Analyse af de omkostningsmæssige aspekter ved prognosefejl i forbindelse med efterspørgselsanalyser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af de omkostningsmæssige aspekter ved prognosefejl i forbindelse med efterspørgselsanalyser"

Transkript

1 Speciale Afhandling Forfatter: Poul Erik Michelsen EksamensID: Vejleder: Erlan Hejn Nielsen Institut: Department of Business Administration Analyse af de omkostningsmæssige aspekter ved prognosefejl i forbindelse med efterspørgselsanalyser Dato:

2 Abstract This thesis examines the relationship between cost and demand forecast errors. The purpose of this thesis is to show how forecast errors are affecting the demand management process. An empirical study on relevant literature was conducted in order to investigate how forecast errors was affecting the decision making process, and if the trade off from advanced and more costly forecasting techniques where, in line with the benefits and value of the decisions made based on the forecast. In addition, there was constructed theoretical demand data, which was used in a forecasting model to show the value of choosing a suitable forecasting method, which fitted the type of that which was being forecasted. In order to quantify the cost of forecasting error, an inventory model was created, and simulations of inventory costs where conducted. In order for managers to make good decisions it was argued, that good forecasts was needed because decisions are made in a setting of uncertainty, and the value of a decision could first be measured in a future state where the effect of the decision was being felt. It was argued that products with high inventory costs, long lead times, and products of high customer value where in need of good solid forecasting methods. It was argued that one could not put a number on the size of a suitable forecast error, but instead should base the opinion on the comparison of different forecasting techniques. It was concluded that users of forecasts always should be aware that forecast errors are always part of forecasts. The cost of conducting a forecast should fit the type of product. Every forecast is only as good as the decision made by using it. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Metode Struktur Afgrænsning Kildemateriale Efterspørgselsanalyse Hvad er efterspørgselsanalyse Efterspørgselsanalyse og beslutningsprocessen Metoder indenfor efterspørgselsanalyse Efterspørgselsanalyse Metoderne Den Naive prognose Rullende gennemsnit Eksponentiel udjævning Tilpasset eksponentiel udjævning Level, Trend og Sæson Performancemåling af efterspørgselsanalysen Performance Dataindsamling Datakonstruktion White Noise Efterspørgselsfunktioner Data generering Efterspørgselsanalyse af konstrueret data

4 8.1 Opsætning i Excel Efterspørgselsprognose & Performancemåling Data med begrænset mønster Data med sæson og trend Opsummering af efterspørgselsprognoser og performance målinger Lagerstyring Lagerstrategi (r, Q) Lagerstyring i Excel Simulation af lager Konklusion Litteraturliste Appendiks Overblik over CD indhold Efterspørgselsgenerator Forecasting Lagerstyringsmodel Appendiks Data anvendt til efterspørgselsanalyse

5 1 Indledning I tiden efter den økonomiske optur og efterfølgende finanskrise, som stadig har sin effekt, er viden omkring optimering af forsyningskædens forskellige led blevet en større nødvendighed for, at skabe konkurrencefordele igennem effektiv udnyttelse af eksisterende ressourcer og til, at skabe bedre beslutningsprocesser til virksomhedens beslutningstagere. Efterspørgselsanalyser er i denne sammenhæng vigtige, da de er med til, at give beslutningstagerne bedre indsigt i markedets bevægelser. Efterspørgselsanalyse er et redskab til virksomhederne, som med den rigtige tilgang kan give virksomhederne muligheden for, at minimere spild i form af overproduktion, som medfører overfyldte lagre, underproduktion, som kan medføre tabt salg og dårlig service, eller bare viden omkring markedets bevægelser, så virksomhederne kan agere og basere strategiske beslutninger ud fra den viden, som analyserne frembringer. Efterspørgselsprognosen, som er produktet af efterspørgselsanalysen anvendes til, at assistere beslutningstagere til, at håndtere den usikkerhed der ligger forud i tiden og kan grundet mange forskellige variable og udefrakommende faktorer ikke være helt retvisende og er dermed forbundet med prognosefejl. Disse fejl er en naturlig del af efterspørgselsanalysen og kan variere i størrelse alt efter hvilken type data som analyseres, eller hvilke metoder der anvendes til at analysere dataene. Erkender beslutningstagere ikke tilstedeværelsen af prognosefejl, kan det have stor indflydelse på de beslutninger, som træffes på bagrund af en analyse og medføre økonomiske konsekvenser for virksomheden. Viden omkring de økonomiske konsekvenser af prognosefejl er derfor vigtig for beslutningstagere. Beslutningstagerne har uden viden omkring omkostningerne forbundet med usikkerheder i prognoserne ikke en chance for, at vide om de bør tage nogle forholdsregler i forhold til deres beslutningsprocesser. 4

6 2 Problemformulering Som følge af ovenstående indledning er målet med denne opgave ud fra relevante metoder og modeller til efterspørgselsanalyser, performancemålinger og Lagerstyringsstrategier, at belyse de økonomiske aspekter forbundet med prognosefejl i forbindelse med efterspørgselsanalyser. Dette leder frem til følgende hovedspørgsmål: 1) Hvad er de omkostningsmæssige aspekter ved prognosefejl i forbindelse med efterspørgselsanalyser, når fokus er virksomhedens Demand Management Til at afhjælpe besvarelsen af hovedspørgsmålet, bliver nedenstående underspørgsmål besvaret i afhandlingen. Besvarelsen af underspørgsmålene giver sammenlagt en nuanceret besvarelse, som belyser væsentlige områder af hovedspørgsmålet. 2) Hvordan influeres beslutningstagere af efterspørgselsanalyser med prognosefejl? 3) Kan omkostningerne til udarbejdelse af krævende efterspørgselsanalyser forsvares af gevinsten der kan hentes? 4) Hvad er en dårlig prognose herunder hvornår er prognosen god nok? 5) Er der forskel på hvilke typer produkter der er mest afhængige af gode efterspørgselsanalyser? 3 Metode Der vil i udarbejdelsen af afhandlingen blive anvendt udvalgte teorier indenfor efterspørgsels analyse, performance målinger og lagerstyring, samt relevante teorier og begreber fra studiet indenfor Logistik & Supply Chain Management. Der er i afhandlingen anvendt Excel bit version i kombination med makroer konstrueret i Visual Basics(VBA) til udarbejdelse af datakonstruktion, efterspørgselsanalyser og lagerstyringsmodel. For at give en fyldestgørende besvarelse af hovedspørgsmålet og underspørgsmålene er der anvendt en kombination af kvantitativ og kvalitativ tilgang, da begge har fordele og ulemper, men samlet set giver de et omfattende og præcist billede af problemstillingen. 5

7 Den kvalitative tilgang vil bestå af en beskrivende analyse hvor teorier og metoder vedrørende efterspørgselsanalyse og performance målinger vil blive gennemgået. Kvalitativ metode er induktiv og danner ved hjælp af fortolkning grundlag for teori. Den Kvalitative del repræsenterer således hvad. Den søger at belyse hvad prognosefejl influerer i beslutningsprocessen og i virksomhedsprocesser. Den kvantitative tilgang vil bestå af analysering af udvalgte efterspørgselsprognoser og simulering af en konstrueret lagerstyringsmodel, som derved vil kvantificere omkostningerne forbundet med prognosefejl. Den kvantitative analyse er deduktiv, hvor teorier kan blive testet. Den kvantitative del repræsenterer således hvor meget (Cooper, Schindler 2005). 3.1 Struktur Strukturen i afhandlingen er bygget op omkring besvarelsen underspørgsmålene, som danner grundlag for den overordnede diskussion og besvarelse af hovedspørgsmålet. Afhandlingen er inddelt i 4 grundlæggende dele. Første del omhandler beskrivelse og diskussion af efterspørgselsanalyse og metoderne forbundet med efterspørgselsanalyse og performance målinger. I denne del vil underspørgsmål 2 og 3 blive belyst og diskuteret. Anden del omhandler data indsamling i form af datakonstruktion og bearbejdning. Denne del vil danne data grundlaget for det kvantitative studie af efterspørgselsanalyse metoder og omkostninger forbundet med prognosefejl. I tredje del bearbejdes den konstruerede data. Det vil blive udarbejdet efterspørgselsprognoser ud fra forskellige typer efterspørgselsdata og disse prognoser vil således danne grundlag for diskussion omkring beslutningstageres valg af metode og konsekvenserne ved anvendelse af nogle metoder frem for andre. Der vil ligeledes blive konstrueret en lagerstyringsmodel hvis formål er, at kvantificere de omkostninger der er forbundet med forskellige størrelser af prognosefejl. I denne del vil underspørgsmål 4 og 5 blive belyst og diskuteret. 6

8 I fjerde del vil der blive konkluderet på de i afhandlingen belyste punkter og dermed besvare hovedspørgsmålet. Nedenfor er illustreret hvorledes hoved- og underspørgsmål vil blive besvaret i afhandlingen: Beskrivende analyse underspørgsmål: (2+3) Datakontruktion Grundlaget for kvantitativ analyse Bearbejdning af data: Efterspørgselsanalyse metoder og lagerstyringsmodel. underspørgsmål (4+5) Konklusion og besvarelse af hovedspørgsmålet Hovedspørgsmål(1) 3.2 Afgrænsning Afhandlingen er udarbejdet ud fra en række antagelser og afgrænsninger. Fokus har i afhandlingen været, at kvantificere de omkostningsmæssige aspekter ved prognosefejl. Dette er gjort ud fra en antagelse om, at den omkostningsmæssige effekt af prognosefejl er størst i lagerstyringsprocessen, hvilket kommer til udtryk i en lagerstyringsmodel. Der findes rigtig mange forskellige strategier og metoder til lagerstyring. Afhandlingen afgrænses til kun at anvende en dynamisk (r,q) model. Denne model er valgt, da den i litteraturen fremstår som en meget anvendelig og god lagerstyringsmodel, hvilket har været vigtigt i valget af model. Andre modeller til lagerstyring vil i afhandlingen ikke blive uddybet. Afhandlingen belyser også beslutningsprocessen og hvordan prognosefejl berører beslutninger i virksomhederne. Kvaliteten af en efterspørgselsprognose reflekteres ofte i kvaliteten af de beslutninger, som er baseret ud fra prognosen. Dette ville indikere en ideel sammenligning af 7

9 efterspørgselsprocedurer som værende mellem omkostningerne til at udarbejde efterspørgselsprognosen og prognosens værdi i en beslutningsproces. Disse omkostninger er dog ikke særligt målbare. Der afgrænses derfor fra ikke, at sætte tal på hvor store omkostninger der er forbundet med beslutninger taget ud fra dårlige prognoser, men i stedet diskuteres hvorledes prognosefejl influerer beslutningsprocessen. 3.3 Kildemateriale Til udarbejdelsen af afhandlingen er der anvendt en blanding af lærebøger og videnskabelige artikler. Mange af de anvendte lærebøger har været anvendt under studiet i Logistic &S Supply Chain Management og vurderes derfor til, at være solide kilder. Størstedelen af de videnskabelige artikler er udarbejdet af kendte teoretikere indenfor erhvervsøkonomiske studier. Andre artikler af med ikke så kendte forfattere har været publiceret i anerkendte blade og da de ikke er fundet modsigende i forhold til de kendte teoretikere er disse vurderet til, at være gode og anvendelige kilder. 4 Efterspørgselsanalyse I de efterfølgende afsnit vil afhandlingen belyse efterspørgselsanalysens formål og anvendelse. 4.1 Hvad er efterspørgselsanalyse Efterspørgselsanalyse er en proces, som søger at forudsige og estimere fremtiden baseret ud fra historisk og nuværende information i form af kvantitative og eller kvalitative data. Efterspørgselsanalysen frembringer derved en prognose med information omkring fremtiden og mulige konsekvenser heraf. Denne information kan så anvendes af beslutningstagere, så disse kan basere deres beslutninger ud fra et informeret grundlag og dermed træffe de strategisk bedste beslutninger for virksomhedens fremtidige drift. Det er vigtigt i denne sammenhæng, at understrege, at beslutningstagere ikke blindt skal stole på hvad efterspørgselsanalysen frembringer, da der blot er tale om en prognose, som grundet statistiske usikkerheder og uforklarlige variabler er forbundet med fejl. De statistiske usikkerheder og uforklarlige variabler kan have mindre eller større effekt på prognosen afhængigt af metodevalg og hvilken type data der arbejdes med(bozarth, Handfield 2005). 8

10 Efterspørgselsanalyse er forbundet med visse begrænsninger i form af både præcision og udførelse. Nogle typiske begrænsninger ved efterspørgselsanalyse er; Dataindsamling, estimeringer, antagelser og vurderinger. Dataindsamlingen begrænses i form af tid og penge der kræves for indsamling af alt tilgængeligt data omkring et specifikt produkt, fordi selv den mest præcise efterspørgselsmetode, er ikke altid den bedste da omkostningerne til at danne efterspørgselsprognosen kan overstige den værdi der er i at forbedre kvaliteten af en beslutning taget på bagrund af prognosen. Dataindsamlingen er således en balancegang mellem hvor præcise efterspørgselsprognoserne skal eller kan være og de omkostninger forbundet med øget dataindsamling(holt, Modigliani et al. 1955). Efterspørgselsanalysen begrænses ligeledes ved, at prognosen er et estimat på fremtidige begivenheder og ikke et resultat med to streger under. Ligeledes vil præcisionen i estimatet blive mindsket ved prognoser langt ud i fremtiden frem for prognoser med kortere tidshorisont. Efterspørgselsanalyser er baseret på en antagelse om, at den fremtidige efterspørgsel tilnærmelsesvist agerer, som den historiske efterspørgsel. Hvis antagelserne omkring forholdet mellem historisk og fremtidig data ikke holder vil prognosen ligeledes ikke være robust og kan derfor være forbundet med store afvigelser. Efterspørgselsanalyser kan være påvirket i større eller mindre grad af subjektive vurderinger fra analytikere. Derfor kan efterspørgselsprognosen indeholde menneskelig fejl grundet fejlagtige vurderinger omkring markeds faktorer, som vedrører efterspørgslen. Ud fra disse begrænsninger kan udledes de 4 basale regler eller love vedrørende efterspørgselsanalyse(bozarth, Handfield 2005). 1. Prognosen er næsten altid forkert Da der kan være et utal af faktorer, som spiller ind i hvordan fremtidig data agerer, vil det ikke hensigtsmæssigt for beslutningstagere, at stole blindt på hvad prognosen siger omkring fremtiden. 2. Prognoser med kort horisont er ofte mere retvisende 9

11 Korte tidshorisonter vil være mere retvisende, da det må antages at de faktorer, som den data prognosen er baseret ud fra er mindre tilbøjelige til, at ændre sig på kort sigt frem for længere tidshorisonter. 3. Efterspørgselsprognoser på produktgrupper er forbundet med større præcision Efterspørgselsprognoser på en produktgruppe frem for de prognoser på de individuelle produkter er ofte mere præcise da man samler nogle af de faktorer, som kan influere efterspørgslen. Produktgrupperne skal dog være dannet af substituerende produkter. 4. Efterspørgselsprognoser skal ikke substituere beregnede værdier Man skal kun udarbejde efterspørgselsprognoser når der ikke eksisterer bedre alternativer. Ved leverandør virksomheder kunne et bedre alternativ være informationsdeling med forsyningsledende ved eksempelvis deling af produktplanlægning for de virksomheder der leveres til. Derved kan virksomheden præcist beregne hvad efterspørgslen vil være på produktet og det er dermed ikke nødvendigt med et efterspørgsels estimat givet af en prognose. 4.2 Efterspørgselsanalyse og beslutningsprocessen En beslutning er valget mellem to eller flere alternativer. Hvis der kun er en valgmulighed, så er der ingen beslutning, som kan træffes. En god læresætning som er god at forholde sig til er: A decision is not good or bad in itself, but only to the state of the world during the time in which the influence of the decision is being felt (Holt, Modigliani et al. 1955) Det der kan udledes fra ovenstående citat er, at man ikke på forhånd kan sige om en beslutning er god eller dårlig, men at beslutningen først kan vurderes når dens effekt kan mærkes hvilket i nogle tilfælde kan være langt ude i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at beslutningstagerne baserer deres beslutninger ud fra solide informations kilder. I henhold til efterspørgselsanalyser, kan man sige, at jo bedre fremtiden kan forudsiges eller prognosticeret des mindre er usikkerheden af en beslutning taget. Men som nævnt tidligere, så er alle prognoser forbundet med usikkerhede i større eller mindre grad. Dermed kan opstilles to 10

12 faktorer, som skal tages i betragtning når beslutningstagere benytter sig af efterspørgselsanalyser som informationskilde(holt, Modigliani et al. 1955). 1) Hvordan når man frem til en beslutning ved anvendelse af en given metode til efterspørgselsanalyse, når dennes tidligere præcision er kendt. Med andre ord, hvordan skal beslutningsprocessen blive påvirket af, at efterspørgselsprognosen er forbundet med fejl. 2) Hvor store omkostninger er der forbundet med prognosefejl ved anvendelse af en given metode til efterspørgselsanalyse. Kendskabet til disse omkostninger er vigtig i forhold til valget af metode og ikke mindst vurderingen af om en given metode kan forsvares økonomisk i forhold til omkostningerne det kræver, at udarbejde den. De to ovenstående faktorer understreger nødvendigheden af performance målinger af efterspørgselsprognoserne. Performance målinger er vigtige, ikke mindst i forhold til måling af efterspørgselsprognosens præcision, men også som understøttelse til de beslutninger der træffes og til undersøgelse af de omkostningsmæssige aspekter ved prognosefejlene. Netop omkostningerne ved prognosefejl kan forværres kraftigt hvis ikke beslutningstagere udfører performance målinger på de udarbejdede prognoser fordi de så ikke vil kunne tage højde for prognosernes historiske og antagelsesmæssigt fremtidige afvigelser. Derudover har de heller ikke mulighed for, at vurdere styrken af efterspørgselsprognosen og identificere eventuelle svagheder. Det er derfor også vigtigt, at når der udføres performance målinger, at informationen omkring prognosernes usikkerhed bliver fuldt udnyttet og ikke kun benyttes som dokumentation for hvor godt virksomheden præsterede forrige Figur 1 periode(lapide 2007). Beslutningstagning i virksomheden deles typisk op i tre kategorier, som vist i Figur 1. De strategiske beslutninger, som tages af de øverste ledere og eventuelt bestyrelser har typisk en lang tidshorisont og sætter retningen for hvor virksomheden vil hen og ikke mindst hvor 11

13 virksomheden er nu. Den strategiske beslutningsproces involverer performance og situations analyser både internt i virksomheden, men også eksternt i form af konkurrent analyser. Beslutninger træder typisk frem i form af en udarbejdet beslutning omkring virksomhedens Vision, mission og målsætninger. De taktiske beslutninger omhandler typisk implementering af tiltag, som går i retningen af de strategiske retningslinjer. Disse har typisk en mellemlang tidshorisont og træffes ofte af mellemledere. De taktiske beslutninger omhandler dermed de lidt mere praktiske tiltag i forhold til strategien. De operationelle beslutninger er typisk kortsigtede og omhandler typisk styring af det daglige output i forhold til en specifik plan af mængde og kvalitet, styring af råvarelager og igangværende produktion i forhold til de mængder der er planlagt, og afstemning af omkostningerne i forhold til udarbejdede estimater. På alle tre niveauer kan efterspørgselsanalyser anvendes til, at beslutningstagerne kan få et overblik over markedssituationen før en beslutning tages. Derfor vil prognosefejl også influere disse beslutninger. Dog bør beslutningstager lægge mindre vægt på prognosernes sikkerhed jo længere ude i fremtiden de forsøger, at fortælle noget om. 5 Metoder indenfor efterspørgselsanalyse Efterspørgsel på en entitet kan afhænge af mange forskellige faktorer. Derfor er viden omkring efterspørgslens mekanismer yderst vigtig i forhold til at minimere prognosefejl i sine efterspørgselsanalyser. Afhandlingen vil i dette afsnit behandle nogle af de metoder, der er tilgængelige til at udarbejde efterspørgselsanalyser, samt hvordan de forskellige typer af metoder tager højde for faktorer, som kan influere efterspørgslen på et produkt. 5.1 Efterspørgselsanalyse Metoderne Der findes mange forskellige metoder til at forudsige den fremtidige efterspørgsel. Metoderne til at analysere efterspørgsel hører typisk indenfor to kategorier; de kvalitative og kvantitative metoder. De kvalitative metoder bliver ofte benævnt judgemental methods eller subjektive 12

14 metoder, idet de estimerer efterspørgsel ved megen brug af subjektive vurderinger. De kvantitative metoder benævnes ofte de objektive metoder og afhænger typisk af historiske salgsdata eller relationen mellem historiske salgstal og andre variabler. Disse kan dermed inddeles i to underkategorier; tidsserie analyse og kausal metoder. I relation til efterspørgselsanalyse og prognosefejl er det vigtigt at understrege, at metoderne til at udarbejde efterspørgselsanalyser er ekstrapolative, og der er derfor grænser for, hvor præcist man kan estimere efterspørgslen. Ekstrapolation er bestemmelsen af ukendte værdier ved hjælp af kendte værdier. Fremgangsmåden er således, at finde data, som er repræsentativt for en fremtidig hændelse, eksempelvis historiske salgs data. Der antages således, at fremtidige hændelser agerer i overensstemmelse med de historiske(fildes 1992). Både de subjektive og objektive metoder arbejder med at identificere efterspørgslens adfærd i form af forskellige mønstre. Dertil kommer et fejlled, som udgør en eller anden tilfældighed. Da intet teoretisk er tilfældigt, men blot svært til umuligt at måle, kan fejlledet derfor betegnes som den uforklarlige varians, og man kan derfor beskrive tilgangen til estimering af efterspørgsel matematisk som nedenfor i Ligning 1(Chase 2009): Ligning 1 ( ) Hvor s = historisk data Målet for et efterspørgselsestimat er derfor at maksimere de forklarende variabler i mønsteret for dermed at minimere den uforklarlige varians og dermed prognosefejl. Den uforklarlige varians skal forstås som de variabler, der influerer efterspørgslen, og som ikke er indeholdt i metoden Nogle metoder er naturligt bedre end andre til at estimere de forklarende variabler i mønsteret. De subjektive metoder afhænger således af en analytikers evne til at identificere relationerne i mønsteret og ved hjælp af intuition og mavefornemmelse forudsige efterspørgslen. De objektive metoder indenfor tidserieanalyse inddeler typisk identifikationen af mønstre i efterspørgslen i fire elementer; Trend, Sæson, Cyklisk og den Uforklarlige Varians. Disse søger så 13

15 ved hjælp af de historiske data at estimere mønsteret i efterspørgslen, hvorfor den matematiske formel kan skrives som Ligning 2(Chase 2009): Ligning 2 Metoderne i tidsserieanalysen søger at forklare elementerne baseret på de historiske afsætningsdata og kvantitative metoder og alt afhængig af metoden, inddrages de individuelle elementer mere eller mindre. De kausale modeller går skridtet videre i forsøget på at forklare mønsteret i efterspørgslen. Her inddrages faktorer, som ikke er en del af de historiske afsætningstal. De kausale modeller søger således at inddrage faktorer, som ligger udenfor de sædvanlige afsætningsdata på et produkt. De kausale faktorer inddrages ud fra tesen om, at en kausal faktor målt over tid har en direkte effekt på efterspørgslen af det produkt, som efterspørgselsanalysen omhandler. Kausale faktorer der kan have indflydelse på efterspørgslen på et produkt inkluderer; pris, markedsføring, salgsinitiativer, konkurrenceaktiviteter eller andre faktorer direkte relateret til afsætningen af et produkt. Den overordnede matematiske formulering for de subjektive kausale metoder til efterspørgselsanalyse kan dermed beskrives som nedenfor(chase 2009): Ligning 3 Som det fremgår, så udgør den kausale faktor endnu et element i efterspørgselsestimatet, men som det også ses, så indeholder ligningen stadig en uforklarlig varians. Holder man Ligning 2 og Ligning 3 op imod hinanden, kan man argumentere for, at de kausale metoder søger at inddrage variabler eller varianser, som tidligere var uforklarlige og transformere dem til en forklarlig faktor for dermed at mindske den uforklarlige varians. 14

16 Subjektive metoder er typisk opbygget som i Ligning 1, hvor en til flere personer vurderer mønsteret for efterspørgslen på et produkt for derefter at komme med et estimat på den fremtidige efterspørgsel. Nogle subjektive metoder er listet her(chase 2009): Individuel vurdering Komite vurdering Estimater fra salgsstyrken Juryer af ledere Fordelene ved at anvende subjektive metoder er(chase 2009): De kræver lidt til ingen historisk data for at kunne gennemføres De kan give et holistisk bredere billede af efterspørgselsudfordringer i markedet De er billige at udvikle De kan nemt inkludere og implementere virksomhedsstrategier, andre marked aktørers strategier og markedsdynamikker Eksperten/lederen har et godt kendskab til markedsfaktorerne, og hvordan efterspørgselen reagerer på dem Da de subjektive metoder er baseret på individuelle vurderinger, kræver de som illustreret ikke nødvendigvis data. I stedet kræver de kompetente eksperter i form af ledere eller analytikere, som kan vurdere og spå om fremtiden. En hjørnesten i subjektive metoder må således være valget af disse individer og deres kompetencer til at vurdere markedet. En stor faldgrube ved de subjektive metoder er, at den knowhow, som de individuelle analytikeren sidder med, kan forsvinde, hvis denne person fratræder eller bliver syg. Det kan herefter være svært at finde en ligeså kompetent analytiker til fremtidig efterspørgselsestimering, og da det tager tid at opbygge et godt kendskab til et marked og et produkt, kan det tage tid før estimatet bliver ligeså præcist som det foregående, dermed prognosefejl som følge heraf. Denne faldgrube kan dog imødegås, hvis flere analytikere er involveret i et produkt, hvilket gør estimatet mere uafhængigt af den enkelte person. Nogle af de typiske ulemper ved brug af subjektive metoder er listet herunder(chase 2009): Efterspørgselsestimatet kan være biast af eksperten som foretager vurderingen 15

17 Nogle metoder kan afhænge for meget af en enkelt person Præcisionen og dermed prognosefejl er ikke altid konstante over tid grundet den subjektive fremgangsmåde Lederen der foretager produktvurderingen, kan i nogle tilfælde være for langt fra markedspladsen til at have tilstrækkeligt kendskab til det enkelte produkt samt markedet Ved en stor produktportefølje kan efterspørgselsopgaven blive for uoverkommelig Hvis man søger at være mere uafhængig af individuelle personer, er det et bedre valg at benytte de objektive metoder så som tidsserieanalyse eller kausal metoderne. Tidsserie analyse inddeles yderligere i to kategorier; Open model time series(omts) og Fixed model time series(fmts). OMTS-teknikker analyserer den givne tidsserie og søger at finde og bestemme hvilke mønstre, der eksisterer i tidsserien og ud fra denne analyse bygges en model til den enkelte tidsserie, som anvendes til udarbejdelse af en prognose. FMTS-teknikker er, som navnet antyder, faste modeller, der på forhånd antager, at tidsserien følger et eller flere bestemte mønstre(mentzer, Moon 2005). Indenfor tidsserieanalyse er der flere metoder. Nogle af disse er listet herunder(chase 2009): Naive Random walk Rullende gennemsnit Eksponentiel udjævning o Single o Holts & Winters to parametre o Browns dobbelt o Winters tre parametre Nedbrydning o Additiv o Multiplikative ARIMA(Box-Jenkins) Fordelen ved disse og ved kvantitative metoder generelt er, at de meget præcist kan beregne og identificere mønstre i efterspørgslen med eksempelvis udgangspunkt i hele eller dele af Ligning 2 afhængig af, hvilken af metoderne man benytter. I modsætning til de subjektive metoder er de gode i sammenhænge, hvor der skal udarbejdes efterspørgselsanalyser på mange produkter. De 16

18 fleste er forholdsvis simple for brugeren at forstå, men en metode som den naive bliver typisk kun brugt som referencepunkt til performancemål. Nedenfor ses en liste over de fordele ved brugen af tidsserieanalyse: Meget relevant ved mange produkter De er meget stabile ved produkter med lav volatilitet i salgsdata De kan udjævne tilfældige udsving i data Brugervenlige Gode til kortsigtede efterspørgselanalyser I modsætning til de subjektive metoder kræver de objektive metoder historiske data for at kunne blive gennemført. Metoderne i tidsserieanalyse reagerer grundet deres matematiske udformning ikke godt på hurtige ændringer i salg. Derfor tilføjer en analytiker typisk en subjektiv vurdering for at imødekomme dette. Typiske ulemper ved tidsserieanalyse er: Kræver tilgængelighed til en stor mængde data Reagerer langsomt til ændringer i salg Ekstreme værdier eller store udsving i data kan skabe store fejlprognoser Det kan være problematisk at identificere de korrekte værdier for udjævningsvariabler Alpha, Beta og Gamma For en mere detaljeret efterspørgselsanalyse kan de Kausale metoder anvendes. De Kausale metoder udmærker sig i, at de inddrager andre variabler end blot salgsdata og tager matematisk udgangspunkt i Ligning 3. Dette er i stil med de subjektive metoder, hvor en analytiker ligeledes kan inddrage initiativer som markedsføringskampagner i sin vurdering af helhedsbilledet for den fremtidige efterspørgsel. Ved de kausale metoder foregår dette dog ved hjælp af kvantitative tekniker. De typiske metoder indenfor Kausale metoder er(chase 2009): Simpel regression Multipel regression ARIMAX Som det fremgår, så går en metode som ARIMA igen blot med tilføjelse af variabler, her noteret som X. Fælles for dem er at hvis de udføres korrekt, forklarer de meget omkring forholdet mellem 17

19 forskellige faktorer i og omkring produktet der dannes estimater for. Da de Kausale metoder kan inkludere variabler så som markedsføringsinitiativer, gør det dem yderst brugbare til scenarieanalyser, som er meget brugbare på det beslutningsmæssige plan. Typiske fordele er: De kan give et bedre efterspørgselsestimat på kort og mellemlangt sigt end tidsserieanalyse, såfremt de er udført korrekt De kan gennemføre scenarieanalyse, hvilket gør dem yderst relevante i beslutningssammenhænge Færdigudviklet software er tilgængeligt på markedet og kræver kun en computer Kompleksiteten er øget i Kausal metoderne, hvilket gør dem gode til at beskrive sammenhænge i markedet omkring produktet, men dette giver også nogle problemstillinger. De typiske ulemper er: Præcisionen i efterspørgselsestimatet er afhængigt af, at korrelationerne i variablerne er forholdsvis konstante Et nøjagtigt estimat af de uafhængige(kausale) variabler er vigtigt De kræver god forståelse for statistik De behøver en stor og tilgængelig database Omkostninger til vedligeholdelse i form af justering og overvågning af de styrende variable kan være høj Anvendelsen af de kvantitative og kvalitative efterspørgselsanalyse metoder kan se ud, som i denne model: 18

20 Figur 2 Der er i afhandlingen valgt at forholde sig til de objektive efterspørgselsanalysemetoder indenfor tidserieanalyse. Her er der valgt at fokusere på FMTS teknikkerne så som den Naive prognose, Rullende gennemsnit og eksponentiel udjævning. Dette er valgt på baggrund af, at de er simple metoder og som udgangspunkt hver har deres styrker overfor en specifik type efterspørgsel. De valgte metoder er belyst i det følgende Den Naive prognose Den Naive prognose benyttes, som nævnt tidligere, oftest som referencepunkt. Den Naive efterspørgselsprognose kan skrives som: Ligning 4 19

21 Hvor t = tidsintervallet F t+1 = efterspørgselsestimat en periode frem S = Realiserede salg i perioden t Rullende gennemsnit En nem og hurtig måde at udarbejde en prognose på efterspørgslen er ved at anvende et rullende gennemsnit. I stedte for at anvende det samlede gennemsnit til at udarbejde et estimat, benytter det rullende gennemsnit sig af de seneste N perioder, hvor N reelt set kan repræsentere alt fra to til antallet af historisk data. Det er dog ikke hensigten, at det rullende gennemsnit skal indeholde alt data og begrænses derfor typisk til 3, 6 eller 12 måneder/tidsperioder. Prognosen udarbejdes ud fra følgende ligning: Ligning 5 ( ) Eksponentiel udjævning Når en tidsserie er stationær og derfor ikke oplever trend, sæsonudsving eller andre typer mønster, er det hensigtsmæssigt at anvende ovenstående rullende gennemsnit. Ændrer efterspørgslen sig derimod over tid, er det en fordel at anvende en teknik, der ligeledes ændre sig i forhold til det gældende marked. Eksponentiel udjævning er en teknik, som estimerer efterspørgslen baseret på vægtede forhold af historisk data omkring reelt salg igennem en vægtningsvariabel α. Eksponentiel udjævning estimeres ud fra følgende ligning: Ligning 6 ( ) Hvor: 0 < α < 1, 20

22 Det kan bemærkes, at en α = 1, ville sidestille Ligning 6 med den naive prognose. En α = 0 vil rent teknisk ikke give nogen mening. For at starte modellen kan F t første gang antages at følge den naive prognose så F 0 =S Tilpasset eksponentiel udjævning Teknikken bygger, som den simple eksponentielle udjævning ovenfor ligeledes på, at vægte forholdende mellem seneste og tidligere data og kan dermed estimeres som i Ligning 6. I den ovenstående model antages α dog, at være konstant, hvorimod denne teknik antager, at der ikke eksisterer en optimal værdi for α, og dermed er det nødvendigt at tilpasse α løbende. Dette gøres ved hjælp af følgende ligning: Ligning 7 ( ) Hvor α er begrænset af, at hvis PE t+1 1,0, så er α t+1 =0,99999 og hvis PE t+1 = 0, så er α t+1 =0, Ud fra dette kan det udledes, at en tilpasset eksponentiel udjævning udligner vægtningen i forhold til fejl leddets størrelse. Den forsøger dermed at anvende den del af efterspørgselsestimatet, som var korrekt, og resten estimeres så ud fra de seneste salgstal Level, Trend og Sæson Eksponentiel udjævning kan tilføres trend ved hjælp af (Holt 1960), som anvender et niveau parameteret level til, at styre efterspørgslens niveau. Niveauet justeres så løbende i forhold til trend parameteret. En sæsonparameter kan ligeledes tilføjes ved hjælp af (Winters 1960), som udover justering for trend også inkluderer muligheden for sæsonudsving i data. Level-, trend- og sæsonparametrene kan findes ud fra nedenstående ligninger: Ligning 8 ( )( ) Ligning 9 ( ) ( ) 21

23 Ligning 10 ( ) ( )( ) Hvor: 0 < α < 1, 0 < β < 1, 0 < < 1 L t = Level i perioden t T t = Trend i perioden t SA t = Justering for sæson i perioden t C = Sæsonudsvingenes cyklus Efterspørgselsprognosen kan dermed estimeres ud fra følgende to ligninger: Ligning 11 ( ) Ligning 12 ( ( )) Der kan være stor diskussion omkring værdien af vægtningsvariablerne α, β og. Der er her ligeledes en mulighed for, at værdierne kan tilpasse sig efter dataenes udvikling. Tilpasning af α, β og kan ske enten ved brug af self adaptive forecasting techniques(saft) eller adaptive extended exponential smooting(aees)(mentzer, Moon 2005). Begge disse metoder er dog numerisk meget tidskrævende. Værdierne for α, β og vil senere i afhandlingen være optimeret ved hjælp af solverfunktionen i Excel. Teknisk set bør man optimere estimaterne i hver periode, men rent simulationsmæssigt vil dette være alt for tidskrævende. Derfor er det valgt at udarbejde optimering af variablerne ud fra de 12 første perioder, som dermed vil repræsentere opvarmningsperioden for simuleringen senere i afhandlingen. For at opsummere findes der mange mulige metoder til at estimere efterspørgsel. Disse har hver deres styrke og svagheder. I valg af metode er det dog vigtigt, at være opmærksom på hvad den forklarer og ikke mindst hvad den ikke forklarer. Ydermere er det vigtigt, at valget af metode passer til det tilgængelige data. 22

24 Mange af de ovenævnte metoder indenfor tidserieanalyse kan udarbejdes simpelt ved hjælp af Excel og historisk salgs data, hvilket begrænser deres omkostninger væsentligt. De kausale modeller kan dog være væsentligt mere bekostelige hvis der eksempelvis skal indsamles data eksternt viden i forhold til virksomheden datasystemer. Derudover kan Omkostninger til vedligeholdelse i form af justering og overvågning af de styrende variable være høj. Valget af metode afhænger derfor i hør grad af hvilken slags produkt man har og hvilken værdi produktet har. Eksempelvis vil det være spild af ressourcer, at lave dyre prognoser på produkter, som har lave lageromkostninger, lav leveringstid eller lav værdi for kunderne. I stedet bør fokus være på produkter med høje lageromkostninger, lange leveringstider eller produkter med høj værdi for kunderne, da dårlige prognoser i dette tilfælde kan resultere i store overfyldte lagre eller tabt salg og dårlig service. Nu da metoder til at estimere efterspørgsel er belyst, er det vigtigt også at kunne vurdere, hvorledes metoderne performer ift. De faktiske begivenheder. Derfor vil performancemåling af efterspørgselsanalysen nu blive gennemgået. 6 Performancemåling af efterspørgselsanalysen Information, læring og udvikling er en vigtig del i enhver proces for at kunne forbedre den, derfor er performance måling på efterspørgselsprognosen en vigtig del af hele efterspørgselsanalyseprocessen. Udarbejdelse af performancemål gør det muligt for både udviklerne og brugerne af efterspørgselsprognoser at se, hvor pålidelige prognoserne er og agere ud fra den viden. Værdien i performancemålinger ligger ikke nødvendigvis i målingens præcision, men i den information, der opnås, og hvad denne viden kan bruges til. Jævnfør (Lapide 2007) er der to primære grunde til, hvorfor man skal lave målinger af sine prognosefejl. Man skal lære fra fejlene, og man skal styre sin risiko overfor efterspørgslen. Læringen består i, at analytikerne kan bruge viden omkring prognosefejl ved at analysere dem og finde ud af i hvilke områder, der eventuelt skal være fokus på forbedringer af efterspørgselsprognosen. Det kunne eventuelt være at finde ud af, hvor i processen der bliver tilført værdi, og hvor der ikke bliver tilført værdi, for på den måde at eliminere ikke værdiskabende indgreb i prognosen. Efterspørgselsrisikoen består i den usikkerhed, der er mellem efterspørgslen og efterspørgselsprognosen. Ved at udarbejde 23

25 performancemål, kan brugerne af efterspørgselsprognoserne se, hvor præcise de er og med den viden agere med foranstaltninger, der kan minimere effekten af usikkerheden. What gets Measured gets fixed and what gets fixed gets rewarded (Chase 2009) Det ovenstående citat understøtter ideen om, at man ikke blot skal anvende performancemålinger til at se, men også til at agere og søge en bedre løsning. Som nævnt tidligere, er det vigtigt at forstå, at der er en grænse for, hvor præcis en efterspørgselsprognose kan være. Man kan derfor kun søge at skabe den mest præcise analyse af den ubegrænsede efterspørgsel og forsøge at eliminere bias, hvor det er muligt. I det følgende vil afhandlingen behandle nogle af de metoder, der kan anvendes til udarbejdelse af performance, og belyse svaghederne og styrkerne i forhold til, hvor informative de er. 6.1 Performance Prognosefejl defineres som forskellen mellem efterspørgselsestimatet og den reelle efterspørgsel i en specificeret periode. Dermed kan standardformlen for fejl skrives som(chase 2009): Ligning 13 Ligning 14 Hvor: = fejl for periode t = Den reelle efterspørgsel i tiden t = Efterspørgselsestimatet i tiden t Som det ses foroven, er der to måder at beskrive fejl. Begge metoder er brugbare, men da giver et mere intuitivt fejlled i forhold til, at det er efterspørgselsestimatet, som er i fokus, er denne fremgangsmåde valgt fremadrettet i afhandlingen. Det er vigtigt at være bevidst om dette valg, da det vil have indflydelse på fortolkningen af performance i form af henholdsvis 24

26 underestimering og overestimering af efterspørgselsprognoser. Der findes flere forskellige mål for fejl, når det drejer sig om, at bestemme efterspørgselsmodellers præcision. De mest gængse er listet her(mentzer, Moon 2005): Ligning 15 Ligning 16 Ligning 17 (( ) Ligning 18 Ligning 19 Hvor: N = Perioder i data for n = 1, 2,,,N De ovenstående metoder til beregning af performance er alle forskellige i deres belysning af fejlleddet. De er alle udviklet til at give et bedre indblik i prognosefejl. Grunden er, at standardformlen for fejl, som ses i Ligning 14, ikke er særlig forklarende i sit resultat, fordi man ikke kan udlede forholdet mellem efterspørgselsestimatet og den reelle efterspørgsel. Ligeledes er det også begrænset, hvad man kan udlede ud fra et Mean Absolute Error (MAE) 1. MAE målet anvender de absolutte værdier for dermed at undgå at positive og negative værdier udjævner 1 ME ligningen, som repræsenterer MAE uden absolutte værdier er ikke medtaget, da den ikke er relevant. 25

27 hinanden, men MAE målet resulterer kun i en værdi, som repræsenterer et gennemsnitlig antal af enheder en given prognose rammer ved siden af. Dermed forklarer den reelt set ingenting omkring præcision, da man ikke kan se det i forhold til population. Mean Squared Error(MSE) målet, som er en udledning fra Sum of Squared Error(SSE) 2, kan typisk anvendes til at sætte fokus på store udsving i efterspørgselsprognosens fejlled, for dermed at kunne reducere disse. Percent Error(PE) målet giver det procentvise fejlled i prognosen og kan dermed anvendes til at forklare præcisionen i en prognose for en specifik tidsperiode givet som en procentvis afvigelse af enten efterspørgslen eller efterspørgselsprognosen. Som nævnt tidligere er der en form for bias i valget mellem at forholde sig til den reelle efterspørgsel eller til efterspørgselsestimatet. Tabel 1 viser de to variationer og hvordan de hver afspejler fejlleddet i forhold til under og overestimering af efterspørgslen. Som det fremgår, vil der ved brug af imod holdt op være mere fokus på overestimering end underestimering og modsat, hvis holdt op imod. Denne viden er vigtig både i forhold til fortolkning og optimering af prognoserne(chase 2009). Tabel 1 Forholdet mellem F og A -20,00% 25,00% ,00% -20,00% Kilde: Egen udarbejdelse Et meget brugt performance mål er MAPE, illustreret i Ligning 18. Her summeres alle de absolutte PE værdier, som holdes op imod den reelle efterspørgsel, og derved kan middelværdien udledes. MAPE metoden er god til at forklare den generelle præcision i efterspørgselsprognoserne, fordi den procentvis forklarer det relative forhold mellem efterspørgsel og efterspørgselsprognosen. MAPE estimatet giver et hurtigt overblik over, hvor præcis man generelt har været i sine prognoser. Ulempen ved MAPE estimatet er, at der ikke er nogen begrænsning på tidshorisonten for hvilke data, der skal medtages, og vil derfor reelt medtage al tilgængelig data. MAPE estimatet er dermed ikke særlig god til at forklare den seneste periodes performance. YTD MAPE som ses i Ligning 19 er i modsætning til MAPE begrænset af, at det kun medtager de seneste 12 måneders data. Denne begrænsning er ikke fastsat til 12 måneder, men skal ses som et udtryk for at MAPE begrænses til at indeholde efterspørgslens cyklus, hvad enten det er i måneder, dage, kvartaler 2 Sum of Squared Error. Ikke beskrevet da relevansen er begrænset 26

28 etc. Senere i afhandlingen vil PE, MAPE og YTD MAPE være anvendt som performance mål, da disse anses for at give gode forklarende estimater. For at opsummere findes der ligesom ved metoderne til efterspørgselsanalyse også flere metoder, som kan måle performance af en prognose. Ved valg af metode skal man være opmærksom på målingens tidshorisont(daglig, månedlig, årlig performance), hvordan den aflæses og hvordan man vil benytte dem. Metoder til at udføre efterspørgselsanalyse samt metoder til, at måle efterspørgselsanalysernes performance er nu redegjort. I næste afsnit vil afhandlingen redegøre for hvordan datagenereringen vil blive gennemført. 7 Dataindsamling For at afhandlingen kan behandle og simulere efterspørgselsprognoser og de omkostningsmæssige aspekter ved prognosefejl, er der behov for input i form af efterspørgselsdata. Der er i afhandlingen valgt at konstruere eget data til brug i efterspørgselsanalysemodellerne og den efterfølgende lagerstyring, som henholdsvis har til formål at analysere metodernes tilpasning til data og de økonomiske indvirkninger ved prognosefejl. Fordelen ved selv at konstruere data til studiet er, at det giver mulighed for at modellere data, så de repræsenterer det, der ønskes undersøgt. I denne sammenhæng kan man eksempelvis konstruere data, der repræsenterer en efterspørgsel med sæsonudsving eller efterspørgsel med opadgående tendens. 7.1 Datakonstruktion Efterspørgsel kan defineres som en forbrugers betalingsvilje over for et specifikt produkt. Den uafhængige efterspørgsel er så den mængde af et produkt, der er efterspurgt af forbrugeren (Mentzer, Moon 2005). Efterspørgslen på et produkt kan variere alt afhængig af, hvad det er for et produkt, og i hvilket marked det agerer. Variationen kan bestå af flere afhængige eller uafhængige faktorer så som trend, sæson, konkurrence i markedet etc. I dette afsnit vil afhandlingen beskrive hvorledes data til det kvalitative studie er konstrueret. Der tages udgangspunkt i en B2C virksomhed med en make-to-stock produktionsstrategi. De 27

29 konstruerede data har til hensigt at repræsentere kundernes direkte efterspørgsel på et fiktivt produkt for en given virksomhed. Datagenerering er vedlagt i den medfølgende Excel fil Efterspørgselsgenerator. Modellerne er udarbejdet ud fra princippet Model simple, think complicate(pidd 1996). Der antages, at usikkerheden i efterspørgsel er normalfordelt med en middelværdi på 0 og standardafvigelse på sigma. Denne fordeling af fejlledet er valgt, fordi den er anvendt i flere videnskabelige artikler(chen, Drezner et al. 2000, Babai, Dallery 2006) White Noise Enhver god efterspørgselsmodel bør have prognosefejl, som følger en White Noise model(makridakis, Wheelwright et al. 1998). Derfor er første led i datagenereringen at etablere en White Noise model. White Noise modellen kan skrives som nedenfor: Ligning 20 Hvor Y t er observationen i tiden t c er en overordnet konstant ε t er tilfældig fejl i tiden t, som er uafhængige perioder imellem 3. For at teste om der er White Noise i de genererede data, er der valgt at teste dataene på autokorrelation(acf) samt udarbejde Box Pierce Q statistik og Ljung & Box test. Figuren nedenfor illustrerer modellens fordeling af værdier(fejl), ACF samt test for white noise. Data kan findes og generes i Excel filen Efterspørgselsgenerator under White Noise. 3 i.i.d: Independent identically distribueted 28

30 Figur 3 Autokorrelationen(AC) på data med White Noise har ved stikprøve en fordeling der tilnærmelsesvist følger en normalfordeling med en middelværdi på 0 og en standard afvigelse på, hvor n er antallet af observationer(makridakis, Wheelwright et al. 1998). For at data er white noise forventer vi, at 95% ligger indenfor. Dette er illustreret i ACF i Figur 3. Ikke alle værdier ligger indenfor grænseværdierne, så for at kunne konkludere at 95% af værdierne ligger indenfor grænserne, er der foretaget portmanteu tests så som Box pierce test og Ljung Box. Der ses i tabellen, at begge tests ikke kan påvise, at værdierne er forskellige fra 0, og dermed kan det konstateres, at dataene er White Noise. White Noise modellen styres ved ændringer i henholdsvis konstanten eller standardafvigelsen µ for fejlledet. Ved gennemførelse af flere simulationer med forskellige typer værdier blev det konstateret, at modellen i sjældne tilfælde kunne resultere i data, der ikke var White Noise. I disse tilfælde modsagde Box Pierce og Lung Box test ofte hinanden, med Ljung Box test værende den der afviste White Noise. Hvorfor dette er tilfældet er uvist, men modellen er holdt op imod White Noise Modellen i data fra The Box Jenkins Methodology For ARIMA models(makridakis, Wheelwright et al. 1998) og er fundet valid og antages derfor, at producere White Noise Data. 29

31 7.1.2 Efterspørgselsfunktioner Som beskrevet tidligere kan der være flere faktorer, der har indflydelse på efterspørgslen og dermed senere hen efterspørgselsprognosens præcision. Efterspørgslen på et produkt kan skrives som i nedenstående formel(chen, Drezner et al. 2000): Ligning 21 Hvor D t = Efterspørgsel i tiden t-1 µ er ikke negativ konstant ρ < 1 Som det kan ses, indeholder Ligning 21 White Noise modellen. Her betegnes konstantleddet dog med µ. skal her ses som korrelations parameter, mellem de forskellige tidsperioder. Hvis = 0 vil denne model være identisk med White Noise modellen. Sættes µ = 0 og ρ = 1 vil denne model ligeledes repræsentere en random walk model. I sin helhed kan modellen sammenlignes med Box Jenkins autoregressive AR(1) model, som ses herunder(makridakis, Wheelwright et al. 1998). Ligning 22 Betegnelserne er anderledes, men betyder reelt set det samme. Autoregression består i at fremtidige værdier er baseret ud fra en vægtede sum af historiske værdier. I denne sammenhæng betyder det, at efterspørgslen i perioden t har en effekt på, hvordan efterspørgslen i periode t+1 vil være. Modellen kan udbygges, så efterspørgslen afhænger af flere end én periode. Der er dog valgt kun at udforme autoregressiv data, som er afhængig af en periode. En anden konstruktionsmetode er at skabe data, der følger et gennemsnit også kaldet en moving average model. Denne model kan ses herunder.(makridakis, Wheelwright et al. 1998) 30

32 Ligning 23 Hvor -1 θ 1 Som det ses vil en Theta værdi på 0 resultere i at modellen følger en White Noise model. De ovenstående modeller bliver af Box-Jenkins betegnet som modeller i første orden af henholdsvis autokorrelation(ar1) og moving average(ma1). Nogle efterspørgsler så som Jordbær, vinterjakker, solcreme etc. er afhængige af sæson. Derfor er det også nødvendigt at inkludere dette parameter i modellen. En metode til at tilføje sæson er ved at tilføje en sinuskurve til modellerne (Chan 1993, Welz 2006): Ligning 24 (( ) ) Hvor: t er tidsintervallet modellen befinder sig i. A er sinuskurvens amplitude. I denne model vil A dermed repræsentere parameteret for, hvor stor forskellen er på lavsæson og højsæson i efterspørgslen. k er sinuskurvens længde, eller i dette tilfælde repræsenterer den sæsonudsving. Sinuskurven kan sammensættes med de ovenstående datagenereringsmodeller. Dermed ser modellen for generering af efterspørgsel med sæsonudsving ud som nedenfor: Ligning 25 (( ) ) Ligning 26 (( ) ) Som det fremgår, så er efterspørgselsmodellerne fra Ligning 21 og Ligning 23 her er blevet tilføjet sæsonkomponenten. 31

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen Standard Normal Fordelingen Sandsynligheder for Normalfordelingen Transformation af Normalfordelte Stok.Var. Stikprøver og Stikprøvefordelinger

Læs mere

Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder. Monte Carlo

Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder. Monte Carlo Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Sandsynlighedsregning og lagerstyring Normalfordelingen og Monte

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 1. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er statistik? Det systematiske studium af tilfældighedernes spil!dyrkes af biostatistikere Anvendes som redskab til vurdering

Læs mere

Bilag 7. SFA-modellen

Bilag 7. SFA-modellen Bilag 7 SFA-modellen November 2016 Bilag 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-650-2

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 1 Regressionsproblemet 2 Simpel lineær regression Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 3

Læs mere

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 19, 2016 1/26 Kursusindhold: Sandsynlighedsregning og lagerstyring

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Center for Statistik. Multipel regression med laggede responser som forklarende variable

Center for Statistik. Multipel regression med laggede responser som forklarende variable Center for Statistik Handelshøjskolen i København MPAS Tue Tjur November 2006 Multipel regression med laggede responser som forklarende variable Ved en tidsrække forstås i almindelighed et datasæt, der

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata 1 Intoduktion Før man springer ud i en øvelse om paneldata og panelmodeller, kan det selvfølgelig være rart at have en fornemmelse af, hvorfor de er så vigtige i moderne mikro-økonometri, og hvorfor de

Læs mere

Estimation og usikkerhed

Estimation og usikkerhed Estimation og usikkerhed = estimat af en eller anden ukendt størrelse, τ. ypiske ukendte størrelser Sandsynligheder eoretisk middelværdi eoretisk varians Parametre i statistiske modeller 1 Krav til gode

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 7. Simpel Lineær Regression

Anvendt Statistik Lektion 7. Simpel Lineær Regression Anvendt Statistik Lektion 7 Simpel Lineær Regression 1 Er der en sammenhæng? Plot af mordraten () mod fattigdomsraten (): Scatterplot Afhænger mordraten af fattigdomsraten? 2 Scatterplot Et scatterplot

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Modellering 'State of the future'

Modellering 'State of the future' Modellering 'State of the future' Henrik Madsen DTU Informatics 26. maj, 2011 Baggrund Stigende fokus på sikker drift af afløbssystemer dvs maximal sikkerhed for overløb, slamflugt mv. Målingerne (eksempelvis

Læs mere

Appendiks A Anvendte test statistikker

Appendiks A Anvendte test statistikker Appendiks A Anvendte test statistikker Afhandlingen opdeler testene i henholdsvis parametriske og ikke-parametriske test. De første fire test er parametriske test, mens de ikke-parametriske test udgør

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Forår 2006 Matematisk Modellering 1 Side 1

Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Forår 2006 Matematisk Modellering 1 Side 1 Matematisk Modellering 1 Side 1 I nærværende opgavesæt er der 16 spørgsmål fordelt på 4 opgaver. Ved bedømmelsen af besvarelsen vægtes alle spørgsmål lige. Endvidere lægges der vægt på, at det af besvarelsen

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline Optimer værdien af dine analystiske instrumenter Lone Vejgaard, Q-Interline Agenda Indledning AnalyticTrust Praktisk eksempel Værdi for virksomhed Afslutning Situationer fra dagligdagen Analyseudstyret

Læs mere

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Stikprøver og stikprøve fordelinger Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Statistik Statistisk Inferens: Prediktere og forekaste værdier af

Læs mere

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser 87 Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser Jacob Stæhr Mose, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det er relevant for både pengepolitiske og investeringsmæssige beslutninger at have et

Læs mere

To samhørende variable

To samhørende variable To samhørende variable Statistik er tal brugt som argumenter. - Leonard Louis Levinsen Antagatviharn observationspar x 1, y 1,, x n,y n. Betragt de to tilsvarende variable x og y. Hvordan måles sammenhængen

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Introduktion til GLIMMIX

Introduktion til GLIMMIX Introduktion til GLIMMIX Af Jens Dick-Nielsen jens.dick-nielsen@haxholdt-company.com 21.08.2008 Proc GLIMMIX GLIMMIX kan bruges til modeller, hvor de enkelte observationer ikke nødvendigvis er uafhængige.

Læs mere

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17 nalysestrategi Vælg statistisk model. Estimere parametre i model. fx. lineær regression Udføre modelkontrol beskriver modellen data tilstrækkelig godt og er modellens antagelser opfyldte fx. vha. residualanalyse

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab

See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab Relevansfor hvem? Private virksomheder Konsultvirksomheder Offentlige

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) H 0 : 1 2... k gælder også for k 2! H 0ij : i j H 0ij : i j simpelt forslag: k k 1 2 t-tests: i j DUER IKKE! Bonferroni!!

Læs mere

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingen Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Repetition og eksamen Erfaringsmæssigt er normalfordelingen velegnet til at beskrive variationen i mange variable, blandt andet tilfældige fejl på

Læs mere

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation:

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation: Lineær regression Simpel regression Model Y i X i i ofte bruges følgende notation: Y i 0 1 X 1i i n i 1 i 0 Findes der en linie, der passer bedst? Metode - Generel! least squares (mindste kvadrater) til

Læs mere

fundament for AGL Charlotte Bruun 28. marts, 2007 Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

fundament for AGL Charlotte Bruun 28. marts, 2007 Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet empiriske AGL 28. marts, 2007 empiriske empiriske Makroøkonometriske AGL kalibrering dynamiske AGL Den offentlige sektor AGL empiriske

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kvadratisk regression

Kvadratisk regression Kvadratisk regression Helle Sørensen Institut for Matematiske Fag Københavns Universitet Juli 2011 I kapitlet om lineær regression blev det vist hvordan man kan modellere en lineær sammenhæng mellem to

Læs mere

Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31

Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31 Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31 Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Statistisk model: Vi antager at sammenhængen

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Introduktion Kasper K. Berthelsen, Inst f. Matematiske Fag Omfang: 8 Kursusgang I fremtiden

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Estimation

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Estimation Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Estimation Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev herefter

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

Bachelorprojekt. Produktionsoptimering hos BoConcept - Ved brug af forecast og lineærprogrammering

Bachelorprojekt. Produktionsoptimering hos BoConcept - Ved brug af forecast og lineærprogrammering Bachelorprojekt HA (alm) 6. semester Aarhus Universitet, Handelshøjskolen, Forår 2011 Produktionsoptimering hos BoConcept - Ved brug af forecast og lineærprogrammering Navn og studienummer: Mikael Kloch

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden d. 6.10.2016 De Økonomiske Råds Sekretariat Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden Dette notat redegør for de stabilitetstest af forskellige tidsserier vedrørende investeringsadfærden i

Læs mere

Landmålingens fejlteori - Lektion 2. Sandsynlighedsintervaller Estimation af µ Konfidensinterval for µ. Definition: Normalfordelingen

Landmålingens fejlteori - Lektion 2. Sandsynlighedsintervaller Estimation af µ Konfidensinterval for µ. Definition: Normalfordelingen Landmålingens fejlteori Lektion Sandsynlighedsintervaller Estimation af µ Konfidensinterval for µ - rw@math.aau.dk Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet En stokastisk variabel er en variabel,

Læs mere

Tema. Dagens tema: Indfør centrale statistiske begreber.

Tema. Dagens tema: Indfør centrale statistiske begreber. Tema Dagens tema: Indfør centrale statistiske begreber. Model og modelkontrol Estimation af parametre. Fordeling. Hypotese og test. Teststørrelse. konfidensintervaller Vi tager udgangspunkt i Ex. 3.1 i

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Multipel Lineær Regression

Multipel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Trin i opbygningen af en statistisk model Repetition af MLR fra sidst Modelkontrol Prædiktion Kategoriske forklarende variable og MLR Opbygning af statistisk model Specificer

Læs mere

Demo af PROC GLIMMIX: Analyse af gentagne observationer

Demo af PROC GLIMMIX: Analyse af gentagne observationer Demo af PROC GLIMMIX: Analyse af gentagne observationer Kristina Birch, seniorkonsulent, PS Banking Agenda Uafhængige vs. afhængige observationer Analyse af uafhængige vs. afhængige observationer Lille

Læs mere

Note om Monte Carlo eksperimenter

Note om Monte Carlo eksperimenter Note om Monte Carlo eksperimenter Mette Ejrnæs og Hans Christian Kongsted Økonomisk Institut, Københavns Universitet 9. september 003 Denne note er skrevet til kurset Økonometri på. årsprøve af polit-studiet.

Læs mere

Empirisk Miniprojekt 2

Empirisk Miniprojekt 2 Empirisk Miniprojekt 2 Michael Bejer-Andersen, Thomas Thulesen og Emil Holmegaard Gruppe 5 26. November 2010 Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Bane og Robot..................................... 2 1.2 Counter

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Stokastiske processer og køteori

Stokastiske processer og køteori Stokastiske processer og køteori 9. kursusgang Anders Gorst-Rasmussen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 1 OPSAMLING EKSAKTE MODELLER Fordele: Praktiske til initierende analyser/dimensionering

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet

Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Ensidet eller tosidet alternativ. Hypoteser. tosidet alternativ. nul hypotese testes mod en alternativ hypotese

Ensidet eller tosidet alternativ. Hypoteser. tosidet alternativ. nul hypotese testes mod en alternativ hypotese Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik Bygning 305/324 Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup)

Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysen vil være delt op i 2 blokke. Første blok vil analysere hvor meget de tre TPB variabler

Læs mere

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Tabellen herunder viser udviklingen af USA's befolkning fra 1850-1910 hvor befolkningstallet er angivet i millioner: Vi har tidligere redegjort for at antallet

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Kapitel 1. statusseminar HERE GOES TEXT

Kapitel 1. statusseminar HERE GOES TEXT Kapitel 1 statusseminar HERE GOES TEXT 1 Kapitel Problemanalyse.1 Indledning I mange år har evolutionsteorien været centrum for en stærk debat. De som er enige om en evolution, er dog ikke altid enige

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere