Skatteudvalget (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt 10. august 2015 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Genindførelse af BoligJobordningen). Karsten Lauritzen / Søren Schou

2 Advokatrådet Advokatrådet har ikke bemærkninger til lovforslaget. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) stiller sig positiv over for en videreførelse af BoligJobordningen, herunder planerne om at omlægge ordningen, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. ABF beklager, at BoligJobordningen fastholdes i uændret form, hvorved andelshavere i private andelsboligforeninger fortsat udelukkes fra at gøre brug af ordningen i samme omfang som parcelhusejere. ABF opfordrer til, at Bolig- Jobordningen udformes på en måde, der inkluderer renovering af andelsboligforeningernes ejendomme, eller at der etableres en alternativ tilskudsordning til energirenovering af andelsboligforeningernes ejendomme. ABF henviser til, at andelshavere er udelukket fra at gøre brug af ordningen til alle arbejder, der hører under andelsboligforeningens vedligeholdelsesforpligtelse. Da det typisk er fastsat i andelsboligforeningers vedtægter, at det er foreningen og ikke den enkelte andelshaver, der skal foretage al ydre vedligeholdelse, omfatter ordingen i praksis ikke ydre vedligeholdelses og renoveringsarbejder på ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger arbejder som ville være omfattet, hvis de Det følger af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og De Konservative om en BoligJobordning i , at der i 2015 indføres en BoligJobordning tilsvarende den ordning, der var i 2014 med et samlet fradrag på kr. pr. person. Det indebærer, at BoligJobordningen i 2015 ligesom den hidtidige ordning gælder både for ejere, lejere og andelshavere. I den udstrækning en andelshaver efter vedtægterne i den pågældende andelsforening har råderet i forhold til at vedligeholde eller forbedre andelsboligens ydre og indre rammer og afholder disse udgifter selv, har andelshaveren ret til fradrag efter BoligJobordningen på lige fod med personer i ejerbolig. Såfremt foreningen afholder udgiften til udvendig vedligeholdelse, gælder på samme måde som for private udlejningsejendomme og boliger i den almene sektor, at der ikke vil være en direkte sammen- Side 2 af 16

3 blev udført af en parcelhusejer. Det er en urimelig negativ forskelsbehandling af andelshavere, der også medfører, at ordningen ikke tilgodeser formålet om at skabe bedre og mere energieffektive boliger for så vidt angår de mange tusinde ejendomme, der er ejet af private andelsboligforeninger. hæng mellem de afholdte udgifter til ejendommens udvendige vedligeholdelse, og den månedlige boligafgift, som den konkrete andelshaver betaler til den udvendige vedligeholdelse. Når den udvendige vedligeholdelse er afholdt af foreningen, vil andelshaver således ikke kunne benytte fradraget. Indførelse af en alternativ tilskudsordning til energirenovering af andelsboligforeningernes ejendomme ligger uden for rammerne for nærværende lovforslag. For at nå målene om energieffektiviseringer og reduktion af CO2- udledningen er det af væsentlig betydning, at ordningen udformes på en sådan måde, at den tillige omfatter energirenovering af andelsboligforeningernes ejendomme, der udgør en stor del af den ældre boligmasse i de større byer, hvor potentialet for reduktion af energiforbruget af stort. Det følger af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og De Konservative om en BoligJobordning i , at der i 2016 foretages en grundlæggende omlægning af ordningen, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Den konkrete udformning af den fremtidige ordning vil blive fastlagt i løbet af efteråret Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening har ingen bemærkninger til lovforslaget, idet sagen falder uden for DA s virkefelt. Dansk Byggeri Dansk Byggeri støtter den foreslåede genindførelse af BoligJobordningen i uændret form i Dansk Byggeri har gode praktiske erfaringer med BoligJobordningen og finder bl.a., at ordningen giver Side 3 af 16

4 god valuta for de investerede midler. Dansk Byggeri anbefaler, at den fremtidige mere grønne Bolig- Jobordning ikke gøres alt for smal, at der også tænkes i nye målgrupper som andelsboligforeninger m.fl., og at der bør gøres en ekstra indsats for at bevare den velkendte ordnings brede folkelige forankring bl.a. som redskab til at gøre sort arbejde hvidt. Det følger af den indgåede aftale, at ordningen fra 2016 udvides med nye grønne arbejder. Samtidig fjernes fradraget for visse typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte. Det indgår ikke i aftalen at ændre på den omfattede personkreds. Den konkrete udformning af den fremtidige ordning vil blive fastlagt i løbet af efteråret 2015 inden for de økonomiske rammer, som fremgår af aftalen. Dansk Byggeri er ikke enig i de provenumæssige vurderinger af BoligJobordningen. Der er anvendt samme beregningsmetode som hidtil, dog er der anvendt en selvfinansieringsgrad på 10 pct. Dette er sket med udgangspunkt i Skatteministeriets evaluering af BoligJobordningen, der peger på, at ordningen i sin nuværende udformning har begrænsede strukturelle virkninger på sort arbejde og arbejdsudbud. Dansk Ejendomsmæglerforening Foreningen ser gerne, at ejendomme i landets yderområder i højere grad bliver tilgodeset, herunder de såkaldte flexboliger. Man kunne derfor overveje at forøge fradraget til håndværkerydelser for så vidt angår disse områder af landet. En nærmere afgrænsning af områderne kunne foretages ved, at det øgede fradrag kunne tilkendes landdistrikterne, herunder især de områder hvor liggetiden på udbudte ejendomme er særligt høje. Et større fradrag ville efter foreningens overbevisning kunne resultere i en forøget kvalitet af bolig- Lovforslaget udmønter den del af aftalen af 29. juni 2015 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i , der vedrører Med lovforslaget indføres således i 2015 en BoligJobordning tilsvarende den ordning, der var i 2014 med et samlet fradrag på kr. pr. person. Det indgår ikke i aftalen at forøge fradraget for særlige områder af landet. Side 4 af 16

5 massen og dermed mere attraktive ejendomme i landdistrikterne. Det bemærkes, at alle former for fritidsboliger, som kan tjene som bolig for ejeren, og hvor ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen, er omfattet af Bolig- Jobordningen, herunder såkaldte flexboliger. Dansk Erhverv Dansk Erhverv mener, at det kan være positivt med en Bolig- Jobordning i forhold til at forøge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen, særligt for grupper, der ellers vil have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Dansk Erhverv finder dog, at den eksisterende BoligJobordning på håndværksdelen formentlig har haft en begrænset effekt på arbejdsudbud og beskæftigelse. Dansk Erhverv anfører, at hvis den fremtidige BoligJobordning indskrænkes til kun at omfatte håndværksydelser, der har et grønt sigte, vil man gøre ordningen dårligere, idet jo snævrere tilskudsrammen er, jo højere må man forvente, at prisen vil blive på de pågældende ydelser. Det vil bl.a. også betyde, at der ikke kan forventes en stor stigning i grønne renoveringer, da prisen ikke vil være markant lavere end den er i dag, som følge af højere lønninger. Dansk Erhverv anfører, at fradragsværdien på ca. 30 pct. er for lav til, at det vil være attraktivt for højtlønnede at veksle gør-det-selv arbejde til tilkøbt hvide serviceydelser. Der bør indføres en fradragsværdi på 50 pct., som man Det følger af den indgåede aftale, at ordningen fra 2016 udvides med nye grønne arbejder. Samtidig fjernes fradraget for visse typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte. Den konkrete udformning af den fremtidige ordning vil blive fastlagt i løbet af efteråret 2015 inden for de økonomiske rammer, som fremgår af aftalen. Det indgår ikke i den indgåede aftale at forøge fradragsværdien. Side 5 af 16

6 har i Sverige. Dansk Erhverv finder det positivt, at BoligJobordningen fra 2016 todeles, idet dette bl.a. kan være med til at sikre, at der opbygges et hvidt marked for serviceydelser. Dansk Erhverv finder det dog ønskeligt, hvis beløbsgrænsen var højere, da den lave beløbsgrænse kombineret med den lave fradragsværdi risikerer at medføre, at det kun er serviceydelser, som man alligevel ville have tilkøbt, der bliver udført. Dansk Erhverv mener endvidere, at det bør overvejes at ændre den administrative løsning i retning af den svenske ordning, hvor køber kun betaler halvdelen af beløbet, hvorefter staten betaler resten til håndværks- eller servicevirksomheden. Det følger af aftalen, at der indføres en todelt BoligJobordning i 2016 og 2017, der giver mulighed for et fradrag på kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på kr. pr. person. Der er ikke planer om at ændre den administrative løsning, der generelt har fungeret uden systemmæssige eller praktiske problemer. Datatilsynet Datatilsynet har ingen bemærkninger til lovforslaget. DI DI har ikke bemærkninger til lovforslaget. Erhvervsstyrelsen Høringen giver ikke Erhvervsstyrelsen (herunder TER) anledning til bemærkninger, idet lovforslaget ikke indeholder nye administrative konsekvenser for erhvervslivet. FSR Danske Revisorer FSR-Danske Revisorer har for nærværende ingen bemærkninger til lovforslaget. Side 6 af 16

7 HORESTA og Danske Sommerhusudlejere HORESTA og Danske Sommerhusudlejere kvitterer for genindførelsen af BoligJobordningen, der betyder, at ejerne kan forbedre deres sommer- og feriehuse og bidrage til et kvalitetsløft i dansk turisme. HORESTA og Danske Sommerhusudlejere finder dog, at bestemmelsen om, at der ikke er fradragsret for serviceydelser vedrørende fritidsboliger, der udlejes, bør fjernes, da den ikke fremmer øget udlejning af danske sommerhuse. Alternativt bør der tages højde for, at privat udlejning ikke giver samme fradragsret som udlejning gennem bureau. Sommerhusejere, der udlejer privat, har mindre bundfradrag end udlejere, der anvender bureau, og er samtidig ikke berettiget til fradragsret ved serviceydelser ved udlejning. BoligJobordningen bør derfor alternativt inkludere ejere, der udlejer privat f.eks. via egen hjemmeside eller udlejningsplatforme for private. Ved udlejning af en fritidsbolig kan ejeren af fritidsboligen efter gældende regler opnå et bundfradrag på henholdsvis kr. (2010-niveau) eller kr. (2010-niveau) i bruttolejeindtægten. De ydelser, der er omfattet af bundfradragene, er stort set sammenfaldende med de former for serviceydelser, der er omfattet af BoligJobordningen. Det følger af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og De Konservative om en BoligJobordning i , at der i 2015 indføres en BoligJobordning tilsvarende den ordning, der var i 2014 med et samlet fradrag på kr. pr. person. Det indebærer, at personer, der i løbet af indkomståret udlejer deres fritidsbolig, heller ikke i 2015 kan foretage fradrag for lønudgifter til serviceydelser som fx rengøring og vinduespudsning efter Bolig- Jobordningen. Det gælder uanset, om fritidshuset udlejes privat eller via udlejningsbureau. Hensynet bag denne regel er, at det er et grundlæggende princip i ordningen, at der ikke kan opnås fradrag for de samme ydelser to gange. Der er således ikke forskel på, om Side 7 af 16

8 fritidshuset udlejes privat eller via udlejningsbureau i relation til fradrag efter BoligJobordningen. I øvrigt bemærkes, at formålet med det forhøjede bundfradrag bl.a. er at tilskynde til sommerhusudlejning til turister via udlejningsbureau, der indberetter lejeindtægterne til SKAT, for herved at reducere omfanget af ikke-beskattede indtægter ved udlejning af sommerhuse. HORESTA og Danske Sommerhusudlejere er positive overfor oplægget til ordningen for 2016 og 2017 med fokus på grøn omstilling, og ser frem til at bidrage ved udformningen af denne. Håndværksrådet Håndværksrådet er glade for, at regeringen fremsætter lovforslag om genindførelse af BoligJobordningen. Håndværksrådet finder det unødvendigt og beklageligt, at der fra 1. januar 2016 lægges op til at ændre ordningen til et decideret grønt fradrag. Håndværksrådet mener, at ordningen bør udvides både i bredden og i dybden, dvs. flere håndværksydelser skal være omfattet af fradragsordningen, og det fradragsberettigede beløb skal forhøjes, ikke beskæres. Det anføres, at eksempelvis låsesmede, møbelpolstrere og gardinmontører ikke har fået en håndsrækning, og at den svenske mere omfattende fradragsordning har skabt både nye job og gjort et stort indhug i det sorte arbejde. Det følger af den indgåede aftale, at ordningen fra 2016 udvides med nye grønne arbejder. Samtidig fjernes fradraget for visse typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte. Den konkrete udformning af den fremtidige ordning vil blive fastlagt i løbet af efteråret 2015 indenfor de økonomiske rammer, som fremgår af aftalen. Side 8 af 16

9 Håndværksrådet anfører endvidere, at BoligJobordningen bør gøres permanent, hvilket vil skabe stabile rammer, som både håndværkere og private vil nye godt af, og at BoligJobordningen begrænser sort arbejde. Den indgåede politiske aftale vedrører alene BoligJobordningen i Landsorganisationen i Danmark Landsorganisationen i Danmark (LO) er skeptisk over for forslaget om at fortsætte BoligJobordningen i 2015 og derefter. LO henviser bl.a. til, at beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsbranchen har været stigende og forventes at fortsætte op. Der er derfor tvivlsomt, hvor stort behovet vil være fremadrettet. Den nuværende model, hvor der gives tilskud til udgifter, der allerede er afholdt gennem den forløbne del af 2015, vil ikke have nogen virkning på aktivitetsniveaet i bygge- og anlægssektoren. Der er således alene tale om tabt skatteprovenu, mens der for resten af året også vil være et betydeligt dødvægtstab, hvor man giver støtte til projekter i private hjem, der ville være gennemført alligevel. LO anfører, at der ville være en højere effekt på beskæftigelsen ved at øge de offentlige infrastrukturinvesteringer. LO er positiv over for fokus i den fremtidige ordning mod en mere grøn profil. Man bør dog fortsat følge udviklingen i byggeriet nøje i forhold til behovet for en fortsættelse af ordningen. Regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og Det Konservative Folkeparti er enige om en BoligJobordning i perioden , med fuld virkning i Venstre var imod afskaffelsen af ordningen og har hele tiden varslet, at den ville blive genindført med fuld virkning i 2015 i tilfælde af regeringsskifte. Regeringen vil fremsætte lovforslag om den fremtidige Bolig- Jobordning, der skal gælde i 2016 og 2017, når de nærmere rammer for den fremtidige ordning er fastlagt i løbet af efteråret Side 9 af 16

10 Lejernes Landsorganisation Lejernes Landsorganisation anfører, at som man også tidligere har anført, var det meget besværligt for lejerne at udnytte den gamle BoligJobordning, hvilket er forklaringen på, at udnyttelsen af Bolig- Jobordningen blev så ringe for lejerne. Det er derfor glædeligt, at forligspartierne bag genindførelsen af BoligJobordningen har valgt en opprioritering af energiforbedringerne i de privatejede udlejningsboliger, idet ordningen for energibesparende initiativer med tilskud i private udlejningsbyggerier videreføres. I forlængelse heraf knytter Lejernes Landsorganisation en række kommentarer vedrørende ordningen for energibesparende initiativer i private udlejningsejendomme, og anfører at man ser frem til i samarbejde med udlejerne i de enkelte ejendomme at arbejde konstruktivt videre med ordningen. Det følger af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og De Konservative om en BoligJobordning i , at der i 2015 indføres en BoligJobordning tilsvarende den ordning, der var i 2014 med et samlet fradrag på kr. pr. person. Med lovforslaget genindføres BoligJobordningen således i uændret form, dvs. som reglerne var, da ordningen ophørte med udgangen af Det følger af den indgåede aftale om en BoligJobordning for , at der afsættes yderligere midler til ordningen for energibesparende initiativer i private udlejningsbyggerier. Ordningen vil desuden blive udvidet, så der også kan ydes tilskud til initiativer vedrørende klimatilpasninger. Tilskuddene kan ske efter aftale mellem ejere og et flertal af lejerne om energibesparende arbejder eller arbejder vedrørende klimatilpasninger. Denne ordning berøres ikke af nærværende lovforslag. Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet ønsker, at de ca medlemmer af Kolonihaveforbundet bliver omfattet af BoligJobordningen. Kolonihaveforbundet henviser bl.a. til, at flere og flere kommuner stiller krav om kloakering af kolonihaveområderne. Kolonihavefolk kan ikke lovligt selv etablere afløb mv., Lovforslaget udmønter den politiske aftale om at genindføre Bolig- Jobordningen i uændret form i Det er således fortsat en betingelse for fradrag for arbejde vedrørende fritidsboliger, at den skattepligtige er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen. Side 10 af 16

11 men skal bruge håndværkere hertil. Da fritidsboliger blev omfattet af BoligJobordningen i 2013, blev der lagt vægt på, at afgrænsningen af de omfattede fritidsboliger skete efter klare og enkle kriterier. SEGES SEGES anfører, at der vil være en stor del af fakturaerne udstedt efter den 1. januar 2015, hvor lønandelen ikke er særskilt specificeret. SEGES ønsker derfor bekræftet, at det i disse situationer er tilstrækkeligt, hvis man efterfølgende pr. mail eller lignende får håndværkeren til at oplyse lønandelen. Det kan bekræftes, at SKAT hidtil har haft en praksis med at godtage efterfølgende specifikationer af fakturaen vedrørende lønandelen, og på den baggrund har godkendt fradrag. Denne praksis vil fortsat gælde. SEGES beder Skatteministeriet om at bekræfte, at der kan godkendes fradrag efter ligningslovens 8 V for lønudgifter til installation/reparation af fyringsanlæg mv. som udelukkende tjener boligen uanset, at fyringsanlægget er placeret i en driftsbygning/særskilt fyrrum på en landbrugsejendom eller anden ejendom med blandet anvendelse. Fradrag efter Boligjobordningen er bl.a. betinget af, at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse (eller en fritidsbolig, hvor den skattepligtige person er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven). Arbejde vedrørende fyringsanlæg placeret andre steder end i en helårsbolig (eller fritidsbolig) fx i en driftsbygning er derfor ikke fradragsberettiget efter BoligJobordningen. Det ønskes ligeledes bekræftet, at der kan godkendes fradrag efter ligningslovens 8 V for lønudgiften til installation/reparation af fyringsanlæg mv., der både tjener driften og boligen på en landbrugsejendom, svarende til den del af lønudgiften, der kan henføres til opvarmning af den private bolig. Forudsat at fyringsanlægget (omfattet af ordningen, dvs. ikke oliefyr) er placeret i boligen, er det Skatteministeriets opfattelse, at den del af lønudgiften, der kan henføres til opvarmning af den private bolig, vil kunne fradrages efter BoligJobordningen. Side 11 af 16

12 Tilsvarende ønskes det bekræftet, at den del af lønudgiften, der kan henføres til driften af landbrugsejendommen behandles efter skattelovgivningens almindelige regler for vedligeholdelse og forbedring. Det kan bekræftes. Det ønskes ligeledes bekræftet, at det er uden betydning for fradragsretten efter ligningslovens 8 V, at fyringsanlægget mv. er placeret i en driftsbygning. Der ønskes nærmere redegjort for, om betingelsen for fradrag er opfyldt, hvis udgiften vedrører en særskilt bygning på en kode 01 ejendom (beboelsesejendom), som eksempelvis anvendes af husstanden til hobbyrum eller opstaldning af egne husdyr, som ikke indgår i en erhvervsmæssig virksomhed eller lignende, eksempelvis lønudgifter til udskiftning af tag eller tagrender på udbygningen. Det kan ikke bekræftes, jf. ovenfor. Hvorvidt betingelsen om, at der skal være tale om en helårsbolig, hvor den skattepligtige har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse er opfyldt, er en konkret vurdering. Der ønskes nærmere redegjort for, hvordan ligningslovens 8 V skal forstås i relation til vedvarende energianlæg omfattet af ligningslovens 8 P. Der er fradrag efter ligningslovens 8 V (BoligJobordningen) for arbejdsløn vedrørende bl.a. installation af solfangere og solceller og installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller. Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at anvendelse af den skematiske ordning, jf. ligningslovens 8 P, stk. 2 og 3, ikke begrænser muligheden for opnåelse af fradrag efter BoligJobordningen for lønudgifter i forbindelse med montering af et solcelleanlæg eller en vindmølle mv. (SKM SR). Skatterådet kunne ikke bekræfte, at man kan få Side 12 af 16

13 fradrag efter BoligJobordningen for lønudgifter i forbindelse med montering, hvis skattelovgivningens almindelige regler anvendes på solcelleanlægget eller vindmøllen mv., jf. ligningslovens 8 P, stk. 5. Når skattelovgivningens almindelige regler anvendes, indgår den fulde anskaffelsessum inkl. monteringsomkostninger i virksomhedens afskrivningsgrundlag. Der henvises i øvrigt til Juridisk Vejledning afsnit C.C Det ønskes bekræftet, at en hjemmeboende søn/datter over 18 år, kan foretage fradrag efter ligningslovens 8 V, hvis der foreligger dokumentation for, at barnet har betalt en del af lønudgiften til vedligeholdelse mv. i form af bankoverførsel til forældrenes konto. Det anføres, at det bør præciseres i lovteksten, hvordan fradraget skal opgøres i de situationer, hvor den skattepligtige har forskudt indkomstår. Der spørges i denne forbindelse til, om tidligere svar fra SKAT fortsat er gældende. Hjemmeboende børn over 18 år kan foretage fradrag efter Bolig- Jobordningen, hvis de har betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren. Fradraget henføres som udgangspunkt til det indkomstår, hvor arbejdet er betalt. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betalingen sker inden for 2 måneder efter dette indkomstårs udløb. Bestemmelsen gælder også for personer med forskudt indkomstår. Efter lovforslaget gives ikke fradrag for lønudgifter til arbejde, der først betales den 1. marts 2016 eller senere. De nævnte svar fra SKAT vedrørende forskudt indkomstår er fortsat gældende. SRF Skattefaglig For- SRF Skattefaglig Forening har in- Side 13 af 16

14 ening gen bemærkninger til lovforslaget. TEKNIQ TEKNIQ hilser genindførelsen af BoligJobordningen velkommen. TEKNIQ har ikke bemærkninger til lovforslaget. TEKNIQ støtter, at Bolig- Jobordningen i 2016 og 2017 gives en mere grøn profil, og da hele installationssiden, herunder energisiden, er daglige arbejdsområder for TEKNIQs medlemsvirksomheder, har TEKNIQ en række forslag til, hvorledes BoligJobordningen i 2016 og 2017 kan gives en mere grøn profil, hvilket TEKNIQ gerne bidrager til. Ældre Sagen Ældre Sagen tager til efterretning, at der er indgået aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og Det Konservative Folkeparti om at forlænge håndværkerfradraget uændret i Ældre Sagen er tilfreds med, at der er fundet en løsning, så pensionister, der har udført arbejde efter reglerne for skattefrit arbejde i private hjem, ikke bliver skattepligtige, hvis den skatteyder, opgaven er udført for, søger håndværkerfradrag for udgiften. Efter Ældre Sagens opfattelse ville det være hensigtsmæssigt, om den model kunne videreføres i 2016 og 2017, således at pensionister, der ønsker at udføre skattefrit arbejde, ikke er nødt til at bede om kontant betaling for at være sikre på, at de Det er et grundlæggende princip i BoligJobordningen, at der ikke kan opnås fradrag for udgifter til arbejde, der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, eller som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen. Den gældende betingelse om, at det er en forudsætning for skattefrihed, at hvervgiver ikke indberetter fradrag for det samme arbejde der for at undgå skærpelser med tilbagevirkende kraft foreslås suspenderet i 2015 skal sikre, at arbejde udført i private hjem Side 14 af 16

15 ikke bliver skattepligtige, hvis den skatteyder, opgaven er udført for, efterfølgende søger håndværkerfradrag. ikke er skattebegunstiget både på hvervgiverens og pensionistens side. Der er ikke planer om at ændre herpå. Ældre Sagen har noteret sig, at udformningen af håndværkerfradraget ifølge den indgåede aftale ændres fra 2016, således at der højest kan anvendes kr. til køb af service som fx rengøring. Det er efter Ældre Sagens opfattelse en ændring af ordningen, der forringer muligheden for f.eks. hjemmehjælpsmodtagere, der ønsker at købe sig til en bedre rengøring, end de kan få gennem den kommunale hjemmehjælp. Det anføres, at med en beløbsgrænse på kr. vil der kun kunne købes godt et kvarters ekstra hjælp pr. uge, hvor der efter de tidligere regler kunne købes ca. tre kvarters ekstra hjælp pr. uge. Ældre Sagen foreslår, at der ikke indføres en særskilt grænse for køb af serviceydelser for pensionister. Endelig finder Ældre Sagen, at det bør overvejes at give et højere fradrag til husstande, der kun består af én person, fordi udgifter til vedligeholdelse og lignende typisk ikke er halvt så store for en enlig som for et par. Det følger af Aftale om en Bolig- Jobordning i , at der i 2016 foretages en grundlæggende omlægning af ordningen, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. I forlængelse heraf indføres en todelt BoligJobordning i 2016 og 2017, der giver mulighed for et fradrag på kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på kr. pr. person. Der er således inden for aftalens økonomiske rammer fundet plads til at fastholde fradrag for serviceydelser, idet det samlede fradrag er øget, mens det mulige fradrag for serviceydelser er reduceret. Der er ikke planer om at lave forskellige fradragsgrænser for serviceydelser for forskellige persongrupper. Personers fradrag er normalt knyttet til den enkelte skattepligtige person, som er let at identificere ud fra cpr nummer. Der er således ikke noget unormalt i, at også fradrag efter BoligJobordningen er knyttet til den enkelte skattepligtige beboer i en husstand og set ud fra et overordnet økonomisk perspektiv vil boligudgifterne normalt stige med antallet af voksne på adressen. Der blev ved indførelsen af Bolig- Side 15 af 16

16 Jobordningen lagt vægt på, at ordningen skulle være let at administrere, og SKATs systemer gjorde det ikke muligt at opgøre fradraget pr. husstand. Det gælder fortsat. Side 16 af 16

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Klik og vælg dato J.nr. 2017-8198. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt 1. februar 2016 J.nr. 15-2253539 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 95 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-2253539 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 195 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 195 Bilag 1 Offentligt 26. april 2017 J.nr. 2017-687. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Ny grøn Bolig-Job-ordning

Ny grøn Bolig-Job-ordning - 1 Ny grøn Bolig-Job-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Blandt Venstres valgløfter var et tilsagn om at genindføre BoligJobordningen, der ellers var ophørt med udgangen af 2014. Et

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0039 Udkast (3) 18. december 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Fradrag for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2014/2 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1832372 Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold EMNEGRUPPE 3 Tilskud til renoverings- og forbedringsarbejder Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf. 72 16 02 32, Ib Mechlenborg

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt 28. marts 2014 J.nr. 13-0578850 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig BEK nr 841 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0201248 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1030 af 01/09/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2016-17 L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt 5. oktober 2016 J.nr. 16-0569834 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) J.nr. 2008-321-0008 Dato: 5. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) Til udvalgets orientering

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 283 Offentligt J.nr. 2006-318-0509 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 BEK nr 135 af 16/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2253539 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om grøn

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere