DI s efterårsprognose:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI s efterårsprognose:"

Transkript

1 Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk økonomi har været igennem en periode med voldsom tilbagegang. Nu er der udsigt til at væksten langsomt vil vende tilbage, men det har lange udsigter inden det tabte er vundet tilbage. Vi skal sandsynligvis noget ind i 2013, inden produktionen er tilbage på samme niveau som i første halvdel af Eksporten er faldet med 22 pct. Dansk eksport blev fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009 reduceret med 22 pct. svarende til 212 mia. kr. om året. Det bratte fald i eksporten er dog på ingen måde et specielt dansk fænomen. Den internationale handel faldt i samme periode med hele 33 pct. Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi Niveau Mia. kr. Procentvis mængdeændring Privat forbrug 851,2-0,2-4,5 3,3 Offentligt forbrug 463,0 1,5 1,6 1,0 Faste bruttoinvesteringer 366,3-5,0-9,5-4,4 Boliginvesteringer 107,7-9,8-12,1-6,4 Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 215,0-4,7-12,3-6,5 Offentlige investeringer 30,9 4,5 10,2 11,6 Lagerinvesteringer og residual 13,1 0,2-1,3 0,8 Indenlandsk efterspørgsel 1693,6-0,7-5,3 2,3 Eksport af varer og tjenester 950,9 2,2-8,0 0,1 Heraf varer 580,3-0,5-11,3-0,0 Import af varer og tjenester 911,1 3,4-11,2 4,3 Heraf varer 598,5 0,8-14,3 7,5 Bruttonationalprodukt 1733,5-1,2-3,7 0,3 Note: Ændringer i lagerinvesteringer er målt i procent af bruttonationalproduktet i det foregående år Kilde: Danmarks Statistik og DI Bedring i verdenshandelen Verdenshandelen er nu i bedring, især i Asien. Men det vil tage år, inden verdenshandelen er nået tilbage til samme niveau, som før krisen for alvor satte ind.

2 Vækst i eksporten i juli Det tager mange år at indhente det tabte Også herhjemme er der svage tegn på en bedring af situationen. Der var således en mindre stigning i eksporten i juli måned og erhvervslivets forventninger er blevet mindre negative i de senere måneder. Tilbagegangen har dog været så kraftig, at vi i hvert fald skal frem til 2. kvartal 2010, før der er udsigt til at vi får et kvartal, hvor afsætningen generelt er højere end i den tilsvarende periode året før. Og det vil tage væsentligt længere tid, inden vi når tilbage til samme produktionsniveau som i 2. kvartal Ved udgangen af 2010 ventes BNP (i faste priser) fortsat at være 3,7 pct. lavere end i 2. kvartal Vi skal således ind i 2012 eller sandsynligvis endda ind i 2013, inden det tabte er indhentet igen. Eksport og privat forbrug Mia. kr Mia. kr Privat forbrug Eksport Kilde: Danmarks Statistik og DI 200 Svag konkurrenceevne svækker fremgangen Betydeligt sving i lagrene Svag byggeaktivitet Bedringen i verdenshandelen ventes kun i begrænset omfang at slå igennem i form af en bedring af dansk eksport. Finanskrisen førte til en væsentlig nedskrivning af en række nabolandes valutakurser. Dertil kommer, at nok er den danske lønstigningstakt aftagende, men den aftager ikke lige så hurtigt som lønstigningstakten i udlandet. Dansk konkurrenceevne er derfor svækket væsentligt, hvorfor vores eksport vil udvikle sig relativt svagt. Stærkt faldende investeringer Udviklingen i virksomhedernes lagre har været med til at forstærke tilbagegangen både herhjemme og i udlandet. Lagrene er nedbragt væsentligt i den forløbne del af 2009, hvorfor produktionen er reduceret en del mere end den endelige afsætning. Mulighederne for lagerreduktioner er dog nu ved at være udtømte. En begyndende normalisering af lagersituationen vil derfor fremadrettet øge produktionen. Investeringer i boliger og erhvervsbygninger er reduceret væsentligt, og der er ikke udsigt til en hurtig bedring af situationen. Der er bygget mange boliger og erhvervslokaler, som står 2

3 tomme, hvilket dæmper byggeaktiviteten. Dertil kommer, at finanssektoren sandsynligvis er ret tilbageholdende med at finansiere nye byggeprojekter. De offentlige bygge- og anlægsinvesteringer stiger dog i disse år mere end på noget andet tidspunkt siden 1960 erne. Det mindsker tilbagegangen i byggeriet. 1 Ledig kapacitet fører til faldende investeringer Markant faldende beskæftigelse DI's arbejdsmarkedsbarometer Tilbageslaget har naturligvis ført til et mindre behov for investeringer i materiel. Derfor falder materielinvesteringerne kraftigt. Tilpasningen er dog næppe tilendebragt endnu. Investeringer har ofte en lang planlægningshorisont. Anlæg bestilles langt før investeringerne reelt gennemføres. Mange investeringer gennemføres derfor på nuværende tidspunkt alene fordi ordrer afgivet under bedre tider ikke kan annulleres. Dette gælder ikke mindst investeringer i skibe private job forsvinder Beskæftigelsen er faldet siden 1. kvartal sidste år, og det billede ventes at fortsætte i resten af 2009 og i Den faldende beskæftigelse ventes kun at ske i den private sektor. Beskæftigelsen i den offentlige sektor ventes derimod at stige svagt. I løbet af 2009 og 2010 forsvinder godt job i den private sektor. Hen mod slutningen af 2010 ventes faldet i beskæftigelsen at flade en smule ud. Beskæftigelsesindikatorerne DI s arbejdsmarkedsbarometer fra september 2009 indikerer ligeledes en markant faldende beskæftigelse. Knap halvdelen af panelets virksomheder forventer et fald i beskæftigelsen i 4. kvartal Virksomhederne forventer et fald i beskæftigelsen i 4. kvartal Forventninger til udviklingen i virksomhedens antal af beskæftigede i Danmark i 4. kvartal 2009, i forholdet til indeværende kvartal Procent Fald Omtrent uændret Stigning Anm.: Svarene er vægtede med antallet af ansatte i virksomhederne. Kilde: DI's virksomhedspanel. Survey blandt 515 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo september Byggeaktiviteten gennemgås nærmere i DI s Byggeprognose som planlægges offentliggjort ultimo september

4 Eksportvirksomhederne reducerer beskæftigelsen Barometret peger i retning af, at beskæftigelsen falder markant i 4. kvartal Det gælder især for eksportvirksomhederne, hvoraf halvdelen forventer at reducere antallet af ansatte, mens færre end 10 pct. vil udvide. Virksomhederne uden eksport venter derimod en uændret beskæftigelse. I forhold til både andet og tredje kvartal er virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen i fjerde kvartal ½en smule mindre pessimistiske. Et faldende antal afskedigelser Efterspørgslen efter arbejdskraft er uændret lav Der forventes færre afskedigelser i 4. kvartal i DI s arbejdsmarkedsbarometer, hvilket også stemmer overens med det faldende antal større varslinger siden januar 2009 og den mindre brug af arbejdsfordelinger siden april Virksomhedernes forventninger til at skulle rekruttere er derimod uændret lave. Efterspørgslen efter arbejdskraft er faldet de seneste år, og her er der ikke tegn på bedring i løbet af Ifølge Dansk Jobindex er antallet af nye jobannoncer på nettet faldet siden Laveste niveau af jobannoncer på nettet siden 2004 Samtlige jobannoncer på internettet Jobannoncer Anm.: Hver jobannonce indeholder i gennemsnit ca. 1,5 stilling Kilde: Dansk Jobindex, 14. september 2009 I juni 2009 var der ca nye jobannoncer på nettet. Det svarer til samme niveau som i De fleste ledige kommer tilbage i job Det skal dog nævnes, at det faldende antal jobannoncer ikke er det samme som, at det ikke er muligt at få et job ved ledighed. En DI-analyse fra august 2009 viser, at 70 pct. af de, der blev ledige i september 2008, var kommet i job allerede inden udgangen af marts Faldende beskæftigelse og arbejdsstyrke, stigende ledighed Ledigheden er steget siden juni 2008, hvor den var på det rekordlave niveau personer. Ledigheden begyndte for alvor at stige i 4. kvartal 2008 og udviklingen forventes at fortsætte den kommende tid. Ledigheden ventes således at stige 4

5 fra det nuværende niveau på personer til at omfatte godt personer ved udgangen af 2009, svarende til i gennemsnit i Stigende ledighed Historisk fald i arbejdsstyrken Ledigheden ventes at stige til personer ved udgangen af 2010, hvilket er i overensstemmelse med skønnet i DI s seneste prognose fra maj Hen mod slutningen af 2010 ventes stigningstakten i ledigheden at flade ud. Arbejdsstyrken ventes at falde med 28.ooo personer i 2009 og yderligere personer i Det er et historisk stort fald i arbejdsstyrken, der kan få væsentlige negative effekter på Danmarks muligheder for økonomisk vækst og velstand. Den faldende arbejdsstyrke de kommende år skyldes blandt andet færre udenlandske arbejdstagere i Danmark og en stigning i antallet af personer i uddannelsesaktivering, som følge af det voksende antal ledige. Ligeledes bidrager befolkningsudviklingen, med færre i de erhvervsaktive aldre, til en faldende arbejdsstyrke. Konjunkturerne trækker også arbejdsstyrken ned Herudover forventes der et negativt bidrag til arbejdsstyrken i 2009 fra den generelle konjunkturafmatning og mindre gode jobmuligheder, som isoleret set tilskynder til, at flere tager en uddannelse eller udskyder afslutningen af deres uddannelse. Ligeledes vil der være færre studerende, der kombinerer uddannelse og studiearbejde i tider med lavkonjunktur, hvilket ligeledes vil reducere arbejdsstyrken. Faldet i arbejdsstyrken vil i et mindre omfang blive modvirket af de forskellige tiltag på arbejdsmarkedet (eksempelvis Jobplanen fra 2008 og Velfærdsaftalen fra 2006) Årlig ændring, personer Demografi Efterlønfrekvens Uddannelsesaktivering Jobplan, Velfærdsaftalen mv Udenlandsk arbejdskraft Øvrige bidrag, herunder konjunktur Arbejdsstyrke Beskæftigelse privat beskæftigelse offentlig beskæftigelse Ledighed Kilde: Danmarks Statistik og DI Stort fald i privat forbrug Stor usikkerhed om privatforbruget Også det private forbrug er reduceret væsentligt. Tilbagegangen er mindre end for eksporten, men der er tale om et dyk af 5

6 historiske dimensioner. Fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 er privatforbruget faldet med 7 pct. 2 Dette fald har fundet sted samtidig med at danskerne har oplevet en betydelig reallønsfremgang. Danskerne brugte i udgangspunktet væsentligt mere end de tjente, men dette er hurtigt bragt til ophør. Nu er der tale om en ret betydelig opsparing. Det er uklart om hele ændringen i opsparingsadfærden er frivillig eller om kreditorerne i stort omfang har lukket for kreditten. Men der er under alle omstændigheder tale om en meget hurtig tilpasning af opsparingen. Husholdningernes forbrugskvote Andelen af den disponible indkomst, der forbuges Pct. 110 Pct Kilde: Danmarks Statistik Stærk stigning i realindkomsterne Husholdningerne må forventes fortsat at have fokus på gældsnedbringelse på grund af stærkt udhulede friværdier og stigende risiko for ledighed. Forbrugskvoten ventes derfor at fortsætte med at være på et lavt niveau. Derfor ventes privatforbruget ud over en midlertidig stimulans fra SP-udbetalingerne alene at stige i takt med de disponible indkomster. Dette giver dog også plads til en betydelig forbrugsvækst, ikke mindst på grund af skattelettelserne i Forbrugertilliden indikerer, at styrtdykket i forventningerne til forbrugernes egen økonomi og samfundsøkonomien er overstået. Tal for detail- og bilsalget peger i retning af stabilisering, dog på et meget lavt niveau. Pr. 1. juni i år har danskerne haft mulighed for at hæve deres optjente SP-midler. Danskerne har i betydelig højere grad end forventet været interesseret i at hæve opsparingen. 2 Opgjort ifølge nationalregnskabet. Det opgjorte fald i især 1. kvartal forekommer at være meget stort i nationalregnskabet, og det anses for sandsynligt at tallet vil blive revideret op senere. Der tages dog i prognosen udgangspunkt i nationalregnskabet frem til 1. kvartal

7 Stor interesse for at hæve SP-midler Netto er 23,8 mia. kr. blevet udbetalt af ATP i løbet sommeren, 2,4 mio. personer eller 85 pct. af de potentielle modtagere af SP-midlerne har på nuværende tidspunkt valgt at få deres midler udbetalt. 90 pct. af opsparingen er nu udbetalt og der resterer alene 6 mia. kr., som endnu ikke er udbetalt. Akkumuleret SP-udbetalinger Nettoudbetalt Bruttobeløb Anm.: personer har fået udbetalt SP-midler, Brutto er der udbetalt 38,5 mia. kr., Netto er der udbetalt 23,8 mia. kr. Kilde: ATP. Usikker effekt af SP-midlerne Effekten af udbetalingerne har endnu ikke vist sig og er yderst usikker. Mange vil formentlig vælge at spare SP-midlerne op ved at nedbringe dyre lån, men SP-udbetalingerne giver et potentiale for en betydelig fremgang i privatforbruget i andet halvår af Gunstig importudvikling I de foregående år har mangel på arbejdskraft begrænset dansk produktion. Dette førte til ekstraordinære stigninger i importen. Nu er kapacitetsproblemerne aftaget væsentligt. Det har ført til, at den ekstraordinære stigning i importen ikke alene er ophørt, men er blevet vendt til generobring af markedsandele på hjemmemarkedet. Importen er dermed reduceret ekstraordinært meget. 7

8 Hjemmemarkedsandele Faste priser 1992= = Note: Hjemmemarkedsandelen er dansk produktion til hjemmemarkedet målt som andel af samlet indenlandsk anvendelse. Kilde: Danmarks Statistik og DI Overraskende stort fald i import Den stærkt faldende import har ført til, at betalingsbalancen ikke er forværret trods det dramatiske fald i eksporten. Fremadrettet kan der dog ikke forventes samme gunstige udvikling i importen. Den forværrede konkurrenceevne må ventes at føre til en reduktion af overskuddet på betalingsbalancen. Voldsom forværring af offentlige finanser De offentlige finanser er meget konjunkturfølsomme i Danmark, idet de såkaldte automatiske stabilisatorer er større end i de fleste andre lande. Den sociale sikring er mere omfattende i Danmark og de høje marginalskatter gør, at indtægterne er stærkt afhængige af indkomstudviklingen. Samtidig med den konjunkturmæssige forværring af de offentlige finanser lempes finanspolitikken væsentligt i både 2009 og Derfor er de senere års store overskud nu vendt til tilsvarende store underskud. I 2010 ventes underskuddet på de offentlige finanser at blive på omkring 5 pct. af BNP. 8

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR II.1 Oversigt Fuld fart frem mod det ny årtusind Risici større end før De sidste fem år har været gode for dansk økonomi, og den positive

Læs mere

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt Økonomisk prognose - oktober 9 Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt 1 Resumé af prognosen Dyb krise i dansk økonomi 3 Behov for politisk handling 4 Appendix Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Økonomisk prognose - september 212 Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2010

Dansk Økonomi Efterår 2010 Dansk Økonomi Efterår 2010 Danish Economy Autumn 2010 English Summary Konjunkturvurdering Produktivitetsudviklingen Dansk Økonomi, efterår 2010 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere