Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion"

Transkript

1 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden idéen blev rigtig kendt med bogen Oprør fra midten, der kom i Første gang var i begyndelsen af 1980 erne og anden gang i begyndelsen af 1990 erne; ellers har borgerløn/medborgarlönsspørgsmålet været uden for den politiske dagsorden. Hvad vil det sige at være på/uden for den politiske dagsorden, og hvorledes kan man som politisk bevægelse handle i sådanne situationer? Lidt historie Bogen Oprør fra midten fik så stor succes (den blev i løbet af nogle år solgt i over eksemplarer), at forfatterne besluttede at danne en ny græsrodsbevægelse, Midteroprøret, der i begyndelsen oplevede en vis tilslutning (i starten var der ca abonnenter på deres blad). Det kom overraskende for initiativtagerne, at det element i den utopi, som Oprør fra midten havde fremlagt, der var mest populært, var borgerløn/medborgarlönsspørgsmålet. Det bevirkede, at den nye bevægelse først i 1980 erne arrangerede nogle møder og udgav en bog om netop dette spørgsmål (Borgerløn og beskæftigelse, 1984). Borgerløn/medborgarlön kom derved på den politiske dagsorden. Det viste sig ved, at nogle fremtrædende politikere i både Det radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti og Socialdemokratiet viste interesse og sympati for ideen, samt at nogle opinionsdannere skrev i pressen. Om end ideen langtfra blev støttet af de politiske partier, blev den dog af nogle politikere betragtet som en seriøs fremtidsmulighed. I slutningen af 1980 erne tabte Midteroprøret imidlertid pusten, og borgerløn/medborgarlönsspørgsmålet gled langsomt ud af den politiske dagsorden. Det kom ikke desto mindre tilbage på den politiske dagsorden, særligt i perioden Tanken blev nu rejst af nye aktører. Det var de udstødte selv, af outsidere i det arbejdsmarkedspolitiske system (både i fagbevægelsen og blandt arbejdsgiverne), samt af medlemmer i flere politiske partier (Det Radikale Ven-

2 2 stre, Socialistisk Folkeparti, Kristelig Folkeparti, Venstre og Enhedslisten). Det betød, at spørgsmålet blev debatteret på flere partiers landmøder, blev taget op af Socialkommissionen og endda opnåede at blive behandlet af økonomiministeriet. Siden 1995, da arbejdsløsheden (ca. 12 %) begyndte at falde, har borgerløn/medborgarlön ikke været på den politiske dagsorden. Skønt den danske Borgerlønsbevægelse, der blev dannet i år 2000, gentagne gange har forsøgt at få det på den politiske dagsorden, er det ikke rigtig lykkedes at få en bred debat, hvor politiske partier og opinionsdannere har deltaget. Hvad vil det sige at være ekskluderet? Man kan sige, at Borgerløns-/medborgarlönsbevægelsen befinder sig uden for den dominerende politiske dagsorden; den er ekskluderet. Den dominerende dagsorden i Danmark i dag siger, at velfærdssamfundet har brug for reformer på grund af befolkningens ændrede alderssammensætning. Der er behov for at øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen, samt at målrette velfærdsydelserne til de grupper, der har mest behov for hjælp. Den politiske hovedtendens peger i retning af at beskære overførselsindkomsterne, øge kontrollen og skærpe arbejdspligten. Herudenfor står Borgerløns-/medborgarlönsbevægelsen med sine krav: 1. I stedet for at målrette overførselsindkomsterne til de svageste, at rationalisere dem og gøre dem mere universelle i retning af en universel basisindkomst. 2. I stedet for at sænke overførselsindkomsterne for at det skal kunne betale sig at arbejde, vil man fjerne modregningsreglerne fra en universel basisindkomst, så det altid kan betale sig at arbejde. 3. I stedet for øget kontrol, vil man give fuldstændig valgfrihed til at tage arbejde (eller aktivering) eller lade være at tage arbejde. 4. I stedet for at lægge vægten på arbejdspligten, vil man lægge vægten på etablering af en ny basisrettighed til en indkomst som led i styrkelsen af medborgerskabet. Den dominerende dagsordens vægtlægning på arbejde, kontrol, beskæring og pligt til arbejde, kan beskrives som stående i diametral modsætning til Borgerløns-/medborgarlönsbevægelsens vægtlægning på arbejde (aktivitet) i videre forstand, frivillighed, sikkerhed og ny ret til en grundindkomst.

3 3 Hvis man forsøger at sige det modsatte af den dominerende politiske dagsorden, har man ofte svært ved at trænge igennem i den bredere offentlighed med læserbreve og artikler. Man bliver ikke taget alvorlig, man bliver betragtet som teoretisk, verdensfjern, uansvarlig og utopisk. Det er de retoriske eksklusionsmekanismer, Borgerløns-/medborgarlönsbevægelsen ofte møder. Derfor optræder borgerløn/medborgarlön også tit som en negativ stigmatiseringsbetegnelse. Hvis man vil distancere sig fra en politisk aktør, kan man sige, at hans synspunkter minder om borgerløn/medborgarlön, hvorved man har stemplet ham som uansvarlig og helt urealistisk. Tendens til at blive inkluderet Hvis man skal tages alvorlig i den brede offentlige opinion skal man vise ansvarlighed, pragmatisk sans, villighed til at gå på kompromis og acceptere den nationaløkonomiske ekspertises beskrivelse af velfærdsproblemerne. Hvis man igennem længere tid har oplevet at være ekskluderet af den dominerende politiske offentlighed, kan der opstå den reaktion, at man efterhånden bliver præget af den stigmatisering, man er udsat for. Man kan komme til at føle, at ens synspunkt (borgerløn/medborgarlön) måske også er for meget, for urealistisk i øjeblikket. Man begynder at tænke, hvorfor fastholde begrebet borgerløn/medborgarlön, et slogan, når vi ikke kan komme igennem med vores budskab? Så hvis man meget gerne vil i kontakt med den dominerende offentlighed, nogle allierede, som ikke er rigtige borgerløn/medborgarlönstilhængere, vil man naturligt forsøge at nærme sig deres dagsorden, at gøre borgerløns-/medborgarlönsbudskabet mindre radikalt og mere spiseligt. En konklusion af det kan være, at man synes det er bedre at tale om deltagelsesindkomst, nye orlovs ordninger, klippekortmodeller, alternativt arbejdsmarked og en forbedring af aktiveringsordningerne end at fastholde den rene borgerløns-/medborgarlönsmodel. Kommer vi ikke længere ved at alliere os med kræfter, der arbejder for sådanne forskellige borgerløn/medborgarlönslignende arrangementer end at fastholde den rene borgerløns-/medborgarlönside? Tendens til at blive ekskluderet En anden reaktion på, at man ikke kan slå igennem i offentligheden med det rene borgerløns- /medborgarlönsbudskab er, at se borgerløn/medborgarlön som noget der er for lidt til at sætte en

4 4 anden dagsorden og komme i kontakt med grupper, der ønsker et brud med den herskende dagsorden. Tankegangen er, at man ikke overbeviser nogen, som virkelig er optaget af, at hele systemet må ændres ved kun at komme med forslag om en isoleret borgerløns-/medborgarlönsreform. En sådan reform peger desuden også i meget forskellige retninger. Hvis man vil ændre systemet, er borgerløn/medborgarlön kun et delelement. Borgerløn/medborgarlön bliver først rigtig overbevisende, hvis det kædes sammen med andre reformer. Hvis man ønsker at gå i liberalistisk retning, må det kædes sammen med privatiseringer og mere radikale skattereformer. Hvis man ønsker at gå i socialistisk retning, må det kædes sammen med andre elementer i et økonomisk demokrati, og hvis man er human-økologisk orienteret må det kædes sammen med en økologisk skattereform og andre økologiske eksperimenter. Farerne ved inkludering og ved yderligere ekskludering Det er naturligt, nødvendigt og legitimt hele tiden at forsøge at få kontakt med grupper, som nok har en vis sympati for borgerløn/medborgarlönstanken, men som ikke kan tilslutte sig den rene borgerløns-/medborgarlönsmodel. Hvis man imidlertid i bestræbelsen efter at samarbejde med disse folk nedtoner den rene borgerløns-/medborgarlönsmodel som mål og efterhånden i praksis kun interesserer os for forskellige måder at reformere det bestående system lidt ved at ændre forskellige ting i systemet og bevidst stræbe efter at undgå at tale om borgerløn/medborgarlön, bliver man langsomt inkluderet og mister særpræget som borgerløns-/medborgarlönsbevægelse. Omvendt kan der også en fare i at forsøge at give Borgerløns-/medborgarlönsbevægelsen en bredere målsætning end den allerede har, dvs. forsøge at diskutere sig frem til et bredere politisk program for en alternativ bevægelse, hvori borgerløn/medborgarlön kun er ét element. Det kan føre til, at man som tværpolitisk bevægelse bliver uenige om økologien, EU, indvandrerpolitikken og kapitalismen, at man kan komme til at opgive bevægelsens bevidst valgte tværpolitiske karakter. Måske vil man så opleve, at bevægelsen vil have endnu sværere ved at slå igennem, og blive endnu mere ekskluderet, end man er i forvejen. Hvad skal man så gøre? Idealet for en social bevægelse, der vil ændre systemet er at være placeret i en position, hvor den hverken er inkluderet eller ekskluderet. I en sådan position er den en del af den politiske dagsorden, uden at være underlagt dens dominerende strømning. Den har forbindelser og alliancer til aktører i

5 5 systemet, og modsiger samtidig systemet på afgørende punkter. Det er den norske retsfilosof Thomas Mathiesens budskab i bogen Makt og Motmakt (Pax 1982). Ved at være placeret i en mellemposition har bevægelsen muligheden for at flytte og ændre systemet, hvorimod man er magtesløs både som inkluderet og ekskluderet. Opgaven består i meget høj grad i hele tiden at forsøge at vise, at borgerløn/medborgarlön netop bryder den dualistiske opfattelse, som bruges i den dominerende politiske dagsorden til at uskadeliggøre og udelukke andre alternative opfattelser. Enten tilslutter man sig den dominerende opfattelses grundpræmisser og er ansvarlig, pragmatisk, går ind for kortsigtede reformer og er kompromissøgende, eller også er man uansvarlig, teoretisk, langsigtet, utopisk og lægger op til fundamentale ændringer i forhold til systemet. Det spændende ved borgerløns-/medborgarlönsspørgsmålet er, at det i høj grad bryder med denne dualistiske opfattelse. Det knytter både an til nogle helt praktiske problemer og reformer. Det ligger både i forlængelse af træk i det bestående system og bryder med andre tendenser. Det vedrører både kortsigtede spørgsmål og har langsigtede perspektiver. Det udtrykker både en enighed med træk i det nuværende velfærdssystem og en uenighed med andre træk. Med nogle andre ord skal borgerløns-/medborgarlönsspørgsmålet, hvis det skal være i stand til at sprænge den dualistiske opfattelse, på en gang være realistisk og utopisk forstået således, at det både skal vises, at det kan gennemføres indenfor en realistisk horisont og med realistiske omkostninger og samtidig være udtryk for en ny opfattelse af retfærdighed, der ophæver nogle af de uretfærdigheder, som eksisterer i det nuværende system. Borgerløn/medborgarlön er økonomisk realistisk og ligger i forlængelse af træk i det bestående system (overlov, overgangsydelse, folkepension, efterløn m.v.), og bryder samtidig med hovedtendenser i systemet, aktiveringstvangen (arbejdspligten). I denne antologi er der i flere artikler blevet argumenteret for, at borgerløn/medborgarlön vil kunne skabe en ny og udvidet frihed for alle borgere, fordi den er knyttet til medborgerskabet. Det er en reel frihed, hvilket vil sige, at det er en kombination af en negativ frihed (fra materiel afsavn og kontrol) og giver en positiv frihed (muligheder for at gøre en række valg). Denne frihed har forskellige dimensioner. Det er for det første en frihed i forhold til markedet, fordi man på den ene side

6 6 med en borgerløn/medborgarlön ikke er tvunget til at sælge sin arbejdskraft og på den anden side bliver gunstigere stillet til at sælge denne arbejdskraft eller slå sig ned som selvstændig. I forhold til staten skaber den en frihed ved at fjerne arbejdstvangen og klientgørelsen. Og i forhold til familien skaber den en økonomisk uafhængighed af ægtefæller og forældre, mens den i det civile samfund skaber nye frihedsmuligheder til at deltage i det politiske liv. Samlet set vil den være en væsentlig demokratisk fornyelse. I fremtiden bør et hovedargumentet for borgerløn/medborgarlön derfor være, at det er et element, der er med til at bevare og nyudvikle vores demokrati. I Danmark er det blevet så populært, at begrunde politiske indgreb med, at det styrker sammenhængskraften i samfundet. Det kan opfattes som et andet ord for demokratiet. Der ligger en opgave for Borgerløns-/Medborgarlönsbevægelsen i at argumentere for at borgerløn/medborgarlön/medborgarlön netop er et vigtigt element til at styrke sammenhængskraften i samfundet. Velfærdssamfundet er ved at blive et rent (løn)arbejdssamfund, hvorfor der er behov udvikling af ny demokratiske rettighed, ret til borgerløn/medborgarlön, der vil gøre det til et ægte medborgersamfund. Artikel i Retten til basisindkomst. En demokratisk frigørelse. red. / Erik Christensen; Karsten Lieberkind ; Christian Ydesen. Göteborg : Nordic Summer University Press, s

Borgerløns-debattens historie i Danmark i

Borgerløns-debattens historie i Danmark i Borgerløns-debattens historie i Danmark i 1 Erik Christensen Indledning Borgerløn kan defineres som en generel ret til for alle borgere til en ydelse fra staten, hvor man kan leve på et beskedent materielt

Læs mere

Visioner for velfærd og miljø

Visioner for velfærd og miljø 1 Visioner for velfærd og miljø Erik Christensen Indledning Da regeringen i 2003 nedsætter en velfærdskommission, (Regeringens Velfærdskommission (RVK)) får den et kommissorium, der opstiller en række

Læs mere

Marginaliserede og udstødte. - Hverdagsliv og velfærd. Januar 2002. Mette Marie Juul CASA

Marginaliserede og udstødte. - Hverdagsliv og velfærd. Januar 2002. Mette Marie Juul CASA Marginaliserede og udstødte - Hverdagsliv og velfærd Januar 2002 Mette Marie Juul CASA CASA Marginaliserede og udstødte - Hverdagsliv og velfærd Januar 2001 Mette Marie Juul Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Det økologiske økonomiparadigme

Det økologiske økonomiparadigme Det økologiske økonomiparadigme - en sproglig genopdagelse af den aristoteliske økonomiforståelse af Erik Christensen I denne artikel vil jeg præsentere det videnskabsfilosofiske grundlag for det nye økologiske

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

Røde og grønne tråde i min forskning

Røde og grønne tråde i min forskning 1 Erik Christensen Afskedsforelæsning den 25. juni 2010 kl. 13. Røde og grønne tråde i min forskning Indledning Det er dejligt at se så mange forskellige mennesker komme til min afskedsforelæsning. Her

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Da den amerikanske historiker Daniel Levine i 1970 erne studerede

Da den amerikanske historiker Daniel Levine i 1970 erne studerede Velfærdsstaten i forhandlingsdemokratiets skygge Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard Da den amerikanske historiker Daniel Levine i 1970 erne studerede den danske velfærdsstats tidlige historie,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve M: Noget af det vi sådan ikke rigtig har kunnet finde ud af selv er, hvad formålet med den her børnefamilieydelse oprindeligt har været. Så

Læs mere

Et nyt syn på jord, arbejde og penge

Et nyt syn på jord, arbejde og penge Et nyt syn på jord, arbejde og penge Grundlæggende reformer af det økonomiske system Lars Bækgaard, Erik Christensen og Mikkel Klinge Nielsen Høringsoplæg af 20. september 2011 (til brug for høringen d.

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Aktivering Disciplinering til arbejde

Aktivering Disciplinering til arbejde Aktivering Disciplinering til arbejde Januar 2008 Iver Hornemann Møller, Jens Lind & Henning Hansen Aktivering Disciplinering til arbejde CASA, Februar, Januar 2008 ISBN 978-87-91795-73-2 Elektronisk udgave:

Læs mere

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Søren Christensen Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Generationsskiftet Et generationsskifte i en frivillig organisation er ofte en kompliceret og dramatisk

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

Ingen velfærd uden menneskeværd

Ingen velfærd uden menneskeværd Den Alternative Velfærdskommission Ingen velfærd uden menneskeværd Redaktion: Birthe Gamst og Lole Møller Socialpolitisk Forlag Ingen velfærd uden menneskeværd Redaktion: Birthe Gamst Lole Møller Illustrationer:

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere