Hovedrapport. Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling. Triple - helix Region Sjælland. Innovationn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedrapport. Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling. Triple - helix Region Sjælland. Innovationn"

Transkript

1 Hovedrapport Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling Triple - helix Region Sjælland Innovationn

2 Forord. Projektet er etableret i et samarbejde mellem CVU- Sjælland, CVU-SYD, Øresund Innovation Erhvervsakademiet E55/ Roskilde Handelsskole og Roskilde Universitetscenter. Denne sammensætning har sikret en bred opsamling af erfaringer og ekspertise fra forskellige institutioner, der ville kunne bidrage væsentligt i et kommende platformssamarbejde. Derudover har en række virksomheder stillet sig yderst velvilligt til rådighed med oplysninger om innovationsprocesser i virksomhederne, samarbejdsrelationer og behov for eksterne samarbejdspartnere. Denne hjælp fra en række virksomheder ikke mindst i form af intensive interviews, har været af uvurderlig hjælp for projektet. På samme måde har en række forsknings- og uddannelsesinstitutioner og ikke mindst medarbejdere i disse bidraget med vigtige oplysninger om projekter, samarbejdsrelationer og kompetencer. Vi vil gerne takke disse virksomheder og institutioner for hjælp med oplysninger til projektet. Povl A. Hansen Projektdeltagere: Lars Fuglsang Roskilde Universitetscenter, Benny Kastrup Hansen CVU SYD, Povl A. Hansen Roskilde Universitetscenter, Noel Brings Jacobsen Øresund Innovation, Tue Sanderhage CVU Sjælland, Göran Serin Roskilde Universitetscenter, Ulla Skaarup Erhvervsakademiet/ Køge Handelsskole. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning... 5 Projektets Problemstillinger... 6 I: Delrapporter og delproblemstillinger Delrapport I... 8 Delprojekt II. Innovation og vidensudvikling i virksomhederne Omstilling, erhvervsstruktur og udviklingsproblemstillinger i Region Sjælland A. Tidligere undersøgelser B. Erhvervsudviklingsplan Innovation i Region Sjælland i forhold til resten af Danmark Resultat Tabel 1: Andel af innovative virksomheder, innovationstype, branche, Survey over virksomheders innovationsressourcer og innovationsmønster i Region Sjælland Innovationsprocesser i Region Sjællands virksomheder og samarbejdsrelationer - interviewundersøgelse Virksomheds- og erhvervsstrukturen i Region Sjælland Konklusioner på delprojekt II Delprojekt III: Institutionelle innovationsressourcer i Region Sjælland Delprojekt 3A: Forskningsinstitutioner i Region Sjælland Tabel 5. Typer af forskningsinstitutioner Delprojekt 3 B: Professions- og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner A: Kortlægning af ressourcer på erhvervsakademiområdet B: Kortlægningen af innovationskompetencer i CVU Syd C: Kortlægning af innovationsressourcerne i CVU Sjælland Afslutning på uddannelsesundersøgelsen Konklusion på delprojekt 3 B Konklusioner på delprojekt III Delprojekt IV: Erfaringer fra platformssamarbejde Databaser oprettet i forbindelse med projektet II: Udviklingsbetingelser for en platformsstrategi Strategier og målsætninger Samarbejdspartnere i platformene Overvejelser der bør foretages inden beslutning om platform tages Fagområder som platformen skal dække Bestyrelse og det overordnede ansvar

4 Sekretariatets kompetence Organisatoriske overvejelser i platformsopbygning Økonomisk model for platformsorganisering Finansiering af innovationsudvikling Platformens fysiske placering Forslag til indsatsområder III Afsluttende kommentarer

5 Indledning Projektet har som formål at kortlægge de innovationspotentialer, der på institutionelt niveau i forsknings og uddannelsesinstitutioner eksisterer i Region Sjælland. Det er endvidere formålet at kortlægge innovationspotentialer i regionens virksomheder som forudsætning for beslutning om eventuelle platformsstrategi. Endelig er formålet også at udarbejde redskaber samt organisatoriske og strategiske overvejelser, der skal foretages i forbindelse med beslutning om oprettelse af en platformsorganisering i Region Sjælland. Formålet med dette mere brede analysefelt er, at belyse innovationsproblematikken ud fra flere vinkler end man traditionelt forsøger. Denne vinkel på projektet er fortaget for at afdække den innovative virkelighed, som virksomhedernes innovationsprocesser har som ramme. Der bygges i projektet på erfaringer, der tager udgangspunkt i virksomhedernes innovationsbetingelser, innovationsrettede aktiviteter i universitets- og sektorforskning samt uddannelser på forskellige niveauer. Men også erfaring fra allerede etablerede organisationer, der formidler forskning til erhvervslivet inddrages som en erfaringsramme i projektet. Projektet er et forsøg på, på tværs af forskellige tilgange at samle erfaringer, der kan være grundlag for etablering af en mere systematisk og sammenhængende innovationsindsats i Region Sjælland Vækstforum, der passer til den erhvervsstruktur, der er i regionen. Man har fra Vækstforums side ønsket en hurtig undersøgelse således at den viden, der er på området i regionen, hurtigt kunne indgå i beslutningsgrundlaget for en systematisk innovationsindsats i Regionen Sjælland Vækstforum. For at opfylde denne målsætning er projektet opdelt i delprojekter, med hver deres delproblemstillinger. For at løse det koordineringsproblem der her vil opstå, er der aftalt meget detaljerede delprojektbeskrivelser samt afholdt arbejdsmøder for det samlede projekt. Disse to forhold har kraftigt bidraget til at holde et opdelt projekt samlet, via faglige diskussioner og informationsudveksling. Sidste del af 5

6 projektet, der beskæftiger sig med den forebyggende sundhedssektors institutionelle strukturer, vil blive afrapporteret særskilt 1. Projektets Problemstillinger På basis af den mere overordnede problemstilling, er der i projektet foretaget en opdeling i mere afgrænsede delproblemstillinger. Disse er: 1. At undersøge innovationsressourcerne samt innovationsevnen i virksomheder i regionen, med henblik på styrkelse af innovationsevnen via innovationssamarbejde. 2. At undersøge innovationsressourcer i vidensinstitutioner i regionen, der kan indgå i innovationssamarbejde med virksomheder. 3. At udpege områder hvor regionen har en specialisering og styrkeposition. 4. At undersøge muligheder for oprettelse af platformsamarbejde i Regionen Sjælland. 5 At opsamle erfaringer fra allerede etablerede platformssamarbejder. 6. At fremkomme med forslag til etablering af pilotplatforme indenfor forskellige erhvervsområder (styrkepositioner), herunder at opstille konkrete forslag til platformsforsøg. (kompetencer mv.). 7. At udvikle værktøjer for en eventuel innovationsplatform. Hver af delproblemstillingerne er etableret i et delprojekt med en præciseret delproblemstilling og tilhørende metodeovervejelser. I projektet er der udviklet 3 databaser, hvor statistik samt opsamling fra interviews er opbygget i søgbare strukturer. Hele projektets struktur kan anskueliggøres på følgende måde: 1 Studentermedhjælpere på projektet har været: Bjørn Christian Olsen, Benjamin Skovgaard Jørgensen, Rikke Bernholm og Judith Bartels 6

7 Figur 1. Platformsprojektets analyse- og afrapporteringsstruktur Projekt arbejdet Database: Kilder til ny viden via nye søgeprocesser Empiri og tekst, tematiske beskrivelser Handlingsfelt Delrapporter, analyser: Rapport konklusioner Denne projektstruktur giver mulighed for at aflevere projektet i to niveauer. 1. Traditionel afrapportering baseret på analyser i projektet. Her er udgangspunktet, men også slutpunktet relateret til den analyseramme, der er opsat i projektet. Konklusioner og anbefalinger er baseret på problemstillinger og metoder, der er anvendt i projektet. Afslutningen på projektet er lukket omkring selve disse forhold. Rekvirenten kan her forholde sig til resultatet og de overvejelser, dette er baseret på. 2. På den anden side afleverer vi en mere åben struktur, hvor projektets empiri og struktureret tekst er placeret i databaser. Dette giver rekvirenten mulighed for at arbejde videre med materialet på egen hånd. Dette både i form af suppleringer af materiale, men også via at man kan stille nye spørgsmål, der ikke var en del af den oprindelige opgave. Vi afleverer således et mere dynamisk projektmateriale, der løbende kan udvikles. Betingelsen for at udnytte denne mulighed, stiller dog krav til rekvirentens personalemæssige sammensætning og kompetencer. Udnyttelsesgraden er derfor helt afhængig af dette forhold. Vedligeholdelse af databasen giver mulighed for at fastholde erfaringer i organisationen, også hvis der sker personalemæssige forandringer. Handlingsfeltet for rekvirenten bliver således udvidet betydeligt, da afrapporteringen ændrer sig fra en statisk rapport til et dynamisk output. 7

8 I: Delrapporter og delproblemstillinger I det følgende vil vi gennemgå de enkelte delprojekters problemstillinger og resultater, for afslutningsvis at opstille nogle centrale konklusioner og problemstillinger, der i del II vil blive diskuteret i relation til forslag til en konkret platformsstrategi Delrapport I Den første delrapport: Omstilling, erhvervsstruktur og udviklingsproblemstillinger i Region Sjælland. Delrapporten er baseret på litteraturstudier i form af forskningsrapporter og artikler af såvel internationale som danske analyser, der retter sig mod brancher og virksomheders innovationspotentiale, men også evne til absorbering af ekstern viden. Formålet med dette delprojekt er også at oprette en begrebsmæssig klassificering af virksomheder med henblik på innovationskapacitet og innovationsform samt evnen og formen for absorbering af ekstern vide, som kan bruges i forhold til en analyse af erhvervsstrukturen i Region Sjælland. Klassificeringen herunder begrebsmæssige definitioner - skal være grundlag for en forståelse af virksomheders forudsætninger for at indgå i samarbejde med offentlige vidensinstitutioner, men også i samarbejde med andre virksomheder. I forlængelse af klassificeringen udarbejdes der indikatorer, der kan omsætte disse begreber til empiriske måleenheder. På basis heraf gives der mulighed for en begrebsmæssig sammenhængende struktur i hele projektet. Resultater. Der er på basis af internationale litteraturstudier, OECD : Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation den s.k. Oslo-manual. samt Frascati manualen foretaget en systematisk gennemgang af projektcentrale begrebers status indhold og anvendelse. Der foretages en gennemgående diskussion af taksonomier i forhold til danske innovationsundersøgelser og taksonomiernes anvendelse i analysesammenhænge. Der udarbejdes på basis heraf en begrebsfastsættelse for de enkelte delprojekts begrebsmæssige fundament. Hermed er der skabt basis for en sammenhængende analyse i projektet, baseret på international litteratur og OECD- klassificeringer. 8

9 Delprojekt II. Innovation og vidensudvikling i virksomhederne Formålet med delprojektet er at give et overblik over hvilke typer af virksomheder i Region Sjælland, der har mulighed for at indgå i forskellige former for innovationsforløb. Virksomhedernes muligheder er meget differentierede, afhængig af branche, størrelse og konkrete kompetencer i de enkelte virksomheder. Denne kortlægning er en betingelse for: 1. At skitsere grupper af virksomheder, der indenfor forskellige brancher har mulighed for at indgå i innovationsprocesser, hvor der kræves en organiseret struktur (projekter), for at samarbejde kan etableres. 2. At skitsere grupper af virksomheder, med høj innovationspotentiale, hvor innovationsprocesser har en sådan karakter, at de kræver en stor grad af organiseret samarbejde på et stærkt formidlet niveau ( projekter eller netværkssamarbejde), for at de kan etableres som elementer i virksomhedernes innovationsprocesser. 3. At udskille nogle enkelte eller grupper af virksomheder i regionen, der har egne innovationspotentialer på et niveau, hvor de kan indgå i innovationsforløb i samarbejde med avancerede forskningsinstitutioner. Der er således forskellige former for samarbejde, der stiller forskellige typer af krav til virksomhedens ressourcer. Samarbejdsrelationer må således tage udgangspunkt i disse forhold. Metode: 1. Statistikkørsel i innovationsstatistik, specialkørsel Region Sjælland. 2. På baggrund af søgning erhvervsregistre, etableres der en base over virksomheder med oplysninger om egne innovationsprocesser. Denne database er baseret på henvendelser til virksomheder. 9

10 3. Virksomheder grupperes i typer og størrelser baseret på modellen i delprojekt 1. Dette sker ud fra innovationsstatistik. 4. Der foretages en opsamling ud fra de delprojekter, der tidligere er udarbejdet i Vækstforum Sjælland, og som beskæftiger sig med regionale styrkepositioner samt innovationspotentialer i regionens virksomheder. 5. Der foretages et struktureret udvalg af relaterede virksomheder baseret på: Virksomhedsstatistik og innovationsstatistik. Sample kontaktes via interviews. Der foretages 25 virksomhedsinterviews. 6. Der udarbejdes en vurdering af, hvilke brancher og/eller typer af virksomheder, hvor der med fordel kan etableres en platform (Vurdering af innovationstyper og mængden af virksomheder i regionen). 7. Delproblemstilling 2 resultater sammenstilles med resultater fra de andre delproblemstillinger til en samlet vurdering Omstilling, erhvervsstruktur og udviklingsproblemstillinger i Region Sjælland I Det Midlertidige Vækstforums regi, men også efter etablering af Vækstforum Sjælland, er der foretaget en række analyser og vurderinger af regionens muligheder og potentialer. Projektet starter således ikke på bar bund. Vurderingerne og resultaterne indgår i den ramme, der er lagt for undersøgelsen. 10

11 Erfaringsgrundlag Tidligere undersøgelser Erhvervsstrategi og aftaler Tidligere undersøgelser og aftaler: Som grundlag for en strukturering af dette delprojekt er der foretaget en opsamling i forhold til tidligere projekter i Vækstforum Sjælland regi og Det Midlertidige Vækstforum. Som en anden forudsætning, er der indgåede aftaler med Regeringen om indsatsområder og Vækstforums udviklingsstrategi. A. Tidligere undersøgelser. I en af rapporterne diskuteres teknologiniveauet i regionen 2. Resultat var, at der er flere beskæftigede i high tech technology i regionen end generelt i Danmark. At der er en stor lavteknologisektor i regionen. At der siden 1997 er mistet arbejdspladser, og at det kun er 17 % af de beskæftigede, der arbejder i industrier, hvor der har været beskæftigelsesmæssig fremgang 3. Servicesektoren har haft en fremgang på 3,8 % i beskæftigelse i samme periode. Denne fremgang kan helt tilskrives vidensintensiv service. I en anden rapport fremhæves det, at der har været en pæn velstandsstigning i regionen 4. Denne vækst er næsten helt baseret på pendling. Der peges endvidere på en række problemstillinger. 1. Lav produktivitet, 2. Globale erhverv søger 2 Se: Povl A. Hansen Teknologiniveauer, erhvervsstruktur og Innovation i Region Sjælland Vækstforum I perioden Se: Copenhagen Economics: Udgangspunkt for vækst i Region Sjælland. Vækstforum

12 væk fra regionen, 3. Svært at fastholde højtuddannet arbejdskraft, 4. Innovationer er koncentreret på nogle få innovative virksomheder. I en anden rapport peges der på nogle centrale udviklingsområder 5. Disse er Miljø/energiområdet, herunder bioethanol samt bygge- og anlægsområdet. B. Erhvervsudviklingsplan Formålet med udviklingsplanen er, at omsætte analyser og erhvervspolitiske målsætninger til handlingsrettede målsætninger og aktiviteter. I Vækstforums udviklingsplan peges der på nogle centrale udviklingsområder. Dette er 1. Energi/miljø, 2. Medico/sundhed og det sociale område samt 3. Turisme og oplevelsesøkonomi. Endvidere peges der på nogle centrale problemstillinger. Det er uddannelse og arbejdskraft, innovation, markedsføring, turisme og energi samt grænseoverskridende samarbejde og endelig udvikling i landdistrikterne. Dette kan opdeles i nogle delområder og målsætninger. Her fremstår nogle brancher centralt. Det er miljø og energiområdet, turisme og oplevelse og medico/ sundhed. Redskaberne der skal anvendes for at udvikle disse erhverv er rettet mod bedre vækstbetingelser, innovation og arbejdskraft herunder kompetenceudvikling Innovation i Region Sjælland i forhold til resten af Danmark Formålet med denne analyse i delprojekt 2 er, på grundlag en specialkørsel i innovationsstatistikken at sammenligne innovationsevnen i Region Sjælland med innovationsevnen i Danmark som helhed. Dette foretages via målinger på en række indikatorer. Samtidig vil vi forsøge at afdække, om der er brancher, hvor regionen står svagere, eller stærkere end Danmark som helhed, selvom vi ikke i denne del af undersøgelsen vil beskæftige os med erhvervsstrukturen. Den er behandlet i et særskilt notat fra Projekt Platformsstrategi. Vi vil derimod koncentre- 5 Oxford Research: Klynger i Region Sjælland,

13 re os om at identificere udfordringer for innovationsinfrastrukturen i overensstemmelse med intentionerne bag Projekt Platfornmsstrategi. Resultat Innovationsevnen i virksomhederne måles med udgangspunkt i den såkaldte CIS statistik (Community Innovation Survey), som vi bruger i denne analyse. Den er en af de mest anvendte statistiske kilder til at dokumentere innovationsevnen i de europæiske lande. I Danmark gennemføres CIS for tiden af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA). Herfra er der bestilt en specialkørsel på region Sjælland, der er blevet sammenlignet med udviklingstendenser i det øvrige Danmark 6. Undersøgelsen viser, at Region Sjælland sammen med Region Syddanmark har en lav andel af virksomheder med innovationsudgifter. Dette er dog et forenklet billede. Når det drejer sig om markedsføringsinnovationer er regionens virksomheder dog over gennemsnittet for virksomheder i Danmark, medens de på de øvrige områder generelt er under. Også denne sammenligning er forenklet. Vi har opdelt virksomhederne i forskellige teknologi- og vidensniveauer, baseret på branchetilhørsforhold. Det giver et mere nuanceret billede. 6 CIS -analyserne er fra 1 januar 2008 overtaget af Danmarks Statistik 13

14 Tabel 1: Andel af innovative virksomheder, innovationstype, branche, Branchegruppe Produktinnovation Processinnovation Produktog/eller procesinnovation Organisatorisk innovation Markedsføringsinnovation Mindst en af de fire typer RS DK RS DK RS DK RS DK RS DK RS DK Fremstilling Højteknologisk Mellemteknologisk Lavteknologisk Handel Videnservice Den finansielle sektor Øvrige erhverv Ialt Kilde: Specialkørsel: CIS4, CFA Tabellen viser, at det først og fremmest er de Sjællandske højteknologiske virksomheder, der klarer sig godt, inden for to af innovationstyperne endog bedre end landsgennemsnittet. Til gengæld har de sjællandske højteknologiske virksomheder relativt få virksomheder med procesinnovation. De mellemteknologiske virksomheder klarer sig generelt dårligt. Blandt disse er der bemærkelsesværdigt få, som har gennemført produktinnovation og organisatorisk innovation. De lavteknologiske virksomheder har meget lidt produktinnovation, men mange har til gengæld procesinnovation og organisatorisk innovation. Handelsvirksomhederne er den gruppe af virksomheder, der ifølge statistikken klarer sig bedst. Det hænger sammen med, at branchen har mange virksomheder med organisatorisk og markedsføringsinnovation sammenlignet med resten af landet. Den store afvigelse på markedsføringsinnovation sammenlignet med 7 Se Lars Fuglsang: Innovation i Region Sjælland i forhold til resten af Danmark s

15 resten af landet kan muligvis skyldes, den måde tallene er indsamlet på, og skal derfor vurderes forsigtigt. Som man kunne forvente, så viser undersøgelsen endvidere, at det er de store virksomheder, der er mest innovative. I forhold til innovationssamarbejde, viser specialkørslen, at samarbejdsrelationerne til eksterne partnere i innovationsprocesserne er svagere end hos tilsvarende virksomheder generelt i Danmark. Dette rejser spørgsmålet om den teknologiske infrastruktur, dels mellem virksomheder, mellem brugere og producenter og mellem offentlige forskning og udviklingsinstitutioner og de sjællandske virksomheder fungerer optimalt. Undersøgelsen fra den offentlige indsamlet statistik vil blive sammenholdt med projektets eget survey og den store interviewundersøgelse Survey over virksomheders innovationsressourcer og innovationsmønster i Region Sjælland Som et led i kortlægning af innovationsressourcerne i virksomhederne, er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Formålet var at kortlægge innovationsaktiviteten i forskellige grupper af sjællandske virksomheder, som et supplement til CIS- undersøgelsen. På basis af udtræk fra database, er der sendt spørgeskema ud til 1601 virksomheder. Der har været en svarprocent på 15,2 %. Selvom det ikke er en imponerende svarprocent, så vil den sammen med CIS- undersøgelsen give et statistisk baseret billede af innovationsaktiviteten i regionens virksomheder 8. Resultat Resultater af spørgeskemaundersøgelsen er, at en stor majoritet af virksomhederne har introduceret innovationer i løbet af de seneste tre år: 8 Med hensyn til metode, henvises der til bilag I og II i delrapport II 15

16 år? 9 Ja Nej Antal Tabel 2. Har virksomheden introduceret innovationer i løbet af de seneste 3 High technology 100% 0% 2 Medium high technology 80% 20% 20 Medium low technology 84,4% 15,6% 32 Low technology 69,6% 30,4% 23 Knowledge intensive services 75,7% 24,3% 74 Less knowledge intensive services 68,6% 31,4% 70 Total 75,7% 24,3% 243 Andre 22 Kilde: Survey platformsprojektet Det er næsten ¾ af virksomhederne i Region Sjælland, der i løbet af de seneste tre år har introduceret innovationer i virksomheden. Man kan ud fra dette se, at innovationsudvikling er en almindeligt etableret aktivitet i regionens virksomheder. I medium lavteknologi, er der et større antal virksomheder, der har introduceret innovation end i medium højteknologi. Ellers er mønsteret i både industrivirksomheder og servicevirksomhederne, at virksomheder introducerer innovation jo mere vidensintensive gruppen af virksomheder de som udgangspunkt er klassificeret i. Undersøgelsen viser, at produktinnovation udgør den største andel af innovationer efterfulgt af organisatorisk- og procesinnovation. Her er det dog vigtigt at fremhæve, at vi her kun taler om en kvantitativ opgørelse. Ser vi derimod på forskellige teknologi- og vidensniveauer, fremkommer nogle markante forskelle. Således er produktinnovationer klart den hyppigste innovationstype indenfor medium højteknologi med over halvdelen af de introducerede innovationer, medens andel for procesinnovationer er størst indenfor medium lavteknologi og or- 9 Se Fuglsang og Serin: Survey over virksomheders innovationsressourcer og innovationsmønster i Region Sjælland s 2 16

17 ganisatoriske innovationer har den største andel indenfor less knowledge intensive services. Markedsføringsinnovationer har klart mindre betydning i medium højteknologi og medium lavteknologi end i de øvrige sektorer. Det er her vigtigt at påpege, at undersøgelsen ikke giver udtryk for hvilken vægt, virksomheden lægger på de forskellige innovationstyper. Der kan således være flere grunde til, hvorfor innovationsaktiviteten er forskellig indenfor de forskellige områder. Det er kun 1/3 del af virksomhederne der opgiver, at de har egne særskilte innovationsressourcer. Der er dog 75 % af virksomhederne, der oplyser at de arbejder med innovation i virksomheden. Undersøgelsen viser også, at 2/3 dele af virksomhederne anvender ekstern viden i forbindelse med deres innovationer. Her er der først og fremmest konsulenter der anvendes, medens offentlige institutioner kun anvendes i 4,4 %.. Dette er i store træk på linie med virksomheder i andre regioner. Det er ca. halvdelen af virksomhederne, der oplyser, at de har indgået i et organiseret innovationssamarbejde med eksterne partnere. Her er det først og fremmest produktinnovationer, der kræver et organiseret samarbejde. Viden hentes først og fremmest i et løst organiseret samarbejde. Den geografiske nærhed i samarbejdsrelationerne viser sig meget forskelligt som nedenstående graf viser. 17

18 Tabel 3. Hvor har virksomheden vigtigste innovationssamarbejdspartner inden for de sidste 3 år været geografisk placeret? (%) 10 Region Region Sjælland Hovedstaden Danmark Intern tionalt High technology 50% 0% 0% 50 % 1 Medium 11,1 33,3 22,2 33,3 6 high technology Medium 0,0 11,1 55,6 33,3 9 low technology Low technology 0,0 0,0 50,0 50,0 3 Knowledge 44,4 25,9 25,9 3,7 21 intensive services Less 15,0 40,0 20,0 25,0 16 knowledge intensive services Total 24,7 27,1 27,1 21,2 67 Andre 11 Kilde: Innovations survey platformsprojektet Antal På totalniveau viser figuren, at der ikke er forskelle på, hvad den geografiske placering af virksomhedens vigtigste samarbejdsparter er lokaliseret. Andelen samarbejdspartners, der er geografisk placeret i Region Sjælland, Region Hovedstaden, øvrige Danmark og internationalt er i stort set det samme på totalniveau. Det er dog interessant, at servicevirksomhederne har en tyngde i deres samarbejdsrelationer til Region Sjælland og Region Hovedstaden. Innovationsbarrierer for virksomhederne er først og fremmest innovationsomkostninger, men også manglende viden indenfor virksomheden og problemer 10 Se Fuglsang og Serin: Survey over virksomheders innovationsressourcer og innovationsmønster i Region Sjælland s 9 18

19 med at identificere brugerbehov spiller en vis rolle. Derimod spiller problemer med at finde eksterne samarbejdspartnere en mindre rolle. Selvom undersøgelsen hviler på få besvarelser, så kan den ses som en indikator på innovationsstrukturen. Dette specielt sammenholdt med den omfattende interviewundersøgelse Innovationsprocesser i Region Sjællands virksomheder og samarbejdsrelationer - interviewundersøgelse Innovationsmæssigt karakteriseres Region Sjælland af tre kategorier af virksomheder. Den første kategori af virksomheder er virksomheder, hvor innovation er en del af andre funktioner i virksomheden. I disse virksomheder udvikles innovation ikke i en systematisk proces i virksomheden. Typiske virksomheder i denne kategori er mindre lavteknologiske virksomheder. Den anden kategori af virksomheder består også af virksomheder, hvor innovation er en del af andre funktioner i virksomheden. Disse virksomheder er dog forskellige fra den første kategori, da det karakteriseres disse virksomheder at innovationer indgår som en systematisk proces i virksomhederne. Det kan her dreje sig om lavteknologiske virksomheder, men også om virksomheder på højere teknologitrin, dog næppe virksomheder på højteknologi eller medium højteknologiniveauet. Den tredje kategori af virksomheder er virksomheder, hvor innovationsprocesser er udskilt som en særlig funktion i virksomheden. Dette kan enten være i form af en F&Uafdeling, men det kan også være i mere begrænsede former som at bestemte personer er f. eks. en innovations- eller udviklingschef. Det kan også være specifikke ingeniørressourcer, der er tildelt en speciel udviklingsopgave. I denne kategori kan der findes virksomheder på alle teknologiniveau. Deciderede udviklingsafdelinger findes oftest, men med visse undtagelser primært på de højere teknologiniveauer. Der kræves ofte en hvis virksomhedsstørrelse, for at ressourcer skal kunne udskilles til bestemt udviklingsfunktion. 19

20 Figur 2. Analytisk inddeling af virksomhedens innovationsprocesser Innovation som selvstændig funktion i virksomheden Innovation som en systematisk proces i virksomheden Innovation som en integreret del af andre funktioner i virksomheden Undersøgelsen viser at på trods af at innovationsaktiviteter er alment udbredt i de undersøgte virksomheder, så er andelen af nye produkter som procent af virksomhedernes omsætning begrænset. I stort set alle virksomheder henvises der til kunden som en vigtig kilde til innovation. Interviewundersøgelsen viser også at virksomhederne i meget begrænset udstrækning benytter sig af offentlige F&Uinstitutioner. Over halvdelen af virksomhederne har aldrig haft kontakt med F&U- institutioner. Dem der har haft kontakt er det frem for alt virksomheder, hvor innovation er en selvstændig funktion i virksomheden, og specielt virksomheder med F&U-afdeling, der har kontakt med offentlig F&U. Alle virksomheder i interviewundersøgelsen fremhæver vægten af at indgå i netværk for at styrke virksomhedens innovationsevne. Her peges ikke mindst på betydningen af at oprette personlige netværk frem for alt til kunder og leverandører, men i visse tilfælde også til F&U- og undervisningsinstitutioner. Leverandørernes rolle varierer meget afhængig af branche. Også her kan vi se at de virksomheder, hvor innovation er en systematisk proces i virksomheden, er dem der mest bevidst udnytter leverandørerne i deres innovationsprocesser. Undersøgelsen viser at der generelt blandt virksomhederne er en positiv syn på platformsorganisering. Undtagelser fra dette er frem for alt virksomheder, som 20

21 ikke er regionalt forankrede eller som mener, at de allerede har opbygget et omfattende eget netværk Virksomheds- og erhvervsstrukturen i Region Sjælland Formålet med denne del af delprojekt II er at undersøge struktur og beskæftigelse indenfor de erhvervssektorer, der i tidligere undersøgelser eller i regionens erhvervsudviklingsstrategi er udpeget som satsningsområder. Det er helt centralt for en platformsstrategi, at der er erhvervsmæssigt grundlag for etableringen af en sådan strategi. Resultat: Der er foretaget statistisk udtræk indenfor 6 sektorer eller områder. Dette er erhvervsområder, hvor der er foretaget udtræk i forhold til produktion og serviceydelser. Det er således ikke brancher i traditionel forstand, men mere erhvervssektorer. Resultatet viser en yderst differentieret struktur, både med hensyn til virksomhedstyper og beskæftigelse. 21

22 Tabel 4. Erhvervssektorer i Region Sjælland, udvalgte og sammensatte brancher 11 Branche Antal virksomheder Antal virksomheder med 1 ansat eller flere Antal ansatte Danmarks Statistiks opgørel- Levnedsmiddelsektoren se Energisektoren Miljøsektoren N/A Medico/Sundhed N/A Fritid, Oplevelse og turisme Jern- og metalindustri N/A Bygge- og anlæg De her udvalgte sektorer er udvalgt ikke mindst på basis af de prioriteter, der er foretaget i forhold til erhvervsstrategi og tidligere undersøgelser i Vækstforum. Ser man på en vurdering i forhold til grupper af virksomheder og deres innovationspotentiale, så indeholder gruppen af virksomheder alle 3 innovationsprocesser. (se side 6) 1. En organiseret struktur: Der er her tale om specielt jern- og metalindustrien samt levnedsmiddelindustri og oplevelsessektoren samt bygge- og anlæg. 2. Høj innovationspotentiale i et organiseret samarbejde: Her er det først og fremmest energi- og miljøsektoren, samt dele af medico-sektoren. 3. Egne innovationsressourcer: Her er det først og fremmest Medico og sundhed samt dele af energi- og miljøsektoren. Men også større virksomheder spredt i erhvervsstrukturen. 11 Se: Povl A. Hansen: Virksomheder i Region Sjælland - Vurderinger for eventuelt platformsetablering s Der er her tale om beskæftigede, der altid vil være flere end ansatte. 22

23 Indenfor alle brancher findes der klart virksomheder, af en vis størrelse, der har ressourcer på niveau 3. Det er derfor mere tale om en grovskitse end en definitiv opdeling. Man kan foretage forskellige vurderinger når der skal diskuteres fremtidige satsningsområder for styrkelse af innovationsevnen i Region Sjællands virksomheder. Ud fra et beskæftigelsessynspunkt er det klart, at det er traditionelle brancher som levnedsmiddelindustri og landbrug samt jern og metalindustri og bygge- og anlæg, der er de store beskæftigelsesmæssige brancher i regionen. Baggrunden for en satsning på disse kunne være en vurdering af behovet for en styrkelse af de bestående virksomheders innovationsevne. Målsætningen bag dette valg kunne være et ønske om at opretholde deres konkurrenceevne via en styrkelse af deres innovationskapacitet. Dette ikke mindst set i forhold til den bestående arbejdsstyrkes kvalifikationer. Disse brancher er også inde i en omstillingsproces, der vil have indflydelse på den kommende konkurrencesituation i brancherne. En anden vurdering kan være, at man ønsker at styrke en omstilling af erhvervslivet til andre og nye former for produktion eller sektorer, der er under udvikling. Her vil valget være fremadrettet, men også mere usikkert. Denne gennemgang af erhvervsstrukturen skal ses som en hjælp til at tage disse beslutninger, også set i forhold til de øvrige innovationskapaciteter, der er i regionen, ikke mindst på forsknings- og undervisningssiden Konklusioner på delprojekt II Det samlede billede i delrapport II er, at der findes flere muligheder for at styrke innovation i regionen i form af et platformssamarbejde. På den ene side viser CIS- undersøgelsen at virksomhederne i regionen er mindre innovative sammenlignet med virksomheder i resten af landet. Det er de færreste af dem, der har systematiske innovationsprocesser. På den anden side viser vores undersøgelse, at mange af dem er innovativt aktive. Der er hele 75 % af virksomhederne, der har 23

24 innovationsprocesser. Det peger på, at innovation er en vigtig aktivitet og mange peger på, at innovation vil blive endnu mere vigtigt fremover. Projektets innovationssurvey og kvalitative interviews viser imidlertid, at langt de fleste virksomheder i Region Sjælland har introduceret innovation i løbet af de sidste 3 år. Men vores undersøgelse viser også, at den måde, man innoverer på, er afhængig af, hvilken virksomhedstype man er. Virksomheder hvor innovation er en systematisk proces og specielt virksomheder, hvor innovation udgør en bestemt funktion i virksomheden, har større forudsætninger for at indgå i innovationssamarbejde med eksterne videnskilder end andre virksomheder. Åben innovation i form af eksterne videnskilder og netværk spiller her en meget vigtig rolle. Samtidigt oplyser virksomhederne, at de har manglende tid til at binde innovationssamarbejde sammen. Bistand fra tredjepart i form af et platformssekretariat kan her spille en gunstig rolle. Samtidig må man nøje overveje fra branche til branche, hvordan dette kan organiseres. Vores undersøgelser viser, at forudsætningerne og problemstillingerne kraftigt varierer fra branche til branche. Delprojekt III: Institutionelle innovationsressourcer i Region Sjælland Dette delprojekt har som formål, at kortlægge de institutionelle innovations ressourcer i regionen. Dette gøres på basis af en undersøgelse af de forskningsressourcer der er på de private og offentlige institutioner i regionen. Delprojekt 3A retter sig mod en kortlægning af forskningsressourcer, der vil være relevante for virksomheder, der arbejder på et niveau, hvor implementering af viden sker på et niveau, hvor virksomhederne selv kan omsætte denne til innovationsprocesser. Den anden del af delprojekt 3 retter sig mod innovationsressourcer, der ikke i sig selv har en forskningsform, men er ressourcer, der retter sig mod at fremme innovationsprocesser gennem kompetenceudvikling og løsning af kompetenceproblemer i virksomhedernes innovationsproces. Dette sker via kortlægning af relevante ressourcer på erhvervsakademi og professionsbachelors niveau, der har kompetence på et niveau, der vil være relevant i en innovationssammenhæng. 24

25 1.3.1 Delprojekt 3A: Forskningsinstitutioner i Region Sjælland Kortlægning af forsknings- og innovationsinstitutioner i regionen, der er erhvervsrelevant. Dette sker via en beskrivelse af ressourcer i institutioner og projekter under disse. Der vil ske en opdeling af forskellige typer af vidensudvikling på basis af forskningsprojekter. Afslutningsvis vil der blive opstillet en struktur over det videnspotentiale, der er i regionens forskningsinstitutioner. Metode: Metoden består dels i en kortlægning af forskningsinstitutionerne i regionen på basis af erhvervsdatabaser og FoU statistik. Denne kortlægning er senere udgangspunkt for henvendelser til institutionerne. Dette sker del via interviews, institutionernes hjemmesider og årsrapporter samt en survey, der skal belyse karakteren af samarbejdsrelationerne og deres virkning. Hvem samarbejder med hvem og om hvad? Resultatet afleveres dels i form af en rapport, dels i form af en institutionsdatabase. Resultat: 15 institutioner er blevet identificeret via en kombination af telefoninterviews, spørgeskemaundersøgelse og gennemgang af websider. 25

26 Tabel 5. Typer af forskningsinstitutioner 13 Selvejende statslig institution (6) Danmarks miljøundersøgelser Danmarks Jordbrugsforskning (Flakkebjerg) Veterinærinstituttet (Lindholm) Forskningscenter Risø Roskilde Universitetscenter Syddansk Universitet, Slagelse Anden selvejende institution (2) Lejre Forsøgscenter Middelaldercentret Statslig virksomhed (1) Dansk Dekommissionering Kilde: Institutionsundersøgelse, Platformsprojektet Privat virksomhed (3) Millimed Lab Research Denmark Taconic Europe Foreningsejet institution (1) Slagteriernes Forskningsinstitut Fondsejet virksomhed (2) Fondet for forsøg med sukkerroedyrkning (Alstedgård) Fonden Grønt Center Som figuren viser, så arbejder forskningsinstitutionerne ud fra lidt forskellige rationaler, dvs. deres eksistensberettigelse er forskellig. Fire af de selvejende statslige institutioner arbejder med sektorforskning (DMU, DJF, Lindholm og Risø). Forskningen er fokuseret på et kerneområde. Den skal være velbegrundet og samtidig kunne danne grundlag for et myndigheds- og rådgivningsberedskab samt vidensudvikling i den offentlige og private sektor. De to universiteter (RUC og SDU) arbejder i højere grad med fri forskning og tillige forskningsbaseret undervisning til højeste niveau. Forskerne har til et vist punkt frihed til selv at definere forskningsproblemer og vælge metode. De to selvejende institutioner (Lejre Forsøgscenter og Middelaldercentret) arbejder uafhængigt af det politiske system og drives på nonprofit basis. De har begge vægt på formidling af viden til publikum og eksperimentel arkæologi. Dansk 13 Se: Lars Fuglsang: Forskningsinstitutioner i Region Sjælland og deres samarbejde erhvervsvirksomheder s. 8 26

27 Dekommissionering er en statslig virksomhed, som arbejder med en meget specifik opgave. Opgaven skal tilmed løses over en fastsat årrække. Ser vi på, hvad det er for nogle hovedområder, institutionerne beskæftiger sig med, når de samarbejder med erhvervsliv eller offentlige institutioner, kan de, ud fra vores interview og gennemgang af hjemmesider, grupperes på følgende måde. Nogle af områderne overlapper dog (for eksempel fødevarer og medico/sundhed eller miljø og energi ): Forskningsområder i Region Sjællands forskningsinstitutioner 14 Medico og sundhed: (Millimed, Taconic, Lab Research, Slagteriernes Forskningsinstitut, Risø, RUC). Fødevarer: (DMU, DJF, Lindholm, LAB research, Alstedgård, Slagteriernes Forskningsinstitut, RUC). Miljø og økologi: (DMU, DJF, RUC). Energi og energiøkonomi: (DMU, Risø, RUC). Materialer herunder biomaterialer: (Risø, RUC). Erhvervsøkonomi: (RUC, SDU). Arbejdsmiljø: (Slagteriernes Forskningsinstitut, RUC). Informationsteknologier og robotteknologi: (RUC, Risø). Arkæologi / kultur: (Lejre Forsøgscenter, Middelaldercentret, RUC). Molekylær fysiologi: (RUC). Regionaløkonomi og turisme: (RUC). Læring og kompetenceudvikling: (RUC) Af ovenstående liste ses det, at de regionale institutioner især dækker nogle kerneområder indenfor sundhed, fødevarer, energi, miljø, materialer og erhvervsøkonomi. Det er områder der har stor sammenfald med områder behandlet i del II. Hertil kan medregnes arbejdsmiljø, turisme og oplevelsesøkonomi. 14 Se: Lars Fuglsang: Forskningsinstitutioner i Region Sjælland og deres samarbejde med erhvervsvirksomheder s 13 27

28 Desuden kan det bemærkes, at Roskilde Universitetscenter er aktiv inden for alle overstående områder, Risø er aktiv inden for fire områder og DMU inden for 3. Disse tre institutioner er nok sammen med Forskningscenter Flakkebjerg (DJF) såvel de bredeste som de forskningsmæssigt tungeste i regionen. Sammenfattende kan vi sige, at forskningsinstitutionerne alle har en betydelig drivkraft til samarbejde med erhvervsvirksomheder. Samarbejdet handler især om praktisk og formidlingsmæssigt samarbejde og vedrører især proces- og produktinnovation. Forskningsinstitutionerne skaber ofte selv kontakten, og der findes en god tillid mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv, men også nogle barrierer for samarbejde mellem dem. Nogle af disse barrierer er det vanskeligt at gøre noget ved, fordi de er bestemt af forskningsinstitutionernes særlige opgaver, der giver dem en særlig profil (for eksempel med hensyn til forskningskultur og vidensniveau), mens andre kan reguleres. Især kan incitament, økonomi og gensidig indsigt reguleres. På den baggrund kan vi konkludere, at det vil være relevant at prøve at styrke relationerne mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv, at det må ske i gensidig respekt for forskelligheder i vidensniveau, tidshorisont og kultur, og at indsigten mellem forskningsinstitutionerne og erhvervsvirksomheder bør kunne styrkes Delprojekt 3 B: Professions- og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Formålet med denne del er en kortlægning af de professions- og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioners mulighed for at indgå i innovationssamarbejde i Region Sjælland. En række institutioner indenfor professions og de erhvervsrettede uddannelser besidder en række kvalifikationer og kompetencer, der vil kunne understøtte omstillings og kvalifikationsudvikling i forbindelse med innovationsprojekter i virk- 28

29 somheder og private institutioner. Delprojektets målsætning er at undersøge i hvor stor udstrækning denne form for kompetencer i det hele taget er til stede i institutionerne og at undersøge, hvordan og på hvilken måde disse kvalifikationer kan komme i spil i forbindelse med innovationsprocesser. Udvikling af denne form for innovationssamarbejde, hvor der anvendes målrettet kompetenceudvikling i den direkte innovationsproces er ikke afprøvet i større udstrækning. Den vil derfor kræve yderligere udviklingsarbejde, ikke mindst på det formidlingsmæssige felt. I den følgende vil vi gennemgå den første kortlægning af ressourcer på professions, diplom og akademiniveau, hvor sådanne ressourcer allerede nu kan identificeres. A: Kortlægning af ressourcer på erhvervsakademiområdet. Erhvervsakademierne i Region Sjælland er ved at blive samlet til én organisation, som stadig skal være base for de korte videregående uddannelser. Erhvervsakademiuddannelserne forventes at komme til at fungere som vækstlag til bachelor niveauet og fordrer derfor et tæt og frugtbart udviklingssamarbejde med Regionens Professionshøjskole. Der er foretaget en indledende screening på 8 erhvervsskoler med akademiuddannelser 15. Formålet har været at kortlægge innovationsproblematikker i form af medarbejderkompetencer og uddannelsesaktiviteter samt udviklingsressourcer. Resultatet er opsamlet i database og skema over de enkelte uddannelsesinstitutioners kompetencer 16. Denne er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse. Den viser: 15 Det drejer sig om: CEUS. Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm (Akademiuddannelser, IDEA, HHC) Handelsskolen Sjælland Syd (Akademi og Business Center) Selandia. Center for Erhvervsrettet Uddannelse (Akademiuddannelser og Center for Organisationsudvikling) Roskilde Handelsskole (Erhvervsakademiet) Uddannelsescentret i Roskilde, Slagteriskolen (Erhvervsakademiet, Videncenter VIFFOS) EUC Lolland (IMMA). Køge Handelsskole (Medie og erhvervsakademiet) EUC Sjælland (Byggeteknisk Højskole) 16 Se Delprojekt 3 B s 11 og 12 29

30 Generelt om innovationstematikkerne i erhvervsakademierne - studerende der kan indgå med projekter, praktikophold (opgaveløsning) og hovedopgaveskrivning sammen med en eller flere virksomheder. Disse opgaveløsninger har meget ofte en udviklingsorienteret karakter, da studerende som regel skal trænes i at udvikle nyt, afprøve kendt viden i nye sammenhænge. Der er angivet ca. tal på antallet af potentielle studerende, hvilket ikke er det samme som at alle står klar til at indgå i et givent projekt. Mange studerende har egne ideer til deres hovedopgave. - Medarbejdere/konsulenter/undervisere, der arbejder med faglige temaer eller besidder kompetencer, der kan indgå som potentiel ressource i et platformprojekt. Disse kompetencer kan være af specifik faglig karakter, og derfor tilknyttet en undervisningssituation (f.eks. vindmølleteknologi, fødevareproduktudvikling, digital markedsføring). Eller det kan dreje sig om ledelses- og procesorienterede kompetencer, der kan indgå som sådanne i en innovationsproces. (F.eks. projektledelse, behovsafdækning af kvalifikationer, forandringsledelseskoncepter, netværksetablering og -drift). - Herunder angives også projekter med tydeligt innovationssigte. Mængden af projekter på skolerne generelt er ikke medtaget (der er mange, også på ungdomsuddannelserne, men de vurderes at være for svært tilgængelige og at have et fokus, der ligger for langt fra de virksomhedsrettede innovationsaktiviteter). - Egentlige kursusforløb og f.eks. valgfagsforløb, der har innovation som vigtigt element. Disse forløb kan omsættes til målrettede forløb for platforme hvis det skulle være relevant. Det kan tilføjes, at alle erhvervsskolers kursusafdelinger i skiftende omfang bedriver behovsafdækning og kompetenceafklaring i forhold til virksomheders (og enkeltpersoners) kompetencebehov. I platformsammenhæng kan disse kompetencer være relevante. 30

31 B: Kortlægningen af innovationskompetencer i CVU Syd. Kortlægningen og analysen i CVU Syd har fokuseret på aktiviteter og udviklingsprojekter i både grund-, efter- og videreuddannelser og deres mulighed for at indgå på forskellig vis i potentielle platforme. 1. Der er foretaget en indledende screening i alle CVU Syd s professionsuddannelser samt i efter- og videreuddannelsen. 17 Screening vedrørende CVU Syd er foretaget på baggrund af grunduddannelserne og fremhæver derved hvilke tematiske områder, som de syv professionsuddannelser arbejder med i Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster. Hvert uddannelsessted og professionsuddannelse er en decentral enhed med sin egen kultur, faglighed, innovationskompetence og relationer til praksisfelter. En professionsuddannelse er en grunduddannelse, der formidler en kerneydelse : Den er dermed etableret i et krydsfelt mellem at formidle kerneværdier og samtidig formidle nytænkning. For beskrivelse af de enkelte uddannelser og projekter henvises til databasen. Undersøgelsen er foretaget som en screening og skal derfor betragtes som en del af det innovative arbejde, der foregår i CVU Syd. En række temaer er blevet identificeret. Det drejer sig om: At etablere sammenhæng mellem læring, profession og praksis/teori. Nye kursus, lærings og evalueringsformer. Arbejde i og med netværk. Omsorg, krop og sundhed. Stresshåndtering, mentorordninger samt entrepreneurship samt interkulturelle og internationale samarbejdsformer. De syv grunduddannelser befinder sig i en fase, hvor innovation er ved at blive implementeret som en vigtig del af arbejdsmønsteret for den enkelte medarbejder og kollegiet ved at udvikle nye tiltag med eksterne samarbejdspartnere og videnopsamle erfaringer - på vej til at innovation bliver en styret kreativ proces. Fusionen mellem 17 Det drejer sig om: Bioanalytikeruddannelsen (Næstved) Ergoterapeutuddannelsen (Næstved) Fysioterapeutuddannelsen (Næstved) Læreruddannelsen (Vordingborg)Pædagoguddannelsen (Nykøbing Falster) Socialrådgiveruddannelsen (Nykøbing Falster) Sygeplejerskeuddannelsen (Næstved og Nykøbing Falster) Videncenter for Pædagogik Videncenter for Sundhed. 31

32 CVU Syd og CVU Sjælland til Professionshøjskolen Sjælland University College fra 1. januar 2008 bliver den vej, hvor det innovative mønster bliver udfoldet. C: Kortlægning af innovationsressourcerne i CVU Sjælland Dette projekt er gennemført kort før oprettelsen af den ny institution University College Sjælland. Derfor viser vore analyser også, at CVU Sjælland og CVU Syd har været to selvstændige institutioner med hver sin struktur og dermed hver sin del i denne afrapportering, da arbejdet blev igangsat kort før de to blev nedlagt og en ny samlet institution blev dannet. De viste innovationskompetencer vil dog ved projektets endelige afslutning være sammenlagt i den ny organisation, University College Sjælland. Denne screening vedrørende CVU Sjælland tager sit udgangspunkt i at fremhæve indenfor hvilke tematiske områder, hvor CVU Sjælland kan udbyde og har erfaringer med at arbejde innovativt og med innovative metoder sammen med professions- og praksisfelter. Screeningen har derfor efter- og videreuddannelse samt udvikling som sit fokus til forskel fra de enkelte uddannelsessteder og grunduddannelserne. Dette valg er foretaget på baggrund af CVU Sjællands struktur, hvor efter- og videreuddannelse samt udvikling var placeret i en central enhed. Screening og analyse har vist, at CVU Sjælland har tre kompetente og strategisk udviklede temaer, hvor der er innovativ praksis og erfaring at dele og sprede. Disse er: 1. Sammenhæng mellem udvikling og uddannelse, 2. Udvikling fra lov over implementering til ny praksis 3. Partnerskaber som samarbejds- metode. Se delrapportens s. 7 og 8. CVU Sjællands del af databasen viser, at innovation er en integreret del af de aktiviteter, der er i udbud og udvikling i institutionens samarbejde med sin omverden. Innovationerne foregår som oftest som proces- og som produktinnovation og knap så ofte som organisationsinnovation, og næsten aldrig som markedsføringsinnovation. Den viser også, at innovation ofte er indlejret i projekter med et andet sigte, og som sådan virker som en sidegevinst, som ikke altid er en formuleret eller integreret del 32

Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling. Triple - helix Region Sjælland

Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling. Triple - helix Region Sjælland Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling Delprojekt II Innovation og vidensudvikling i virksomhederne Triple - helix Region Sjælland Innovation Lars Fuglsang, Povl A. Hansen Göran Serin

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling. Triple - helix Region Sjælland

Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling. Triple - helix Region Sjælland Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling Delprojekt 3 B Kortlægning af de professions- og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioners mulighed for at indgå i innovationssamarbejde i Region

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling. Triple - helix Region Sjælland

Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling. Triple - helix Region Sjælland Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling Delrapport 3 A: Forskningsinstitutioner i Region Sjælland og deres samarbejde med erhvervsvirksomheder Triple - helix Region Sjælland Innovation

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet.

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet. 1. SIMACs videnstrategi 2016-2017. SIMAC uddanner til Danmarks maritime sektor og befinder sig i et regionalt område med en lang og stærk tradition for rederivirksomhed og skibsbygning. SIMAC har som maritim

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesbarometer. Erhvervsstatistik og andre figurer.

Erhvervs- og beskæftigelsesbarometer. Erhvervsstatistik og andre figurer. Erhvervs- og beskæftigelsesbarometer Erhvervsstatistik og andre figurer. Vækstforum Sjælland maj 009 Der præsenteres i denne publikation nogle eksempler indenfor udvalgte data, som giver en indikation

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere