Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013"

Transkript

1 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev giver anledning til bemærkninger eller uddybende spørgsmål. Søgsmålskompetence Tysk selskab kunne sagsøges i Danmark af konkursbo, da selskabets anmeldelse af et krav i boet, medførte godsværneting efter retsplejelovens 246, stk. 3. Et konkursbo anlagde omstødelsessag mod et tysk selskab ved Retten i Kolding. Mens selskabet påstod sagen afvist grundet manglende værneting i Danmark, henviste konkursboet til reglen om godsværneting, idet det tyske selskab havde anmeldt et krav i boet omfattet af konkurslovens 97. Det tyske selskab gjorde heroverfor gældende, at der ikke var sådant godsværneting, da selskabet i kreditorinformationer havde fået meddelelse om, at konkursboet ikke ville kunne honorere 97- krav. Senere viste en af kurator udfærdiget opgørelse over aktiver og passiver dog et beskedent overskud til fordeling blandt de simple kreditorer. I denne opgørelse var udestående omstødelseskrav medtaget som aktiver. Retten i Kolding udtalte, at der ikke kunne bortses fra, at det tyske selskabs krav mod konkursboet ved sagens anlæg havde en vis værdi, og herefter traf retten kendelse om, at kravet kunne danne grundlag for søgsmål i Danmark i medfør af retsplejelovens 246, stk. 3. Vestre Landsret stadfæstede kendelsen. (Vestre Landsret, den 27. februar 2013) Konkursbo og kreditorer stævnede hver for sig revisor for fejlbehæftet årsregnskab. Spørgsmålet var, om skadelidt kreditor i konkurrence med boet kunne anlægge sag mod samme skadevolder. Et konkursbo havde anlagt sag mod skyldnerens revisionsselskab for tab som udsprang af et fejlbehæftet årsregnskab. To af boets kreditorer lagde ligeledes sag an mod revisionsselskabet. Spørgsmålet var herefter, om de to kreditorer i konkurrence med boet kunne anlægge sag mod revisionsselskabet. Landsretten anførte indledningsvist, at en kreditor ikke kan anlægge sag i konkurrence med boet mod en skadevolder om erstatning, hvis der er tale om erstatningspåstand på samme faktiske og retlige grundlag. Boets erstatningskrav var i den konkrete sag baseret på, at det fejlbehæftede årsregnskab havde medvirket til, at selskabets ledelse havde fortsat virksomheden. Kreditorernes erstatningskrav var derimod baseret på, at revisors fejl havde bevirket, at de fortsatte salg og levering af varer på kredit til det senere konkursramte selskab.

2 Side 2 I en sådan situation, hvor boets erstatningskrav og de to kreditorers erstatningskrav ikke havde samme grundlag, fandt landsretten, at hverken konkursloven eller almindelige principper om universalforfølgning var til hinder for, at kreditorerne kunne gennemføre individuelle søgsmål mod revisionsselskabet. (Østre Landsret, den 15. februar 2013) Manglende fordringsprøvelse udelukkede sagsanlæg. En kreditor i et konkursbo havde ikke anmeldt et krav i boet, og der var således ikke sket fordringsprøvelse. Kreditor var herefter afskåret fra at anlægge sag ved skifteretten. I forbindelse med en købsaftale af en ejendom var det aftalt, at køber senest på overtagelsesdagen skulle deponere købesummen kontant i sælgers pengeinstitut. Det aftaltes endvidere, at 75 % af købesummen skulle frigives til sælger, når der forelå tinglyst skøde, mens de resterende 25 % skulle frigives, når et med sælger koncernforbundet entreprenørfirma havde afleveret en mangelfri totalentreprise for køber på den købte ejendom. Efter aflevering af entreprisen indgav entreprenørfirmaet klageskrift til Voldgiftsnævnet, da der ikke var blevet betalt. Fem dage senere blev køber taget under konkursbehandling, og kurator meddelte, at boet ikke ønskede at indtræde i voldgiftssagen. Næsten 4 år senere blev sag anlagt mod boet med påstand om at frigive restkøbesummen på 25 %. Boet påstod heroverfor afvisning, idet sagsøger ikke havde anmeldt krav i boet, og der dermed ikke var sket fordringsprøvelse, hvorfor sag ikke kunne anlægges ved skifteretten ifølge konkurslovens 133. Sø- og Handelsretten udtalte, at da restkøbesummen efter købsaftalen skulle frigives på visse betingelser, var det nødvendigt, at kurator foretog fordringsprøvelse af, om betingelserne var opfyldt. Sagsøgers krav på frigivelse af den deponerede restkøbesum var derfor et krav, som skulle anmeldes i boet og fordringsprøves af kurator efter konkurslovens kapitel 16. Eftersom dette ikke var sket, havde sagsøger ikke grundlag for at anlægge sagen. Derfor blev sagen afvist. (Sø- og Handelsretten, den 17. juni 2013) Forkyndelse Konkursbegæring mod selskab var lovlig forkyndt ved personlig forkyndelse i Tjekkiet for selskabets registrerede direktør. Skifteretten havde efter modtagelse af konkursbegæring gentagne gange forgæves forsøgt at forkynde begæringen for selskabet og dets tidligere direktører. Herefter blev konkursbegæringen forkyndt over for en i selskabsregistret nyligt registreret direktør, som havde adresse i Tjekkiet. Forkyndelsen skete i henhold til EU-forordning om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige dokumenter m.v. Vestre Landsret tiltrådte, at der under de konkrete omstændigheder var sket korrekt forkyndelse for selskabet ved den personlige forkyndelse i Tjekkiet over for den registrerede direktør. (Vestre Landsret, den. 19. marts 2013) Honorarer Fogedretten havde ikke kompetence til at afgøre størrelsen af kurators administrationssalær i en situation, hvor der var overskud på panthaverregnskabet.

3 Side 3 Et konkursbo solgte en erhvervsejendom på tvangsauktion. En marginalpanthaver protesterede efterfølgende over administrationssalærets størrelse, og fogedretten afsagde kendelse, hvor salæret blev nedsat. Konkursboet kærede afgørelsen. Landsretten konkluderede indledningsvist, at det fremgik af det foreløbige panthaverregnskab, som blev fremlagt på tvangsauktionen, at panthaverregnskabet, efter fradrag af kurators foreslåede administrationsomkostninger, udviste et overskud. Herefter var der ikke tale om omkostninger, der efter konkurslovens 87, stk. 2 skulle afholdes af auktionskøberen ud over auktionsbuddet. Derfor var afgørelsen om honorarets størrelse ikke omfattet af fogedrettens kompetence i medfør af retsplejelovens 582, 1. pkt. Afgørelsen blev derfor hjemvist til skifteretten. (Vestre Landsret, den 6. marts 2013) Advokat for konkursramt selskabs tidligere ledelse havde ikke et honorarkrav mod konkursboet. Sagen drejede sig om, hvorvidt en advokat, som tidligere havde repræsenteret det senere konkursramte selskabs ledelse, var blevet pålagt arbejde af kurator, og om advokaten følgeligt havde et krav mod boet efter konkurslovens 93, nr. 2. Kurator var blevet meddelt, at advokaten havde repræsenteret den tidligere ledelse, og kurator forventede at dette stadig var tilfældet. Kurator havde rettet henvendelse til advokaten for at få en række dokumenter m.v. udleveret, og efterfølgende ønskede advokaten at anmelde et honorarkrav i boet for dette arbejde. Sø- og Handelsretten fandt, at advokaten intet havde foretaget sig for at gøre kurator opmærksom på, at hun ikke længere repræsenterede ledelsen, på trods af advokaten måtte have indset, at kurator var af denne opfattelse. På den baggrund vurderedes det, at konkursboet ikke havde rekvireret arbejde fra advokaten, hvorfor advokaten intet honorarkrav havde i boet. (Sø- og Handelsretten, den 24. maj 2013). Omstødelse Et konkursbo anlagde omstødelsessag mod en kreditor hidrørende fra foretagne betalinger på i alt næsten 2 mio. kr. foretaget de sidste 2½ måneder inden fristdagen. Et senere konkursramt selskab drev virksomhed med VVS-arbejde og havde haft en enkelt kreditor som hovedleverandør af materialer. Der blev op til fristdagen foretaget en række betalinger til hovedleverandøren, hvilke konkursboet efterfølgende ønskede omstødt. Byretten konkluderede på grund af det af parterne oplyste, at det senere konkursramte selskab var insolvent på tidspunktet for betalingerne, og at hovedleverandøren var klar over dette. Yderligere fremstod betalingerne ikke som ordinære betalinger, og efter oplysningerne om aktivmassen ved konkursens indtræden sammenholdt med den anmeldte gæld og med størrelsen af indbetalingerne fandtes indbetalingerne afgørende at have forringet selskabets betalingsevne. På denne baggrund fandt byretten indbetalingerne omstødelige efter to bestemmelser i konkursloven. Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet selskabet i sin egenskab af hovedleverandør løbende var blevet fyldestgørende orienteret om de økonomiske forhold hos det nu konkursramte selskab.

4 Side 4 Henset til det tidligere indbetalingsmønster mellem parterne fandt landsretten videre, at betalingerne fremstod som en ekstraordinær nedbringelse af gælden til hovedleverandøren. (Østre Landsret, den 28. maj 2013) Skyldners indbetaling af kr. til SKAT en måned inden konkursen fandtes omstødelig. Indbetalingen skete som et afdrag på skyldners gæld til SKAT og blev foretaget i umiddelbar forlængelse af en udlægsforretning, hvor SKAT havde tilkendegivet, at der, som konsekvensen af manglende betaling, ville blive indgivet konkursbegæring mod skyldneren. Konkursboet ønskede efterfølgende at omstøde betalingen til SKAT i henhold til konkurslovens 67. Parterne var enige om, at de tidsmæssige betingelser for anvendelsen af 67 var opfyldt, men der var uenighed om, hvorvidt betalingen var likviditetsinvaliderende. SKAT gjorde gældende, at dette ikke var tilfældet, henset til skyldnerens aktiver på tidspunktet for indbetalingen og henset til likviditetsstrømmen i perioden mellem indbetalingen og dekretets afsigelse. Indbetalingen var desuden ordinær, da den skete som led i SKATs sædvanlige forvaltning. Københavns Byret fandt indbetalingen omstødelig efter konkurslovens 67 på baggrund af en sammenligning mellem indbetalingens størrelse og de øvrige bevægelser på skyldners konto i den relevante periode. Indbetalingen kunne ikke karakteriseres som ordinær, da den skete i direkte sammenhæng med den foretagne udlægsforretning. (Københavns Byret, den 10. januar 2013) Ansættelsesret og rekonstruktion Gravid medarbejder tilkendt godtgørelse, da hun ikke blev overtaget i forbindelse med, at en virksomhed under rekonstruktion blev overdraget til en anden virksomhed. Den overtagende virksomhed overtog 15 ud af 19 medarbejdere. Den gravide medarbejder var ikke en af disse, og hun indgav herefter klage til Ligebehandlingsnævnet. Nævnet fandt ikke, at den overtagende virksomhed havde godtgjort, at fravælgelsen, og dermed afskedigelsen af den gravide kvinde, ikke helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet. Et af momenterne, der talte imod virksomheden, var, at indklagede kort tid efter, at det var blevet besluttet ikke at tilbyde den gravide kvinde en stilling, havde indrykket et stillingsopslag, hvor man søgte tre personer til stillinger, som kvinden måtte antages at kunne bestride. Dermed var det i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt under sin graviditet i forbindelse med overdragelsen af den virksomhed, hun var ansat i, og nævnet tilkendte hende herefter godtgørelse svarende til 9 måneders løn. (Ligebehandlingsnævnet, den 6. juni 2013) Lejeret og konkurs Konkursbo frifundet for udlejers krav, herunder erstatningskrav, da det sædvanlige opsigelsesvarsel for et erhvervslejemål ikke fandtes at være længere end 6 måneder. Udlejer af et erhvervslejemål krævede længere opsigelsesvarsel, samt erstatning i medfør af konkurslovens 61, stk. 3 som følge af konkursregulering for det omhandlede lejemål. Tvisten angik, fra hvilket tidspunkt et forkortet opsigelsesvarsel for et erhvervslejemål løb, samt længden af et sædvanligt eller rimeligt opsigelsesvarsel for det pågældende lejemål.

5 Side 5 Boet havde ved brev udtrykkeligt opsagt lejeaftalen og samtidig klart tilkendegivet at boet, under henvisning til konkurslovens 61, stk. 1, ville gøre brug af det for boet kortest mulige varsel. Sø- og Handelsretten fandt derfor, at lejeaftalen var opsagt fra datoen for brevet, og at det forkortede varsel, jf. konkurslovens 61, stk. 1, løb fra denne dato. Sø- og Handelsretten fandt endvidere ikke, at et opsigelsesvarsel på seks måneder ikke skulle være sædvanligt eller rimeligt. Udlejer fik heller ikke medhold i erstatningspåstanden, da det ikke fandtes godtgjort, at lejemålets indretning forhindrede, at lejemålet kunne udlejes til andre. (Sø- og Handelsretten, den 30. maj 2013) Lovforslag vedtaget Folketinget har den 28. juni 2013 vedtaget lovforslag om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester. Ændringerne træder i kraft den 1. oktober Lovforslag vedtaget om bredbånds-nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion. Formålet med lovforslaget er at sikre slutbrugere af bredbåndsforbindelser en midlertidig adgang (nøddrift) i op til 30 dage, i tilfælde af at deres leverandør går konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling. Derved gives slutbrugerne tid til at oprette en alternativ bredbåndsforbindelse. Erhvervs- og vækstministeren er gennem lovforslaget bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler herom, og det præcise indhold vil blive fastlagt efter dialog med de relevante parter. Det bliver Erhvervsstyrelsen, der i det enkelte tilfælde vurderer, om nøddrift skal igangsættes, og Erhvervsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Der er desuden hjemmel til, at Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om etablering af en såkaldt bredbåndsgarantiordning, som kan finansiere nøddriften. (L229B ) Anne Birgitte Gammeljord D M Lars Grøngaard D M John Sommer Schmidt D M Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Skyldner sad frihedsberavet i Danmark og havde bevisbyrden for, at han havde oprindelig bop&l og dermed v&rneting i Sverige.

Skyldner sad frihedsberavet i Danmark og havde bevisbyrden for, at han havde oprindelig bop&l og dermed v&rneting i Sverige. Den 26. maj 2014 Nyhedsbrev Insolvens og rekonstruktion Nedenfor f0lger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. s afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...8 1.1. Behandlingen af klager over advokaters

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere