Afgjort den 12. december Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013."

Transkript

1 Aktstykke nr. 56 Folketinget Afgjort den 12. december 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved NaturErhvervstyrelsen anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at NaturErhvervstyrelsen kan igangsætte it-projektet Implementering af EU landbrugsreformen i Danmark (fase 2) inden for en totaløkonomisk ramme på 163,6 mio. kr., som udgøres af projektsummen på 81,0 mio. kr., risikopuljen på 75,4 mio. kr. samt af renter for 7,2 mio. kr. Udgiften i 2013 på 14,8 mio. kr. afholdes af den afsatte bevilling til NaturErhvervstyrelsen på Projektets primære formål er implementering er implementering af international lovgivning. b. NaturErhvervstyrelsen er som EU-akkrediteret udbetalingsorgan ansvarlig for implementering og administration af EU s landbrugs- og fiskerireformer, og styrelsen står derfor over for at skulle implementere de reformer, der træder i kraft i It-projektet "Implementering af EU landbrugsreformen i Danmark (fase2)" igangsættes med henblik på at implementer reformerne. Der forventes samlede omkostninger til projektet på 81,0 mio. kr. I nærværende aktstykke indgår i den samlede projektsum endvidere en foreløbig risikopulje på 75,4 mio. kr. Den totaløkonomiske ramme på 163,0 mio. kr., inkl. renter, er således udtryk for et worstcase scenarie, hvor den forholdsvis store risikopulje afspejler, at der fortsat er betydelig usikkerhed vedrørende reformernes nærmere bestemmelser. Der foretages derfor en genberegning af risikopuljen og en konsolidering af den totaløkonomiske ramme i løbet af foråret i) Projektets formål, organisering mv. EU s landbrugsministre har d. 26. juni 2013 indgået aftale om den fælleseuropæiske landbrugspolitik, og projektets overordnede formål er at sikre en rettidig og effektiv implementering af landbrugspolitikken for reformperioden Parallelt med landbrugsreformen er der forhandlet en ny fiskerireform, hvor de dele, der vedrører den Europæiske Fiskerifond, it-understøttes i forbindelse med nærværende projekt. Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr AH005057

2 2 Afklaring i forhold til udmøntningen af de specifikke regler og tilskudsordninger pågår fortsat og er ikke for alle områder afklaret i alle detaljer. Afklaringerne for hovedparten forventes at foreligge ved udgangen af NaturErhvervstyrelsen har i forbindelse med den tidligere landbrugsreform fået udviklet systemet CAP-TAS. Systemet udgør sammen med det grafiske informationssystem (GIS) IMK2 NaturErhvervstyrelsens fremadrettede platform til areal- og tilskudsadministration. Reformen ventes i al væsentlighed at kunne implementeres med nuværende funktionalitet i CAP-TAS og IMK2. Projektets anskaffelsesfase indeholder ikke et udbud, da projektet primært består af parameteropsætning i et eksisterende rammesystem i NaturErhvervstyrelsen, hvilket betyder at der ikke skal indkøbes et nyt system. Det skal bemærkes, at anskaffelsesfasen er igangsat ligesom for projekter, hvor der skulle have været foretaget udbud. Den fremtidige situation efter indførelse af projektets løsning vil være, at tilskudsordningerne indeholdt i reformerne er it-understøttet rettidigt og korrekt gennem hele reformperioden. Hvis projektet ikke gennemføres, vil det betyde en væsentlig fordyrelse, da opgavevaretagelsen vil skulle basere sig på mere manuelle processer. Der vil endvidere være øget risiko for, at administrationen af EU s regelsæt ikke overholdes tilstrækkeligt, og dermed øget risiko for underkendelser. Store dele af NaturErhvervstyrelsens organisation vil indgå i projektet, og projektets organisering baserer sig på rammerne i den fællesstatslige IT-projektmodel. Projektorganisationen er således klart defineret med styregruppe, projektleder, seniorbrugere, projektdeltagere mv. Der er tilknyttet styregruppen en ekstern følgegruppe, som bl.a. består af repræsentanter fra erhvervet. ii) Udgifter ved projektet NaturErhvervstyrelsen har opgjort de samlede udgifter til 81,0 mio. kr. Hertil kommer 7,4 mio. kr. til renter. Statens It-projektråd har efterfølgende ved Monte Carlo-simulering udregnet en risikopulje på 75,4 mio. kr. NaturErhvervstyrelsen afholder de samlede omkostninger til projektet ekskl. risikopulje indenfor egen ramme på Risikopuljen genberegnes i forbindelse med, at en ny risikovurdering gennemføres, når størstedelen af reformens elementer forventes at være forhandlet på plads i løbet af foråret Den genberegnede risikopulje indbudgetteres i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget for Der tages i denne forbindelse stilling til den budgettekniske placering/fordeling af puljen samt til finansieringen heraf. Projektets ibrugtagningsdato er d. 1. oktober 2015, hvor alle reformens delelementer forventes at være trådt i kraft, ligesom sagsbehandlingen i systemet er påbegyndt. Projektets aktiverbare elementer vil blive afskrevet over en periode på 5 år, idet der er tale om videreudvikling på et eksisterende system. Tabel 1. Udgiftsbaseret oversigt over de samlede udgifter (mio. kr.) I alt Driftsudgifter 1,2 2,4 13,7 15,6 8,1 41,0 Anlægsudgifter 1,1 23,4 15,5 40,0 Samlede udgifter 1,2 2,4 14,8 39,0 23,6 81,0 Renter 0,1 1,3 1,9 1,5 1,1 0,7 0,3 0,1 7,2 Risikopulje , ,4

3 3 Samlede udgifter inkl. risikopulje 1,2 2,4 14,9 40,3 100,9 1,5 1,1 0,7 0,3 0,1 163,5 (eventuelle afvigelser i summen skyldes afrunding) Tabel 2. Udgiftsbaseret oversigt over de samlede udgifter inkl. risikopulje (2013-pl) (mio. kr.) Total Tot. % Ide 4,6 3% 1,5 3, Analyse 14,7 9% , Anskaffelse (= ) 11,0 7% , Specificering 11,0 7% , Udbud - 0% Gennemførsel 126,1 81% - - 3,4 75,8 46, Realisering - 0% Total ekskl. renter 156,3 100% 1,5 3,0 29,1 75,8 46, Renter 7,2 n.a. 0,1 1,3 1,9 1,5 1,1 0,7 0,3 0,1 Total inkl. renter 163,5 n.a. 1,5 3,0 29,2 77,1 48,8 1,5 1,1 0,7 0,3 0,1 (eventuelle afvigelser i summen skyldes afrunding) Udgifterne i idéfasen relaterer sig hovedsageligt til forberedelse og planlægning af projektet. I analysefasen har arbejdet bestået i at kortlægge, hvordan reformen implementeres mest hensigtsmæssigt. I anskaffelsesfasen omsættes de politiske ændringer til systemkrav samtidig med yderligere konkretisering af reformens ændringer. I gennemførselsfasen implementeres ændringerne i systemerne. Den tekniske implementering vil primært ske med interne ressourcer med bistand fra eksterne konsulenter. Gennemførselsfasen indeholder endvidere testaktiviteter og overdragelse fra IT til forretningen. I realiseringsfasen høstes gevinsterne ved implementering af reformen. Tabel 3. Omkostningsbaseret oversigt over projektomkostninger ekskl. udgifter til risikopulje (2013-pl) (mio. kr.) I alt Driftsudgifter 1,2 2,4 13,7 15,6 8,1 41,0 Afskrivninger 1,3 8,0 8,0 8,0 8,0 6,7 40,0 Renter 0,1 1,3 1,9 1,5 1,1 0,7 0,3 0,1 7,2 Samlede omkostninger 1,2 2,4 13,8 16,9 11,4 9,5 9,1 8,7 8,3 6,8 88,2 Tabel 4. Omkostningsbaseret oversigt over de samlede omkostninger inkl. udgifter til risikopulje (2013-pl) (mio. kr.) I alt Driftsudgifter 1,2 2,4 13,7 15,6 8,1 41,0 Afskrivninger 1,3 8,0 8,0 8,0 8,0 6,7 40,0 Renter 0,1 1,3 1,9 1,5 1,1 0,7 0,3 0,1 7,2 Risikopulje 75,4 75,4 Samlede omkostninger 1,2 2,4 13,8 16,9 86,8 9,5 9,1 8,7 8,3 6,8 163,6

4 4 Tabel 5. Forventet påvirkning på lånerammen ekskl. risikopulje (mio. kr.) Primo 317,6 329,4 343,2 343,6 337,8 Projektudgifter 2,4 23,4 14,2 Ultimo 329,4 343,2 343,6 337,8 329,4 Låneramme 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 Lånerammeudnyttelse 63,3% 66,0% 66,1% 65,0% 63,3% Projektet kan holdes indenfor NaturErhvervstyrelsens låneramme. iii) Projektets gevinster Effektiviseringsgevinster Der er ikke effektiviseringsgevinster i projektet, da hovedformålet er implementering af international lovgivning. De tekniske ændringer implementeres i det eksisterende systemlandskab, og der vil ikke ske besparelser i form af færre driftsudgifter mv. Det bemærkes, at omkostningerne ville være betydelig højere, såfremt lovgivningen skulle implementeres uden gennemførelse af it-projektet. Ikke-økonomiske gevinster Hovedformålet med projektet er, at NaturErhvervstyrelsen fortsat kan følge lovgivningen efter reformen og yde den forventede service til styrelsens kunder. I projektet er der opstillet ikke-økonomiske gevinster, som indeholder sagsbehandlingsmål for, hvad NaturErhvervstyrelsen skal kunne levere i realiseringsfasen. De 5 vigtigste ikke-økonomiske gevinster som høstes i realiseringsfasen fra 2015: Ikke-økonomiske gevinster 1 Udbetaling af enkeltbetalingsordninger (CAP) til tiden 2 Tilsagnsgivning Projekttilskud Landdistriktsprogrammet (LDP) til tiden 3 Tilsagnsgivning Arealtilskud Landdistriktsprogrammet (LDP) til tiden 4 Tilsagnsgivning Projekttilskud Den Europæiske Fiskerifond (EMFF) til tiden 5 Åbning af ansøgningsrunden pr. 1. februar 2015 (CAP). Ansøgninger skal kunne modtages fra 1. februar 2015 for de ordninger/ændringer, der implementeres i fællesskemaet. iv) Risikoprofil

5 5 Projektets risikoprofil er illustreret i følgende tabel, som viser projektets økonomiske konsekvenser ud fra en risikojusteret og ikke-risikojusteret business case, hvor den risikojusterede business case tager højde for usikkerheden og risikoen i projektets forudsætninger. Tabel 6. Økonomiske nøgletal (2013-pl) Nr. Beskrivelse Risikojusteret Ikke risikojusteret 1 Nettonutids værdi, mio. kr -32,8-0,3 2 Intern rente -25,0% 3,4% 3 Samlede projektudgifter, mio. kr. 156,3 81,0 4 Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr. 264,7 174,4 5 Udgifter, ekskl. projektudgift, hvis projektet gennemføres, mio. kr. 144,4 93,8 6 Samlet bruttogevinst, mio.kr (=4-5) 120,3 80,6 7 Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (= 5 + 3) 300,8 174,8 8 Samlet nettogevinst, mio.kr (= 6-3) -36,0-0,4 Den samlede risikopulje på 75,4 mio. kr., som er udregnet af Statens It-projektråd, kan henføres til generel usikkerhed samt risikopulje afsat som konsekvens af projektets størrelse. Risikopuljen genberegnes i forbindelse med gennemførsel af ny risikovurdering i foråret 2014 af Statens It-projektråd. Håndtering af de 5 væsentligste risici: 1. Usikkerhed om implementering grundet forsinkelse af politisk proces Projektet er stærkt afhængigt af beslutninger om de endelige regler på området for landbrugs- og fiskeristøtte i såvel EU som på nationalt plan. Projektets spor kan ikke afsluttes, uden at regelafklaringerne er på plads. Risikoen vedrører både projektets gevinst- og udgiftsside. Regelafklaringsarbejdet følges i særskilte projekter med tilknyttede styregrupper. Det er målet med denne indsats, at styrelsen så tidligt som muligt kan få klarhed over fremtidige vilkår, og undgå overraskelser og tilbageløb. 2. Ændringer fra forretningen sent i forløbet NaturErhvervstyrelsens forretningsenheder er væsentlige for detailspecifikationen af projektet, så reglerne udmøntes i kravspecifikationer. Hvis arbejdet med dette forsinkes, forsinkes udviklingsaktiviteter ligeledes. Risikoen vedrører både projektets gevinst- og udgiftsside. NaturErhvervstyrelsen søger at imødegå dette ved at inddrage forretningen tidligst muligt i forløbet. 3. Evt. leverandørskifte på dele af CAP-TAS i løbet af 2014 grundet kontraktudløb NaturErhvervstyrelsen forbereder pt., at dele af CAP-TAS-systemet forventes at skulle i udbud Erfaringsmæssigt vil der altid være en overgangsperiode, før en ny leverandør er fuldt på omgangshøjde. Styrelsen vurderer løbende, hvordan et eventuelt leverandørskifte kan påvirke projektet. Risikoen vedrører både projektets gevinst- og udgiftsside.

6 6 4. Manglende ressourcer NaturErhvervstyrelsen arbejder aktivt med rekruttering og fastholdelse af interne medarbejdere. Rekruttering er dog særligt vanskelig på it-området, ikke mindst hvad angår it-arkitekter. NaturErhvervstyrelsen arbejder derfor også fokuseret med arbejdsmiljøet, kompetenceudvikling og fastholdelsesstrategier. NaturErhvervstyrelsen er ligeledes afhængig af eksterne ressourcer hos leverandører, både ift. nyudvikling af funktionalitet, samt ressourcer til driftsstøtte og parameteropsætning. Styrelsen har vedvarende fokus på ressourcesituationen med henblik på at minimere denne risiko. Risikoen vedrører både projektets gevinst- og udgiftsside. 5. Implementering af ny funktionalitet påvirker performancemål negativt Der er risiko for, at ny funktionalitet som er uomgængelig for at kunne understøtte reformerne, kan påvirke de fastsatte performancemål negativt. Inden igangsættelse af nye udviklingsopgaver vurderer leverandørerne evt. indvirkning på performance, og der vil være fokus på at vælge de løsninger, som forventes at give mindst mulig negativ påvirkning af performance. Risikoen vedrører projektets gevinstside. v) Behandling i Statens IT-projektråd NaturErhvervstyrelsen har modtaget IT-projektrådets risikovurdering d. 4. oktober 2013, jf. vedlagte anbefalinger. Projektet vurderes at have en høj risiko, og vurderingen er, at et eksternt review ikke vil reducere denne, da de største risici især skyldes projektets strukturelle rammer. Da projektet er i en tidlig fase er der i brevet lagt op til, at IT-projektrådet på et senere tidspunkt vil tage stilling til, om der er behov for en fornyet risikovurdering efter indsendelse af et opdateret projektgrundlag. I mellemtiden er det blevet fastlagt, at der i forbindelse med genberegningen af størrelsen på projektets risikopulje foråret 2014 skal foretages en fornyet risikovurdering. Det nærmere tidspunkt herfor aftales mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Statens It-projektråd. Nedenstående er en kort opsummering af anbefalingerne og styrelsens planlagte håndtering af disse: IT-projektrådet anbefaler, at den valgte governance og ressourcestyring tydeliggøres og indarbejdes i projektgrundlaget [ ] Det er vigtigt, at der bliver kommunikeret til de berørte afdelinger og personer, så alle kender opgaven og ressourcetrækket på linjeorganisationen. Styrelsen har udvidet beskrivelsen af projektorganisationen og ressourcestyringen i projektgrundlaget. Projektet er kommunikeret til de berørte afdelinger og personer, så alle kender opgaven. Efterhånden som projektet skrider frem, og det eksakte ressourcetræk bliver tydeligt, vil dette løbende blive formidlet til de berørte enheder og personer. IT-projektrådet anbefaler, at NaturErhvervstyrelsen udarbejder en plan B, hvor leverancer er prioriteret, så det er tydeligt for alle involverede, hvad der skal leveres først, når der opstår problemer, som kan forsinke leverancerne [ ]. Planen bør være kendt og accepteret af hele organisationen, så alle ved, hvordan der skal handles under pres.

7 7 Styrelsen vil udarbejde et notat, som beskriver prioriteringsrækkefølgen af leverancer set i lyset af den eksisterende prioritering af styrelsens forskellige typer af opgaver. Prioriteringerne vil tage højde for bl.a. udbetalingsplan, lovgivningsmæssige krav samt mulighed for indkøb af eksterne ressourcer og alternative systemanvendelser. Styrelsen vil sikre, at planen bliver prioriteret på tværs, og at kendskabet til planen udbredes til relevante dele af organisationen. IT projektrådet anbefaler, at NaturErhvervstyrelsen venter med at udbyde den eksisterende rammeaftale med leverandøren til efter gennemførelsen af videreudviklingen af CAP-TAS [ ] og IT projektrådet anbefaler, at der udarbejdes en strategi for, hvordan NaturErhvervstyrelsen efter implementering af projektet kan frigøre sig fra bindingen til leverandøren [ ]. Styrelsen er i dialog med Kammeradvokaten med henblik på at afklare mulighederne i forhold til håndteringen af den eksisterende kontrakt med leverandøren på CAP-TAS. Samtidigt afklares den fremtidige strategi for håndtering af bindingen til leverandøren. IT-projektrådet anbefaler, at der er opmærksomhed på ikke at opbygge teknisk gæld under videreudviklingen af CAP-TAS [ ]. Styrelsen overvejer, hvordan teknisk gæld kan mindskes i projektet og vil forankre denne proces i regi af det interne arkitektforum. NaturErhvervstyrelsen har efter risikovurderingen fremsendt opdateret projektgrundlag (projektinitieringsdokument og business case) til Statens IT-projektråd som baseline for fremtidige statusrapporteringer. vi) Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår (2013) Nedenfor fremgår en specifikation af udgifter og indtægter på under- og standardkonti i indeværende finansår på på 14,8 mio. kr. Tabel 7. Udgifter 2013 fordelt på standardkonto ekskl. risikopulje NaturErhvervstyrelsen (Driftsbev. ) Udgift Indtægt ---mio. kr Almindelig virksomhed 18. Lønninger/personaleomkostninger 19. Fradrag for anlægsløn 22. Andre ordinære driftsomkostninger 50. Immaterielle anlægsaktiver 13,3 0,4 0,4 0,7 Udgifterne forventes afholdt inden for rammen på vii) Tidsplan for fremtidige orienteringer af finansudvalget Nedenfor fremgår tidsplanen for fremtidige orienteringer af finansudvalget i projektets forløb.

8 8 Juni 2014 Orientering om resultatet af risikovurderingen i foråret Oktober 2015 Orientering i forbindelse med overgang til drift og om den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt. Oktober 2016 Orientering om projektets drift og effekter. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes snarest muligt, så der kan være løbende ibrugtagning fra 1. januar d. Projektet har været forelagt Statens IT-projektråd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke. e. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved NaturErhvervstyrelsen anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at NaturErhvervstyrelsen kan igangsætte it-projektet Implementering af EU landbrugsreformen i Danmark (fase 2) inden for en totaløkonomisk ramme på 163,6 mio. kr., som udgøres af projektsummen på 81,0 mio. kr., risikopuljen på 75,4 mio. kr. samt af renter for 7,2 mio. kr. Udgiften i 2013 på 14,8 mio. kr. afholdes af den afsatte bevilling til NaturErhvervstyrelsen på f. Finansministeriets tilslutning foreligger. Fødevareministeriet, den 3. december 2013 Til Finansudvalget. KAREN HÆKKERUP / Peter Henneberg Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlemmer, der stemte imod aktstykket)

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker Retningslinjer for udformningen af it aktstykker September 2012 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Nyt kapitel 1. Formål Med Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18 It-projekter er der indført

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Afgjort den 18. september 2014

Afgjort den 18. september 2014 Aktstykke nr. 93 Folketinget 2015-16 Afgjort den 18. september 2014 Tidligere fortroligt aktstykke Q af 18. september 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 93 Skatteministeriet.

Læs mere

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12.

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. Aktstykke nr. 53 Folketinget 2014-15 Afgjort den 13. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. november 2014. 53 Finansministeriet.

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Om Statens It-projektråd. Version 1.3

Om Statens It-projektråd. Version 1.3 Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre

Læs mere

Business case, Ledelsesresumé

Business case, Ledelsesresumé PROJEKTNUMMER: 20123566 SENEST OPDATERET: 13.05.2013 Business, Ledelsesresumé Tabel 1.1: Projektets primære formål Projektets formål Effektivisering Kvalitetsløft Implementering af international lovgivning

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2016-17 109 Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet ekapital fortsættes med

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 18. juni 2009 Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. 110 a. Skatteministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016.

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. Aktstykke nr. 74 Folketinget 2015-16 Afgjort den 31. marts 2016 74 Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. a. Skatteministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgets tilslutning til, at den totaløkonomiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013.

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 136 Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte

Læs mere

Afgjort den 26. marts Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016.

Afgjort den 26. marts Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2015-16 Afgjort den 26. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts 2015. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016. 98 Skatteministeriet.

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12 Afgjort den 13. juni 2012 110 Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Indledning Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016.

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2015-16 Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 95 Skatteministeriet.

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 15 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 15 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 15 Offentligt Aktstykke nr. 15 Folketinget 2017-18 15 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 17. oktober 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet orienterer hermed Finansudvalget

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2016-17 Bilag 118 Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2016-17 Afgjort den 2. marts 2017 Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. maj 2017 111 Skatteministeriet.

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Inspiration fra Danmark: Erfaringer

Inspiration fra Danmark: Erfaringer Den fællesstatslige Business casemodel Inspiration fra Danmark: Erfaringer Maj 2011 med obligatorisk statslig itprojektmodel Storsamling Oslo, d. 29. januar 2013 Specialkonsulent Peter Jynberg Haas 1 Statens

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012

Afgjort den 7. juni 2012 Aktstykke nr. 167 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke O af 29. maj 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 25. september 2015.

Læs mere

Vejledning til statens business case- model

Vejledning til statens business case- model Vejledning til statens business case- model August 2013 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, model, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 HVAD ER EN BUSINESS CASE?...

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2010-11 Afgjort den 17. december 2009 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. 109 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afholde

Læs mere

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

Afgjort den 22. august Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016.

Afgjort den 22. august Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2015-16 Afgjort den 22. august 2013 Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august 2013. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 90 Skatteministeriet.

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009.

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 164 Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem Aktstykke nr. 66 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 16. december 2010 Justitsministeriet. København, den 30. november 2010. 66 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

Afgjort den 17. september Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015.

Afgjort den 17. september Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015. Aktstykke nr. 162 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 17. september 2015 162 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel December 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 6 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 8 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006.

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006. Finansudvalget Aktstk. 151 - Svar på 9 Spørgsmål 7 Offentligt j.nr. 06-052864 Dato : Til Folketingets Finansudvalg Ad Aktstk. 151 SKATs it-systemer, igangsættelse af fase 2 Hermed sendes svar på spørgsmål

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

Case: Danmarks statslige it- projektmodel

Case: Danmarks statslige it- projektmodel Case: Danmarks statslige it- projektmodel Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen, Danmark Præsentation for NOKIOS, Trondheim, 21. september 2011 1 AGENDA 1. Hvorfor professionalisere it-projekter

Læs mere

Implementering af SU-reformen. Konference: Gode offentlige it-projekter

Implementering af SU-reformen. Konference: Gode offentlige it-projekter Konference: Gode offentlige it-projekter SU-reformen de centrale elementer Lovforberedende arbejde i 2012 og 2013. Lov vedtaget 28. juni 2013. Risikovurdering januar 2014. Projekt afsluttet 30. juni 2016.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt T A L E Tale ved samråd om PROASK den 8. april 2014 Det talte ord gælder 8. april 2014 J.nr. 2014-2704 CAAU/cso Samrådsspørgsmål

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere