kompetente mennesker. til afprøvning af nye idéer: Der sker forsøgs- og udviklingsarbejde på Faxe Kommunes skoler. God læselyst! Henrik Christensen Udvalgsformand 4

5 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer Der sker forsøgs- og udviklingsarbejde på Faxe Kommunes skoler Evaluering eller del-evaluering af skolens handleplaner for skoleåret 2010/2011 Indsæt handleplaner Udfyld evalueringsdelen Hvilke forsøgs- og udviklingsarbejder har skolen arbejdet med? ipad som lærerens daglige redskab Det overordnede formål med projektet er at afdække mulighederne samt eventuelle begrænsninger ved brug af ipad som et væsentligt arbejdsredskab for lærere. Baggrunden for projektet er skoleledelsens ønske om at styrke lærernes brug af ITbaserede hjælpemidler med det formål at opkvalificere og rationalisere forberedelsen, undervisningen og mødeaktiviteter m.v. Skolens samtaleanlæg er endvidere af ældre dato og kan ikke længere leve op til de behov, der er for formidling af informationer i løbet af undervisningstiden. Det ønskes afprøvet, om brug af ipad kan medvirke til at afhjælpe denne problemstilling. Delmål for projektet er: - at afdække om brug af ipad som lærernes personlige arbejdsredskab vil være udbytterig for såvel lærer som skole - eksempelvis i forbindelse med lærerens brug af intranettet - at øge lærernes muligheder for dokumentation af undervisningen - at gøre lærerne fortrolige i forhold til anvendelse af ipad, således at de kan give eleverne kvalificeret vejledning i forhold til anvendelse af tablet-pc er. Projektet er frivilligt; men med en forpligtigelse til at anvende egen arbejdstid til deltagelse i kursusforløb. Alle lærere på skolen har ønsket at medvirke, og vi ser en betydelig faglig erfaringsudveksling i forhold til programmer, som kan anvendes i undervisningen. Alkoholindsats Bavneskolen blev i 2012 udvalgt som modelskole for Faxe Kommunes alkoholindsats. Vi er påbegyndt uddannelse af det samlede personale i foråret 2012, hvor fokus var viden og holdninger. Det følges op i august 2012 med fokus på viden og handlinger. Vi forventer at medvirke til at formulere en pædagogisk praksis, at indhente erfaringer både positive og negative, medvirke til at udforme lokal alkoholpolitik samt ved opstart- og sparring af andre skoler. 5

6 PALS-projekt 3-årigt projekt med opstart i skoleåret 2010 / Skoleåret 10/11 blev brugt til medarbejdernes forberedelse, hvilket skete ved en meget omfattende og grundig mødeaktivitet. Implementeringen i skolens dagligdag påbegyndes i august Comenius Regio Skolen deltager i Faxe kommunes projekt, hvor der samarbejdes med Øvre Eiker Kommune i Norge. For Bavneskolens vedkommende samarbejdes specifikt med Hokksund Barneskole. Emnerne i samarbejdet er primært: inklusion, tværfagligt samarbejde samt anvendelsen af IT og medier i undervisningen. Der har været to besøg i skoleåret henholdsvis i marts, hvor ledelsen var i Øvre Eiker og i maj, hvor der var genbesøg i Faxe. Projektet forløber over to år og afsluttes ved udgangen af dette skoleår. Det har været berigende, lærerigt og udviklende at deltage i projektet og vi ønsker fortsat at bidrage til at nye samarbejdsrelationer etableres. Comenius Job-shadow I forlængelse af Comenius Regio har vi i indeværende år søgt og fået godkendt ansøgninger til udveksling på lærerniveau med Hokksund Barneskole. Vi havde i efteråret 2011 besøg af tre lærere og én leder. Efterfølgende sendte Bavneskolen i april 2012 tre lærere, SFO-leder og skoleledelse til Øvre Eiker i Norge. Den overordnede overskrift på udvekslingen har været klasseledelse og inklusion. Tilbagemeldingerne for både de norske lærere og Bavneskolens lærere har været yderst positive, og bestemt noget vi ønsker at satse på fremover. 6

7 Handleplaner kommende år evaluering af de udarbejdede handleplaner for indeværende år Evaluering: ipad som lærerens daglige redskab Der har været en spændende læreproces i foråret og vi ser mulighederne udfolde sig både for den enkelte lærer og i forhold til de faglige programmer, som kan anvendes i undervisningen. Projektet fortsætter kommende skoleår. Alkoholindsats Projektet blev startet op i maj 2012 og fortsætter i kommende skoleår. PALS-projekt Dette har været år 2 med PALS for personalet og år 1 for eleverne. Opstarten med PALS for eleverne i begyndelsen af skoleåret forløb helt fantastisk. Der var udarbejdet en årsplan for gennemgangen af de forventninger skolen har indenfor de tre hovedområder: Respekt, Ansvar og Omsorg. Fra januar 2012 har fokus været vedligehold og repetion. PALS er et skoleomfattende projekt og et som på flere måder bryder med tidligere handleveje. Det kræver derfor vedholdenhed fortsat at have fokus og rette opmærksomheden mod det positive. PALS-teamet evaluerede projektet i slutningen af juni og der er en klar oplevelse af, at PALS indsatsen har stor betydning for elevernes arbejdsmiljø og trivsel. Projektet fortsætter i år tre og udvides med også at have tilbud til de elever, som har behov for særlig opmærksomhed og guidning. Ligeledes er der uddannet lærere, som kan tilbyde de enkelte forældre et kursusforløb i PALS for forældre. Comenius Regio og Comenius Job-shadow Den endelige evaluering af Comenius Regio og Comenius Job-shadow projekterne foretages umiddelbart efter afslutningen ved udgangen af juli Umiddelbart er ledelsens vurdering dog, at det er meget udviklende og inspirerende at få et dybere kendskab til en anden kultur og andre handlemåder. Især er vi glade for at inklusionsperspektivet har været et af de overordnede omdrejningspunkter. Kommende skoleår: I forbindelse med ny skolestruktur, har Midtskolen iværksat flere udviklingsarbejder indenfor faglige områder og med at opbygge centre. Projekterne med PALS, ipad og alkohol er flerårige og fortsætter. 7

8 Det faglige niveau Giv en vurdering af skolens faglige niveau hvor ser skolen sine udviklingsmuligheder? Der har de senere år kun været mindre udsving i elevernes faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver. Sammenlignet med folkeskolerne i Faxe Kommune opnår eleverne fine resultater. Vi ser en positiv dokumenteret fremgang i fagene, som er omfattet af de nationale test, hvor resultaterne ligger på landsgennemsnittet. Der er på indskolingsområdet fortsat en positiv udvikling baseret på seneste års initiativer. Eksempelvis har profylaktisk indsats samt strukturering af skolens interne procedurer for test og evaluering givet et løft m.h.t. læseindlæring. Det er vores vurdering, at de resultater som skolens elever opnår til de afsluttende prøver fint matcher de forventninger, man kan have hertil, når rammer og muligheder tages i betragtning. 8

9 Vikardækning i folkeskolen Har skolen udarbejdet principper for vikardækning? Bavneskolens Principper for vikardækning under hensyntagen til faglighed, økonomi og tilsynspligt Ved anvendelse af vikardækning fortsættes den normale fagundervisning så vidt muligt i henhold til kravene i Fælles Mål. Der tages hensyn til den enkelte vikars viden og færdigheder således, at kendskab til klassen og uddannelse i faget kommer eleverne til gode. Faste vikarer bruges først. Herefter anvendes helst læreruddannede eller lærerstuderende, dog kan der anvendes lærere fra specialfunktioner d.v.s. tolærerordning, læsehus, bibliotek, støtte, nedordning etc. og elever kan sendes hjem. Elever fra børnehaveklasse til og med 4. klasse tilbydes altid vikar. Elever fra 5. klasse 7. klasse sendes om nødvendigt hjem i ydertimer. Elever fra 8. klasse 9. klasse vil kunne opleve mellemtimer uden vikardækning og vil kun få vikar i ydertimer såfremt undervisningstilbudet er relevant. Elever sendes hjem med selvstændige opgaver. Når der gives selvstændige opgaver, forventes det at eleverne tager ansvar for egen læring. Ved varslet fravær skal der foreligge undervisningsforslag og materiale til de berørte timer. Ved øvrigt fravær sørger læreren så vidt muligt for materialer til vikaren. Informationer fra den fraværende lærer til vikaren sker via skolens interne/elektroniske konference på Skolekom. Vikaren forsøger at skabe kontinuitet i undervisningen. I ekstreme situationer med megen fravær kan det blive nødvendigt kun at tilgodese skolens tilsynspligt. Det er under alle forhold ledelsens ret og pligt at vurdere og disponere, så der tages hensyn til elever, undervisning og økonomi. Principperne er ikke blevet opdateret i de seneste år, hvorfor der er et par formelle fejl i ovennævnte. De grundlæggende tanker følges dog i forbindelse med skolens vikardækning. 9

10 Hvordan arbejder skolen i øvrigt med området - Her tænkes på: Planlagt fravær Længerevarende sygdom Teamets samarbejde om kvaliteten af undervisning ved vikardækning SkoleIntra s vikarmodul udnyttes til at sikre en god kommunikation mellem fraværende lærer og vikaren. Skolens lærere udviser en meget stor grad af fleksibilitet ved løsning at længerevarende vikariater. 10

11 Børns overgange til skole og SFO Rammen for børns overgange til skole og fritidstilbud tager værdimæssigt udgangspunkt i Faxe Kommunes børnepolitik. I blandt de overordnede politiske målsætninger i børnepolitikken danner følgende 3 målsætninger grundlag for rammen for børns overgange til skole og fritidstilbud: I Faxe Kommune vil vi sammen med forældrene skabe helhed i børns og unges liv. I Faxe Kommune arbejdes tværfagligt og indsatsen skal forankres på tværs af forskellige faggrupper i institutioner og sektorer. I Faxe Kommune tager alt arbejde med børn og unge afsæt i, at se på ressourcer hos børnene, deres familie og deres netværk. Hvordan arbejdes der med skattekisten som et obligatorisk element? Første skoledag har børnene en skattekiste med, som dels rummer ting fra børnehaven; men også hjemmefra, og som betyder noget for barnet. Det kan være en fjer, en sten, et billede. Der arbejdes med elementer fra skattekisten både i undervisningen og i SFO. Hvordan organiseres besøg fritidshjem/sfo og skole som obligatorisk element? En formiddag i marts besøger børnehaveklasselederne børnehaverne. Den første kontakt etableres, og der arbejdes med forskellige skolerelaterede aktiviteter. I begyndelsen af maj, efter der er foretaget klassedannelse, kommer børnene på besøg én hel dag på skolen. De er først med i børnehaveklassen og om eftermiddagen i SFO. I maj, inden opstart i SFO 1. juni, afholdes forældremøde, hvor der gives en grundig orientering om livet og dagligdagen i SFO. Der er en forventningsafstemning og der informeres om I-portalen. Midt i juni kommer børn og forældre sammen på besøg i børnehaveklassen. For børnene er det første gang de er sammen som klasse. For forældrene er det deres første gang sammen som klasseforældre. Ledelsen informerer om skolen, forventningerne og praktiske forhold som for eksempel forældreintra. I dette møde deltager vores skolebestyrelse med et oplæg om forældresamarbejde og skolebestyrelsens arbejde. Der vælges repræsentanter til forældrerådet, hvilket der er stor gavn af, når skoleåret starter op. I september besøger de nye børnehaveklassebørn sammen med deres børnehaveklasseleder og skolepædagog deres gamle børnehave. 11

12 Hvordan anvendes udviklingsskemaerne? Udviklingsskemaerne rummer vigtig viden og bidrager til at denne ikke går tabt. Ligeledes er der åbenhed om, hvilken viden der er overleveret. Skemaerne læses af SFO-personale, børnehaveklasseledere og leder. Bliver der efterfølgende behov i forbindelse med et barns udvikling eller trivsel anvendes skemaerne til det samlede billede. Hvordan håndteres overleveringsmøderne mellem Skole/SFO og daginstitution? Efter indskrivningen er på plads aftales overleveringsmødet. Det afholdes i begyndelsen af marts med deltagelse af de primære voksne fra børnehaven, børnehaveklasselederne, skolepædagoger som repræsentanter fra SFO og skolens ledelse. Forinden har børnehaven indhentet forældrenes underskrift til samtykkeerklæringen, således at oplysninger kan udveksles. Relevante forhold om det enkelte barn drøftes og vigtig viden udveksles. Hvordan inddrages forældrene i overgangsprocesserne? På skolens hjemmeside har vi udarbejdet et menupunkt, som grundigt informerer om skolestart på Bavneskolen. Der orienteres om emner som at være skoleparat, forudsætninger for skolestart, dagligdagen i børnehaveklassen, læseparat, at opleve succes og venskaber. Forældrene orienteres op til indskrivningen om disse informationer. Forinden selve indskrivningen har de også en samtale i børnehaven om deres barn og barnets udvikling i relation til skolestart. Ved indskrivningen har skolens ledere en samtale med de enkelte forældrepar og familien får god tid til at besøge børnehaveklasserne og SFO og få en samtale med personalet. Der afholdes informations- og forældremøder i både SFO og skolen i løbet af foråret, forud for opstarten. Er der behov arrangeres netværksmøder med forældrene og relevante fagpersoner forud for skolestart. Er der forhold som gør sig gældende i relation til klassedannelsen søges dette indarbejdet. 12

13 Medvirker den konkrete praksis i at understøtte og muliggøre social inklusion og hvordan? Vi oplever meget tydeligt, at den konkrete praksis medvirker til at højne den sociale inklusion. Der er mange aktiviteter, som er iværksat inden den egentlige skolestart, der medvirker til at børnene tidligt oplever social inklusion. Vi ser også at starten i SFO 1. juni har en gavnlig effekt på alle børnenes kendskaber til hinanden og som har en gunstig effekt på venskaber. At vores børnehaveklasser har lokale ved siden af hinanden medvirker til megen aktivitet på tværs og dette understøttes af aktiviteter i SFO. Vi har også kunnet mærke på børnene, at vores børnehaver gennem de sidste par år har haft langt tættere samarbejdsrelationer og arbejdet med mange skoleforberedende aktiviteter på tværs. 13

14 Tal og faktadel Vi gør afstanden kort til Undervisning af høj kvalitet Evaluering: Redegørelse af de enkelte skolers pædagogiske processer herunder beskrivelse af tilrettelæggelse af den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse ( 8 stk. 2.1): På hvilken måde evaluerer skolen elevernes udbytte af undervisningen, udover de nationale test Diagnostiske prøver Egne test Karakter Skoleudtalelse Klassekonferencer Elevsamtaler Andet Ja x nej Skole/hjemsamarbejdet: Redegørelse af de enkelte skolers pædagogiske processer, herunder beskrivelse af tilrettelæggelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner ( 8 stk. 2.2): ja nej Har skolen vedtaget regler om telefonisk kontakt (forældre/lærere) x Har skolen principper/retningslinier for kontakt via mail x Muligheden for personlig kontakt på skolen x Anvendes hjemmebesøg x Hvordan anvender skolen elevplaner: ja nej til orientering som baggrund for skolehjem samtale x som journal, der løbende føres af elev, forældre og lærere x andet x 14

15 Specialpædagogiske processer: Redegørelse af de enkelte skolers pædagogiske processer herunder beskrivelse af den specialpædagogiske bistand ( 8 stk. 2.3) Specialpædagogisk bistand ja nej Er der udarbejdet principper for specialpædagogisk bistand Har skolen en koordinerende lærer for specialpædagogisk bistand/indsats Er indsatsen organiseret som støtte til enkeltelever i normalklassen Er indsatsen organiseret som undervisning på særskilte hold x Lektionsforbrug Specialklasserække Andre specialklasser Specialpædagogisk bistand Antal lektioner forbrugt på specialpædagogisk bistand. Optalt for et skoleår 360 Antal lektioner forbrugt på AKT 279 Hvor meget tid anvender skolen til (Ikke UV.Tid) timer Testlærerne 125 AKT lærerne 20 Læsevejleder 160 Specialcenter koordinator 35 SSP lærerne 150 Holddannelse ja nej Er der udarbejdet principper for holddannelse: 15

16 Lektionsforbrug Specialklasser Normalklasser Antal lektioner forbrugt på holddannelse Optalt for et skoleår Dansk som andet sprog ja nej Er der udarbejdet principper for dansk som andet sprog Er indsatsen organiseret som støtte til enkeltelever i normalklassen Er indsatsen organiseret som undervisning på særskilte hold Lektionsforbrug Antal Antal elever med dansk som 2. sprog 4 Antal lektioner forbrugt på dansk som andet sprog Optalt for et skoleår 30 16

17 Lærernes uddannelsesniveau I hvilket omfang undervisningen varetages af lærere med linjefagsuddannelse i faget, eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse ( 7 stk. 5.2) Antal lærere med eller uden linjefag Engelsk Ty/Fr Hist Krist Samf Mat N/T Dansk Engelsk A: Antal lærere der underviser i faget B: linjefag C: eller kompetencer svarende hertil* D: ikke linjefag Geo Bio Fy/Ke Idræt Mu Billed Hånd Sløjd Hjem A: Antal lærere der underviser i faget B: linjefag C: eller kompetencer svarende hertil* D: ikke linjefag * minimum 5 års uv. erfaring Specialpædagogik I hvilket omfang undervisningen af børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, varetages af lærere med linjefagsuddannelse i specialpædagogik eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse ( 7 stk.5.3) Uddannelsesniveau: Uddannelsesniveau Antal lærere med særlig efteruddannelse, linjefag Antal lærere uden særlig efteruddannelse Special klasserække Andre specialklasser Specialpædagogisk bistand 2 0 Dansk som andetsprog I hvilket omfang undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med linjefagsuddannelse i dansk som andetsprog eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. ( 7 stk. 5.4) Antal tilknyttede lærer Antal lærere med særlig efteruddannelse, linjefag Antal lærere uden særlig efteruddannelse

18 Efteruddannelse og kompetenceudvikling: Lærersammensætning Kvinder Mænd I alt Procent 0-30 år år år år år i alt Pædagogisk personale (ikke SFO) Kvinder Mænd I alt Procent 0-30 år år år år år i alt 1 1 Ledelsen (kun skoledel) Kvinder Mænd I alt Procent 0-30 år år år år år i alt Efteruddannelse og kompetenceudvikling I hvilket omfang der er anvendt midler til efteruddannelse eller kompetenceudvikling i øvrigt af lærerne ( 7 stk.5.5) Antal timer Antal kroner Fagfaglig efter-/videreuddannelse Anden kompetenceudvikling

19 SFO: Er der udarbejdet principper for SFO/Skole samarbejdet Er der brobygningsordning i SFO en Er der brobygningssamarbejde daginstitutioner/sfo ja nej Pædagogisk personale Kvinder Mænd I alt Procent 0-30 år år , år , år , år ,5 i alt Ledelsen SFO Kvinder Mænd I alt Procent 0-30 år år år år år i alt

20 De gode resultater Oplysninger om resultater vedr. karaktergivning ved folkeskolens afgangsprøve ( 9 stk. 1.1): Karaktergennemsnit FSA 2010/ /12 9. klasse ST FSA ST FSA Dansk - Læsning 6,09 5,56 7,17 5,11 Dansk - Retskrivning 5,62 5,21 7,00 5,80 Dansk - Skr. fremstilling 6,74 6,00 7,57 6,91 Dansk - Orden 6,09 4,00 7,63 6,14 Dansk - Mundtlig 7,00 7,68 8,03 7,77 Matematik - Færdighed 5,65 5,97 6,11 6,51 Matematik - Problem 6,24 5,15 6,29 6,06 Matematik - Mundtlig 4,65 5,69 Engelsk - Skriftlig 6,62 7,15 7,34 Engelsk - Mundtlig 7,44 8,69 7,89 8,63 Tysk - Skriftlig 3,87 4,50 4,35 5,69 Tysk - Mundtlig 4,17 5,21 Fysik/Kemi - Praktisk/mund. 6,32 5,24 6,74 5,66 Biologi 6,38 5,67 6,94 Biologi - Skriftlig 7,00 5,69 Geografi 6,41 7,17 Geografi - Skriftlig 5,61 5,89 Historie 4,74 5,74 Historie - mundtlig 6,29 5,86 Samfundsfag 6,24 5,26 6,03 Samfundsfag - mdt 4,89 Kristendomskundskab 5,44 6,31 Kristendomskundskab -mdt Fri selvvalgt opgave 8,13 7,57 20

21 Overgang til ungdomsuddannelserne klasserne, Bavneskolen Antal elever der har ønsket/fra afgangsskole Antal % 10. kl. Folkeskole kl. Kommunale ungdomsskole kl. Specialskole for børn kl. Husholdnings- ell. Håndarbejdsskole kl. Friskole ell. private grundskole kl. Efterskole Bil, fly og andre transportmidler 1 3 Bygge og anlæg 0 Bygnings- og brugerservice 0 Dyr, planter og natur 0 Krop og stil 0 Mad til mennesker 1 3 Medieproduktion 0 Merkantil 0 Produktion og udvikling 0 Strøm, styring og IT 1 3 Sundhed, omsorg og pædagogik 0 Transport og logistik 0 Individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse 0 ST EU 0 HF 0 STK 0 HT 2 6 HH 5 14 Meddelelse om andre aktiviteter 2 6 I alt ,0 21

22 Vi gør afstanden kort til lige muligheder for alle Angivelse af hvor mange børn i kommunen, der er henvist til undervisning i henholdsvis specialklasser eller specialskoler indenfor kommunens eget skolevæsen, specialklasser eller specialskoler i andre kommuners skolevæsen, regionernes undervisningstilbud samt dagbehandlingstilbud og anbringelser ( 7 stk. 6): Børn i specialklasser og specialskoler: Internt Antal elever Specialklasser Læseklasser Enkeltintegreret elever Antal børn henvist til Interne tilbud Skolen ved skoven Autistklassen Sofiendalskolen Øen Centerklassen Hylleholt Skole Centerklassen Karise Skole Erhvervsklasse 1 Erhvervsklasse 2 Erhvervsklasse 3 Drengeklassen Pigeklassen Fra Faxe Fra andre kommuner Eksternt (Andre kommuner, Regioner, selvejende institutioner) Antal børn henvist til eksterne tilbud i andre kommuner Specialskoler specialklasser Antal børn henvist til eksterne tilbud i regioner Specialklasser Andre eksterne tilbud Dagbehandlingstilbud Anbringelser Fra Faxe Klager over Kommunen til Klagenævnet for specialundervisning samt klager til kommunalbestyrelsen i henhold til lovens 51, stk. 1 ( 9 stk. 4) Klager over kommunen til klagenævnet for specialundervisning Antal klager 22

23 Fakta om skolerne og økonomi: Tidsforbrug, ressourcer og økonomi: Antal medarbejdere (opgjort pr. fuldtidsstillinger) lærere 25,85 pædagoger 7,4 TAP ere 0 ledelse 1,4 Antal elever opgjort pr Klassetrin og spor Klassetrin og spor 2011/2012 Antal klasser Antal elever 0 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. 0 0 Sum Elevfravær pga. sygdom, fraværsprocent, sygedage pr. elev. Antal elever pr Sygefravær Ulovligt fravær Lovligt fravær Total antal fraværsdage Fraværsdage i snit pr. elev Fravær i % pr. elev Sygedage i snit pr. elev Sygedage i % af samlet fravær ,7 7,8 58,7 23

24 Vikardækning af aflyste timer. Fravær Antal lektioner der er aflyst 136 Antal lektioner læst med timelønnede vikarer Antal vikar lektioner læst af skolens egne lærere 936 Antal lektioner hvor eleverne har arbejdet alene 7 Lektioner i alt med vikar behov Samlet antal undervisningslektioner Fravær i procent Vikar behov i procent af planlagte timer 12,1 Antal lektioner der er aflyst i % af vikarbehov 5,3 Antal lektioner læst med timelønnede vikarer i % af vikar behov 58,2 Antal vikar lektioner læst af skolens egne lærere 36,2 Antal lektioner hvor eleverne har arbejdet alene 0,3 Lærerens undervisningstimetal Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning og planlagte lektioner (undervisningstimer, holdtimer, timer til specialpædagogisk bistand) Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til Procent undervisning og planlagte lektioner 40,2 24

25 Planlagte og aflyste skematimer Planlagte/afholdte skematimer opgjort i lektioner Planlagt Aflyst 0 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. 0 0 Sum Gennemførelsesprocent hele skolen 99,4 0,6 25

26 Budget: Strukturtekst Opr. vedt. Budget 2011 Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 Restkorrigeret årsbudget 2011 Forbr. pct 2011 Bavneskolen 01 Folkeskoler 400 Personale , Materiale- og aktivitetsudgifter , It, inventar og materiel , Grunde og bygninger , Indtægter , Budgetoverførsel GRAND TOTAL ,56 SFOdin Bavneskolen 05 Skolefritidsordninger 400 Personale , Materiale- og aktivitetsudgifter , It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter 950 Budgetoverførsel GRAND TOTAL ,99 Gennemsnitlige udgifter skoleåret 2011/2012 Gennemsnitlig udgift pr. elev, normalklasser Korr. vedt. budget 2011 Gennemsnitlig udgift pr. elev Til undervisningsmidler + elevaktiviteter

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010 - Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS FORORD SAMMENFATTENDE VURDERING... 3 2. PRÆSENTATION

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet Struer Kommune 2008 Struer Kommune 20. oktober 2008 Endelig udgave Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 5 2.0 DET FAGLIGE NIVEAU... 5 2.1 Afgangsprøver... 6 2.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ODSHERRED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

KVALITETSRAPPORT FOR ODSHERRED KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT FOR ODSHERRED KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2011/2012 1. Forord... 4 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 4 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 5 4. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen FANØ KOMMUNE K Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-2012 Indhold Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale skolevæsen 2011-2012.... 3 Forord.... 3 Indsatsområder.... 3 Fysiske rammer:...

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere