Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet SL 104 og 103

2 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Visitation Økonomi herunder administration af beboermidler Brugerindflydelse Behandlings- og handleplaner Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Dagligdagen og aktiviteter Magtanvendelse Utilsigtede Hændelser Klagesager Kost og motion Seksualitet Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Hjælpemidler Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Kompetenceudvikling IT Arbejdsmiljø Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Samarbejde med pårørende Netværk De fysiske rammer Hygiejne og rengøring Brand og beredskab (m.v.) Helhedsvurdering Spørgeguide til bruger/beboer Konklusion Bilag... 15

3 Side3/15 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Leder fortæller, at Skovhjælperne er et aktivitetstilbud, som Skov og Naturstyrelsen har udviklet for ca. 4 år siden, og det bygger på, at man i samarbejde med landets kommuner, tilbyder psykisk udviklingshæmmede forskellige opgaver i skoven. I Boserup Skov stiller Skov og Naturstyrelsen gratis husly til rådighed i form af den tidligere skovløber gård, Boserupgård. Bygningerne rummer ud over Skovhjælperne, også et traktørsted, drevet af ITC, som skovgæster kan benytte, og et naturvejlederværksted, som benyttes af skoler og institutioner. Leder oplyser, at tilbuddet har mulighed for at tilbyde en række forskellige opgaver, på forskellige niveauer til de borgere, der benytter tilbuddet. Det spænder fra meget enkle opgaver, til mere sammensatte opgaver, og foruden opgaver i skoven, er der også opgaver indenfor madlavning, rengøring og kreative opgaver indendørs. Boserup Skovs skovløber, som er ansat af Skov og Naturstyrelsen, definerer de opgaver som de har behov for at Skovhjælperne varetager, og ITC definerer de opgaver som skal varetages i forhold til Traktørstedet, Naturvejlederværkstedet og det kreative værksted. Det er leders oplevelse, at dette samarbejde fungerer upåklageligt. Det nyeste skud på stammen af opgaver, er opførelsen af et hønsehus, hvor der skal være hønsehold og ægproduktion. Det er leders opfattelse, at aktivitetstilbuddet i høj grad opfylder målsætningen om, at styrke borgernes selvtillid fordi de fleste af deres aktiviteter har en meget synlig nytteværdi for skoven og skovens gæster, samtidig med at de er meningsfulde. n fortæller, at da tilbuddet startede for 4 år siden, fik de to mandlige pædagoger i skoven, og to kvindelige pædagoger, der var tilknyttet et kreativt værksted på ITC, den idé, at flytte en del af det kreative værksted ud i skoven. På den måde åbnedes der mulighed for at tilbuddet kunne henvende sig til både mænd og kvinder, og udbuddet af aktiviteter og opgaver, ville blive mere bredt og varieret. n fortæller, at borgeren er i centrum. De medinddrages i de daglige beslutninger, og er med til at bestemme hvilke typer af opgaver, der skal varetages. Det er vigtigt for medarbejderne, aldrig at fratage kompetencer fra borgerne, men altid at søge at understøtte de der er, samt at forsøge at udvikle nye. 2. Visitation Leder oplyser, at tilbuddet er normeret til ca. 30 borgere, og i øjeblikket benyttes det af omkring 25 borgere. Det er individuelt hvor mange dage om ugen den enkelte borgere har fremmøde, de fleste har fremmøde 2-4 dage om ugen og typisk en dag til hjemmevejledning. Der er både borgere fra Roskilde Kommune og borgere fra andre kommuner visiteret til tilbuddet. Visiteringen foregår via bestilling fra Myndighed rådgivere, og leder oplever ikke i øjeblikket, at der er borgere, der ikke er velplacerede. Leder påpeger, at det kræver et vist funktionsniveau, at benytte tilbuddet, i det man skal være selvhjulpen i forhold til at spise og til at klare f.eks. toiletbesøg. Ligeledes skal man kognitivt kunne rumme at være ude, og i en skov hvor der ikke er afgrænsninger for ens færden.

4 Side4/15 Borgergruppen der benytter tilbuddet er blandet; nogle bor på et bosted, nogle bor i egne lejlighed eller i et opgangsfællesskab og enkelte bor hjemme hos deres familie. n oplyser, at visitation af borgere foregår via Myndighed og borgerens rådgiver. Medarbejderne kan mærke, at de nye reformer på pensions- og arbejdsmarkedsområdet begynder at slå igennem. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at nogle borgere har fået en meget stram økonomi. Det opleves ikke, at der er borgere, der ikke er egnede til tilbuddet. 3. Økonomi herunder administration af beboermidler Der er ikke individuel administration af borgernes økonomi, da dette varetages af borgerens personlige eller professionelle netværk. n fortæller, at de bruger en del tid på at tale om borgernes forskellige økonomiske forhold de der har en god økonomi modsat de borgere, der har en meget stram økonomi. Det er svært for nogle borgere, at forstå at de nye reformer gør så stor en forskel, når man umiddelbart ser ud til at være i samme situation. Der kan opstå dilemmaer i forhold til, at nogle ikke har råd til at tage med på Sølund eller Sjællands festival. 4. Brugerindflydelse Leder fortæller, at som led i organisationsændringen på ITC, er de forskellige brugerråd sat på midlertidig pause, men da gruppen i Boserup Skov er overskuelig, gennemsyrer brugerindflydelsen hele tiden de daglige aktiviteter og opgaver, da borgerne er med i næsten alle beslutningsprocesser omkring hvem der skal deltage i hvilke opgaver. Nogle borgere har meget brug for faste og ensartede opgaver, og andre har det modsat. n oplyser, at de faktisk stadig har faste husmøder hver 2-4 uge. Det er borgerne der er ansvarlige for at lave dagsorden, at være ordstyrere og at lave referat. Emnerne på møderne er ofte den indbyrdes tone, og diskussion om, hvordan man respekterer og lytter til hinanden. Det er ofte også oplysning om diverse opgaver, der skal varetages, og arrangementer der er i skoven, hvor deres hjælp er påkrævet.

5 Side5/15 n oplever, at borgerne efterspørger møderne og er glade for dem. 5. Behandlings- og handleplaner Leder oplyser, at der afholdes udviklingssamtaler med borgerne hvert 2. år eller oftere ved behov. Her udarbejdes eller justeres borgerens pædagogiske handleplan, i samarbejde med borgeren. Status sendes til borgers rådgiver, som er ansvarlig for at lave den overordnede handleplan. Der afholdes en udviklingssamtale hvert 2. år. Der udarbejdes pædagogiske handleplaner, ud fra Neuro Pædagogisk metode. Arbejdet med at gennemgå borgernes planer er i gang lige nu, og må passes ind i de daglige opgaver. Der er et ønske om mere tid til dokumentation blandt medarbejderne. n fortæller, at det giver en anden holdning til det pædagogiske arbejde, efter alle har lært til den neuropædagogiske metode at kende, og der er et ønske om at blive endnu klogere på metoden, i medarbejdergruppen. : 6. Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Ikke aktuelt Ikke aktuelt : 7. Dagligdagen og aktiviteter Leder fortæller, at opgaverne består at flere dele. Der er det egentlige skovarbejde, som består i oprydning, fældning og naturpleje, og som defineres og uddelegeres af skovløberen. Hertil kommer forskellige projekter, som

6 Side6/15 de ansatte pædagoger definerer i samarbejde med borgerne, og som blandt andet består i at passe bigården, forarbejde honningen, som sælges i stand på Torvet. Dertil kommer en stor køkkenhave, hvis produktion dels indgår i Traktørstedet, men der kan også være produkter der sælges på Torvet. Indendørs findes det kreative værksted, der strikker, filter, maler billeder og laver andre former for håndarbejde. Endelig er der en del praktiske opgaver, så som at være med til at lave mad, at gøre rent og at sælge mad i Traktørstedet. Det seneste projekt er opførelsen af et hønsehus, hvor der skal holdes høns og produceres æg. Leder fortæller, at der således er et meget varieret udbud af opgaver og med forskellige sværhedsgrad og variation som gør, at det er muligt for næsten alle, at finde noget de er glade for at varetage, samtidig med, at man får udviklet sine kompetencer. n fortæller, at opgaverne varierer fra dag til dag, alt efter hvad der kommer af opgaver i skoven fra skovløberen, og hvad der er af opgaver i deres egne projekter. Det ligger dog fast, at der er strikkeværksted hver dag, og bigården er også meget populær, og skal passes hyppigt. Når hønsehuset er etableret, vil der også her være faste opgaver med at fodre, vande, samle æg og muge ud. n oplyser, at der er planer om, at plantefarve garn og spinde uld. n ser gruppen af borgere, som en stærk gruppe med ressourcer til et varieret udbud af opgaver. 8. Magtanvendelse Leder oplyser, at der ikke har været nogen magtanvendelser i perioden siden sidste tilsyn. n oplever, at de i medarbejdergruppen, er gode til at forebygge konflikter, ved at være opmærksomme på, at løse tingene inden de udvikler sig. Der har ikke været magtanvendelser. 9. Utilsigtede Hændelser Leder Der har ikke været indberettet utilsigtede hændelser, oplyser leder, da der som udgangspunkt ikke leveres sundhedsydelser til borgerne af tilbuddet. Borgerne får typisk hjælp til deres sundhedsopgaver af enten hjemmevejleder eller af familie eller personale ansat på bostedet. Leder fortæller, at de i kraft af arbejdet i skoven, kan have små skader som at rive sig på en gren, få noget i øjet, eller bistik. Der bruges ikke farlige maskiner i arbejdet. Tilsynet ser ikke, at de skader der sker, skal registreres som utilsigtede hændelser, da de ikke sker i forbindelser med opgaver som er beskrevet i Sundhedsloven. Det kan dog give

7 Side7/15 mening at danne sig et billede af, hvilke typer af hændelser der sker og hvor ofte, for eventuelt at kunne ændre praksis. Medarbejder n oplyser, at man ikke har ind rapporteret utilsigtede hændelser, da man ikke leverer sundhedsydelser til borgerne. - Tilsynet anbefaler, at registrere hvilke typer skader der sker, og hvor ofte, for at kunne analysere på om arbejdsgange eventuelt skal ændres. 10. Klagesager Leder oplyser, at der ikke har været klager. Der har ikke været klager, men medarbejderne vil henvise evt. klager til leder. 11. Kost og motion Leder fortæller, at maden der laves i køkkenet på Traktørstedet, er sund og med stort indhold af grøntsager og fibre. Der er mulighed for at tilmelde sig madordning mod betaling, så man spiser sin varme mad, de dage man kommer i skoven. Der er også mulighed for, at købe mad med hjem til om aftenen. I uge 19 er der sundhedsuge på hele ITC, og her er der fokus på alle KRAM faktorer, og her serveres gratis mad til borgerne. n fortæller, at der gøres et stort arbejde for at motivere tilbuddets borgere til at spise sundt, ved at tilmelde sig madordningen og til at få så meget motion som muligt. For Skovhjælperne giver det daglige arbejde i skoven i sig selv en del motion, og det samme gælder for de borger der cykler til skoven. Medarbejderne forsøger at putte motion ind i daglige gå ture i skoven, som ofte har et formål som f.eks. at indsamle ramsløg eller affald. Der tales meget om sund kost, og især om cola, da flere borgere er glade for dette, og medarbejderne oplever, at nogle borgere får flyttet deres opfattelse af hvad der er sundt, og hvad der ikke er. n påpeger, at i takt med at tilbuddets borgere bliver ældre, kan der blive et behov for træning. En borger har f.eks. valgt at gå fra busstoppestedet og de 1½ km ind til Boserupgård.

8 Side8/ Seksualitet Der er etableret en gruppe blandt medarbejderne, som er i gang med at udarbejde en vejledning, og som også går ind i individuel borgervejledning. De to seksualvejledere fra Center for Handicap bruges som konsulenter. Der tales jævnligt med borgerne om det, hvis de har et behov for det, oplyser medarbejderen. 13. Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Leder oplyser, at Roskilde Kommunes politik på området følges, dvs at man må ryge udendørs og alkohol tolereres ikke. I øjeblikket er der dog ingen rygere, blandt borgerne. Der må ryges udendørs, og alkohol nydes af borgerne kun til fest eller på festival, ofte efter individuelle aftaler. Medarbejderne nyder ikke alkohol i arbejdstiden. 14. Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Ikke aktuelt Ikke aktuelt

9 Side9/ Hjælpemidler Leder fortæller, at tilbuddet indtil for nylig har haft en borger igennem flere år, der brugte rollator, og som selv transporterede sig med bus ud til skoven og herefter gik igennem skoven, ind til Boserupgård. Leder mener dog, at kørestolsbrugere vil have svært ved at benytte tilbuddet, da huset ikke er egnet til kørestole. Det kan lade sig gøre, at benytte tilbuddet hvis man bruger rollator, oplyser medarbejder. 16. Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Sygefraværet er meget lavt, oplyser leder, der har dog været en periode med en der var syg i en længere periode. Medarbejderne planlægger selv deres vagter ud fra den grundplan, som leder har lavet. Der er en høj grad af selvtilrettelæggelse, og leder oplever, at medarbejderne udviser et stort ansvar i forhold til dette. Det gør, at teamet er meget selvstændigt, men leder ser det også som en nødvendighed, for at kunne opretholde et velfungerende tilbud, der ligger isoleret ude i en skov. Hun oplever, at medarbejderne er meget ansvarlige og at de er rigtig gode til at planlægge og organisere aktiviteterne til glæde for de borgere, der bruger tilbuddet. Leder er ude i gruppen til personalemøde hver 2. fredag, og medarbejderne kommer ind til det fælles personalemøde hver torsdag på ITC. Leder afholder GRUS samtaler i juni n synes det er fantastisk arbejde, som giver mange gode udviklingsmuligheder samtidig med, at der er stor selvstændighed. Hun oplever, at de har et meget velfungerende selvstyrende team, men at denne form også kræver meget klare rammer fra ledelsens side. Det oplever de dog også, at de har, og de synes selv de får det sagt, hvis der er noget der er uklart. n oplever også, at de er blevet gode til at bruge leder, hvis der opstår konflikter. Det opleves, at sygefraværet er lavt, og man dækker hinanden ind, hvis der er sygdom. Der har været et tilfælde af længerevarende sygdom, og læren af dette, hvis det skulle ske igen er, at man i sådanne tilfælde skal bruge vikar. n opfatter teamet som en stærk og god gruppe.

10 Side10/ Kompetenceudvikling Alle medarbejdere arbejder efter Neuropædagogik som udgangspunkt. En medarbejder er tovholder, men alle medarbejdere laver udredninger i forhold til Neropædagogik på de borgere, der bruger tilbuddet. Alle medarbejdere har opdateret kursus i førstehjælp. Alle medarbejdere har dobbelte uddannelser, feks. Pædagog og maskinarbejder, pædagog og social- og sundhedsassistent. Dette giver en meget bred kompetenceprofil i medarbejdergruppen. n oplever, at de er en gruppe med mange kompetencer, blandt andet i kraft af deres dobbelte uddannelser. Hun oplever ligeledes, at ledelsen er lydhør overfor deres behov for kompetenceudvikling. Selv er medarbejderen i gang med kursus i kommunikation i kraft af sin egenskab som tillidsrepræsentant. Medarbejdergruppen er interesseret i yderligere kompetencer indenfor Neuropædagogik IT Efter nogen start vanskeligheder, er der nu etableret trådløs internetforbindelse, og alle medarbejdere har derfor adgang til Roskilde Kommunes Intranet og til Bosted, som er det elektroniske journalsystem, der dokumenteres i. n fortæller, at det trådløse netværk nu fungerer godt, så alle har adgang til Roskilde Kommunes Intranet og til det elektroniske journalsystem Bosted, hvor borgernes pædagogiske planer dokumenteres. 19. Arbejdsmiljø Leder oplyser, at den nuværende tillidsrepræsentant, er tidligere arbejdsmiljørepræsentant, og det gør, at der er opmærksomhed på arbejdsmiljøet. Gruppen i skoven besøges dertil af den arbejdsmiljø gruppe der er på ITC, og det er planen, at der skal afholdes ny APV i januar 2015.

11 Side11/15 Stedets medarbejdere er meget opmærksomme på støjniveauet indendørs, fortæller, medarbejderen. Støjniveauet kan hurtigt stige i de fælles rum, og der arbejdes derfor målrettet med at tale lavere og at tale en ad gangen. Ellers opleves arbejdsmiljøet som værende godt. 20. Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Der er et tæt samarbejde med skovløberen fra Skov- og Naturstyrelsen. Leder oplever ikke, at samarbejdet med andre kommuner er stort, men det er der omkring de borgere, der kommer fra andre kommuner. Internt er der et tættere samarbejde med både borgernes hjemmevejledere og rådgivere, oplyser leder. Der er selvsagt et tæt samarbejde i det daglige med naturvejleder og skovløber. Dertil kommer samarbejdet med borgernes hjemmevejledere, som medarbejderen oplever er blevet bedre, men som gerne må blive endnu tættere. Det er vigtigt, at der er et tæt samarbejde omkring borgerne for at sikre, at borgerne får det optimale ud af tilbuddet. 21. Samarbejde med pårørende Leder oplever, at samarbejdet med borgernes pårørende fungerer fint. Pårørende kan altid henvende sig og de inviteres altid til den årlige sommerfest i juni måned. n oplever, at der er et godt samarbejde med de pårørende. Det fungerer typisk på den måde, at man kontakter hinanden ved behov. 22. Netværk Leder er med i Roskilde Kommunes ledernetværk i Center for Handicap, og dertil kommer et netværk omkring Neuropædagogik. Der er etableret et LMU i Center for Handicap, og her sidder repræsentanter fra teamet i skoven.

12 Side12/15 Medarbejderne er med internt netværk sammen med de øvrige medarbejdere på ITC og i Center for Handicap. Eksternt har man været til møder med andre skovhjælper grupper i landet, for at udveksle erfaringer og hjælpe ved opstart. 23. De fysiske rammer De fysiske forhold er gode, oplever lever, men somme tider kan der være brug for mere indendørs plads. Teamet har dog en god aftale med stedets naturvejleder, og har mulighed for at låne hans lokaler, hvis han ikke bruger dem. Det er også i den bygning hvor han har lokaler, at stedets toiletter ligger, og de benyttes af alle, både de der arbejder i skoven og af de gæster, der kommer til Traktørstedet og til naturvejlederen. n fortæller, at gruppen er yderst tilfredse med de ydre rammer. Der kunne ønskes mere plads indendørs, det kniber med nok garderobeplads, og man spiser frokost i hold, men det sidste fungerer fint. 24. Hygiejne og rengøring Leder fortæller, at borgerne varetager den daglige rengøring af de to huse, men at der kommer et privat firma og gør grundigt rent hver måned, når der ikke er medarbejdere og borgere tilstede. n oplever, at borgerne har brug for meget støtte til at varetage de faste rengøringsopgaver, de har svært ved at strukturere det, og det er derfor godt, at der kommer et rengøringsfirma. n kunne ønske at firmaet kunne komme hyppigere.

13 Side13/ Brand og beredskab (m.v.) Leder oplyser, at der er udarbejdet beredskabsplan, og at den kontrolleres årligt af Roskilde Brandvæsen. Borgerne har ikke været igennem en brandøvelse. n fortæller, at beredskabsplan kendes af alle medarbejdere og, at alle både medarbejdere og borgere har førstehjælpskursus. Medarbejderne er fast på førstehjælpskursus hver 2. år. Man har vurderet i medarbejdergruppen, at det er medarbejdernes ansvar at kende beredskabsplanen, og styre en evt. krisesituation og har bevidst valgt ikke, at lave en øvelse med borgerne. 26. Helhedsvurdering Leder oplever, at det er et rigtigt godt tilbud, hvor alle aktiviteter giver god mening for de borgere, der benytter tilbuddet. Tilbuddet kræver, at der etableres et godt samarbejde med de pårørende eller professionelle, der støtter borgeren i det daglige, da det kræves, at borgerne selv kan transportere sig ud til skoven, men generelt oplever leder ikke, at det har været noget problem. n fortæller, at medarbejdergruppen som helhed er meget glade for deres arbejdsplads, som de oplever hele tiden er i udvikling, og som en meget rummelig arbejdsplads. 27. Spørgeguide til borgere interview med 3 borgere Hvordan synes I om tilbuddet? - Jeg er meget glad for at være her - Jeg synes det er dejligt, at være her i skoven. - Jeg tog et stort spring; jeg har tidligere været på en virksomhed i en anden kommune i mange år. Men jeg trængte til at skifte arbejde, jeg følte at der var forskelsbehandling på mig og de andre. Jeg synes det er bedre her. Hvad synes I er rigtig godt ved tilbuddet?

14 Side14/15 - Man får lov til at prøve forskellige opgaver, og pædagogerne vurderer ikke på forhånd om det er noget jeg kan eller ikke kan. Det kommer an på en prøve, så jeg bliver virkeligt udfordret, og det er rigtigt godt. - Jeg synes det er godt at kunne gå nogle gode lange ture i naturen. - Jeg synes det er godt at være ude, og at der hele tiden er noget at lave. Hvad kunne I tænke jer var anderledes? - Jeg kunne ikke tænke mig, at noget var anderledes. Jo måske det er træls, når der ikke kommer mennesker i cafe en. - Jeg kan ikke komme i tanker om noget. - Nogen gange kunne jeg godt tænke mig, at der var større forudsigelighed i opgaverne. Synes I personalet har tid nok til at snakke og hjælpe jer? - Det er lidt op og ned, man skal finde et tidspunkt, det er gerne bedst om morgenen. - Ja det har de, vi skal bare huske at sætte os sammen. - Jeg snakker mere med nogle pædagoger end andre, jeg synes der er god tid. Bliver der lyttet efter, hvis I har nogle ønsker, eller der er noget, I er utilfredse med? - Ja, jeg oplever, at der bliver lyttet efter vores ønsker - Vi havde f.eks. en tur til Den Blå Planet, der lå over 2 dage. Er I med til at lave jeres egen handleplan? - Ja, vi er med til udviklingssamtalen. - Det må gerne være oftere end det er nu. Kan I lide dem I arbejder sammen med? - Det er op og ned. - Ja, jeg kan godt, vi kender hinanden godt. - Det kan være en udfordring at arbejde sammen med en, man ikke har kemi sammen med. Hvis der er konflikter, oplever I så, at personalet hjælper med at få løst konflikten? - Ja, pædagogerne hjælper med at løse konflikter. - Vi er blevet bedre til at bruge personalet. Hvad synes I om kosten her, har I indflydelse? - Den er god, men anderledes end jeg er vant til - De prøver at rykke vores grænser til at spise mere sundt og grønt. - Vi taler meget om sundhed i vores sundheds uge. 28. Konklusion ITC Skovhjælperne og Traktørstedet fremtræder som et yderst velfungerende tilbud, med et meget varieret udbud af opgaver og aktiviteter til de borgere, der benytter tilbuddet. Det betyder, at borgerne mulighed for at vedligeholde og udvikle færdigheder i høj grad tilgodeses. Såvel ledelse som medarbejdere udtrykker sig meget positivt om arbejdsmiljøet og trivslen på tilbuddet.

15 Side15/15 - Tilsynet anbefaler, at registrere hvilke typer skader der sker, og hvor ofte, for at kunne analysere på om arbejdsgange eventuelt skal ændres. Bilag Retningslinier/Tilsynsmanual.

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi SL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014 SL 141og 142 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen, og konsulent

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen SL 103 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården SL 107 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynskonsulent Dorte Hammerich og Konsulent Sidsel Sørensen,

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Støttecentret Møllegade Tilbudstype Klub tilbud efter 85 samt aktivitetstilbud efter 104 Adresse Møllegade, Skanderborg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016 Tilsynsførende: Afdelingschef Hella Obel Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert Center for Særlig Social Indsats Dato: 10. marts 2016 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Diverse datoer for tilsynet Indledning Konklusion Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er glad for sin lejlighed.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Bofamiko Bofællesskabet Kernehuset

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Bofamiko Bofællesskabet Kernehuset www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Bofamiko Bofællesskabet Kernehuset Anmeldt tilsyn Den 17. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Bofamiko, Kernehuset, Hvidkærparken 3, 5792 Årslev blev udført af

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Kerneopgaven At fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk.

Kerneopgaven At fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk. Udviklingsteamet Målgruppe Tilbuddet er rettet mod voksne borgere, der som følge af en erhvervet hjerneskade, har behov for støtte til at kunne udføre nødvendige og meningsgivende aktiviteter enten i hjemmet

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn: T hyværkstedet Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Hanne Majdecki 99172641 hm@thisted.dk Målgruppe borgere der visiteres efter serviceloven 103 0g 104 Antal beboere

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere

CVR-nr Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest

CVR-nr Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest Uanmeldt tilsyn Den 23. Marts 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Bofællesskabet Klokkebo, Stålbjergvej 43, 5672

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Egebækhus Egebækvej

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn 2011 Tilsyn på Rønnegård

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn 2011 Tilsyn på Rønnegård Region Hovedstaden - Handicap TILSYNSRAPPORT Tilsyn 2011 Tilsyn på Rønnegård Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 53 66 Fax 48 20 55 27 Web www.regionh.dk

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere