Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling"

Transkript

1 Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på økonomi- og erhvervsministerens henvendelse af 1. marts 2006 om at udarbejde et oplæg for SBi om integration af sektorforskningen i universiteterne på baggrund af Regeringens oplæg til Globaliseringsrådets møder d december 2005 og d januar 2006 om forskning. LMS/ JEK 3. apr Sektorforskningen er god til strategisk forskning samt ledelse og samarbejde Bestyrelsen har noteret sig Regeringens oplæg til Globaliseringsrådets møder d december 2005 og d januar 2006 hvori der lægges op til, at sektorforskningen skal integreres i universiteterne med henblik på at etablere stærkere forsknings- og innovationsmiljøer. Vi er ikke afvisende over for mulighederne i dette forslag, men ønsker samtidig at gøre opmærksom på en række forhold der må tages i betragtning ved forslagets eventuelle gennemførelse. Først og fremmest er det positivt at Regeringen ønsker at opprioritere den strategiske forskning, samarbejde og videndeling mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv, bl.a. små og mellemstore virksomheder, samt pointerer behovet for en ledelsesmæssig professionalisering i de offentlige forskningsinstitutioner. Sektorforskningen har pr. definition altid haft et strategisk sigte og deltager i øvrigt forholdsmæssigt mere i EU-programmer end universiteterne. Ligeledes har professionel forskningsledelse gennem snart mange år været et af sektorforskningens kendetegn, bl.a. foranlediget af at sektorforskningen tidligere end universiteterne har haft behov for at tiltrække eksterne, finansielle midler og derigennem har fået erfaringer fra samarbejde med erhvervsvirksomheder. Vi læser det som en cadeau til sektorforskningen at Regeringen i sit oplæg opfordrer universiteterne til at lære af sektorforskningens erfaringer inden for ledelse og eksternt samarbejde. Behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret forskning inden for bygge- og boligområdet SBi klarer sig godt som en selvstændig, national sektorforskningsinstitution der udfører brugerdrevet forskning og innovation, som i forhold til bygge- og boligsektoren bidrager til at realisere Regeringens mål om at skabe Europas bedste vilkår for vækst. Instituttets anvendelsesorienterede og tværfaglige forskningsprofil bidrager betydeligt til at bygge bro mellem forskning, myndigheder og praksis. Alligevel er vi ikke afvisende over for mulighederne i eventuelt at lade SBi indgå i et bredere forsknings-, innovations- og uddannelsesmiljø, fx i regi af nye, bredere universitetsmiljøer. SBi vil dermed blive en del af et større forskningsmiljø, og det tætte samarbejde mellem SBi's anvendelsesorienterede og tværfaglige forskning og universiteternes disciplinorienterede forskning og undervisning kan styrkes. Lige siden SBi blev etableret i 1947, har instituttet haft tre hovedopgaver: At levere forskningsbaseret myndighedsberedskab og rådgivning af myndighederne, bl.a. i relation til bygge- og boliglovgivningen.

2 At gennemføre anvendelsesorienteret og tværfaglig forskning til gavn for bygge- og boligsektorens udvikling. At indsamle og formidle forskningsbaseret viden til sektorens virksomheder og institutioner. For at løse disse opgaver har SBi opbygget et tværfagligt og anvendelsesorienteret forskningsmiljø der omfatter kompetencer inden for både tekniske, økonomiske, ledelsesmæssige, arkitekturmæssige og sociale fagdiscipliner. SBi er et nationalt sektorforskningsinstitut med en bred samarbejdsflade til alle universiteter og højere læreanstalter med forskning inden for bygge- og boligområdet i Danmark og med de centrale forskningsmiljøer i udlandet. Bygge- og boligsektoren tegner sig for ca. ti pct. af bruttonationalproduktet. Sektoren har potentiale for at kunne bidrage til øget vækst og velfærd, bl.a. gennem mere eksport. Samtidig leverer sektoren de fysiske rammer for andre samfundsaktiviteter i form af bygninger og infrastruktur og har afgørende indflydelse på miljø, energiforbrug, sikkerhed, sundhed og komfort. Endvidere er sektoren meget fragmenteret og består af mange små og mellemstore virksomheder uden egen forskning. Bestyrelsen er vidende om at der for Økonomi- og Erhvervsministeriets vedkommende ønskes sikkerhed for at man hurtigt og fleksibelt har adgang til langsigtet forskningsbaseret beredskab af relevans for aktuelle problemstillinger, samt at forskningen løbende kan omstille sig til at opfylde de skiftende samfundsmæssige behov. Ligeledes spiller det en stor rolle at myndighederne modtager forskningsbaseret rådgivning om bygge- og boligområdet fra en institution der kender til den praktiske betydning af de rammebetingelser, som samme myndigheder sætter for erhvervet. Tilsvarende har den samlede bygge- og boligsektor klart udtrykt at man har brug for den tværfaglige og anvendelsesorienterede forskning, som SBi løser i tæt samarbejde med sektoren. Det samme gælder den praksisrettede formidling i form af anvisninger og programmer som anvendes af en stor majoritet af virksomheder, institutioner og myndigheder i sektoren. I forbindelse med gennemgangen af sektorforskningen i 2003 blev behovet for sektorforskning til at understøtte udviklingen i bygge- og boligsektoren tydeligt understreget ved en dybdegående analyse og understøttet af et ekstraordinært stort antal høringssvar fra bygge- og boligsektoren. Det er vores klare opfattelse at der også fremover vil være et stort behov for at få løst sektorforskningsopgaver for at understøtte udviklingen i byggeog boligsektoren samt sikre de samfundsmæssige rammer i det byggede miljø. Disse behov løftes efter vores opfattelse bedst i et tværfagligt og anvendelsesorienteret forskningsmiljø med faglige og administrative ledelsesrammer der er fleksible, handlekraftige og omkostningseffektive. Side 2 af 6 For at opnå maksimal, positiv effekt bør flere universiteter gå sammen Bestyrelsen har med interesse drøftet Regeringens forslag om at fusionere en række af de danske universiteter og højere læreanstalter samt integrere sektorforskningen for at styrke uddannelse, innovation og international gennemslagskraft for dansk forskning. Hvis SBi skal integreres i universitetsregi, vil der kunne opnås en større positiv effekt såfremt dette sker i et nyt, sammenlagt, tværfagligt universitetsmiljø med forskning, innovation og uddannelse end i nogen af de eksisterende universiteter. Etablering af et tværfagligt, erhvervs- og samfundsorienteret universitet dækkende teknologi, forretnings- og kulturforståelse vil danne et stærkt forskningsmiljø med alle de fagkompetencer der vedrører bygge- og bolig-

3 sektoren. Denne bredde vil styrke koblingen mellem de tekniske og samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer inden for det byggede miljø og dermed bidrage til nye banebrydende opdagelser i brudfladerne mellem forskningsområderne. Integration af sektorforskningen i et sådant bredt miljø ville kunne bidrage til at styrke den anvendelsesorienterede forskning, uddannelse og innovation i både erhvervet og samfundet og dermed styrke både Danmarks konkurrencefordele i en globaliseret verden og øge velfærden i det danske samfund inden for det byggede miljø. En større fusion af forskningsmiljøer vil tillige kunne skabe en samling af de nødvendige uddannelseskompetencer rettet mod bygge- og boligsektoren og bidrage til at styrke tværfagligheden og innovationen i den fragmenterede bygge- og boligsektor. Samtidig vil vi pege på at det vil være gavnligt for sektoren at inkludere arkitektskolerne i de nye, store universitetskonstruktioner, ligesom potentialerne i forhold til den praksisrettede uddannelse på ingeniørhøjskolerne må indtænkes. Flere større fusionskonstellationer også på tværs af Danmark vil efter bestyrelsens opfattelse være relevante at overveje. Side 3 af 6 Potentialet i et bredt, tværfagligt universitet for bygge- og boligsektoren Det er vores opfattelse at SBi under de rette rammer vil kunne tilføre et sådant nyt, bredt universitetsmiljø en række gevinster til gavn for vækst og velfærd inden for det byggede miljø i den globale konkurrence. I dag bidrager SBi primært til uddannelsen på kandidat- og ph.d.-niveau samt gennem et betydeligt bidrag til efteruddannelsen i sektoren og af lærerkræfterne på de praksisrettede uddannelser. For at tilgodese den fragmenterede bygge- og boligsektoren ligger der et stort potentiale i at samtænke uddannelserne, herunder også de mere praksisrettede uddannelser. SBi kan bidrage til at øge kvaliteten af uddannelserne i et nyt, tværfagligt universitet, især inden for den mere praksisrettede del og de mere tværgående temaer i de senere dele af uddannelsesforløbet som erfaringsmæssigt har stor tiltrækningskraft på de unge. Endvidere har SBi mange års erfaring fra samarbejde med virksomheder i bygge- og boligsektoren om strategiske forskningsprojekter. I mere end halvdelen af forskningsprojekterne har SBi økonomisk forpligtende deltagelse fra sektoren. SBi kan styrke universiteternes sektorsamarbejde om tværfaglig og anvendelsesorienteret forskning. Ligeledes har SBi mangeårig erfaring med målrettet formidling af forskningsbaseret viden i form af anvisninger og programmer som rent faktisk bliver anvendt af en stor majoritet af virksomheder, institutioner og myndigheder i sektoren. SBi's mangeårige arbejde med formidling af viden i brugbar form har givet instituttet en position som det vigtigste videncenter for sektoren. I et nyt, bredt universitet kan SBi bidrage med målrettet videnspredning til erhvervet i en form som virksomhederne enkelt kan gå til. SBI's betydelige erfaring med sektorsamarbejde og målrettet formidling til sektoren kan bidrage til at øge universiteternes bidrag til at styrke innovationen i sektoren. Endelig kan SBi styrke universiteterne i den fremtidige, internationale konkurrence om forskningsmidler gennem besiddelse af en række af de kompetencer der vil blive efterspurgt med hensyn til anvendelsesorientering og erfaring med ledelse af større projekter samt godt netværk til både den internationale forskning og det internationale erhvervsliv.

4 Ligeledes vil en sådan ny, bred universitetskonstruktion kunne styrke det faglige miljø for SBi og øvrige deltagende parter med en tættere kobling af den disciplinorienterede forskning og den anvendelsesorienterede og tværfaglige forskning. Det vil samtidig give de deltagende parter adgang til langt mere og bedre udstyr og faciliteter end i dag samt give mulighed for en bedre udnyttelse af disse. Den bredere kompetencebasis vil ligeledes styrke den internationale gennemslagskraft og yderligere øge potentialet for at tiltrække internationale midler til forskning i det byggede miljø. Tilsvarende vil det styrke mulighederne for at tiltrække internationale kompetencer til det danske forskningsmiljø. Organisationsstrukturen i et nyt, tværfagligt universitet gives af funktionerne, og det er hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at etablere en fysisk samlokalisering af alle de deltagende forskningsmiljøer. En effektiv infrastruktur skal medvirke til at sikre sammenhængskraften og skal kunne udvikles dynamisk. En større fusion af forskningsmiljøer inden for det byggede miljø vil kunne skabe en samling af de nødvendige kompetencer rettet mod bygge- og boligsektoren og styrke tværfagligheden i forskning, uddannelse og innovation i den fragmenterede bygge- og boligsektor. En sådan samling af stærke, tekniske og samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer vil skabe et stærkt fundament for at øge en betydende sektors bidrag til at styrke vækst og velfærd i Danmark i den globale konkurrence. Side 4 af 6 Rammer for integration For med succes at kunne integrere sektorforskningen i universiteterne forudsættes det at der på en række centrale områder sker en tilpasning af universiteternes lovgivning og praksis. Det drejer sig især om overordnede retslige, forskningsfaglige, ledelsesmæssige, økonomiske og personalemæssige forhold der skal sikre, at myndighedernes og bygge- og boligsektorens videnskabelige interesser og behov varetages rettidigt og under videnskabeligt dokumenterede vilkår. Hovedpunkterne er kort opridset nedenfor, men for en mere fyldestgørende beskrivelse, henvises der til vedlagte notat fra SEDIRK. For det første er det afgørende at universiteterne får udvidet deres formål og opgaveportefølje til udover uddannelse og fri forskning også at omfatte tværfaglig og anvendelsesorienteret forskning, praksisrettet formidling samt effektivt myndighedsberedskab og -rådgivning. Ligesom succeskriterierne og organisationsformerne må tilpasses disse nye aktiviteter. Endvidere er det vigtigt at professionel ledelse understøttes helt ud på institut- og individniveau fagligt, økonomisk og ressourcemæssigt. Det er afgørende at ledelsesformen fastholder fleksibilitet, handlekraft og omkostningseffektivitet som den kendes fra sektorforskningen i dag, og som minimum bevares inden for de organisatoriske enheder, der fremover skal varetage sektorforskningsopgaverne. Ligeledes må der indføres en differentieret stillingsstruktur der kan rumme de særlige kompetencer, der efterspørges i sektorforskningen, som f.eks. erfaring eller kendskab til sektoren og myndighederne, bred formidling, projektog personaleledelse. Ligesom en ny stillingsstruktur må tilgodese, at alle forskningsmedarbejdere ikke nødvendigvis skal udføre den samlede pallette af opgaver i et nyt universitet. Endvidere er der behov for en selvstændig profil for SBi's aktiviteter, herunder markedsføring for at sikre det anvendelsesorienterede samarbejde

5 med sektoren og myndighederne og for fortsat at kunne tiltrække den nødvendige, eksterne medfinansiering. Det er afgørende at tilførsel af nye aktiviteter i et nyt universitetsmiljø ikke har nogen negativ virkning på de sektorrettede aktiviteter. Efter vores opfattelse må tilførselen af nye aktiviteter finansieres enten gennem betaling eller ressourcebytte mellem parterne. For at kunne varetage de sektorforskningsopgaver der hidtil har været varetaget, er det afgørende at det sikres, at basisbevillingen også fremover dækker dels langsigtet forskning inden for strategiske, udvalgte områder til kompetenceopbygning og vedligeholdelse, dels mere kortsigtet myndighedsrådgivning. Den langsigtede forskning er en forudsætning for at et forskningsmiljø kan varetage den kortsigtede myndighedsrådgivning. Rammerne for basismidlerne må fastlægges i vedtægter og kontrakter. Rammerne og indholdet af den første del må fastlægges for en længere årrække, mens indholdet af den anden del kan fastlægges årligt. Side 5 af 6 SBi bør integreres i samlet form for at sikre det tværfaglige og anvendelsesorienterede SBi er et velfungerende, nationalt sektorforskningsinstitut med en bred samarbejdsflade i sektoren og til alle universiteter og højere læreanstalter med forskning inden for bygge- og boligområdet i Danmark og med de centrale forskningsmiljøer i udlandet. Instituttets anvendelses- og tværfaglige forskningsprofil bidrager betydeligt til at bygge bro mellem forskning, myndigheder og praksis. Det er vores klare opfattelse at der også fremover vil være et stort behov for at få løst sektorforskningsopgaver for at understøtte udviklingen i den fragmenterede bygge- og boligsektor, der udgør 10 pct. af BNP samt sikre de samfundsmæssige rammer i det byggede miljø gennem en effektivt myndighedsrådgivning. Disse behov løftes efter vores opfattelse bedst i et tværfagligt og anvendelsesorienteret forskningsmiljø med faglige og administrative ledelsesrammer der er fleksible, handlekraftige og omkostningseffektive. Hvis SBi skal integreres i universitetsregi, vil der kunne opnås en større positiv effekt for bygge- og boligsektoren, såfremt dette sker i et nyt, sammenlagt, tværfagligt universitetsmiljø med forskning, innovation og uddannelse end i nogen af de eksisterende universiteter. Etablering af et tværfagligt erhvervs- og samfundsorienteret universitet dækkende teknologi, forretnings- og kulturforståelse vil danne et stærkt forskningsmiljø med alle de fagkompetencer der vedrører bygge- og boligsektoren. Derfor bør SBi efter vores opfattelse indgå i samlet form ved en eventuel integration i et bredere forsknings-, innovations- og uddannelsesmiljø. SBi's aktiviteter integreres mest effektivt som et tværfagligt institut med selvstændig ledelse og ekstern bestyrelse i en ny fakultetsstruktur. SBi's fremtidige rammer, opgavevaretagelse og finansiering må sikres med en tilpasning af Universitetslovens 31, bl.a. omfattende delegation fra universitetets bestyrelse til SBi's bestyrelse og fastlæggelse af rammerne for SBi for indgåelse af kontrakt om myndighedsopgaverne mm. med Økonomiog Erhvervsministeriet. Parallelt hermed anbefales det at der udvikles et fælles ledelsesforum for alle aktørerne i fakultetet for det byggede miljø rettet mod at sikre de fulde synergier inden for forskning, innovation og uddannelse i det byggede miljø forankret i fakultetet.

6 I modsat fald ser bestyrelsen en betydelig risiko for at universiteternes traditionelle disciplinorientering og vægt på kandidatuddannelse kommer til at dominere på bekostning af den praksisnære tværfaglighed hvilket bl.a. vil skade evnerne til at varetage de nødvendige myndighedsopgaver og til at understøtte udviklingen af bygge- og boligsektoren. Denne risiko forstærkes af de betydelige forskelle der er i ledelse, personalepolitik, succeskriterier og kultur mellem universiteter og sektorforskning i dag. Sammenfattende er det afgørende for bestyrelsen at en eventuel integration af SBi i universitetsregi kommer til at ske i samlet form og i et nyt, sammenlagt universitet med en struktur der giver rum til tværfaglig og anvendelsesorienteret forskning og formidling, effektivt myndighedsberedskab og -rådgivning samt professionel ledelse. Det er bestyrelsens opfattelse at en sådan eventuel integration af SBi vil kunne tilføre den fragmenterede byggeog boligsektoren en række gevinster i form af styrket uddannelse, innovation og international gennemslagskraft for dansk forskning. Et sådant tværfagligt universitetsmiljø vil skabe et stærkt fundament til at øge den betydende bygge- og boligsektors bidrag til at styrke vækst og velfærd i Danmark samt styrke sektoren i den globale konkurrence. Side 6 af 6 På bestyrelsens vegne Kurt Hockerup Formand Michael H. Nielsen Næstformand

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Globaliseringsrådet sætter fornyet fokus på universiteterne Den danske regerings globaliseringsråd

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kort CV Cand oecon, lic. oecon, lektor, institutbestyrer, Aarhus

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

By og Bygs høringssvar vedr. Danmarks Forskningsråds gennemgang af sektorforskningen

By og Bygs høringssvar vedr. Danmarks Forskningsråds gennemgang af sektorforskningen Notat By og Bygs høringssvar vedr. Danmarks Forskningsråds gennemgang af sektorforskningen Sammenfatning Generelt om Danmarks Forskningsråds gennemgang By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) kan fuldt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Notat vedrørende organisering og integration af forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensdeling ved Aarhus Universitet

Notat vedrørende organisering og integration af forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensdeling ved Aarhus Universitet Aarhus Universitet d. 27. april 2010 Notat vedrørende organisering og integration af forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensdeling ved Aarhus Universitet Arbejdsgruppens medlemmer Dette notat er

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg

Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg I april 2009 udgav Danske Universiteter publikationen Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hvidbogen blev udarbejdet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vision: Danish Centre of Excellence for the Built Environment

Vision: Danish Centre of Excellence for the Built Environment 14. september 2006 J.nr.: 2006-041/01-0002 Fusion mellem Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut Vision: Danish Centre of Excellence for the Built Environment Fusionen mellem AAU og SBi

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Politik for myndighedsbetjening

Politik for myndighedsbetjening Politik for myndighedsbetjening DTU indtager sin egen plads i det danske universitetslandskab i kraft af universitetets polytekniske, monofakultære karakter og det samfundsrettede sigte for universitetets

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening

FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening Fokus for den strategiske forskning FORSK2020-indspil skal være fokuseret på: Væsentlige samfundsmæssige

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Sektorforskerne bruger størstedelen af deres tid (37%) på forskning, men der bruges også meget tid på rådgivning/myndighedsbetjening (31%). I alt bruges 42,3 timer, hvilket

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Uddannelseskvalitet. KU s fempunktsplan. Uddannelsesservice Dias 1

Uddannelseskvalitet. KU s fempunktsplan. Uddannelsesservice Dias 1 Uddannelseskvalitet KU s fempunktsplan Uddannelsesservice Dias 1 Københavns Universitets position i diskussionen om uddannelseskvalitet Københavns Universitet: Er et forskningsintensivt universitet, der

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 2017/18:4 Oktober 2017 Erhvervsministeriet

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor Jesper Wengel, Institut for Fysik og Kemi Professor

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere