ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Administrationen: Afbud: Ryno Scheil, Steen Pedersen, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Majbrit H. Jørming, Finn Sørensen, Carsten Petersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Ole Skrald Rasmussen, Ole Juel Larsen, Michael Kristensen, Anne Schiøler Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Palle Nielsen Åben del Sag 8088 Godkendelse af referat Sag 8089 Revisionsprotokol Sag 8090 De før mødet udsendte skrivelser Sag 8091 Udlejningsforhold Sag 8092 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 8093 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8094 Skoleparken 1 - Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel Sag 8095 Buddingeparken Sag 8096 Søborparken afgørelse på regnskabs- og budgettvist Sag 8097 Budget for selskabet 2013/14 administrationsbidrag Sag 8098 Fjernvarme Sag 8099 Varmeregnskab 2012 for afdelinger med LKV-anlæg Sag 8100 Energiaftale mellem Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune Sag 8101 Selskabets beretning Sag 8102 Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 12. marts 2013 Sag 8103 Repræsentantskabsmøde den 12. marts 2013 Sag 8104 Orientering fra administrationen Sag 8105 A/S Bolind-Handel generalforsamling 2013 Sag 8106 Kredsudvalget Sag 8107 Fritidsudvalget Sag 8108 BL-cirkulærer Sag 8109 Eventuelt Sag 8110 Næste møde Sag 8111 Øvrige datoer Lukket del Sag 8112 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 8088 Godkendelse af referat B-sag Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 20. december 2012 er udsendt den 21. december Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 8. december 2011 vedrørende regnskabet for 2010/11, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 23. februar De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret på mødet den 20. december 2012 * Høje Gladsaxe Bladet nr. 12 december 2012 Udsendt den 3. januar 2013 * Orienteringsskrivelse vedrørende fjernvarme Udsendt den 10. januar 2012 * Udkast beretningsdel: Boligpolitik Styringsdialog Byggesager - Personaleforhold 2

3 8091 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for december 2012 er udsendt den 3. januar b. Oversigt indflytninger 2012 E-sag Oversigt over indflytninger 2012 er udsendt den 3. januar c. Fælles fleksibel udlejningsaftale i Høje Gladsaxe E-sag Processen omkring den fælles fleksible udlejningsaftale i Høje Gladsaxe med Gladsaxe Kommune er opstartet og det første møde afholdtes 17. januar 2013 og næste møde afholdes 4. februar Der blev givet en status på dialogen med Gladsaxe Kommune og de andre boligorganisationer Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål B-sag Afdeling 27 Vadgårdsparken - Husorden Jf. bestyrelsens møde den 27. september 2012 sag 7998 besluttedes det, at undersøge pkt. Vaskeri børn under 16 år må ikke betjene maskinerne uden der er en voksen tilstede samt Efterskrift forinden godkendelse af husordenen. Efterskrift er efterfølgende tilrettet. Afdelingsbestyrelsen fastholder teksten omkring betjening af maskiner, da denne tekst har stået i husordenen gennem længere tid, og det har fra administrationens side ikke været muligt at betvivle dette. Det indstilles, at husordenen for afdeling 27 Vadgårdsparken godkendes. Godkendt. 3

4 8093 Støtte til visse boligafdelinger B-sag Ingen sager til behandling Skoleparken 1 - Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel E-sag Byggesagen forløber fortsat planmæssigt og der vil ske en opfølgning på mangeludbedring i løbet af februar måned, således at der kan ske en mangelfri indflytning 1. marts Efter udlejningsindsatsen er alt udlejet. Økonomien følges fortsat, og der vil foreligge en endelig opgørelse efter aflevering Buddingeparken E-sag Byggesagen forløber fortsat planmæssigt med indflytning 15. april Der afholdes Åbent Hus 29. januar 2013, hvor en prøvebolig vil være klar. Udlejning af boligerne er igangsat, og status er, at alt er reserveret. I byggesagen var planlagt et fælles vaskeri. Efter beregninger har det vist sig at det vil være billigere at installere vaskemaskine og tørretumbler i hver bolig. 4

5 8096 Søborgparken afgørelse på regnskabs- og budgetvist E-sag Med henvisning til Organisationsbestyrelsens behandling på bestyrelsesmøde den 23. august 2012 sag 7982 udsendtes med dagsordenen Gladsaxe Kommunes brev af 16. januar 2013 med afgørelse på regnskabs- og budgettvisten. Som det fremgår heraf, har Gladsaxe Kommune taget regnskab 2009/2010 og 2010/2011 til efterretning samt godkendt budget 2012/2013. Budget 2013/2014 skal forelægges og godkendes af kommunen. Gladsaxe Kommunes beslutning meddeles afdelingsbestyrelsen, og administrationen vil på et kommende planlagt møde indlede en dialog med afdelingsbestyrelsen for at få afdækket forholdene også set i lyset af deres inddragelse af LLO (Lejernes Landsorganisation) Budget for selskabet 2013/2014 administrationsbidrag Udkast af 17. januar 2013 til budget for selskabet 2013/14 udsendtes med dagsordenen. a. Afdelingernes bidrag til arbejdskapital B-sag Bidragene til arbejdskapitalen kan højst udgøre 154 kr. pr. lejemålsenhed indtil Arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør kr. pr. lejemålsenhed. Maksimum for Arbejdskapital udgør for selskabet (4.839 boligenheder) herefter kr. Pr. 30. september 2012 udgjorde selskabets arbejdskapital kr. Det indstilles, at afdelingernes bidrag til henlæggelse til arbejdskapitalen fortsat fastsættes til 100 kr. pr. lejemålsenhed. Indstillingen fulgtes. 5

6 b. Fastsættelse af administrationsbidrag og godkendelse af budget 2013/14 B-sag Det indstilles, at administrationsbidraget for 2013/14 fastsættes således: Administrationsbidrag pr. lejemål kr. Pr. 60 m² erhvervslejemål og institutionslejemål beregnes 1 lejemålsenhed. Endvidere udgør 1 garageenhed 1/5 lejemålsenhed. Antallet af lejemålsenheder udgør 4.838,6 enheder. Ifølge budgetudkast af 17. januar 2013 (udsendt med dagsordenen) udgør stigningen i administrationsbidraget 34 kr. pr. bolig pr. år svarende til 0,95 %. Budgettet 2013/14 er baseret på det hidtidige aktivitetsniveau, fremskrevet med forventede generelle prisstigninger mv. herunder afskrivning af inventar, telefonanlæg, EDB og driftsmidler efter hidtil vedtagne investerings- og afskrivningsmæssige niveau samt tillige under hensyntagen til den aktuelle driftsmæssige situation. Stigningen skyldes hovedsagelig stigning i personaleudgifter (almindelig lønudvikling), særlige aktiviteter samt fald i renteindtægter og byggesagshonorar. Dette opvejes dog af fald i kontorholdsudgifter samt flere indtægter på gebyrer. Under forudsætning af vedtagelse af nærværende dagsordenspunkter samt af administrationsbidrag 2013/14 som anført, indstilles det, at budgettet for 2013/14 godkendes. Indstillingen fulgtes Fjernvarme E-sag Gladsaxe Fjernvarme Tinghøjparken, Vadgårdsparkens ungdomsboliger og Buddingeparken har konverteret til fjernvarme og er i drift. Tidsplaner for levering af fjernvarme for etape 1 mod boligafdelinger med LKV-anlæg er ret upræcise men seneste udmelding til tidsplan fastholdes som følgende: 6

7 Boligafdeling Gladsaxe Fjernvarme Fjernvarme i drift Lyngparken 1 og 2 Medio januar 2013 Ultimo januar 2013 Mølleparken 1 og 2 Primo februar 2013 Primo marts 2013 Buddinge Mølle (HMN) Primo februar 2013 Forår 2013 Stengårdsparken Ultimo februar 2013 Medio marts 2013 En hård vinter kan naturligvis spille ind på ovenstående terminer. Egeparken 1 og 2 Fjernvarmeudvidelsen afventer endelig godkendelse i byrådet. E-on Arbejdernes Boligselskab Selskabet har 7 boligafdelinger, der forsynes med centralvarme fra 4 LKV-værker ejet og drevet af E-on. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har en tvist med E-on om slutafregning (manglende afskrivning) og manglende betaling for slutafregning. Fra 1. oktober 2012 er E-on ophørt med at opkræve slutafregning, og vores tvist herom er således parkeret i en sag bagudrettet. En anden tvist med E-on er den faste afgift, som mange af E-ons kunder mener, er for høj. Det mener Vi naturligvis også, men det viser sig, at E-ons priser overfor LKVanlæggene i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe ikke er så ublu som mange andre steder. Der er derfor uvist, om vi får noget ud af denne tvist. Det er besluttet, at Mølleparken 1 og 2 og Lyngparken 1 og 2 fortsætter med levering af varme fra E-on frem til konvertering til fjernvarme. Egeparken 1 og 2 samt Stengårdsparken er nu overgået til fyring med naturgas ved en aftale med HMN frem til der kan konverteres til fjernvarme Varmeregnskab 2012 for afdelinger med LKV-anlæg E-sag Idet vi som følge af tvisterne med E-on ikke kender den endelige omkostning for varmeleverancen fra de 4 LKV-anlæg er der den 3. januar 2013 udsendt orienteringsskrivelse til de berørte afdelingsbestyrelser (udsendt samme dato til bestyrelsen), indeholdende følgende forslag med en svarfrist den 30. januar 2013: A) At der udregnes varmeregnskab baseret på 2012 forbrug med 2011 priser tillagt 10 %. Efterfølgende mindreudgift tilgår beboerne mens en mérudgift betales af dispositionsfonden 7

8 B) Eventuelle fremtidige omkostninger til slutafregninger ydes som lån til boligafdelingen. Betingelser for lånet afklares, når vi kender afgørelsen og konsekvenserne for de enkelte boligafdelinger. Administrationen er med vores rådgivere ved at forberede varmeregnskaberne og status er, at 4 ud af de 7 afdelingsbestyrelser har svaret positivt tilbage, og der forventes et positivt svar fra de sidste 3 inden svarfristens udløb den 30. januar På mødet blev der fremlagt de endelige beregninger for varmeregnskaber 2012 for afdelinger med LKV-anlæg, og den udviste, at dispositionsfonden garanterer for forskellen i varmeprisen i 2012 på samlet 1,2 mio.kr. for de 7 afdelinger Energiaftale mellem Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune E-sag Rådgiverne har arbejdet videre med potentialer omkring energioptimering. Der afholdes projektmøde med afdelingsbestyrelsen i Kildeparken 1 den 17. januar Mødet var godt, og det blev afklaret, hvilke potentialer der skal arbejdes videre med. 8

9 8101 Selskabets beretning E-sag Delafsnit Boligpolitik Styringsdialog Byggesager Personaleforhold er udsendt den 10. januar De resterende delafsnit Forord Klimaklar Administrativ udvikling af serviceydelser De større renoveringssager Bestyrelsen og udvalgene Selskabets regnskab 2011/12 udsendtes med nærværende dagsorden. En samlet beretning kan således gennemgås på bestyrelsesmødet den 24. januar Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 12. marts 2013 E-sag Jf. beslutning på bestyrelsens møde den 20. december 2012 skal dialogen omkring indhold, tanker vedrørende underholdning samt praktisk gave til repræsentanterne fortsætte på mødet. Der bliver en kort orientering om den nye hjemmeside under valghandlingen. Herudover skal der være et indlæg omkring tyveri-/tryghedssikring v/vestegnens Politi med en varighed på ca. 30 min. Der var endvidere en kort orientering omkring de praktiske gaver. 9

10 8103 Repræsentantskabsmøde den 12. marts 2013 Repræsentantskabsmøde for 2013 afholdes tirsdag den 12. marts 2013 på Marielyst Skole i aulaen og med udsendelse af indkaldelse til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem senest 4 uger før, hvilket ekspeditionsmæssigt sker torsdag den 7. februar a. Følgeskrivelse, dagsorden, forretningsorden m.v. E-sag 1. Følgeskrivelse af 7. februar 2013 til repræsentantskabsmedlemmerne om indkaldelse til ordinært Repræsentantskabsmøde den 12. marts Udkast udsendtes med dagsordenen. 2. Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 12. marts Udkast udsendtes med dagsordenen. 3. Forslag til Forretningsorden dateret den 7. februar Bestyrelsens beretning samt årsregnskab for 2011/ Revisionsprotokol 2011/ Budget for selskabet 2013/ Beretning fra udvalg Af anførte punkter udsendes 1, 2, og 3 torsdag den 7. februar 2013 mens øvrige udsendes den 28. februar Til efterretning (se tillige pkt. c 2). Oplæg til arrangementets afvikling i henhold til vedtagelse herom indarbejdes i indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet. Beretning udsendes den 28. februar

11 b. Dagsorden B-sag I henhold til vedtægternes 5, stk. 1, skal dagsordenen for det ordinære Repræsentantskabsmøde omfatte følgende punkter: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det seneste forløbne år 5. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 6. Beretning fra udvalg 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 8. Valg til udvalg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10. Valg af revisor 11. Eventuelt I overensstemmelse hermed får dagsordenen for Repræsentantskabsmødet den 12. marts 2013 herefter følgende udformning: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2011/ Endelig godkendelse af årsregnskab for 2011/2012 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for selskabet for 2013/2014 Regnskab 2011/2012 for selskabet indgår i let sammentrængt form i den udsendte beretning. Det fulde regnskab for selskabet og dets afdelinger foreligger på selskabets kontor til gennemsyn 6. Beretning fra udvalg a. Kredsudvalg b. Fritidsudvalg 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til Fritidsudvalg a. Valg af 2 medlemmer for 2 år På valg er Bent Johansson og Claus Rydstrøm b. Valg af 3 suppleanter 9. Valg til Kredsudvalg a. 5 kredsdelegerede for 2 år På valg er Kim Hansen, Hans-Jørgen Jørgensen, Aase Schack, Henry Simonsen og Pernille Mogensen b. Valg af 4 suppleanter for 2 år 10. Valg til Organisationsbestyrelsen a. Valg af 5 medlemmer På valg er Steen Pedersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Majbrit H. Jørming, Palle Nielsen b. Valg af 4 suppleanter 11. Valg af revisor 12. Eventuelt Godkendt. 11

12 c. Ad de enkelte dagsordenspunkter 1. Valg af 2 dirigenter (pkt. 2 på dagsordenen) B-sag Erik Andersen og Ole Juul Larsen gave begge tilsagn om at påtage sig hvervet som dirigenter på Repræsentantskabsmødet den 12. marts Der afholdes dirigentformøde torsdag den 28. februar Forretningsorden (pkt. 3 på dagsordenen) B-sag Udkast til Forretningsorden dateret den 7. februar 2013 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen. Godkendt. 3. Bestyrelsens beretning (pkt. 4 på dagsordenen) E-sag Der henvises til nærværende dagsordens pkt Årsregnskab for 2011/2012 mv. (pkt. 5 på dagsordenen) E-sag Afdelingsregnskaberne behandles på afdelingsmøderne i januar og februar måned 2013 eller af afdelingsbestyrelserne. Bestyrelsens behandling sker på møde den 21. februar Herudover behandles selskabets regnskab 2011/2012 ligeledes på samme møde, til videre forelæggelse til godkendelse på Repræsentantskabsmødet den 12. marts Afdelingsregnskaberne skal ikke behandles på Repræsentantskabsmødet den 12. marts 2013 jf. vedtagelse herom på repræsentantskabsmødet den 21. april

13 Budget for selskabet 2013/2014 der henvises til nærværende dagsordens pkt Budget for selskabet forelægges Repræsentantskabsmødet til orientering. 5. Valg af Fritidsudvalget (pkt. 9 på dagsordenen) E-sag I henhold til udvalgets kommissorium består udvalget af 7 medlemmer samt 3 suppleanter valgt således: Udvalgsmedlemmer Suppleanter Valgt af Repræsentantskabet 4 2 Bestyrelsen Udvalgets nuværende sammensætning er: Valgt af Repræsentantskabet: Bent Johansen Lyngparken 2 frem til 2013 Claus Rydstrøm Torveparken frem til 2013 Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2014 Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2014 Udpeget af bestyrelsen: Per Helligkilde Lyngparken 1 Vakant Vakant Suppleanter: Mette Petersen Mølleparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) Torben Jensen Lyngparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) Kristine Lytje Skoleparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) På valg er således: Bent Johansen og Claus Rydstrøm. Herudover skal der foretages valg af suppleanter. Til efterretning med bemærkning om at Palle Nielsen bedes følge op på valgene. 13

14 6. Valg til Kredsudvalget (pkt. 10 på dagsordenen) E-sag Kredsudvalgets sammensætning og valg er efter overgang til valg efter BL s seneste vedtægter således: Kredsdelegerede Suppleant Lige år Ulige år Lige år Ulige år På Repræsentantskabsmødet vælges fra bestyrelsen udpeges Valgperioden er 2 år. På Repræsentantskabsmødet i 2011 og 2012 foretoges valg således: Kredsdelegerede Valgt af Repræsentantskabet: Kim Hansen Kongshvileparken frem til 2013 Hans Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2013 Henry Simonsen Torveparken frem til 2013 Aase Schack Torveparken frem til 2013 Pernille Mogensen Højgårdsparken frem til 2013 Mogens Rysgaard Stationsparken 1 frem til 2014 Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2014 John Bjarnø Petersen Pileparken 3 frem til 2014 Karin Petersen Stationsparken 1 frem til 2014 Vakant - frem til 2014 Vakant - frem til 2014 Udpeget af bestyrelsen: Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2013 Majbrit Jørming Stengårdsparken frem til 2013 Lars Ulrik Hansen Skoleparken 1 frem til 2013 Jesper Loose Smith Administrationen frem til 2013 Christian Jensen Ejendomsfunktionærerne frem til 2013 Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2014 Ole Juul Larsen Vadgårdsparken frem til 2014 Steen Pedersen Torveparken frem til 2014 Henning Juul Hovmand Administrationen frem til 2014 Suppleanter Valgt af Repræsentantskabet: Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2013 Ea Green Larsen Vadgårdsparken frem til 2013 Helle Gyldaa Højgårdsparken frem til 2013 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til

15 Vakant - frem til 2014 Vakant - frem til 2014 Vakant - frem til 2014 Vakant - frem til 2014 Udpeget af bestyrelsen: Magnus Petersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2013 Nora Olsen Stengårdsparken frem til 2014 På Repræsentantskabsmødet den 12. marts 2013 skal således foretages valg af: 5 kredsdelegerede (frem til 2015) 4 suppleanter (frem til 2015) Øvrig udpegning m.v. foretages efterfølgende af bestyrelsen. Til efterretning med bemærkning om at Kredsudvalgets sekretariat følger op på valgene. 7. Valg til Organisationsbestyrelsen (pkt. 11 på dagsordenen) E-sag Der skal vælges 5 medlemmer til Organisationsbestyrelsen. På valg er Steen Pedersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Majbrit H. Jørming, Palle Nielsen Endvidere skal der vælges 4 suppleanter. Til efterretning med bekræftelse fra Steen Pedersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Majbrit H. Jørming, Palle Nielsen om at de genopstiller til valg til bestyrelsen. 8. Valg af revisor (pkt. 12 på dagsordenen) B-sag Som revisor for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe indstilles Revisionsinstituttet A/S til genvalg til videre afgørelse på Repræsentantskabsmøde den 12. marts Indstillingen fulgtes. 15

16 8104 Orientering fra administrationen O-sag a. Digital tinglysning Selvom digital tinglysning blev indført tilbage i september 2009, volder det os fortsat problemer. Vi har problemer med at få tinglyst skøder i forbindelse med optagelse af lån, hvorfor lånehjemtagelser trækker ud. b. Forhold omkring Høje Gladsaxe Der blev på mødet givet en kort orientering om situationen i Høje Gladsaxe. c. Styringsdialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune har inviteret til Styringsdialogmøde 28. maj 2013 fra kl Plan for selskabets gennemførsel af Styringsdialogen 2013 vil blive forelagt på Organisationsbestyrelsens møde i februar A/S Bolind-Handel generalforsamling 2013 E-sag Ved mail af 14. december 2012 indkaldes til generalforsamling torsdag den 16. maj 2013, kl hos 3F, Forbundshuset, 1790 København V. Mogens Rysgaard deltager i generalforsamlingen på selskabets vegne. 16

17 8106 Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 13. december Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste ordinære møde i udvalget afholdes den 20. marts b. Weekendkonference i 9. kreds på LO-skolen O-sag Der afholdes weekendkonference på LO-skolen fra lørdag den 2. til søndag den 3. marts Indbydelse, program samt tilmeldingsblanket er udsendt til Kredsudvalget den 17. januar Indbydelsen udsendtes med dagsordenen til bestyrelsen Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 5. januar Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste møde i udvalget afholdes efter nærmere aftale. b. AB 25 års jubilæumsfest E-sag På mødet udleveredes kopi af invitationen til AB 25 års jubilæumsfest til orientering. 17

18 8108 BL- cirkulærer E-sag Udleveret på mødet den 20. december 2012 * BL informerer nr. 62 af den 18. december 2012 vedrørende Servicedyr Udsendt den 3. januar 2013 * BL informerer nr. 65 af den 21. december 2012 vedrørende Nye regler om ajourføringsgebyrer på vej krav om rykker før sletning m.v. * BL informerer nr. 68 af den 21. december 2012 vedrørende Lov om den fremtidige støtteordning for solceller Ikke udsendt * BL informerer nr. 61 af den 18. december 2012 vedrørende Medlemskontingent 2013 * BL informerer nr. 63 af den 19. december 2012 vedrørende Arbejds- og opholdstilladelse ved ansættelse af udenlandske medarbejdere * BL informerer nr. 64 af den 20. december 2012 vedrørende Mere jobrotation i den private sektor * BL informerer nr. 66 af den 21. december 2012 vedrørende Invitation fra ministeren for by, bolig og landdistrikter til udvikling af fremtidens bæredygtige almene bolig * BL informerer nr. 67 af den 21. december 2012 vedrørende Indberetning til medlemsstatistik 2012 * BL informerer nr. 68 af den 21. december 2012 vedrørende Anvendelsen af AB 92 i alment byggeri antallet og omfanget af egentlige fravigelser skal begrænses mest muligt. * BL informerer nr. 70 af den 21. december 2012 vedrørende Overenskomst for ejendomsfunktionærer og Overenskomst for gartnerarbejde * BL informerer nr. 1 af den 2. januar 2013 vedrørende Oversigt over udsendte BL informerer i Eventuelt O-sag Flemming Larsen takkede for opmærksomheden ved hans 25 års jubilæum som formand for afdeling 30 samt hans 60 års fødselsdag. 18

19 8110 Næste møde O-sag Næste ordinære møde afholdes den 21. februar Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 24. januar 2013 er udsendt den 17. januar * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar 2013 udsendes den 31. januar 2013 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 7. februar * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 8. februar

20 Lukket del 8112 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 20

21 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken Helhedsplan x x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x 21

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 25. marts 2015 JLS/gj Referat fra Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 (beslutningsreferat) Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. marts

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. oktober 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Repræsentantskabet: Louise Schnabel - afbud. Maria Hansson - afbud. Domea: Jytte Jensen, Kundechef Christiane Fogh, Servicekoordinator

Repræsentantskabet: Louise Schnabel - afbud. Maria Hansson - afbud. Domea: Jytte Jensen, Kundechef Christiane Fogh, Servicekoordinator Boligselskabet Domea København 3500 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 16. december 2014 kl. 19.00 i Servicecenter København beliggende Følager 2, 1. sal, 2500 Valby. Dagsorden Side

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 7. april 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Deltagere ved mødet Kjeld Vellier, formand Kurt Sørensen Lone Haue Bentsen Yrsa Mastrup

Deltagere ved mødet Kjeld Vellier, formand Kurt Sørensen Lone Haue Bentsen Yrsa Mastrup Boligselskabet Lunderskov-Kolding Revideret referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 23. september 2015 kl. 18.30 på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

- 497 - Referat af Bestyrelsesmøde i Arbejdernes Andels-Boligforening. mandag d. 04. februar 2013 på kontoret, Skansen 8 kl. 17:30.

- 497 - Referat af Bestyrelsesmøde i Arbejdernes Andels-Boligforening. mandag d. 04. februar 2013 på kontoret, Skansen 8 kl. 17:30. - 497 - Referat af Bestyrelsesmøde i Arbejdernes Andels-Boligforening mandag d. 04. februar 2013 på kontoret, Skansen 8 kl. 17:30. Indkaldt er : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren. Fraværende

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. december 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. december 2012 kl. 19.00 på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissebjerg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015 Glostrup, den 8. oktober 2015 Referat Den 6. oktober 2015 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Referat Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Til stede Nina Messerschmidt, Christine Langer, Svend Borgreen, Ole Nyholm, Bente Sørensen, Hanne M.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. januar 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. januar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager I henhold til vedtægternes 9 er der indkaldt til repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2010 kl. 9.00. Referat 24.04-10 (DER ER YDERLIGERE REFERAT FRA ONSDAG DEN 26. MAJ 2010 INDSAT I BUNDEN AF DETTE

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme.

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme. REFERAT Bestyrelsesmøde 26. juni 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN (afbud) Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Jacob Nilsson JN

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2012, kl.17.00 i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen

Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2012, kl.17.00 i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2012, kl.17.00 i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen Inviterede: Victor Sander, Poul Erik Hede, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Laurits Roikum, Andreas

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere