Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik"

Transkript

1 Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter og valutakurser Forbrugerpriser Offentlige finanser Flere tal Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske indikatorer. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik, men i visse tilfælde er andre kilder også anvendt. Du kan finde mere information på Konjunkturstatistik 9: 9

2 Nationalregnskab Nationalregnskabets hovedstørrelser 15 Indeks 1. kvartal =1 TILGANG 1 Import BNP ANVENDELSE Faste bruttoinvesteringer Eksport Privat forbrug Offentligt forbrug BNP faldt i tredje kvartal BNP faldt, pct. i 3. kvt. BNP faldt med, pct. i tredje kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Investeringerne og det offentlige forbrug steg begge i tredje kvartal, mens der var et lille fald i det private forbrug. Eksporten faldt, mens importen voksede, og dermed bidrog samhandelen med udlandet negativt til udviklingen i BNP. I forhold til tredje kvartal 7 er BNP faldet med 1, pct., og den samlede nedgang i de første tre kvartaler var,5 pct. målt i forhold til sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 55, 3. december Betalingsbalance Hovedposter, nettoindtægter, tremåneders glidende gennemsnit Løbende poster i alt Øvrige løbende poster i alt J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 7 Varer og tjenester Øget overskud på betalingsbalancen Overskud på 31, mia. kr. i I var overskuddet på betalingsbalancens løbende poster 31, mia. kr. Det er 19, mia. kr. højere end overskuddet året før, som var på 1, mia. kr. og 15, mia. kr. lavere end overskuddet i, som var på 7, mia. Stigningen i overskuddet på de løbende poster fra 7 til kan først og fremmest henføres til løn- og formueindkomst, der i gav et overskud på 7,7 mia. kr. mod et overskud på, mia. kr. året før. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 5, 1. februar 9 Udenrigshandel med varer Import og eksport samt handelsbalance, ekskl. skibe mv. Sæsonkorrigerede tal J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 7 Handelsbalance (højre akse) Import (venstre akse) Eksport (venstre akse) Importen og eksporten faldt Importen faldt,9 pct. og eksporten faldt,5 pct. I fjerde kvartal er både importen og eksporten faldet. Sammenlignet med tredje kvartal er der tale om en nedgang i importen på,9 pct. og i eksporten på,5 pct. Den foreløbige opgørelse for december viser imidlertid en lille stigning i eksporten på, pct. og i importen på,7 pct. Udenrigshandlen er opgjort uden skibe mv. og er korrigeret for sæsonudsving. Overskuddet på handelsbalancen er over de seneste tre måneder blevet mindre. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 5, 9. februar 9 Bruttonationalprodukt Årlig realvækst i BNP (pct.) Konjunkturstatistik 9:

3 Næsten uændret antal arbejdstimer Beskæftigelse og arbejdstimer uden større ændringer De præsterede arbejdstimer er stort set uændret i tredje kvartal i forhold til samme kvartal året før. De præsterede arbejdstimer steg kun med,3 pct., hvilket betyder, at der i alt blev præsteret 1.3 mio. timer i kvartalet. Beskæftigelsen steg med 15. personer, hvilket er,5 pct. flere end i samme kvartal året før. Dermed er den samlede beskæftigelse opgjort til, mio. personer. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 5, 1. december Beskæftigelse og arbejdstimer Gnsntl. beskæftigelse og præsterede arbejdstimer på grundlag af ATR Indeks 1. kvt. =1 Præsterede arbejdstimer Gnsntl. beskæftigede Historisk lav ledighed i Ledigheden for blev den laveste i 3 år I faldt ledigheden til 51.3 personer omregnet til fuld tid, svarende til 1, pct. af arbejdsstyrken. Hermed faldt ledigheden på årsniveau med. eller 3 pct. i forhold til 7, på trods af, at den sæsonkorrigerede ledighed steg med 11. i de sidste fire måneder af. Ledigheden for året blev den laveste i 3 år. Ledigheden er navnlig faldet blandt personer med længerevarende ledighed. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3, 5. februar 9 Ledighed Antal personer Tusinde fuldtidspersoner Ledige dagpengemodtagere Ledige i alt Ledige kontanthjælpsmodtagere J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND 7 Fortsat stigende lønninger i det offentlige Lønstigning på, pct. i staten De statsansatte opnåede i fjerde kvartal den største lønstigning blandt de offentlige ansatte. Lønstigningen for de statsansatte var på, pct. mens ansatte i kommuner og regioner opnåede en stigning på 5,7 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. I den private sektor steg lønnen,5 pct. fra tredje kvartal sidste år til tredje kvartal i år. Det er,1 procentpoint mindre end i andet kvartal. Lønudvikling Lønudviklingen, årsstigning Pct. Stat Privat Kommuner og regioner 1. kvt.. kvt. 3. kvt.. kvt. 1. kvt.. kvt. 3. kvt.. kvt. 1. kvt.. kvt. 3. kvt.. kvt. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 19. februar 9 og nr. 5, 7. november 7 Ledighed Pct. af arbejdsstyrken Kilde: ADAMs Databank, Danmarks Statistik Konjunkturstatistik 9: 11

4 Sammensatte konjunkturindikatorer Forventninger for industri, byggeri, serviceerhverv, samt forbrugertillidsindikator Nettotal Industri Serviceerhverv Bygge og anlæg Forbrugertillid J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 7 9 Industriens forventninger styrtdykker Byggeriets forventninger fortsætter ned Industriens forventninger til de næste tre måneder er styrtdykket fra -3 pct. i december til -3 pct. i januar. Ligeledes er byggeriets forventninger faldet nemlig fra -35 pct. i december til -39 pct. i januar. Derimod er serviceerhvervenes forventninger steget fra - pct. i december til -19 pct. i januar. Tallene er korrigeret for sæsonudsving. Også den samlede indikator for forbrugertilliden steg fra -9 i januar til -11 i februar. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 5, 19. februar 9 og nr. 3-3, 9. februar 9 Industriens produktion Produktionsindeks for industri i alt, eksklusive skibsværfter, sæsonkorrigeret Indeks = J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 7 Uændret industriproduktion Fald på,1 pct. i industriens produktion Industriproduktionen eksklusive skibe faldt,1 pct. fra november til december. Over en tremåneders periode er produktionen faldet med 5, pct. fra juli-september i forhold til oktober-december. Mellemproduktindustrien, der leverer produkter til videreforarbejdning i andre industrier og erhverv, havde et fald i produktionen på 3, pct. I de øvrige sektorer steg produktionen. Alle tal er korrigeret for sæsonudsving og prisudvikling, medmindre andet er angivet. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 7,. februar 9 Byggeriet Uændret påbegyndt byggeri Påbegyndte boliger, første og seneste indberetning, samt seneste offentliggørelse Fortsat stort fald i påbegyndte beboelsesbygninger 1. Antal boliger Det samlede påbegyndte etageareal er nærmest uændret i tredje kvartal i i forhold til samme. Første offentliggørelse kvartal året før. Denne udvikling dækker over et. Reviderede tal stort fald i påbegyndelsen af beboelsesbygninger og en fremgang i påbegyndelsen af erhvervsbygninger.. Målt i antal påbegyndte boliger ligger det. primære fald inden for kategorien enfamiliehuse. Tendenserne er her vurderet ud fra tallene fra de første offentliggørelser. Nedgangen i erhvervsbyggeriet er vendt til en fremgang på 1 pct Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 1. november Det samlede påbegyndte boligbyggeri Antal boliger Konjunkturstatistik 9:

5 Brat og omfattende nedgang i bilkøbet Bilkøbet halveret i de seneste måneder Nedgangen i danskernes bilkøb i har været brat og meget omfattende, og den gjaldt både nye og brugte biler. Sammenlignet med 7 lå de private husholdningers køb af både nye og brugte biler pct. lavere, opgjort i faktiske tal, og det var især i andet halvår, at bilkøbet aftog. I både november og december lå købet af nye biler 9 pct. lavere end i de samme måneder året før, mens købet af brugte biler lå 1 pct. lavere. Husholdninger og erhverv købte i alt 151. nye personbiler. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3,. januar 9 Biler Nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal personbiler, 1. stk. J FMAMJ JASOND J FMAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASOND 7 Faktisk Sæsonkorrigeret Fortsat fald i virksomhedernes salg Samlet solgte virksomhederne 1,5 pct. mindre De danske virksomheders salg faldt med 1,5 pct. eller mia. kr. fra november til december. Det samlede fald skyldes nedgang i salget i hovedparten af branchegrupperne. Industrien og offentlige og personlige tjenester skiller sig ud med en vækst på hhv. 3 pct. og,1 pct. Det viser de sæsonkorrigerede tal baseret på virksomhedernes momsindberetninger. Tilbagegangen fordeler sig med et fald på,7 pct. i salget til de danske kunder og et fald i salget til udlandet på 3, pct. i december. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 5. februar 9 Firmaernes køb og salg Firmaers køb og salg Salg J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 7 sæsonkorrigeret Køb sæsonkorrigeret Dårligste julehandel i fem år Laveste detailsalg siden september Julehandlen i december var den dårligste siden 3. Det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailhandlen i alt faldt med,1 pct. fra november til december. Indekset for detailhandlen var hermed på det laveste niveau siden september. Udvikling i detailhandlen igennem viser en nedadgående tendens i forhold til året før. Faldet i detailsalget i december i forhold til november skyldes en tilbagegang i salget i alle varegrupper. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 37,. februar 9 Detailomsætning Indeks for solgte mængder i detailhandlen = 1 Sæsonkorrigeret Detailhandel i alt J FMAMJ J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAMJ J A S OND 7 Nyregistrerede personbiler 197- Antal personbiler, 1. stk Konjunkturstatistik 9: 13

6 Offentlige finanser Det offentlige forbrug (løbende priser) Fortsat overskud på den offentlige saldo Overskud på 1,7 mia. kr. i 3. kvartal Overskuddet på de offentlige finanser var 1,7 mia. kr. i tredje kvartal. Det er noget lavere end overskuddet i andet kvartal, som var på 9, mia. kr. Sammenlignet med tredje kvartal 7 var der tale om et fald på 5, mia. kr. Det offentlige forbrug var på 115,5 mia. kr. i tredje kvartal, og der er således tale om en stigning på, mia. kr. eller 1,7 pct. i forhold til andet kvartal målt i løbende priser. I forhold til året før steg det offentlige forbrug med 5,9 pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 57, 19. december Konkurser Erklærede konkurser, sæsonkorrigeret Antal J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 7 9 Erklærede konkurser Sæsonkorrigeret Fortsat historisk stort antal konkurser Historisk højt niveau fortsætter I januar var der 37 konkurser mod 3 måneden før, når der er korrigeret for sæsonudsving. Niveauet er dermed fortsat historisk højt. I faktiske tal var der 3 konkurser i januar mod 5 måneden før. Det faktiske antal konkurser er steget med 5 pct. i forhold til januar sidste år. Der var færrest konkurser, nemlig 9 pr. måned, i 1979, hvor statistikken blev produceret første gang. Det hidtil højeste antal var i, hvor der var 39 konkurser pr. måned. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 5, 5. februar 9 Tvangsauktioner Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret Antal 3 1 J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 7 9 Tvangsauktioner Sæsonkorrigeret Færre tvangsauktioner 1 pct. færre tvangsauktioner i januar I januar blev der bekendtgjort 9 tvangsauktioner mod 35 måneden før, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 1 pct. I faktiske tal var der 7 tvangsauktioner i januar mod 31 måneden før. I forhold til januar sidste år er det faktiske antal tvangsauktioner steget med 1 pct. Siden statistikkens start i 1979 var det laveste antal tvangsauktioner i, hvor der i gennemsnit var 13 pr. måned, mens det højeste var i 199 med i gennemsnit 1.95 pr. måned. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 5. februar 9 Konkurser og tvangsauktioner. Januar 19 januar Gns. antal pr. måned Tvangsauktioner 5 Konkurser Konjunkturstatistik 9:

7 Markant lavere prisstigninger i EU Inflationen i EU faldt til, pct. i december I december var inflationen i EU, pct., hvilket er et fald fra, pct. måneden før. Det er især prisfald på benzin og fyringsolie, som trækker inflationen ned. For de lande, som har indført euroen som fælles valuta, lå inflationen i december på 1, pct. et fald fra,1 pct. måneden før. Årsstigningen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) for Danmark faldt til, pct. i december fra, pct. måneden før. Dermed er inflationen i Danmark højere end i EU. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 19. januar 9 Forbrugerpriser Prisstigning over 1 måneder for EU7, Danmark, USA og Japan Pct. EU7 Danmark USA Japan J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 7 Renterne faldt i januar Den effektive obligationsrente er nu på,35 Den korte obligationsrente (3-mdr. eurorente DK) faldt fra,79 i december til 3, i januar. Også den 1-årige statsobligationsrente faldt, nemlig fra 3,5 i december til 3, i januar. Ligeledes faldt den gennemsnitlige effektive obligationsrente fra,79 i december til,35 i januar. Renter Korte og lange renter Pct. 5 3 Gnsntl. effektiv obligationsrente 1-årige statsobligationer DK 3-mdr. eurorenter DK Kilde (figur): Danmarks Nationalbank J FMAMJ J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND 7 9 Den effektive kronekurs faldt en smule Kronekursen er i januar på 17,3 Den effektive kronekurs steg i perioder fra starten af til juli, men er efterfølgende begyndt at falde. Også i januar faldt kronekursen dog kun en smule, nemlig fra 17, i december til 17,3 i januar. Den effektive kronekurs er en sammenvejning af udviklingen i 5 af Danmarks vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. Vægtgrundlaget er baseret på industrivarehandelen i Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Valutakurser Effektiv kronekurs Indeks 19=1 J FMAMJ JASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 7 9 OMXC, totalindeks for samtlige aktier opgjort til markedsværdi. Januar december Indeks ultimo dec = Konjunkturstatistik 9: 15

8 Bruttonationalprodukt, sæsonkorrigeret, 3. kvt., -priser 1, Kvartalsvis vækstrate i pct.,5,1,1, -,5-1, -, -,1 -,7 -,5 -, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien -, -,3 Frankrig Italien Nederlandene -,1 -, -, -,5 USA Japan EU5 EU7 Kilde: Eurostat EU-harmoniserede arbejdsløshedsprocenter, sæsonkorrigeret, september 1,,,,, Pct. 3,,,5,5 7, 5,9 7,,7,7,, 7, 7,1, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien Frankrig Italien Nederlandene USA Japan EU5 EU7 Kilde: Eurostat EU-harmoniserede forbrugerpriser, december Årlig vækstrate, 5,, 3,,,1, 1,, -1, Kilde: Eurostat, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien 3, 1,1 3,1 1,, 1,7 Frankrig Italien Nederlandene,,1, USA Japan EU7 Offentligt underskud eller overskud (ØMU-saldo) i pct. af BNP, 7, 15, 1, 5,, -5, -1, Pct. af BNP, 3,5 19,3 5,3, -,9 -,7-1,9 1 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien, Frankrig Italien Nederlandene -, -,5 -,9 USA Japan EU7 1.. Kilde: Eurostat. Anm.: Ifølge EU s konvergenskriterier må et evt. underskud på de offentlige finanser ikke overstige 3 pct. af BNP 1 Konjunkturstatistik 9:

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Tema: Fortsat færre offentligt forsørgede

Tema: Fortsat færre offentligt forsørgede 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 UIndhold:U HTUgens temath HTStigende beskæftigelse og økonomisk vækstth HTUgens tendenserth HTRekord mange arbejder på deltidth HTInternationaltTH HTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere