Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen"

Transkript

1 Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej Vejen tlf: cvr:

2 Indhold 1. Indledning Basisoplysninger Ledelsens redegørelse Miljøpolitik Planlagt indsats for Væsentlige miljøpåvirkninger... 5 Miljømål og årets resultater (2008) Miljødata Anvendt regnskabspraksis Ord, forkortelser og udtryk Miljødeklaration

3 1. Indledning Effektiv og velfungerende transport er en vigtig forudsætning for det moderne samfund. Sådan vil det også være i fremtiden. Transportsektoren tegner sig i dag for en betydelig del af de samlede udslip af CO2. Sektorens virksomheder har en vigtig udfordring i at bidrage til at nedbringe de samlede udslip af klimagasser og andre emissioner, som påvirker miljøet. Dette understreges f.eks. af nedenstående citat fra Transportministeriets hjemmeside: Transportpolitikken skal tilrettelægges på en sådan måde, at trafikken kan afvikles i en balancegang mellem at understøtte en gunstig økonomisk udvikling, samtidig med at der tages størst mulig hensyn til omkostninger, sikkerhed og miljø. Det handler om at skabe mobilitet og energi med værdi. Vognmandsforretningen Anders Bennedsen ønsker at fremstå som en moderne og ansvarlig transportvirksomhed. Virksomheden er etableret i Virksomhedens hovedaktivitet er transport af sten, sand, granit, jord og grus. Det er baggrunden for, at virksomheden fra 2008 har valgt at udarbejde et grønt regnskab. Virksomheden er ikke omfattet af pligt til at udarbejde grønt regnskab, der er derfor tale om et såkaldt frivilligt grønt regnskab. Regnskabet er anmeldt i erhvervs- og selskabsstyrelsen og er således offentligt tilgængeligt. Det grønne regnskab for 2008 er virksomhedens første grønne regnskab, og er nu det dokumenterede udgangspunkt for virksomhedens fremadrettede miljøarbejde. Næste grønne regnskab vil blive offentliggjort medio Vejen, november 2009 Anders Bennedsen 2

4 2. Basisoplysninger Virksomheden Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej Vejen CVR P nummer: Etableret 1. april 2001 Kontakt Branchebetegnelse Ejerforhold Hovedaktivitet Væsentlig biaktivitet Tilsynsmyndighed Hjemmeside: Vognmand Anders Bennedsen Tlf: Vejgodstransport DB03: Enkeltmandsvirksomhed Vejgodstransport Transport af sten, sand, granit, jord og grus Ingen Vejen Kommune Listepunkt Godkendelser Miljøpåvirkninger Virksomheden er ikke listevirksomhed. Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 42 om anden virksomhed end listevirksomhed samt hertil hørende bekendtgørelse. Ingen. Dieselforbrug Forbrug af motorolie Forbrug af dæk Udledning af CO2, Nox, SO2, CO, HC og partikler fra diesellastbilerne Trafikuheld Virksomheden har i 2008 rådet over 2 trækkere (en Euro III og en Euro IV), samt to trailere 3

5 3. Ledelsens redegørelse Det grønne regnskab for 2008 indeholder efter ledelsens vurdering de oplysninger, der er nødvendige for bedømmelsen af de væsentligste miljøforhold for virksomheden. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i miljølovgivningen om grønne regnskaber. 3.1 Miljøpolitik Miljøpolitik Vognmandsforretningen Anders Bennedsen er den professionelle samarbejdspartner ved transport af sten, sand, granit, jord og grus. Virksomhedens målsætning er udvikling af forretningen under størst mulig hensyntagen til miljø og ressourceforbrug. I det daglige betyder dette: Overholdelse af gældende lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet Kørsel tilrettelægges med sigte på at reducere brændstofforbrug og udledninger i forhold til de gennemførte opgave Investering i de nyeste Euro-normer ved udskiftninger i vognpark Chauffører uddannes og trænes i energirigtig kørsel Vognvask i vaskehal og med brug af let nedbrydelige rengøringsmidler Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Brug af regummierede dæk, under hensyn til trafiksikkerhed og effektivitet Service foretages på autoriserede værksteder Regelmæssig opfølgning på virksomhedens miljøpåvirkninger (KPI er) Der anvendes syntetisk motorolie Der anvendes miljøvenlig rapsolie i hydraulikken Der udarbejdes grønt regnskab, som offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og som er tilgængeligt via Arbejdsmiljø Hensynet til medarbejdernes velfærd og sikkerhed på arbejdspladsen er en vigtig del af miljøarbejdet. Gennem udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) kortlægges de vigtigste forhold løbende. Den vigtigste faktor er godt arbejdsmiljø for chaufførerne i bilerne og en sikker arbejdsplads ved losning og læsning af bilerne. Nyt materiale anskaffes under hensyntagen hertil. Trafiksikkerhed Vognmandsforretning arbejder for, at virksomhedens transporter gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vores chauffører skal sikres de bedste forudsætninger for at passe på sig selv og andre i trafikken. Vores holdning til trafiksikkerhed betyder, at Chaufførerne er trænet og har de fornødne certifikater Chaufførerne er udhvilede og opmærksomme Chaufførerne udviser størst mulig hensyn til medtrafikanter Chaufførerne er ikke påvirket af alkohol, narkotiske stoffer eller medicin Chaufførerne og passagerer i lastbilerne anvender sikkerhedssele Håndholdt telefon benyttes ikke under kørslen Nyt materiel anskaffes med omtake på sikkerheden i trafikken Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af biler og udstyr Det er ledelsens ansvar at chaufførerne kender virksomhedens politik og at, de tilbydes de nødvendige og relevante kurser, f.eks. inden for førstehjælp, køreteknik. Det er medarbejdernes ansvar at leve op til politikken og at være med til at videreudvikle den. Miljøgodkendelser Virksomheden er ikke pålagt krav om miljøgodkendelser 4

6 3.2 Planlagt indsats for 2009 Miljømålsætninger for Det er virksomhedens politik, at Reducere brændstofforbruget pr. kørt kilometer Reducere udledningen af CO2, NOX, HC pr kørt km Udnytte bilerne effektivt Adfærd i trafikken er trafiksikker Det er virksomhedens målsætning for 2009, at Km / liter: + 5 % Udledning af Nox/km: - 10 % Udledning af HC/km: - 10 % Udledning af partikler/km: - 10 % Ingen trafikulykker Miljøhandlingsplan: Med henblik på at realisere virksomhedens miljømålsætninger for 2009, er der igangsat følgende: Chauffører uddannes i køreteknik Indførelse af miljøregnskabssystem, så alle relevante miljødata opgøres. Systemet er udviklet efteråret 2009, og vil således først give miljødata for et helt år i 2010 Skærpet overvågning af dieselforbrug pr km måned for måned Løbende dæktryk Ved nyansættelser: udarbejdelse af APV og løbende opfølgning herpå. 3.3 Væsentlige miljøpåvirkninger De væsentligste miljøpåvirkninger for virksomheden er: Forbrug af diesel Forbrug af motorolie og dæk Udledning af CO2, So2, HC, Nox og partikler. Trafikulykker 5

7 Miljømål og årets resultater (2008) Som anført i forordet, er dette grønne regnskab for 2008 virksomhedens første grønne regnskab. Regnskabet er således først og fremmest det dokumenterede grundlag for det fremadrettede arbejde. Nedenstående figur viser den indekserede udvikling i antal kørte km, forbrug af diesel samt udledning af CO2, Nox, HC og partikler fra 2007 til (indekseret udvikling, 2007 = 100). I forhold til 2007 er der sket følgende udvikling: Virksomheden havde fremgang fra 2007 til 2008, således blev der kørt 80 pct. flere vognkm i 2008 i forhold til Dieselforbrug og udledningen af CO2 har fulgt udviklingen i antal kørte km. Der har dog været en lidt højere vækst i dieselforbrug og udledning af CO2 i forhold til antal kørte km. Udledningerne af partikler, Nox og HC er steget mindre end væksten i antal kørte km. Antal kørte km, dieselforbrug, samt udledning af CO2, Nox, HC og partikler. Indeks = kørsel (km) Dieselforbrug (liter) CO2 (kg) Nox (kg) HC (kg) Partikler (kg) CO (kg) Forbedringen i udledningerne af partikler, NOx og HC pr kørt km skal ses i lyset af, at en større andel af den samlede kørsel i 2008 er sket med nyere motorteknologi (EURO IV i stedet for EURO III). Dette fremgår af nedenstående figur, som viser fordelingen af den samlede kørsel i 2007 og 2008 fordelt på motorteknologi (EURO III og EURO IV). Fordelingen af kørte km i 2007 og 2008 på Euro III og EURO IV biler. EURO III EURO IV % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6

8 Medarbejdernes inddragelse På tidspunktet (efteråret 2009) for udarbejdelsen af det grønne regnskab for 2008 var eneste medarbejder i virksomheden, Anders Bennedsen. Virksomheden forventer at, der i den kommende periode vil blive ansat nye medarbejdere. De vil blive inddraget i virksomhedens miljøarbejde. Udgangspunktet herfor vil være det grundlag, som nu er etableret med virksomhedens første grønne regnskab og et nyt regnskabssystem for virksomhedens miljøperformance. Egenkontrol: Egenkontrol i forhold til miljøhandlingsplanen er: Der er i efteråret 2009 implementeret nyt grønt regnskabssystem. Med udgangspunkt heri følges udviklingen i forbrug af diesel, motorolie og dæk pr kørt km løbende og gennemgås sammen med chaufførerne på bilerne. 7

9 4. Miljødata 2008 note Målt (M) / Beregnet (B) enhed Aktiviteter Kørsel 1 Euro III M km Euro IV M km I alt km Forbrug Dieselforbrug 2 Euro III M liter Euro IV M liter I alt liter Dieselforbrug. km/l Euro III 2,38 2,36 M km/liter Euro IV 2,25 2,27 M km/liter Hele vognparken 2,31 2,34 km/liter Olieforbrug 3 Motorolie ikke opgjort ikke opgjort liter olie Dæk 3 Nye dæk ikke opgjort ikke opgjort Regummierede dæk ikke opgjort ikke opgjort antal dæk antal dæk Udledninger Emissioner til luft CO2 4 Euro III B kg Euro IV B kg I alt kg Nox 4 Euro III B kg Euro IV B kg I alt kg HC 4 Euro III B kg Euro IV 24 4 B kg I alt kg CO 4 Euro III B kg Euro IV 58 9 B kg I alt kg Partikler 4 Euro III 8 7 B kg Euro IV 1 0 B kg I alt 9 8 kg SO2 4 Euro III 1 1 B kg Euro IV 1 0 B kg I alt 2 1 kg Trafikulykker Uheld 0 0 M antal uheld 8

10 5. Anvendt regnskabspraksis Det grønne regnskab er disponeret på grundlag af Bekendtgørelse nr af 10. december 2008 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Regnskabet er udarbejdet med sigte på at myndigheder og interessenter kan få et overblik over virksomhedens miljømæssige forhold. Noterne nedenfor angiver, hvorledes de enkelte data i det grønne regnskab er fremskaffet. Note 1. Opgørelsen af km er baseret på kørselsregnskabet. Lastbilernes kilometertæller aflæses dagligt Note 2. Dieselforbruget er opgjort på grundlag af fakturaer for indkøbt diesel. Note 3 Forbrug af motorolie og dæk er også miljødata for virksomheden. Der er ikke tal for disse i 2008 og Vil blive opgjort fremadrettet. Note 4 Emissionerne af CO2, Nox, HC, SO2, CO og partikler er beregnet på grundlag af det opgjorte dieselforbrug, antal kørte km og anvendt motorteknologi (EURO norm). Beregningen er foretaget ved hjælp af online beregningsprogram på Der er taget udgangspunkt i et 40 tons eksportvogntog med blandet kørsel. (bemærk, at der i beregningsprogrammet fra ITD ikke er mulighed for at beregne emissioner for et 48 tons lastbil, der kører med sten, sand og grus i Danmark.) 9

11 6. Ord, forkortelser og udtryk CO2 (kuldioxid) dannes ved forbrænding af fossilt brændstof. Kuldioxid er den globalt den vigtigste klimagas. På europæisk plan tegner transportsektoren sig for... % af den samlede udledninger af CO2. Nox (Kvælstofoxider) er en samlet betegnelse for forbindelser af kvælstof (N) og ilt. Kvælstofoxider dannes ved al forbrænding og bidrager primært ved forsuring af undergrunden og grundvandet samt kan genere luftvejene. HC (Kulbrinter) dannes ved ufuldstændig forbrænding af fossilt brændstof. Kulbrinter er fællesbetegnelsen for metaner og ikke metan kulbrinter (non-methane hydrocarbons, NMHC). Visse kulbrinter er kræftfremkaldende. Derudover bidrager kulbrinterne til ozondannelse og drivhuseffekt. CO (kulilte) Giftig og brændbar luftart, der dannes ved ufuldstændig afbrænding af kulholdige stoffer. Partikler fra dieselmotor udgør et betydelig sundhedsrisiko i nærmiljøet og forøger f.eks. risikoen for kræft. Ny motorteknologi (partikelfiltre) bidrager til nedbringelsen af partiklerne i udstødningsgassen. SO2 (Svovldioxid) Svovldioxid dannes ved forbrænding af Svovlen i dieselolie. Mængden af svovl er meget beskeden i de dieselolier, som i dag anvendes i lastbiler. Svovldioxid er den vigtigste årsdag til skovdød og forsuring af undergrunden og grundvandet. Svovldioxid kan også forårsage åndedrætsbesvær. EURO-NORMER Siden starten af 1990 erne har der i EU (og før det i FN-regi) været krav om, at tunge dieselkøretøjer over 3,5 ton ved 1. registrering skal overholde visse grænseværdier for udslip af luftforurenende stoffer de såkaldte Euro-normer. Normerne er gennem årene blevet skærpet i flere omgange. Ikrafttrædelse og grænseværdier fremgår af nedenstående. Grænseværdier for udslip af NOx, HC, CO og partikler (PM) fra tunge dieselkøretøjer (g/kwh) for EURO 3, 4, 5 og 6 lastbiler, samt tidspunkt for indførelse af motorteknologien. NOx HC CO PM EURO 3 - Typegodk. 1/ , nye køretøjer 1/ ,0 0,66 2,1 0,10 EURO 4 - Typegodk. 1/ , nye køretøjer 1/ ,5 0,46 1,5 0,02 EURO 5 - Typegodk. 1/ , nye køretøjer 1/ ,0 0,46 1,5 0,02 COM(2007)851 (forslag) EURO 6 Typegodk. 31/ , nye køretøjer 31/ ,4 0,13 1,5 0,01 10

12 7. Miljødeklaration Nedenstående tabel viser emissionerne ved transport af 1 tons 1 km med Vognmandsforretning Anders Bennedsen. Opgørelsen er baseret på vognregnskabet for september Virksomhedens transporter er i dag karakteriseret ved fuld-load transporter med høj kapacitetsudnyttelse og i mange tilfælde ved, at der er køres med gods i begge retninger. Derfor er virksomhedens miljø-performance allerede i dag høj. I tabellen nedenfor, er sammenlignet med tre andre transportformer: El-tog i Tyskland (containertransport) Transport med containerskib i Europa Global transport med bulk skib. De tre eksempler er opgjort med udgangspunkt i beregningsværktøjet OMIT. De tre eksempler på andre transportformer er transportformer, der ikke kan erstatte lastbilen i de opgaver, som Vognmandsforretning Anders Bennedsen løser. De er alene her vist for at give et relativt billede af Vognmandsvirksomheden Anders Bennedsens miljøperformance. Som det fremgår, er CO2 emissioner ved lastbil højere end ved skib og tog. For andre miljøparametre, er emissionerne fra lastbiltransport relativt lavere. Det grønne regnskab for Vognmandsvirksomheden Anders Bennedsen vil også fremover indeholde en årlig miljøspecifikation. Kommende miljøspecifikationer vil blive opgjort med udgangspunkt i det nye grønne regnskabssystem. Emissioner ved transport af 1 tons 1 km med vognmandsforretning Anders Bennedsen. Til sammenligning er anført emissionerne ved transport med El-tog (Tyskland), containerskib mellem europæisk havn og transport med bulk skib (globalt) Gram / tonskm Udledninger ved transport af 1 tons 1 km Vognmand Anders Bennedsen Tog Cont skib Bulk skib CO2 (g) 49,1 22,3 29,5 7,3 Nox (g) 0,31 0,02 0,93 0,23 HC (g) 0,010 0,001 0,030 0,007 Partikler (g) 0,0013 n.a. n.a. n.a. CO (g) 0,021 0,006 0,090 0,022 SO2 (G) 0,0005 0,0220 0,5900 0,

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere