Renere luft den danske indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renere luft den danske indsats"

Transkript

1 Renere luft den danske indsats

2

3 Renere luft den danske indsats

4 Indhold 3 Forord 4 Et problem med voksende dimensioner 7 Fra udslip til skader 1 Dansk miljøregulering 12 Dansk energipolitik 14 Svovl og forsuring 16 Kvælstof og overgødskning 18 Organiske forbindelser og fotokemisk smog 2 Andre farlige forbindelser 22 Bly og andre tungmetaller 24 Store og små partikler 26 Fra Geneve-konventionen til Gøteborg-protokollen og NEC-direktivet 28 Hullet i himlen CFC-gasserne og Montreal-protokollen 3 Den globale opvarmning Drivhusgasserne og Klimakonventionen 32 Litteratur

5 Forord Ren luft er en menneskeret lige som rent drikkevand og rene fødevarer. Forurenet luft er sundhedsskadelig og har negative konsekvenser ikke alene for mennesker, men også for jordbund, vandområder, planter og dyr. Desværre er det ikke muligt at have en luft, der er helt fri for forurening. De menneskelige aktiviteter kan ikke undgå i større eller mindre udstrækning at belaste vort luftmiljø. Men det har i de sidste årtier vist sig, at det kan lade sig gøre at begrænse belastningen betydeligt. Inden for FN s økonomiske komité for Europa, UNECE, er der med vedtagelsen af den såkaldte Gøteborg-protokol taget et stort skridt frem mod at begrænse luftforureningen i hele Europa. Protokollen vil betyde færre sygdomme og færre for tidlige dødsfald på grund af dårlig luftkvalitet. Og den vil gavne det dyre- og planteliv, der i dag er belastet af forsuring og overgødskning. Protokollen er et godt eksempel på en moderne, rationel og økonomisk effektiv strategi. Der er sat klare mål for de miljøforbedringer, man vil opnå. Udslippene begrænses mest, hvor de er billigst og har størst effekt. Og flere stoffer reguleres på én gang, så der kan tages højde for deres samlede virkning. Dette sker i et internationalt samarbejde og på et videnskabeligt grundlag. I anledning af Danmarks ratifikation af protokollen i juni 22 vil Miljøministeriet med denne pjece give en bred status for den danske og internationale indsats mod luftforurening og for den faktiske situation for vort luftmiljø. Selvom vi har gjort en stor indsats, er alle problemer ikke løst. Vi skal gøre en større indsats for at løse de sundhedsmæssige problemer, der knytter sig til partiklerne og især de fine partikler - i luften. Men også andre belastninger fra for eksempel kvælstof og dioxin skal reduceres. I det globale perspektiv har vi gjort en stor indsats for helt at udfase de ozonlagsnedbry- dende stoffer her i landet, men internationalt har Danmark stadig en stor rolle at spille. Den største udfordring, vi står over for, er imidlertid truslen om de menneskeskabte klimaændringer. Alt yder på, at jordens befolkning med dens udledninger af drivhusgasser påvirker jordens klima og har sat en proces i gang, hvis langsigtede konsekvenser vi kun kan gisne om. Den udfordring har regeringen taget op med en meget ambitiøs målsætning i den såkaldte Kyoto-protokol under FN s klimakonvention. Selvom vi altså på en række punkter er kommet langt, vil denne pjeces forskelligartede miljøproblemer efter al sandsynlighed fortsat stå i fokus i de kommende år. Steen Gade direktør for Miljøstyrelsen renere luft den danske indsats 3

6 Et problem med voksende dimensioner Millioner indbyggere Siden begyndelsen af 18-tallet er verdens befolkning vokset fra omkring en til seks milliarder mennesker. Behovet for energi er vokset endnu mere. Sammen med en øget landbrugsproduktion har denne vækst medført en voksende luftforurening, som efterhånden har givet sig tydelige udslag. Londonsmoggen af svovldioxid og sod var berygtet i århundreder. Og først efter en katastrofal episode i 1952, hvor forureningen var mere end 2 gange højere, end vi ser i dag, og der var flere tusinde ekstra dødsfald, blev der gennemført en effektiv lovgivning. En tilsvarende dog mindre dramatisk udvikling har været set i København. Over alle grænser Problemet blev i første omgang delvist løst ved at sprede forureningen fra høje skorstene, men det fik ikke forureningen til at forsvinde. I stedet blev det meste af den svovldioxid, der udsendtes i Danmark, ført med vinden til andre lande, først og fremmest Sverige og Norge. På den måde blev nedbøren forsuret, og det betød økologiske skader i store dele af Europa fx fiskedød i en række svenske Bruttoenergiforbrug, PJ/år Vækst i Danmarks befolkning og energiforbrug 1 I løbet af det 2. århundrede blev Danmarks befolkning mere end fordoblet fra knap 2,5 millioner til over 5 millioner. Det har medført et øget energiforbrug og et mere intensivt landbrug og dermed et voksende pres på miljøet. Befolkningstallet vokser stadig, i det væsentlige på grund af indvandring, men energiforbruget er stabiliseret og søges nu begrænset. Fremtidens store udfordring er både nationalt og globalt at få fjernet koblingen mellem vækst og miljøbelastning: At få etableret en såkaldt "bæredygtig udvikling" søer. Her er tale om en geografisk rækkevidde på flere tusinde kilometer og en tidshorisont på årtier. En FN-konference i Stockholm 1972 skabte politisk opmærksomhed, og i 1979 fik man etableret og underskrevet den såkaldte Geneve-konvention om grænseoverskridende luftforurening. Resultatet er blevet, at man med renere brændsler og røggasrensning på store fyringsanlæg har fået de europæiske svovludslip mere end halveret. De danske udslip er endda skåret ned til omkring en tiendedel. Også udslippene af kvælstofforbindelser og kulbrinter, der belaster økosystemerne, er blevet reduceret. I Sverige, der har mange følsomme områder, er det belastede areal nu halveret. I byerne Samtidig med og delvis på grund af reduktionen af den grænseoverskridende luftforurening er luftkvaliteten i byerne på flere måder forbedret. I dag er luftforureningen i mange storbyer domineret af udslip fra biltrafikken. Og det er en kompliceret sag, for der er tale om mange forskellige stoffer, som reagerer indbyrdes i atmosfæren, før de begynder at gøre skade enten i byen, eller på lange afstande. Det alvorligste byproblem i dag ser ud til at være partikler. Sammenhængene er endnu ikke helt klarlagt, men specielt små partikler fra dieselbiler vurderes at være farlige. I København medfører partiklerne måske flere hundrede ekstra dødsfald om året blandt følsomme personer. Forskning og internationalt samarbejde I gamle dage var problemet med luftforureningen simpel. Alle kunne se den sorte røg, der kom ud af en lav skorsten og der var ikke så mange af dem, at det blev et væsentligt problem, når røgen blev ført med vinden til andre steder. Nu er det anderledes, for luftforurening spredes på alle geografiske skalaer, og sammenhængen mellem udslippet af forurening, den forurening der derefter optræder i luften, og forureningens skadevirkninger er meget kompliceret. Effektive beslutninger kræver derfor overvågning og forskning. Vi skal vide, hvorfor 4 renere luft den danske indsats

7 vi har den forurening, vi har, og hvordan man billigst og mest effektivt løser problemerne. Det kræver et samspil af mange faglige discipliner. Det er nødvendigt at følge udviklingen, opfange uheldige tendenser, og undersøge om reguleringen har den ventede virkning. Og så er det nødvendigt, at disse ting foregår i et internationalt samarbejde. Er disse betingelser opfyldt, vil man til gengæld målrettet kunne mindske skadevirkningerne. Da direktivet om nationale emissionslofter i EU i oktober 21 og Gøteborg-protokollen i december 1999 blev vedtaget, blev der for første gang sat bindende grænser for, hvor meget luftforurening de enkelte lande må slippe ud. Og man har regnet ud, at hvis man implementerer Gøteborg-protokollen fuldstændigt, vil det betyde, at de forsurede områder i Europa reduceres med omkring 85%, de overgødskede med 65% og de ozonbelastede I begyndelsen var luftforurening et her og nu problem. Ved bålet i et jernalderhus kunne forureningen være værre end på gaden i en moderne storby. Men når ildstedet blev slukket, forsvandt røgen, og omgivelserne nåede ikke at blive påvirket. Senere voksede problemerne både geografisk og tidsmæssigt. I dag kan udslip fra et dansk kraftværk forsure en svensk skovsø og måske medvirke til, at en koralø på den anden side af kloden bliver oversvømmet om 1 eller 2 år. Derfor er nutidens bekæmpelse af luftforurening ikke kun et lokalt anliggende. Det er et spørgsmål om byrdefordeling mellem de enkelte nationer og en ansvarlighed over for de kommende generationer. renere luft den danske indsats 5

8 nu drejer det sig ikke mere om stoffer, som man kan fjerne ved at bruge andre brændsler og råmaterialer eller ved at sætte filtre på skorstene og udstødningsrør. Når man bruger kul, olie og gas i energisektoren, er gassen kuldioxid det uundgåelige slutprodukt ved forbrændingsprocessen. Sammen med andre drivhusgasser udsendes kuldioxid i så store mængder, og har så lang levetid i atmosfæren, at koncentrationen stiger globalt. Det forskyder energibalancen i atmosfæren og truer dermed med klimaændringer, der kan ændre betingelserne for både mennesker og natur på hele kloden. med 5%. Man forventer også at belaste menneskers helbred væsentligt mindre. Men udslippet af luftforurening fra den internationale skibstrafik er stadig ikke under kontrol. I takt med at udslippet fra kilderne på land bliver reduceret, vil udslippet af fx. svovldioxid fra skibstrafikken få stadig større relativ betydning. Problemer i global skala I den industrialiserede verden er problemerne med grænseoverskridende luftforurening anerkendt, og de teknologiske forudsætninger for at løse dem er til stede, selv om der er lang vej igen. I udviklingslande og i de tidligere kommunistiske lande giver væksten fortsat alvorlige miljøskader. Det er dog formentlig kun et spørgsmål om tid og brug af eksisterende moderne teknologi, før problemerne bliver løst. Værre er det, at den globale vækst har rykket problemerne endnu en tand op i både tidsmæssig og geografisk udstrækning. Og Nye udfordringer Forskning og internationalt samarbejde er blevet endnu vigtigere nu, hvor miljøproblemerne er rykket op i global skala med en tidshorisont på flere hundrede år. Her spiller modelberegninger en afgørende rolle. De giver ikke alene overblik over alle de data, der er indsamlet i den virkelige verden. Man kan også stille spørgsmål af typen: Hvad mon der vil ske hvis? Svaret er ikke altid lige behageligt. Pjecens indhold Pjecen beskriver først nogle basale forhold i bekæmpelse af luftforurening. Derefter fortælles om forløb af en række konkrete problemer, hvilket leder op til Gøteborg-protokollen og EU's nationale udslipslofter til begrænsning af grænseoverskridende luftforurening i Europa. Endelig skitseres Danmarks indsats over for de globale problemer med nedbrydningen af ozonlaget og de menneskeskabte klimaændringer. Enheder Udslip af luftforurening angives her normalt som vægtmængde (fx tons) per år. Koncentrationen i luften angives normalt som µg (milliontedele gram) per m 3. 6 renere luft den danske indsats

9 Fra udslip til skader Luftforurening kan skabe en lang række miljøproblemer: dårlige livsbetingelser for dyr og planter, helbredsproblemer og for tidlige dødsfald blandt mennesker samt materialenedbrydning og klimaforandringer. Mange stoffer har de samme virkninger, og mange kilder udsender de samme stoffer. Enhver begrænsning af forureningsudslip vil derfor have en række fordele. Et nedsat udslip af svovldioxid vil således begrænse de økologiske skader, nedbrydningen af materialer og belastningen af menneskers helbred. Mere indviklet er det med kvælstofoxider, der indgår i en række kemiske processer i atmosfæren. Forholdene kompliceres af, at forskellige områder ikke er lige følsomme. Man definerer her begrebet tålegrænse. Forurening under tålegrænsen forventes ikke at give væsentlige skader på natur og miljø. Tålegrænsen er ikke den samme for forskellige områder, men afhænger af bevoks- De enkelte luftforurenende stoffer kommer fra mange kilder og har mange forskellige effekter, der overlapper og vekselvirker. Stoffer, der har en levetid i atmosfæren på nogle dage, kan spredes mere end 1 km. En reduktion af udslippene kan begrænse forskellige skader, men en detaljeret kortlægning er nødvendig, når en effektiv bekæmpelsesstrategi tilrettelægges. Klimaændringer: Tørke og oversvømmelser, påvirkning af landbrug etc. Overgødskning: Fiskedød og Tab af biodiversitet CO 2 CH 4 N 2 O Luftkvalitet i byer: Materialeskader. Helbredsskader NH 3 Energi Transport NO X Landbrug NOx SO2 CO VOCs PM Husholdninger Industri NH 3 NO X SO 2 CH 4 VOCs CO NO x Forsuring: Skader på skove, jordbund, fisk og bygninger Troposfærisk ozon: Helbredsskader og tab af afgrøder renere luft den danske indsats 7

10 ning, jordbund, klima m.m. En kalkrig jord i Danmark kan således være mere robust end følsomme naturområder i fx Norge og Sverige. Forureningskilderne Luftforurening kan stamme fra forbrænding, fordampning eller fra biologiske processer. Forurening fra forbrænding Ved enhver form for forbrænding dannes nye kemiske forbindelser. Brændslets hovedbestanddel, kulstof, reagerer med luftens ilt og danner kuldioxid (CO 2 ). En del af luftens kvælstof (N 2 ) brænder med og danner kvælstofoxider (NO x ). Forbrændingen kan desuden være ufuldstændig, og så dannes der kulilte (CO), partikler/sod, polyaromatiske hydrocarboner (PAH) og forskellige flygtige kulbrinter (samlet kaldt VOC, efter engelsk Volatile Organic Compounds). Endelig indeholder de fleste brændsler urenheder. Størst betydning har det indhold af svovl i kul og olie, der brænder til svovldioxid (SO 2 ). Men også ubrændbare bestanddele, der fx kan indeholde tungmetaller, har betydning. Forurening ved fordampning Flygtige brændsler (fx benzin) kan spildes og fordampe under transport, tankning og drift. Mange industrielle og håndværksmæssige processer (fx overfladebehandling med maling) kan afdampe organiske forbindelser. Aktivitet Udslip Spredning Afsætning Virkning Politik Et komplekst fænomen Luftforurening starter med en aktivitet, der giver et udslip af kemiske stoffer. Stofferne spredes og omdannes eventuelt i atmosfæren, inden de afsættes og har skadelige virkninger. Der er ofte komplicerede sammenhænge mellem de enkelte trin, og det skal tages i betragtning ved tilrettelæggelse af en teknisk og økonomisk effektiv bekæmpelse. Betydningen af langtransport Kun en mindre del af det svovl, der udsendes, afsættes i det samme land. Tabellen viser, hvor meget svovl der udsendes i forskellige lande, endvidere den del der afsættes i landet selv, og endelig den totale mængde, der afsættes i landet. Udslip Afsat nationalt Afsat totalt i landet Danmark Sverige Norge Storbritannien Tyskland Belgien (Afrundede værdier for 1997, enhed 1 t) (Data fra EMEP) Forurening fra biologiske processer Biologisk betinget luftforurening kommer oftest fra landbruget, hvor oplagring og brug af husdyrgødning og handelsgødning betyder dannelse og udslip af ammoniak (NH 3 ), metan (CH 4 ) og lattergas (N 2 O). Metan dannes også ved iltfri forgæring i husdyrenes fordøjelsessystem, specielt hos drøvtykkere som køer. Metan og lattergas dannes også ved biologiske processer i vådområder. Menneskelig påvirkning i form af ændret arealanvendelse kan derfor ændre udslippet. Det samme gælder afdampning af organiske stoffer fra vegetation, specielt nåletræer. Grænsen mellem naturlige og menneskeskabte forureningsudslip er altså flydende. Langtransport af luftforurening Den mængde luftforurening, der udsendes i et givet land, afhænger af landets størrelse, dets grad af industrialisering, dets energikilder o.m.a. Men det er absolut ikke den samme mængde, der afsættes. Muligheden for, at forureningen bæres med vinden, betyder, at meteorologiske forhold er afgørende. Som det fremgår af tabellen, medfører en overvejende vind fra vest, at lande som Norge og Sverige modtager meget mere luftforurening, end de udsender. For England, Belgien og Tyskland er det omvendt. I alle 8 renere luft den danske indsats

11 I et lukket gaderum kan forureningen fra bilerne vanskeligt spredes, og der kan derfor lokalt opbygges høje koncentrationer. På en åben motorvej vil det samme forureningsudslip hurtigt blive fortyndet, og det vil derfor give anledning til meget lavere lokale koncentrationer. Men alle udslip vil forurene på længere afstande. tilfælde afsættes kun en lille del af den udsendte forurening i landet selv. I dette spil er Danmark af flere grunde fordelagtigt stillet. Opdelingen på mindre øer betyder, at forureningskilderne aldrig kan komme til at ligge så tæt som i udenlandske megabyer eller industriområder. I øvrigt har Danmark stort set ingen stærkt forurenende industrier. Et fladt terræn og megen blæst giver god spredning. Og en vind, der overvejende kommer fra vest, i kombination med, at de større byer ligger på østkysterne, betyder, at en stor del af forureningen blæser ud af landet. Det udelukker dog ikke, at der kan opstå forurening under specielle meteorologiske forhold. Der kan også lokalt i byområder være meget forurening særligt hvor der er stærk trafik. Selvom en luftforurening altid starter med et udslip, sker der normalt meget, inden de uønskede virkninger optræder. Under spredningen kan stoffer omdannes, inden de afsættes på jord og planter eller indåndes af mennesker. Undertiden er det først efter at have passeret en fødekæde, at stoffernes skadevirkninger indtræder. Hertil kommer, at en række stoffer ikke alene bæres gennem luften, men også ad andre veje. Den overgødskning, der fører til iltsvind i vandområderne, skyldes således både at næringssalte fra landbruget udvaskes, og at kvælstofforbindelser afsættes fra luften. For de indre farvandes vedkommende bliver forureningen også ført gennem vandet. Et komplekst fænomen Alle disse forhold viser, at det hverken vil være retfærdigt eller økonomisk effektivt med en simpel procentvis nedskæring af nationale udslip. renere luft den danske indsats 9

12 Dansk miljøregulering Luftforureningen med svovldioxid blev allerede i slutningen af 196 erne anerkendt som en luftforurening, der burde begrænses alene ud fra sundhedsmæssige årsager. Svovlindholdet i brændselsolie blev derfor reguleret i Med Miljøbeskyttelsesloven i 1974 fik myndighederne et nyt redskab i hænderne, idet loven gjorde det muligt at stille krav til bl.a. udledningerne til luften fra omkring 7. forurenende virksomheder. Sammen med en vejledning om begrænsning af luftforurening var Miljøbeskyttelsesloven et effektivt instrument til at reducere de lokale miljø- og sundhedsrisici fra industrien. Luftvejledningen og Miljøbeskyttelsesloven er blevet revideret flere gange, og i de seneste år er denne direkte styring blevet suppleret med økonomiske styringsmidler og frivillige ordninger som miljømærker, aftaler og energi- og miljøledelse. Det danske gennembrud i reguleringen af udledningen af svovldioxid og kvælstofoxider kom i 1982, hvor det såkaldte forsuringsudvalg blev nedsat. Udvalget skulle vurdere behovet for at begrænse udslippet af svovldioxid og kvælstofoxider og de tekniske og økonomiske muligheder for at gøre det. Arbejdet blev fulgt op af en begrænsning af udslippet fra de danske kraftværker. Begrænsningerne i kraftværkernes udslip skærpes løbende, så der i dag ikke er kulfyrede kraftværker uden røggasafsvovling, og kun ganske få kraftværker, der ikke begrænser udslippet af kvælstofoxider. Begrænsningen af udledningerne fra kraftværker er et af de vigtigste tiltag, når Status over Miljøministeriets indsats over for luftforurening. Luftforurening Svovldioxid, SO2 Bly, Pb Kvælstofdioxid, NO2 Kulilte, CO Kulbrinter, VOC er Dioxiner Partikler Niveauet er acceptabelt Ikke helt acceptabelt, der kan gøres mere Niveauet er ikke tilfredsstillede, der skal gøres mere Danmark skal opfylde sine forpligtelser i Geneve-konventionen. Et andet væsentligt element til at forbedre luftmiljøet er Miljøministeriets stadige skærpelse af bestemmelserne om svovlindholdet i både kul og olieprodukter, samt på det seneste en afgift på brændslets svovlindhold og på kraftværkernes udledning af svovldioxid. Dioxin Ved en alvorlig ulykke på en fabrik i Seveso i Norditalien i 1976 slap der store mængder dioxin ud i omgivelserne. Kort efter opstod der skader på vegetation, dyr og mennesker. Det fik med ét slag verdens befolknings øjne op for dioxins ekstreme giftighed. Efter ulykken blev der sat fokus på kilderne til dioxin. Det var især affaldsforbrændingen, der kom under kritik, og Miljøstyrelsen reagerede ved at lukke en række mindre anlæg uden røggasrensning og stille krav til indretning, drift og rensning på de tilbageblevne anlæg. Senest er der i EU vedtaget meget skrappe krav til, hvor meget dioxin anlæg må udlede, og der er i Danmark stillet lignende krav til de danske industrivirksomheder. Tungmetaller Afsvovling på kraftværkerne og rensning af røggassen fra affaldsforbrændingsanlæg har sammen med bestemmelserne i Luftvejledningen medført, at udslippet af tungmetaller, fx bly, cadmium, nikkel, kobber og kviksølv, er faldet så meget frem til i år, at vi i Danmark ikke har så store miljøproblemer med tungmetaller som mange andre lande. Transport Inden for transportområdet har Danmark og EU tidligt reguleret udslippene til luften. I løbet af 197 erne var der en voksende erkendelse af de sundhedsmæssige problemer med nerveskader på grund af det stadig stigende indhold af bly i luften. Der var ikke tvivl om, at den altomfattende kilde var benzinens indhold af bly, og i 1978 kom den første af mange EU-reguleringer af benzinens blyindhold. Med udfasningen af benzinens blyindhold blev bilernes udstødning renset for en meget væsentlig del af den luftforurening, der især 1 renere luft den danske indsats

13 De vigtigste lovindgreb over for luftforureningen 6. september 1972: Grænser for svovlindhold i olie belaster befolkningen i byområderne. I 199 indførte Danmark skærpede krav til bilernes udstødning, som betød, at alle nye personbiler skulle have katalysatorer, og i 1993 kom en tilsvarende regulering fra EU, som Danmarks siden har holdt sig til. Dette har i høj grad medvirket til, at grænseværdierne for luftens indhold af kvælstofoxider stort set kan overholdes i dag og forventes at kunne det på længere sigt. Partikler Et af de tidligt erkendte problemer fra luftforurening var udslip af støv fra forbrændingsanlæg, kraftværker og industrivirksomheder. Fra 1974 har Luftvejledningen sat grænser for disse udslip, og de er i dag begrænset så langt, som det er teknisk muligt ved hjælp af filtre. Sundhedsmæssige problemer, der er knyttet til partikler i luften, skyldes derfor udelukkende udslip fra køretøjer, især dieselbiler. Miljøministeriet har iværksat en stor undersøgelse, af hvordan dette problem løses mest effektivt. Overvågning af luftkvaliteten. Måling af luftkvaliteten Miljøministeriets indsats på luftområdet omfatter også en overvågning af luftens indhold af mange stoffer som fx svovldioxid, kvælstofdioxid, bly, kulilte og ozon. Der måles både i byer og på landet. Målingerne giver et godt indtryk af, hvor udsat befolkningen er for luftforurening, og hvor meget af forureningen der kommer til os fra andre lande. Et væsentligt supplement til målingerne er modelberegninger, som kan give os vigtig information om, hvilken effekt eventuelle nye indgreb vil have på forureningsniveauet. Beregningerne kan også give et mere detaljeret billede af forureningens geografiske udbredelse. Grænseværdier for luftkvaliteten Måling af luftkvaliteten giver ikke i sig selv noget indtryk af, om forureningsniveauet er tilfredsstillende eller ej. Først når man sammenligner målingerne med sundhedsmæssige standarder, kan resultaterne vurderes. I marts 1983 udsendte Miljøministeriet den første bekendtgørelse med grænseværdier for luftens indhold af svovldioxid og svævestøv. 13 juni 1973: Miljøbeskyttelsesloven, der trådte i kraft i 1974, medfører miljøgodkendelse af og begrænsning af luftforurening fra - virksomheder. 21. juni 1977: Regulering af benzins indhold af bly. 24. marts 1983: Grænseværdier for luftens indhold af svovldioxid og svævestøv. 23. maj 1984: Begrænsning af svovldioxid fra kraftværker. 12. marts 1987: Grænseværdier for luftens indhold af kvælstofdioxid. 1. december 1987: Indgreb overfor godkendte affaldsforbrændingsanlæg. 5. april 1989: Begrænsning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker. 1. oktober 199: Indførelse af katalysatorkrav for nye personbiler. 15. oktober 199: Begrænsning af emissioner af svovldioxid, kvælstofoxider og støv fra store fyringsanlæg. 4. januar 1991: Regulering af affaldsforbrændingsanlæg. 11. marts 1994: Grænseværdier for luftens indhold af ozon. 14. september 1998: Begrænsning af luftforurening fra traktorer, entreprenørmaskiner m.v. 17. september 1998: Afgifter på svovl. 9. juli 21: Grænseværdier for luftens indhold af svovldioxid, kvælstofdioxid, nitrogenoxider, bly og partikler. Bekendtgørelsen var, lige som de efterfølgende, den danske måde at gennemføre EUdirektiverne på. Herefter fulgte grænseværdier for luftens indhold af kvælstofdioxid og ozon. I 1996 introducerede EU et nyt koncept til vurdering og styring af luftkvaliteten, idet man fik vedtaget et rammedirektiv, der sidenhen skal udfyldes med datterdirektiver. I dag er der vedtaget direktiver for luftens indhold af svovldioxid, kvælstofoxider, partikler, bly, benzen, kulilte samt ozon. Og på bedding er et direktiv om luftens indhold af arsen, cadmium, nikkel og PAH. Grænseværdierne og de danske niveauer er omtalt i de respektive afsnit. renere luft den danske indsats 11

14 Dansk energipolitik Hovedårsagen til udslip af luftforurenende stoffer i Danmark er anvendelsen af fossile brændsler dvs. produkter af kul, olie og gas. Derfor er udslippenes størrelse snævert knyttet til landets energipolitik. Politikken har været udmøntet i en række energihandlingsplaner. Fra kul til olie og tilbage til kul Traditionelt har kul været en dominerende energikilde i Danmark, men i årene efter 2. verdenskrig kom olie til at spille en voksende rolle og udgjorde i begyndelsen af 197 erne omkring 9% af energiforbruget. Med energikrisen i 1973 og de drastisk stigende oliepriser blev det klart, at Danmark måtte gøres mindre sårbar over for svingninger i forsyningssikkerhed og energipriser. I den første energiplan fra 1976 (Energipolitik 1976) var hovedmålsætningen derfor at mindske afhængigheden af olie ved at sprede forsyningen over naturgas og kernekraft, men også ved at bruge kul og vedvarende energi. Resultatet blev i første omgang en omlægning til kul i elproduktionen, og brug af naturgas og vedvarende energikilder. Indførsel af a- kraft blev foreløbig udskudt. Samtidig blev væksten i energiforbruget bremset ved hjælp af sparekampagner og økonomisk styring. Miljøhensyn spillede en beskeden rolle, og en undersøgelse i 198 (Luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring på danske kraftværker) konkluderede, at selv med en vækst i kulforbruget på fem gange fra 1975 til 1989 ville problemerne være til at håndtere. Spørgsmålet om klimaændringer blev overhovedet ikke berørt. Dansk gas og olie Energiplan 81 satsede på national produktion af gas og olie samt på fortsatte besparelser bl.a. i boligopvarmningen ved at udbygge Effektiv fremstilling af energi og energibesparelser er væsentlige elementer i bekæmpelse af luftforurening. Transportsektoren er et kritisk område i dansk miljø- og energipolitik. Forsøg på begrænsning af biltrafikken ved øget brug af offentlig transport og cykler har hidtil haft beskeden succes. 12 renere luft den danske indsats

15 fjernvarmenettet. Stadig var hovedformålet dog forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet. Efter års diskussioner besluttede Folketinget i 1985 definitivt at trække atomkraft ud af dansk energipolitik. Det var i samme år, at en international konference om Drivhuseffekt, klimaændringer og økosystemer førte til en politisk erkendelse af, at udslippet af kuldioxid kunne blive fremtidens altoverskyggende problem. Brundtland-rapporten og hvad deraf fulgte Den 27. april 1987 udgav den såkaldte Brundtland-Kommission sin rapport Vores fælles fremtid. Mens man tidligere havde set den teknologiske udvikling som en trussel mod miljøet og havde diskuteret grænser for vækst, så man nu vækst som en nødvendig forudsætning for kampen mod fattigdom og miljønedbrydning væksten skulle bare være bæredygtig. Som et delmål talte man om, at energiforbruget per indbygger i de industrialiserede lande skulle halveres i løbet af 4 år (dvs. inden 227). Det skulle angiveligt kunne give plads for 3% vækst i udviklingslandene. Miljøet i centrum Direkte affødt af Brundtland-rapporten kom i 199 Energi 2 Handlingsplan for en bæredygtig udvikling. Nu blev miljøet for alvor sat i centrum. Frem mod år 25 skulle energiforbruget anno 1988 reduceres med knap 15% og udslippene af kuldioxid, svovldioxid og kvælstofxider med henholdsvis 2, 6 og 5%. Energi 2 omfattede dog ikke transportsektoren, da man erkendte, at der her ville ske en nødvendig og uundgåelig vækst. Den fik følgelig sin egen handlingsplan: Regeringens transporthandlingsplan for miljø og udvikling. Energiforbruget og kuldioxidudslippet skulle stabiliseres inden 25 og derefter reduceres 25% inden 23 foreløbig har dette ikke været helt let. Udslip af kvælstofoxider og kulbrinter skulle reduceres med 4% inden år 2, 6% inden 21 og yderligere frem til 23. Udsendelsen af partikler skulle halveres frem mod 21 og yderligere reduceres frem mod 23. Energiforbrug og økonomisk vækst Bruttoenergiforbrug, PJ/år Naturgas Vedvarende energi Kul og koks Olie BNP: Faste priser. Indeks 199 = Truslen om klimaændringer Den seneste officielle energiplan, Energi 21 fra 1996 fokuserede på udslip af kuldioxid og fastholdt målsætningen om en 2% reduktion i 25. Samtidig indførtes begrebet økologisk råderum i miljødebatten, og man anbefalede at stabilisere den atmosfæriske koncentration af kuldioxid på 45 ppm. Det blev hermed erkendt, at langt mere vidtgående krav til reduktion af kuldioxid ville blive nødvendige. Der forudsættes i planen et fald i det samlede energiforbrug på ca. 17% frem mod 23. Samtidig regner man med en stort set fuldstændig udfasning af kul, en uændret brug af olie og gas, samt en kraftig vækst i vedvarende energikilder. Mere end halvdelen af el- og fjernvarmeproduktionen skulle efter planen dækkes med vedvarende energi i 23. Den miljømålsætning, der i dag præger udviklingen på energiområdet, er først og fremmest Danmarks klimaforpligtelse efter Kyoto-protokollen. Selvom den erklærede målsætning derfor fokuserer på at reducere udslip af kuldioxid, er det klart, at stort set enhver reduktion i brugen af fossile brændsler vil betyde en begrænsning i udslippet af en række andre mere direkte luftforureninger især svovldioxid, kvælstofoxider og kulbrinter. Fra slutningen af 195 erne og frem til 197 blev det danske bruttoenergiforbrug mere end fordoblet. Derefter er det stort set blevet stabiliseret, selvom sammensætningen af energikilder har ændret sig drastisk. Siden 198 er produktionen af vedvarende energi mere end tredoblet den største vækst er sket for vindkraft. Bruttonationalproduktet er steget meget mere end energiforbruget. Årsagerne er til dels erhversmæssige forskydninger i retning af mindre energikrævende aktiviteter, men også en større effektivitet i produktionen af el og fjernvarme, herunder en kraftig vækst i anvendelsen af kombineret kraft- og varmeproduktion. Hertil kommer en bedre udnyttelse af energien gennem isolering af bygninger, mere effektive forbrugsgoder m.m. Alt i alt er er det stort set lykkedes at skille den økonomiske vækst og den deraf følgende velfærd fra væksten i energiproduktionen og den deraf følgende forurening. (Kilde: Energistyrelsen) renere luft den danske indsats 13

16 Svovl og forsuring "Vi har i mange år vidst, at fiskene er døde i tusindvis af søer. Men først for nylig er vi blevet i stand til at fastslå, at drikkevand fra både kilder og brønde kan, som følge af forsuring, indeholde tilstrækkeligt store mængder giftige tungmetaller til at være en helbredsrisiko. At skovtræer, der står på forsuret jord, kan begynde at vise langsommere vækst, er endnu kun en mistanke det vil vare mindst endnu et par årtier, før vi ved det med sikkerhed". Svovldioxid er sammen med sod den klassiske byforurening, som giver åndedrætsbesvær, tilsmudsning og materialenedbrydning. Svovlforurening skyldes især, at organisk materiale herunder både fossile brændsler og biobrændsler indeholder svovl. Under forbrændingen brændes (iltes) svovlet til svovldioxid (SO 2 ). I atmosfæren omdannes det videre til sulfat (SO 4-2), der afsættes enten som salte eller svovlsyre, og er en væsentlig årsag til, at nedbør forurenet med svovl bliver sur. Op til begyndelsen af 197 erne var det den almindelige politiske opfattelse, at svovlforurening var et lokalt problem, der lod sig løse ved renere brændsler i villafyr og høje skorstene, der spredte forureningen fra kraftværker. Det var imidlertid en kortsigtet løsning. I juni 1981 udkom fra Statens Naturvårdsverk (den svenske miljøstyrelse) en rapport, der præciserede problemet som vist i citatet. I 1981 var 18. af Sveriges 85. større søer forsuret og halvdelen heraf i en grad, der alvorligt belastede fiskelivet. I dag er det svenske areal, hvor tålegrænserne for forsuring overskrides, mere end halveret fra over 8% til under 4%. Danske udslip I Danmark har svovlindholdet i olie været reguleret siden 1972 og SO 2 -udslippet fra kraft- og kraftvarmeværker siden Reglerne er strammet flere gange, og i 1998 indførtes afgifter på svovl. Ved at bruge renere SO 2 udslip, 1 t/år Danmark Europa/1 Udslip af svovldioxid Det danske udslip af svovldioxid kulminerede omkring 197 og er derefter reduceret til omkring 1/1. Mønsteret er stort set det samme som for Europa som helhed. (Kilder: EMEP, Risø og DMU) SO 2 koncentration, µg/m Koncentrationen af svovldioxid Reduktionen i svovludslip har været medvirkende til, at koncentrationen af svovldioxid i danske byer er faldet drastisk. Omkring 197 var årsmiddelværdien i København omkring 8 µg/m 3. I dag er den nede under 5 µg/m 3. Til sammenligning er EU s grænseværdi 2 µg/m (Kilde: DMU) 14 renere luft den danske indsats

17 brændsler og afsvovlingsanlæg på elværker er det efterhånden lykkedes at få det danske udslip af svovldioxid ned fra næsten 6. tons om året til under 5. tons. Hermed er de målsætninger, som er sat for 21 gennem ECE- og EU-aftaler (55. tons), allerede opfyldt. Hertil skal imidlertid lægges et væsentligt, men endnu ureguleret, bidrag fra skibstrafikken i de danske farvande. I var det på 133. tons pr. år og altså mere end dobbelt så stort som fra alle landbaserede danske kilder. Dette bidrag er dog uden større betydning for luftkvaliteten i byområder, fordi færger bruger renere brændsel i havne. Svovldioxid i danske byer Arbejdet med at reducere den svovlforurening, som bliver ført med vinden, har været medvirkende til, at man lokalt tilsvarende har reduceret svovldioxiden. Det udelukker dog ikke, at der under specielle meteorologiske forhold kan optræde høje spidsværdier. I 18-tallet må middelkoncentration af svovldioxid i Københavns centrum om vinteren have været op mod 1 µg/m 3, og da egentlige målinger begyndte i slutningen af 196 erne var den omkring 8 µg/m 3. Resultatet kan endnu ses i form af nedbrudte sandstensmonumenter og korroderede statuer. I dag er niveauerne af svovldioxid under 5 µg/m 3 og dermed væsentligt under både gældende og planlagte grænseværdier. En tilsvarende udvikling er set i andre danske og udenlandske byer. Den skyldes flere forhold: Mindre svovlindhold i fyringsolie og kul, en regulering af udslippet fra kraftværkerne samt en øget brug af naturgas, der ikke indeholder svovl. Hertil kommer en stigende brug af fjernvarme tit baseret på kombineret kraft-varmeproduktion på store anlæg med høje skorstene og røggasafsvovling. Omfattende skader på økologiske systemer, fx skove, satte fokus på den grænseoverskridende svovlforurening. Fænomenerne er imidlertid komplicerede, og med de faldende svovludslip kommer det største forsurende bidrag i dag fra kvælstof. Også forurening med ozon kan være afgørende. De senere års såkaldte "røde rødgraner" i Danmark kan desuden skyldes klimaændringer. renere luft den danske indsats 15

18 Kvælstof og overgødskning Luftforureningen med kvælstofforbindelser er mere kompliceret end svovlforureningen. Ligesom svovldioxid (SO 2 ) virker kvælstofdioxid (NO 2 ) umiddelbart irriterende på åndedrætsorganerne og belaster vegetation. NO 2 kan ligeledes oxideres og bidrage til forsuring. Hertil kommer imidlertid, at NO 2 under indvirkning af sollys kan reagere med kulbrinter og danne de såkaldte fotokemiske oxidanter, hvoraf ozon, som omtales i næste afsnit, er den vigtigste. Endelig virker kvælstof gødende. Luftforureningen med kvælstofforbindelser bidrager derfor til den overgødskning (eutrofiering), som belaster følsomme naturområder. Kvælstoftilførsel via luften til indre danske farvande er ligeledes en medvirkende årsag til iltsvind. Gennem kemiske processer i jorden kan ammoniak desuden frigøre brintioner og dermed bidrage til forsuring. Dannelse og udslip af kvælstofoxider Ligesom forureningen med svovldioxid skyldes forureningen med kvælstofdioxid overvejende forbrænding, fordi brændslerne indeholder kvælstofforbindelser. Men også den atmosfæriske lufts kvælstof iltes i første omgang til kvælstofmonoxid (NO) og derefter i atmosfæren til NO 2, der er den egentlige, skadelige forurening. Det danske udslip af kvælstofoxider, regnet som NO 2, voksede op til ca. 3. tons om året i midten af 198 erne. Derefter lå det næsten konstant indtil midten af 199 erne, men nu er det reduceret til ca. 2. tons om året. Årsagen har i det væsentlige været installation af lav-no x -brændere og de-no x -anlæg på kraftværker og fjernvarmeanlæg. En voksende brug af katalysatorer på biler har samtidig mere end modvirket væksten i trafik. Udslippet i dag er dog stadig større end EU- og ECEmålsætningen for 21 på 127. tons om året. Kvælstofdioxid i danske byer Årsgennemsnittet af kvælstofdioxid i danske byer er også faldet de sidste ti år dog ikke helt så hurtigt som udslippet. I København således fra omkring 5 til 4 µg/m 3. Det sva- Luftforureningen med kvælstofforbindelser bidrager til eutrofiering af vandmiljøet. Det kan medføre omfattende iltsvind og fiskedød. For de samlede indre farvande omkring Danmark kommer ca. en fjerdedel af det biotilgængelige kvælstof via luften. Også for naturområder, hvor arterne har tilpasset sig et næringsfattigt miljø, er forureningen med kvælstofforbindelser en belastning, der kan medføre ændringer i artssammensætningen og reduktion af antallet af arter. 16 renere luft den danske indsats

19 rer til den gældende EU-grænseværdi, mens den kommende vil være 3 µg/m 3. Når faldet ikke har været større, skyldes det delvis, at NO 2 -niveauet afhænger af, hvor meget ozon der er i luften. Ammoniak Kvælstof findes også som ammoniak (NH 3 ) en gas, der bl.a. dannes ved bakteriel nedbrydning af organisk materiale. Ammoniak blev tidligere kun diskuteret i forbindelse med lugtgener, selvom det rent faktisk ikke er ammoniakken, men en række nedbrydningsprodukter, der giver de største gener. I Danmark skyldes udslippet af ammoniak næsten udelukkende landbruget - i særdeleshed fordampning i forbindelse med anvendelse af kvælstofgødning, bl.a. gylle. Kun 2% skyldes trafik. I landbruget sker der en tilførsel af kvælstof i forskellige former for gødning og atmosfærisk nedfald. Omvendt sker der også en fraførsel med afgrøder og animalske produkter. Kvælstofoverskuddet udgør det egentlige miljøproblem. Heraf er tabet af kvælstof i form af udsendelse af ammoniak til atmosfæren nu af størrelsesordenen 1. t/år. Udslippet er hermed blevet reduceret ca. 3% siden 1985, og det skyldes bl.a., at der anvendes andre fodertyper, at gylletanke er blevet overdækket, og at der bliver brugt slæbeslanger ved udlægning af gyllen. I 2-21 blev der vedtaget en ammoniakhandlingsplan, der skal begrænse fordampningen yderligere. Det forventes, at Danmark vil kunne leve op til EU- og ECEmålsætningen for ammoniakudsendelse i 21 på 69. t/år som følge af blandt andet Vandmiljøplan II. Overskridelse af tålegrænser I Danmark udgør det samlede areal, hvor tålegrænserne overskrides, kun en beskeden andel, men det inkluderer landbrugsjord, byer mv. Af det egentlige naturareal, der udgør 15-2%, er stadig omkring halvdelen belastet over tålegrænsen for eutrofiering. I de senere år synes der at have været en mindre reduktion, men nøjere opgørelser findes ikke. Udslip, 1 t/år NO x NH NO 2 koncentration, µg/m 3 København Aalborg Lille Valby Syreækvivalenter, 1 6 mol/år NH 3 NO x SO % 15 38% 1 31% 54% 34% 5 3% 28% 39% 7% Udslip af kvælstofoxider og ammoniak Det danske udslip af kvælstofoxider kulminerede i slutningen af 198 erne og er nu faldet med omkring 3%: Ifølge de seneste opgørelser er udslippet af ammoniak faldet ca. 3% siden (Kilder: Risø og DMU) NO 2 i byer og på land Koncentionen af NO 2 i den danske luft er ligeledes faldet, men ikke så hurtigt som udslippet. (Kilde: DMU) Sammenvejning af forurening Svovldioxid, kvælstofoxider og ammoniak virker alle forsurende. Man kan omregne udslippene til en fælles enhed: syreækvivalenter. Summen er i Danmark faldet ca. 4% i løbet af ti år, og ammoniak er nu dominerende. Det giver dog ikke umiddelbart noget indtryk af den faktiske belastning, der er stærkt påvirket af langtransporteret forurening med et væsentligt bidrag fra svovl. (Kilde: DMU) renere luft den danske indsats 17

20 Organiske forbindelser og fotokemisk smog Flygtige kulbrinter (Volatile Organic Compounds, VOC) er organiske forbindelser, der har stor betydning for luftforureningens miljø- og sundhedsmæssige virkninger. De kan medvirke til dannelse af fotokemisk luftforurening, give anledning til lugtgener eller simpelthen være giftige i sig selv. Sædvanligvis skelner man mellem metan (CH 4 ) og de øvrige kulbrinter. Metan er en drivhusgas, men spiller kun en mindre rolle som direkte forurening. Tungt flygtige kulbrinter kan desuden have sundhedsmæssig betydning som partikler eller adsorberet til overfladen af partikler. Dannelse og udslip af kulbrinter VOC er har mange kilder: Fordampning af brændstof, ufuldstændig forbrænding, udslip fra industrielle processer, brug af organiske opløsningsmidler m.m. Det danske udslip har været stort set konstant, godt 2. tons om året fra 1985 til 199. Herefter faldt det til under 15. tons om året, overvejende på grund af krav om katalysatorer på benzinbiler og reduceret brug af organiske opløsningsmidler. Både EU s og ECE s emissionsloft for 21 er 85. tons om året, hvilket udviklingen taget i betragtning ikke skulle være umuligt at opfylde. Ozon Ozon (O 3 ) er en reaktiv form for ilt (O 2 ), hvor molekylerne har tre atomer i stedet for to. Ozon spiller miljømæssigt to vidt forskellige roller. I stratosfæren findes det såkaldte ozonlag, der skærmer mod kortbølget UVstråling. Ved jordoverfladen er det derimod en forurening, der angriber åndedrætsorganer, visse materialer og plantevækst. Ozon kan på grund af dets reaktivitet påvirke slimhinder i øjne og luftveje. Særligt personer med luftvejslidelser er følsomme og vil ved forhøjede ozonniveauer kunne opleve forværrelse af deres tilstand. Som forurening er ozon ikke et stof, der "slipper ud". Det er en såkaldt sekundær forurening noget der dannes ud fra andre, primære forureninger. De primære forureninger er kvælstofoxider og kulbrinter, der under indflydelse af sollys danner en lang AOT 4 værdier, 1 ppb-timer 25 Ulborg Frederiksborg Kulbrinteudslip, kt/år 25 Total Bidrag fra vejtrafik Bidrag fra opløsningsmidler Ozonbelastning målt på skovstationer Ozonbelastning af vegetation måles i AOT (Accumulated Exposure over a Threshold) som produktet af den tid, niveauerne er over en kritisk grænse fx 4 ppb, og denne overskridelse. Diagrammet viser AOT 4 værdier målt på Ulborg og Frederiksborg skovstationer. Det ses, at Ulborg, der ligger mest mod vest, generelt udsættes for den største belastning: Den er jævnligt over de 1. ppb x timer om året, som anses for et kritisk skadeniveau. Der har i mange år ikke har været nogen tydelig udvikling. ppb betyder millardenedele. (Kilde: DMU) Udslip af kulbrinter Det danske udslip af kulbrinter er reduceret ca. 25% siden (Kilde: DMU) 18 renere luft den danske indsats

21 Organiske forbindelser kan reagere med kvælstofoxider og danne ozon, som er den vigtigste del af den såkaldte fotokemiske luftforurening. Ozon er skadelig for åndedrætsorganer og plantevækst. I danske byer er koncentrationen af ozon normalt lav, men på landet kan forhøjede koncentrationer resultere i et reduceret høstudbytte. dage, hvor trafikken er størst, og der derfor er andre forureninger (specielt kvælstofmonoxid), der forbruger ozon. Økonomiske vurderinger af skader Det er ikke blevet beregnet i detaljer, hvad ozonbelastningen koster det danske jordbrugserhverv i form af reduceret høstudbytte. Men et overslag over skader på hvede, græs og produktionsskov ligger på,5-2 milliarder kroner om året. Det er i overensstemmelse med tilsvarende svenske vurderinger. Sådanne tal skal dog tages med alt muligt forbehold i en verden med overproduktion og omfattende landbrugsstøtte. Skader på naturlig vegetation i Danmark og sundhedsøkonomiske omkostninger har aldrig været forsøgt værdisat. række såkaldte fotokemiske oxidanter. Ozon er den vigtigste. I Sydeuropa er fotokemisk luftforurening (fotokemisk smog) ofte et byfænomen skabt af biltrafik. I Nordeuropas byer derimod bliver ozon forbrugt, fordi det reagerer med bilernes udslip af NO, der derved bliver omdannet til NO 2. Ozonniveauerne i Nordeuropas byer er derfor generelt lavere end på landet. Her optræder de højeste koncentrationer om sommeren og ved sydøstlige vindretninger. Det skyldes, at der opbygges høje ozonkoncentrationer under højtryksepisoder i Øst- og Centraleuropa, hvorefter luftmasserne langtransporteres til Danmark. Det er altså ikke muligt for Danmark rent nationalt at styre ozonniveauerne gennem reduktioner af udslip. Ironisk nok er niveauerne i København generelt lavest på hverrenere luft den danske indsats 19

22 Andre farlige forbindelser En række organiske forbindelser er farlige i sig selv. Deres belastning af luftmiljøet reguleres rutinemæssigt ved målinger og beregninger af tilladelig udslip, når virksomheder miljøgodkendes. Enkelte stoffer har dog i de senere år tiltrukket sig særlig interesse. Dioxiner De såkaldte dioxiner omfatter 21 nært beslægtede forbindelser af poly-chlorerededibenzo-dioxiner (PCDD) og -furaner (PCDF). Dioxins veje i miljøet er komplicerede. Hovedkilden er forbrænding typisk ved affaldsforbrænding af klorholdigt materiale, men dioxin dannes også i fx halmfyr og brændeovne. Primært er der altså tale om en luftforurening, men det er ikke kun den direkte indånding, der er væsentlig for sundhedsbelastningen. Dioxinerne, der er meget stabile, afsættes på jord- og vandoverflader. Da de er fedtopløselige, går de let fra jord og vand over i fødekæderne og optages så gennem maden. Der er altså tale om en forurening, der kan sprede sig på flere måder. Dioxiner er nogle af de mest giftige stoffer, der kendes, idet stofferne er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og kan give fosterskader. Specielt indholdet af dioxiner i modermælk været i søgelyset. Verdenssundhedsorganistionen, WHO, har i 1998 fastsat en tolerabel daglig indtagelse (inklusiv det dioxinlignende PCB) på mellem 1 og 4 pg/kg legemsvægt, mens EU har fastsat en tolerabel daglig indtagelse på 2 pg/kg legemsvægt. Samtidigt er det anslået, at belastningen i Europa i gennemsnit er 2 til 6 pg/kg. Fødevaredirektoratet har på basis af udenlandske data konservativt skønnet, at det danske indtag er ca. 5 pg/kg. Selvom indholdet af dioxin i fødemidler og modermælk er faldende, er der god grund til at fortsætte indsatsen for at nedbringe belastningen. Miljøministeren har i samarbejde med Fødevareministeren udarbejdet en dioxinhandlingsplan. Planen har til formål at reducere dioxinudledningen og skabe ny viden om kilder til dioxinforurening af fødevarer og miljø. Miljøministeren har netop udsendt en bekendtgørelse, der pålægger affaldsforbrændingsanlæggene at overholde en grænseværdi på,1 nanogram dioxin per m 3 røggas med udgangen af 24. Det ser umiddelbart ud til, at det kan gennemføres på omkring 9% af alle anlæg. Industrivirksomheder er underlagt et lignende krav. Mange organiske forbindelser er sundhedsskadelige. Selvom de starter som luftforurening, kan de gå en lang vej gennem spredning i atmosfæren og fødekæderne, før virkningerne viser sig. Det kan gøre det vanskeligt at spore kilderne og reducere udslippet. Dioxin i modermælk er typisk eksempel. 2 renere luft den danske indsats

23 EU har desuden fastsat grænseværdier for en række, især animalske, fødevarer. Målet er at reducere menneskenes samlede eksponering for dioxin med mindst 25% i 26. Polycyclisk organisk materiale Forbrænding af materiale typisk træ og olieprodukter med cycliske (ringformede) kulbrinter danner en række mutagene og kræftfremkaldende stoffer. De polycycliske aromatiske kulbrinter (PAH) er de væsentligste. Den miljømæssige interesse for disse stoffer går helt tilbage til 18-tallet. Her bemærkede man nemlig, at arbejdere i tjæreindustrien havde usædvanligt mange tilfælde af hudcancer. Den første kræftfremkaldende forbindelse benz(a)pyren blev identificeret i tjære i 1933, men det var først i 197erne, at betydningen i forbindelse med luftforurening blev klar. Flygtige PAH findes på gasform, men de tungere og kræftfremkaldende PAH har en tendens til at sætte sig på partikler. Indånding af disse er i forbindelse med arbejdsmiljø påvist at medføre lungekræft. I Danmark har der været foretaget målinger ved Københavns Lufthavn i og fundet koncentrationer af benz(a)pyren på omkring 2 ng/m 3. På H.C. Andersens Boulevard er der blevet målt helt op til 1 ng/m 3. Som led i en indberetning til UNECE er der udført udslipsopgørelser for fire forbindelser: benz(a)pyren, benz(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthen og indeno(1,2,3-cd)pyren. Det samlede udslip var i 2 ca. 11. kg. Der er mindre bidrag fra trafik og andre mobile kilder, men næsten tre fjerdedele kommer fra en stigende forbrænding af træ i private pejse og brændeovne. Benzen Som beskrevet senere er bly nu helt fjernet som additiv til benzin i Danmark, og derfor er bly i luften stort set forsvundet. Men umiddelbart var det ikke uden bivirkninger, fordi man i stedet måtte opretholde benzinens oktantal ved at ændre på dens sammensætning. For nogle år siden viste det sig så, at byluften indeholder den kræftfremkaldende kulbrinte benzen. En nærmere undersøgelse påviste, at benzenen udelukkende stammede fra uforbrændte bestanddele af benzin. Raffinaderierne var derfor interesserede i hurtigt at indføre ny teknik til produktion af benzin med lavt benzenindhold. Reduktionen i motorbrændstoffets indhold af benzen er blevet dokumenteret ved analyser af prøver fra Statoil i Kalundborg og Shell i Fredericia. Begge steder faldt indholdet fra 3,5% til 1% i løbet af sommeren Samtidigt er det vist, at indholdet af benzen i luften på en stærkt trafikerede Jagtvej i København på få år er blevet reduceret fra ca. 1 µg/m 3 til 3,4 µg/m 3. EU s grænseværdi per 25 er 5 µg/m 3. Problemet med benzen er derfor stort set under kontrol. Benzen koncentration, µg/m PAH-udslip, t/år Total Bidrag fra ikke-industrielle fyringsanlæg Bidrag fra vejtrafik Koncentration af benzen På den stærkt befærdede Jagtvej i København er koncentrationen af benzen faldet kraftigt siden midten af 199 erne, da man begyndte at reducere indholdet af benzen i benzin. (Kilde: DMU) Udslip af PAH De danske udslip af PAH (polyaromatiske hydrocarboner) har været stigende gennem de sidste ti år, hvor udslippene har været målt. Hovedkilden er små fyringsanlæg bl.a. pejse og brændeovne. (Kilde: DMU) renere luft den danske indsats 21

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Kapitel 2. Luft. 2.1 Indledning. Natur og Miljø, 2001, Udkast

Kapitel 2. Luft. 2.1 Indledning. Natur og Miljø, 2001, Udkast Kapitel 2. Luft Natur og Miljø, 2001, Udkast 2.1 Indledning Luftforurening som miljøproblem Forureningen af atmosfæren er ikke noget nyt fænomen knyttet til den industrialiserede verden. Den tidlige historieskrivning

Læs mere

LUFT. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki.

LUFT. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki. TEMA Udledning af forsurende gasser 2 Udledning af ozondannende gasser Udledning af tungmetaller og tjærestoffer Byernes luftkvalitet Trafi kkens luftforurening

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 Til NVP Nordic Property Vision Dokumenttype Notat Dato November 2012 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HERLEV HOVEDGADE 17 Revision V1 Dato 09-11-2012 Udarbejdet

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

14.06.2008. Ren luft til alle. - indsats over for luftforurening

14.06.2008. Ren luft til alle. - indsats over for luftforurening 14.06.2008 Ren luft til alle - indsats over for luftforurening Forord Vi skal alle kunne trække vejret uden at bekymre os om udendørs luftforurening. Det gælder uanset, om vi bor på landet, i byen eller

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

2. Skovens sundhedstilstand

2. Skovens sundhedstilstand 2. Skovens sundhedstilstand 56 - Sundhed 2. Indledning Naturgivne og menneskeskabte påvirkninger Data om bladog nåletab De danske skoves sundhedstilstand påvirkes af en række naturgivne såvel som menneskeskabte

Læs mere

De nye EU direktiver om luftkvalitet

De nye EU direktiver om luftkvalitet De nye EU direktiver om luftkvalitet Finn Palmgren DMU s miljøkonference 2002 21.-22. august 2002 Finn Palmgren 1 EU lovgivning, tosidig Kilder og produkter Luftkvalitet 21.-22. august 2002 Finn Palmgren

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord. Vi har kun en jord! De miljøproblemer, vi hører om i medierne, er ofte usynlige for det blotte øje. Vi kan ikke se hullet i ozonlaget, lugte de hormonforstyrrende stoffer i legetøjet, smage resterne af

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening.

Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening. Notat Miljøteknologi J.nr. Ref. RASBO/MTH 7. februar 2011 Afrapportering fra workshop om input til den miljøteknologiske handlingsplan spor om luftforurening. Sted: Eigtveds Pakhus; København; fredag den

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45)

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) Elbiler: Miljø- og klimagevinster Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 karp@env.dtu.dk LUFTFORURENING 1) Gassen kvælstofdioxid (NO 2 ). - Primært fra

Læs mere

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning?

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Jørgen Brandt, Professor & Sektionsleder Institut for Miljøvidenskab & DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Aarhus University

Læs mere

Sammenfatning. Målinger

Sammenfatning. Målinger Sammenfatning Ellermann, T., Hertel, O. & Skjøth, C.A. (2000): Atmosfærisk deposition 1999. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 120 s. Faglig rapport fra DMU nr. 332 Denne rapport præsenterer resultater

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens Grønne Regnskab 215 Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens grønne regnskab 215 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 24 for første gang et grønt regnskab for kommunen som

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Forurening Der er noget i luften

Forurening Der er noget i luften Miljø Forurening Der er noget i luften Luftforurening er en stor trussel mod klimaet på jorden. Klimaet er begyndt at ændre sig. Temperaturen stiger, og vi får varmere somre. Det er selvfølgelig dejligt

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. oktober 2016 Thomas Ellermann

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Polen. Beskrivelse af Polen: Indbyggertal Erhvervsfordeling Primære erhverv: 2,6% Sekundære erhverv: 20,3% Tertiære erhverv: 77,1%

Polen. Beskrivelse af Polen: Indbyggertal Erhvervsfordeling Primære erhverv: 2,6% Sekundære erhverv: 20,3% Tertiære erhverv: 77,1% Polen Opgave: I skal udarbejde en præsentation af jeres land, som I skal præsentere for de andre deltagere på øen Engia. Præsentationen skal max. tage 5 min. Opgaven skal indeholde følgende: 1. Præsentation

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD?

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? Temamøde IGAS og IDA-Kemi 5. december 2016 AARHUS AARHUS Thomas Ellermann,

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads

Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads Helge Rørdam Olesen med input fra mange kolleger Institut for Miljøvidenskab samt DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Overblik Luftforurening

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

2.3 Lokale effekter af luftforurening

2.3 Lokale effekter af luftforurening 2.3 Lokale effekter af luftforurening 2.3.1 Udvikling i luftkvaliteten lokalt Indledning Det er velkendt at menneskelig aktivitet har en betydelig indflydelse på luftkvaliteten i byområder og har skadelige

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ REGERINGEN. Møde i Vækstforum den februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ REGERINGEN. Møde i Vækstforum den februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om miljø Udviklingen på luftområdet For

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx afgiften med 19,8 kr.

Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx afgiften med 19,8 kr. Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Notat J.nr. 2011-231-0051 Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til kulstoffets kredsløb, herunder fotosyntesen Kendskab til nitrogens kredsløb Kunne redegøre for, hvad drivhuseffekt er, herunder problematikken om global opvarmning

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Miljørapport om forslag til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Miljørapport om forslag til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 572 Offentligt Miljørapport om forslag til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Juni 2017 Indhold Miljørapport om forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi om luftforurening

Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi om luftforurening Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi om luftforurening Afd. For Systemanalyse Afd. For Atmosfærisk Miljø Strategiens optimering Sigtelinien for scenarierne: Færrest

Læs mere

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Miljøpunkt Indre By Christianshavn 216 Indhold Resumé... 3 Luftforureningens effekt på menneskers helbred... 3 Lovgivning

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

Sammendrag af Luftforurening i Europa 1997

Sammendrag af Luftforurening i Europa 1997 Sammendrag af Luftforurening i Europa 1997 Omslag: Joy Raun Grafisk Design Tryk af omslag: Interprint A/S Foto på omslag: Gerth Hansen Biofoto Bemærk Indholdet af denne rapport afspejler ikke nødvendigvis

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

De igangværende initiativer

De igangværende initiativer De igangværende initiativer Agenda: Lidt om Dansk Energi Energiaftalen og biomasse Forbrug af biomasse Bæredygtighed Regulering og bæredygtighed Den danske brancheaftale Energiaftale af 2012 50% vind

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Luftforurening fra krydstogtskibe i havn

Luftforurening fra krydstogtskibe i havn Luftforurening fra krydstogtskibe i havn Af seniorrådgiver Helge Rørdam Olesen og seniorforsker, ph.d Ruwim Berkowicz, Danmarks Miljøundersøgelser En undersøgelse fra 2003 pegede på, at krydstogtskibe

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Klima og Energisyn Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd er en fagligt velfunderet medlemsbaseret miljøorganisation med fokus på: Bæredygtigt byggeri Energi og klima

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Sammenfatning og miljøindikatorer

Sammenfatning og miljøindikatorer Sammenfatning og miljøindikatorer 8 Sammenfatning Miljøtemaer Miljøordbog bagest i bogen Overblik frem for detalje Mere information Aktiv læserdeltagelse I denne bog præsenteres en række overordnede miljøtemaer:

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. 1. Sammenfatning af programmet Miljøvurderingsmetode Miljøvurderingen

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

Baggrundsnotat om klima- og energimål

Baggrundsnotat om klima- og energimål 12. april 2016 Baggrundsnotat om klima- og energimål Indledning Der er indgået en række aftaler i såvel FN- som EU-regi om klima- og energimål. Aftalerne har dels karakter af politiske hensigtserklæringer,

Læs mere

KAPITEL II LUFTFORURENING

KAPITEL II LUFTFORURENING KAPITEL II LUFTFORURENING II.1 Indledning Store helbredsomkostninger ved luftforurening Formål Stor forskel på reguleringen af sektorer Grundlag for yderligere regulering? Analyse af regulering af brændeovne

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere