ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Palle Nielsen, Majbrit H. Jørming, Finn Sørensen, Steen Pedersen, Jesper Langkilde, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Ole Juel Larsen, Erik Andersen Administrationen: Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Afbud: Anne Schiøler, Flemming Larsen, Erling Schrøder, John Monberg Åben del Sag 7849 Godkendelse af referat Sag 7850 Revisionsprotokol Sag 7851 De før mødet udsendte skrivelser Sag 7852 Udlejningsforhold Sag 7853 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 7854 Skoleparken 1 - Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel Sag 7855 Støtte til visse boligafdelinger Sag 7856 Afdeling 19 Buddingevej Sag 7857 Budget for selskabet 2012/13 administrationsbidrag Sag 7858 Selskabets beretning Sag 7859 Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 19. marts 2012 Sag 7860 Repræsentantskabsmøde den 19. marts 2012 Sag 7861 Orientering fra administrationen Sag 7862 A/S Bolind-Handel generalforsamling Sag 7863 Kredsudvalget Sag 7864 Fritidsudvalget Sag 7865 BL-cirkulærer Sag 7866 Eventuelt Sag 7867 Næste møde Sag 7868 Øvrige datoer Lukket del Sag 7869 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 7849 Godkendelse af referat B-sag Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 15. december 2011 er udsendt den 22. december Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 11. maj 2011 vedrørende byggeregnskab for Pileparken 6/8, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. maj Med dagsordenen udsendtes kopi af revisionsprotokol, siderne vedrørende regnskabet for selskabet og afdelingerne 2010/11. Behandling af regnskab og protokollat for 2010/11 sker på bestyrelsens møde den 23. februar De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret til bestyrelsesmødet den 15. december 2011 * Regnskabsresultat for afdelingerne 2010/11 Udsendt den 22. december 2011 * Kopi af brev til Kredsudvalget vedrørende invitation til Kredsmøde i 9. kreds onsdag den 18. januar 2012 * Høje Gladsaxe Bladet 12 december 2011 Udsendt den 5. januar 2012 * ABG nyhedsbrev til medarbejderne 2

3 Udsendt den 12. januar 2012 * Kopi af referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 14. december 2012 i Vadgårdsparken 7852 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for december 2011 er udsendt den 5. januar b. Oversigt over indflytninger E-sag Oversigt over indflytninger 2011 er udsendt den 5. januar Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål a. Afdeling 06 Hulegårdsparken ansøgning om driftsstøtte E-sag I år 2000 blev Landsbyggefonden (LBF) ansøgt om driftsstøtte. Jf. udsendte breve fra LBF af 20. december 2011, hvori der meddeltes afslag på ansøgning om driftsstøtte på grund af manglende økonomiske ressourcer, afsluttes sagen hermed fra LBF s side. 3

4 b. Afdeling 30 Høje Gladsaxe ansøgning om driftsstøtte E-sag I år 2000 blev Landsbyggefonden (LBF) ansøgt om driftsstøtte. Jf. udsendt brev fra LBF af 20. december 2011, hvori der meddeltes afslag på ansøgning om driftsstøtte på grund af manglende økonomiske ressourcer, afsluttes sagen hermed fra LBF s side. c. Afdeling 39 Moseparken E-sag I år 2000 blev Landsbyggefonden (LBF) ansøgt om driftsstøtte. Jf. udsendt brev fra LBF af 20. december 2011, hvori der meddeltes afslag på ansøgning om driftsstøtte på grund af manglende økonomiske ressourcer, afsluttes sagen hermed fra LBF s side. Moseparken har fortsat byggetekniske problemer, hvorfor administrationen har igangsat arbejdet med en ny ansøgning til LBF Skoleparken 1 - Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel E-sag Gladsaxe Kommune er ansøgt om godkendelse af skema B jf. kopi brev af 6. januar 2012 (udsendt med dagsordenen den 20. januar 2012). Den samlede anskaffelsessum svarer til Landsbyggefondens tilsagn om støtte til renovering. Der har været en kort dialog med Gladsaxe Kommune, og de har meddelt, at sagen medtages på Økonomiudvalgets møde den 31. januar Den vindende entreprenør Ole Jepsen A/S har planlagt byggestart medio februar 2012 med aflevering ultimo januar

5 7855 Støtte til visse boligafdelinger E-sag Ingen sager til behandling Afdeling 19 Buddingevej a. Byggesagen E-sag Der henvises til sag 7836 bestyrelsens møde den 15. december 2011 hvor rammerne for skema B blev godkendt. Det kan oplyses, at vores bygherreforretningsfører KUBEN har fremsendt skema B til Gladsaxe Kommune og Landsbyggefonden, hvor der er en dialog om rammerne for skema B. b. Gladsaxe Kommunes anvisningsaftale og lejetab B-sag ABG har jf. brev af 19. oktober 2011 ansøgt Gladsaxe Kommune om forlængelse af opsigelsesvarslet med 9 måneder. Begrundelsen herfor fremgår af brevet som udsendtes med dagsordenen den 20. januar Gladsaxe Kommune har jf. brev af 18. januar 2012 (udsendt med dagsordenen den 20. januar 2012) tilbudt ABG en forlængelse af opsigelsesvarslet med 3 måneder svarende til et beløb på kr. Begrundelsen herfor fremgår af brevet her skal særligt bemærkes kommunens medfinansiering af byggesagen på kr. Lejetabet fra 1. juli 2009 og frem til byggeriets start omkring marts 2012, skal dækkes af dispositionsfonden. Oplæg med opgørelse om tilskuddets størrelse forelægges bestyrelsen, når byggeriets skæringsdato er fastsat. Det indstilles, at Gladsaxe Kommunes tilbud godkendes. Indstillingen fulgtes. 5

6 7857 Budget for selskabet 2012/13 administrationsbidrag B-sag Udkast af 20. januar 2012 til budget for selskabet 2012/13 udsendtes med dagsordenen. a. Afdelingernes bidrag til arbejdskapital B-sag Bidragene til arbejdskapitalen kan højst udgøre 151 kr. pr. lejemålsenhed indtil Arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør kr. pr. lejemålsenhed. Maksimum for Arbejdskapital udgør for selskabet (4.856 boligenheder) herefter kr. Pr. 30. september 2011 udgjorde selskabets arbejdskapital kr. Det indstilles, at afdelingernes bidrag til henlæggelse til arbejdskapitalen fortsat fastsættes til 100 kr. pr. lejemålsenhed. Indstillingen fulgtes. b. Fastsættelse af administrationsbidrag og godkendelse af budget 2012/13 B-sag Det indstilles, at administrationsbidraget for 2012/13 fastsættes således: Administrationsbidrag pr. lejemål kr. Pr. 60 m² erhvervslejemål og institutionslejemål beregnes 1 lejemålsenhed. Endvidere udgør 1 garageenhed 1/5 lejemålsenhed. Antallet af lejemålsenheder udgør 4.855,8 enheder. Ifølge budgetudkast af 20. januar 2012 (udsendt med dagsordenen den 20. januar 2012) udgør stigningen i administrationsbidraget 46 kr. pr. bolig pr. år svarende til 1,33 %. Budgettet 2012/13 er baseret på det hidtidige aktivitetsniveau, fremskrevet med forventede generelle prisstigninger mv. herunder afskrivning af inventar, telefonanlæg, EDB og driftsmidler efter hidtil vedtagne investerings- og afskrivningsmæssige niveau samt tillige under hensyntagen til den aktuelle driftsmæssige situation. 6

7 Under forudsætning af vedtagelse af nærværende dagsordenspunkter samt af administrationsbidrag 2012/13 som anført, indstilles det, at budgettet for 2012/13 godkendes../. Efter beslutning under pkt. c tilrettes budget 2012/2013 i henhold til vedlagte til følgende: Administrationsbidrag pr. lejemål kr. Stigningen udgør i administrationsbidrag 127 kr. pr. bolig pr. år svarende til 3,67 %. c. Finansiering af lærlinge/elever B-sag Der har i Virksomhedsnævnet været en dialog om en uddannelsespolitik. Forslag/udkast udsendtes med dagsordenen. I denne uddannelsespolitik foreslås det, at der i selskabet skal være 3 elever inden ejendomsfunktionær, 1 voksenlærling (merit) og 1 kontorelev. For at afklare finansieringen af lærlinge/elever, er der udarbejdet et notat om finansiering heraf. Dette notat udsendtes tillige dagsordenen. Da finansieringen indeholder et forslag om at administrationsbidraget skal finansiere noget af udgiften, skal dette afklares i forbindelse med fastsættelse af administrationsbidraget for budget 2012/13. I notat om lærlinge/elever og finansiering heraf, er der opstillet forskellige forslag til finansiering. Det skal besluttes, om der skal ske en finansiering via administrationsbidraget, eller om de enkelte afdelinger fortsat skal dække hele udgiften. Det skal samtidige besluttes, om der skal arbejdes videre med en kontorelev. Ansættelse af en kontorelev udskydes, da der skal være ressourcer i administrationen til at foretage en faglig/forsvarlig oplæring. Det blev besluttet, at der indenfor ejendomsfunktionærområdet skal være 3 elever og 1 på merit. Finansiering heraf bliver, at den afdeling hvor eleven arbejder betaler 25 % og selskabet (fællesskabet) via administrationsbidraget betaler 75 %. Udgiften for selskabet (fællesskabet) via administrationsbidraget bliver kr. pr. år svarende til ca. 83 kr. pr. lejemålsenhed../. Revideret notat vedlægges. 7

8 7858 Selskabets beretning E-sag Udkast beretningsdel Boligpolitik Lovændringer Styringsdialog Byggesager KlimaKlar - Administrativ udvikling af serviceydelser Personaleforhold Udbygning af fjernvarmeforsyningen er udsendt til bestyrelsen den 5. januar Udkast beretningsdel - Bestyrelsens beretning De større renoveringssager Bestyrelsen og udvalgene Selskabets regnskab 2010/11 er udsendt den 12. januar 2012, således at en samlet beretning kan gennemgås på bestyrelsesmødet den 26. januar Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 19. marts 2012 B-sag Endelig afklaring af emner samt nedsættelse af udvalg foretages på mødet jf. beslutning på bestyrelsens møde den 15. december Der blev nedsat et udvalg bestående af Majbrit H. Jørming og Erik Bengtsson Repræsentantskabsmøde den 19. marts 2012 Repræsentantskabsmøde for 2012 afholdes mandag den 19. marts 2012 på Marielyst Skole i aulaen og med udsendelse af indkaldelse til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem senest 4 uger før, hvilket ekspeditionsmæssigt sker torsdag den 16. februar

9 a. Følgeskrivelse, dagsorden, forretningsorden m.v. E-sag 1. Følgeskrivelse af 16. februar 2012 til repræsentantskabsmedlemmerne om indkaldelse til ordinært Repræsentantskabsmøde den 19. marts Udkast udsendtes med dagsordenen. 2. Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 19. marts Udkast udsendtes med dagsordenen. 3. Forslag til Forretningsorden dateret den 16. februar Bestyrelsens beretning samt årsregnskab for 2010/ Revisionsprotokol 2010/ Budget for selskabet 2012/ Beretning fra udvalg Af anførte punkter udsendes 1, 2, og 3 torsdag den 16. februar 2012 mens øvrige udsendes den 8. marts Der er måske en mulighed for, at udsende beretningen samt årsregnskabet 2010/2011 den 16. februar 2012 i stedet for den 8. marts Der ønskes en dialog om det hensigtsmæssige heri. Til efterretning (se tillige pkt. c 2). Oplæg til arrangementets afvikling i henhold til vedtagelse herom indarbejdes i indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet. Oplæg fra det nedsatte udvalg afventes. Beretning udsendes den 8. marts

10 b. Dagsorden B-sag I henhold til vedtægternes 5, stk. 1, skal dagsordenen for det ordinære Repræsentantskabsmøde omfatte følgende punkter: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det seneste forløbne år 5. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 6. Beretning fra udvalg 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 8. Valg til udvalg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10. Valg af revisor 11. Eventuelt I overensstemmelse hermed får dagsordenen for Repræsentantskabsmødet den 19. marts 2012 herefter følgende udformning: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2010/ Endelig godkendelse af årsregnskab for 2010/2011 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for selskabet for 2012/2013 Regnskab 2010/2011 for selskabet indgår i let sammentrængt form i den udsendte beretning. Det fulde regnskab for selskabet og dets afdelinger foreligger på selskabets kontor til gennemsyn 6. Beretning fra udvalg a. Kredsudvalg b. Fritidsudvalg 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til Fritidsudvalg a. Valg af 2 medlemmer for 2 år På valg er Palle Nielsen og Hans-Jørgen Jørgensen b. Valg af 3 suppleanter 9. Valg til Kredsudvalg a. 5 kredsdelegerede for 2 år På valg er Mogens Rysgaard, Inge Binder, Finn Sørensen, John Bjarnø Petersen, Karin Petersen, Nora Olsen b. Valg af 4 suppleanter for 2 år 10. Valg til Organisationsbestyrelsen a. Valg af 5 medlemmer På valg er Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Jesper Langkilde, Flemming Larsen og Finn Sørensen b. Valg af 4 suppleanter 11. Valg af revisor 12. Eventuelt Godkendt. 10

11 c. Ad de enkelte dagsordenspunkter 1. Valg af 2 dirigenter (pkt. 2 på dagsordenen) B-sag Erik Andersen og Ole Juul Larsen gav begge tilsagn om at påtage sig hvervet som dirigenter på Repræsentantskabsmødet den 19. marts Erik Bengtsson gav tillige tilsagn om medvirken som reservedirigent på Repræsentantskabsmødet. 2. Forretningsorden (pkt. 3 på dagsordenen) B-sag Udkast til Forretningsorden dateret den 16. februar 2012 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen. Godkendt. 3. Bestyrelsens beretning (pkt. 4 på dagsordenen) E-sag Der henvises til nærværende dagsordens pkt Årsregnskab for 2010/2011 mv. (pkt. 5 på dagsordenen) E-sag Afdelingsregnskaberne behandles på afdelingsmøderne i januar og februar måned 2012 eller af afdelingsbestyrelserne. Bestyrelsens behandling sker på møde den 23. februar Herudover behandles selskabets regnskab 2010/2011 ligeledes på samme møde, til videre forelæggelse til godkendelse på Repræsentantskabsmødet den 19. marts Afdelingsregnskaberne skal ikke behandles på Repræsentantskabsmødet den 19. marts 2012 jf. vedtagelse herom på repræsentantskabsmødet den 21. april

12 Budget for selskabet 2012/2013 der henvises til nærværende dagsordens pkt Budget for selskabet forelægges Repræsentantskabsmødet til orientering. 5. Valg af Fritidsudvalget (pkt. 9 på dagsordenen) E-sag I henhold til udvalgets kommissorium består udvalget af 7 medlemmer samt 3 suppleanter valgt således: Udvalgsmedlemmer Suppleanter Valgt af Repræsentantskabet 4 2 Bestyrelsen Udvalgets nuværende sammensætning er: Valgt af Repræsentantskabet: Bent Johansen Lyngparken 2 frem til 2013 Claus Rydstrøm Torveparken frem til 2013 Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2012 Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2012 Udpeget af bestyrelsen: Per Jacobsen Kildeparkerne (ejendomsfunktionær) Per Helligkilde Lyngparken 1 Suppleanter: Mette Petersen Mølleparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) Torben Jensen Lyngparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) Kristine Lytje Skoleparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) På valg er således: Palle Nielsen og Hans-Jørgen Jørgensen. Herudover skal der foretages valg af suppleanter. 12

13 6. Valg til Kredsudvalget (pkt. 10 på dagsordenen) E-sag Kredsudvalgets sammensætning og valg er efter overgang til valg efter BL s seneste vedtægter således: Kredsdelegerede Suppleant Lige år Ulige år Lige år Ulige år På Repræsentantskabsmødet vælges fra bestyrelsen udpeges Valgperioden er 2 år. På Repræsentantskabsmødet i 2010 og 2011 foretoges valg således: Kredsdelegerede Valgt af Repræsentantskabet: Mogens Rysgaard Stationsparken 1 frem til 2012 Inge Binder Lyngparken 2 frem til 2012 Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2012 John Bjarnø Petersen Pileparken 3 frem til 2012 Karin Petersen Stationsparken 1 frem til 2012 Nora Olsen Stengårdsparken frem til 2012 Kim Hansen Kongshvileparken frem til 2013 Hans Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2013 Henry Simonsen Torveparken frem til 2013 Aase Schack Torveparken frem til 2013 Pernille Mogensen Højgårdsparken frem til 2013 Udpeget af bestyrelsen: Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2012 Ole Juul Larsen Vadgårdsparken frem til 2012 Steen Pedersen Torveparken frem til 2012 Henning Juul Hovmand Administrationen frem til 2012 Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2013 Majbrit Jørming Stengårdsparken frem til 2013 Lars Ulrik Hansen Skoleparken 1 frem til 2013 Jesper Loose Smith Administrationen frem til 2013 Christian Jensen Ejendomsfunktionærerne frem til 2013 Suppleanter Valgt af Repræsentantskabet: Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2013 Ea Green Larsen Vadgårdsparken frem til 2013 Helle Gyldaa Højgårdsparken frem til 2013 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til

14 Udpeget af bestyrelsen: Magnus Petersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2013 Birthe Bagger (udtrådt 05/ ) Pileparken 4 frem til 2012 På Repræsentantskabsmødet den 21. februar 2011 skal således foretages valg af: 6 kredsdelegerede (frem til 2014) 4 suppleanter (frem til 2014) Øvrig udpegning m.v. foretages efterfølgende af bestyrelsen. 7. Valg til Organisationsbestyrelsen (pkt. 11 på dagsordenen) E-sag Der skal vælges 5 medlemmer til Organisationsbestyrelsen. På valg er Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Jesper Langkilde, Flemming Larsen og Finn Sørensen Endvidere skal der vælges 4 suppleanter. Til efterretning med bekræftelse fra Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Jesper Langkilde, Flemming Larsen og Finn Sørensen om at genopstille til valg til bestyrelsen. 8. Valg af revisor (pkt. 12 på dagsordenen) B-sag Som revisor for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe indstilles Revisionsinstituttet A/S til genvalg til videre afgørelse på Repræsentantskabsmøde den 19. marts Indstillingen fulgtes. 14

15 7861 Orientering fra administrationen a Reviderede regnskaber O-sag Spørgsmål til Lone Larsen fra Finn Sørensen om hvordan fejl i regnskabet kan imødegås jf. sag 7840 bestyrelsens møde den 15. december Der var en dialog om spørgsmålet. Lone Larsen meddelte, at der i økonomiafdelingen var foretaget en ændring af proceduren om feriepenge bogføringen. b. Administration af Fællesdriften af Høje Gladsaxe O-sag Med henvisning til sag 7841 på bestyrelsens møde den 15. december 2011, blev der - for at give bestyrelsesmedlemmerne et bedre overblik over forholdene i Fællesdriften af Høje Gladsaxe udsendt Samdriftsaftalen, Administrationsaftalen samt oversigt over de involverede boligselskabers formænd og direktører sammen med referatet. Har dette givet anledning til spørgsmål eller bemærkninger fra bestyrelsen? Til efterretning uden bemærkninger. c. Boligsocial Helhedsplan for Høje Gladsaxe O-sag Med henvisning til sag 7837 på bestyrelsens møde den 15. december 2011 vedrørende anden administrator på Helhedsplanen for Høje Gladsaxe, kan det oplyses, at der er indledt drøftelser med 3B herom. Notat om den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe dateret den 24. januar 2012 blev udleveret på mødet. 15

16 d. Medarbejderseminar 2012 O-sag Der afholdes medarbejderseminar den tirsdag den 17. april 2012 i akademisk Boldklub Gladsaxe Stadion på 1.sal. Kursusforløbet forventes planlagt med følgende pkt.: * Beretning v/formanden * Personale v/jls * Opsamling fra sidste seminar * Tilbagemeldinger Hvad er sket godt og skidt * Hvad skal der arbejdes med til næste seminar Efter frokost: * Oplæg - Service med stort S sættes i fokus Endeligt program forventes fastlagt ultimo marts A/S Bolind-Handel generalforsamling 2012 E-sag Ved skrivelse af 16. december 2011 indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 15. maj 2012, kl hos 3F, Forbundshuset, 1790 København V. Mogens Rysgaard deltager i generalforsamlingen på selskabets vegne Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 8. december Referat herfra er udsendt den 5. januar 2012, Næste møde i udvalget afholdes den 8. marts

17 b. Weekendkonference på LO-skolen O-sag Der afholdes weekendkonference på LO-skolen fra lørdag den 3. til søndag den 4. marts Indbydelse, program samt tilmeldingsblanket er udsendt til Kredsudvalget den 19. januar Indbydelsen udsendtes med dagsordenen til bestyrelsen. Selve programmet kan læses på BL s hjemmeside under punktet Arrangementer/Kalender, hvorfra det også kan downloades Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 21. november Referat herfra er udleveret til bestyrelsen på mødet den 24. november Næste møde i udvalget afholdes 23. januar b. Ansøgning om arbejdskapital B-sag Fra Fritidsudvalget ansøges om bevilling af kr. som arbejdskapital til AB festen Ansøgning om bevilling af kr. som et rammebeløb til afholdelse af AB festen 2012 godkendtes. 17

18 7865 BL- cirkulærer E-sag Ikke udsendt * BL informerer nr. 75 af den 9. december 2011 vedrørende Medlemskontingent 2012 * BL informerer nr. 76 af den 22. december 2011 vedrørende Statistik Eventuelt O-sag Ingen sager til behandling Næste møde O-sag Næste ordinære møde afholdes den 23. februar

19 7868 Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 er udsendt den 20. januar * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 udsendes den 2. februar 2012 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 9. februar 2012 * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 10. februar

20 Lukket del 7869 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 20

21 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Renovering, Pileparken 6/8 x x x x Udamortiserede prioriteter x x x Punkthuset 4. og 5. etage x x x Skoleparken 12 familieboliger x x Helhedsplan x x x x Buddingevej 203/205 x x x Boligsocial Helhedsplan x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x Dispensation varmemålere x Rygepolitik selskabslokaler x 21

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. december 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 25. marts 2015 JLS/gj Referat fra Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 (beslutningsreferat) Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. marts

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. oktober 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7 Boligselskabet Rosenvænget Endelig indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 11. november 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 3. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. september 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. september 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Domea, den 16. november Side 1 af 9

Domea, den 16. november Side 1 af 9 Boligselskabet Alliken Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 18.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som starter kl. 10.00 på Plejecenter Alparken 34, kld.,

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 15.30 i Fælleshuset, Albuen, Nr. Åby Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Kim Boch, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere