ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Administrationen: Afbud: Ryno Scheil, Steen Pedersen, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Palle Nielsen, Majbrit Jørming, Finn Sørensen, Carsten Petersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Emilce Nielsen, Ole Juel Larsen, Lenny Dueholm, Michael Kristensen Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Anne Schiøler Åben del Sag 8317 Godkendelse af referat Sag 8318 Revisionsprotokol Sag 8319 De før mødet udsendte skrivelser Sag 8320 Udlejningsforhold Sag 8321 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 8322 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8323 Forslag til ændring af vedtægter bestyrelsens sammensætning Sag 8324 Budget for selskabet 2014/2015 administrationsbidrag Sag 8325 Selskabets beretning Sag 8326 Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 17. marts 2014 Sag 8327 Repræsentantskabsmøde den 17. marts 2014 Sag 8328 Mission, Visioner og Værdier Sag 8329 A/S Bolind-Handel generalforsamling 2014 Sag 8330 Beboerklagenævnet udpegning af nævnsmedlemmer Sag 8331 Orientering fra administrationen Sag 8332 Kredsudvalget Sag 8333 Fritidsudvalget Sag 8334 BL-cirkulærer Sag 8335 Eventuelt Sag 8336 Næste møde Sag 8337 Øvrige datoer Lukket del Sag 8338 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 8317 Godkendelse af referat B-sag Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 19. december 2013 er udsendt den 20. december Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 21. februar 2013 vedrørende regnskabet for 2011/12, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 21. februar De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret den 19. december 2013 * Kopi af brev dateret den 19. december 2013 til afdelingsbestyrelserne vedrørende afdelingsbestyrelseskonferencen den 18. januar * Høje Gladsaxe Bladet nr. 12 december 2013 Udsendt den 9. januar 2014 * Kopi af brev fra Gladsaxe Kommune dateret den 19. december 2013 vedrørende Byrådets udpegning af medlemmer til ABG * Kopi af velkomstbrev til Emilce Nielsen dateret den 7. januar 2014 * Kopi af velkomstbrev til Lenny Dueholm dateret den 7. januar

3 8320 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for december 2013 er udsendt den 9. januar b. Oversigt indflytninger 2013 E-sag Oversigt over indflytninger 2013 er udsendt den 9. januar Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål B-sag Ingen sager til behandling Støtte til visse boligafdelinger B-sag Ingen sager til behandling. 3

4 8323 Forslag til ændring af vedtægter bestyrelsens sammensætning B-sag Med henvisning til Gladsaxe Kommunes Byråds udpegning af medlemmer til Organisationsbestyrelsen samt dialog herom før Organisationsbestyrelsens møde den 19. december 2013, stiller formanden forslag om, at der ikke længere skal være 3 medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd. Årsagen hertil er, at den oprindelige tanke med de kommunalt udpegede var, at de havde tilknytning til Byrådet, hvilket er blevet mindre ved de sidste udpegninger. Tilknytningen til Byrådet varetages nu af fællesmøderne med Gladsaxe Kommune, samt af den nyindførte Styringsdialog. Godkendes forslaget, skal det afklares, om de 3 ledige pladser skal erstattes af 1 eller 3 beboervalgte medlemmer. Ændringer skal godkendes på det kommende Repræsentantskabsmøde den 17. marts Efter en dialog i Organisationsbestyrelsen blev forslaget godkendt til forelæggelse på Repræsentantskabsmødet den 17. marts Hvis forslaget om at der ikke længere skal være 3 medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd vedtages af Repræsentantskabsmødet, besluttede Organisationsbestyrelsen, at det er op til Repræsentantskabsmødet, at afgøre om det skal erstattes af 1 eller 3 beboervalgte medlemmer. Ifølge vedtægterne kan vedtægtsændringer kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er fremmødt. Hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne ikke er mødt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for, skal der indkaldes til et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde. For at fremme processen indkaldes der til ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i umiddelbar forlængelse af det ordinære Repræsentantskabsmøde Budget for selskabet 2014/2015 administrationsbidrag Udkast af 16. januar 2014 til budget for selskabet 2014/15 udsendtes med dagsordenen. a. Afdelingernes bidrag til arbejdskapital B-sag Bidragene til arbejdskapitalen kan højst udgøre 155 kr. pr. lejemålsenhed indtil Arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør kr. pr. lejemålsenhed. Maksimum for Arbejdskapital udgør for selskabet (4.829 boligenheder) herefter kr. Pr. 30. september 2013 udgjorde selskabets arbejdskapital kr. Det indstilles, at afdelingernes bidrag til henlæggelse til arbejdskapitalen fortsat fastsættes til 100 kr. pr. lejemålsenhed. Godkendt. 4

5 b. Fastsættelse af administrationsbidrag og godkendelse af budget 2014/15 B-sag Det fremsendte forslag til budget 2014/15 udviser et administrationsbidrag på kr. pr. lejemål en nedsættelse på 48 kr. pr. lejemål svarende til 1,32 % og ca kr.. Der er dog i budgettet regnet med nye tiltag bl.a. en ad hoc specialist ansættelse (i alt ca kr.) samt kontorelev (i alt ca kr. pr. år), samlet kr kr. pr. år svarende til 148 kr. pr. lejemål, og ca. 4 % som budgettet yderligere kunne have været nedsat med. Hvis disse nye tiltag ikke gennemføres, vil nedsættelsen samlet være på ca kr., svarende til ca. 5,3 %, og administrationsbedraget ville være på kr. pr. lejemål. Årsagen til denne mulige besparelse skyldes hovedsageligt ansættelsesforhold, hvor der ikke budgetteres med forretningsfører for Fællesdriften af Høje Gladsaxe samt 2 administrative medarbejdere. De store besparelser på kontoradministration i regnskab 2012/13 er til dels indarbejdet i budget 2013/14, hvorfor der kun er mindre besparelser herpå i budget 2014/15. Det øvrige budget 2014/15 er baseret på det hidtidige aktivitetsniveau, fremskrevet med forventede generelle prisstigninger mv. herunder afskrivning af inventar, telefonanlæg, EDB og driftsmidler efter hidtil vedtagne investerings- og afskrivningsmæssige niveau samt tillige under hensyntagen til den aktuelle driftsmæssige situation. Det skal besluttes, hvilket budgetforslag der skal være gældende, om det er det fremsendte budgetforslag 2014/15 med et administrationsbidrag på kr. svarende til en nedsættelse på 48 kr. pr. lejemål og 1,32 % ca kr. eller om de nye tiltage ikke skal indarbejdes med deraf følgende yderligere nedsættelse. Det kan også besluttes, at administrationsbidraget fortsætter uændret, hvorved de nye tiltag forhøjes med kr. Organisationsbestyrelsen besluttede, at administrationsbidraget fortsætter uændret, således at administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemålsenhed Selskabets beretning E-sag Følgende delafsnit er udsendt til bestyrelsen den 9. januar 2014: * Boligpolitik * Styringsdialog * Mission, Visioner og Værdier * Byggesager * Høje Gladsaxe Helhedsplan og fleksibel udlejningsaftale * Energi og Miljø * Administrativ udvikling af serviceydelser * Personalesager 5

6 Med dagsordenen udsendtes: * Forord * De større renoveringssager * Bestyrelsen og udvalgene * Selskabets regnskab 2012/13 Der resterer herefter selve regnskabet samt statistiksider, der for begge deles vedkommende indarbejdes administrativt. En samlet beretning kan således gennemgås på bestyrelsesmødet den 23. januar 2014, hvor bestyrelsens eventuelle bemærkninger ønskes Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 17. marts 2014 E-sag Jf. beslutning på Organisationsbestyrelsens møde den 19. december 2013 om at arbejde videre med forestillingen Beretning fra en boligblok har Jesper Loose Smith taget kontakt til teatergruppen, for at afklarer, om det er muligt. Status herom på mødet. Det har efterfølgende vist sig ikke at være muligt. Der var herefter en dialog herom, hvor der var enighed om at Jesper Loose Smith arbejder videre med at finde et kulturelt indslag. 6

7 8327 Repræsentantskabsmøde den 17. marts 2014 Repræsentantskabsmøde for 2014 afholdes mandag den 17. marts 2014 på Grønnemose Skole i Festsalen og med udsendelse af indkaldelse til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem senest 4 uger før, hvilket ekspeditionsmæssigt sker torsdag den 30. januar a. Følgeskrivelse, dagsorden, forretningsorden m.v. E-sag 1. Følgeskrivelse af 30. januar 2014 til repræsentantskabsmedlemmerne om indkaldelse til ordinært Repræsentantskabsmøde den 17. marts Udkast udsendtes med dagsordenen. 2. Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 17. marts Udkast udsendtes med dagsordenen. 3. Forslag til Forretningsorden dateret den 30. januar Bestyrelsens beretning samt årsregnskab for 2012/ Revisionsprotokol 2012/ Budget for selskabet 2014/ Beretning fra udvalg. Af anførte punkter udsendes 1, 2, og 3 torsdag den 30. januar 2014 mens øvrige udsendes den 27. februar Til efterretning (se tillige pkt. c 2). Oplæg til arrangementets afvikling i henhold til vedtagelse herom indarbejdes i indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet. Beretning udsendes den 27. februar

8 b. Dagsorden B-sag I henhold til vedtægternes 5, stk. 1, skal dagsordenen for det ordinære Repræsentantskabsmøde omfatte følgende punkter: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det seneste forløbne år 5. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 6. Beretning fra udvalg 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 8. Valg til udvalg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10. Valg af revisor 11. Eventuelt I overensstemmelse hermed får dagsordenen for Repræsentantskabsmødet den 17. marts 2014 herefter følgende udformning: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2012/ Endelig godkendelse af årsregnskab for 2012/2013 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for selskabet for 2014/2015 Regnskab 2012/2013 for selskabet indgår i let sammentrængt form i den udsendte beretning. Det fulde regnskab for selskabet og dets afdelinger foreligger på selskabets kontor til gennemsyn 6. Beretning fra udvalg a. Kredsudvalg b. Fritidsudvalg 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til Fritidsudvalg a. Valg af 2 medlemmer for 2 år På valg er Palle Nielsen og Hans-Jørgen Jørgensen begge modtager genvalg b. Valg af 3 suppleanter 9. Valg til Kredsudvalg a. 6 kredsdelegerede for 2 år På valg er Mogens Rysgaard, Finn Sørensen, John Bjarnø Petersen, Karin Petersen alle modtager genvalg. Herudover valg af 2 vakante b. Valg af 4 suppleanter for 2 år 10. Valg til Organisationsbestyrelsen a. Valg af 5 medlemmer På valg er Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Carsten Petersen, Finn Sørensen alle modtager genvalg b. Valg af 4 suppleanter 11. Valg af revisor 12. Eventuelt Godkendt. 8

9 c. Ad de enkelte dagsordenspunkter 1. Valg af 2 dirigenter (pkt. 2 på dagsordenen) B-sag Der var en dialog om nødvendigheden af at have 2 dirigenter. Det besluttedes, at gennemfører Repræsentantskabsmødet med 1 dirigent og tidligere bestyrelsesmedlem Erik Andersen forespørges herom. Herudover skal der arbejdes på at finde en mulig afløser. Der afholdes dirigentformøde primo marts Forretningsorden (pkt. 3 på dagsordenen) B-sag Udkast til Forretningsorden dateret den 30. januar 2014 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen. Godkendt med ændring om at Repræsentantskabsmødet gennemføres med 1 dirigent. 3. Bestyrelsens beretning (pkt. 4 på dagsordenen) E-sag Der henvises til nærværende dagsordens pkt Årsregnskab for 2012/2013 mv. (pkt. 5 på dagsordenen) E-sag Afdelingsregnskaberne behandles på afdelingsmøderne i januar og februar måned 2014 eller af afdelingsbestyrelserne. Bestyrelsens behandling sker på møde den 20. februar Herudover behandles selskabets regnskab 2012/2013 ligeledes på samme møde, til videre forelæggelse til godkendelse på Repræsentantskabsmødet den 17. marts

10 Afdelingsregnskaberne skal ikke behandles på Repræsentantskabsmødet den 17. marts 2014 jf. vedtagelse herom på repræsentantskabsmødet den 21. april Budget for selskabet 2014/2015 der henvises til nærværende dagsordens pkt Budget for selskabet forelægges Repræsentantskabsmødet til orientering. 5. Valg af Fritidsudvalget (pkt. 9 på dagsordenen) E-sag I henhold til udvalgets kommissorium består udvalget af 7 medlemmer samt 3 suppleanter valgt således: Udvalgsmedlemmer Suppleanter Valgt af Repræsentantskabet 4 2 Bestyrelsen Udvalgets nuværende sammensætning er: Valgt af Repræsentantskabet: Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2014 Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2014 Bent Johansen Lyngparken 2 frem til 2015 Claus Rydstrøm Torveparken frem til 2015 Udpeget af bestyrelsen: Per Helligkilde Lyngparken 1 Karin Månsson Stationsparken 1 Vakant Suppleanter: Mette Petersen Mølleparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) Torben Jensen Lyngparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) Kristine Lytje Skoleparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) 10

11 På valg er således: Palle Nielsen og Hans-Jørgen Jørgensen Herudover skal der foretages valg af suppleanter. Til efterretning med bemærkning om at Palle Nielsen og Hans-Jørgen Jørgensen begge modtager genvalg samt at formanden for Fritidsudvalget Palle Nielsen følger på de øvrige valg. 6. Valg til Kredsudvalget (pkt. 10 på dagsordenen) E-sag Kredsudvalgets sammensætning og valg er efter overgang til valg efter BL s seneste vedtægter således: Kredsdelegerede Suppleant Lige år Ulige år Lige år Ulige år På Repræsentantskabsmødet vælges fra bestyrelsen udpeges Valgperioden er 2 år. På Repræsentantskabsmødet i 2012 og 2013 foretoges valg således: Kredsdelegerede Valgt af Repræsentantskabet: Mogens Rysgaard Stationsparken 1 frem til 2014 Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2014 John Bjarnø Petersen Pileparken 3 frem til 2014 Karin Petersen Stationsparken 1 frem til 2014 Vakant - frem til 2014 Vakant - frem til 2014 Kim Hansen Kongshvileparken frem til 2015 Hans Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2015 Henry Simonsen Torveparken frem til 2015 Aase Schack Torveparken frem til 2015 Pernille Mogensen Højgårdsparken frem til

12 Udpeget af bestyrelsen: Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2014 Ole Juul Larsen (kommunalt udpeget) frem til 2014 Steen Pedersen Torveparken frem til 2014 Henning Juul Hovmand Administrationen frem til 2014 Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2015 Majbrit Jørming Stengårdsparken frem til 2015 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til 2015 Jesper Loose Smith Administrationen frem til 2015 Christian Jensen Ejendomsfunktionærerne frem til 2015 Suppleanter Valgt af Repræsentantskabet: Vakant - frem til 2014 Vakant - frem til 2014 Vakant - frem til 2014 Vakant - frem til 2014 Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2015 Helle Gyldaa Højgårdsparken frem til 2015 Vakant - frem til 2015 Vakant - frem til 2015 Udpeget af bestyrelsen: Nora Olsen Stengårdsparken frem til 2014 Magnus Petersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2015 På Repræsentantskabsmødet den 17. marts 2014 skal således foretages valg af: 6 kredsdelegerede (frem til 2016) 4 suppleanter (frem til 2016) Øvrig udpegning m.v. foretages efterfølgende af bestyrelsen. Til efterretning med bemærkning om at Mogens Rysgaard, Finn Sørensen, John Bjarnø Petersen og Karin Petersen modtager genvalg samt at Kredsudvalgets sekretariat følger op på øvrige valg. 12

13 7. Valg til Organisationsbestyrelsen (pkt. 11 på dagsordenen) E-sag Der skal vælges 5 medlemmer til Organisationsbestyrelsen. På valg er Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Carsten Petersen, Finn Sørensen. Endvidere skal der vælges 4 suppleanter. Til efterretning med bekræftelse fra Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Carsten Petersen og Finn Sørensen om at alle modtager genvalg. 8. Valg af revisor (pkt. 12 på dagsordenen) B-sag Som revisor for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe indstilles Revisionsinstituttet A/S til genvalg til videre afgørelse på Repræsentantskabsmøde den 17. marts Indstillingen fulgtes Mission, Visioner og Værdier E-sag På Organisationsbestyrelsens møde den 19. december 2013 blev der foretaget en opfølgning på bestyrelsesseminariet om Mission, Visioner og Værdier. Jesper Loose Smith har arbejdet videre med de tilretninger, som der fremkom på mødet. Som opfølgning herpå udsendtes tilrettet materiale med dagsordenen. Endvidere har Jesper Loose Smith afholdt møde med konsulenten for at opstarte arbejdet med strategikort og handlingsplaner. 13

14 8329 A/S Bolind-Handel generalforsamling 2014 E-sag Ved mail af 23. december 2013 (udsendt med dagsordenen) indkaldes til generalforsamling torsdag den 22. maj 2014, kl i 3F s forbundshus, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Ingen deltagelse da der afholdes møde i Organisationsbestyrelsen på dette tidspunkt Beboerklagenævnet udpegning af nævnsmedlemmer E-sag Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg har på deres møde den 7. januar 2014 indstillet Ryno Scheil som udlejerrepræsentant med Annie Aarestrup som stedfortræder i Beboerklagenævnet. Kopi af Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalgs referat af 7. januar 2014 vedrørende indstillingen udsendtes med dagsordenen. Funktionsperioden er 1. januar december Orientering fra administrationen a. Energimærker udbud O-sag Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er ved at forny energimærkerne for alle vores boligafdelinger. Som udgangspunkt udarbejdes der ét energimærke pr. boligafdeling. Energimærkningsordningen udspringer af den gamle energiledelsesordning (ELO), der blev til energimærkningsordningen (EMO). Energimærkning er et lovkrav. 14

15 Vi har følgende terminer for udarbejdelse af energimærkerne. Vi har i december 2013 været i begrænset udbud, hvor vi på Udbud.dk har haft en annonce. 23 firmaer anmodede om at blive prækvalificerede, og 6 firmaer blev udpeget til at afgive tilbud ved licitation. Sagen har følgende terminer: Licitation/tilbudsfrist mandag den 27. januar 2014 kl Kontrakt onsdag den 29. januar 2014 Frist energimærker for 1. prioritet (9 boligafdelinger, 1301 boliger) den 25. feb Frist energimærker for 2. prioritet (12 boligafdelinger, 864 boliger) den 25. marts 2014 Frist for energimærker 3. prioritet (18 boligafdelinger, 2052 boliger) den 20. maj 2014 Energimærkerne vil blive anvendt i dialogen med afdelingsbestyrelserne omkring energitiltag, og de vil blive lagt på selskabets hjemmeside ud for hver boligafdeling, således at beboerne også kan drage nytte af dem. Energimærkerne vil endvidere indgå i vores screeninger over ejendomme, der i fremtiden skal energirenoveres. b. Status på ny hjemmeside og SMS-service O-sag Der blev på mødet givet en kort orientering om status på udviklingen af den nye hjemmeside. Der henvises endvidere til gennemgangen på afdelingsbestyrelseskonferencen den 18. januar SMS-service til beboerne har været testet i nogle boligafdelinger jf. udsendte artikel fra Boligbladet juni Der arbejdes på at få dette indført i alle afdelinger. Der var en dialog om hvorledes beboerdemokratiet eventuelt skal anvende dette. Der udsendes en nærmere orientering herom til afdelingsbestyrelserne herunder at selskabet betaler den første sms-service vedrørende orientering om det kommende afdelingsmøde i april og maj

16 c. Huslejeindbetalingskort O-sag På mødet blev der udleveret en skrivelse vedrørende udsendelse af 3 måneders huslejeindbetalingskort, som udsendes for sidste gang i januar måned Fremover udsendes der huslejeindbetalingskort hver måned. Årsagen hertil er, at Udbetaling Danmark udbetaler boligsikring og boligydelse, som skal modregnes via huslejeopkrævningen Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 21. november Referat herfra er udsendt med dagsordenen. Næste ordinære møde i udvalget afholdes den 27. februar b. Afdelingsbestyrelseskonference 18. januar 2014 kompetence/roller E-sag Der var på mødet en tilbagemelding om afdelingsbestyrelseskonferencens forløb. Tilbagemeldingerne var meget positive og udmeldingen om at det gerne skulle afholdes hvert år, skal der arbejdes videre med. 16

17 c. Weekendkonference i 9. kreds på LO-skolen O-sag Der afholdes weekendkonference på LO-skolen fra lørdag den 8. til søndag den 9. marts Indbydelse, program samt tilmeldingsblanket blev udleveret på mødet, og er tillige udsendt til Kredsudvalget. d. Valg til BL s 9. kreds O-sag Informationsbrev om valg til BL s 9. kreds udsendtes med dagsordenen til orientering. Informationsbrevet er tillige fremsendt til Kredsudvalget for deres afklaring omkring opstilling. Til efterretning med bemærkning om at Kredsudvalget på deres møde den 27. februar 2014 foretager afklaring omkring opstilling Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 4. januar Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste møde i udvalget afholdes den 20. januar

18 8334 BL- cirkulærer E-sag Ikke udsendt * BL informerer nr. 56 af den 16. december 2013 vedrørende Medlemskontingent 2014 * BL informerer nr. 57 af den 19. december 2013 vedrørende Aftrapning af rentesikring 2014 * BL informerer nr. 58 af den 19. december 2013 vedrørende Råderetsbeløb - regulering af satserne * BL informerer nr. 01 af den 6. januar 2014 vedrørende Oversigt over udsendte BL informerer i 2013 * BL informerer nr. 02 af den 14. januar 2014 vedrørende Bekendtgørelser om drift og sideaktiviteter 8335 Eventuelt O-sag Der var igen en kort dialog om konsekvenserne af den nye kontanthjælps- og sygedagpengereform om indvirkningerne for beboerne og deres evne til at betale husleje. Det aftaltes, at der skal ske en opfølgning for at se om det giver en ændring i restancestørrelsen. Flemming Larsen orienterede kort om status på Høje Gladsaxes betonrenovering af nordfacaden. Emilce Nielsen spurgte til antennebidrag og ny lovgivning, hvilket der var en kort dialog om. Emilce Nielsen spurgte til fjernvarmeudbygningen i Gladsaxe Kommune, hvilket der var en kort dialog om. 18

19 8336 Næste møde O-sag a. Ordinært bestyrelsesmøde Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 20. februar Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 23. januar 2014 er udsendt den 16. januar * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2014 udsendes den 30. januar 2014 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 6. februar * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 7. februar

20 Lukket del 8338 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 20

21 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken Helhedsplan x x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x Fjernvarme E.ON sagen Energiaftale x x Skoleparken 1 Triumfvej 47 Byggeregnskab x x x Buddingeparken Byggeregnskab x x x 21

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. december 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 25. marts 2015 JLS/gj Referat fra Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 (beslutningsreferat) Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. marts

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7 Boligselskabet Rosenvænget Endelig indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Domea, den 16. november Side 1 af 9

Domea, den 16. november Side 1 af 9 Boligselskabet Alliken Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 18.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som starter kl. 10.00 på Plejecenter Alparken 34, kld.,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 15.30 i Fælleshuset, Albuen, Nr. Åby Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabet BSB Nordfyn Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 15. september 2014 kl. 17.30 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Udsendt den 13. november Side 1 af 7

Udsendt den 13. november Side 1 af 7 Halsnæs Ny Boligselskab Endelig indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 23. november 2015 kl. 18.00 I fælleslokalet beliggende Vognmandsgade 16, kld., 3300 Frederiksværk Dagsorden Side 1

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 16.30 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Udsendt den 11. marts Side 1 af 6

Udsendt den 11. marts Side 1 af 6 Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. marts 2014 kl. 17.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side 1 Valg af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere