SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD Bygværker (BYG) SEPTEMBER BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3."

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. januar 2014

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. januar 2014 SÆRLIGE BETINGELSER BYGVÆRKER (BYG) BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Bygværker (BYG) Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER... 3 A Aftalegrundlaget... 3 B Sikkerhedsstillelse og forsikring... 5 C. Entreprisens udførelse... 6 D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-års eftersyn I. Særligt om ophævelse J. Tvister Bilag til Særlige betingelser STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Klausul om beskæftigelse af praktikanter... 20

4 Bygværker (BYG) Side 3 af 21 SÆRLIGE BETINGELSER A ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder ændringer samt supplerende, særlige bestemmelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Anførte formuleringer supplerer tilsvarende i AB 92, og har i tilfælde af modstrid forrang for disse. Såfremt AB 92's tekst helt bortfalder, vil dette være angivet. I entreprisen benævnes bygherren også "Vejdirektoratet" eller "VD". Entreprisens øvrige parter er anført i SAB-SOS afsnit 2. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Bygherrens udbud Arbejdet omfatter variable arbejdsopgaver, og udføres til faste enhedspriser, med en fastprisperiode til 31. december Entreprisens omfang fremgår af entreprisekontrakten (EK) og tilbudslisten (TBL). Entreprisen omfatter alene de arbejder: hvortil der i Tilbudslisten er afgivet en fast pris/enhedspris som ligger indenfor det udbudsområde, der er anført i entreprisekontrakten som ligger inden for den entreprisesum pr. år, der er angivet i kontrakten som ved samlet overdragelse på et enkelt bygværk ikke overstiger kr Arbejder der ligger ud over ovennævnte, kan være udbudt eller blive udbudt i anden licitation, eller blive overdraget til entreprenøren som et ekstraarbejde, som bygherren kan forlange udført jf. AB stk. 1. Visse arbejdsopgaver kan være udbudt med faste enhedspriser både under samlet driftsudbud 2012 og samlet vedligeholdsudbud Disse opgaver vil være markeret i TAG, og entreprenøren vil trods ovenstående ikke have ret til at udføre dem, men pligt, såfremt bygherren anmoder derom. For entreprisen gælder nedennævnte dokumenter samt de i dokumentet anførte bilag i prioriteret rækkefølge: A. Entreprisekontrakt (EK), inkl. bilag B. Entreprenørens tilbud (TBL) C. Rettelsesblade D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) E.

5 Bygværker (BYG) Side 4 af 21 F. Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-SOS) G. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) H. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) I. Vejregler for afmærkning af vejarbejder J. Vejregler i det omfang der er henvist hertil i SAB K. AB 92 L. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): Alle gældende Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), findes på M. Standarder (DS og DS/EN), som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Det under punktnumrene <A> - <I> nævnte materiale kan hentes på ad 2 stk. 3 ad 3 Entreprisens tidsfrister er anført i entreprisekontrakten (EK). Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Arbejderne skal påregnes at kunne gennemføres uden vinterforanstaltninger. Der vil alene blive ydet betaling for vinterforanstaltninger, såfremt dette aftales i forbindelse med ordring af den enkelte opgave. ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 5 ad 4 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten skal korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Vedståelsesfristen er 6 måneder fra licitationsdagen. Entrepriseaftalen Entreprenøren og Vejdirektoratet kan i fællesskab gennem hele kontraktperioden gennemføre ændringer i arbejdsprocesserne. Ændringerne gennemføres som procesoptimeringer, som beskrevet i SAB-SOS Bilag 2. ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

6 Bygværker (BYG) Side 5 af 21 Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 ad 5 stk. 4 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, omfattende samtlige kontrakter indgået under samlet vedligeholdsudbud 2013, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standard for transportdokument (se bilag til SB). Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren senest 7 dage inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv artikel 45, eller som ikke har erfaring i relevant omfang i forhold til opgaven og dens størrelse. B ad 6 SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Entreprenøren skal ikke stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser. ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Forsikring Bygherren er selvforsikrer. Den i AB 92 8, stk. 1, nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører (for brand- og stormskade) er omfattet af selvforsikringen. Tilbudsgivers ansvarsforsikringen skal have følgende minimumsdækning pr. år: For tingskade, 15 mio. kr. For personskade, 12,5 mio. kr. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Det skal være anført i forsikringspolicen, at forsikringsselskabet skal underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

7 Bygværker (BYG) Side 6 af 21 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ad 9 ad 9 stk. 1 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af SAB-SOS. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder mv. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed, samt vedligeholdsbehov. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Bod for mangler under arbejdets udførelse Vedr. idømmelse og udmåling af bod henvises generelt til SAB-SOS Bilag 3 Forståelse af bodsbestemmelserne. Færdselsregulerende foranstaltninger. Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-SOS afsnit 8 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpningen, ifalder der entreprenøren en bod på kr. ekskl. moms pr. påtale: Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan Logbog for trafikafmærkning er mangelfuld eller manglende (logbogen skal altid forefindes tilgængelig på arbejdspladsen i ajourført tilstand) Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes.

8 Bygværker (BYG) Side 7 af 21 Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. Endvidere kan overstående forhold medføre at Vejdirektoratet kræver arbejdet standset omgående. En sådan standsning medfører ikke ret til tidsfristforlængelse. Arbejdets gennemførelse i øvrigt Entreprenøren må ikke selv kortvarigt have ophold i arbejdet på arbejdspladsen uden bygherrens tilladelse. Såfremt bygherren konstaterer: at en afmærket byggeplads ikke er bemandet mandag til fredag inden for normal arbejdstid, med mindre arbejdsprocessen berettiger dette, jf. SAB SOS afsnit Særlige krav til optimering af udførelsestiden. ifalder entreprenøren en bod på kr ,00 pr. hændelse, uden at dette påvirker samtidige krav om at omgøre arbejdet. Såfremt entreprenøren ikke overholder sine forpligtelser iht. SB ad 18 stk. 1, vedrørende løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår for egne og underentreprenørers lønarbejdere, ifalder entreprenøren en bod på kr. pr. medarbejder pr. påbegyndt uge. Sociale forpligtelser Såfremt entreprenøren ikke overholder sine forpligtelser iht. SB ad 18 stk. 1, vedrørende beskæftigelse af praktikanter, ifalder entreprenøren bod som anført i bilaget til SB "Klausul om beskæftigelse af praktikanter". Entreprenøren kan samlet ikke blive idømt større bod, end anført under ad 40 stk. 1. ad 10 stk. 2 De materialer og ydelser, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos bygherrerepræsentanten, mindst 6 uger forinden de ønskes leveret. Når der ikke for bygherreleverancer og bygherreydelser af bygherren er fastlagt bestemte leveringsterminer, påhviler det entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer. Materialerne og ydelserne skal aftages af entreprenøren på de angivne steder. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre håndtering og transport af disse materialer hører under entreprisen. Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning mv. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning.

9 Bygværker (BYG) Side 8 af 21 Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Evt. bygherreleverancer og bygherreydelser er anført i EK. ad 10 stk. 4 Entreprenøren skal på anmodning fra bygherren dokumentere at entreprenørens leverandører har anerkendt deres mangelsansvar, som anført i ad 10 stk. 4 og 5. Entreprenøren skal sikre og i givet fald overfor bygherren dokumentere, at leverandøren har anerkendt, dels at mangelsansvar under de i AB 92 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11 Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang, som anført i SAB-SOS afsnit 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer mv. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Evt. krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB og EK. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. ad 11 stk. 2 ad 12 ad 12 stk. 4 ad 13 Manglende aftalemæssig kontrol eller dokumentation af entreprenørens ydelse under anlægsforløbet, anses som ufuldstændig levering af ydelsen, hvilket medfører tilbageholdelse af betaling, indtil forholdene er bragt i orden. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Arbejderne ibrugtages umiddelbart efter deres udførelse. Bygherren besigtiger kun stikprøvevis de udførte arbejder. Evt. mangler påtales senest ved årets afslutning. Forhold til myndigheder fremgår af SAB-SOS.

10 Bygværker (BYG) Side 9 af 21 ad 13 stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 ton), betales overskridelsen ikke. Bygherrens tilsyn er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. ad 14 ad 14 stk. 1 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Entreprenøren har pligt, men ikke ret til at udføre ændringer/ydelser, der ligger ud over det i ad 2 stk. 2 anførte. Skulle der opstå behov for at udføre ekstraarbejder, og entreprenøren tilpligtes at udføre dem, skal dette særskilt aftales og prissættes på en aftaleseddel. Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Ved mængdeændringer på arbejder, der er prisfastsat med enhedspriser, gælder, at 15 % grænsen vurderes i forhold til den årlige entreprisesum. Grænsen på 100 % vurderes alene i forhold til den respektive underpost. Indenfor de angivne variationsgrænser er entreprenøren på anmodning forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis ændringen af arbejdets omfang medfører, at entreprenøren skal levere mere end 100 % af en forudsat mængde eller merprisen for det forøgede arbejdsomfang udgør mere end 15 % af den årlige entreprisesum, da er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris for så vidt angår den mængde, der overstiger 100 % af mængden henholdsvis 15 % af den årlige entreprisesum, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.

11 Bygværker (BYG) Side 10 af 21 Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgående timer afregnes efter timesatser anført i TBL-ekstraarbejder. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr ,00, skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser på timeløn.

12 Bygværker (BYG) Side 11 af 21 D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. Ad 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, reguleres jf. ad 14, stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer. Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den samlede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15 % af kontraktsummen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15 % af kontraktsummen godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 15 % af kontraktsummen reguleres efter ad 14, stk. 3. ad 17 Bygherrens tilsyn Punktet suppleres af SAB-SOS afsnit ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse For suppleringer henvises til SAB-SOS afsnit ad 18 stk.1 Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår.

13 Bygværker (BYG) Side 12 af 21 Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). Samarbejde om behandling af tredjemands erstatningskrav Entreprenøren skal indgå i samarbejde med bygherren om behandling af erstatningssager, såfremt der fra tredjemands side rejses krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, jf. ad 47 stk. 1. Praktikantklausul Entreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til opfyldelse af aftalen. Ved praktikant forstås en arbejdstager (elev), som entreprenøren indgår uddannelsesaftale med i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Omfanget af entreprenørens forpligtelse og de nærmere vilkår herfor fremgår af entreprisekontrakten (EK) og Klausul om beskæftigelse af praktikanter (Bilag til SB).] Antallet af praktikanter er anført i entreprisekontrakten. Ved opfyldelse af entreprenørens forpligtelse ses samtlige kontrakter indgået i forbindelse med samlet vedligeholdsudbud 2013 under et. Det samlede krav til beskæftigelse af praktikanter findes således ved at addere kravet fra alle de entrepriser, som tilbudsgiver har fået overdraget, og reducere dette til nærmeste hele årsværk. Entreprenøren kan herefter selv fordele praktikantbeskæftigelsen på de enkelte kontrakter efter behov. ad 19 Byggemøder For suppleringer henvises til SAB-SOS afsnit 3.1. ad 20 Samvirke med andre entreprenører Entreprenøren skal tåle at anden entreprenør udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde. For yderligere suppleringer henvises til SAB-SOS afsnit 7. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Entreprenøren skal udarbejde acontobegæringer månedsvis og de skal opgøres så de følger kalendermåneden, med seneste klarmelding 4 arbejdsdage før månedens sidste arbejdsdag. (Vedr. klarmelding, se nedenfor).

14 Bygværker (BYG) Side 13 af 21 Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Vejdirektoratets web-baserede entrepriseafregningssystem JobManager. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af bygherren senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Vejdirektoratet afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede acontobegæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet. Acontobegæring for december måned skal fremsendes senest den 26. december. Bod og betalingsreduktioner modregnes i førstkommende acontoudbetaling efter at boden er meddelt entreprenøren. Bod og betalingsreduktioner modregnes i udbetalingerne inden beregning af moms. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 8 Ekstraarbejde skal aftales skriftligt og endeligt afregnes i førstkommende acontoudbetaling efter dettes godkendelse. Der føres status over ekstraarbejder i byggemødereferater, med angivelse af arbejdets stade, budget og pris. Teksten i AB 92 udgår og erstattes af følgende: Ved hvert års afslutning udarbejder entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse over mængdeændringer og ekstraarbejder der er gennemført i årets løb. Opgørelsen udformes efter bygherrens anvisning. Efter at bygherren har modtaget denne opgørelse, kan entreprenøren ikke komme med yderligere krav. Opgørelsen efter det sidste år træder i stedet for slutopgørelsen. Fristen for fremsendelse af de årlige opgørelser er 31. januar i det følgende år. Faktura for december måned skal dog forsat fremsendes senest som angivet under 22 stk. 1.

15 Bygværker (BYG) Side 14 af 21 ad 22 stk. 9 Entreprenørens fortabelse af ret til vederlag gælder tilsvarende ved undladelse af fremsendelse af de årlige opgørelser. ad 22 stk. 10 Betaling af de årlige opgørelser vil ske senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning. Betaling af slutopgørelse vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. ad 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Forholdene nævnt i 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor o der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) o den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk o aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, på kritisk vej o aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger, eller efter godkendelse af Vejdirektoratet oprette en målestation på byggepladsen. I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage, med mindre andet er anført i entreprisekontrakten (EK): Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Vejrligsdage registreres på byggemøder og opgøres månedsvis. ad 24 stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser.

16 Bygværker (BYG) Side 15 af 21 ad 25 ad 25 stk. 2 : Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister, anført i entreprisekontrakten eller i entreprenørens godkendte tidsplan. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger,): 1. For igangsætningsfristen kr For aftalte deltidsfrister: kr For den årlige færdiggørelsesfrist kr For aflevering af dokumentation senere end 3 måneder efter den årlige færdiggørelsesfrist kr Entreprenøren kan samlet ikke blive idømt større bod, end anført under ad 40 stk. 1. F. ARBEJDETS AFLEVERING ad 28 ad 28 stk. 1 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Hvert år, efter arbejdets afslutning, gennemføres i 4. kvartal aflevering af årets arbejder. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på bygherrens ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ad 28 stk. 2 Ved den årlige aflevering vil der blive foretaget tilbagehold i betaling for arbejder, hvor der ikke foreligger dækkende dokumentation, herunder udfyldte arbejdsordrer G. MANGLER VED ARBEJDET ad 30 ad 30 stk. 4 Mangelbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden.

17 Bygværker (BYG) Side 16 af 21 ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelsansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN ad 37 1-års eftersyn Der afholdes ikke eftersyn. ad 38 5-års eftersyn Der afholdes ikke eftersyn. I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE ad 40 stk. 1 Den samlede bod, iht. SB 10 og SB 18 og 24 kan ikke overstige 20 % af kontraktsummen. Det vil blive anset for en væsentlig misligholdelse af entrepriseaftalen såfremt den samlede beregnede bod overstiger 20% af kontraktsummen, hvilket vil berettige bygherren til at hæve entrepriseaftalen. Dette udelukker ikke, at bygherren før bodsgrænsen er overskredet kan hæve aftalen på grund af misligholdelse. Såfremt entreprenøren gentagne gange overskrider deltidsfrister eller kvalitetskrav til arbejdets udførelse - og der i disse situationer er pålagt entreprenøren bod - kan bygherren efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen. Gentagen konstatering af mangler ved vejarbejdsafmærkninger samt andre arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, vil blive opfattet som misligholdelse og vil medføre opsigelse af kontrakten. Såfremt entreprenøren ikke for entrepriser der planlægges påbegyndt inden for 3 måneder efter kontraktindgåelse senest 7 kalenderdage før afholdelse af opstartworkshop, jf. SAB- SOS Bilag 1 hhv. for entrepriser, der planlægges påbegyndt senere end 3 måneder efter kontraktindgåelse, senest 30 kalenderdage før afholdelse af opstartworkshop, har fremlagt organisationsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit og BUT bilag 1 arbejdsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit 3 dokumentation for at alle tekniske og faglige krav til entreprenørens organisation, materiel og planlægning, som er anført i udbudsmaterialet (EK, SB, SAB- SOS og SAB) vil blive opfyldt inden entreprisestart kan bygherren efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen.

18 Bygværker (BYG) Side 17 af 21 J. TVISTER ad 47 ad 47 stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes først eskalation inden for egne organisation, som dette er beskrevet i det følgende: En uenighed som opstår mellem bygherrerepræsentanten og entreprenørens projekt- og pladsansvarlige, og som ikke løses umiddelbart (så vidt muligt samme dag) forelægges entrepriseledelserne. Kan uenigheden ikke løses af entrepriseledelserne inden for få dage eller opstår der en uenighed i entrepriseledelserne, som ikke kan løses her, forelægges denne entreprenørens og Vejdirektoratets kontraktholdere. Kan eller ønsker kontraktholderne ikke at løse uenigheden, beslutter disse det videre forløb. Kontraktholderne kan vælge mellem en række muligheder, fx: Brug af mediation i henhold til reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Brug af opmand (mægling eller foregreben tvisteløsning) i henhold til reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Forelæggelse for virksomhedsledelserne; dvs. entreprenørens direktør og Vejdirektoratets driftsdirektør. Kan uenigheder ikke løses af kontraktholderne, eller ønsker en af parterne ikke at anvende en af ovennævnte muligheder, afgøres uenigheder i henhold til AB Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. Der følges proceduren, som anført i SAB-SOS afsnit 10.

19 Bygværker (BYG) Side 18 af 21 BILAG TIL SÆRLIGE BETINGELSER Følgende to bilag er indsat som appendiks til SB på de følgende to sider: Standardformular for transportdokument Standardformular for sikkerhedsstillelse Klausul om beskæftigelse af praktikanter

20 Bygværker (BYG) Side 19 af 21 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Bygherre: Entreprenør: Entreprise: Transporten omfatter følgende kontrakter, som entreprenøren er blevet tildelt under Samlet Vedligeholdsudbud 2013: [alle kontrakter listes] Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende samlede entreprisesum på..kr. ekskl. moms, Skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Betaling overføres til: Registreringsnummer:. Kontonummer: Transporten gives i overensstemmelse med kontrakternes bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92, 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for bygherren: den (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) Noteret af bygherren: den (bygherrens underskrift) (bygherrens stempel)

21 Bygværker (BYG) Side 20 af 21 Bilag til KLAUSUL OM BESKÆFTIGELSE AF PRAKTIKANTER 1. Entreprenøren skal sikre, at mindst det i entreprisekontrakten anførte antal af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. årsværk, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde entrepriseaftalen ( aftalen ), besættes med en eller flere praktikanter. En praktikant er en arbejdstager, med hvem entreprenøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) i aftalens løbetid. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal praktikant(er) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er), som ved aftalens indgåelse er ansat hos entreprenøren til det arbejde, som aftalen omhandler. Såfremt opgavens omfang efter aftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende. 2. Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er) bortfalder, hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde en praktikant (eller praktikanter), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter på eller foretaget en passende annoncering i et andet EUland, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant til ansættelse. 3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entreprenøren efter samtykke fra bygherren vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt praktikant ). Såfremt den relevante myndighed efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikanter til ansættelse, bortfalder entreprenørens forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er). 4. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt. 5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder entreprenørens handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, indtil entreprenøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan bygherren meddele entreprenø-

22 Bygværker (BYG) Side 21 af 21 Bilag til ren, at dette betragtes som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK pr. manglende årsværk praktikant.

23 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011 særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Bro 205-0-020 November 2011 000-0205-0-020.00, SVENDBORGSUNDBROEN Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24 Vejarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 1210.24 SBB-indhold INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING 3 1. ARBEJDETS

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Sensommerpakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juli 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Udkantspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juni 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB)

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) EJENDOMSSELSKABET X APS Grøftevej 4, Grøfte 4180 Sorø Tlf. 58 54 31 05 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) BYGGEMODNING AF JONSGÅRDEN Ingeniør: Dines Jørgensen & Co. A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Fastelavnspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ORIENTERING 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere