ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Ryno Scheil, Steen Pedersen, Mogens Rysgaard, Palle Nielsen, Majbrit Jørming, Finn Sørensen, Carsten Petersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Alice Christiansen, Anne Schiøler Administrationen: Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Afbud: Michael Kristensen, Flemming Larsen Åben del Sag 8364 Godkendelse af referat Sag 8365 Revisionsprotokol Sag 8366 De før mødet udsendte skrivelser Sag 8367 Udlejningsforhold Sag 8368 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 8369 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8370 Ændring af vedtægter bestyrelsens sammensætning Sag 8371 Repræsentantskabsmøde den 17. marts 2014 Sag 8372 Evaluering af Repræsentantskabsmødets forløb Sag 8373 Orientering fra administrationen Sag 8374 Kredsudvalget Sag 8375 Fritidsudvalget Sag 8376 BL-cirkulærer Sag 8377 Eventuelt Sag 8378 Næste møde Sag 8379 Øvrige datoer Lukket del Sag 8380 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 8364 Godkendelse af referater B-sag a. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 20. februar 2014 er udsendt den 27. februar Godkendt. b. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 17. marts 2014 er udsendt den 20. marts Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 20. februar 2014 vedrørende regnskabet for 2012/13, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar Revisionsprotokollat af 20. februar 2014 siderne knyttet til byggeregnskab for afdeling 17 Skoleparken 1 (Triumfvej 47) er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar

3 8366 De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udsendt den 27. februar 2014 * Høje Gladsaxe Bladet 1/2 januar/februar 2014 Udsendt den 6. marts 2014 * Boligbladet marts 2014 * Oversigt budgetmøder 2014 * Funktionærklubbens invitation til den årlige bowlingturnering 8367 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for februar 2014 er udsendt den 6. marts Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål a. BEKEY digitalt nøglesystem E-sag Gladsaxe Kommune ønsker at lette sin adgang til de borgere, som kommunen udfører service for i hjemmet. Det kan f.eks. være adgang for hjemmeplejen. Hvis der er dørkaldeanlæg (dørtelefon) ved opgangen medfører det, at plejepersonalet skal have nøgle til opgangen, der skal være nøgleboks i muren med nøgle til opgangen, eller at borgeren skal lukke plejepersonalet ind ved dørkaldeanlægget. Ved montering af en lille printplade i dørkaldeanlægget kan der skabes adgang til opgangen ved f.eks. en smartphone. Det fungerer ved, at relevant plejepersonale får en digital nøgle, der så virker til dørkaldeanlægget i et bestemt tidsrum på døgnet. Èn digital nøgle virker kun til den smartphone, den er tildelt. Gladsaxe Kommune har for en 4-årig periode lavet kontrakt med firmaet BEKEY A/S om et system for adgang til opgangene, og man anmoder nu boligselskaberne om at lave 3

4 aftale med BEKEY for levering, montering og drift af adgangssystemet. Gladsaxe Kommune anmoder derfor Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe om at indgå aftale med BEKEY, hvor vi har dørkaldeanlæg. Det er BEKEY der betaler, ejer, driver og vedligeholder systemet. BEKEY-systemet ændrer ikke på, at der er den almindelige adgang til opgangen ved nøgle eller dørkaldeanlæg. BEKEY har på forhånd solgt adgange til: * Gladsaxe Kommune * FK Distribution (leverer reklamer) BEKEY kan sælge adgange til andre firmaer og myndigheder, der kan være relevante for adgange. Her tænkes på post, reklamer, Aarstiderne.dk o.s.v., men fremadrettede adgange sker kun med boligselskabets forudgående godkendelse, og her vil vi eller BEKEY naturligvis løbende høre boligafdelingerne. Der sælges ikke adgange til organisationer med politiske eller religiøse budskaber omdelt via opgangen ud over hvad der almindeligvis er i reklamestakken. Boligselskabets drift har mulighed for at abonnere på adgang via BEKEY til f.eks. håndværkere til en reduceret pris, men jf. BEKEY fungerer dette ikke optimalt p.t. Ved driftsforstyrrelser i dørkaldeanlægget eller el-slutblikket ved hoveddøren kan ansvaret ligge hos vores drift eller hos BEKEY. Vores beboere vil ofte være de første til at opleve driftsforstyrrelser, og er der tvivl om ansvaret skal afklaring og udbedring udføres i samråd med BEKEY. Aftalen er ikke gjort tidsbegrænset, men der er gensidigt en måneds opsigelse på kontrakten på BEKEY-systemet. Senest om 4 år bør kontrakten genovervejes, når Gladsaxe Kommune skal forny sin kontrakt om et adgangssystem. De umiddelbare fordele er følgende: * Bedre service af vores berørte beboere * Mulighed for med tiden selv at indgå abonnement med BEKEY og lette adgangen til op-gangene for vores samarbejdsparter. * Færre fysiske nøgler i omløb Ulemper: * Det er nyt og vi mangler driftserfaring. Systemet har dog kørt i ét af boligselskaberne i Høje Gladsaxe i 2 år uden problemer. * Ved driftsforstyrrelser kan ansvar ligge flere steder. Herudover bemærkes: * Forventet at være omkostningsneutralt * Samarbejdet kan opsiges med 1 måneds varsel gældende ved udløb af måneden, hvis forudsætningerne ikke opnås. * Det kan virke kontroversielt, at en leverandør uden udgifter skal bruge vores ejendom for at tjene penge på tredjemand Til efterretning med bemærkning om, at det er den enkelte afdelingsbestyrelse som individuelt indgår aftale med BEKEY. 4

5 b. Tinghøjparken ansøgning om låneoptagelse B-sag Under forudsætning af godkendelse på det ordinære afdelingsmøde, som afholdes den 28. april 2014 og for at fremme processen ønskes godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af vinduer på sydsiden, sikring af altandøre i stueplan samt etablering af ventilation gennem stuevæg i alle lejemål. De samlede udgifter budgetteres til kr. finansieret med i trækningsret, kr. realkreditlån og kr. egen midler (henlæggelser). Ydelse på realkreditlån på kr. med en løbetid på 30 år udgør en huslejeforhøjelse på 108 kr. pr. md. pr. bolig (for en bolig på 76,5 m2) svarende til en huslejeforhøjelse på 2,35 %. Det indstilles, at tilladelse til låneoptagelse som anført meddeles. Godkendt. c. Højgårdsparken ansøgning om låneoptagelse B-sag På et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. september 2011 vedtog beboerne konvertering til fjernvarme samt nyt 2-strenget varmesystem. De samlede udgifter budgetteres til kr. finansieret med kr. trækningsret, kr. realkreditlån og egne midler (henlæggelser). Ydelse på realkreditlån på kr. med en løbetid på 20 år udgør en huslejeforhøjelse på 725 kr. pr. md. pr. bolig (for en bolig på 91,1 m2) svarende til en huslejeforhøjelse på 13,63 %. En forventet varmebesparelse på 795 kr. pr. bolig pr. md. Det indstilles, at tilladelse til låneoptagelse som anført meddeles. Godkendt Støtte til visse boligafdelinger B-sag Ingen sager til behandling. 5

6 8370 Ændring af vedtægter bestyrelsens sammensætning B-sag På det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde den 17. marts 2014 besluttede Repræsentantskabet, at Gladsaxe Byråd ikke længere skal udpege 3 medlemmer til Organisationsbestyrelsen jf. 10 samt at de 3 udpegede Byrådsmedlemmer erstattes med 1 beboervalgt medlem. Selskabets vedtægter 10 ændres i den forbindelse til følgende: Bestyrelsen består af 13 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 11 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejer og disse myndige husstandsmedlemmer. Herudover vælges 2 medlemmer af de ansatte i selskabet. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges suppleanter for disse. Stk. 5 Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår 6 medlemmer i lige år og 5 medlemmer i ulige år. Formand og næstformand vælges hvert år af bestyrelsen. På det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde blev det besluttet, at den nyvalgte bestyrelsespost besættes af 1. suppleanten. Alice Christiansen, som blev valgt som 1. suppleant på det ordinære Repræsentantskabsmøde, indtræder således i Organisationsbestyrelsen. Godkendt Repræsentantskabsmøde den 17. marts 2014 a. Bestyrelsens sammensætning B-sag På Repræsentantskabsmødet den 17. marts 2014 genvalgtes Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Carsten Petersen og Finn Sørensen På det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde valgtes Alice Christiansen. 6

7 Organisationsbestyrelsen består herefter af: Ryno Scheil Steen Pedersen Mogens Rysgaard Carsten Petersen Flemming Larsen Finn Sørensen Erik Bengtsson Majbrit Jørming Palle Nielsen Lars Ulrik Hansen Alice Christiansen Anne Schiøler Michael Kristensen Valgt af de ansatte i administrationen Valgt af ejendomsfunktionærerne På Repræsentantskabsmødet den 21. april 1997 vedtoges, at valg af bestyrelsesformand og næstformand sker af bestyrelsen, dvs. bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Der skal således på mødet ske valg af formand og næstformand for bestyrelsen. Ryno Scheil genvalgtes uden modkandidat til formand for bestyrelsen. Endvidere genvalgtes Steen Pedersen ligeledes uden modkandidat som næstformand til bestyrelsen. Organisationsbestyrelsens sammensætning er herefter: Ryno Scheil (formand) Steen Pedersen (næstformand) Mogens Rysgaard Carsten Petersen Flemming Larsen Finn Sørensen Erik Bengtsson Majbrit Jørming Palle Nielsen Lars Ulrik Hansen Alice Christiansen Anne Schiøler Valgt af de ansatte i administrationen Michael Kristensen Valgt af ejendomsfunktionærerne b. Dagsordenens pkt. 4 bestyrelsens beretning 2012/13 E-sag Såvel bestyrelsens skriftlige som mundtlige beretning 2012/13 godkendtes enstemmigt. 7

8 c. Dagsordenens pkt. 7 indkomne forslag E-sag Der var ingen forslag fra afdelingsbestyrelserne. Fra Organisationsbestyrelsen forelå følgende forslag: 1. Ændring af 10 til Organisationsbestyrelsen udpeges 3 medlemmer af Gladsaxe Byråd skal ikke længere være gældende. 2. Hvis forslaget vedtages, skal Repræsentantskabet beslutte enten a. om de 3 udpegede Byrådsmedlemmer skal erstattes med 1 beboervalgt medlem eller b. om de 3 udpegede Byrådsmedlemmer skal erstattes med 3 beboervalgte medlemmer Ifølge vedtægterne kan vedtægtsændringer kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er fremmødt. Hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne ikke er mødt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for, skal der indkaldes til et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde. Fremmødt var 106 repræsentanter ud af 169 noterede der manglede således 7 stemmer for at forslaget kunne vedtages på det ordinære Repræsentantskabsmøde. For at konstatere at 2/3 af de fremmødte stemte for, var der herefter en skriftlig afstemning om ændring af 10, om hvorvidt Gladsaxe Byråd skal udpege 3 medlemmer til Organisationsbestyrelsen eller ej. For forslaget stemte Imod forslaget stemte 99 personer 5 personer Forslaget om at Gladsaxe Byråd ikke længere skal udpege 3 medlemmer til Organisationsbestyrelsen godkendtes hermed, hvorfor der i tilslutning af det ordinære Repræsentantskabsmøde indkaldtes til ekstraordinært Repræsentantskabsmøde. Dagsorden hertil var udsendt den 27. februar

9 e. Dagsordenens pkt. 8 Valg til Fritidsudvalget B-sag I henhold til udvalgets kommissorium består udvalget af 7 medlemmer samt 3 suppleanter valgt således: Udvalgsmedlemmer Suppleanter 4 2(3) Bestyrelsen (4) Som medlem af Fritidsudvalget valgt af Repræsentantskabet 2014 valgtes: Palle Nielsen Skoleparken 1 2 år (genvalg) Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken 2 år (genvalg) Endvidere valgtes som suppleanter (1-årig): Mette Petersen Mølleparken 1 Torben Jensen Lyngparken 1 Kristine Lytje Skoleparken 1 Fra bestyrelsen er tidligere udpeget: Per Helligkilde Lyngparken 1 Vakant Vakant Til mødet skal foretages udpegning af 3 udvalgsmedlemmer. Formanden for Fritidsudvalget Palle Nielsen opfordres til at undersøge muligheden for udpegning af nye udvalgsmedlemmer. Til mødet genudpegedes Per Helligkilde, Lyngparken 1. Fritidsudvalgets sammensætning er herefter: 2013 Bent Johansson Lyngparken 2 2 år (genvalg) Claus Rydstrøm Torveparken 2 år (genvalg) 2014 Palle Nielsen Skoleparken 1 2 år (genvalg) Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken 2 år (genvalg) Udpeget af bestyrelsen: Per Helligkilde Lyngparken 1 Vakant Vakant Suppleanter valgt af Repræsentantskabet: Mette Petersen Mølleparken 1 Torben Jensen Lyngparken 1 Kristine Lytje Skoleparken 1 9

10 f. Dagsordenens pkt. 10 Valg til Kredsudvalget B-sag Kredsudvalgets sammensætning og valg er efter overgang til valg efter BL s seneste vedtægter således: Kredsdelegerede Suppleant Lige år Ulige år Lige år Ulige år På Repræsentantskabsmødet vælges fra bestyrelsen udpeges På Repræsentantskabsmødet den 17. marts 2014 foretoges valg således: Kredsdelegerede: Mogens Rysgaard Stationsparken 1 frem til 2016 Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2016 John Bjarnø Petersen Pileparken 3 frem til 2016 Karin Petersen Stationsparken 1 frem til 2016 Nora Olsen (tidligere suppleant) Stengårdsparken frem til 2016 Helle Gyldaa (tidligere suppleant) Højgårdsparken frem til 2016 Suppleanter: Kredsdelegerede valgt af Repræsentantskabet i 2013 Kim Hansen Kongshvileparken frem til 2015 Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2015 Henry Simonsen Torveparken frem til 2015 Aase Schack Simonsen Torveparken frem til 2015 Pernille Mogensen Højgårdsparken frem til 2015 Suppleanter valgt af Repræsentantskabet i 2013 Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2015 Vakant - frem til 2015 Vakant - frem til 2015 Vakant - frem til 2015 Fra bestyrelsen er tidligere udpeget som Kredsdelegerede: Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2014 Ole Juul Larsen Kommunalt udpeget frem til 2014 Steen Pedersen Torveparken frem til 2014 Henning Juul Hovmand Administrationen frem til

11 Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2015 Majbrit H. Jørming Stengårdsparken frem til 2015 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til 2015 Jesper Loose Smith Administrationen frem til 2015 Christian Jensen Ejendomsfunktionær frem til 2015 Suppleanter: Vakant - frem til 2014 Magnus Petersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2015 Til mødet skal der ske udpegning af 4 kredsdelegerede samt 1 suppleant frem til Til mødet udpegedes: Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2016 Lars Ulrik Hansen Skoleparken 1 frem til 2016 Steen Pedersen Torveparken frem til 2016 Henning Juul Hovmand Administrationen frem til 2016 Suppleant: Kredsudvalgets sammensætning er herefter: : Kim Hansen Kongshvileparken frem til 2015 Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2015 Henry Simonsen Torveparken frem til 2015 Aase Schack Simonsen Torveparken frem til 2015 Pernille Mogensen Højgårdsparken frem til 2015 Mogens Rysgaard Stationsparken 1 frem til 2016 Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2016 John Bjarnø Petersen Pileparken 3 frem til 2016 Karin Petersen Stationsparken 1 frem til 2016 Nora Olsen Stengårdsparken frem til 2016 Helle Gyldaa Højgårdsparken frem til 2016 Suppleanter valgt af Repræsentantskabet Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2015 Vakant - frem til 2015 Vakant - frem til 2015 Vakant - frem til

12 Udpeget af bestyrelsen Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2015 Majbrit H. Jørming Stengårdsparken frem til 2015 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til 2015 Jesper Loose Smith Administrationen frem til 2015 Christian Jensen Ejendomsfunktionær frem til 2015 Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2016 Lars Ulrik Hansen Skoleparken 1 frem til 2016 Steen Pedersen Torveparken frem til 2016 Henning Juul Hovmand Administrationen frem til 2016 Suppleanter: Magnus Petersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2015 g. Dagsordenens pkt. 10 Valg til bestyrelsen E-sag På Repræsentantskabsmødet den 17. marts 2014 genvalgtes Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Carsten Petersen, Finn Sørensen. Herudover foretoges valg af suppleanter således: 1. suppleant Alice Christiansen Kongshvileparken 2. suppleant Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 3. suppleant Mogens Lundsberg Skoleparken 2 4. suppleant Peter Brooker Egeparken 1 På det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde den 17. marts 2014 blev 1. suppleant Alice Christiansen valgt til bestyrelsen. Suppleanter er herefter: 1. suppleant Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 2. suppleant Mogens Lundsberg Skoleparken 2 3. suppleant Peter Brooker Egeparken 1 h. Dagsordenens pkt. 11 Valg af revisor E-sag Repræsentantskabsmødet den 17. marts 2014 fulgte bestyrelsens indstilling om genvalg af Revisionsinstituttet A/S som revisor for selskabet og dets afdelinger. 12

13 8372 Evaluering af Repræsentantskabsmødets forløb E-sag På mødet var der en evaluering af repræsentantskabsmødets forløb. Der var en dialog om mødets afvikling og indhold. Der var tilfredshed med mødet og især det kulturelle indslag var godt. Der var tillige tilfredshed med stedet. Der var enighed om, at den mundtlige beretning skal være kortere og tilpasses så punkter fra den skriftlige beretning ikke gentages i den mundtlige. Den mundtlige beretning kunne f.eks. også indeholde emner til dialog Orientering fra administrationen a. Fremtidssikring af almene boliger O-sag Fra Gladsaxe Kommune er modtaget invitation til møde tirsdag den 8. april 2014 vedrørende fremtidssikring af almene boliger, som er en opfølgning på sidste års møde om Gladsaxe Kommunes By- og Boligpolitik. Invitation af 5. marts 2014 udsendtes med dagsordenen til orientering. Til efterretning med beslutning om at Steen Pedersen, Henning Juul Hovmand og Jesper Loose Smith deltager i mødet. b. Medarbejderseminar 2014 den 2. april 2014 O-sag Invitation til medarbejderseminar 2014 er udsendt til samtlige medarbejder den 6. marts Kopi heraf udsendtes med dagsordenen til orientering. 13

14 c. Virksomhedsnævnet O-sag Virksomhedsnævnet har afholdt møde den 4. marts Referat herfra udsendtes med dagsordenen til orientering Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 27. februar Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste ordinære møde i udvalget afholdes den 10. april 2014 i Stengårdsparken. Der afholdes BL Kredsvalgsmøde den 2. april 2014, hvor Kredsudvalgets medlemmer er blevet opfordret til deltagelse Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 24. februar Referat herfra er udsendt den 27. februar Næste møde i udvalget afholdes den 24. marts

15 8376 BL- cirkulærer E-sag Udleveret den 20. februar 2014 * BL informerer nr. 10 af den 17. februar 2014 vedrørende Sag i Højesteret ajourføringsgebyr * BL informerer nr. 12 af den 17. februar 2014 vedrørende Status på solcellelovgivningen Udsendt den 27. februar 2014 * BL informerer nr. 14 af den 25 februar 2014 vedrørende Arealer og efterisolering Ikke udsendt * BL informerer nr. 11 af den 17. februar 2014 vedrørende Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr og ungdomsboligbidrag i 2014 * BL informerer nr. 13 af den 17. februar 2014 vedrørende Lønstatistik 2013 * BL informerer nr. 15 af den 14. marts 2014 vedrørende Solceller: 20 MW-pulje for forhøjet støtte til salg til nettet 8377 Eventuelt O-sag a. Ryno Scheil 25-års jubilæum Der blev orienteret om, at der i forbindelse med Ryno Scheil s 25-års jubilæum, som formand for Organisationsbestyrelsen, afholdes jubilæumsarrangement fredag den 23. maj 2014 fra kl til kl b. Høje Gladsaxe 50-års jubilæum Høje Gladsaxe afholder 50-års jubilæum lørdag den 24. maj

16 c. Bestyrelsens sommerskovtur og julearrangement Bestyrelsens sommerskovtur afholdes lørdag den 30. august 2014 og julearrangementet afholdes fredag den 29. november Næste møde O-sag Ordinært bestyrelsesmøde Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. april Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 27. marts 2014 er udsendt den 20. marts * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 27. marts 2014 udsendes den 3. april 2014 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 10. april 2014 * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 11. april

17 Lukket del 8380 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 17

18 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken Helhedsplan x x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x Fjernvarme E.ON sagen Energiaftale x x Skoleparken 1 Triumfvej 47 Byggeregnskab x x x Buddingeparken Byggeregnskab x x x 18

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 7. april 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 25. marts 2015 JLS/gj Referat fra Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 (beslutningsreferat) Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. marts

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. december 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. april 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7 Boligselskabet Rosenvænget Endelig indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. oktober 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. september 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. september 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. september 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. september 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 11. november 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 3. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabet BSB Nordfyn Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 15. september 2014 kl. 17.30 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Domea, den 16. november Side 1 af 9

Domea, den 16. november Side 1 af 9 Boligselskabet Alliken Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 18.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

Bovia Bestyrelsesmøde. Mødetid: Tirsdag den 22. april 2014 kl Comwell, Skovbrynet 1, Kolding. Mødedeltagere:

Bovia Bestyrelsesmøde. Mødetid: Tirsdag den 22. april 2014 kl Comwell, Skovbrynet 1, Kolding. Mødedeltagere: Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Tirsdag den 22. april 2014 kl. 14.00 Mødested: Mødedeltagere: Comwell, Skovbrynet 1, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Svend Erik Jensen KJP

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Udsendt den 11. marts Side 1 af 6

Udsendt den 11. marts Side 1 af 6 Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. marts 2014 kl. 17.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side 1 Valg af

Læs mere