Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling i afdelingens samt retsgrundlag Side 3 4. Organisering af kontakten mellem arbejdspladserne og afdelingen (Indsat tekst i forhold til afdelingens nuværende og kommende netværk) Side 4 5. Kontingent og økonomi (Ordene udgifter og budget er rettet til hhv. driftsudgifter og driftsbudget) Side 4 6. Den ordinære generalforsamling Side 5 7. Ekstraordinær generalforsamling Side 6 8. Afdelingsbestyrelsen (En præcisering af afdelingsledelsen og dennes funktioner) Side 7 9. Aflønning for formand og næstformand (Beløbet er omregnet og indsat som % sats) Side Tegningsret og bemyndigelser Side Optagelse, overflytning og udmeldelse (Ordet områder er rettet til oret overenskomstområder ) Side 8 Side 9 Side Eksklusion 13. Opløsning 14. Ændring af afdelingens vedtægter Side Vedtagelse (fjernet ikrafttrædelses tidspunkt da det er nævnt ovenover i 14) 1

2 Vedtægter vedtaget den 26. april Navn og hjemsted Afdelingens navn er Fødevareforbundet NNF Lillebælt - Fyn, og foreningen har hjemsted i Odense. Afdelingen har kontorer i Odense, Svendborg, Fredericia, hvor kontoret i Odense betragtes som hovedkontor. 2. Afdelingens formål Afdelingens formål er at samle og organisere alle, der er beskæftiget indenfor forbundets overenskomster. Dette for at: Sikre medlemmer størst mulig udbytte af og indflydelse på eget arbejde og ved de kollektive overenskomster sikre medlemmerne rettigheder i arbejdslivet. Arbejde efter såvel afdelingens egen målsætning samt de målprogrammer, som kongressen vedtager. Arbejde på en sådan måde, at der er gennemsigtighed og åbenhed i organisationen. Være synligt i den Arbejdsmarkedspolitiske debat og påvirke alle områder, der har betydning for medlemmernes arbejdsliv. Arbejde for at styrke medlemmernes kompetencer og derved styrke virksomhedernes globale konkurrenceevne. Arbejde for at udsatte medlemsgrupper får forbedret deres arbejdsforhold. 3. Opbygning og kompetencefordeling i afdelingens samt retsgrundlag Afdelingen er et organisatorisk led i Fødevareforbundet NNF`s opbygning og har til opgave at virke fremmende for forbundets formål i overensstemmelse med forbundets love og er underkastet disse. 2

3 Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Afdelingsbestyrelsen er mellem generalforsamlingerne foreningens øverste myndighed og arbejder under ansvar overfor generalforsamlingen. Afdelingsledelsen består af afdelingsformanden og afdelingsnæstformanden. Afdelingsledelsen varetager den daglige drift mellem afdelingsbestyrelsesmøderne under ansvar overfor afdelingsbestyrelsen. Afdelingen understøtter det faglige Netværk der varetager beskrevne faglige interesser i afdelingen, og arbejder under ansvar overfor afdelingsbestyrelsen. De af afdelingsbestyrelsen nedsatte udvalg løser konkrete opgaver og arbejder under ansvar overfor afdelingsbestyrelsen. 4. Organisering af kontakten mellem arbejdspladserne og afdelingen De fagligt valgte hos Fødevareforbundet NNF Lillebælt - Fyn arbejder i forhold til de faglige målprogrammer vedtaget på kongressen, og sikre kontakten mellem virksomhederne og afdelingen. Der etableres et særskilt Fagligt Netværk der består af de valgte tillidsrepræsentanter, samt talsmænd, på virksomhederne tilknyttet afdelingen. På butiksområdet, er det den ansvarlige for området, der i samarbejde med medlemmerne på området udpeger repræsentanterne til det faglige netværk. Det Faglige Netværk: Afvikler sine aktiviteter inden for de rammer og regler samt den økonomi som er fastlagt af afdelingsbestyrelsen. Udarbejder sin egen forretningsorden. Konstituerer sig med en formand. Man udtræder automatisk af det Faglige Netværk når/hvis man mister sit valgte/udpegende mandat. 3

4 5. Kontingent og økonomi Forbundet opkræver det nødvendige kontingent til at dække afdelingens driftsudgifter. Forbundet fastsætter det til enhver tid nødvendige kontingent med baggrund i afdelingens udarbejdede driftsbudget. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens egne pengemidler, bankbøger, værdipapirer samt betroede ejendele. Forbundet afholder de nødvendige administrationsudgifter ud af forbundets midler. Afdelingens ejendele skal være brand-, tyveri- og vandskadeforsikret. Generalforsamlingen vælger kritiske revisorer, der foretager kritisk revision af afdelingens bilag. De valgte kritiske revisorer gennemgår en gang hvert kvartal bilag og efterser afdelingens beholdning er på bank og kontant kasse. Et udelukket, udtrådt eller slettet medlem kan ikke gøre krav gældende i afdelingens formue eller ejendele. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældforpligtelser. Foreningen hæfter alene ved sin formue. Der skal altid forefindes en likvid kapital til indfrielse af afdelingens forpligtigelser. 6. Den ordinære generalforsamling Den ordinære afdelingsgeneralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal senest 14 dage før generalforsamlingen og mindst være bekendtgjort i forbundets blad, på afdelingens hjemmeside eller ved brev/medlemsmail til medlemmerne. 4

5 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter i nævnte rækkefølge: 1) Godkendelse af forretningsorden 2) Valg af dirigent/er 3) Afdelingsbestyrelsens beretning 4) Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 6) Indkomne forslag 7) Valg 7.a. Valg af afdelingsformand 7.b. Valg af afdelingsnæstformand 7.c. Valg af kritiske revisorer 7.d. Valg af kritiske revisorer suppleanter 7.e. Fanebærer m.m. (Eksempel: blå beskriver kun hvad der er på valg det pågældende år) 8) Valg af ekstern revision, efter indstilling fra forbundets hovedbestyrelse Afgørelser træffes ved simpelt flertal af de afgivne gyldige stemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 20 % af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Afdelingsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. For at forslaget kan behandles skal forslagsstilleren være fremmødt på generalforsamlingen med mindre dokumentation for forfald foreligger. Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres forslag og eventuelt kandidaters navne efter principper fastlagt af afdelingsbestyrelsen. 7. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10 % af afdelingens medlemmer eller forbundets hovedbestyrelse skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen. 5

6 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 dages varsel. En ekstraordinær generalforsamling, der afvikles efter ønske fra medlemmerne, er kun beslutningsdygtig, såfremt der er fremmødt et antal underskrivere, der svarer til 10 % af afdelingens medlemmer. 8. Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen består af 9 medlemmer: En formand, valgt for 4 år. En næstformand valgt for 4 år. 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år. 3 er på valg i ulige år, og 3 i lige år. Ungdomsudvalget/bestyrelsen indstiller en ungdomsrepræsentant. Til bestyrelsen vælges en 1. suppleant for 1 år og en 2. suppleant for 1 år. Der vælges to kritiske revisorer for 2 år samt en suppleant for et år. Ved valg af formand og næstformand skal forslag skriftligt, motiveret og underskrevet være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. En formand/næstformand, der ikke genvælges, fratræder med iagttagelse af funktionærlovens varsler jf. denne lovs 2, stk. 2 og 3 samt 2 a. Fratrædelse sker omgående. Revisorerne kan ikke være medlem af bestyrelsen. De har pligt til at overvære generalforsamlingerne. Afdelingsbestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne. 6

7 Hvis afdelingsformanden afgår før tid, kan bestyrelsen vælge at konstituere afdelingsnæstformanden som afdelingsformand frem til næste ordinære generalforsamling og kan konstituere ét af bestyrelsens øvrige medlemmer som næstformand i perioden. Ved nyvalg indtræder personen i den resterende del af den oprindelige valgperiode for den funktion de indtræder for. Elever kan dog ikke vælges til afdelingsformand eller afdelingsnæstformand. Afdelingsbestyrelsen kan konstituere udvalg efter behov og fastsætter deres forretningsordener. Hvis afdelingsledelsen eller 5 bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt, skal der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Indkaldelse sker med mindst 5 hverdages varsel. Afdelingsledelsen kan i helt særlige tilfælde indkalde afdelingsbestyrelsen med kortere varsel. Afdelingsledelsen leder afdelingsbestyrelsens forhandlinger og påser, som øverste daglige ansvarlige, at love, vedtægter, arbejds- og forretningsgange mv. efterleves. 9. Aflønning for formand og næstformand. Afdelingsformanden, afdelingsnæstformand aflønnes månedsvis bagud. til enhver tid med 76,99 procent. af forbundets kongresvalgte faglige sekretærer Arbejdsmarkedspensionen er på 10 % fra arbejdsgiver samt 5 % fra arbejdstager. Der gives ret til 6 feriefridage årligt. Der afregnes en ferieprocent på 3,5 %. 7

8 10. Tegningsret og bemyndigelser Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformanden. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning omkring køb og salg af fast ejendom, optagelse og indfrielse af lån herunder optagelse og indfrielse af lån i ejendom. De tegningsberettigede er i henhold til tegningsreglerne bemyndiget til at underskrive værdipapirer/pantebreve og disponere over afdelingens midler på afdelingens vegne i daglig forretningsgang. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til, enten alene eller i fællesskab, at disponere over foreningens midler, herunder kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, betalingskort og lignende. 11. Optagelse, overflytning og udmeldelse Optagelse i afdelingen eller overflytning fra anden afdeling eller forbund sker ved via henvendelse til det fælles Medlemsteam. Medlemmerne er selv personligt ansvarlige for at optagelse finder sted. Medlemmerne er forpligtet til at anmelde bopæls-, arbejdsplads- eller navneændring. til Medlemsteam. Har forsømmelse heraf medført forringelser i medlemmets rettigheder, kan afdelingen ikke gøres ansvarlig herfor. Når et medlem forlader afdelingens overenskomstområder, har vedkommende selv det personlige ansvar for overflytning eller udmeldelse. 12. Eksklusion Dersom et medlem gør sig skyldig i brud på nærværende vedtægter eller i øvrigt på sine forpligtigelser, modarbejder organisationens formål, handler ukollegialt, gør sig skyldig i uredeligt forhold vedrørende forbundets, afdelingernes, eller klubbers midler eller modtager uberettiget understøttelse, kan vedkommende udelukkes af forbundet. 8

9 Beslutningen om eksklusion træffes af Hovedbestyrelsen efter forslag fra afdelingens bestyrelse. Det pågældende medlem kan tilsiges til Hovedbestyrelsesmødet med oplysning om, at eksklusion skal behandles. Hovedbestyrelsens afgørelse kan ikke ankes. 13. Opløsning Opløsning af afdelingen kan kun ske ved en dertil indvarslet generalforsamling, hvor mindst ¾ af samtlige afdelingens medlemmer er til stede og stemmer herfor. Opløses afdelingen anvendes dens midler efter forbundslovens bestemmelser. 14. Ændring af afdelingens vedtægter Disse vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvis dagsordenen ikke forlods har været påført punktet vedtægtsændringer kræver et indkommet forslag om ændring af vedtægterne 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer. Vedtagne ændringer træder straks i kraft. 15. Vedtagelse Nærværende vedtægter er vedtaget på afdelingsgeneralforsamling for Fødevareforbundet NNF Lillebælt Fyn den 26. april Referent/Referenter Dirigent/Dirigenter 9

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Indholdsfortegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Optagelse af medlemmer 5. Medlemskabets gyldighed 6. Indmeldelse 7. Overflytninger

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014

Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014 Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014 1 Navn og hjemsted 2 Formål Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 3 Organisationstilhørsforhold 4 Medlemskab Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere