%/0D'*'2N.*'2.:+&'+*'2./-.>G;'2 =2:+%?/2=5*')%'2.=,).<*:2;'(*')%'.:3.'+.%=2:='-,%>.,+*%:=%" name="description"> %/0D'*'2N.*'2.:+&'+*'2./-.>G;'2 =2:+%?/2=5*')%'2.=,).<*:2;'(*')%'.:3.'+.%=2:='-,%>.,+*%:=%">

!"#$% &'()'*+,+-./0!"#$%& '()*+*,("-*+./+) "),*#01"'+)1"#)1,0+.2',1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$% &'()'*+,+-./0!"#$%& '()*+*,("-*+./+) "),*#01"'+)1"#)1,0+.2',1"

Transkript

1 !"#$% &'()'*+,+-./0!"#$%& '()*+*,("-*+./+) "),*#01"'+)1"#)1,0+.2',1

2 I'()'*+,+-.&'*2J. 0,)(GK/-.'+'2-,D'+%5+.&'*.=2:+%?/2= LM) I'()'*'./-.,+%?,2'2'.&,2>%/0D'*'2N.*'2.:+&'+*'2./-.>G;'2 =2:+%?/2=5*')%'2.=,).<*:2;'(*')%'.:3.'+.%=2:='-,%>.,+*%:=% O,&'.>/+>2'='.'>%'0?)'2.?M.D:+*),+-'2. LM)-2<??' P'*')%'+J. P'*'2'.,+*'+3/2.)/-,%=,>N.0,)(G./-.>),0:N.,+*>G;'2 EF>+,+- Q)'+'.):+*;:%'2'=.=2:+%?/2= "'-2F+%'=.-2<+*):-.3/2.:+;'3:),+-'2./0.*,33'2'+=,'2,+-.,+*'+3/2. )<3=K /-.%G=2:+%?/2=

3 Q2;'(*%-2<??'R B<%:++'.S<'D+N.!/T>U//)N.'2.3/20:+*.3/2.:2;'(*%-2<??'+N Q2):N.A/*:+N.E:+3/%%N.E:+%>'.;:+>N.'-'=F??'2N.O2<+*3/%N. =,)>+5=='=.:2;'(*%-2<??'+J.

4 Q+*2'.!"#.&'()'*+,+-'2 I'()'*+,+-./0./?-G2')%'.:3.&,2>%/0D'*'+%.>),0:;'):%=+,+-N.Z[[\ I'()'*+,+-.&'*2J.:+%&:2),-.)'&'2:+*G2%=52,+-N.Z[][.^ES./-._S` I'()'*+,+-./0."F2'*5-=,-'.W2/*<>='2N.Q2;'(*%?:?,2N.Z[]] I'()'*+,+-./0.0,)(GK /-.'+'2-,D'+%5+.&'*.;5--'2,N.Z[]]

5 W2/*<T'+='2+'%.?2,/2,='2,+-

6 B'2&,T'&,2>%/0D'*'2+'%.?2,/2,='2,+-

7 X2,+.,.%=2:='-,'+ ;)(,2$ :)%<=4+%02$+(,+/4#-' 9,28)1$()('/01/ $#0(23"#$:),%+# 711+8$)6)2+#)('/01/ (-6&#+(,+/$#0(23"#$ *+,-.+#)('/01/ $#0(23"#$4+5"6!"#$%&'()(' *0::+#/1"#/)(,20$2+(

8 !:00'2.3/2.,+*%:=%'+ a?-:&'.3/2.3",4.'5-*6*+.)#*6*#.*r 1&,)>'./02M*'2.&,).&,2>%/0D'*'+.,%F2.;2<-'.>2<*=.?M4!,%,>/;:%'2'=.&<2*'2,+-.,.2'):=,/+.=,).>&:),='=./-.32'0=,*,-'. /0>/%=+,+-%%=2<>=<2 Q3-2F+%+,+-.,.2'):=,/+.=,).&F2*,>F*'+ S/;),+-.0'))'0.=2:+%?/2=,+*%:=%./-.*'+.^):+-%,-='*'`.?2/*<>=,/+%?):+)F-+,+- S/;),+-.0'))'0.=2:+%?/2=./-.)'&'2,+-%;'=,+-')%'2 I:)-.:3.%=2:='-,%>.)/-,%=,>%=2<>=<2 C:%=%F==')%'.:3./&'2/2*+'*'.0M).3/2.,+*%:=%'+ Q+:)5%'.:3.;:22,'2'2./-.DM+*='2,+-.D'2:3 a2-:+,%'2,+-.:3.,+*%:=%'+n.g>/+/0,n./?3g)-+,+-.'=tj

9 X2,+.,.%=2:='-,'+ ;)(,2$ :)%<=4+%02$+(,+/4#-' 9,28)1$()('/01/ $#0(23"#$:),%+# 711+8$)6)2+#)('/01/ (-6&#+(,+/$#0(23"#$ *+,-.+#)('/01/ $#0(23"#$4+5"6!"#$%&'()(' *0::+#/1"#/)(,20$2+(

10 7,0+.2',18',59#:)&8',5:)&3'#;5*+R ]J X2:+%?/2=.%/0.&,2>%/0D'*'+.'2.:+%&:2),-.3/2R :J I:2'2b%'2&,T' ;J W'2%/+=2:+%?/2= ZJ X2:+%?/2=N.%/0.0'*:2;'(*'2'.'2.M2%:-.=,)R :J X2:+%?/2=.D('0b:2;'(*' cj X2:+%?/2=N.%/0.&,2>%/0D'*'+.*')&,%=.D:2.,+*3)5*')%'.?MR :J B'2&,T'%N.%/0.&,2>%/0D'*'+.>G;'2 ;J P'&'2:+*G2'2%.=2:+%?/2=.:3.&:2'2./-.%'2&,T'% TJ IF%'+=),-'.<+*'2)'&'2:+*G2'2%.=2:+%?/2=.=,)b32:.)'&'2:+*G2'+ dj X2:+%?/2=N.%/0.&,2>%/0D'*'+.,>>'.D:2.,+*3)5*')%'.?M.H 0'+.'&=J.>:+.?M&,2>'R :J E'=./33'+=),-'%.=2:+%?/2=.^2'+/&:=,/+N.&'(&'*),-'D/)*.'=TJ` ;J S<+*'+%.><+*'.^*'=:,)b-2/%%,%=.0&`

11 !'*<T'2,+-./-.'33'>=,&,%'2,+-R a&'2/2*+'=.0m)."#(/, 567#$'')+"#$# 81#,&)9:*!"#$#?+6+#)('2$), 012,'&3 %&'()'(*+,&-' 4&221,$)';)(&, 0$( 4"2, >&'$

12 X2,+.,.%=2:='-,'+ ;)(,2$ :)%<=4+%02$+(,+/4#-' 9,28)1$()('/01/ $#0(23"#$:),%+# 711+8$)6)2+#)('/01/ (-6&#+(,+/$#0(23"#$ *+,-.+#)('/01/ $#0(23"#$4+5"6!"#$%&'()(' *0::+#/1"#/)(,20$2+(

13 <+68#/6*#.* =*6;>*,"+( 08)?*-'3 ] X2:+%?/2=.%/0.&,2>%/0D'*'+. '2.:+%&:2),-.3/2 Z X2:+%?/2=N.%/0.0'*:2;'(*'2'. '2.M2%:-.=,).^D('0b:2;'(*'` _*+5==')%'.:3.=2:+%?/2=&/)<0'+ a?=,0'2,+-.:3.=2:+%?/2=)/-,%=,> a?=,0'2,+-.:3.><+*';'%g- I,*'/b=')'3/+0G*'2 B>:;'.2:00'2.3/2.3F))'%>G2%') "2<-.:3.0,+*2'.'+'2-,3/2;2<-'+*'. =2:+%?/2=3/20 c d X2:+%?/2=N.%/0.&,2>%/0D'*'+. *')&,%=.D:2.,+*3)5*')%'.?M X2:+%?/2=N.%/0.&,2>%/0D'*'+.,>>'.D:2.,+*3)5*')%'.?M.H 0'+. '&=J.>:+.?M&,2>'R X:-',+,=,:=,&.=,).%:0:2;'(*'.0'*. )'&'2:+*G2'+./0.3/2;'*2'=. =2:+%?/2=)/-,%=,>N.:3=:)'.)'&'2,+-%=,*.'=TJ B:0:2;'(*'.0'*.>/00<+'+./0 2'*<T'2,+-.:3.=2:+%?/2=;'D/&.^%'2&,T'%N. :33:)*N.?'2%/+=2:+%?/2=`

14 X2,+.,.%=2:='-,'+ ;)(,2$ :)%<=4+%02$+(,+/4#-' 9,28)1$()('/01/ $#0(23"#$:),%+# 711+8$)6)2+#)('/01/ (-6&#+(,+/$#0(23"#$ *+,-.+#)('/01/ $#0(23"#$4+5"6!"#$%&'()(' *0::+#/1"#/)(,20$2+(

15 ] X2:+%?/2=.%/0.&,2>%/0D'*'+. '2.:+%&:2),-.3/2 I:)-.:3.'33'>=,&.=2:+%?/2=3/20.,.2'):=,/+.=,). >2:& =,).3:%=%:=.0,+,0<0.=2:+%?/2==,*.^6` C5)*'./?.b.0,+,0'2.=2:+%?/2=.,.;5'2 a?=,0'2,+-.:3.'0;:)):-'2 "2<-.:3.>/))'>=,&'.=2:+%?/2=3/20'2 Q+&'+*.T'2=,3,T'2'*'.=2:+%?/2=G2'2 S2:&./0.0,+,0<0.#<2/+/20 Z c d X2:+%?/2=N.%/0.0'*:2;'(*'2'. '2.M2%:-.=,).^D('0b:2;'(*'` X2:+%?/2=N.%/0.&,2>%/0D'*'+. *')&,%=.D:2.,+*3)5*')%'.?M X2:+%?/2=N.%/0.&,2>%/0D'*'+.,>>'.D:2.,+*3)5*')%'.?M.H 0'+. '&=J.>:+.?M&,2>'R 0'*.)'&'2:+*G2'+ C:%=%F=.0,+,0<0=2:+%?/2==,*N.*'2. 0<),--G2.0,+*2'.;'):%='+*'.=2:+%?/2=!'+/&:=,/+%D5??,-D'* #33'>=,& ;<%*2,3=.,.2'):=,/+.=,).;'D/&

16 X2,+.,.%=2:='-,'+ ;)(,2$ :)%<=4+%02$+(,+/4#-' 9,28)1$()('/01/ $#0(23"#$:),%+# 711+8$)6)2+#)('/01/ (-6&#+(,+/$#0(23"#$ *+,-.+#)('/01/ $#0(23"#$4+5"6!"#$%&'()(' *0::+#/1"#/)(,20$2+(

17 B?G2-.3/2D:+*)'2'./0.=2:+%?/2=0,**').,. 2'):=,/+.=,).;'D/&. BG-.2M*.,.O2G+.X2:+%?/2=.&'()'*+,+-'2 W/),=,>.3/2.3,20:;,)'2.H )'*')%'+.;G2.-M.3/2:+. 0'*.'=.-/*=.'>%'0?')6 OM.3/2:+R.');,)'2N.>2:&./0.;,/;2F+*%=/3N.?:2=,>')3,)=2'.0&J

18 X2,+.,.%=2:='-,'+ ;)(,2$/ :)%<=4+%02$+(,+/ 4#-' 9,28)1$()('/01/ $#0(23"#$:),%+# 711+8$)6)2+#)('/01/ (-6&#+(,+/$#0(23"#$ *+,-.+#)('/01/ $#0(23"#$4+5"6!"#$%&'()(' *0::+#/1"#/)(,20$2+(

19 @0?)'0'+='2,+-./-./?3G)-+,+- L/=,&'2,+-./-.>/0?'='+T'2 a;),-:=/2,%>'.><2%'2.,.>g2'='>+,> a?3g)-+,+-.h D'2<+*'2.%5%='0'2.3/2. D/+/2'2,+-.:3.'33'>=,&.;2<- S2:&./0.:=.)'&'2:+*G2'2./-.=2:+%?/2=G2'2. 2'-')0F%%,-=.-'++'03G2'2.>G2'><2%'2 I'*),-'D/)*')%'.:3.;,)?:2>

20 !M*'=%.:+;'3:),+-'2 RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang baseret på 4 efter hinanden følgende trin: I. Reducering af transportbehov II. III. IV. Effektivisering af den nuværende transport Udskiftning af transportform til mindre miljøbelastende transport Sikring af mindst miljøbelastende brug af transportmidler Virksomhedens ledelse bør indledningsvist etablere et overblik over virksomhedens nuværende transportforbrug, fastlægge en overordnet politik og rammer for virksomhedens indsats på området, tage ansvar for gennemførelsen af projektet og afsætte de nødvendige ressourcer til opgaven. Virksomheden kan formentlig spare en del penge ved at gennemføre en sådan indsats. Ikke blot virksomhedens, men hele varekædens transport bør medtænkes. Det skal sikres, at virksomhedens egne transportvalg ikke medfører et tilsvarende eller højere transportbehov i andre dele af varekæden. Barrierer for gennemførelse af indsatsen bør analyseres og håndteres af ledelsen. I mange tilfælde vil analysen formentlig vise, at de vigtigste barrierer er knyttet til holdninger og sædvane, herunder f.eks. indtænkning af transportlogistik i beslutningsprocessen fra produktion til kunde, beslutninger om transportform mv. Det vil være vanskeligt for alvor at ændre virksomhedens kultur/adfærd, hvis ikke ledelsen går foran

21 @4.*52#*, 29)4'+4,*1*) 5"#$%& '()*+*,("-*+./+) B?"#0(C D. Indkøb Energimærke: Anvend anbefalinger fra Center for Grøn Transport Jf bilag 2 nedenfor 4-hjulstrækkere: Indkøbes kun såfremt der er et veldokumenteret behov Brændstof: Køb dieselbiler med partikelfilter Medvirk i et markedspres i retning af anvendelse af el-biler og biobrændstof Euronorm Miljøvenlighed baseret på Euronorm. (jf. bilag 3) Center for Grøn Transport anbefaler at der (2010) efterspørges personbiler med norm 5 EU anbefaler ved offentlig indkøb, at personbilers CO2 emission ikke må overstige 130 g CO2/km og 175 g for varebiler Anvend ikke under euronorm 3 for lastbiler (incl partikelfilter). Euronorm 5 for lastbiler er på markedet (2011) sikkerhed Euro NCAP (European New Car Assement Program) Køb biler med minimum 4 sikkerhedsstjerner. Ved indkøb af person og varebiler op til kg efterspørg 5 stjerner. Euro NCAP rating fremgår af energimærket Køb biler med ESC (elektronisk stabiliseringskontrol) Dæktryksovervågn Rette dæktryk medfører optimal brænstofeffektivitet ing Kørecomputer Informerer om brændstofforbrug i relation til den gennemførte kørsel mv. Anvend anbefalingerne i fremtidige anskaffelser Anbefaling vedr. 4-hjulstrækkere effektueres Køb dieselbiler med partikelfilter Efterspørg biler med Euronorm 5 Og max. CO2 udledning på 130 g CO2/km og 175 g for henholdsvis personbiler og varebiler Efterspørg biler med 4 stjerner Euro NCAP og med ESC Efterspørg biler med kørecomputer krav til leverandøren om skærpelse år for år Indkøb el-biler til egnede opgaver Varsko, at virksomheden fra 2013 (?) alene vil indkøbe biler med Euronorm 6 Efterspørg biler med 5 stjerner fra 2012 (?) Efterspørg biler med automatisk dæktryksovervågning fra 2012(?) Gearskifteindikator Optimal gearskifte reducerer brændstofforbrug Efterspørg biler med gearskifteindikator Hastighedsalarm Brændstofforbrug er omvendt proportional med hastigheden Efterspørg biler med hastighedsalarm aircondition 1 Hvis bilen forsynes med et airconditionsystem med HFC gasser (eller Anvend anbefalingen tilsvarende), bør den anvendte gas have et globalopvarmingspotentiale (GWP) < 150 (relateret til CO2 og en tidshorisont på 100 år). Hvis GWP er højere må afdampning ikke overstige 40g HFC (eller tilsvarende)/år for enkeltsystemer og 60g for dual systemer 2 smøreolier Service og vedligehold: Anvend lav viskøs motor olie (LVL svarende til SAE 0W30, 5W30 eller tilsvarende) eller regenereret olie med et minimumindhold på 25% regenereret basis olie Anvend anbefalingen Dæk Anvend lavfriktionsdæk, der kan opfylde følgende specifikationer (ISO 8767) Dæk belastningsgrænse rullemodstand <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< < = <De opregnede krav er opfyldte i nye biler, idet det er en del af typegodkendelsen (2010)< > Anvend anbefalingen Obligatorisk dækmærkningsordning træder i kraft fra Kriterierne er (sept

22 =*6;41"'+)08)1,0+.2',1?*-'3 DI,41%$*, X')'W2'%'+T' Q))'.0'*:2;'(*'2'.>:+.;'+5=='.>/+T'2+'+%.]\.X')'W2'%'+T' >/+3'2'+T'2<0.,. ]].):+*'J.!<00'+'.-,&'2.0'*:2;'(*'2'./-.)'*')%'.0<),-D'*.3/2.:=.D/)*'. 0G*'2.0'*.>/))'-:'2.,.:+*2'.):+*'.<*'+.:=.%><))'.2'(%'J.B=/2'.%>F20'.-,&'2. 0'*:2;'(*'2+'.'+./?)'&')%'.:3N.:=.*'.%,**'2./0>2,+-.*'=.%:00'.0G*';/2*J. S/+T'2+'+%.0'*:2;'(*'2'.D:2.=:-'=.-/*=.,0/*.2<00'+'N./-.,.Z[][.'2.*'2. ;)'&'=.:3D/)*=.dJfZc.X')'W2'%'+T' 0G*'2.0'*.'+.'%=,0'2'=.AaZ.;'%?:2')%'.?M. ]JdZ8.=/+%.AaZ #K0G*'2 P,-')'*'%.'2.#K0G*'K3:T,),='='2+'./-%M.;)'&'=.;'*2'J.#K0G*'2.'2.'=.&F2>=G(N. %/0.:))'.0'*:2;'(*'2'.>:+.;2<-'.;M*'.,+='2+=./-.'>%='2+=.0'*.;):+*=.:+*'=. ><+*'2./-.)'&'2:+*G2'2J.I'*.:3D/)*')%'.:3.'K0G*'2.%,**'2.D&'2.*')=:-'2.&'*. %,+.'-'+.WA./-.'2.,.>/+=:>=.0'*.*'.G&2,-'.*')=:-'2'.&,:.T/0?<='2%>F20'+./-. =')'3/+'+bD':*%'=J. J'6.1,0+.2',1 W/%=.E:+0:2>.D:2.'=.&F2>=G(.=,).:=./?=,0'2'.<*)F-+,+-'+.:3.2<='2.?M.):+*./-.,.;5N. %/0.;'-2F+%'2.:+=:))'=.:3.>G2='.>,)/0'='2J.IF2>=G('=.;5--'2.?M.'=.-'/-2:3,%>.,+3/20:=,/+%%5%='0N.%/0.%:0)'2./-.;':2;'(*'2.*,-,=:)'.):+*>/2=J.E,%%'./?)5%+,+-'2. %:00'+>/;)'%.0'*.,+3/20:=,/+'2./0.:3)'&'2,+-%%='*'2.,.E:+0:2>J K*,.'+1,0+.2',1 L/.1*5)8',).054%,.*#)3"0)"+1,0+*1 M+3*+6*#.*)08)3"6*'4'+8*,*+>*,)")3"6*.1)5;#"(*)'580+(N) O#/,*$.*,)1"#);6#0+6).40#)('64*+6*.)08)+I,5*.1*)#*6*, E0+.4*)A0+4 K'.1)E0+50,4 J,;+68'.

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere