Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filialer i Danmark og Sverige en oversigt"

Transkript

1 Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne artikel omfatter de grundlæggende selskabsretlige- og skattemæssige samt regnskabsmæssige aspekter ved en filialetablering i Danmark og Sverige. Danmark Etablering af filial i Danmark Når et svensk selskab ønsker at etablere sig i Danmark, kan det ske enten ved at etablere et dansk datterselskab eller ved at etablere et forretningssted i Danmark. Både et dansk datterselskab og en direkte etablering er i det hele undergivet danske skattemæssige og regnskabsmæssige regler. Der findes endvidere en række regler om beskatning samt om registrering både hos den danske Erhvervs- og Selskabsstyrelse og hos de danske skatte- og afgiftsmyndigheder. I det følgende beskriver vi kun de forhold, som et svensk selskab skal være opmærksom på ved direkte etablering i Danmark af en filial. Selskabsretlige forhold En filial af et svensk selskab er juridisk set en del af det svenske selskab, som blot er placeret i Danmark. Der stilles ikke krav om en bestemt indskudskapital, men det svenske selskab skal være lovligt etableret i Sverige efter de i Sverige gældende regler, og kun selskaber, der er registreret som et AB, kan registrere en filial i Danmark. Filialen skal i det daglige ledes af mindst 1 filialbestyrer. Der stilles ikke særlige krav til nationalitet eller bopæl. Filialbestyreren skal have ubegrænset fuldmagt til at tegne filialen, og hvis der er flere filialbestyrere, kan de tegne filialen i fællesskab eller hver for sig som beskrevet i fuldmagten. Den danske filials formål skal svare til det svenske selskabs formål eller en del heraf. Filialens navn skal endvidere indeholde navnet på det svenske hovedselskab med tilføjelse af ordet filial og nationalitet, således at ordet Sverige eller svensk skal indgå i navnet. Registrering Et svensk selskab, der driver virksomhed i Danmark, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark (svarende til Bolagsverket i Sverige). Virksomheden må ikke begyndes, før aktiviteten er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og hvis registrering nægtes, skal aktiviteten ophøre. Der er dog ikke pligt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved ren ordreoptagelse, hvor fakturering sker fra Sverige, ved enkeltstående entrepriser eller anden enkeltstående virksomhed af begrænset varighed, ved arbejde der sker i forhold til en enkelt kontraktspart, ved opkøb af danske produkter gennem en dansk mellemmand eller ved arbejde af ren administrativ karakter som f.eks. markedsbearbejdelse. I forbindelse med registreringen skal der indsendes en række dokumenter vedrørende det svenske hovedselskab nemlig registreringsbevis fra Bolagsverket, stiftelsesurkund, bo lagsordning og fuldmagt til filialbestyreren. Dokumenterne kan indsendes på svensk. Herudover skal der indsendes en række oplysninger om den svenske ledelse samt om filialbestyreren. Anmeldelsen skal ske på en blanket, der skal indeholde en række oplysninger om selskabet. Hovedparten af disse oplysninger vil fremgå af de ovenfor nævnte dokumenter. PricewaterhouseCoopers 1

2 Filialbestyreren fungerer i det daglige som en verkställende direktör og kan efter danske regler forpligte det svenske hovedselskab fuldt ud. Filialbestyreren skal også sørge for at anmelde eventuelle ændringer i filialens forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Når registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er på plads, vil filialen modtage et bevis for etableringen i Danmark. Skattemæssige forhold Fast driftssted Hvis et svensk selskab driver aktivitet i Danmark, kan det medføre skattepligt efter de danske selskabsskatteregler. Betingelserne er ikke helt de samme som for registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så der kan forekomme situationer, hvor der er skattepligt, selvom der ikke er pligt til at registrere en filial efter de selskabsretlige regler eller omvendt. Der vil være skattepligt til Danmark, når den svenske virksomhed har fast driftssted i Danmark. Et fast driftssted opstår, når den svenske virksomhed driver erhvervsvirksomhed gennem et fast forretningssted i Danmark. Der skal altså både være tale om en erhvervsvirksomhed og en fysisk tilknytning til Danmark af en vis varighed, hvilket vil sige, at helt kortvarige aktiviteter i Danmark ikke er omfattede. Et fast driftssted vil som hovedregel omfatte et sted, hvorfra virksomheden ledes, en filial, et kontor, en fabrik, et værksted, et sted, hvorfra naturforekomster udvindes, eller alternativt et bygnings-, anlægs-, installations- eller monteringsprojekt eller hjælpefunktioner til et sådant projekt, men kun hvis projektet varer i mere end 12 måneder beregnet efter særlige regler. Herudover kan en svensk virksomhed få fast driftssted i Danmark, hvis det ansætter eller indgår samarbejde med en agent eller lignende, og denne person i Danmark indgår bindende aftaler på det svenske selskabs vegne. Der kan i den situation opstå fast driftssted, selvom det svenske selskab ikke har lokaler i Danmark. Der er dog også en række situationer, hvor der ikke er fast driftssted i Danmark, selvom de generelle betingelser er opfyldt. Der er således ikke skattepligt til Danmark, hvis der kun er lokaler til lager, udstilling eller udlevering af varer eller varer til bearbejdelse hos et andet foretagende, hvis der kun er lokaler til brug for indkøb af varer eller indsamling af oplysninger, eller hvis aktiviteten kun er af forberedende eller hjælpende karakter. Endvidere har Danmark særlige regler om, at fjernsalg, hvor det svenske selskab giver en dansk repræsentant fuldmagt til at indgå aftaler i Danmark i visse situationer ikke giver fast driftssted, hvis repræsentanten kun modtager ordrer fra kunder via telefon, edb-medier, post og lignende. Elektronisk handel, hvor et svensk selskab benytter en server i Danmark, giver heller ikke fast driftssted, hvis serveren ikke tilhører det svenske selskab. Hvis serveren tilhører det svenske selskab, vil der kunne opstå et fast driftssted og dermed beskatning i Danmark. Beskatning af fast driftssted Hvis en aktivitet i Danmark er skattepligtig efter reglerne om fast driftssted, skal der ske registrering hos de danske skattemyndigheder. Der kan endvidere blive tale om at registrere virksomheden for A-skatter og visse bidrag (danske kildeskatter på lønindkomst), hvis der er ansatte i filialen og endvidere for moms ( mervärdesskatt ). Generelt set er et fast driftssted i Danmark undergivet de samme skattemæssige regler som et dansk selskab. Den skattepligtige indkomst opgøres efter samme regler som for selskaber, og det skattepligtige resultat beskattes med 25% svarende til skattesatsen for selskaber. Der skal endvidere indleveres en selvangivelse i Danmark hvert år senest 6 måneder efter udløbet af regnskabsåret. Det er kun den indkomst, der vedrører aktiviteten i Danmark, der skal beskattes i Danmark. Det er derfor nødvendigt at adskille de danske aktiviteter fra de aktiviteter, der i øvrigt drives i det svenske hovedselskab. Dette kan være vanskeligt og forudsætter, at der føres et særskilt bogholderi for de danske aktiviteter. Hvis det svenske hovedselskab i øvrigt har aktiviteter, der dokumenterbart er adskilt fra det faste driftssteds aktivitet, og disse andre aktiviteter ikke medfører fast driftssted efter de normale regler, vil der ikke være skattepligt for disse andre aktiviteter. Da det danske faste driftssted juridisk set er en del af det svenske hoveds- PricewaterhouseCoopers 2

3 elskab, vil der være visse udgifter, der ikke kan fradrages i den danske skattepligtige indkomst. Et rent finansielt udlån fra det svenske selskab til filialen vil således normalt ikke berettige til fradrag for renteudgifter, mens f.eks. udlån fra det svenske hovedselskabs moderselskab vil berettige til rentefradrag. I visse situationer accepteres rentefradrag i forbindelse med udlån fra hovedselskabet, men disse situationer må vurderes meget konkret. Tilsvarende problemstillinger gælder ved betaling af royalty til hovedselskabet. Hvis det faste driftssted drager nytte af ydelser fra hovedselskabet i Sverige, så som bogføring, assistance med ledelse, IT m.v., kan en del af disse omkostninger allokeres til det faste driftssted og fradrages i Danmark. Hvis det faste driftssted ophører eventuelt fordi aktiviteten flyttes til Sverige, eller fordi aktiviteten lukkes - skal gevinster på aktiver eller passiver samt eventuel goodwill beskattes i Danmark i forbindelse med ophøret. Nettobeløbet efter betaling af dansk selskabsskat kan overføres til det svenske hovedselskab uden kildeskat. Det faste driftssted er en del af det svenske hovedselskab, og dets resultat skal derfor selvangives og beskattes også i Sverige, idet indkomsten opgøres efter de svenske selvangivelses- og beskatningsregler. Et underskud fra det faste driftssted er således normalt fradragsberettiget i den svenske skat. Hvis det faste driftssted har overskud i Danmark og derfor beskattes i Danmark af resultatet, får det svenske hovedselskab nedsat den svenske skat på filialindkomsten ved fradrag af den danske skat på samme indkomst men maksimalt med et beløb svarende til den svenske skat på 26,3%. Det faste driftssted skal momsregistreres i Danmark, hvis det driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af varer og ydelser, som ikke er momsfritagne, og det samlede momspligtige salg overstiger DKK for en 12 måneders periode. Momssatsen er 25%. Leverance af ydelser imellem det faste driftssted og hovedselskabet i Sverige, så som eksempelvis de ovenfor nævnte bogføringsydelser m.v., anses ikke for leverancer og er derfor ikke momspligtige, mens tilsvarende leverancer af varer vil være momspligtige. Der findes herudover særlige regler om visse virksomheder, der er helt momsfritagne og visse virksomheder, der kan momsregistreres frivilligt (udlejning af fast ejendom). Herudover kan der i visse situationer være behov for registrering for visse afgifter. Der er ikke behov for registrering for told, hvis der kun ind- og udføres varer imellem Danmark og Sverige eller andre EU-lande. Bogføring og revision Det faste driftssted skal have en særskilt bogføring og skal opfylde danske bogføringsregler, der i store træk svarer til reglerne for danske selskaber. Bogføringen og det regnskab, der udarbejdes på baggrund af bogføringen, skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af selvangivelsen. Endvidere skal der føres et momsbogholderi, hvis det faste driftssted er momspligtigt. Bogføringen og regnskabet skal ikke revideres af en revisor i Danmark. Regnskabet for det faste driftssted er ikke offentligt tilgængeligt i Danmark, da det udelukkende udarbejdes af skattemæssige og momsmæssige årsager. Da indkomsten indgår i det svenske hovedselskabs indkomst, vil resultatet eventuelt kunne fremgå af specifikationerne i det svenske regnskab. Til gengæld skal det officielle og reviderede årsregnskab for det svenske hovedselskab indsendes til den danske Erhvervs- og Selskabsstyrelse hvert år, hvis det faste driftssted er registreret som en filial. Det er filialbestyrerens pligt at sørge for indsendelse inden 5 måneder efter udløbet af det svenske selskabs regnskabsår. Hvis fristen ikke overholdes, kan filialbestyreren pålægges bøder, og hvis regnskabet ikke indsendes inden for en kort yderligere frist, bliver filialen tvangsopløst. Bogføringen skal opbevares hos filialen i mindst 5 år. Som udgangspunkt skal bogføringsmaterialet opbevares i Danmark, men materialet kan også opbevares hos hovedselskabet i Sverige eller i et andet nordisk land, hvis det uden forsinkelse kan stilles til rådighed for de danske myndigheder, opbevares i overensstemmelse med den danske bogføringslov og hvis eventuelle beskrivelser af de benyttede systemer og adgangskoder opbevares i Danmark. Også her skal opbevaring ske i mindst 5 år. Opbevaring i andre lande kræver dispensation. I momsmæssig henseende er der mulighed for elektronisk fakturering, og der kan i momsmæssig henseende i praksis ske opbevaring i Sverige, hvis de danske skattemyndigheder får besked og til enhver tid kan få tilgang til materialet via elektroniske medier i Danmark. PricewaterhouseCoopers 3

4 Sverige Etablering af filial i Sverige Hvis et dansk selskab driver virksomhed i Sverige kan dette enten ske direkte gennem det danske selskab eller ved etablering af et svensk datterselskab. I det sidstnævnte tilfælde gælder de almindelige svenske civil- og skatteretlige regler for datterselskabets virksomhed. I denne artikel behandler vi alene den situation, hvor et dansk foretagende eller en dansk person driver virksomhed i Sverige ved direkte virksomhed. Selskabsretlige forhold En svensk filial fungerer som det danske selskabs afdelingskontor med en selvstændig ledelse i Sverige. En filial er ikke en separat juridisk person men en del af det danske selskab. Filialen er imidlertid omfattet af svensk lovgivning og svenske myndigheders afgørelser hvad angår retsforhold, der relaterer sig til aktiviteten i Sverige. Filialen har ingen egenkapital, idet aktiver og passiver er en del af det danske selskabs egenkapital. Det danske selskab hæfter med hele sin formue for de forpligtelser, som filialen indgår. Det gælder uanset om det danske selskab er A/S eller et ApS. Registreringen af en filial og reguleringen af dens forretningsaktivitet i Sverige sker i henhold til særskilt lovgivning om udenlandske filialer. Filialens navn vil være det danske selskabs navn med tillæg af ordet filial og oplysning om nationalitet, f.eks. Andersen A/S, (Danmark) filial. En administrativ direktør i Danmark (på svensk verkställande direktör (VD), skal udpeges for filialen og forsynes med en fuldmagt til blandt andet at handle på det danske selskabs vegne i alle spørgsmål som vedrører virksomheden i Sverige. Med hensyn til virksomheden i Sverige har den administrerende direktør en ubegrænset fuldmagt til at repræsentere og binde det danske selskab. Hvis den administrerende direktør overskrider sin fuldmagt, d.v.s. de forskrifter som er meddelt internt fra det danske selskab, bindes det danske selskab alligevel i forhold til en tredjemand, hvis denne ikke indså eller burde indse, at direktøren overskred sine beføjelser. Direktøren skal som hovedregel være bosat indenfor EU. Direktøren kan således godt være bosat i Danmark, men skal dog udpege en person bosat i Sverige som er bemyndiget til at modtage oplysninger på det danske selskabs vegne. Hvis denne forpligtelse tilsidesættes, kan der være risiko for sanktioner. Registrering Direktøren skal anmelde filialen til registrering hos Bolagsverket (svarende til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark) før aktiviteten i Sverige påbegyndes. Byggeentreprenørvirksomhed som højst drives 1 år i Sverige omfattes ikke af kravet om filialregistrering, ligesom ejerskab af et såkaldt svensk handelsbolag heller ikke medfører krav om filialregistrering. En erhvervsejendom i Sverige, der ejes af et dansk selskab eller en person bosat i Danmark, vil som regel blive anset for en filial. I særlige situationer kan Bolagsverket dispensere for kravet om filialetablering. Brevpapir, fakturaer og ordreblanketter må indeholde visse informationer om det danske selskab. Hvis det danske selskab ophører med at drive virksomhed i Sverige eller i Danmark, skal filialen afregistreres. I afviklingsperioden skal det fremgå af filialens navn, at denne er under afvikling. Bolagsverket kan ligeledes afregistrere filialen, hvis det er klart, at det danske selskab eller filialen er ophørt med at drive virksomhed, hvis filialen ikke længere har en direktør eller repræsentant i Sverige, eller hvis der ikke er indsendt selvangivelse for nogen af de to sidste regnskabsår. Skattemæssige forhold Fast driftssted Et fast driftssted foreligger, når et dansk foretagende helt eller delvist driver virksomhed fra et fast sted i Sverige, og aktiviteten i Sverige er en del af den danske virksomheds kerneaktivitet, d.v.s. er mere omfattende end blot af forberedende eller hjælpende karakter i forhold til den aktivitet, som drives i Danmark. Et fast driftssted kan også opstå, hvis det danske selskab har en fast repræsentant i Sverige. Hvis repræsentanten ikke er uafhængig af selskabet og har modtaget og regelmæssigt anvender en fuldmagt til at indgå aftaler i det danske selskabs navn, anses det danske selskab normalt for at have et fast driftssted i Sverige. Elektronisk handel som retter sig mod svenske kunder og drives fra en server som ejes af et andet foretagende anses ikke for at medføre fast driftssted i Sverige, heller ikke selvom serveren er fysisk placeret i Sverige. Hvis det danske selskab derimod selv ejer eller lejer serveren, kan der dog opstå et fast driftssted i Sverige. Byggeentreprenørvirksomhed som drives i højst et år i Sverige anses ikke for at udgøre et fast driftssted og er således i medfør af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skattepligtig til Sverige. Beskatning af fast driftssted En filial er ikke en selvstændig juridisk person. Hvis det danske selskab imidlertid har et fast driftssted i Sverige, er selskabet alligevel skattepligtigt til Sverige for så vidt angår den indkomst, der kan henføres til det faste driftssted. Aktivitet som drives i en registreret svensk filial vil ofte men ikke altid udgøre et skattemæssigt fast driftssted. Omvendt er der krav om at registrere en filial eller et svensk selskab, hvis der skattemæssigt er et fast driftssted i Sverige. Selvom pligten til at registrere en filial eller et selskab er tilsidesat, vil der alligevel kunne være skattepligt for den svenske indkomst. Registrering skal ske hos det svenske Skatteverket for selskabsskat og i PricewaterhouseCoopers 4

5 visse situationer også som arbejdsgiver og for moms. En filial beskattes stort set efter samme regler som et svensk aktieselskab. Dette indebærer bl.a. at filialens skattepligtige resultat beskattes med svensk selskabsskat på 26,3%, og at filialen under visse forudsætninger kan udveksle koncernbidrag med svenske aktieselskaber og svenske filialer af andre aktieselskaber i samme koncern. Et dansk selskab kan dog kun have én filial i Sverige. Grundlaget for den svenske beskatning er den indkomst, som kan henføres til det faste driftssted. Resultatet af filialens virksomhed skal beregnes med udgangspunkt i filialens resultatopgørelse og efter samme principper som et uafhængigt svensk selskab. En svensk filial kan i en vis udstrækning modtage serviceydelser fra hovedkontoret i Danmark såsom ledelsesassistance, bogføring m.v. I den forbindelse skal en forholdsmæssig del af det danske hovedkontors omkostninger fordeles til den svenske filial og vil være fradragsberettiget i den svenske skat. Hvis den svenske filial afvikles, vil aktiviteten i Sverige blive beskattet med forskellen imellem salgsprisen og den skattemæssige værdi. Avancen ved afviklingen tilfalder det danske hovedselskab direkte, uden at der i den forbindelse skal indeholdes svensk kildeskat. Indkomsten fra filialen skal ikke medtages i selvangivelsen for det danske selskab, da Danmark anvender et nationalitetsprincip, der medfører, at indkomst som et dansk selskab oppebærer i udlandet ikke medtages i beskatningsgrundlaget i Danmark. Dermed vil et eventuelt underskud i den svenske filial heller ikke blive medregnet i det danske selskabs resultat, og der skal heller ikke ske lempelse for eventuel selskabsskat, som er betalt i Sverige. Et dansk selskabs filial i Sverige anses for en etablering i Sverige. Med hensyn til transaktioner som udføres af denne filial, og hvor omsætningen sker i Sverige, er der også momspligt til Sverige. Omvendt vil aktiviteter som drives af filialen udenfor Sverige blive vurderet efter samme regler, som hvis et svensk selskab har aktiviteter i udlandet. Momssatsen er i de fleste situationer 25%. En filial og dets danske hovedkontor er to geografisk adskilte enheder af samme juridiske enhed i momsmæssig henseende, og der kan derfor ikke være momspligtig omsætning imellem disse enheder. Visse aktiviteter er ikke momspligtige. Frivillig momsregistrering kan ske ved udlejning af fast ejendom. Bogføring og revision Alle filialer skal have en selvstændig bogføring, som skal holdes adskilt fra det danske selskabs bogføring. Bogføringen skal følge reglerne i bogføringsloven og god selvangivelsesskik efter svenske regler, idet bogføringen lægges til grund for den svenske beskatning. Bestemmelserne om hvordan bogføringen skal ske og offentliggøres afhænger af, om det udenlandske selskab er hjemmehørende indenfor EU eller ej. For et udenlandsk selskab som har en retsform svarende til et svensk aktiebolag og som er hjemmehørende indenfor EU, f.eks. et dansk A/S eller ApS gælder, at filialens bogføring skal afsluttes med et årsbokslut efter bogføringsloven. Filialen skal som dokumentation indsende en bekræftet kopi af det danske selskabs årsrapport og revisionsprotokoller (idet omfang disse er offentlige i Danmark) men behøver ikke indsende sin egen årsrapport. For et dansk selskab som ikke har en retsform, der svarer til et svensk aktiebolag som f.eks. et dansk I/S eller K/S, gælder at filialens bogføring skal afsluttes med en årsrapport i henhold til den svenske årsregnskabslov. Filialen skal indsende en bekræftet kopi af sin egen henholdsvis det danske I/S eller K/S årsrapport og revisionsprotokol til Bolagsverket, sidstnævnte dokumenter dog kun såfremt de er offentlige i Danmark. De svenske regler vedrørende revisionspligt er under ændring for at blive tilpasset EU s målsætning om at mindske de administrative byrder for mindre foretagender. Endnu er der ikke endelige regler om dette, men der forventes nye regler med virkning fra regnskabsår, der starter efter 1. juli Bogføringen for en filial skal som hovedregel opbevares i Sverige i en tiårig periode efter udgangen af det pågældende regnskabsår. Et dansk selskab kan imidlertid opbevare bogføringen i Danmark under forudsætning af, at selskabet anmelder stedet hvor opbevaring sker til Skatteverket, selskabet garanterer at Skatteverket eller Tullverket på begæring får omgående elektronisk adgang til regnskabsinformation i hele arkiveringsperioden og selskabet kan fremskaffe regnskabsmaterialet i en læsbar form i form af en udskrift i Sverige PricewaterhouseCoopers. MAC PricewaterhouseCoopers 5

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere