Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filialer i Danmark og Sverige en oversigt"

Transkript

1 Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne artikel omfatter de grundlæggende selskabsretlige- og skattemæssige samt regnskabsmæssige aspekter ved en filialetablering i Danmark og Sverige. Danmark Etablering af filial i Danmark Når et svensk selskab ønsker at etablere sig i Danmark, kan det ske enten ved at etablere et dansk datterselskab eller ved at etablere et forretningssted i Danmark. Både et dansk datterselskab og en direkte etablering er i det hele undergivet danske skattemæssige og regnskabsmæssige regler. Der findes endvidere en række regler om beskatning samt om registrering både hos den danske Erhvervs- og Selskabsstyrelse og hos de danske skatte- og afgiftsmyndigheder. I det følgende beskriver vi kun de forhold, som et svensk selskab skal være opmærksom på ved direkte etablering i Danmark af en filial. Selskabsretlige forhold En filial af et svensk selskab er juridisk set en del af det svenske selskab, som blot er placeret i Danmark. Der stilles ikke krav om en bestemt indskudskapital, men det svenske selskab skal være lovligt etableret i Sverige efter de i Sverige gældende regler, og kun selskaber, der er registreret som et AB, kan registrere en filial i Danmark. Filialen skal i det daglige ledes af mindst 1 filialbestyrer. Der stilles ikke særlige krav til nationalitet eller bopæl. Filialbestyreren skal have ubegrænset fuldmagt til at tegne filialen, og hvis der er flere filialbestyrere, kan de tegne filialen i fællesskab eller hver for sig som beskrevet i fuldmagten. Den danske filials formål skal svare til det svenske selskabs formål eller en del heraf. Filialens navn skal endvidere indeholde navnet på det svenske hovedselskab med tilføjelse af ordet filial og nationalitet, således at ordet Sverige eller svensk skal indgå i navnet. Registrering Et svensk selskab, der driver virksomhed i Danmark, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark (svarende til Bolagsverket i Sverige). Virksomheden må ikke begyndes, før aktiviteten er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og hvis registrering nægtes, skal aktiviteten ophøre. Der er dog ikke pligt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved ren ordreoptagelse, hvor fakturering sker fra Sverige, ved enkeltstående entrepriser eller anden enkeltstående virksomhed af begrænset varighed, ved arbejde der sker i forhold til en enkelt kontraktspart, ved opkøb af danske produkter gennem en dansk mellemmand eller ved arbejde af ren administrativ karakter som f.eks. markedsbearbejdelse. I forbindelse med registreringen skal der indsendes en række dokumenter vedrørende det svenske hovedselskab nemlig registreringsbevis fra Bolagsverket, stiftelsesurkund, bo lagsordning og fuldmagt til filialbestyreren. Dokumenterne kan indsendes på svensk. Herudover skal der indsendes en række oplysninger om den svenske ledelse samt om filialbestyreren. Anmeldelsen skal ske på en blanket, der skal indeholde en række oplysninger om selskabet. Hovedparten af disse oplysninger vil fremgå af de ovenfor nævnte dokumenter. PricewaterhouseCoopers 1

2 Filialbestyreren fungerer i det daglige som en verkställende direktör og kan efter danske regler forpligte det svenske hovedselskab fuldt ud. Filialbestyreren skal også sørge for at anmelde eventuelle ændringer i filialens forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Når registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er på plads, vil filialen modtage et bevis for etableringen i Danmark. Skattemæssige forhold Fast driftssted Hvis et svensk selskab driver aktivitet i Danmark, kan det medføre skattepligt efter de danske selskabsskatteregler. Betingelserne er ikke helt de samme som for registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så der kan forekomme situationer, hvor der er skattepligt, selvom der ikke er pligt til at registrere en filial efter de selskabsretlige regler eller omvendt. Der vil være skattepligt til Danmark, når den svenske virksomhed har fast driftssted i Danmark. Et fast driftssted opstår, når den svenske virksomhed driver erhvervsvirksomhed gennem et fast forretningssted i Danmark. Der skal altså både være tale om en erhvervsvirksomhed og en fysisk tilknytning til Danmark af en vis varighed, hvilket vil sige, at helt kortvarige aktiviteter i Danmark ikke er omfattede. Et fast driftssted vil som hovedregel omfatte et sted, hvorfra virksomheden ledes, en filial, et kontor, en fabrik, et værksted, et sted, hvorfra naturforekomster udvindes, eller alternativt et bygnings-, anlægs-, installations- eller monteringsprojekt eller hjælpefunktioner til et sådant projekt, men kun hvis projektet varer i mere end 12 måneder beregnet efter særlige regler. Herudover kan en svensk virksomhed få fast driftssted i Danmark, hvis det ansætter eller indgår samarbejde med en agent eller lignende, og denne person i Danmark indgår bindende aftaler på det svenske selskabs vegne. Der kan i den situation opstå fast driftssted, selvom det svenske selskab ikke har lokaler i Danmark. Der er dog også en række situationer, hvor der ikke er fast driftssted i Danmark, selvom de generelle betingelser er opfyldt. Der er således ikke skattepligt til Danmark, hvis der kun er lokaler til lager, udstilling eller udlevering af varer eller varer til bearbejdelse hos et andet foretagende, hvis der kun er lokaler til brug for indkøb af varer eller indsamling af oplysninger, eller hvis aktiviteten kun er af forberedende eller hjælpende karakter. Endvidere har Danmark særlige regler om, at fjernsalg, hvor det svenske selskab giver en dansk repræsentant fuldmagt til at indgå aftaler i Danmark i visse situationer ikke giver fast driftssted, hvis repræsentanten kun modtager ordrer fra kunder via telefon, edb-medier, post og lignende. Elektronisk handel, hvor et svensk selskab benytter en server i Danmark, giver heller ikke fast driftssted, hvis serveren ikke tilhører det svenske selskab. Hvis serveren tilhører det svenske selskab, vil der kunne opstå et fast driftssted og dermed beskatning i Danmark. Beskatning af fast driftssted Hvis en aktivitet i Danmark er skattepligtig efter reglerne om fast driftssted, skal der ske registrering hos de danske skattemyndigheder. Der kan endvidere blive tale om at registrere virksomheden for A-skatter og visse bidrag (danske kildeskatter på lønindkomst), hvis der er ansatte i filialen og endvidere for moms ( mervärdesskatt ). Generelt set er et fast driftssted i Danmark undergivet de samme skattemæssige regler som et dansk selskab. Den skattepligtige indkomst opgøres efter samme regler som for selskaber, og det skattepligtige resultat beskattes med 25% svarende til skattesatsen for selskaber. Der skal endvidere indleveres en selvangivelse i Danmark hvert år senest 6 måneder efter udløbet af regnskabsåret. Det er kun den indkomst, der vedrører aktiviteten i Danmark, der skal beskattes i Danmark. Det er derfor nødvendigt at adskille de danske aktiviteter fra de aktiviteter, der i øvrigt drives i det svenske hovedselskab. Dette kan være vanskeligt og forudsætter, at der føres et særskilt bogholderi for de danske aktiviteter. Hvis det svenske hovedselskab i øvrigt har aktiviteter, der dokumenterbart er adskilt fra det faste driftssteds aktivitet, og disse andre aktiviteter ikke medfører fast driftssted efter de normale regler, vil der ikke være skattepligt for disse andre aktiviteter. Da det danske faste driftssted juridisk set er en del af det svenske hoveds- PricewaterhouseCoopers 2

3 elskab, vil der være visse udgifter, der ikke kan fradrages i den danske skattepligtige indkomst. Et rent finansielt udlån fra det svenske selskab til filialen vil således normalt ikke berettige til fradrag for renteudgifter, mens f.eks. udlån fra det svenske hovedselskabs moderselskab vil berettige til rentefradrag. I visse situationer accepteres rentefradrag i forbindelse med udlån fra hovedselskabet, men disse situationer må vurderes meget konkret. Tilsvarende problemstillinger gælder ved betaling af royalty til hovedselskabet. Hvis det faste driftssted drager nytte af ydelser fra hovedselskabet i Sverige, så som bogføring, assistance med ledelse, IT m.v., kan en del af disse omkostninger allokeres til det faste driftssted og fradrages i Danmark. Hvis det faste driftssted ophører eventuelt fordi aktiviteten flyttes til Sverige, eller fordi aktiviteten lukkes - skal gevinster på aktiver eller passiver samt eventuel goodwill beskattes i Danmark i forbindelse med ophøret. Nettobeløbet efter betaling af dansk selskabsskat kan overføres til det svenske hovedselskab uden kildeskat. Det faste driftssted er en del af det svenske hovedselskab, og dets resultat skal derfor selvangives og beskattes også i Sverige, idet indkomsten opgøres efter de svenske selvangivelses- og beskatningsregler. Et underskud fra det faste driftssted er således normalt fradragsberettiget i den svenske skat. Hvis det faste driftssted har overskud i Danmark og derfor beskattes i Danmark af resultatet, får det svenske hovedselskab nedsat den svenske skat på filialindkomsten ved fradrag af den danske skat på samme indkomst men maksimalt med et beløb svarende til den svenske skat på 26,3%. Det faste driftssted skal momsregistreres i Danmark, hvis det driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af varer og ydelser, som ikke er momsfritagne, og det samlede momspligtige salg overstiger DKK for en 12 måneders periode. Momssatsen er 25%. Leverance af ydelser imellem det faste driftssted og hovedselskabet i Sverige, så som eksempelvis de ovenfor nævnte bogføringsydelser m.v., anses ikke for leverancer og er derfor ikke momspligtige, mens tilsvarende leverancer af varer vil være momspligtige. Der findes herudover særlige regler om visse virksomheder, der er helt momsfritagne og visse virksomheder, der kan momsregistreres frivilligt (udlejning af fast ejendom). Herudover kan der i visse situationer være behov for registrering for visse afgifter. Der er ikke behov for registrering for told, hvis der kun ind- og udføres varer imellem Danmark og Sverige eller andre EU-lande. Bogføring og revision Det faste driftssted skal have en særskilt bogføring og skal opfylde danske bogføringsregler, der i store træk svarer til reglerne for danske selskaber. Bogføringen og det regnskab, der udarbejdes på baggrund af bogføringen, skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af selvangivelsen. Endvidere skal der føres et momsbogholderi, hvis det faste driftssted er momspligtigt. Bogføringen og regnskabet skal ikke revideres af en revisor i Danmark. Regnskabet for det faste driftssted er ikke offentligt tilgængeligt i Danmark, da det udelukkende udarbejdes af skattemæssige og momsmæssige årsager. Da indkomsten indgår i det svenske hovedselskabs indkomst, vil resultatet eventuelt kunne fremgå af specifikationerne i det svenske regnskab. Til gengæld skal det officielle og reviderede årsregnskab for det svenske hovedselskab indsendes til den danske Erhvervs- og Selskabsstyrelse hvert år, hvis det faste driftssted er registreret som en filial. Det er filialbestyrerens pligt at sørge for indsendelse inden 5 måneder efter udløbet af det svenske selskabs regnskabsår. Hvis fristen ikke overholdes, kan filialbestyreren pålægges bøder, og hvis regnskabet ikke indsendes inden for en kort yderligere frist, bliver filialen tvangsopløst. Bogføringen skal opbevares hos filialen i mindst 5 år. Som udgangspunkt skal bogføringsmaterialet opbevares i Danmark, men materialet kan også opbevares hos hovedselskabet i Sverige eller i et andet nordisk land, hvis det uden forsinkelse kan stilles til rådighed for de danske myndigheder, opbevares i overensstemmelse med den danske bogføringslov og hvis eventuelle beskrivelser af de benyttede systemer og adgangskoder opbevares i Danmark. Også her skal opbevaring ske i mindst 5 år. Opbevaring i andre lande kræver dispensation. I momsmæssig henseende er der mulighed for elektronisk fakturering, og der kan i momsmæssig henseende i praksis ske opbevaring i Sverige, hvis de danske skattemyndigheder får besked og til enhver tid kan få tilgang til materialet via elektroniske medier i Danmark. PricewaterhouseCoopers 3

4 Sverige Etablering af filial i Sverige Hvis et dansk selskab driver virksomhed i Sverige kan dette enten ske direkte gennem det danske selskab eller ved etablering af et svensk datterselskab. I det sidstnævnte tilfælde gælder de almindelige svenske civil- og skatteretlige regler for datterselskabets virksomhed. I denne artikel behandler vi alene den situation, hvor et dansk foretagende eller en dansk person driver virksomhed i Sverige ved direkte virksomhed. Selskabsretlige forhold En svensk filial fungerer som det danske selskabs afdelingskontor med en selvstændig ledelse i Sverige. En filial er ikke en separat juridisk person men en del af det danske selskab. Filialen er imidlertid omfattet af svensk lovgivning og svenske myndigheders afgørelser hvad angår retsforhold, der relaterer sig til aktiviteten i Sverige. Filialen har ingen egenkapital, idet aktiver og passiver er en del af det danske selskabs egenkapital. Det danske selskab hæfter med hele sin formue for de forpligtelser, som filialen indgår. Det gælder uanset om det danske selskab er A/S eller et ApS. Registreringen af en filial og reguleringen af dens forretningsaktivitet i Sverige sker i henhold til særskilt lovgivning om udenlandske filialer. Filialens navn vil være det danske selskabs navn med tillæg af ordet filial og oplysning om nationalitet, f.eks. Andersen A/S, (Danmark) filial. En administrativ direktør i Danmark (på svensk verkställande direktör (VD), skal udpeges for filialen og forsynes med en fuldmagt til blandt andet at handle på det danske selskabs vegne i alle spørgsmål som vedrører virksomheden i Sverige. Med hensyn til virksomheden i Sverige har den administrerende direktør en ubegrænset fuldmagt til at repræsentere og binde det danske selskab. Hvis den administrerende direktør overskrider sin fuldmagt, d.v.s. de forskrifter som er meddelt internt fra det danske selskab, bindes det danske selskab alligevel i forhold til en tredjemand, hvis denne ikke indså eller burde indse, at direktøren overskred sine beføjelser. Direktøren skal som hovedregel være bosat indenfor EU. Direktøren kan således godt være bosat i Danmark, men skal dog udpege en person bosat i Sverige som er bemyndiget til at modtage oplysninger på det danske selskabs vegne. Hvis denne forpligtelse tilsidesættes, kan der være risiko for sanktioner. Registrering Direktøren skal anmelde filialen til registrering hos Bolagsverket (svarende til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark) før aktiviteten i Sverige påbegyndes. Byggeentreprenørvirksomhed som højst drives 1 år i Sverige omfattes ikke af kravet om filialregistrering, ligesom ejerskab af et såkaldt svensk handelsbolag heller ikke medfører krav om filialregistrering. En erhvervsejendom i Sverige, der ejes af et dansk selskab eller en person bosat i Danmark, vil som regel blive anset for en filial. I særlige situationer kan Bolagsverket dispensere for kravet om filialetablering. Brevpapir, fakturaer og ordreblanketter må indeholde visse informationer om det danske selskab. Hvis det danske selskab ophører med at drive virksomhed i Sverige eller i Danmark, skal filialen afregistreres. I afviklingsperioden skal det fremgå af filialens navn, at denne er under afvikling. Bolagsverket kan ligeledes afregistrere filialen, hvis det er klart, at det danske selskab eller filialen er ophørt med at drive virksomhed, hvis filialen ikke længere har en direktør eller repræsentant i Sverige, eller hvis der ikke er indsendt selvangivelse for nogen af de to sidste regnskabsår. Skattemæssige forhold Fast driftssted Et fast driftssted foreligger, når et dansk foretagende helt eller delvist driver virksomhed fra et fast sted i Sverige, og aktiviteten i Sverige er en del af den danske virksomheds kerneaktivitet, d.v.s. er mere omfattende end blot af forberedende eller hjælpende karakter i forhold til den aktivitet, som drives i Danmark. Et fast driftssted kan også opstå, hvis det danske selskab har en fast repræsentant i Sverige. Hvis repræsentanten ikke er uafhængig af selskabet og har modtaget og regelmæssigt anvender en fuldmagt til at indgå aftaler i det danske selskabs navn, anses det danske selskab normalt for at have et fast driftssted i Sverige. Elektronisk handel som retter sig mod svenske kunder og drives fra en server som ejes af et andet foretagende anses ikke for at medføre fast driftssted i Sverige, heller ikke selvom serveren er fysisk placeret i Sverige. Hvis det danske selskab derimod selv ejer eller lejer serveren, kan der dog opstå et fast driftssted i Sverige. Byggeentreprenørvirksomhed som drives i højst et år i Sverige anses ikke for at udgøre et fast driftssted og er således i medfør af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skattepligtig til Sverige. Beskatning af fast driftssted En filial er ikke en selvstændig juridisk person. Hvis det danske selskab imidlertid har et fast driftssted i Sverige, er selskabet alligevel skattepligtigt til Sverige for så vidt angår den indkomst, der kan henføres til det faste driftssted. Aktivitet som drives i en registreret svensk filial vil ofte men ikke altid udgøre et skattemæssigt fast driftssted. Omvendt er der krav om at registrere en filial eller et svensk selskab, hvis der skattemæssigt er et fast driftssted i Sverige. Selvom pligten til at registrere en filial eller et selskab er tilsidesat, vil der alligevel kunne være skattepligt for den svenske indkomst. Registrering skal ske hos det svenske Skatteverket for selskabsskat og i PricewaterhouseCoopers 4

5 visse situationer også som arbejdsgiver og for moms. En filial beskattes stort set efter samme regler som et svensk aktieselskab. Dette indebærer bl.a. at filialens skattepligtige resultat beskattes med svensk selskabsskat på 26,3%, og at filialen under visse forudsætninger kan udveksle koncernbidrag med svenske aktieselskaber og svenske filialer af andre aktieselskaber i samme koncern. Et dansk selskab kan dog kun have én filial i Sverige. Grundlaget for den svenske beskatning er den indkomst, som kan henføres til det faste driftssted. Resultatet af filialens virksomhed skal beregnes med udgangspunkt i filialens resultatopgørelse og efter samme principper som et uafhængigt svensk selskab. En svensk filial kan i en vis udstrækning modtage serviceydelser fra hovedkontoret i Danmark såsom ledelsesassistance, bogføring m.v. I den forbindelse skal en forholdsmæssig del af det danske hovedkontors omkostninger fordeles til den svenske filial og vil være fradragsberettiget i den svenske skat. Hvis den svenske filial afvikles, vil aktiviteten i Sverige blive beskattet med forskellen imellem salgsprisen og den skattemæssige værdi. Avancen ved afviklingen tilfalder det danske hovedselskab direkte, uden at der i den forbindelse skal indeholdes svensk kildeskat. Indkomsten fra filialen skal ikke medtages i selvangivelsen for det danske selskab, da Danmark anvender et nationalitetsprincip, der medfører, at indkomst som et dansk selskab oppebærer i udlandet ikke medtages i beskatningsgrundlaget i Danmark. Dermed vil et eventuelt underskud i den svenske filial heller ikke blive medregnet i det danske selskabs resultat, og der skal heller ikke ske lempelse for eventuel selskabsskat, som er betalt i Sverige. Et dansk selskabs filial i Sverige anses for en etablering i Sverige. Med hensyn til transaktioner som udføres af denne filial, og hvor omsætningen sker i Sverige, er der også momspligt til Sverige. Omvendt vil aktiviteter som drives af filialen udenfor Sverige blive vurderet efter samme regler, som hvis et svensk selskab har aktiviteter i udlandet. Momssatsen er i de fleste situationer 25%. En filial og dets danske hovedkontor er to geografisk adskilte enheder af samme juridiske enhed i momsmæssig henseende, og der kan derfor ikke være momspligtig omsætning imellem disse enheder. Visse aktiviteter er ikke momspligtige. Frivillig momsregistrering kan ske ved udlejning af fast ejendom. Bogføring og revision Alle filialer skal have en selvstændig bogføring, som skal holdes adskilt fra det danske selskabs bogføring. Bogføringen skal følge reglerne i bogføringsloven og god selvangivelsesskik efter svenske regler, idet bogføringen lægges til grund for den svenske beskatning. Bestemmelserne om hvordan bogføringen skal ske og offentliggøres afhænger af, om det udenlandske selskab er hjemmehørende indenfor EU eller ej. For et udenlandsk selskab som har en retsform svarende til et svensk aktiebolag og som er hjemmehørende indenfor EU, f.eks. et dansk A/S eller ApS gælder, at filialens bogføring skal afsluttes med et årsbokslut efter bogføringsloven. Filialen skal som dokumentation indsende en bekræftet kopi af det danske selskabs årsrapport og revisionsprotokoller (idet omfang disse er offentlige i Danmark) men behøver ikke indsende sin egen årsrapport. For et dansk selskab som ikke har en retsform, der svarer til et svensk aktiebolag som f.eks. et dansk I/S eller K/S, gælder at filialens bogføring skal afsluttes med en årsrapport i henhold til den svenske årsregnskabslov. Filialen skal indsende en bekræftet kopi af sin egen henholdsvis det danske I/S eller K/S årsrapport og revisionsprotokol til Bolagsverket, sidstnævnte dokumenter dog kun såfremt de er offentlige i Danmark. De svenske regler vedrørende revisionspligt er under ændring for at blive tilpasset EU s målsætning om at mindske de administrative byrder for mindre foretagender. Endnu er der ikke endelige regler om dette, men der forventes nye regler med virkning fra regnskabsår, der starter efter 1. juli Bogføringen for en filial skal som hovedregel opbevares i Sverige i en tiårig periode efter udgangen af det pågældende regnskabsår. Et dansk selskab kan imidlertid opbevare bogføringen i Danmark under forudsætning af, at selskabet anmelder stedet hvor opbevaring sker til Skatteverket, selskabet garanterer at Skatteverket eller Tullverket på begæring får omgående elektronisk adgang til regnskabsinformation i hele arkiveringsperioden og selskabet kan fremskaffe regnskabsmaterialet i en læsbar form i form af en udskrift i Sverige PricewaterhouseCoopers. MAC PricewaterhouseCoopers 5

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015.

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015. Hangar 253 ApS CVR-nr. 33 58 81 19 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Som dirigent:... Stig Holmegaard Thygesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland. 17 April 2013 Claus Bech

Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland. 17 April 2013 Claus Bech Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland 17 April 2013 Claus Bech Agenda Bogføring og årsregnskab Skat i Grønland Selskabsskat Personskat 2 Footer Introduktion Deloitte

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015.

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015. KBO ApS CVR-nr. 29 92 65 65 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30.

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N CVR-nr: 25 90 73 10 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6/1 2016 Per Stokholm Dirigent

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

VB-AP A/S Kappelhøj 2B, 6950 Ringkøbing

VB-AP A/S Kappelhøj 2B, 6950 Ringkøbing VB-AP A/S Kappelhøj 2B, 6950 Ringkøbing CVR-nr. 27 58 33 50 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. juni 2016. Flemming Bro Gregersen dirigent

Læs mere

Obligatorisk undervisning

Obligatorisk undervisning Obligatorisk undervisning Revisors rolle/revision 1 Modulet har til formål at give deltagerne en overordnet forståelse for revisors rolle generelt og over for den enkelte kunde. Faget klæder deltagerne

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS

Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS Det er en forudsætning for oprettelse af virksomheden, at ejer er kunde i banken. Kundeoprettelsen af ejer skal ske på bankens hjemmeside

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere