Ældre mennesker og alkohol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre mennesker og alkohol"

Transkript

1 Version: Ældre mennesker og alkohol Alkoholfokus i ældreindsatsen I perioden august 2009 til august 2013 løber projektet Alkoholfokus i ældreindsatsen, som et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg og Rusmiddelcenter Silkeborg. Der har været flere formål med projektet, blandt andet at uddanne nøglemedarbejdere i forhold til alkoholproblematikker, afprøve alkoholinterventioner i forhold til brugere af hjemmeplejen, samt indsamle den evidens, der foreligger på området. I det følgende vil vi dels præsentere viden og erfaringer, der er indhentet i forbindelse med projektet, dels lægge op til hvilke tiltag, der sikre en blivende effekt af projektet også efter dets afslutning. Alkohol og dansk kultur Siden midten af 1970érne har forbruget af alkohol udgjort 12 liter ren alkohol pr. dansker over 14 år om året. Alkoholforbruget har ændret sig fra tidligere at være forbundet med særlige festlige lejligheder såsom bryllupper og konfirmationer til, at det i dag er en fast bestanddel af den danske husholdning. Alkohol er tæt forbundet med indbegrebet af dansk hygge og i mindre grad blevet problematiseret som et rusmiddel (Grønbæk, 2002). Der er meget fokus på unges problematiske rusmiddelbrug, mens ældre menneskers alkoholbrug i udpræget grad er et overset felt. Forskning viser, at alkohol kan have vidtrækkende sundhedsmæssige konsekvenser. Ifølge WHO er alkohol medvirkende årsag til 60 forskellige sygdomme, og årsag til omkring 10 % af den total sygdomsforekomst i Europa (Hallgren et al. 2009). Samfundsmæssige udfordringer Det faktum, at befolkningen er aldrende, og forbruget af alkohol blandt ældre er stigende, betyder, at Silkeborg Kommune står overfor nogle sundhedsmæssige og sociale udfordringer både aktuelt og i fremtiden. I Silkeborg Kommune forventes således en stigning i antallet af borgere på 52 % blandt de 67+årige i løbet af de følgende 12 år (se bilag 1). Det betyder, at det totale antal borgere med et problematisk alkoholforbrug vil stige, og der er derfor behov for at overveje konsekvenserne af denne udvikling. Ældre mennesker i Danmark har et højt alkoholforbrug og medicinforbrug Ældre borgere over 65 år er den gruppe, som næstefter de unge < 25 år, har det højeste alkoholforbrug i Danmark (http://www.kram-undersoegelsen.dk) (se desuden bilag 3). De ældre er den gruppe i befolkningen, som har det største medicinforbrug. En femtedel af alle ældre i Danmark bruger 5 eller flere lægemidler sammen. Desuden bruger de 65+årige % af alt receptpligtig medicin (http://min.medicin.dk/indledningsafsnit/afsnit/3600). Ældre mennesker er mere sårbare overfor medicin og alkohol Alkohol har indflydelse på virkningen af megen medicin, idet alkohol enten kan forstærke eller formindske medicinens effekt. Ved samtidig brug af eksempelvis benzodiazepin og alkohol forstærkes alkoholens effekt, og der er stor risiko for fald. Man skønner, at 10 % af indlæggelserne som følge af fald skyldes alkoholforbrug (http://sund-by- net.dk/uploads/media/aeldre_og_alkohol_- _Kbh_Kommune Jane_Soerensen_og_Annette_Kann.pdf). Ældre mennesker er mere følsomme 1

2 overfor alkohol, fordi de har mindre muskelmasse, og derved får en højere alkoholpromille end yngre mennesker. De biologiske forandringer forbundet med aldring og en øgning i medicinforbruget betyder derfor, at ældre mennesker er mere sårbare overfor alkohols negative effekter. 9 ud af 10 medarbejdere kender alkoholproblematik hos borgere I projektet: Alkoholfokus i Ældreindsatsen i Silkeborg Kommune er der blandt andet lavet en spørgeskemaundersøgelse, som viser, at over 90 % af medarbejderne har eller har haft kontakt med en borger med et problematisk alkoholforbrug, og 13 % af medarbejderne kommer dagligt hos en borger med et problematisk alkoholforbrug. Der er altså stor berøring med borgere med problematisk alkoholforbrug. Der er i sundhedsuddannelserne i dag ikke et obligatorisk fag om rusmidler, og hvordan man som medarbejder håndterer alkoholproblemstillinger hos borgerne. Der er stor mangel på sundhedsfaglig viden indenfor området. Spørgeskemaundersøgelsens resultater understøttes af andre undersøgelser senest en større undersøgelse foretaget af FOA (se bilag 4). Alkoholintervention betaler sig En selvrapporteret spørgeskemaundersøgelse i Hjemmeplejen ligeledes fra projektet: Alkoholfokus i Ældreindsatsen viser, at 10 % af borgerne har indikation på alkoholproblemer. Andelen af borgere med alkoholproblematik kan således formodes at svare til forekomsten af borgere med diverse demenssygdomme (http://www.videnscenterfordemens.dk/media/940047/hele%20landet%20og%20regioner.pdf). I dag eksisterer en målrettet indsats på demensområdet blandt andet via demenskonsulenter i hjemmeplejen. Til forskel fra demenssygdomme vil en borger med alkoholproblematik i mange tilfælde kunne vende tilbage til en tilværelse som selvhjulpen, hvis der sættes ind med alkoholintervention. Ældre borgere kan ligesom andre aldersgrupper ændre på deres alkoholvaner og nyere forskning viser, at alkoholbehandling har effekt for gruppen af ældre borgere (Nielsen og Søgård, 2011). Erfaringer fra projektet i Silkeborg viser, at de ældre borgere ofte gerne vil have hjælp til at reducere deres alkoholforbrug. Projekt alkoholfokus i Ældreindsatsen er i søgelyset Alkoholfokus i ældreindsatsen har fået meget medieopmærksomhed (se bilag 2). Sundhedsstyrelsen har også udtrykt interessere i de resultater, som kommer frem. Flere kommuner har rettet henvendelse til projektet, fordi man ønsker at få viden og hjælp til at håndtere alkoholproblematikker i hjemmeplejen. Projektet er ligeledes i kontakt med KompetencecenterRus i Oslo samt Borgestadsklinikken i Skien i Norge, hvor man har udtrykt ønske om et nordisk samarbejde indenfor området. Der er desuden rettet henvendelse fra COK med ønske om at udbyde flere undervisningsforløb for medarbejdere i samarbejde med projektet. Flere SoSu-skoler har også taget kontakt til projektet med henblik på undervisning i alkoholviden og indsatser. 2

3 Bilag 1. Alder Forskel Udvikling 0 år ,5% 0-2 år ,6% 3-5 år ,9% 0-5 år ,3% 5 år ,1% 6-9 år ,7% år ,9% år ,0% 0-17 år ,7% 5-15 år ,5% år ,8% år ,9% år ,5% år ,3% år ,2% 80+ år ,7% Total ,4% Kilde: ZoomIn 3

4 Bilag 2 Medier Misbrugspolitisk magasin 3. årgang, december 2009 STOF Tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr. 14 vinter 2009/2010 Aftenshowet d. 15. marts med Aksel Appel, Lænken P4 Østjylland 27. dec Kristeligt Dagblad lørdag d. 13. marts 2010 Tekst TV d. 13. marts TV2 Øst 13. marts 2010 Midtjyllands Avis d. 17. marts 2010 Journaliststuderende d. 9. maj 2010 P1 morgen d. 21. maj 2010 P4 Østjylland d. 21. maj 2010 Radio 1 (Silkeborg) d. 21. maj 2010 Radioavisen d. 21. maj 2010 Journaliststuderende d. 22. maj 2010 Journaliststuderende d. 26. maj 2010 Freelancejournalist d. 26. maj 2010 Blå Kors blad nr. 2, 2010 Personaleblad Århus Kommune, Sundhed og Omsorg (maj 2010) P4 formiddag d. 31. maj 2010 Nordens Velfærdscenter d. 3. juni 2010 FOAs medlemsblad d. 5. juli 2010 Midtjyllands Avis d. 4. september 2010 Midtjyllands Avis d. 9. september 2010 (læserbrev) DR-nyheder (henvendelse) d. 7. september 2010 P4 Østjylland d. 12. oktober 2010 Gerontologi marts 2011 Misbrugspolitisk magasin RUS d. 5. april 2011 MJA. D. 9. maj 2011 P4østjylland d. 24. maj 2011 TV2østjylland d. 25. maj 2011 DR1 Tv-avisen d. 3. juni 2011 Kristeligt Dagblad, d. 22. nov Radio 24syv d. 22. nov P1-nyheder d. 22. nov Danske Kommuners Nyhedsmagasin, 22. nov TV2-nyhederne 22. nov Helse, nov Fyns stiftstidende, nov Nyhedsinformation for social og sundhedssektor, jan TV2 Østjylland, feb Jyske Vestkysten, feb Berlingske Nyhedsbureau 13. feb Journaliststuderende maj

5 Bilag 3 5

6 Bilag 4 FOA Kampagne og Analyse Februar 2012 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om at arbejde med borgere med et højt alkoholforbrug FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om arbejdet i ældreplejen med borgere med et højt alkoholforbrug. Spørgsmålene blev stilet til de medlemmer i medlemspanelet, der har oplyst, at de arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter (herunder aktivitetscentre eller genoptræningstilbud). Dette notat bygger på svar fra 816 medlemmer. Svarprocenten var ca. 68. Hovedresultaterne af undersøgelsen er: Knapt halvdelen af de medvirkende medlemmer fra hjemmeplejen og pleje-hjem/plejecentre har svaret ja til, at de i dag har at gøre med borgere, som de vurderer har et for højt alkoholforbrug (mere end 14 genstande om ugen for kvinder og mere end 21 genstande om ugen for mænd). Andelen er højere blandt medlemmer i hjemmeplejen end blandt medlemmer på pleje-hjem/plejecentre. De medlemmer, der har at gøre med borgere med et for højt alkoholforbrug, er blevet spurgt, i hvilken grad de ældres alkoholvaner gør det sværere for dem at udføre deres arbejde. 1 ud af 10 svarer, at det i høj grad gør det sværere for dem, og yderligere 5 ud af 10 svarer i nogen grad. 4 ud af 10 af de medlemmer i ældreplejen, der har med borgere med et for højt alkoholforbrug at gøre, har været i situationer pga. borgeres alkoholforbrug, som de fandt personligt grænseoverskridende. 4 ud af 10 af de medlemmer, der har at gøre med borgere med et for højt alkohol-forbrug, møder dagligt eller næsten dagligt sådanne ældre borgere i deres arbejde. For 1 ud af 3 af disse medlemmer sker det én eller flere gange om ugen. 6 ud af 10 af de medlemmer, der har at gøre med borgere med et for højt alkohol-forbrug, svarer ja til, at de ved præcist, hvor grænserne går for, hvad de skal/må hjælpe borgerne med mht. at købe alkohol, fjerne tomme flasker og lign. Andelen er højere blandt medlemmer i hjemmeplejen end blandt medlemmer på pleje-hjem/plejecentre. Lidt over en tredjedel af de medlemmer i ældreplejen, der har at gøre med borgere med et for højt alkoholforbrug, savner klarere retningslinjer end i dag for deres arbejde med disse borgere. Halvdelen savner ikke klarere retningslinjer, og resten har ikke kunnet tage stilling til spørgsmålet. 6

7 Litteraturliste Grønbæk, Morten, 2002, Fra konferencerapporten: En Åben debat om ældre og alkohol, Ældremobiliseringen. Hallgren Mats et al. 2009, Alcohol Consumption among elderly European Union citizen, Swedish National Institute of Public Health. Nielsen, Bent; Nielsen, Anette Søgaard; Lolk, Anette; Andersen, Kjeld Elderly alcoholics in outpatient treatment. I : Danish Medical Bulletin (Online), Vol. 57, Nr. 11, , s. A4209 Websider Jane_Soerensen_og_Annette_Kann.pdf 7

Projekt Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Danmark (2009-2013)

Projekt Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Danmark (2009-2013) Projekt Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Danmark (2009-2013) Oslo 2012 Christina Kudsk Nielsen og Henrik Munk www.silkeborgkommune.dk 1 Formål med projektet At afdække omfanget af problematisk

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

En alkoholindsats passer ikke ind i det eksisterende system

En alkoholindsats passer ikke ind i det eksisterende system 'ER DU ÆLDRE - VÆR SÆRLIG FORSIGTIG MED ALKOHOL' Sådan lyder det 7. råd i Sundhedsstyrelsens seneste udmelding om alkohol. De ældre vil faktisk gerne snakke alkoholproblemer med de professionelle i hjemmeplejen,

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 NYD LIVET, KØBENHAVNER KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD FÆRRE KØBENHAVNERE MED MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER s 5 1. TABUET OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkohol STOF nr. 16, 2010 Graviditet og alkohol For fosteret er alkohol suverænt det farligste af alle rusmidler. Sikrer man at alle gravide spørges til deres alkoholvaner, kan kvinder med alkoholproblemer lettere

Læs mere

Psykologers beskæftigelse 2010

Psykologers beskæftigelse 2010 Psykologers beskæftigelse 2010 En undersøgelse af tendenser og udvikling blandt psykologer på arbejdsmarkedet Stud.psych. Tobias Haastrup Holst & Cand.oecon. Niels Kjeldsen, konsulent i Dansk Psykolog

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 NG&RUS Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 Rapport over den første af to spørgeskemaundersøgelser på ungdomsuddannelserne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus Ungeprofilen:

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2013 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2013 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere