SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Gladsaxe Skole marts 2012 Kort om skolebestyrelsen Arbejdsdage i skolebestyrelsen Trafik og sikker skolevej Skoleporten Gladsaxe Skole Fælles kontaktforældremøde Beretningsmøde marts 2011 Læringscenteret Skolefusionen

2 Kort om skolebestyrelsen Samarbejde gør stærk eller den sammenlagte bestyrelse og hvad dette har betydet. Gladsaxe skole og Egegård skole er fusioneret, til den nuværende Gladsaxe skole, som nu officielt har adresse på Gladsaxe Møllevej. Sammenlagt bestyrelse? I tiden op til sammenlægningen og efterfølgende, har begge bestyrelser haft ønske om at ville have fingeren på pulsen så forældrenes stemmer blev hørt. Hver skole har en egen kultur, der er opbygget gennem mange år dette gælder også for de enkelte skolebestyrelser, så det har været bevidst og afgørende at få denne fusion til at gælde en sammensmeltning af disse kulturer så begge kulturer blev hørt og repræsenteret. Dette ønske har været omkring Ministeriet for Børn og Undervisning - tidligere Undervisningsministeriet, som ikke før havde behandlet en sådan forespørgsel. Dette er nu aftalt, at der reguleres i bestyrelsen så denne om fire år er justeret til at have de syv forældrevalgte som almindelige bestyrelser består af. Hvad arbejder denne nu sammensatte bestyrelse så med? Som i alle skolebestyrelser handler det i bedste forstand om at føre tilsyn med skolen, og formulere relevante politiker for skolens drift, samt komme med høringssvar, i forhold til Gladsaxe Kommunes forskellige bud på ændringer eller ny tiltag i kommunens aktiviteter, der berører skolens drift og eller elever. Dette har været vores røde tråd og vi er gennem ledelsen blevet orienteret om de udfordringer, som enhver skoleledelse har som daglig opgave. Vi har i vores tilsyn ligeledes været opmærksom på, at de politiske bevilliger som har været aftalt, at disse er blevet effektueret dette har vi gjort i samarbejde med vores lokale politiske observatører. Skolebestyrelsens høringssvar kan i øvrigt ses på skolens intranet under Skolebestyrelsen/Informationer. Forældrerepræsentanter i Gladsaxe Skoles skolebestyrelse, marts 2012 Formand: Jan Vibholm Næstformand: Jacob Ravn Thomsen Jørgen Jensen Metteline Lavallée Helle Probst Gulfeldt Jan Simon Dixon Søren Beier Grethe Høngaard Skov Thekla Johanne Ravn Carina Herholdt Jensen Gitte Prag Barfod Helene Bjerregaard Ipsen Birgitte Kafling Nørrelund Vibeke Keldbo Irby

3 Kort om skolebestyrelsen Månedlige møder Den krævende opgave det er for ledelsen at få en fusioneret skole til at arbejde så effektiv som muligt er virkelig overvældende. Det har vi været opmærksom på i bestyrelsen, og derfor har vores opgave været mest tilsynsførende end initiativtagende på områder, der kunne tage fokus fra de nødvendige ledelsesopgaver. Vi arbejder med, at få synergien frem i samarbejdet med skolens ledelse og vi har bl.a. indført en arbejdslørdag, hvor vi arbejder med områder, vi ikke nødvendigvis når at få talt om i de til tider hektiske bestyrelsesmøder, som vi afholder en gang pr. måned. Fremtidig fokus Bestyrelsens fremtidige fokus for vores skole vil sikkert gå i retning af at få størst mulig effekt ud af fusionen. Dette skal kunne ses på lærerkræfterne, hvor skolen mere fleksibel kan planlægge lærernes efteruddannelse og sørge for bedst mulig vikardækning ved sygdom m.m.. Ting ta r tid For os i den sammenlagte bestyrelse har fusionen været (og er) en proces, som tager tid, men denne model, som vi har benyttet har også givet styrke til den lokale ledelse, som har været forankret i det mandat, som denne fusionerede bestyrelse har givet opbakning til. Arbejdsdage i skolebestyrelsen Foruden den fysiske sammenlægning af henholdsvis Gladsaxe og Egegård skoler nu Gladsaxe Skole er der også tale om to forskellige kulturer, der skal forenes. Derfor mødtes den nyfusionerede skolebestyrelse d. 9. april sidste år og igen i år d. 28. januar til arbejdsdage på Kollekolle i Værløse. Den første arbejdsdag omhandlede primært formulering af principper for den nye skole. Principperne understøtter skolens overordnede målsætninger, og det er skolebestyrelsens opgave at formulere principperne og at opstille rammerne for, hvordan skolelederen skal opfylde dem. Der blev på arbejdsdagen formuleret principper for henholdsvis vikardækning, skemalægning, teamdannelse og arbejdsfordeling. På arbejdsdagen i januar var principper igen på dagsordnen, og årshjulet blev også diskuteret. Årshjulet beskriver den overordnede struktur for skolebestyrelsens arbejde og aktiviteter igennem året. Desuden drøftede bestyrelsen på baggrund af oplæg fra skolens ledelse, hvordan målsætningerne om at øge trivslen og forbedre indlæringen hos eleverne nås i fremtidens skole.

4 Trafik og sikker skolevej Skolebestyrelsen havde i hele 2011 stort fokus på trafik og sikker skolevej til vores nye skole. Der har været nedsat en trafikgruppe med repræsentanter fra Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Skole og skolebestyrelsen, som har holdt ca. 5 møder. Skolebestyrelsen havde naturligvis mange ønsker til forbedringer af skolevejen, og selv om ikke alle ønsker er blevet imødekommet af kommunen, er det alligevel lykkedes at få en række markante forbedringer igennem. Vi kan bl.a. nævne følgende: Opsætning af blinklys såkaldte appelsiner med fodgængertavle ved fodgængerovergangen på Klausdalsbrovej mellem klubben og (ny) Gladsaxe Skole Opsætning af stålhegn på stien fra skolen og op til ovenævnte forgængerovergang, så stiadgangen er mere sikker Etablering af busholdeplads på Ræveholmen Opsætning af flere cykelstativer (ny) Gladsaxe Skole Parkeringsforbud i nordlig side af Klausdalsbrovej mellem Gladsaxe Møllevej og Buddinge Hovedgade i tidsrummet kl. 7-9 med henblik på, at vejen er mere sikker for cyklister, når der ikke må parkeres biler. Parkeringsforbudstavler er opsat. Skolebestyrelsen så gerne, at der var blevet etableret cykelstien på Klausdalsbrovej, men da Klausdalsbrovej på strækningen mellem Gladsaxe Møllevej og Buddinge Hovedgade ikke er tilstrækkelig bred, er det ikke muligt at etablere cykelstier. Sidst men ikke mindst har skolebestyrelsen kæmpet for at få sikret stikkrydsningen ved Hillerødmotorvejen (det sted på Klausdalsbrovej, hvor man kører op på Hillerødmotorvejen). Dette har især betydning for de mange børn, som kommer fra Kagsåkvarteret, og som skal cykle i skole. Krydset er farligt og der er i dag ingen signalregulering. Trafik- og Teknikudvalget tiltrådte den at igangsætte projektering og udførelse af signalregulering stikkrydsningen ved Hillerødmotorvejen. Selve udførelsen planlægges i sommerferien 2012, hvor det giver færrest gener i forhold til cyklende skolebørn. Der vil også ske en opfriskning af det blå cykelfelt ved Hillerødmotorvejen, så snart vejret (frosten) tillader det. Signalreguleringen ved Hillerødmotorvejen og blinklysende ved overgangen til klubben er 2 væsentlige forbedringer, som virkelige vil højne trakfiksikkerheden for vores børn.

5 Skoleporten Gladsaxe Skole Du kan finde principperne og følge skolebestyrelsens fortsatte arbejde via skolens hjemmeside. Den digitale hverdag gør bortkomne kontaktbøger og krøllede sedler til en saga blot. Langt størsteparten af forældrene til børn på Gladsaxe Skole har n u adgang til internettet og dermed til forældreintra. Forældreintra er en del af skolens lukkede intranet. For at få adgang til informationer, der specifikt vedrører dit barns klasse, skal du derfor anvende den kode, du har fået af skolen. Udover at være en elektronisk opslagstavle med praktiske beskeder fungerer intranettet her også som en dynamisk portal, hvor du kan skrive meddelelser til skolens ansatte eller andre forældre. Foruden beskeder om lektier, udflugter og andre praktiske informationer er der således også en elektronisk kontaktbog til meddelelse om fravær eller andet, der vedrører det enkelte barn. For at gøre det lettere at bruge intranettet er der indlagt en vejledning, som du kommer frem til ved at klikke på forældreintra i menupunktet. På det åbne intranet kan du desuden holde dig orienteret om mere generelle forhold om skolen. Som noget nyt vil der om kort tid være billeder af skolens ansatte tilgængeligt på intranettet. Det vil sikkert glæde rigtigt mange, som nu kan få sat ansigter på de mange personer, der på forskellig vis indgår i børnenes skoleliv. Ved at klikke på menupunktet Skolebestyrelsen kan du finde information om bestyrelsen og dens arbejde. Skolebestyrelsen udarbejder principper, som skal understøtte skolens overordnede målsætninger. Derudover skal den godkende skolens budget og undervisningsmidler og fastsætte ordensregler for skolen. Har du spørgsmål indenfor disse områder, kan du rette henvendelse til skolebestyrelsen via skoleintra. For at holde dig á jour med lektier, udflugter og andre aktiviteter på skolen og i klassen anbefaler skolen, at du besøger forældreintra hver dag.

6 20:45 Side 1 Kontaktforældres kerneopgaver Fælles kontaktforældremøde Deltage i kontaktforældremøder med klasselæreren Planlægning af klasseforældremøder: Aftale tid og sted Komme med input til dagsorden Hvem sørger for fortæring? Forberedelse på mødedagen (bordopstilling mv.) Oprydning efter mødet Drøfte, hvordan klassen fungerer fagligt og socialt Diskutere emner af generel interesse for alle elever og forældre på skolen Vil du vide mere... Gladsaxe Skoles hjemmeside Skolebestyrelsen finder du på hovedmenuen Andre gode links KONTAKTFORÆLDRE Gladsaxe Skole Administrere en evt. klassekasse Deltage i orienteringsmøder fra skolebestyrelsen Den 17. november 2011 afholdte de forældrevalgte i skolebestyrelsen et stort fælles kontaktforældremøde. Mange input og konstruktive ideer kom frem hos de mange fremmødte forældre. Ved de efterfølgende skolebestyrelsesmøder blev punkter der kunne behandles omgående - behandlet omgående - og andre punkter og input blev taget til efterretning og til senere behandling i skolebestyrelsen og i ledelsesgruppen. Vi fik mange tilkendegivelser og det viser blot, at det er vigtigt at holde et møde, hvor man kan komme frem med sine synspunkter i et forum, hvor alle er interesseret i skolen, børnene og skolens hverdag. Det vil være noget skolebestyrelsen også overvejer til efter året Information var det ønske de fleste forældre gav udtryk for at de ikke kunne få nok af. At sammenkøre to skoler til én skole giver unægtelig usikkerhed og mange spørgsmål. Skolebestyrelsen ønsker dig velkommen som kontaktforældre i dit barns klasse Heldigvis startede ledelsen allerede, da beslutningen om fusionen til den nye Gladsaxe skole var en realitet, at skrive gode og informative næsten månedlige breve, hvor det, der var sket og det der skulle til at ske bl.a. omkring klassesammenlægninger blev informeret ud i informationsbreve. Det vi fandt ud af ved det fælles kontaktforældremøde, var bl.a. at det også er vigtigt at informere om det, der ikke skete som planlagt. Det gav ro. Gladsaxe Skole Gladsaxe Møllevej Søborg Telefon: Fax: du bliver som kontaktforældre klassens talerør og folderen her vil give dig indblik i dine roller udarbejdet af skolebestyrelsen på Gladsaxe Skole november 2011 Kontaktforældrefolderen er blevet opdateret - og du kan finde folderen som PDF -på SkolenIntra. Klassetilknytnings oversigten er opdateret. Hver forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem har tilknytning til et klassetrin, så man ved hvem man skal tage kontakt til i forbindelse med forældremøder, ved kontaktforældre møder etc. Beretningsmøde marts 2011 BERETNINGSMØDE En spændende og indlevelsesfuld aften Pubertetens forskellige faser, hvor og i selskab OG med familievejleder FOREDRAG Lola Jensen, som med sit gode humør og gode Den eksperimenterende teenager hvordan tackler forældre puberteten. talegaver, underholdt elever, ansatte og hvor lidt, hvor meget, hvordan? forældre ud i kunsten at glæde sig over en teenager i huset. 29. marts 2011 Alle er velkomne i aula på Egegård Skole Kunsten at glæde sig over en teenager i huset Mød skolebestyrelserne og familievejleder Lola Jensen på Egegård Skole HUSK Billet HUSK Billet fra 18:00 til 21:00 GRATIS billetter fås på skolernes kontorer fra 15. marts!

7 Læringscenteret Flere byggeprojekter på vores skole er i gang. Andre skal påbegyndes, men vi har også allerede nu fornøjelsen af det, der færdigt. Gange, klasselokaler og toiletter står klar. Sidst men absolut ikke mindst vores nye læringscenter. Sidste år havde begge matrikler skolebiblioteker. Som året startede op, blev biblioteket på Gladsaxe Møllevej ombygget til to klasselokaler, og et gammelt sproglokale kom derfor i brug som et lille, men meget funktionelt og veldrevent skolebibliotek. I længden var det ikke en løsning, og jagten på muligheder i de eksisterende bygninger var lang og idérig. Læringscenteret under udarbejdelse. Vi var ikke i tvivl om, at vi ønskede mere end et skolebibliotek. Vi ønskede et læringscenter. Et sted, hvor der var bøger, computere, arbejdsborde, hænge-ud muligheder, lektiecafé og faglig vejledning til eleverne. Et sted, hvor man over frokost kunne spise en bolle, printe den danske stil ud og hvor der om eftermiddagen var tid og rum til fordybelse og ikke mindst hjælp til at knække de, til tider, lidt svære nødder. Et sted, der appellerer til eleverne, hvor det simpelthen er rart at komme. Vi havde kigget meget mod vores aula. Udfordringerne var tre. Aulaen skulle stadig kunne fungere som aula til større arrangementer, vi skulle have et andet sted at dyrke idræt og pengene skulle findes. Som sensommeren blev til efterår begyndte alle udfordringer at finde løsninger og nu står vores nye læringscenter klar. Fredag, den 30. marts kl er der officiel åbning for alle elever med fest, tale og musik. Alle elevernes forældre er naturligvis velkommen til at kigge forbi.

8 Skolefussionen Fusionsprocessen har kørt i høje omdrejninger. Mange har syntes det er gået for hurtigt, andre har syntes det er gået for langsomt. Der har været en del ting som skulle justeres løbende. For eksempel da man fandt ud af hvad det ville sige at have en SFO med næsten 350 børn fordelt i midlertidige lokaler, som ikke er bygget til formålet. Der har været mange ting som har kunnet gøres anderledes. Det var således lidt af en overraskelse, at udvidelsen af indskolingshuset ikke blev udbudt med det samme, da projektmaterialet var godkendt, så det kunne starte i sommerferien, men at det først startede i vinters. Men det er et af mange eksempler på, at hvis vi selv kunne bestemme alt, ville forløbet have været et andet. For skolebestyrelsen som for de fleste forældre har de store temaer omkring fusionsprocessen naturligt nok været SFO en, kantine- og faglokaler, og selvfølgelig processen omkring klassesammenlægning. Også i denne sidste proces har der måttet justeres undervejs, men alt i alt ser det ud til, at det fungerer. Skolebestyrelsen, som i øvrigt består af halvt Egegård Skole og halvt Gladsaxe Skole forældre og personale har haft relativt begrænset direkte indflydelse på detaljerne i fusionsprocessen. Men vi er løbende blevet orienteret om processen og har spurgt ind til den, hvor vi har fundet det nødvendigt. Det skal siges, at ansvaret for de fleste beslutninger om skolens daglige drift, klassesammenlægninger, og meget andet, ligger hos skolens ledelse. Men skolebestyrelsen skal føre tilsyn og det har vi gjort efter bedste evne. Som medlem af skolebestyrelsen har man ofte den samme oplevelse som alle andre forældre af dagligdagen, men når man så hører ledelsens forklaring på hvorfor tingene kører som de gør, giver det pludselig mening, og man bliver mere forstående. Derfor har vi opfordret ledelsen til at kommunikere de samme ting som de har orienteret skolebestyrelsen om. Derfor er vi lidt stolte af at vi har formået at sikre et højt informationsniveau gennem hele processen, og vi håber det vil fortsætte. Som én sagde: næste gang vi fusionerer Egegård og Gladsaxe skoler, så ved vi hvordan vi skal gøre!

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde i praksis

Skole-hjemsamarbejde i praksis Skole-hjemsamarbejde i praksis Idéer og eksempler fra skole-hjemvejledere Forældrene er uhyre betydningsfulde for deres børns læring og udvikling, og den eneste empirisk underbyggede konklusion må være

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere