ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal. Til stede: Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Palle Nielsen, Majbrit Jørming, Finn Sørensen, Carsten Petersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Alice Christiansen, Kjell Hansen, Michael Kristensen, Anne Schiøler Administrationen: Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Afbud: Åben del Sag 8562 Godkendelse af referat Sag 8563 Revisionsprotokol Sag 8564 De før mødet udsendte skrivelser Sag 8565 Udlejningsforhold Sag 8566 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 8567 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8568 Skoleparken 1 renoveringssag / helhedsplan Sag 8569 Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 Sag 8570 Evaluering af Repræsentantskabsmødets forløb Sag 8571 Hjemfaldsaftale/frikøb Sag 8572 Orientering fra administrationen Sag 8573 Kredsudvalget Sag 8574 Fritidsudvalget Sag 8575 BL-cirkulærer Sag 8576 Eventuelt Sag 8577 Næste møde Sag 8578 Øvrige datoer Lukket del Sag 8579 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 8562 Godkendelse af referater B-sag a. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 26. februar 2015 er udsendt den 5. marts Godkendt. b. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 udsendtes med dagsordenen. Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 26. februar 2015 vedrørende regnskabet for 2013/14, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. februar Til belysning af revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse samt revisors ansvar skal vi henvise til vort revisionsprotokollat af 21. februar 2013, siderne (udsendtes med dagsordenen), som løbende skal afleveres til alle nye bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med indtræden i bestyrelsen. 2

3 8564 De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udsendt den 5. marts 2015 Høje Gladsaxe Bladet 1 februar 2015 Udsendt den 12. marts 2015 Endelig mødeoversigt afdelings-/budgetmøder 2015 Invitation til svendegilde for Robert W. Christensen 8565 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt fra februar 2015 er udsendt den 5. marts Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål E-sag Sociale klausuler og arbejdsklausuler Folketinget har vedtaget en ændring af lov om almene boliger m.v. om sociale klausuler, om uddannelses- og praktikaftaler (udsendtes med dagsordenen) (Lov nr. 224 af 3. marts 2015). Lovændringen træder i kraft pr. 15. marts 2015 Baggrunden for loven er en bred aftale i Folketinget (undtaget V og LA), og af aftalen fremgår det, at parterne anerkender boligorganisationernes store indsats for at skaffe uddannelses- og praktikpladser, men man ønsker ved partnerskabsaftale med entreprenører og leverandører samt ved krav i udbudsmaterialer at styrke muligheden for at vores samarbejdsparter også tager ansvar for uddannelse af vores unge borgere. 3

4 Lovændringen har følgende indhold: Mindst 12 % af de beskæftigede ved renovering og nybyggeri, som støttes af Landsbyggefonden, skal være lærlinge i praktik Der etableres hjemmel til som supplement til de frivillige lokale partnerskabsaftaler at almene boligorganisationer kan stille krav om uddannelses- og praktikaftaler i de enkelte udbud Udviklingen følges, og ordningen evalueres om 2 år Kommunen får samtidig hjemmel til at stille et lignende krav over for boligorganisationerne i forbindelse med tilsagn om nybyggeri. Vedrørende arbejdsklausuler mod social dumping, så der sikres danske løn- og arbejdsvilkår, er det i dag et krav i forbindelse med renoveringssager med støtte fra Landsbyggefonden. Det er et ønske, at boligorganisationerne i forbindelse med udbud generelt samt at kommunerne ved tilsagn om nybyggeri også her kræver arbejdsklausuler. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe vil blive underlagt ovenstående krav i forbindelse renoveringer i forlængelse af helhedsplaner gennem Landsbyggefonden. Renoveringen af Skoleparken 1 forventes at blive den første sag. For øvrige sager vil vi som bygherre vurdere fra sag til sag, hvis en sag bliver for lille. Kræver man ansættelse af lærlinge til pladsen i små sager, kan vi blive fravalgt af entreprenørerne med manglende konkurrence til følge. Vi anvender i dag faste håndværkere til almindelige driftsopgaver i boligafdelingerne. Administrationen vil overveje, om vi over for vores faste håndværkere, over en vis størrelse, kan kræve dokumentation for, at der forefindes lærlinge i firmaerne Støtte til visse boligafdelinger B-sag Ingen sager til behandling. 4

5 8568 Skoleparken 1 renoveringssag / helhedsplan B-sag Baggrund: Skoleparken 1 har i juni 2012 fået det rådgivende ingeniørfirma Wissenberg til at udarbejde en tilstandsvurdering for at afdække afdelingens vedligeholdelsesstand. Tilstandsrapporten viste, at der både var en del byggeskader og vedligeholdelsesefterslæb, samt at det udskiftning af de mange installationer gør at det er nødvendigt at modernisere både køkken og badeværelser. Disse arbejder vil ikke være mulige at gennemføre uden støtte fra Landsbyggefonden (LBF), da huslejen vil blive alt for høj. Derfor har det rådgivende ingeniør firma Wissenberg udarbejdet et byggeprogram med tilhørende budget, der er indsendt til LBF. LBF har godkendt budgettet for de støttede arbejder og har fremsendt en skitse til Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG), hvoraf finansieringen til en kapitaltilførselssag fremgår. Projektet: Projektet er kort beskrevet i model for helhedsrenoveringen. Bilag udsendtes med dagsordenen. Foreløbig procesplan for projektet er vedlagt som bilag. Byggeprogrammet kan rekvireres i administrationen. Status: Status for projektet fremgår af Nyhedsbrev 01 - marts Bilag udsendtes med dagsordenen. Økonomi: Den foreløbige økonomi for den samlede helhedsplan andrager jf. det indsendte budget af november kr.. Disse udgifter er fordelt på en støttet renoveringssag (byggeskader), der omhandler opretning, miljø, ombygning og tilgængelighed, samt en ustøttet renoveringssag der omhandler forbedring / modernisering og (ekstraordinære) vedligeholdelsesarbejder. Renoveringsstøttesag: De anslåede udgifter til byggeskader og fordelte arbejder (ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder og forbedringer / moderniseringer der delvist støttes af LBF) udgør i alt: Støttede arbejder Fordelte arbejder Ustøttede arbejder I alt kr kr kr kr. Forudsætningen for LBFs renoveringsstøtte er, at afdelingens husleje maksimalt må stige med 20 kr. pr. m 2 /år, hvilket kræver en del besparelser og løbende driftslån fra dispositionsfonden / LBF. Hertil kommer moderniseringer / forbedringer og vedligeholdelsesarbejder uden for den støttede renoveringssag. Økonomien vedrørende renoveringsstøttesagen og den der af afledte huslejestigning på 2% fremgår af det samlede anlægsbudget for byggeskader dateret 24. februar 2015, der udsendtes med dagsordenen. Vedligeholdelse og forbedring / modernisering uden for støttesagen: I forbindelse med helhedsplanen er der en række modernisering / forbedring og (ekstraordinære) vedligeholdelsesarbejder der bør gennemføres når man griber så omfattende ind i byggeriet. Disse udgifter udgør i alt: 5

6 Vedligeholdelse Forbedring/modernisering I alt Fordelte arbejder (LBF) Ustøttede arbejder (LBF) I alt kr kr kr kr kr kr. Økonomien vedrørende den ustøttede renoveringssag og den deraf afledte huslejestigning på 15% fremgår af det samlede anlægsbudget for renovering og modernisering dateret 24. februar Bilag udsendtes med dagsordenen. Finansiering: Som det fremgår af de to anlægsbudgetter, vil der være brug for massiv støtte fra dispositionsfonden, hvis den samlede gennemsnitlige husleje inklusiv en forventet varmebesparelse, skal holdes under kr. pr. m 2 /år, hvilket må betragtes som et rimeligt huslejeniveau, for en afdeling som Skoleparken 1. Renoveringsstøttesag: I forbindelse med finansiering af renoveringsstøttesagen er det som nævnt ovenstående nødvendigt, at søge driftsstøtte i LBF (kapitaltilførselssag). Som det fremgår af finansieringen i anlægsbudget for byggeskader har Landsbyggefonden for at holde huslejestigningen på ca. 20 kr. pr. m 2 /år forudsat, at der ydes: Driftslån fra dispositionsfonden på kr. årligt i lånets løbetid. Kapitaltilførsel fra dispositionsfonden på kr. (engangsydelse). Fritagelse for indbetaling af pligtmæssige bidrag i lånets løbetid på kr. og uamortiserede ydelser på kr. Trækningsret tilskud på kr. Vedligeholdelse og forbedring / modernisering uden for støttesagen: I forbindelse med finansieringen af forbedring / modernisering og (ekstraordinære) vedligeholdelsesarbejder er det ligeledes nødvendigt med dispositionsfondens medvirken - i form af lån til afdelingen og brug af egen trækningsret. Som det fremgår af anlægsbudget for renovering og modernisering, vil det være nødvendigt at dispositionsfonden yder afdelingen et lån på kr. og at afdelingen bruger kr. af egen trækningsret (afdelingen). Anvendelse af dispositionsfondens midler: En teoretisk beregnet prognose fra LBF viser, at sagen vedrørende Skoleparken 1, ikke i sig selv giver anledning til egen indbetaling fra afdelingerne til dispositionsfonden, før tidligst år 2024/25. Beregningen udsendtes med dagsordenen. Alt efter hvor meget boligorganisationen vælger at disponere til andre afdelinger / formål, - hvor store udgifter der kommer til afdelingernes tab ved fraflytning, - hvornår lånet til renoveringsstøttesagen skal realiseres, - samt forbehold for LBFs endelige beregning af driftslån, vil afdelingerne inden for de næste 5-10 år eventuelt komme til at lave egen indbetaling til dispositionsfonden. 6

7 Det indstilles: At Organisationsbestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med sagen og at dispositionsfonden dækker eventuelle udgifter frem til endelig godkendelse, såfremt sagen ikke gennemføres. At Organisationsbestyrelsen godkender, at der gives driftslån på op til kr. årligt i lånets løbetid til Skoleparken 1 og at lånet aftrappes med 9 kr. pr. m 2 /år efter 4 år, svarende til kr. pr. år. At Organisationsbestyrelsen godkender, at Skoleparken 1 fritages for indbetaling af pligtmæssige bidrag og uamortiserede ydelser i lånets løbetid (30 år). At Organisationsbestyrelsen godkender, at der gives et lån til Skoleparken 1 på maksimalt kr. fra dispositionsfonden til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. At Organisationsbestyrelsen godkender, at Skoleparken 1 samlet anvender minimum kr. af egen trækningsret. At Organisationsbestyrelsen godkender, at det gennemsnitlige huslejeniveau i Skoleparken 1 efter renoveringen og inklusiv modernisering vil udgøre ca kr. pr. m 2 /år (med en gennemsnitlig varmebesparelse på ca. 30 kr. pr. m 2 /år, vil stigningen svare til en husleje på 992 kr. pr. m 2 /år). Dette huslejeniveau er, ud fra de på nuværende tidspunkt, kendte økonomiske rammer. Sagens gennemførelse kræver endvidere afdelingens, Landsbyggefondens og Gladsaxe Kommunens godkendelse, hvorfor der kan komme mindre ændringer til ovenstående forudsætninger. Godkendt, med de i indstillingen tilføjelser, der er markeret med fed Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 B-sag a. Bestyrelsens sammensætning På Repræsentantskabsmødet den 16. marts 2015 genvalgtes Majbrit Jørming, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson og Palle Juul Nielsen. Yderligere blev Kjell Hansen Kildeparken 1 valgt som bestyrelsesmedlem. Organisationsbestyrelsen består herefter af: Ryno Scheil Mogens Rysgaard Carsten Petersen Flemming Larsen Finn Sørensen Alice Christiansen Erik Bengtsson Majbrit Jørming 7

8 Palle Juul Nielsen Lars Ulrik Hansen Kjell Hansen Anne Schiøler Michael Kristensen Valgt af de ansatte i administrationen Valgt af ejendomsfunktionærerne På Repræsentantskabsmødet den 21. april 1997 vedtoges, at valg af bestyrelsesformand og næstformand sker af bestyrelsen, dvs. bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Der skal således på mødet ske valg af formand og næstformand for bestyrelsen. Ryno Scheil genvalgtes uden modkandidat til formand for bestyrelsen. Finn Sørensen nyvalgtes uden modkandidat til næstformand for bestyrelsen. b. Dagsordenens pkt. 4 bestyrelsens beretning 2013/14 E-sag Såvel bestyrelsens skriftlige som mundtlige beretning 2013/14 godkendtes enstemmigt. c. Dagsordenens pkt. 7 indkomne forslag E-sag Afdelingsbestyrelsen Egeparken 1: Forslag om mulighed for at få professionel mægling forslaget udsendtes til Repræsentantskabet den 5. marts Organisationsbestyrelsens svar herpå udsendtes tillige til Repræsentantskabet den 5. marts Efter en dialog valgte afdelingsbestyrelsen for Egeparken 1 at trække forslaget. Forslag om frikøb / hjemfald: Forslaget udsendtes til Repræsentantskabet den 5. marts Hjemfaldsaftalen mellem BL og kommunerne hvor frikøbsbeløbet udgør 41,3 mio. med en huslejestigning på 4 kr. pr. m² efter 3 år, som er gældende for afdeling 06 Hulegårdsparken, 27 Vadgårdsparken, 30 Høje Gladsaxe, 31 Kiplingeparken, 39 Moseparken, 43 Punkthuset og 44 Punkthuset

9 Repræsentantskabet godkendte forslaget enstemmigt. e. Dagsordenens pkt. 8 Valg til Fritidsudvalget B-sag I henhold til udvalgets kommissorium består udvalget af 7 medlemmer samt 3 suppleanter valgt således: Udvalgsmedlemmer Suppleanter 4 2(3) Bestyrelsen (4) Som medlem af Fritidsudvalget valgt af Repræsentantskabet 2015 valgtes: Bent Johansson Lyngparken 2 2 år (genvalg) Claus Rydstrøm Torveparken 2 år (genvalg) Endvidere valgtes som suppleanter (1-årig): Mette Petersen Mølleparken 1 1 år (genvalg) Torben Jensen Lyngparken 1 1 år (genvalg) Kristine Lytje Skoleparken 1 1 år (genvalg) Fra bestyrelsen er tidligere udpeget: Per Helligkilde Lyngparken 1 Vakant Vakant Til mødet skal foretages udpegning af 3 udvalgsmedlemmer. Formanden for Fritidsudvalget Palle Nielsen opfordres til at undersøge muligheden for udpegning af nye udvalgsmedlemmer. På mødet genudpegedes Per Helligkilde, Lyngparken 1. Fritidsudvalgets sammensætning er herefter: 2014 Palle Nielsen Skoleparken 1 2 år (genvalg) Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken 2 år (genvalg) 9

10 2015 Bent Johansson Lyngparken 2 2 år (genvalg) Claus Rydstrøm Torveparken 2 år (genvalg) Udpeget af bestyrelsen: Per Helligkilde Lyngparken 1 1 år (genvalg) Vakant Vakant Suppleanter valgt af Repræsentantskabet: Mette Petersen Mølleparken 1 1 år (genvalg) Torben Jensen Lyngparken 1 1 år (genvalg) Kristine Lytje Skoleparken 1 1 år (genvalg) f. Dagsordenens pkt. 10 Valg til Kredsudvalget B-sag Kredsudvalgets sammensætning og valg er efter overgang til valg efter BL s seneste vedtægter således: Kredsdelegerede Suppleant Lige år Ulige år Lige år Ulige år På Repræsentantskabsmødet vælges fra bestyrelsen udpeges På Repræsentantskabsmødet den 16. marts 2015 foretoges valg således: Kredsdelegerede: Kim Hansen Kongshvileparken frem til 2017 (genvalg) Hans Jørgen-Jørgensen Hyrdeparken frem til 2017 (genvalg) Henry Simonsen Torveparken frem til 2017 (genvalg) Aase Schack Simonsen Torveparken frem til 2017 (genvalg) Pernille Mogensen Højgårdsparken frem til 2017 (genvalg) Suppleanter: Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2017 (genvalg) Inge Binder Kildeparken 2 frem til 2017 (nyvalg) Steen Løfqvist Torveparken frem til 2017 (nyvalg) Mogens Bentsen Torveparken frem til 2017 (nyvalg) Kredsdelegerede valgt af Repræsentantskabet i 2014 Mogens Rysgaard Stationsparken 1 frem til 2016 Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2016 John Bjarnø Petersen Pileparken 3 frem til 2016 Karin Petersen Stationsparken 1 frem til 2016 Nora Olsen Stengårdsparken frem til 2016 Helle Gyldaa Højgårdsparken frem til

11 Suppleanter valgt af Repræsentantskabet i 2014 Vakant - frem til 2016 Vakant - frem til 2016 Vakant - frem til 2016 Vakant - frem til 2016 Fra bestyrelsen er tidligere udpeget som Kredsdelegerede: Palle Juul Nielsen Skoleparken 1 frem til 2015 Majbrit Jørming Stengårdsparken frem til 2015 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til 2015 Jesper Loose Smith Administrationen frem til 2015 Christian Jensen Ejendomsfunktionærerne frem til 2015 Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2016 Lars Ulrik Hansen Skoleparken 1 frem til 2016 Steen Pedersen Torveparken (afgår) frem til 2016 Henning Juul Hovmand Administrationen frem til 2016 Suppleanter udpeget af bestyrelsen: Magnus Petersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2015 Vakant - frem til 2016 Til mødet skal der ske udpegning af 5 kredsdelegerede samt 1 suppleant frem til 2017 og 1 kredsdelegeret frem til På mødet genudpegedes: Palle Juul Nielsen Skoleparken 1 frem til 2017 Majbrit Jørming Stengårdsparken frem til 2017 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til 2017 Jesper Loose Smith Administrationen frem til 2017 Christian Jensen Ejendomsfunktionærerne frem til 2017 Kjell Hansen Kildeparken 1 frem til 2016 (nyvalg) Suppleant: Magnus Petersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2017 Kredsudvalgets sammensætning er herefter: : Kim Hansen Kongshvileparken frem til 2017 Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2017 Henry Simonsen Torveparken frem til 2017 Aase Schack Simonsen Torveparken frem til 2017 Pernille Mogensen Højgårdsparken frem til

12 Mogens Rysgaard Stationsparken 1 frem til 2016 Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2016 John Bjarnø Petersen Pileparken 3 frem til 2016 Karin Petersen Stationsparken 1 frem til 2016 Nora Olsen Stengårdsparken frem til 2016 Helle Gyldaa Højgårdsparken frem til 2016 Suppleanter valgt af Repræsentantskabet Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2017 Inge Binder Kildeparken 2 frem til 2017 Steen Løfqvist Torveparken frem til 2017 Mogens Bentsen Torveparken frem til 2017 Vakant - frem til 2016 Vakant - frem til 2016 Vakant - frem til 2016 Vakant - frem til 2016 Udpeget af bestyrelsen Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2017 Majbrit H. Jørming Stengårdsparken frem til 2017 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til 2017 Jesper Loose Smith Administrationen frem til 2017 Christian Jensen Ejendomsfunktionær frem til 2017 Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2016 Lars Ulrik Hansen Skoleparken 1 frem til 2016 Kjell Hansen Kildeparken 1 frem til 2016 Henning Juul Hovmand Administrationen frem til 2016 Suppleanter: Magnus Petersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2017 Vakant - frem til 2016 g. Dagsordenens pkt. 10 Valg til bestyrelsen E-sag På Repræsentantskabsmødet den 16. marts 2015 valgtes: Majbrit Jørming Stengårdsparken frem til 2017 (genvalg) 88 stemmer Lars Ulrik Hansen Skoleparken 1 frem til 2017 (genvalg) 85 stemmer Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til 2017 (genvalg) 84 stemmer Palle Juul Nielsen Skoleparken 1 frem til 2017 (genvalg) 77 stemmer Kjell Hansen Kildeparken 1 frem til 2017 (nyvalg) 60 stemmer Pernille Kaldal Borreparken ikke valgt 55 stemmer Dorte Andreasen Pileparken 1 ikke valgt 41 stemmer 12

13 Endvidere valgtes som suppleanter (1-årige valg): 1. suppleant Dorte Andreasen Pileparken 1 87 stemmer 2. suppleant Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 84 stemmer 3. suppleant Pernille Kaldal Borreparken 80 stemmer 4. suppleant Peter Brooker Egeparken 1 43 stemmer h. Dagsordenens pkt. 11 Valg af revisor E-sag Repræsentantskabsmødet den 16. marts 2015 fulgte bestyrelsens indstilling om genvalg af Revisionsinstituttet A/S som revisor for selskabet og dets afdelinger Evaluering af Repræsentantskabsmødets forløb E-sag På mødet var der en evaluering af repræsentantskabsmødets forløb. Der var enighed om, at den mundtlige beretning var passende. Der var en god dialog herom. Herudover var der en dialog om indlægget på mødet, proceduren omkring valg til Organisationsbestyrelsen samt at dirigenten ledte mødet godt. Med dagsorden var der til orientering udsendt udkast til referat fra mødet. 13

14 8571 Hjemfaldsaftale/frikøb E-sag Overblik over sagen Organisationsbestyrelsens møde den 27. november 2014: Boligselskabernes Landsforening (BL), har på vegne af 38 boligorganisationer i de Københavnske omegnskommuner, indgået aftaler med de berørte kommuner om frikøb af såkaldte hjemfaldsklausuler. På mødet var der en gennemgang af materialet fra BL og oversigt over økonomiske konsekvenserne for de berørte afdelinger. Herudover var der en dialog om de økonomiske løsningsmuligheder for de berørte afdelinger (beboerne) og dispositionsfonden. De berørte afdelinger er: 06 Hulegårdsparken 27 Vadgårdsparken 30 Høje Gladsaxe 31 Kiplingeparken 39 Moseparken 43 Punkthuset, Punkthuset, Der var enighed om at finde den meste fordelagtige løsning for den enkelte beboer, da de ved deres indflytning har været uvidende om dette og derfor uforskyldte. Ud fra dette skal der til bestyrelsesmødet den 18. december 2014 foreligge økonomiske beregninger for de enkelte afdelinger og dispositionsfonden, hvorefter den endelige beslutning tages. Til brug for denne beslutning udsendtes med dagsordenen følgende materiale: Økonomisk oversigt udleveret på sidste møde Økonomisk oversigt ny hvor alle betaler 4 kr. pr. m² / oplysning om låneydelse Beregning af inflationsstigning i husleje/ydelse / Støtte fra dispositionsfonden Huslejestigning med og uden støtte i år 1 og i år 30 Konsekvens for dispositionsfonden ved udlån til hjemfald/frikøb Organisationsbestyrelsens møde den 18. december 2014: På mødet blev materialet gennemgået. Der var spørgsmål og en dialog herom. Der er fortsat en dialog om hjemfald/frikøb i Høje Gladsaxe, da dette er på leje grund. I aftalen mellem BL og kommunerne, er det nævnt, at der skal være særskilte forhandlinger omkring Høje Gladsaxe, idet grundarealerne fortsat udlejes til boligorganisationerne. I den forbindelse har der været afholdt et positivt møde med Gladsaxe Kommune, men vi mangler at få teksten, som skal indskrives i lejekontrakten. I Høje Gladsaxe er der fortsat en dialog omkring hjemfald/frikøb set i forhold til, at det er på lejet grund, og at dette vil fortsætte. Til orientering udsendes med dagsordenen et eksempel på tekst i lejekontrakt på lejet grund, og et eksempel på tekst i skøde ved købt grund. På mødet blev der udleveret yderligere korrespondance mellem Gladsaxe Kommune og Boligselskabernes Landsforening. Der har været en henvendelse til Landsbyggefonden omkring anvendelse af midler fra dispositionsfonden set i forhold til udlån / tilskud til hjemfald/frikøb anvendelse af midler fra dispositionsfonden ved helhedsplanssager, samt forhåndsudmeldt støtte til andre afdelinger. Udmeldingen fra Landsbyggefonden er, at dette kan der godt tages højde for, men at det kræver særskilte forhandlinger. 14

15 På mødet var der en yderligere dialog om, hvilken løsning der skal arbejdes videre med, hvor den endelige løsning skal besluttes på Repræsentantskabsmødet 16. marts Der var fortsat enighed om, at finde den mest fordelagtige løsning for den enkelte beboer, da de ved deres indflytning har været uvidende om dette og derfor er uforskyldte. Derfor var der enighed om at arbejde videre med den mindst mulige huslejestigning for alle afdelinger, og at finansieringen sker via dispositionsfonden, således at den endelige beslutning om hvad der skal indstilles til Repræsentantskabsmødet 16. marts 2015, kan træffes på Organisationsbestyrelsesmødet den 22. januar Organisationsbestyrelsens møde den 22. januar 2015: Der er fortsat blevet arbejdet videre med den mindst mulige huslejestigning for alle afdelinger, og at finansieringen sker via dispositionsfonden. Efter en dialog med Landsbyggefonden er det måske mere hensigtsmæssigt, at lånene optages i de enkelte afdelinger, og at dispositionsfonden yder støtte til afdelingen. På mødet blev der udleveret beregninger der belyser dette. Huslejestigningen er uændret for den enkelte beboer, om hjemfaldet finansieres via realkreditlån eller dispositionsfonden. I forbindelse med tilskud til renovering af Skoleparken 1, vil finansieringen via dispositionsfonden betyde, at den disponible del af dispositionsfonden går i minus, og alle skal begynde at henlægge til dispositionsfonden. Med hensyn til Høje Gladsaxe, har der været en yderligere dialog mellem Gladsaxe Kommune og BL for at få en aftale om hjemfald/frikøb på lejet grund. Med dagsorden blev der vedlagt kopi af brev om oplæg til særaftale om bygningshjemfald, og på mødet blev der udleveret en økonomisk oversigt. Der var enighed om, at begge belyste hjemfaldet og at det var til fordel for Høje Gladsaxe. Der var forsat enighed om at finde den mest fordelagtige løsning for de enkelte beboere, og derved den mindst mulige huslejestigning. Der var også enighed om at ændre finansieringen således, at den sker ved optagelse af realkreditlånet. Den endelige beslutning skal træffes på Repræsentantskabsmødet den 16. marts Det endelige forslag, der skal udsendes 5. marts 2015, vil blive udsendt til Organisationsbestyrelsesmødet den 26. februar 2015 til godkendelse. Organisationsbestyrelsens møde den 20. februar 2015 Udkast til forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet den 16. marts 2015 udsendtes med dagsordenen. Forslaget blev godkendt på mødet, således at det blev udsendt den 5. marts Med hensyn til Høje Gladsaxe kan det oplyses, at der fortsat arbejdes på den endelige særaftale med Gladsaxe Kommune. Endvidere kan det oplyses, at de øvrige 4 boligorganisationer i Høje Gladsaxe har godkendt hjemfaldsaftalen. Repræsentantskabsmødet den 16. marts 2015 Repræsentantskabsmødet godkendte enstemmigt hjemfaldsaftalen og lejeforhøjelsen for de berørte 7 afdelinger på 4 kr. pr. m 2 efter 3 år. Lejeforhøjelsen varsles ultimo marts 2015 til ikrafttrædelse pr. 1. juli

16 Organisationsbestyrelsens møde den 26. marts 2015 På mødet tog Organisationsbestyrelsen Repræsentantskabsmødets beslutning til efterretning. Med hensyn til Høje Gladsaxe er den endelige aftale om frikøb blevet indgået med Gladsaxe Kommune og de 5 boligorganisationer, som er ved at blive underskrevet. Aftalen blev vedlagt til orientering. Vi er orienteret om, at der er drøftelser mellem Gladsaxe og Københavns Kommune om fordeling af hjemfaldet i Høje Gladsaxe, men BL oplyser, at det er boligorganisationerne uvedkommende Orientering fra administrationen O-sag a. Referat fra møde i Virksomhedsnævnet den 20. januar 2015 Til orientering udsendtes med dagsordenen referat fra møde i Virksomhedsnævnet den 20. januar b. Medarbejderseminar tirsdag den 21. april 2015 Medarbejderseminaret indeholder beretning fra selskabet og orientering fra direktionen samt virksomhedsnævnet. Herudover vil der være teambuilding med vægt på vores værdier. Administrationen og varmemesterkontorerne vil være lukket på dagen. 16

17 8573 Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 19. februar Referat herfra blev udleveret på bestyrelsens møde den 26. februar Næste ordinære møde afholdes efter nærmere aftale efter Repræsentantskabsmødet Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 23. februar Referat herfra blev udleveret på bestyrelsens møde den 26. februar Næste møde i udvalget afholdes den 30. marts b. Ansøgning fra ABIG Cuppen (Billard) B-sag ABIG Cuppen har ved ansøgning af 10. marts 2015 ansøgt om tilskud på kr. til turneringsafslutningsfest. Ansøgningen er fremsendt til behandling i Fritidsudvalget og udsendtes dagsordenen til orientering. Godkendt. 17

18 8575 BL-cirkulærer E-sag Udsendt med dagsordenen den 19. marts 2015 * BL informerer nr. 15 af den 16. marts 2015 vedrørende Fire ændringer af almenboligloven vedtaget i Folketinget Ikke udsendt * BL informerer nr. 10 af den 3. marts 2015 vedrørende Bedste boligorganisation på nettet * BL informerer nr. 11 af den 3. marts 2015 vedrørende Byggekartelsagen * BL informerer nr. 12 af den 3. marts 2015 vedrørende Energisyn i store virksomheder * BL informerer nr. 13 af den 9. marts 2015 vedrørende Fugtsugende vindspærreplader * BL informerer nr. 14 af den 9. marts 2015 vedrørende Nordic Built Cities Challenge En nordisk konkurrence om løsninger til smarte, attraktive og bæredygtige byrum 8576 Eventuelt O-sag Takkekort fra borgemester Karin Søjberg Holst 70-års fødselsdags reception. Det blev igen oplyst, at bestyrelsens sommerskovtur afholdes lørdag den 30. maj Næste møde O-sag a. Ordinært bestyrelsesmøde Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 23. april Der er afbud fra Majbrit Jørming og Kjell Hansen til dette møde. 18

19 8578 Øvrige datoer O-sag Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 26. marts 2015 udsendes den 19. marts Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2015 udsendes den 27. marts 2015 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 9. april Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 10. april

20 Lukket del 8579 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 20

21 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken Helhedsplan x x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x Fjernvarme E.ON sagen x Skoleparken 1 Triumfvej 47 Byggeregnskab x x x Buddingeparken Byggeregnskab x x x 21

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 25. marts 2015 JLS/gj Referat fra Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 (beslutningsreferat) Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. marts

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 7. april 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 19. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. oktober 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Bente Roskvist, Bent Nielsen, Niels Peter Frandsen, David Nielsen-Ourø

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Deltagere ved mødet Kjeld Vellier, formand Kurt Sørensen Lone Haue Bentsen Yrsa Mastrup

Deltagere ved mødet Kjeld Vellier, formand Kurt Sørensen Lone Haue Bentsen Yrsa Mastrup Boligselskabet Lunderskov-Kolding Revideret referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 23. september 2015 kl. 18.30 på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Lunderskov Boligforening

Lunderskov Boligforening Lunderskov Boligforening Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 18.00 Bemærk at vi starter kl. 17.00 med besigtigelse af arealer ved Hellas. Mødested: Kongsbjerghjemmet, Reinholdts Bakke

Læs mere

Repræsentantskabet: Louise Schnabel - afbud. Maria Hansson - afbud. Domea: Jytte Jensen, Kundechef Christiane Fogh, Servicekoordinator

Repræsentantskabet: Louise Schnabel - afbud. Maria Hansson - afbud. Domea: Jytte Jensen, Kundechef Christiane Fogh, Servicekoordinator Boligselskabet Domea København 3500 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 16. december 2014 kl. 19.00 i Servicecenter København beliggende Følager 2, 1. sal, 2500 Valby. Dagsorden Side

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. december 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. september 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. september 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. januar 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. januar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. december 2012 kl. 19.00 på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissebjerg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30. Side 173/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Fredag den 11. juni 2010, kl. 16.00 afholdtes repræsentantskabsmøde på selskabets kontor i Albanigade 44, Odense. Til stede var: Bestyrelsen: Formanden Mogens Lind Næstformand Ole Stribolt Petersen Henning

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2014 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt Carlsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. september 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. september 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud Boligselskabet HJEM Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup E-mail: fa2009@fa2009.dk Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 CVR nr. 10 12 56 18 Glostrup, 05.07.2010 SA Referat Den 28. juni

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat Frederiksborg Boligselskab Møde den 27. maj 2013 Udsendt den 7. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Frederiksborg Boligselskab Møde den 27. maj 2013 Udsendt den 7. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 18.30 i fælleshuset, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Anette Fogh, Jette Nørskov, Karen-Lis Mohr, Klaus O. Larsen, Bertel

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere