Resultatkontrakt Faglig positionering og styrket samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde"

Transkript

1 Resultatkontrakt Faglig positionering og styrket samarbejde SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2004

2 Titel Resultatkontrakt Undertitel Faglig positionering og styrket samarbejde Serietitel Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2004 Forfatter Lone Møller Sørensen Redaktion Sprog Dansk Sidetal Litteraturhenvisninger English summary Emneord Resultatkontrakt, strategi ISBN ISSN Pris Tekstbehandling Tegninger Fotos Omslag Tryk Udgiver Annette Frøhling SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: XXXXX: Resultatkontrakt Faglig positionering og styrket samarbejde. (2004)

3 Indhold Indledning...4 Overordnede rammer...5 Vilkår...5 Lovgrundlag...5 SBi's styringsmodel...5 Økonomi...5 Koncernen Økonomi- og Erhvervsministeriet...6 Mission...6 Vision...6 Strategiske udfordringer...7 Strategiske mål...7 Faglig positionering og styrket samarbejde...7 Faglig positionering...8 Videnskabelig kvalitet...9 Sektor- og erhvervssamarbejde...9 Akkvisition...9 Forenkling af arbejdsrutiner...10 Oversigt over resultatmål...11 De konkrete resultatmål...12 Ny profil...12 Faglig positionering og klare mål...12 Anvendt og helhedsorienteret forskning...12 Myndighedsberedskab...14 Kommunikation...15 Bredere og mere koordineret kommunikation...15 Uddannelse og efteruddannelse...16 Samarbejde og partnerskaber...16 Medarbejdere...17 Anerkendelse, samarbejde og kompetenceudvikling...17 Interne processer og ressourcer...18 Økonomisk styring...18 IKT Informations- og Kommunikationsteknologi...18 for indtjening og medfinansiering...18 Budgetmæssige forudsætninger...20 Formalia...22 Scorebog for SBi

4 Indledning SBi er et sektorforskningsinstitut under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Instituttet skal ud fra samfundsmæssige helhedssynspunkter bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. Resultatkontrakten er et led i instituttets samlede strategiske planlægning og indgås hvert år med departementet med bindende mål for det første år, mens de efterfølgende års resultatmål er sigtepunkter. Med en ny profil har SBi fokuseret sin forskning i fem centrale hovedområder, der skal bidrage til øget kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. et er at SBi skal være bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter med uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet. I forlængelse af implementeringen af den nye profil og organisation i 2004 vil det være en betydelig udfordring i 2005 at arbejde videre med at realisere den nye profil og de strategiske mål. I 2005 er hovedindsatsen centreret om Faglig positionering og styrket samarbejde, og herunder er der udpeget fem strategiske indsatsområder: Faglig positionering, Videnskabelig kvalitet, Sektor- og erhvervssamarbejde, Akkvisition og Forenkling af arbejdsrutiner. Med de fortsatte krav til effektivisering som statslig institution i form af faldende bevillinger og den øgede konkurrence om forskningsmidlerne bliver det en betydelig udfordring at sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en prioritering af indsatsområderne, således at instituttets mål kan opfyldes. 4

5 Overordnede rammer Vilkår Lovgrundlag SBi er et sektorforskningsinstitut under Økonomi- og Erhvervsministeriet (ØEM). Instituttet skal ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. I henhold til sektorforskningsloven og instituttets vedtægter skal SBi levere uvildig forskning og rådgivning inden for bygge- og boligområdet. SBi's virksomhed tager udgangspunkt i helheds- og anvendelsesorienteret forskning inden for bygge- og boligområdet og omfatter: Myndighedsberedskab i forhold til at opfylde ØEMs behov for rådgivning af betydning for bygge- og boliglovgivningen. Forskning og udvikling i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig, anvendelsesorienteret og forskningsbaseret viden. Kommunikation i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig, anvendelsesorienteret og forskningsbaseret viden Uddannelse og efteruddannelse af kandidater og forskere inden for bygge- og boligområdet. SBi's styringsmodel SBi ledes af en bestyrelse, der forestår den overordnede ledelse af instituttet, herunder indgår nærværende resultatkontrakt med ØEM. SBi er den primære leverandør af forskningsbaseret viden inden for bygge- og boligområdet til ØEM. Formålet med dette er at bidrage til at skabe de bedste vilkår for øget kvalitet og vækst på bygge- og boligområdet. Bestyrelsen fastlægger de generelle retningslinier for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen godkender institutionens budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer samt principper for ressourcernes anvendelse inden for de rammer, som økonomi- og erhvervsministeren har fastsat, og godkender regnskabet. Direktionen er med ansvar over for bestyrelsen ansvarlig for den daglige ledelse af SBi. SBi anvender Excellencemodellen som overordnet styrings- og ledelsesmodel for at sikre en målrettet, helhedsorienteret og sammenhængende udvikling af instituttet. Økonomi SBi's indtægter stammer fra basisbevillingen på finansloven, tilskudsfinansieret forskning (nationale og internationale programbevillinger), indtægtsdækket virksomhed og salg af publikationer mv. Basisbevillingen udgør lidt over halvdelen af nettoomsætningen. For perioden 2001 til 2006 falder instituttets basisbevilling med 30 % på grund af bortfald af forskningsområder og generelle krav til effektivisering som statslig institution. Både nationalt og internationalt bliver forskningsmidlerne i stigende grad prioriteret til mere grundlagsskabende forskning frem for den mere anvendelsesorienterede forskning, som i høj grad kendetegner bygge- og boligforskningen. Det er derfor en betydelig udfordring at sikre en effektiv res 5

6 sourceudnyttelse og en prioritering af indsatsområderne, således at instituttets mål kan opfyldes. Koncernen Økonomi- og Erhvervsministeriet Det er en central opgave for SBi som sektorforskningsinstitut i ØEM at spille en aktiv rolle i forbindelse med at realisere regeringens vækststrategi og ministeriets interne arbejdsprogram. SBi's rolle er at levere forskningsbaseret viden til at skabe de bedste vilkår for øget kvalitet og vækst på bygge- og boligområdet. Mission SBi's udmøntning af ØEMs overordnede vision er: SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Vision SBi's bidrag til ØEMs overordnede vision tager udgangspunkt i instituttets status som sektorforskningsinstitut: SBi bidrager til, at Danmark har Europas bedste vilkår for øget kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. SBi er anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet samt kendt i Danmark som sektorens vigtigste videncenter. 6

7 Strategiske udfordringer Strategiske mål Strategi er SBi's plan for at levere uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet, der bidrager til, at Danmark har Europas bedste vilkår for øget kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. Fælles for strategiens mål er at de skal bidrage til at fokusere forskningen mod byggeriets og boligmarkedets udvikling, målrette og styrke den koordinerede formidling, intensivere samarbejdet med bygge- og boligsektoren og den internationale forskningsverden samt styrke deltagelsen i den forskningsbaserede uddannelse. De strategiske forskningsområder er: Byggeteknik og Design med fokus på øget kvalitet i byggeriet, herunder konstruktiv sikkerhed Energi og Miljø med fokus på minimering af energiforbrug og miljøbelastning både i bygge- og driftsfasen Sundhed og Komfort med fokus på sundere bygninger forbedring af sundhed og komfort Proces og Innovation med fokus på øget produktivitet i byggeriet med fokus på processer og bygherrerollen Boliger og Byfornyelse med fokus på mere velfungerende og fleksibelt boligmarked samt en effektiv byfornyelse. I den nye strategi er der defineret fire overordnede målsætninger, der endvidere er udmøntet i en række indikatorer, der over perioden skal bidrage til at vurdere, om indsatserne resulterer i de ønskede effekter, se tabel 1. I den årlige resultatkontrakt sammenkædes de enkelte indsatser ligeledes mod de konkrete effekter. Imidlertid viser effekten af instituttets resultater sig typisk først i de efterfølgende år. Ligesom der ikke er konkrete indsatser mod alle indikatorer hvert år. Derfor vil udviklingen i indikatorerne blive opgjort og rapporteret i instituttets årsrapporter. Faglig positionering og styrket samarbejde Instituttets fremtid blev afklaret ultimo 2003 og en hovedopgave for 2004 er at fastlægge instituttets nye strategi og implementere den nye organisation. Et centralt middel til at realisere den nye profil og de strategiske mål for instituttet er identificeret med følgende hovedindsats for SBi i 2005: Faglig positionering og styrket samarbejde Herunder er der identificeret fem strategiske indsatsområder i 2005: Faglig positionering Videnskabelig kvalitet Sektor- og erhvervssamarbejde Akkvisition Forenkling af arbejdsrutiner Disse er nærmere beskrevet nedenfor. 7

8 Tabel 1 Strategiske mål og indikatorer Samfundsresultater SBi skal være et nationalt og internationalt anerkendt sektorforskningsinstitut, der bidrager med forsknings- og erfaringsbaseret viden, som myndigheder og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet. Derigennem skal SBi opnå en position som bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. Indikatorer Kendskab til SBi og dets ydelser i bygge- og boligsektoren samt brugernes vurdering af ydelsernes anvendelighed Praksisnær kommunikation, herunder anvisninger og edb-programmer Videnskabelig publicering med referee Uddannelsesmæssigt bidrag Kommunikationsresultater i form af omtale i dags- og fagpresse, publikationssalg, hjemmesidetrafik osv. Kunderesultater SBi skal inden for sine fokusområder være den foretrukne samarbejdspartner i Danmark til anvendelsesorienteret og tværfaglig forskning og udvikling inden for bygge- og boligområdet samt en kompetent og konkurrencedygtig deltager i international forskning. Indikatorer Kundetilfredshed (målt gennem periodiske undersøgelser) Indtægter fra private (erhverv og fonde) og offentlige kunder Økonomisk forpligtende samarbejder med virksomheder og institutioner i den offentlige sektor Internationale projekter, dvs. projekter med international finansiering eller internationale samarbejdspartnere. Medarbejderresultater SBi skal være en attraktiv arbejdsplads for anvendelsesorienteret bygge- og boligforskning, der kan tiltrække dygtige medarbejdere til alle medarbejdergrupper og udvikle disses kvalifikationer løbende. Indikatorer Periodisk undersøgelse af medarbejdertilfredshed Medarbejderomsætning Sygestatistik Kompetenceudvikling. Økonomiske resultater SBi skal være en konkurrencedygtig og effektiv organisation, som genererer en ekstern indtjening, der giver mulighed for udvikling og en behersket vækst i instituttets forskningsaktiviteter. Indikatorer Omsætning Andel af forskere i forhold til øvrigt personale Andel af omkostninger anvendt på forskningsrettede aktiviteter i forhold til de samlede omkostninger Benchmarking med sammenlignelige forskningsinstitutioner. 8 Faglig positionering Det er et centralt mål at fastlægge den mere konkrete udmøntning af den faglige positionering af SBi. Væsentlige elementer heri bliver en fastlæggel

9 se af den langsigtede positionering af instituttet i det nationale og internationale forskningslandskab på bygge- og boligområdet, herunder identificering af strategiske samarbejdspartnere. Tilsvarende fastlægges instituttets udbygning af samarbejdet med de mange videninstitutioner på bygge- og boligområdet med det mål at styrke den koordinerede formidling. Den faglige positionering baseres på SBi's vision om, hvordan SBi samfundsmæssigt skal bidrage til at øge kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren som et institut, der er kendt som sektorens vigtigste videncenter for uvildig forskning og rådgivning af høj kvalitet. Videnskabelig kvalitet Instituttets forskning skal bidrage aktivt til den internationale videnskabelige kvalitet. For at kunne realisere dette, koncentreres forskningen inden for de områder, hvor SBi har eller kan opnå styrkepositioner, og hvor der er et stort samfundsmæssigt potentiale. Konkrete indsatsområder er: Gode og sikre bygninger Øget energi- og miljøeffektivitet i byggeriet Sunde og komfortable bygninger Øget værdi i byggeriet Velfungerende og fleksibelt boligmarked. De udvalgte indsatsområder understøtter især følgende områder i ØEMs interne arbejdsprogram: 'Effektivt byggeri og ejendomshandel', 'Energimarkeder', delvist 'Ny regional erhvervsmodel', 'Styrkelse af iværksætter- og selvstændighedskulturen' og 'Bedre adgang til globale markeder'. Formidlingsindsatsen omprioriteres endvidere fra forskningsrapporter til videnskabelige publiceringer og andre kortere og mere målrettede formidlingsformer. Endelig fortsættes kompetenceudviklingen med fokus på forskningsmetodikker i projektledelsesprogrammet for at styrke den videnskabelige kvalitet. Sektor- og erhvervssamarbejde En fortsat udbygning af samarbejdet og partnerskaber med bygge- og boligsektoren nationalt og internationalt er et centralt element i instituttets nye profil. Til støtte for den udvikling gennemføres der en analyse af instituttets sektor- og erhvervssamarbejde med henblik på at identificere områder, hvor samarbejdet kan styrkes yderligere. Endvidere fortsættes effektiviseringen af kommunikationen, så den i højere grad målrettes sektorens praktikere i form af bl.a. videreudvikling af SBianvisningerne. Med den nye sektorforskningslovgivning er det tillige en væsentlig udfordring for SBi i de kommende år at udbygge indsatsen på uddannelses- og efteruddannelsesområdet. Dette skal sikre en bedre udnyttelse af den mere praksisnære viden i de forskningsbaserede uddannelser. Akkvisition Med den stigende konkurrence omkring forskningsmidler både nationalt og internationalt samt programmernes stadigt stigende krav til projekternes størrelse medgår der et betydeligt og stigende ressourceforbrug til at skaffe projekter hjem. Her til kommer at instituttet skal erhverve halvdelen af sin omsætning i åben konkurrence. Følgelig er det afgørende, at fundraising/akkvisition foregår så effektivt så muligt, således at flest mulige ressourcer kan anvendes til at skabe og formidle forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Derfor er det en central indsats at fortsætte kompetenceudviklingen i projektledelse med særlig fokus på fundraising. Endvidere er det afgørende at have effektive arbejdsrutiner, der understøtter denne proces mest muligt. 9

10 10 Forenkling af arbejdsrutiner Med de løbende krav om betydelige effektiviseringer til alle statslige institutioner har SBi en central udfordring i løbende at skabe en konkurrencedygtig og effektiv organisation. Dette sker løbende gennem analyser af kerne- og støtteprocesser med henblik på at forenkle de interne arbejdsrutiner og flytte ressourcerne fra administration til kundeaktiviteter. Et centralt element bliver en omlægning af den økonomiske styring. I forlængelse af de store ændringer instituttet har været gennem de sidste par år, er det en central udfordring at styrke rammerne for SBi som en attraktiv arbejdsplads herunder at genskabe optimismen og stoltheden af at arbejde på SBi.

11 Oversigt over resultatmål SBi's resultatmål for 2005 udgør den overordnede udviklingsramme for instituttet. ene er vægtet ud fra en vurdering af strategisk og politisk vigtighed. Tabel 2 SBi's resultatmål for 2005 Nr. Resultatmål Strategiske mål 1 Omkost ninger 2 % Ny profil 1 Faglig positionering og klare mål S, K 1,2 10 Anvendt og helhedsorienteret forskning 2 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang S 48,3 15 Myndighedsberedskab 3 Samarbejde og videndeling med styrelser K 9,7 5 Kommunikation 4 Bredere og mere koordineret kommunikation S, K 16,6 10 Uddannelse og efteruddannelse 5 Uddannelses- og forskningssamarbejde S 3,5 5 Samarbejde og partnerskaber 6 Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt og internationalt K 1, Medarbejdere 7 Anerkendelse, samarbejde og kompetenceudvikling M 3,7 10 Interne processer og ressourcer 8 Omlægning af den økonomiske styring Ø 1, IKT Informations- og Kommunikationsteknologi M, Ø 0, for indtjening og medfinansiering Ø Strategiske mål: S = Samfundsresultater, K = Kunderesultater, M = Medarbejderresultater, Ø = Økonomiske resultater For uddybning se tabel 1 og Strategi Omkostninger er angivet som andel af de samlede omkostninger. 3 Omkostninger til delmål 2 er indeholdt under resultatmål 2. Vægt 11

12 De konkrete resultatmål Ny profil Faglig positionering og klare mål Med afsæt i SBi's profil, kompetencer og det samlede forskningslandskab på bygge- og boligområdet udarbejdes der en strategi for den langsigtede positionering af instituttet, herunder strategiske samarbejdspartnere. Positioneringen skal tage udgangspunkt i alle instituttets opgaver: Forskning, rådgivning, kommunikation og uddannelse. Efterfølgende udarbejdes der en handlingsplan for realisering af den langsigtede positionering af instituttet, og de første initiativer gennemføres i Instituttet har i 2004 påbegyndt arbejdet med at fastlægge klare mål for SBi's brugerrettede ydelser' med udgangspunkt i de strategiske mål og de fastlagte indikatorer. et er pr. 1. januar 2005 at offentliggøre tre klare mål for brugerrettede ydelser' på instituttets hjemmeside. Disse omfatter: Forskningsmæssige kvalitet og publiceringsmål (R 2) 1, Rekvirenternes tilfredshed (R 6.4) og Brugernes anvendelse og kendskab til instituttets ydelser (R 4.5). I 2005 fortsættes processen med at fastlægge klare mål for alle instituttets brugerrettede ydelser'. Resultatmål 1 Faglig positionering og klare mål Strategiske mål: Samfundsresultater og Kunderesultater 1. Fastlæggelse af langsigtet positionering af instituttet inkl. mål 2. Udarbejdelse af handlingsplan for realisering af den langsigtede positionering 3. Gennemførelse af minimum to tiltag fra handlingsplanen 4. Offentliggørelse af og opfølgning på tre 'klare mål for brugerrettede ydelser' 5. Fastlæggelse og offentliggørelse af 'klare mål for alle brugerrettede ydelser' 31. december 2005 Anvendt og helhedsorienteret forskning Rammerne for instituttets forskning er fastlagt i Forskningsprogram Fokus i indsatsen for de fem forskningsområder i 2005 er fastlagt med udgangspunkt i forskningsprogrammet og de strategiske udfordringer. For hvert område omsættes de overordnede forskningsmål i årlige handlingsplaner med konkrete mål. Ressourcefordelingen til de fem forskningsområder er fastlagt i tabel 10. Forskningen formidles gennem en række forskellige processer målrettet brugernes behov. Instituttet vil fortsætte indsatsen for at øge den internationale publicering med referee til et stabilt niveau i den bedste del sammenlignet med tilsvarende forskningsmiljøer på de højere læreanstalter. Ligeledes prioriteres den kortfattede formidling rettet mod sektoren fortsat højt. Gode og sikre bygninger Forskningsindsatsen rettes mod videreudvikling af grundlaget for funktionskrav og deres opfyldelse. Endvidere medvirkes der til forbedring af kvalitetssikringsmetoder for projektering og udførelse. Ligesom der arbejdes med at udvikle en ny småhusanvisning, og eksemplariske detaljer startes op Tallet i parentes henviser til resultatmålet i denne kontrakt

13 Vedrørende konstruktioner fokuseres indsatsen mod vurdering af sikkerhedsniveau i normer vs. virkeligt behov, ligesom styrke ved brand inddrages. Derudover gennemføres en første screening af de mulige konsekvenser af klimaændringerne i byggeriet. Endvidere fokuseres der på samspillet mellem basiskonstruktioner og de installationer, der skal integreres i bygningen. Endelig udnyttes viden om komponenters og materialers fysiske egenskaber i udvikling og design af nye komponenter. Øget energi- og miljøeffektivitet i byggeriet Forskningen koncentreres om udvikling af nye metoder til markant forbedring af både nyt og eksisterende byggeri, herunder introduktion af 'passivhus-konceptet' til Danmark samt udvikling af energieffektive ventilationssystemer og passiv køling. Derudover fokuseres der på nedbrydning af barrierer for øget energi- og miljøeffektivitet. Endvidere fortsættes indsatsen med at udvikle energiberegningsværktøjer og anvisninger i relation til BR og EU-direktivet samt grundlag for mærkningsordninger jfr. EU-direktivet. Endelig rettes indsatsen mod udvikling af grundlaget for en benchmarking af bygningers energi- og miljøeffektivitet samt videreudvikling af miljørigtig projektering. Sunde og komfortable bygninger Forskningsindsatsen fokuseres mod at skabe et første fundament for helhedsvurderinger af det oplevede indemiljø, herunder afdækning af samspillet mellem indeklima, komfort, bygningsudformning og arbejdsformer. Udarbejdelse af status og perspektiver på indeklimaområdet udgør en væsentlig byggesten hertil. Inden for sundhed og luftkvalitet gennemføres sundhedsmæssige vurderinger af partikler, PCB mm. i bygninger. Endvidere analyseres mulighederne for naturlig ventilation i børneinstitutioner ud fra sundhedsmæssige synspunkter. Endelig udbygges grundlaget for at optimere dagslyset i bygninger ud fra indemiljø og energimæssige forhold. Øget værdi i byggeriet I forskningen omkring værdier af bygninger koncentreres udvikling af bygherreværktøjer, der sammenkæder værdi, pris og drift samt udvikling af grundlag for benchmarkingsystem for alment byggeri. Endvidere søges der etableret et innovationskonsortie omkring udvikling af bygherreværktøjer. Inden for processer rettes fokus mod udvikling af koncept til evaluering af ny udbuds- og samarbejdsnetværk samt etablering af et nordisk netværk om partnering. Derudover gennemføres der en analyse af barrierer og muligheder i byggeriet med nyindustrialisering. Endeligt påbegyndes der en analyse af incitamenter og barrierer for innovation og læring i byggeriet rettet mod rådgiver/entreprenør. Ligesom der gennemføres en række projektcases med udnyttelse af ny teknologi til videndeling. Velfungerende og fleksibelt boligmarked Forskningen koncentreres mod boligmarkedet med fokus på et mere effektivt boligmarked, liberalisering og markedsregulering. Endvidere analyseres der segregations- og integrationsprocesser i by- og boligområder. Inden for bolig- og byfornyelsespolitikken fokuseres på organisering og styring af bolig- og byfornyelsespolitikken samt hvordan det kan udnyttes til at skabe attraktive boliger for alle. Derudover rettes indsatsen mod den regionale udvikling og vækstpotentialer gennem aktiv bolig- og bypolitik (i kommunerne) 13

14 Endeligt fokuseres der på boligforbrug, præferencer og mobilitet for stærke og svage grupper på boligmarkedet, herunder nye mønstre i alderskohorternes adfærd. Resultatmål 2 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang Strategiske mål: Samfundsresultater 1. Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang som angivet i tabel 3 Tabel 3. Publiceringer Antal (pr. forskerårsværk) Antal (/F.ÅV) 2001 Antal (/F.ÅV) 2002 Antal (/F.ÅV) 2003 Antal (/F.ÅV) 2004 Antal (/F.ÅV) 2005 Antal (/F.ÅV) 2006 Antal (/F.ÅV) Rapporter 21 (0,33) 34 (0,54) 37 (0,57) 63 (1,13) 40 (0,80) 30 (0,60) 30 (0,60) Internationale artikler og konferenceindlæg mv. - Heraf med referee 44 (0,70) 11 (0,17) 39 (0,62) 14 (0,22) 82 (1,26) 37 (0,57) 43 (0,77) 21 (0,38) 50 (1,00) 25 (0,50) 60 (1,20) 25 (0,50) 60 (1,20) 29 (0,58) Danske artikler og konferenceindlæg 43 (0,68) 47 (0,75) 54 (0,83) 89 (1,59) 90 (1,80) 60 (1,20) 50 (1,00) mv. 1 ene for 2004 er baseret på de økonomiske forudsætninger som beskrevet i afsnittet om resultatkontraktens forudsætninger. tallene gælder for instituttet som helhed. Gennem den interne udmøntning af resultatkontrakten vil målene blive fordelt på forskningsafdelingerne. Opgørelsesmetoden er ændret fra og med 2002 for at forenkle publiceringsopgørelsen og samtidig indfange alle væsentlige publiceringskategorier. Rapporter omfatter SBi's egne udgivelser og hele publikationer forfattet af instituttets forskere, men udgivet af andre institutioner. Internationale artikler og konferenceindlæg mv. omfatter tillige bidrag til internationale publikationer i form af antologier o. lign. Danske artikler og konferenceindlæg mv. omfatter tillige erfa-blade samt bidrag til danske antologier o. lign. Myndighedsberedskab En intern undersøgelse i 2004 viste, at der er et uudnyttet potentiale i en bedre videndeling i ØEM. For at sikre en effektiv udvikling af myndighedsrådgivning udbygges samarbejdet og videndelingen med især Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) og Energistyrelsen (ENS). Endvidere udbygges samarbejdet med Socialministeriet (SM), der efter ressortændringen i 2004 er ansvarlig for det støttede byggeri. Tilsvarende udbygges samarbejdet med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (INM). Det forudsættes, at SBi opretholder kompetencer på de områder, som ressortomlægningen er overført til SM. SBi har særlig fokus på videnopbygning på de politiske områder, der er udpeget i vækststrategien. Herfra kan særligt fremhæves: 'Effektivt byggeri og ejendomshandel', 'Energimarkeder', og delvist 'Ny regional erhvervsmodel', 'Styrkelse af iværksætter- og selvstændighedskulturen' og 'Bedre adgang til globale markeder'. Dette udmøntes via forskningsprogrammet og årlige prioritering, som fremgår af resultatmål 3. Endvidere udarbejdes der procedurer for det mere kortsigtede myndighedsberedskab til EBST for at understøtte et effektivt myndighedsberedskab. 14

15 Resultatmål 3 Samarbejde og videndeling med styrelser Strategiske mål: Kunderesultater 1. Videndeling og samarbejdsprojekter med EBST og ENS a) Koncernprojekter deltagelse i 2 projekter og gennemførelse af de i projektkontrakterne anførte milepæle samt overholdelse af tilknyttede tidsfrister b) Årligt chefmøde med udveksling af samarbejdsideer 2. Udbygning af samarbejdet med SM og INM 3. Fastlæggelse af procedure for kortsigtet myndighedsrådgivning Kommunikation Bredere og mere koordineret kommunikation SBi vil aktivt fremme en udvikling, der gør det lettere for brugerne at få overblik over al tilgængelig viden på bygge- og boligområdet. Instituttet har derfor et mål om at etablere fælles formidlingssystemer i samarbejde med byggeog boligsektorens øvrige videninstitutioner. Det er en central målsætning, at al aktuel information fra SBi skal være tilgængelig på instituttets hjemmeside. Denne målsætning er p.t. kun delvis realiseret, idet instituttets anvisninger af kommercielle grunde som hovedregel ikke hidtil er blevet publiceret elektronisk. SBi-anvisninger er et effektivt middel for kommunikation af instituttets viden til sektorens praktikere. Derfor er målet at udgive tre nye SBi-anvisninger i Som opfølgning på koncernens kunde- og interessentstrategi gennemføres der en brugerundersøgelse af en afgrænset del af SBi's kommunikation. Brugerundersøgelsen vil blive afrapporteret i instituttets årlige kommunikationsregnskab, og tilsvarende brugerundersøgelser af andre, afgrænsede dele af kommunikationsaktiviteterne ventes gennemført i de kommende år. Resultatmål 4 Bredere og mere koordineret kommunikation Strategiske mål: Samfundsresultater og Kunderesultater 1. Fælles formidlingssystemer: a) Igangsætning af et konkret udviklingsprojekt i samarbejde med andre videninstitutioner, brugergrupper og en eller flere finansielle parter (termin 30. juni 2005) b) Vedtagelse af forretningsplan for et fælles formidlingssystem (termin 31. december 2005) 2. Elektroniske anvisninger: a) Beskrivelse af koncept for elektroniske anvisninger på (termin 30. september 2005) b) Valg af teknisk løsning og implementering af denne (termin 31. december 2005) 3. Udgivelse af fem nye SBi-anvisninger 4. Kommunikationsresultater: Indikatorer som angivet i tabel 4 5. Brugerundersøgelse: Der gennemføres en undersøgelse af brugernes anvendelse af og tilfredshed med en afgrænset del af SBi's kommunikation (termin 31. december 2005) 15

16 Tabel 4. Indikatorer for kommunikation Forventet 2005 Publikationssalg (mio. kr.) 1,9 2,8 2,7 2,9 3 3,1 Trafik på hjemmeside (antal sidevisninger) ( ) 1 Artikler og indslag i døgnmedier (336) Arrangør/medarrangør af formidlingsarrangementer Bidrag til formidlingsarrangementer mm Skønsmæssigt fraregnet ekstraordinær trafik som følge af Danmarks Forskningsråds forslag om at overveje at afvikle By og Byg. 2 Fraregnet ekstraordinær omtale vedrørende Danmarks Forskningsråds forslag. 3 Hovedparten af publikationssalget stammer fra anvisninger og ikke fra forskningsrapporter, som det planlægges at reducere omfanget af jf. tabel 3. 4 Formidlingsarrangementer omfatter debatdage, seminarer, kurser, orienteringsmøder o. lign. Uddannelse og efteruddannelse Det er en strategisk målsætning at SBi's praksisnære viden skal udnyttes i uddannelse og efteruddannelse af kandidater og forskere indenfor området. For at udbygge og effektivisere indsatsen vil instituttet fastlægge en politik og plan for udbygning af dette område. Konkrete initiativer inden for området omfatter etablering af et uddannelses- og forskningsforum for drøftelse af dette område samt udmøntning af samarbejdsaftaler med universiteter, højere læreranstalter og erhvervsakademier. Endvidere vil SBi fortsætte den aktive deltagelse i den forskningsbaserede uddannelse gennem tilknytning af ph.d.-studerende og deltagelse i uddannelse af kandidater gennem vejledning eller delvis gennemførelse af afgangsprojekter på SBi. Tabel 5. Indikatorer for uddannelse og forskningssamarbejde Forventet 2005 Ph.d.-studerende Specialestuderende Arrangør/medarrangør af videnskabelige konferencer mm. 1 Forelæsninger mm Videnskabelige konferencer, workshops, symposier o. lign. 2 Forelæsninger mm. omfatter forelæsning, kurser og workshops o. lign. på uddannelsesinstitutioner Resultatmål 5 Uddannelses- og forskningssamarbejde Strategiske mål: Samfundsresultater 1. Uddannelsesbidrag indikator som angivet i tabel 5 2. Fastlæggelse af institutpolitik og handlingsplan 3. Etablering af uddannelses- og forskningsforum 4. Udmøntning af samarbejdsaftaler med minimum tre institutter/centre på universiteter, højere læreranstalter og erhvervsakademier mm. Samarbejde og partnerskaber 16 Det er et centralt element i SBi's nye profil at udbygge samarbejdet og partnerskabet med bygge- og boligsektoren nationalt og internationalt. Til støtte for denne udvikling gennemføres der en analyse af instituttets sektorsamar

17 bejde med henblik på at identificere de områder, hvor samarbejdet kan styrkes yderligere især i relation til erhvervet. SBi's evne til at realisere dette følges gennem mål for projekter med økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren og mål for internationale projekter. Endvidere er det et mål at udbygge længerevarende samarbejde med erhvervet omkring udvikling inden for et konkret område gennem strategiske partnerskaber og innovationskonsortier. Som opfølgning på koncernens kunde- og interessentstrategi gennemføres der løbende undersøgelser af rekvirenternes oplevelse af samarbejdet med SBi. Dette sker projekt for projekt, og resultaterne sammenfattes i en årlig rapport. Tabel 6. Sektor- og erhvervssamarbejde udvalgte nøgletal Økonomisk forpligtende samarbejde 40 % 52 % 55 % 60 % 60 % med sektoren (andel af projekter) Internationale projekter - 23 % 20 % 23 % 23 % 1 Opgjort på antal projekter Resultatmål 6 Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt og internationalt Strategiske mål: Kunderesultater 1. Analyse af sektorsamarbejdet og udarbejdelse af handlingsplan 2. Nationalt og internationalt samarbejde som angivet i tabel 6 3. Etablering af minimum tre partnerskaber med erhvervet, herunder minimum et innovationskonsortie 4. Rekvirenttilfredshedsundersøgelse: Løbende undersøgelser gennemføres projekt for projekt. Resultaterne for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 sammenfattes i en årlig rapport (termin 30. november 2005) Medarbejdere Anerkendelse, samarbejde og kompetenceudvikling I forlængelse af den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) i 2004 er der identificeret en række konkrete indsatsområder med det mål at styrke rammerne for SBi som en attraktiv arbejdsplads. Indsatsen rettes mod en øget information fra og dialog mellem ledelsen og medarbejderne med større fokus på faglighed. Som et andet resultat af MTU'en ønsker ledelsen at fokusere på opfølgning af medarbejderudviklingssamtaler, herunder aftaler om kompetenceudvikling og vurdering af medarbejdernes efterlevelse af værdien 'Vi samarbejder på tværs'. Instituttet vil fastlægge en målbar procedure for opfølgningen. Instituttet har i 2004 gennemført modul I af projektledelsesprogrammet 'Fra salg til formidling'. I 2005 vil SBi udbrede modul I til flere forskere samt gennemføre modul II, der vil have fokus på en proaktiv projektplanlægning og forskningsmetodiker. et er, at mindst 25 % af forskerne skal deltage i modul II. Resultatmål 7 Anerkendelse, samarbejde og kompetenceudvikling Strategiske mål: Medarbejderresultater 1. Information fra og dialog med ledelsen gennemførelse og opfølgning på igangsatte initiativer fra MTU 2. Videndeling og erfaringsudveksling på tværs gennemførelse af fastlagte initiativer fra MTU 3. Opfølgning på medarbejderudviklingssamtale (MUS): 17

18 a) Fastlægge en målbar procedure for opfølgning senest 1. april 2005 b) Gennemføre og rapportere opfølgningen senest 1. juli Projektledelse 'Fra salg til formidling' (kunden) a) Modul II med deltagelse af mindst 25 % af forskerne b) Modul I udbredes til mindst 80 % af forskerne Interne processer og ressourcer Økonomisk styring SBi har i 2004 analyseret arbejdsgangene vedr. økonomisk styring på instituttet. Ledelsen har vedtaget ændringer i beslutningsprocessen og kompetencefordelingen. Disse ændringer implementeres fuldt ud i Administrationsafdelingen vil i efteråret 2005 gennemføre en intern brugertilfredshedsmåling blandt aftagerne af ydelser vedr. økonomi. På baggrund af målingen fastlægges der mål for ydelserne, og der udarbejdes en handlingsplan for evt. tilpasninger i arbejdsgangene. Resultatmål 8 Omlægning af den økonomiske styring Strategiske mål: Økonomiske resultater 1. Analyse af støtteproces 2. Omlægning af beslutningsforløb og kompetence vedr. økonomisk styring 3. ing af brugertilfredshed med den interne service til de øvrige afdelinger 4. Fastlæggelse af mål og udarbejdelse af handlingsplan IKT Informations- og Kommunikationsteknologi I forlængelse af en igangværende udskiftning af styresystem vil SBi foretage en opgradering af sine standard-kontorsystemer samt indføre 'Backoffice'- system, der bl.a. gør det lettere for brugerne at dele informationer. Endvidere vil instituttet gennemføre en fornyelse af sit intranetsystem med henblik på at gøre indholdet mere overskueligt. Resultatmål 9 IKT Informations- og Kommunikationsteknologi Strategiske mål: Økonomiske resultater 1. Opgradering af kontorsystemer: a) Implementering af 'Backoffice'-system (termin: 1. juli 2005) b) Udrulning af ny Office-pakke (termin: 1. oktober 2005) 2. Fornyelse af intranettet a) Vedtagelse af koncept og valg af teknisk platform for nyt intranet (termin: 1. april 2005) b) Implementering af nyt intranet (termin: 1. juli 2005) for indtjening og medfinansiering SBi's strategiske mål er at generere en ekstern indtjening, der giver mulighed for udvikling og en behersket vækst af instituttets forskningsaktivitet trods en basisbevilling, der falder med 2 % p.a. et er, at dette skal ske gennem en øget ekstern finansiering fra nationale og internationale programmer, øget medfinansiering fra sektoren og erhvervet samt en intern effektivisering, der sikrer, at en øget andel af omkostningerne anvendes på forskningsrelaterede ydelser. Det økonomiske overskud skal anvendes til opbygning og styrkelse af forskningsmæssige spidskompetencer samt til styrkelse af instituttets infrastruktur. 18 Resultatmål 10 for indtjening og medfinansiering Strategiske mål: Økonomiske resultater

19 1. Økonomiske resultatmål som angivet i tabel 7 2. Udvikling af indikatorer for omkostninger til forskningsrelaterede ydelser i forhold til de samlede omkostninger Tabel 7. Økonomiske nøgletal for Forventet Indtægter, nøgletal (%) 2 Ekstern finansiering , Heraf privat finansiering 4,9 3,1 3,9 10,0 10,0 12,0 Heraf int. finansiering 2,1 3,5 6,6 6,1 7,0 8,5 Overskudsgrad (%): Resultat/totalindtægter -1,5-4,3 1,9 0,2 1,2 1 ene for 2004 er baseret på de økonomiske forudsætninger som beskrevet i afsnittet om resultatkontraktens forudsætninger. 2 Nøgletallene er baseret på budgettet for 2004 som angivet i tabel

20 Budgetmæssige forudsætninger SBi's indtægter stammer fra basisbevillingen fra ØEM, eksternt finansieret forskning (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed) samt salg af publikationer mv. Basisbevillingen udgør lidt over halvdelen af nettoomsætningen. De økonomiske forudsætninger for resultatkontrakten er givet i tabel 8 og 9 nedenfor. Tabel 8. Budget for Forventet Indtægter i mio. kr. Forskning, basisbevilling 1 37,2 36,9 35,5 32,6 28,9 Forskning, ekstern finansiering 2 23,0 22,0 21,2 20,7 23,6 Formidling, salgsindtægter 3 2,0 2,8 2,7 2,9 3,1 Indtægter fra særlige initiativer 4 2,4 0,7 1,2 0,2 0,2 I alt 64,6 62,4 60,7 55,7 55,6 Udgifter i mio. kr. Lønninger 47,9 47,1 43,6 38,6 39,2 Drift 17,7 18,0 15,7 17,0 15,7 I alt 65,6 65,1 59,3 55,6 54,9 Resultat i mio. kr. Primo saldo 3,9 2,9 0,2 1,6 1,7 Årets resultat -1,0-2,7 1,4 0,1 0,7 Ultimo saldo 2,9 0,2 1,6 1,7 2,4 1 Finanslovens nettoudgiftsbevilling 2 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed 3 Salg af publikationer og edb-programmer 4 Ekstra stipendiater, gæsteforskere, professorat med gruppe, forskermobilitet og sekretariater 2005 Tabel 9. Årsværk for Forventet Chefer 6,8 7,0 6,2 5,0 5,5 Forskere i alt 60,9 60,8 50,8 43,7 50,3 Forskningsprofessorer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Seniorforskere og seniorrådgivere 48,7 51,9 45,4 41,0 43,4 Forskere 3,1 3,6 2,2 1,4 2,6 Ph.d.-studerende 9,1 5,3 3,2 1,3 5,0 Studenter 2,3 2,2 2,7 0,4 0,5 Teknisk personale 22,3 20,1 18,7 14,2 12,1 Administrativt personale 1 24,4 24,2 21,0 16,3 14,1 Elever, lærlinge, personer i jobtilbud 3,2 2,2 4,6 2,3 2,0 I alt 119,9 116,5 104,0 81,9 85,2 1 Instituttets bidrag til Koncernøkonomi udgør inkl. driftsudgifter 0,6 mio. kr. i 2003, 0,5 mio. kr. i hhv og

21 Tabel 10. Budgetfordeling på de forskningsmæssige kerneområder i 2005 Basismidler / mio. kr. % Byggeteknik og Design 6,6 23 Energi og Miljø 6,4 22 Sundhed og Komfort 5,3 18 Proces og Innovation 5,3 18 Boliger og Byfornyelse 5,3 18 I alt 28,

22 Formalia Resultatkontrakten indgås mellem SBi og departementet. Resultatkontrakten forhandles hvert år og er en rullende, firårig kontrakt, hvor det første års resultatmål er bindende, mens de efterfølgende års resultatmål er sigtepunkter. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar. Uanset resultatkontrakten skal gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. fortsat følges, medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over- og underordnelsesforhold mellem departementet og sektorforskningsinstituttet. Der vil ske afrapportering af resultatkontrakten i forbindelse med SBi's aflæggelse af årsrapport. Resultatkontrakten kan genforhandles i løbet af kontraktåret ved væsentlige ændringer i det grundlag, som kontrakten er indgået på. Sektorforskningsinstituttets direktør har ansvaret for, at resultatkontrakten bliver overholdt samt for kontraktens eventuelle genforhandling. København, den 21. december 2004 Michael Dithmer Departementschef Kurt Hockerup Bestyrelsesformand Lone Møller Sørensen Direktør 22

23 Scorebog for SBi 2005 I forbindelse med bedømmelsen af hvor vidt denne kontrakts målsætninger er opfyldte eller ej, skal afgrænsningen skitseret i nedenstående 'scorebog' anvendes som bedømmelsesgrundlag. Tabel 11 SBi's resultatmål for 2005 Nr. Resultatmål Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Ny profil 1 Faglig positionering af instituttet 0-1 delmål opfyldt 2-4 delmål opfyldt 5 delmål opfyldt Anvendt og helhedsorienteret forskning 2 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang 0-2 delmål opfyldt 3 delmål opfyldt 4 delmål opfyldt Myndighedsberedskab 3 Samarbejde og videndeling med styrelser 0-1 delmål opfyldt 2-3 delmål opfyldt 4 delmål opfyldt Kommunikation 4 Bredere og mere koordineret kommunikation 0-3 delmål opfyldt 4-6 delmål opfyldt 7 delmål opfyldt Uddannelse og efteruddannelse 5 Uddannelses- og forskningssamarbejde 0-1 delmål opfyldt 2-3 delmål opfyldt 4 delmål opfyldt Samarbejde og partnerskaber 6 Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt og internationalt 0-1 delmål opfyldt 2-3 delmål opfyldt 4 delmål opfyldt Medarbejdere 7 Anerkendelse, samarbejde og kompetenceudvikling 0-2 delmål opfyldt 3-5 delmål opfyldt 6 delmål opfyldt Interne processer og ressourcer 8 Omlægning af den økonomiske styring 0-1 delmål opfyldt 2-3 delmål opfyldt 4 delmål opfyldt 9 IKT Informations- og Kommunikationsteknologi 0-1 delmål opfyldt 2-3 delmål opfyldt 4 delmål opfyldt 10 for indtjening og medfinansiering 0-1 delmål opfyldt 3-4 delmål opfyldt 5 delmål opfyldt 23

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Resultatkontrakt

Resultatkontrakt Resultatkontrakt 2004 2007 By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2004 Titel Resultatkontrakt 2004-2007 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2004 Forfatter Lone Møller Sørensen Sprog Dansk Sidetal 22 Emneord

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø.

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. Rammeaftale mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2016 1 1. Rammeaftale 1.1. Aftaleparter Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Aftale mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2008-2011

Aftale mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2008-2011 Aftale mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2008-2011 SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2008 Titel Aftale

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010 SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering 1. udgave, 2010 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Beskrivelse af tilskudsordning (forskning) Det Strategiske Forskningsråd Karakteristika I 2010 er der i alt afsat ca. 1 mia.kr. til strategisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere