MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for optimeringen af etablissementsstrukturen som følge af den gennemførte etablissementsanalyse samt mulighederne for at etablere hærens nye centerstruktur. 2. BAGGRUND I henhold til aftale på forsvarsområdet af 30. november 2012 skal forsvarschefen under inddragelse af chefen for hjemmeværnet med udgangspunkt i den gennemførte etablissementsanalyse i første kvartal 2013 fremsende en indstilling til Forsvarsministeriet vedrørende optimering af hærens og hjemmeværnets etablissementer, idet indstillingen i henhold til Forsvarsministeriets opgavestilling også skal forholde sig til forsvarets øvrige etablissementer i forhold til optimeret kapacitetsudnyttelse. Nærværende indstilling tager udgangspunkt dels i den i aftale på forsvarsområdet skitserede tilpasning af hærens struktur, herunder hærens centerstruktur, samt enkelte værnsfælles tiltag og effektivisering af forsvarets logistik, dels i den gennemførte etablissementsanalyse. Udgifter til etablissementsdrift ved de etablissementer, hvor der i nærværende indstilling foretages ændringer fremgår af nedenstående tabel. Opgørelsen er baseret på datagrundlaget i etablissementsanalysen, idet lønsum til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste personale, der er tilknyttet de enkelte etablissementer, ikke er medtaget. Derudover er der ikke taget højde for den gennemførte konkurrenceudsættelse af etablissementsdriften ved forsvarets tjenestesteder i Østdanmark. Det skal bemærkes, at de etablissementsmæssige driftsudgifter er et af en række parametre i etablissementsanalysens opstilling af modeller for mulige optimeringer af etablissementsstrukturen. De anførte driftsudgifter er dermed ikke et udtryk for det provenu, der kan opnås ved en lukning af det pågældende etablissement, idet de sparede udgifter i et vist omfang vil skulle holdes op i mod øgede udgifter på et andet etablissement. Tabellen tjener således alene det formål at give et indtryk af de enkelte etablissementers størrelse i forhold til hinanden. Side 1 af 8

2 ETABLISSEMENTER Etablissementsdrift 1 Vedligeholdelsesudgifter 2 Aalborg kaserner 12,0 14,0 Flyvestation Aalborg 27,0 23,0 Holstebro kaserne 7,9 14,0 Varde kaserne 8,4 3,8 Ryes kaserne 13,4 3,5 Bülows kaserne 13,4 3,5 Haderslev kaserne 3,8 2,0 Flyvestation Skrydstrup 21,9 8,9 Sønderborg kaserne 5,4 1,6 Høvelte kaserne 15,6 14,3 Vordingborg kaserne 9,8 3,9 Almegårds kaserne 4,6 5,9 Søgaardlejren 2,9 0,3 Stensved kaserne 0,9 0,2 Odense kaserne 3 1,0 0,1 Tabel 1: Udgifter til etablissementsdrift og vedligeholdelse på udvalgte etablissementer (mio. kr.) De væsentligste strukturændringer, som følger af hærens centerstruktur, bør kun iværksættes, såfremt det er muligt at samle hærens nuværende tjenestegrenscentre i færre myndigheder og såfremt de geografiske forudsætninger herfor kan tilvejebringes, således at der opnås forbedrede faglige miljøer og på sigt også øget geografisk stabilitet for forsvarets ansatte. Som det fremgår nedenfor, skal provenuerne som følge af ændringerne i hærens struktur og de tilhørende etablissementer påbegyndes indfaset i Hertil kommer, at de effektiviseringer og ændringer, der skal gennemføres inden for forsvarets samlede vedligeholdelsesområde, depot- og distributionsområdet samt infirmeriområdet, er afhængige af, at etablissementsstrukturen er fastlagt. Det er således forsvarets opfattelse, at det er af væsentlig betydning, at der snarest muligt træffes beslutning vedrørende forsvarets etablissementer, herunder særligt i forhold til kasernerne i hæren. Tilpasningen af hærens struktur og optimeringen af etablissementsstrukturen skal jf. aftale på forsvarsområdet af 30. november 2012 bidrage med følgende provenuer: I alt Organisering og garnisonering i centerstruktur Etablissementer Tabel 2: Grundlag fra Aftale på forsvarsområdet (mio. kr.) 1 Etablissementsdrift ved det lokale støtteelement baseret på regnskab 2010 og Løn, øvrig drift og vedligeholdelse er ikke medtaget. 2 Forventede årlige udgifter til planlagt bygningsvedligeholdelse. 3 Etablissementsdriften er justeret i forhold til opgørelsen i etablissementsanalysen af maj 2012, da den tidligere opgørelse var baseret på et ikke retvisende regnskab. Side 2 af 8

3 3. MILITÆRFAGLIG INDSTILLING 3.1. Tilpasning af hærens garnisonering. Hærens centerstruktur og forsvarets effektiviserede logistikstruktur medfører, at de organisatoriske enheder bør garnisoneres på færre kaserner. Som følge af effektiviseringen af forsvarets logistik og etablering af hærens støttecenter, hvorunder hærens interne logistik optimeres, bør kapaciteterne fra Det Danske Internationale Logistikcenter i Vordingborg samles på andre faciliteter. Således oprettes forsvarets transportkoordinationscenter i Karup, hvilket indebærer flytning og integration af hærens nuværende kapacitet fra Vordingborg. Endvidere flyttes hærens depot til støtte for internationale styrkeindsættelser i Vordingborg til Skrydstrup og integreres i Forsvarets Materieltjenestes depot til støtte for internationale operationer. Som led i hærens interne optimering af logistikken flyttes resten af hærens organisation i Vordingborg til Aalborg, hvorved Vordingborg kaserne frigøres. Dermed fraflyttes i alt ca. 550 stillinger i region Sjælland. På Sjælland kan der dermed lukkes og afhændes en kaserne. Antvorskov kasernes uddannelsesfaciliteter, dens volumen og placeringen af Hesteskadronen samt det forhold, at kasernen er i driftmæssig god stand og ikke kræver større investeringer ved etablering af hærens centerstruktur medfører, at denne kaserne bør opretholdes. Opretholdelse af Høvelte kaserne samt tilhørende kaserneområder vurderes at forudsætte et etablissementsmæssigt investeringsbehov mellem mio. kr. Beløbsstørrelsen afhænger af konsolideringen af den understøttende vedligeholdelsesstruktur, hvor det kan være nødvendigt at opretholde forsvarets værksteder på Høvelte kaserne af totalomkostningsmæssige årsager. Endvidere er øvelsesområderne i Høvelte trængte som følge af placeringen tæt på den omkringliggende, bymæssige bebyggelse. I et vedligeholdelsesmæssigt perspektiv vurderes det mere hensigtsmæssigt at samle forsvarets materielvedligeholdelseskapaciteter omkring Antvorskov og eventuelt Kalbyris ved Næstved. På den baggrund foreslås det at flytte en kampbataljon fra Hærens Kampcenter og uddannelsesbataljonen til de værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde fra Høvelte til Vordingborg. Den Kongelige Livgardes vagtkompagni vil fortsat skulle forblive på Gothersgades kaserne i København. Flytningen medfører, at ca. 725 stillinger flyttes fra region Hovedstaden til region Sjælland. Herved kan Høvelte kaserne frigøres og afhændes. Såfremt der af den ene eller anden grund er et ønske om ikke at lukke Høvelte kaserne bør Vordingborg Kaserne lukkes og afhændes. I givet fald bortfalder et investeringsbehov på op til 30 mio. kr. til renovering og opgradering af Kulsbjerg skydebaner. Det bemærkes i den sammenhæng, at forsvaret vil være nødsaget til at investere de ovenfor nævnte mio. kr. i Høvelte. Denne investering indgår for nærværende ikke i forsvarets økonomiske planlægningsgrundlag for perioden Etableringen af hærens centerstruktur i Jylland medfører, at tre kaserner foreslås lukket og afhændet. Fra Haderslev kaserne er det forudsat, at Stab Danske Division flyttes til Flyvestation Karup, og nuværende Stab 1. Brigade flyttes til Holstebro kaserne, hvor Hærens Internationale Center oprettes sammen med en kampbataljon fra Hærens Kampcenter. Side 3 af 8

4 Fra Haderslev flyttes endvidere Hovedkvartersbataljonen med Deployable Communication Module kompagniet til Flyvestation Skrydstrup. Slesvigske Musikkorps forbliver i eget musikhus i Haderslev. Herved frigøres kasernen i Haderslev. Da kasernen i Haderslev har begrænset udviklingspotentiale og de rådige faciliteter kun i begrænset omfang understøtter uddannelse af enheder med begrænset øvelsesterræn og skydebane, bør Haderslev kaserne lukkes og afhændes. Tilpasningen medfører, at ca. 100 stillinger flyttes fra region Syddanmark til region Midtjylland. Ud fra et driftsmæssigt perspektiv foreslås det at flytte den nuværende stab ved Telegrafregimentet fra Bülows kaserne til Ryes kaserne i Fredericia i forbindelse med etableringen af Hærens Kampcenter. Endvidere foreslås det at flytte de elementer fra forsvarets funktionelle tjenester, der er på Bülows kaserne, til Ryes kaserne. Hermed kan Bülows kaserne frigøres, og den bør derfor afhændes. Med Aftale om forsvarets ordning er Jægerkorpset og militærpolitibataljonen indtænkt i de to værnsfælles tiltag Specialoperationsstyrker under specialoperationskommandoen og Værnsfælles militærpoliti. Det betyder, at Jægerkorpset ikke som forudset vil indgå i Specialcenteret. Det vil herefter primært være de nuværende enheder fra Varde og Fredericia, som kommer til at indgå i Hærens Specialcenter. I det oprindelige oplæg var det hensigten, at disse elementer skulle indgå i et specialcenter på flyvestation Aalborg På baggrund af disse ændringer i sammensætningen af centerstrukturen samt for at drage fordel af muligheden for at opnå en stor udnyttelsesgrad af og optimeret adgang til øvelses- og skydeterrænerne i Oksbøl og Borris foreslås Hærens Specialcenter oprettet på Varde kaserne, hvor ISTAR-bataljonen allerede er garnisoneret. Endvidere foreslås Hærens Sergentskole flyttet fra Sønderborg til Varde, hvor der er et større uudnyttet potentiale, som kan nyttiggøres til fordel for sergentskolen. Samtidig optimeres uddannelsesforholdene for sergenteleverne ved den umiddelbare nærhed til øvelses- og skydeterrænet i Oksbøl og skydeterrænet i Borris, ligesom der kan opnås uddannelsesmæssige synergier med dele af Hærens Kampskoles uddannelser. Herved frigøres Sønderborg kaserne og den bør derfor afhændes. Som et alternativ til flytningen af stab 1. brigade til Holstebro, vil staben kunne flyttes til Varde kaserne, således at Hærens Internationale Center, Specialcentret og sergentskolen sammenlægges til én myndighed i Varde. Dette vil fordre flytning af de sidste dele af ildstøttestabsfunktionaliteterne af nuværende Danske Artilleriregiment fra Varde til Oksbøl og vil kræve en investering på ca. 15 mio. kr. i Oksbøl. Samtidig kan stab 2. brigade flyttes fra Antvorskov kaserne til Oksbøl og sammenlægges med nuværende Hærens Kampskole, således at der opstår en integreret produktions- og udviklingskapacitet ved Hærens Kampcenter efter samme model, som hærens øvrige centre. Dette vurderes at ville fordre en yderligere investering på ca. 15 mio. kr. i Oksbøl, således at der samlet set vil være tale om en investering på ca. 30 mio. kr. i Oksbøl, idet der knytter sig betydelig usikkerhed til denne vurdering. Det bemærkes i øvrigt, at investeringen ikke indgår i forsvarets nuværende økonomiske planlægningsgrundlag for perioden Modsatrettet vil de to sammenlægninger i henholdsvis Varde og i Oksbøl kunne medføre et personelmæssigt provenu, der aktuelt ikke kan kvantificeres. Flytningerne vil medføre, at der fastholdes ca. 50 stillinger i region Syddanmark, samtidig med at der tilføres ca. 50 stillinger til region Syddanmark fra region Sjælland. Side 4 af 8

5 Samlet set anbefales det, at kasernerne i Haderslev og Sønderborg samt Bülows Kaserne i Fredericia lukkes og afhændes. Såfremt det af den ene eller anden grund ikke ønskes at lukke Sønderborg kaserne kan det ud fra et driftsøkonomisk perspektiv overvejes i stedet at lukke og afhænde Varde kaserne. Dette vil medføre, at Hærens Specialcenter og ISTAR bataljonen skal flyttes til Flyvestation Aalborg sammen med militærpolitibataljonen fra Aalborg kaserne, og at de resterende elementer af hærens ildstøtte, der er placeret i Varde, foreslås flyttet til Oksbøl. Samlet set vil dette medføre flytning af ca. 260 stillinger fra region Syddanmark til region Nordjylland. Imod en sådan løsning taler også, at der senere kan være grundlag for at overveje den fremtidige anvendelse af flyvestationen i Aalborg. I relation til kasernen på Bornholm fremgår det af etablissementsanalysen, at der ikke vurderes at være militærfaglige, operative eller rekrutteringsmæssige argumenter for at bevare kasernen på Bornholm. Kasernen vurderes ikke udnyttet optimalt, og der er såvel operative som økonomiske problemstillinger ved at have enheder placeret i væsentlig afstand fra større øvelsesområder. Kasernen bør derfor, alt andet lige, lukkes og afhændes, idet Opklaringsbataljonen flyttes til Oksbøllejren og Hjemmeværnets enheder placeres på Segen kaserne Tilpasning af hjemmeværnets garnisonering. Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland sammenlægges med Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, hvorved lejemålet på Odense kaserne frigøres. Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland og Uddannelsescenter Sydjylland foreslås flyttet til Flyvestation Skrydstrup, hvorved Søgårdlejren frigøres. Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster og Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Sydsjælland foreslås flyttet til Vordingborg kaserne, hvorved Stensved kaserne frigøres og kan afhændes. Forslaget forudsætter, at Vordingborg kaserne bevares. Hjemmeværnsskolens Marinehjemmeværnssektion i Slipshavn foreslås flyttet til Korsør, hvorved lejemålet i Slipshavn frigøres, idet beslutning herom bør afvente endelig beslutning vedrørende Flådestation Korsør. Hjemmeværnets frivillige underafdelinger, som berøres af eventuelle etablissementstilpasninger, domicileres i nuværende nærområde idet øvrige etablissementer i forsvaret og hjemmeværnet søges anvendt i størst muligt omfang. Det bemærkes, at der generelt set skal opretholdes tilstrækkelige skyde- og øvelsesfaciliteter for hjemmeværnet. Dette forhold indgår ikke i indstillingen Øvrige områder I henhold til Forsvarsministeriets opgavestilling, skal indstillingen også forholde sig til forsvarets øvrige etablissementer i forhold til optimeret kapacitetsudnyttelse. Inddragelse af de resterende dele af forsvarets etablissementsmæssige kapaciteter ses at have bæring på længere sigt, dels begrundet i økonomiske forhold, dels begrundet i en række behov for yderligere afklaring. Side 5 af 8

6 3.4. Flådestationer. I etablissementsanalysen er der opstillet en model for lukning af Flådestation Korsør, som ud fra et økonomisk perspektiv kan være attraktiv på længere sigt. Der er ikke afgørende faglige argumenter for at sammenlægge de nuværende enheder på de to flådestationer i Frederikshavn. Det er således først og fremmest et driftsøkonomisk perspektiv, som i givet fald skal lægges til grund for en samling af flådens aktiviteter på en flådestation. Den opstillede model indeholder synergier men også en række ikke ubetydelige risici, herunder særligt i forhold til personellet, bevarelse af kompetencer mv., som på kort sigt vurderes at kunne reducere muligheden for at opnå det forventede provenu. Det vurderes væsentligt, at disse risici kvalificeres og kvantificeres yderligere, inden der træffes beslutning om en eventuel sammenlægning. Hertil kommer, at investeringsbehov og afledte konsekvenser, herunder i forhold til periodisering af disse mv., bør afdækkes yderligere. På den baggrund er det samlet opfattelsen, at der ikke er afgørende militære argumenter for en samling af flåden på én flådestation, at der på sigt er et driftsøkonomisk perspektiv, som bør afvejes mod en række andre faktorer, herunder personelmæssige risici mv., men at grundlaget for en eventuel beslutning om samling af flåden på en flådestation ikke er til stede. Som konsekvens heraf bør beslutningen om flytning af hjemmeværnets enheder fra Slipshavn til Korsør også udskydes. Det er således også opfattelsen, at der, indtil der foreligger en nærmere afklaring, herunder af forsvarets samlede økonomiske situation, bør udvises tilbageholdenhed med væsentlige investeringer på Flådestation Korsør Flyvestationer. I forhold til de tre flyvestationer i henholdsvis Skrydstrup, Karup og Aalborg er der ikke væsentlige militære argumenter, som taler for på kort sigt at reducere antallet af flyvestationer. Der vil heller ikke på kort sigt kunne opnås større økonomiske gevinster. På længere sigt er der et driftsmæssigt perspektiv i at samle flyvevåbnets aktiviteter på to eller en flyvestation. Således bør det i forbindelse med eventuelle større ændringer ved forsvarets hovedværksted, Jægerkorpset fysiske placering i en værnsfælles organisation og ikke mindst anskaffelse af nye kampfly indgå i overvejelserne at samle flyvevåbnets aktiviteter på en eller to flyvestationer Provenu. Det samlede provenu, der kan opnås hvis nærværende indstilling, der vil berøre hæren og hjemmeværnet fremtidige garnisonering, følges, fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at der knytter sig en vis usikkerhed til beregningerne. I forhold til det i aftalen på forsvarsområdet anførte én-til-én -princip bemærkes, at det forventede salgsprovenu overstiger de forventede udgifter til etablissementsinvesteringer med ca. 38 mio. kr. Det forventede provenu er således nedskrevet tilsvarende: Side 6 af 8

7 SAMLET I alt Etablissementsdrift Personel Etablissementsinvesteringer Miljøoprydning Salg Reduktion af salgsprovenu Frigjorte investeringer I alt Tabel 3: Oversigt over økonomi som konsekvens af etablissementsindstillingen (mio. kr.) Fordeling på de enkelte kaserner fremgår af efterfølgende tabel, idet de forventede udgifter på ca. 99 mio. kr. til flytning af personel samt reduktionen af salgsprovenuet på 38 mio. kr. ikke er fordelt på de enkelte etablissementer og derfor ej heller medtaget i tabellen. Der gøres opmærksom på, at etablissementer, der ikke indgår i anbefalingen, og som dermed ikke skaber et provenu, ikke er indeholdt i tabellen. ETABLISSEMENTER I alt Aalborg kaserner Flyvestation Aalborg Holstebro kaserne Varde kaserne Oksbøllejren Ryes kaserne Bülows kaserne Haderslev kaserne Flyvestation Skrydstrup Sønderborg kaserne Høvelte kaserne Vordingborg kaserne Almegårds kaserne Søgaardlejren Stensved kaserne Odense kaserne I alt Tabel 4: Oversigt over fordeling på etablissementer (mio. kr.) Grundlaget for ovenstående provenuer er de i nærværende indstilling indeholdte forslag. Såfremt der træffes alternative beslutninger, vil dette påvirke provenuet, og der vil være behov for at foretage en genberegning med udgangspunkt i den samlede garnisonering. Det indgår i vurderingen, hvorvidt de beskrevne provenuer kan realiseres. De i etablissementsanalysen opgjorte potentialer for udsparet bygningsvedligeholdelsesmæssigt efterslæb er på denne baggrund ikke medtaget i opgørelsen, da disse ikke længere kan realiseres. Tilsvarende er de etablissementsmæssige investeringsbehov fremskrevet til prisniveau 2013 (indeks 130,5), og forventede driftsbesparelser ved lukning af etablissementer på Sjælland er nedskrevet med 10 % som følge af den allerede gennemførte effektivise- Side 7 af 8

8 ring af etablissementsdriften i forbindelse med den gennemførte konkurrenceudsættelse og udlicitering. Det bemærkes at det forventede salgsprovenu på godt 205 mio. kr. overstiger det samlede provenu i forligsperioden. Realiseringen af provenuet fra tilpasningen af hærens og hjemmeværnets garnisonering baseret på hærens nye centerstruktur er således nøje afhængigt af realiseringen af de forventede salgsprovenuer med tilhørende risici. Således vil eksempelvis en mindre salgspris reducere initiativets samlede engangsprovenu, mens et senere end forventet salg vil medføre en senere end forventet provenutilvejebringelse. 4. SAMMENFATNING Følgende kaserner foreslås lukket og afhændet: - Høvelte kaserne (alternativt Vordingborg), - Haderslev kaserne, - Sønderborg kaserne, - Bülows kaserne og - Almegårds kaserne. Endvidere foreslås følgende af hjemmeværnets etablissementer lukket: - Odense kaserne, - Stensved kaserne, - Søgaardlejren og - (Slipshavn). Den beskrevne model for optimering af etablissementsstrukturen medfører et samlet forventet provenu i forligsperioden på ca. 94 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. mindre end det forventede provenu, som angivet i aftalen på forsvarsområdet, idet beregningerne tager udgangspunkt i lukning af Høvelte Kaserne. Den varige driftsbesparelse som følge af optimeringen af etablissementsstrukturen andrager ca. 59 mio. kr. årligt og opnås fra og med år 2017, hvilket er 19 mio. kr. mere pr, år end det forventede provenu angivet i den politiske aftale på forsvarsområdet. Samtidigt muliggør den foreslåede løsning, at der kan effektueres et samlet provenu på forventet 186 mio. kr. fra organiseringen og garnisoneringen af hæren i den nye centerstruktur som beskrevet i aftalen på forsvarsområdet Endvidere danner indstillingen grundlag for en række effektiviseringer af forsvarets infirmeristruktur i relation til sundhedsydelserne, depot og distribution samt materielvedligehold, idet disse er afgørende for at indfri det samlede provenu i aftalen på forsvarsområdet Side 8 af 8

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger...

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

NOTAT Vedrørende Hjemmeværnets flytning til Vordingborg

NOTAT Vedrørende Hjemmeværnets flytning til Vordingborg Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt NOTAT Vedrørende Hjemmeværnets flytning til Vordingborg Ref.: Forsvarsministeriets skrivelse af 28 JUL 2014. 1. BAGGRUND Med

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET

Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET 2. marts 2016 1 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Sammenfatning...

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Underbilag 1.6 Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 AREALKORT... 3 3 KORT VEDRØRENDE VINTERTJENESTE...

Læs mere

Aktstykke nr. 19 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016.

Aktstykke nr. 19 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2016-17 19 Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der anvendes op til i perioden

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU alm. del Bilag 19 Offentligt. VARDE KASERNE nu og fremover

Forsvarsudvalget FOU alm. del Bilag 19 Offentligt. VARDE KASERNE nu og fremover Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 19 Offentligt VARDE KASERNE nu og fremover 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fire tungtvejende argumenter for Varde Kaserne... 5 2. Resume af Forsvarskommandoens etablissementsanalyse...9

Læs mere

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Baggrund og formål Holstebro Kommune ønsker at centralisere sine skoledistrikter i Holstebro by således at de eksisterende

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Baggrund Dette notat beskriver, hvorledes implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014 gennemføres i forligsperioden.

Baggrund Dette notat beskriver, hvorledes implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014 gennemføres i forligsperioden. IMPLEMENTERING AF FORSVARSFORLIG 2010 2014 22. juni 2010 1. Baggrund Dette notat beskriver, hvorledes implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014 gennemføres i forligsperioden. I juni 2009 indgik Venstre,

Læs mere

Nyhedsbrev nr

Nyhedsbrev nr Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Tina Pihl Tingberg, tlf. 60 17 05 30 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 61 55 44 65 December 2014 Nyhedsbrev nr. 5-2014 HK Forsvarets Landsklub

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

De personer der arbejder på Garderkasernen i Høvelte bor i langt overvejende grad i Allerød Kommune og de omkringliggende kommuner i Nordsjælland.

De personer der arbejder på Garderkasernen i Høvelte bor i langt overvejende grad i Allerød Kommune og de omkringliggende kommuner i Nordsjælland. Forsvarsudvalget 2012-13 (Omtryk - 22-02-2013 - Yderligere bilag vedlagt) FOU Alm.del Bilag 101 Offentligt NOTAT Allerød Kommune Borgmesteren Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse.

Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse. Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse. Salgspris (kvm.pris) Kvartals Års København by 21.289 21.684 22.892 22.712 23.464 3,3 10,2 Københavns omegn 19.883 20.699

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv HOLBÆK Notat Dato: 19. december 2016 Sagsb.: Kim Ravnkilde Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361377 E-mail: kirav@holb.dk Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv Baggrund og formål

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007.

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007. Kulturministeriet 13. marts 2007 Overholdelse af public service-kontrakten samt mulige konsekvenser af DR Byen for programvirksomheden DR oplyste den 7. februar 2007, at DR nu måtte konstatere, at det

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Hærens strategiske etablissementsprojekt fase 1

Hærens strategiske etablissementsprojekt fase 1 Hærens planer for ombygning og nybygning på Antvorskov og Høvelte kaserner Indhold: Præsentation og orientering om Forsvarsministeriet ejendomsstyrelse Projektorganisation Generelt om Hærens strategiske

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2013 17. december 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening 21. juni 2012 Boligmarkedsstatistikken 1. kvartal 2012 Kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Indledning: Året der gik i hjemmeværnet. Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E 19. juni 2013 Boligmarkedsstatistikken, 1. kvartal 2013 Kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse var i gennemsnit 10.936 kr. i 1. kvartal 2013. Det er 0,1 pct. højere

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset.

Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset. Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset. Dagsorden: Afbud: Kaj Andersen, Morten Binnerup, Bjarne S. Simonsen. Fraværende Henrik Johansen. 1. Valg af referent og mødeledere.

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 18. september 2013 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet. 19. december 2011

Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet. 19. december 2011 P R E S S E M E D D E L E L S E Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet 19. december 2011 19. december 2011 Boligmarkedsstatistikken, 3.

Læs mere

Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune

Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Indledning I den politiske aftale af 3. marts 2005 mellem regeringen og hovedparten af Folketingets partier blev det besluttet, at Farum og Værløse kommuner

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 P R E S S E M E D D E L E L S E 20. marts 2012 Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.028 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 4. kvartal 2011,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere