Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014 Afholdt hos Coloplast, Humlebæk. 41 stemmeberettigede deltog. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Lotte Tobiasen, som bød velkommen og takkede Coloplast for at være vært ved generalforsamlingen. Den siddende bestyrelse præsenterede sig: Lotte Tobiasen, afgående formand Torben Bach Holm, næstformand, fraværende pga. sygdom Christian Sørensen, kasserer Kenneth Ørbæk, bestyrelsesmedlem Helle Schmidt, bestyrelsesmedlem Mai Novak, ønskede at træde ud af bestyrelsen John Hinrup, fraværende pga. sygdom, ønskede at træde ud af bestyrelsen Mikkel Bundgaard, suppleant. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Susanne Olsen, medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Handicap Forbund (DHF), der blev valgt uden modkandidater. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Arne Hansen og Reiner Karlsen blev valgt til stemmeudvalget. Kort navneopråb blandt deltagere i generalforsamlingen 2. Beretning Beretningen kunne inden generalforsamlingen læses på og hentes på ryk.dk (http://www.ryk.dk/beretning ), hvorfor Lotte Tobiasen tilkendegav, at hun kun ville nævne enkelte punkter. Lotte Tobiasen gjorde opmærksom på, at det har været et travlt år med store udfordringer såvel økonomiske som menneskelige. DHF har massive økonomiske problemer, der har resulteret i, at RYKs rammebevilling er blevet beskåret til kr. i stedet for kr. Derudover har en af RYKs hovedsponsorer valgt at opsige samarbejdet. Dette har betydet, at egenbetalingen øges ved arrangementer, og udfordringen her er at finde et niveau, som medlemmerne synes, er acceptabelt. Det har været svært, da hvad en synes er dyrt, finder en anden billigt. Bestyrelsen har gennem året været præget af manglende menneskelige ressourcer pga. sygdom, hvorfor der har været få hænder til at klare opgaverne. Der er brugt en del tid på rekruttering det sidste halve år bl.a. pga. formandsskiftet. I den forbindelse er der blevet trukket på en konsulent, Louise Lindberg, som har deltaget i et møde om, hvad der kunne gøres for at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen.

2 Lotte Tobiassen konstaterede, at to store projekter, nemlig hjemmesiden RYK.dk og T- basen, er afsluttet, og at der har været afholdt mange vellykkede arrangementer såsom informationsprojekt for gående, sommerkursus, temadag om sex, og sundhedsdag i efteråret sammen med PTU. Det blev endvidere nævnt, at der kommer et weekendseminar til efteråret. RYKs sammenarbejde med Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk og Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg har i det forgangne år været godt. Reflex-mentorordningen i Hornbæk går godt til stor glæde for de indlagte patienter, og man vil starte et lignende projekt op i Viborg. Der er taget initiativ til et forskningsprojekt omkring mentorordningen for at finde ud af, hvad effekten af mentorordningen er. Dette skal bruges til dokumentation i forhold til at søge støtte. Det er Viborg, der er tovholder, men der bliver lavet en ansøgning i samarbejde med Hornbæk. Trygfonden giver kr. i støtte til projektet, som der er søgt 1 million kr. til. VCR og Hornbæk har haft lange ventetider, der dog er blevet mindre. På grund af flere henvendelser fra pårørende blev der skrevet et brev til ledelsen i Viborg, som har givet baggrund for, at der kom et møde i stand. Her fik RYK givet udtryk for vores holdninger og bekymringer, hvilket der blev lyttet til. Telefonrådgivningen består. Vi ser rådgivning som en fornem opgave og forsøger at nå så mange som muligt. Vi får ikke mange henvendelser, men de, der ringer, virker glade for, at den er der. Telefonrådgivningen koster ingenting og fortsætter som hidtil. Hjemmesidens debatforum bruges men desværre ikke i så høj en grad, det kunne ønskes, mens der til gengæld debatteres en del i Facebookgruppen. I netværksforum er der kun 70 tilmeldte, og der blev opfordret til, at flere melder sig til og udbreder budskabet om muligheden. Gå Johnny lever lidt i det skjulte. Lotte Tobiassen gjorde opmærksom på, at ud over bestyrelsen er der mange frivillige medlemmer, som yder en stor hjælp til arbejdet i foreningen og takkede dem, ligesom der blev sendt en tak til eksterne frivillige, journalister og fotografer. Lotte Tobiassen takkede endvidere til slut alle dem, der støtter RYK med sponsorater, legater, gaver eller på anden måde støtter foreningen. Uddybende spørgsmål fra salen omkring: Der blev spurgt til, hvordan man bliver medlem af Hornbækgruppen: Hornbækgruppen består af personale fra Hornbæk, to gamle patienter og en repræsentant for RYK. Der afholdes møde den første tirsdag i hver måned fra kl Man er velkommen til at dukke op til disse møder men kan ikke få kørselsgodtgørelse. Arrangementerne, der arrangeres af Hornbækgruppen, vises ikke på

3 RYKs hjemmeside, da disse ture primært er for indlagte patienter. Til gengæld bliver sommerfesten på Hornbæk annonceret i RYK-bladet. Er der en tilsvarende gruppe i Viborg: I Viborg er der KIMEN, som er tilsvarende, men det vides ikke, om møderne her er åbne. Arrangementerne er også her primært for indlagte patienter. Penge fra Tryg til undersøgelsen om mentorordningen: Der er kommet en bevilling, og der skal søges nogle flere, men hende der var tovholder stopper, så derfor ligger det lidt stille lige nu, men det er bestyrelsens hensigt at sørge for, at projektet ikke går i stå. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 3. Forelæggelse af revideret regnskab Kasserer Christian Sørensen fremlagde hovedpunkterne i det reviderede regnskab. Rammebevillingen fra DHF er sat ned fra kr. til kr., hvilket kun dækker daglig drift. Alt andet skal der skaffes penge til ved søgning af f.eks. sponsorater, legater og gaver. Ved benyttelse af benzinkort fra OK kan man give penge til RYK. Man skal bare tilmelde sig, og så støtter man RYK hver gang, man tanker. Der er kommet et legat på kr. til hjemmesiden og det samme til projekt for gående rygmarvsskadede. Uddybende spørgsmål fra salen: Punktet omkring udgifterne til RYK-bladet det er et stort beløb. Efter en kort debat blev det besluttet, at dette punkt i fremtiden skal gøres mere gennemskueligt. Forespørgsel til konto for mentorordning med hensyn til indestående. Efter en kort drøftelse blev det konstateret, at såfremt man ønskede at flytte penge fra patientkonto til drift, skal der spørges om tilladelse. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag.

4 Lotte Tobiasen fortalte kort om arbejdet i bestyrelsen. Der bliver holdt ca. fem møder om året, og det plejer at være en hel dag ad gangen i en weekend. Mellem møderne er der en del kommunikation både på telefon og mail. Hun opfordrede eventuelle opstillere til at gøre op med sig selv, om de kan holde til det. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer Torben Bach Holm blev enstemmigt valgt som formand uden modkandidater. Mikkel Bundgaard blev enstemmigt valgt som næstformand uden modkandidater. Denne post er jf. vedtægterne på valg i 2015, hvorfor Mikkel er på valg til næste generalforsamling. Mikkel Bundgaard har været ni år i bestyrelsen, hvoraf de seks år har været som formand. Der skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer for de næste to år: Ann Jensen opstillede. Hun er 33 år, bor i Skanderborg, har en søn på fire år og er gående rygmarvsskadet. Hun arbejder på et plejecenter i administrationen. Hendes fritid bliver brugt på hendes søn. Ann er regnskabsuddannet og vil gerne bl.a. bruge denne kompetence i bestyrelsesarbejdet. Camilla Bach-Didriksen opstillede. Hun er 40 år, bor i Silkeborg, har fem børn og er gående rygmarvsskadet. Camilla er uddannet sygeplejerske og skiltemaler. Camilla vil gerne have fokus på de gående. Astrid Bøgh, Holstebro, opstillede. Astrid er pårørende til en rygmarvsskadet datter på 17 år. Hun er uddannet jurist og arbejder som dommer ved Vestre Landsret. Astrid vil gerne deltage i projektarbejde, temadage, sundhedspolitik, tilgængelighed, ligestilling og ønsker f.eks., at det skal være muligt at deltage i alle dele af samfundet f.eks. at komme på talerstolen i Folketinget. Rune Støvring opstillede. Rune var ikke til stede ved generalforsamlingen. Rune er 31 år og fra Svendborg. Keld Jensen opstillede. Keld var ikke til stede ved generalforsamlingen. Efter kandidaterne havde præsenteret sig, blev der foretaget hemmelig afstemning. Astrid Bøgh blev valgt med 35 stemmer, Ann Jensen blev valgt med 23 stemmer og Camilla fik 12 stemmer, Rune Støvring fik 12 stemmer og Keld Jensen fik 1 stemme. I alt blev 41 stemmesedler afgivet, hvoraf en var på fuldmagt. 6. Valg af suppleanter Der skulle vælges to suppleanter: Camilla opstillede.

5 Henrik Aundal opstillede. Rune Støvring opstillede. Keld Jensen opstillede. Efter en kort præsentationsrunde blev der foretaget hemmelig afstemning. Henrik Aundal blev valgt med 34 stemmer, Camilla blev valgt med 31 stemmer, og Rune Støvring fik 1 stemme. I alt 41 stemmesedler blev afgivet. 7. Valg af to revisorer og en suppleant for disse Birgith Broberg genopstillede og blev valgt uden modkandidater. Søren Ingvardsen genopstillede og blev valgt uden modkandidater. Helle Nielsen blev genvalgt som suppleant uden modkandidater. Lotte Tobiasen udtrykte en tak til alle kandidater for, at de stillede op til RYKs tillidsposter. 8. Fremtidigt arbejde Lotte Tobiassen tilkendegav, at hun ikke havde noget oplæg til fremtidigt arbejde og opfordrede salen til at komme med input til, hvad der skal tages fat på fremover. Søren Lilliesøe: RYKs største opgave er mentorordningen. Der skal først og fremmest tænkes på patienterne, så vi kan hjælpe dem, også når de kommer hjem. Det er absolut det vigtigste for RYK at arbejde med. Ann Jensen: Man bør udbrede kendskabet til RYK, f.eks. skal de, der bor på patienthotellet, også have et godt kendskab. God markedsføring. Hanne: Målrettet orientering til kommunerne f.eks. til teknisk forvaltning. De nyskadedes kontakt til kommunerne er ikke god nogle bliver sendt direkte hjem uden hjælp. Svend: Blive mere aktive i de forskellige regioner, så vi kan få noget mere indflydelse vi skal ses bestyrelsen bør udpege nogen, der kan deltage i disse regionsmøder. Kenneth Ørbæk: Der ligger allerede flere ting, som der bliver arbejdet på i bestyrelsen f.eks. uge 30, weekendseminar i efteråret om senskader, vi deltager i NORR som afholdes af PTU i Rødovre og ESCIF i Holland, vi deltager i mentorordningen i Hornbæk, vi er ved at lægge sidste hånd på hvervefolderen og graviditetsfolderen. Birgitte Bjørkman: Der afholdes sensommer arrangement hos Coloplast, hvor der bliver fokus på ventetider til kontrol, som pt. er op til fire år. Arrangementet afholdes både i øst og vest. Man starter med at se en engelsk film The Best of Men. Derudover har vi et godt samarbejde med PTU, som vi blandt andet afholder sundhedsdag sammen med. Næste gang er i oktober Der blev herefter opfordret til at kontakte bestyrelsen, hvis man har noget på hjertet.

6 9. Eventuelt Jytte: Reklamerede for arrangement tirsdag aften mellem kl hos PTU, Rødovre alle er velkomne, og der bliver lavet alle mulige former for aktiviteter, f.eks. træning i deres fysioterapi. Ann Jensen: Reklamerede for et lignende arrangement i Århus det kræver begge steder blot medlemskab af PTU. Christian: Har man ikke adgang til internettet, udleveres køresedler i papirform. Lotte Tobiassen: Køresedlerne skal indsendes senest om 14 dage ellers ingen refusion. Mikkel: Den nye bestyrelse mødes kort umiddelbart efter generalforsamlingen. Susanne takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Lotte Tobiassen takkede Susanne for hendes indsats som mødeleder, referenterne Helle Schmidt og Ann Jensen, Helle Vibeke for at have været praktisk gris, Coloplast for at have været vært for generalforsamlingen og den efterfølgende middag og bestyrelsesmedlemmerne, der var afgående, for deres arbejde i RYK. Afslutningsvis tilkendegav Lotte Tobiassen, at hun ikke ønskede nogen gave pga. hendes afgang som formand og bad derpå den nye bestyrelse passe godt på RYK og tage opgaven alvorlig. Mikkel Bundgaard takkede herefter Lotte Tobiassen for hendes ambitiøse tid som formand. Den nyvalgte bestyrelse Formand Torben Bach Holm Næstformand Mikkel Bundgaard Kasserer Christian Sørensen Bestyrelsesmedlem Kenneth Ørbæk Bestyrelsesmedlem Helle Schmidt Bestyrelsesmedlem Astrid Bøgh Bestyrelsesmedlem Ann Jensen Suppleant Henrik Aundal Suppleant Camilla Bach-Didriksen Beretning og regnskab finder man på ryk.dk (www.ryk.dk/generalforsamling-2014). Referat af Ann Jensen og Helle Schmidt, 1. juni 2014.

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015 søndag d. 8. marts kl. 15:00, Dronningborg Boulevard 76, 8930 Randers NØ 1. Valg af dirigent og referent Nils-Anker Margon fra DMF-Viborg blev valgt som

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 2013-04-16 Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 1 Annelise blev foreslået som ordstyrer. En deltager fra forsamlingen mente, at ordstyreren ikke måtte

Læs mere