Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filialer i Danmark og Sverige en oversigt"

Transkript

1 Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne artikel omfatter de grundlæggende selskabsretlige- og skattemæssige samt regnskabsmæssige aspekter ved en filialetablering i Danmark og Sverige. Danmark Etablering af filial i Danmark Når et svensk selskab ønsker at etablere sig i Danmark, kan det ske enten ved at etablere et dansk datterselskab eller ved at etablere et forretningssted i Danmark. Både et dansk datterselskab og en direkte etablering er i det hele undergivet danske skattemæssige og regnskabsmæssige regler. Der findes endvidere en række regler om beskatning samt om registrering både hos den danske Erhvervs- og Selskabsstyrelse og hos de danske skatte- og afgiftsmyndigheder. I det følgende beskriver vi kun de forhold, som et svensk selskab skal være opmærksom på ved direkte etablering i Danmark af en filial. Selskabsretlige forhold En filial af et svensk selskab er juridisk set en del af det svenske selskab, som blot er placeret i Danmark. Der stilles ikke krav om en bestemt indskudskapital, men det svenske selskab skal være lovligt etableret i Sverige efter de i Sverige gældende regler, og kun selskaber, der er registreret som et AB, kan registrere en filial i Danmark. Filialen skal i det daglige ledes af mindst 1 filialbestyrer. Der stilles ikke særlige krav til nationalitet eller bopæl. Filialbestyreren skal have ubegrænset fuldmagt til at tegne filialen, og hvis der er flere filialbestyrere, kan de tegne filialen i fællesskab eller hver for sig som beskrevet i fuldmagten. Den danske filials formål skal svare til det svenske selskabs formål eller en del heraf. Filialens navn skal endvidere indeholde navnet på det svenske hovedselskab med tilføjelse af ordet filial og nationalitet, således at ordet Sverige eller svensk skal indgå i navnet. Registrering Et svensk selskab, der driver virksomhed i Danmark, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark (svarende til Bolagsverket i Sverige). Virksomheden må ikke begyndes, før aktiviteten er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og hvis registrering nægtes, skal aktiviteten ophøre. Der er dog ikke pligt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved ren ordreoptagelse, hvor fakturering sker fra Sverige, ved enkeltstående entrepriser eller anden enkeltstående virksomhed af begrænset varighed, ved arbejde der sker i forhold til en enkelt kontraktspart, ved opkøb af danske produkter gennem en dansk mellemmand eller ved arbejde af ren administrativ karakter som f.eks. markedsbearbejdelse. I forbindelse med registreringen skal der indsendes en række dokumenter vedrørende det svenske hovedselskab nemlig registreringsbevis fra Bolagsverket, stiftelsesurkund, bo lagsordning og fuldmagt til filialbestyreren. Dokumenterne kan indsendes på svensk. Herudover skal der indsendes en række oplysninger om den svenske ledelse samt om filialbestyreren. Anmeldelsen skal ske på en blanket, der skal indeholde en række oplysninger om selskabet. Hovedparten af disse oplysninger vil fremgå af de ovenfor nævnte dokumenter. PricewaterhouseCoopers 1

2 Filialbestyreren fungerer i det daglige som en verkställende direktör og kan efter danske regler forpligte det svenske hovedselskab fuldt ud. Filialbestyreren skal også sørge for at anmelde eventuelle ændringer i filialens forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Når registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er på plads, vil filialen modtage et bevis for etableringen i Danmark. Skattemæssige forhold Fast driftssted Hvis et svensk selskab driver aktivitet i Danmark, kan det medføre skattepligt efter de danske selskabsskatteregler. Betingelserne er ikke helt de samme som for registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så der kan forekomme situationer, hvor der er skattepligt, selvom der ikke er pligt til at registrere en filial efter de selskabsretlige regler eller omvendt. Der vil være skattepligt til Danmark, når den svenske virksomhed har fast driftssted i Danmark. Et fast driftssted opstår, når den svenske virksomhed driver erhvervsvirksomhed gennem et fast forretningssted i Danmark. Der skal altså både være tale om en erhvervsvirksomhed og en fysisk tilknytning til Danmark af en vis varighed, hvilket vil sige, at helt kortvarige aktiviteter i Danmark ikke er omfattede. Et fast driftssted vil som hovedregel omfatte et sted, hvorfra virksomheden ledes, en filial, et kontor, en fabrik, et værksted, et sted, hvorfra naturforekomster udvindes, eller alternativt et bygnings-, anlægs-, installations- eller monteringsprojekt eller hjælpefunktioner til et sådant projekt, men kun hvis projektet varer i mere end 12 måneder beregnet efter særlige regler. Herudover kan en svensk virksomhed få fast driftssted i Danmark, hvis det ansætter eller indgår samarbejde med en agent eller lignende, og denne person i Danmark indgår bindende aftaler på det svenske selskabs vegne. Der kan i den situation opstå fast driftssted, selvom det svenske selskab ikke har lokaler i Danmark. Der er dog også en række situationer, hvor der ikke er fast driftssted i Danmark, selvom de generelle betingelser er opfyldt. Der er således ikke skattepligt til Danmark, hvis der kun er lokaler til lager, udstilling eller udlevering af varer eller varer til bearbejdelse hos et andet foretagende, hvis der kun er lokaler til brug for indkøb af varer eller indsamling af oplysninger, eller hvis aktiviteten kun er af forberedende eller hjælpende karakter. Endvidere har Danmark særlige regler om, at fjernsalg, hvor det svenske selskab giver en dansk repræsentant fuldmagt til at indgå aftaler i Danmark i visse situationer ikke giver fast driftssted, hvis repræsentanten kun modtager ordrer fra kunder via telefon, edb-medier, post og lignende. Elektronisk handel, hvor et svensk selskab benytter en server i Danmark, giver heller ikke fast driftssted, hvis serveren ikke tilhører det svenske selskab. Hvis serveren tilhører det svenske selskab, vil der kunne opstå et fast driftssted og dermed beskatning i Danmark. Beskatning af fast driftssted Hvis en aktivitet i Danmark er skattepligtig efter reglerne om fast driftssted, skal der ske registrering hos de danske skattemyndigheder. Der kan endvidere blive tale om at registrere virksomheden for A-skatter og visse bidrag (danske kildeskatter på lønindkomst), hvis der er ansatte i filialen og endvidere for moms ( mervärdesskatt ). Generelt set er et fast driftssted i Danmark undergivet de samme skattemæssige regler som et dansk selskab. Den skattepligtige indkomst opgøres efter samme regler som for selskaber, og det skattepligtige resultat beskattes med 25% svarende til skattesatsen for selskaber. Der skal endvidere indleveres en selvangivelse i Danmark hvert år senest 6 måneder efter udløbet af regnskabsåret. Det er kun den indkomst, der vedrører aktiviteten i Danmark, der skal beskattes i Danmark. Det er derfor nødvendigt at adskille de danske aktiviteter fra de aktiviteter, der i øvrigt drives i det svenske hovedselskab. Dette kan være vanskeligt og forudsætter, at der føres et særskilt bogholderi for de danske aktiviteter. Hvis det svenske hovedselskab i øvrigt har aktiviteter, der dokumenterbart er adskilt fra det faste driftssteds aktivitet, og disse andre aktiviteter ikke medfører fast driftssted efter de normale regler, vil der ikke være skattepligt for disse andre aktiviteter. Da det danske faste driftssted juridisk set er en del af det svenske hoveds- PricewaterhouseCoopers 2

3 elskab, vil der være visse udgifter, der ikke kan fradrages i den danske skattepligtige indkomst. Et rent finansielt udlån fra det svenske selskab til filialen vil således normalt ikke berettige til fradrag for renteudgifter, mens f.eks. udlån fra det svenske hovedselskabs moderselskab vil berettige til rentefradrag. I visse situationer accepteres rentefradrag i forbindelse med udlån fra hovedselskabet, men disse situationer må vurderes meget konkret. Tilsvarende problemstillinger gælder ved betaling af royalty til hovedselskabet. Hvis det faste driftssted drager nytte af ydelser fra hovedselskabet i Sverige, så som bogføring, assistance med ledelse, IT m.v., kan en del af disse omkostninger allokeres til det faste driftssted og fradrages i Danmark. Hvis det faste driftssted ophører eventuelt fordi aktiviteten flyttes til Sverige, eller fordi aktiviteten lukkes - skal gevinster på aktiver eller passiver samt eventuel goodwill beskattes i Danmark i forbindelse med ophøret. Nettobeløbet efter betaling af dansk selskabsskat kan overføres til det svenske hovedselskab uden kildeskat. Det faste driftssted er en del af det svenske hovedselskab, og dets resultat skal derfor selvangives og beskattes også i Sverige, idet indkomsten opgøres efter de svenske selvangivelses- og beskatningsregler. Et underskud fra det faste driftssted er således normalt fradragsberettiget i den svenske skat. Hvis det faste driftssted har overskud i Danmark og derfor beskattes i Danmark af resultatet, får det svenske hovedselskab nedsat den svenske skat på filialindkomsten ved fradrag af den danske skat på samme indkomst men maksimalt med et beløb svarende til den svenske skat på 26,3%. Det faste driftssted skal momsregistreres i Danmark, hvis det driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af varer og ydelser, som ikke er momsfritagne, og det samlede momspligtige salg overstiger DKK for en 12 måneders periode. Momssatsen er 25%. Leverance af ydelser imellem det faste driftssted og hovedselskabet i Sverige, så som eksempelvis de ovenfor nævnte bogføringsydelser m.v., anses ikke for leverancer og er derfor ikke momspligtige, mens tilsvarende leverancer af varer vil være momspligtige. Der findes herudover særlige regler om visse virksomheder, der er helt momsfritagne og visse virksomheder, der kan momsregistreres frivilligt (udlejning af fast ejendom). Herudover kan der i visse situationer være behov for registrering for visse afgifter. Der er ikke behov for registrering for told, hvis der kun ind- og udføres varer imellem Danmark og Sverige eller andre EU-lande. Bogføring og revision Det faste driftssted skal have en særskilt bogføring og skal opfylde danske bogføringsregler, der i store træk svarer til reglerne for danske selskaber. Bogføringen og det regnskab, der udarbejdes på baggrund af bogføringen, skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af selvangivelsen. Endvidere skal der føres et momsbogholderi, hvis det faste driftssted er momspligtigt. Bogføringen og regnskabet skal ikke revideres af en revisor i Danmark. Regnskabet for det faste driftssted er ikke offentligt tilgængeligt i Danmark, da det udelukkende udarbejdes af skattemæssige og momsmæssige årsager. Da indkomsten indgår i det svenske hovedselskabs indkomst, vil resultatet eventuelt kunne fremgå af specifikationerne i det svenske regnskab. Til gengæld skal det officielle og reviderede årsregnskab for det svenske hovedselskab indsendes til den danske Erhvervs- og Selskabsstyrelse hvert år, hvis det faste driftssted er registreret som en filial. Det er filialbestyrerens pligt at sørge for indsendelse inden 5 måneder efter udløbet af det svenske selskabs regnskabsår. Hvis fristen ikke overholdes, kan filialbestyreren pålægges bøder, og hvis regnskabet ikke indsendes inden for en kort yderligere frist, bliver filialen tvangsopløst. Bogføringen skal opbevares hos filialen i mindst 5 år. Som udgangspunkt skal bogføringsmaterialet opbevares i Danmark, men materialet kan også opbevares hos hovedselskabet i Sverige eller i et andet nordisk land, hvis det uden forsinkelse kan stilles til rådighed for de danske myndigheder, opbevares i overensstemmelse med den danske bogføringslov og hvis eventuelle beskrivelser af de benyttede systemer og adgangskoder opbevares i Danmark. Også her skal opbevaring ske i mindst 5 år. Opbevaring i andre lande kræver dispensation. I momsmæssig henseende er der mulighed for elektronisk fakturering, og der kan i momsmæssig henseende i praksis ske opbevaring i Sverige, hvis de danske skattemyndigheder får besked og til enhver tid kan få tilgang til materialet via elektroniske medier i Danmark. PricewaterhouseCoopers 3

4 Sverige Etablering af filial i Sverige Hvis et dansk selskab driver virksomhed i Sverige kan dette enten ske direkte gennem det danske selskab eller ved etablering af et svensk datterselskab. I det sidstnævnte tilfælde gælder de almindelige svenske civil- og skatteretlige regler for datterselskabets virksomhed. I denne artikel behandler vi alene den situation, hvor et dansk foretagende eller en dansk person driver virksomhed i Sverige ved direkte virksomhed. Selskabsretlige forhold En svensk filial fungerer som det danske selskabs afdelingskontor med en selvstændig ledelse i Sverige. En filial er ikke en separat juridisk person men en del af det danske selskab. Filialen er imidlertid omfattet af svensk lovgivning og svenske myndigheders afgørelser hvad angår retsforhold, der relaterer sig til aktiviteten i Sverige. Filialen har ingen egenkapital, idet aktiver og passiver er en del af det danske selskabs egenkapital. Det danske selskab hæfter med hele sin formue for de forpligtelser, som filialen indgår. Det gælder uanset om det danske selskab er A/S eller et ApS. Registreringen af en filial og reguleringen af dens forretningsaktivitet i Sverige sker i henhold til særskilt lovgivning om udenlandske filialer. Filialens navn vil være det danske selskabs navn med tillæg af ordet filial og oplysning om nationalitet, f.eks. Andersen A/S, (Danmark) filial. En administrativ direktør i Danmark (på svensk verkställande direktör (VD), skal udpeges for filialen og forsynes med en fuldmagt til blandt andet at handle på det danske selskabs vegne i alle spørgsmål som vedrører virksomheden i Sverige. Med hensyn til virksomheden i Sverige har den administrerende direktør en ubegrænset fuldmagt til at repræsentere og binde det danske selskab. Hvis den administrerende direktør overskrider sin fuldmagt, d.v.s. de forskrifter som er meddelt internt fra det danske selskab, bindes det danske selskab alligevel i forhold til en tredjemand, hvis denne ikke indså eller burde indse, at direktøren overskred sine beføjelser. Direktøren skal som hovedregel være bosat indenfor EU. Direktøren kan således godt være bosat i Danmark, men skal dog udpege en person bosat i Sverige som er bemyndiget til at modtage oplysninger på det danske selskabs vegne. Hvis denne forpligtelse tilsidesættes, kan der være risiko for sanktioner. Registrering Direktøren skal anmelde filialen til registrering hos Bolagsverket (svarende til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark) før aktiviteten i Sverige påbegyndes. Byggeentreprenørvirksomhed som højst drives 1 år i Sverige omfattes ikke af kravet om filialregistrering, ligesom ejerskab af et såkaldt svensk handelsbolag heller ikke medfører krav om filialregistrering. En erhvervsejendom i Sverige, der ejes af et dansk selskab eller en person bosat i Danmark, vil som regel blive anset for en filial. I særlige situationer kan Bolagsverket dispensere for kravet om filialetablering. Brevpapir, fakturaer og ordreblanketter må indeholde visse informationer om det danske selskab. Hvis det danske selskab ophører med at drive virksomhed i Sverige eller i Danmark, skal filialen afregistreres. I afviklingsperioden skal det fremgå af filialens navn, at denne er under afvikling. Bolagsverket kan ligeledes afregistrere filialen, hvis det er klart, at det danske selskab eller filialen er ophørt med at drive virksomhed, hvis filialen ikke længere har en direktør eller repræsentant i Sverige, eller hvis der ikke er indsendt selvangivelse for nogen af de to sidste regnskabsår. Skattemæssige forhold Fast driftssted Et fast driftssted foreligger, når et dansk foretagende helt eller delvist driver virksomhed fra et fast sted i Sverige, og aktiviteten i Sverige er en del af den danske virksomheds kerneaktivitet, d.v.s. er mere omfattende end blot af forberedende eller hjælpende karakter i forhold til den aktivitet, som drives i Danmark. Et fast driftssted kan også opstå, hvis det danske selskab har en fast repræsentant i Sverige. Hvis repræsentanten ikke er uafhængig af selskabet og har modtaget og regelmæssigt anvender en fuldmagt til at indgå aftaler i det danske selskabs navn, anses det danske selskab normalt for at have et fast driftssted i Sverige. Elektronisk handel som retter sig mod svenske kunder og drives fra en server som ejes af et andet foretagende anses ikke for at medføre fast driftssted i Sverige, heller ikke selvom serveren er fysisk placeret i Sverige. Hvis det danske selskab derimod selv ejer eller lejer serveren, kan der dog opstå et fast driftssted i Sverige. Byggeentreprenørvirksomhed som drives i højst et år i Sverige anses ikke for at udgøre et fast driftssted og er således i medfør af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skattepligtig til Sverige. Beskatning af fast driftssted En filial er ikke en selvstændig juridisk person. Hvis det danske selskab imidlertid har et fast driftssted i Sverige, er selskabet alligevel skattepligtigt til Sverige for så vidt angår den indkomst, der kan henføres til det faste driftssted. Aktivitet som drives i en registreret svensk filial vil ofte men ikke altid udgøre et skattemæssigt fast driftssted. Omvendt er der krav om at registrere en filial eller et svensk selskab, hvis der skattemæssigt er et fast driftssted i Sverige. Selvom pligten til at registrere en filial eller et selskab er tilsidesat, vil der alligevel kunne være skattepligt for den svenske indkomst. Registrering skal ske hos det svenske Skatteverket for selskabsskat og i PricewaterhouseCoopers 4

5 visse situationer også som arbejdsgiver og for moms. En filial beskattes stort set efter samme regler som et svensk aktieselskab. Dette indebærer bl.a. at filialens skattepligtige resultat beskattes med svensk selskabsskat på 26,3%, og at filialen under visse forudsætninger kan udveksle koncernbidrag med svenske aktieselskaber og svenske filialer af andre aktieselskaber i samme koncern. Et dansk selskab kan dog kun have én filial i Sverige. Grundlaget for den svenske beskatning er den indkomst, som kan henføres til det faste driftssted. Resultatet af filialens virksomhed skal beregnes med udgangspunkt i filialens resultatopgørelse og efter samme principper som et uafhængigt svensk selskab. En svensk filial kan i en vis udstrækning modtage serviceydelser fra hovedkontoret i Danmark såsom ledelsesassistance, bogføring m.v. I den forbindelse skal en forholdsmæssig del af det danske hovedkontors omkostninger fordeles til den svenske filial og vil være fradragsberettiget i den svenske skat. Hvis den svenske filial afvikles, vil aktiviteten i Sverige blive beskattet med forskellen imellem salgsprisen og den skattemæssige værdi. Avancen ved afviklingen tilfalder det danske hovedselskab direkte, uden at der i den forbindelse skal indeholdes svensk kildeskat. Indkomsten fra filialen skal ikke medtages i selvangivelsen for det danske selskab, da Danmark anvender et nationalitetsprincip, der medfører, at indkomst som et dansk selskab oppebærer i udlandet ikke medtages i beskatningsgrundlaget i Danmark. Dermed vil et eventuelt underskud i den svenske filial heller ikke blive medregnet i det danske selskabs resultat, og der skal heller ikke ske lempelse for eventuel selskabsskat, som er betalt i Sverige. Et dansk selskabs filial i Sverige anses for en etablering i Sverige. Med hensyn til transaktioner som udføres af denne filial, og hvor omsætningen sker i Sverige, er der også momspligt til Sverige. Omvendt vil aktiviteter som drives af filialen udenfor Sverige blive vurderet efter samme regler, som hvis et svensk selskab har aktiviteter i udlandet. Momssatsen er i de fleste situationer 25%. En filial og dets danske hovedkontor er to geografisk adskilte enheder af samme juridiske enhed i momsmæssig henseende, og der kan derfor ikke være momspligtig omsætning imellem disse enheder. Visse aktiviteter er ikke momspligtige. Frivillig momsregistrering kan ske ved udlejning af fast ejendom. Bogføring og revision Alle filialer skal have en selvstændig bogføring, som skal holdes adskilt fra det danske selskabs bogføring. Bogføringen skal følge reglerne i bogføringsloven og god selvangivelsesskik efter svenske regler, idet bogføringen lægges til grund for den svenske beskatning. Bestemmelserne om hvordan bogføringen skal ske og offentliggøres afhænger af, om det udenlandske selskab er hjemmehørende indenfor EU eller ej. For et udenlandsk selskab som har en retsform svarende til et svensk aktiebolag og som er hjemmehørende indenfor EU, f.eks. et dansk A/S eller ApS gælder, at filialens bogføring skal afsluttes med et årsbokslut efter bogføringsloven. Filialen skal som dokumentation indsende en bekræftet kopi af det danske selskabs årsrapport og revisionsprotokoller (idet omfang disse er offentlige i Danmark) men behøver ikke indsende sin egen årsrapport. For et dansk selskab som ikke har en retsform, der svarer til et svensk aktiebolag som f.eks. et dansk I/S eller K/S, gælder at filialens bogføring skal afsluttes med en årsrapport i henhold til den svenske årsregnskabslov. Filialen skal indsende en bekræftet kopi af sin egen henholdsvis det danske I/S eller K/S årsrapport og revisionsprotokol til Bolagsverket, sidstnævnte dokumenter dog kun såfremt de er offentlige i Danmark. De svenske regler vedrørende revisionspligt er under ændring for at blive tilpasset EU s målsætning om at mindske de administrative byrder for mindre foretagender. Endnu er der ikke endelige regler om dette, men der forventes nye regler med virkning fra regnskabsår, der starter efter 1. juli Bogføringen for en filial skal som hovedregel opbevares i Sverige i en tiårig periode efter udgangen af det pågældende regnskabsår. Et dansk selskab kan imidlertid opbevare bogføringen i Danmark under forudsætning af, at selskabet anmelder stedet hvor opbevaring sker til Skatteverket, selskabet garanterer at Skatteverket eller Tullverket på begæring får omgående elektronisk adgang til regnskabsinformation i hele arkiveringsperioden og selskabet kan fremskaffe regnskabsmaterialet i en læsbar form i form af en udskrift i Sverige PricewaterhouseCoopers. MAC PricewaterhouseCoopers 5

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere