MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for optimeringen af etablissementsstrukturen som følge af den gennemførte etablissementsanalyse samt mulighederne for at etablere hærens nye centerstruktur. 2. BAGGRUND I henhold til aftale på forsvarsområdet af 30. november 2012 skal forsvarschefen under inddragelse af chefen for hjemmeværnet med udgangspunkt i den gennemførte etablissementsanalyse i første kvartal 2013 fremsende en indstilling til Forsvarsministeriet vedrørende optimering af hærens og hjemmeværnets etablissementer, idet indstillingen i henhold til Forsvarsministeriets opgavestilling også skal forholde sig til forsvarets øvrige etablissementer i forhold til optimeret kapacitetsudnyttelse. Nærværende indstilling tager udgangspunkt dels i den i aftale på forsvarsområdet skitserede tilpasning af hærens struktur, herunder hærens centerstruktur, samt enkelte værnsfælles tiltag og effektivisering af forsvarets logistik, dels i den gennemførte etablissementsanalyse. Udgifter til etablissementsdrift ved de etablissementer, hvor der i nærværende indstilling foretages ændringer fremgår af nedenstående tabel. Opgørelsen er baseret på datagrundlaget i etablissementsanalysen, idet lønsum til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste personale, der er tilknyttet de enkelte etablissementer, ikke er medtaget. Derudover er der ikke taget højde for den gennemførte konkurrenceudsættelse af etablissementsdriften ved forsvarets tjenestesteder i Østdanmark. Det skal bemærkes, at de etablissementsmæssige driftsudgifter er et af en række parametre i etablissementsanalysens opstilling af modeller for mulige optimeringer af etablissementsstrukturen. De anførte driftsudgifter er dermed ikke et udtryk for det provenu, der kan opnås ved en lukning af det pågældende etablissement, idet de sparede udgifter i et vist omfang vil skulle holdes op i mod øgede udgifter på et andet etablissement. Tabellen tjener således alene det formål at give et indtryk af de enkelte etablissementers størrelse i forhold til hinanden. Side 1 af 8

2 ETABLISSEMENTER Etablissementsdrift 1 Vedligeholdelsesudgifter 2 Aalborg kaserner 12,0 14,0 Flyvestation Aalborg 27,0 23,0 Holstebro kaserne 7,9 14,0 Varde kaserne 8,4 3,8 Ryes kaserne 13,4 3,5 Bülows kaserne 13,4 3,5 Haderslev kaserne 3,8 2,0 Flyvestation Skrydstrup 21,9 8,9 Sønderborg kaserne 5,4 1,6 Høvelte kaserne 15,6 14,3 Vordingborg kaserne 9,8 3,9 Almegårds kaserne 4,6 5,9 Søgaardlejren 2,9 0,3 Stensved kaserne 0,9 0,2 Odense kaserne 3 1,0 0,1 Tabel 1: Udgifter til etablissementsdrift og vedligeholdelse på udvalgte etablissementer (mio. kr.) De væsentligste strukturændringer, som følger af hærens centerstruktur, bør kun iværksættes, såfremt det er muligt at samle hærens nuværende tjenestegrenscentre i færre myndigheder og såfremt de geografiske forudsætninger herfor kan tilvejebringes, således at der opnås forbedrede faglige miljøer og på sigt også øget geografisk stabilitet for forsvarets ansatte. Som det fremgår nedenfor, skal provenuerne som følge af ændringerne i hærens struktur og de tilhørende etablissementer påbegyndes indfaset i Hertil kommer, at de effektiviseringer og ændringer, der skal gennemføres inden for forsvarets samlede vedligeholdelsesområde, depot- og distributionsområdet samt infirmeriområdet, er afhængige af, at etablissementsstrukturen er fastlagt. Det er således forsvarets opfattelse, at det er af væsentlig betydning, at der snarest muligt træffes beslutning vedrørende forsvarets etablissementer, herunder særligt i forhold til kasernerne i hæren. Tilpasningen af hærens struktur og optimeringen af etablissementsstrukturen skal jf. aftale på forsvarsområdet af 30. november 2012 bidrage med følgende provenuer: I alt Organisering og garnisonering i centerstruktur Etablissementer Tabel 2: Grundlag fra Aftale på forsvarsområdet (mio. kr.) 1 Etablissementsdrift ved det lokale støtteelement baseret på regnskab 2010 og Løn, øvrig drift og vedligeholdelse er ikke medtaget. 2 Forventede årlige udgifter til planlagt bygningsvedligeholdelse. 3 Etablissementsdriften er justeret i forhold til opgørelsen i etablissementsanalysen af maj 2012, da den tidligere opgørelse var baseret på et ikke retvisende regnskab. Side 2 af 8

3 3. MILITÆRFAGLIG INDSTILLING 3.1. Tilpasning af hærens garnisonering. Hærens centerstruktur og forsvarets effektiviserede logistikstruktur medfører, at de organisatoriske enheder bør garnisoneres på færre kaserner. Som følge af effektiviseringen af forsvarets logistik og etablering af hærens støttecenter, hvorunder hærens interne logistik optimeres, bør kapaciteterne fra Det Danske Internationale Logistikcenter i Vordingborg samles på andre faciliteter. Således oprettes forsvarets transportkoordinationscenter i Karup, hvilket indebærer flytning og integration af hærens nuværende kapacitet fra Vordingborg. Endvidere flyttes hærens depot til støtte for internationale styrkeindsættelser i Vordingborg til Skrydstrup og integreres i Forsvarets Materieltjenestes depot til støtte for internationale operationer. Som led i hærens interne optimering af logistikken flyttes resten af hærens organisation i Vordingborg til Aalborg, hvorved Vordingborg kaserne frigøres. Dermed fraflyttes i alt ca. 550 stillinger i region Sjælland. På Sjælland kan der dermed lukkes og afhændes en kaserne. Antvorskov kasernes uddannelsesfaciliteter, dens volumen og placeringen af Hesteskadronen samt det forhold, at kasernen er i driftmæssig god stand og ikke kræver større investeringer ved etablering af hærens centerstruktur medfører, at denne kaserne bør opretholdes. Opretholdelse af Høvelte kaserne samt tilhørende kaserneområder vurderes at forudsætte et etablissementsmæssigt investeringsbehov mellem mio. kr. Beløbsstørrelsen afhænger af konsolideringen af den understøttende vedligeholdelsesstruktur, hvor det kan være nødvendigt at opretholde forsvarets værksteder på Høvelte kaserne af totalomkostningsmæssige årsager. Endvidere er øvelsesområderne i Høvelte trængte som følge af placeringen tæt på den omkringliggende, bymæssige bebyggelse. I et vedligeholdelsesmæssigt perspektiv vurderes det mere hensigtsmæssigt at samle forsvarets materielvedligeholdelseskapaciteter omkring Antvorskov og eventuelt Kalbyris ved Næstved. På den baggrund foreslås det at flytte en kampbataljon fra Hærens Kampcenter og uddannelsesbataljonen til de værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde fra Høvelte til Vordingborg. Den Kongelige Livgardes vagtkompagni vil fortsat skulle forblive på Gothersgades kaserne i København. Flytningen medfører, at ca. 725 stillinger flyttes fra region Hovedstaden til region Sjælland. Herved kan Høvelte kaserne frigøres og afhændes. Såfremt der af den ene eller anden grund er et ønske om ikke at lukke Høvelte kaserne bør Vordingborg Kaserne lukkes og afhændes. I givet fald bortfalder et investeringsbehov på op til 30 mio. kr. til renovering og opgradering af Kulsbjerg skydebaner. Det bemærkes i den sammenhæng, at forsvaret vil være nødsaget til at investere de ovenfor nævnte mio. kr. i Høvelte. Denne investering indgår for nærværende ikke i forsvarets økonomiske planlægningsgrundlag for perioden Etableringen af hærens centerstruktur i Jylland medfører, at tre kaserner foreslås lukket og afhændet. Fra Haderslev kaserne er det forudsat, at Stab Danske Division flyttes til Flyvestation Karup, og nuværende Stab 1. Brigade flyttes til Holstebro kaserne, hvor Hærens Internationale Center oprettes sammen med en kampbataljon fra Hærens Kampcenter. Side 3 af 8

4 Fra Haderslev flyttes endvidere Hovedkvartersbataljonen med Deployable Communication Module kompagniet til Flyvestation Skrydstrup. Slesvigske Musikkorps forbliver i eget musikhus i Haderslev. Herved frigøres kasernen i Haderslev. Da kasernen i Haderslev har begrænset udviklingspotentiale og de rådige faciliteter kun i begrænset omfang understøtter uddannelse af enheder med begrænset øvelsesterræn og skydebane, bør Haderslev kaserne lukkes og afhændes. Tilpasningen medfører, at ca. 100 stillinger flyttes fra region Syddanmark til region Midtjylland. Ud fra et driftsmæssigt perspektiv foreslås det at flytte den nuværende stab ved Telegrafregimentet fra Bülows kaserne til Ryes kaserne i Fredericia i forbindelse med etableringen af Hærens Kampcenter. Endvidere foreslås det at flytte de elementer fra forsvarets funktionelle tjenester, der er på Bülows kaserne, til Ryes kaserne. Hermed kan Bülows kaserne frigøres, og den bør derfor afhændes. Med Aftale om forsvarets ordning er Jægerkorpset og militærpolitibataljonen indtænkt i de to værnsfælles tiltag Specialoperationsstyrker under specialoperationskommandoen og Værnsfælles militærpoliti. Det betyder, at Jægerkorpset ikke som forudset vil indgå i Specialcenteret. Det vil herefter primært være de nuværende enheder fra Varde og Fredericia, som kommer til at indgå i Hærens Specialcenter. I det oprindelige oplæg var det hensigten, at disse elementer skulle indgå i et specialcenter på flyvestation Aalborg På baggrund af disse ændringer i sammensætningen af centerstrukturen samt for at drage fordel af muligheden for at opnå en stor udnyttelsesgrad af og optimeret adgang til øvelses- og skydeterrænerne i Oksbøl og Borris foreslås Hærens Specialcenter oprettet på Varde kaserne, hvor ISTAR-bataljonen allerede er garnisoneret. Endvidere foreslås Hærens Sergentskole flyttet fra Sønderborg til Varde, hvor der er et større uudnyttet potentiale, som kan nyttiggøres til fordel for sergentskolen. Samtidig optimeres uddannelsesforholdene for sergenteleverne ved den umiddelbare nærhed til øvelses- og skydeterrænet i Oksbøl og skydeterrænet i Borris, ligesom der kan opnås uddannelsesmæssige synergier med dele af Hærens Kampskoles uddannelser. Herved frigøres Sønderborg kaserne og den bør derfor afhændes. Som et alternativ til flytningen af stab 1. brigade til Holstebro, vil staben kunne flyttes til Varde kaserne, således at Hærens Internationale Center, Specialcentret og sergentskolen sammenlægges til én myndighed i Varde. Dette vil fordre flytning af de sidste dele af ildstøttestabsfunktionaliteterne af nuværende Danske Artilleriregiment fra Varde til Oksbøl og vil kræve en investering på ca. 15 mio. kr. i Oksbøl. Samtidig kan stab 2. brigade flyttes fra Antvorskov kaserne til Oksbøl og sammenlægges med nuværende Hærens Kampskole, således at der opstår en integreret produktions- og udviklingskapacitet ved Hærens Kampcenter efter samme model, som hærens øvrige centre. Dette vurderes at ville fordre en yderligere investering på ca. 15 mio. kr. i Oksbøl, således at der samlet set vil være tale om en investering på ca. 30 mio. kr. i Oksbøl, idet der knytter sig betydelig usikkerhed til denne vurdering. Det bemærkes i øvrigt, at investeringen ikke indgår i forsvarets nuværende økonomiske planlægningsgrundlag for perioden Modsatrettet vil de to sammenlægninger i henholdsvis Varde og i Oksbøl kunne medføre et personelmæssigt provenu, der aktuelt ikke kan kvantificeres. Flytningerne vil medføre, at der fastholdes ca. 50 stillinger i region Syddanmark, samtidig med at der tilføres ca. 50 stillinger til region Syddanmark fra region Sjælland. Side 4 af 8

5 Samlet set anbefales det, at kasernerne i Haderslev og Sønderborg samt Bülows Kaserne i Fredericia lukkes og afhændes. Såfremt det af den ene eller anden grund ikke ønskes at lukke Sønderborg kaserne kan det ud fra et driftsøkonomisk perspektiv overvejes i stedet at lukke og afhænde Varde kaserne. Dette vil medføre, at Hærens Specialcenter og ISTAR bataljonen skal flyttes til Flyvestation Aalborg sammen med militærpolitibataljonen fra Aalborg kaserne, og at de resterende elementer af hærens ildstøtte, der er placeret i Varde, foreslås flyttet til Oksbøl. Samlet set vil dette medføre flytning af ca. 260 stillinger fra region Syddanmark til region Nordjylland. Imod en sådan løsning taler også, at der senere kan være grundlag for at overveje den fremtidige anvendelse af flyvestationen i Aalborg. I relation til kasernen på Bornholm fremgår det af etablissementsanalysen, at der ikke vurderes at være militærfaglige, operative eller rekrutteringsmæssige argumenter for at bevare kasernen på Bornholm. Kasernen vurderes ikke udnyttet optimalt, og der er såvel operative som økonomiske problemstillinger ved at have enheder placeret i væsentlig afstand fra større øvelsesområder. Kasernen bør derfor, alt andet lige, lukkes og afhændes, idet Opklaringsbataljonen flyttes til Oksbøllejren og Hjemmeværnets enheder placeres på Segen kaserne Tilpasning af hjemmeværnets garnisonering. Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland sammenlægges med Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, hvorved lejemålet på Odense kaserne frigøres. Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland og Uddannelsescenter Sydjylland foreslås flyttet til Flyvestation Skrydstrup, hvorved Søgårdlejren frigøres. Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster og Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Sydsjælland foreslås flyttet til Vordingborg kaserne, hvorved Stensved kaserne frigøres og kan afhændes. Forslaget forudsætter, at Vordingborg kaserne bevares. Hjemmeværnsskolens Marinehjemmeværnssektion i Slipshavn foreslås flyttet til Korsør, hvorved lejemålet i Slipshavn frigøres, idet beslutning herom bør afvente endelig beslutning vedrørende Flådestation Korsør. Hjemmeværnets frivillige underafdelinger, som berøres af eventuelle etablissementstilpasninger, domicileres i nuværende nærområde idet øvrige etablissementer i forsvaret og hjemmeværnet søges anvendt i størst muligt omfang. Det bemærkes, at der generelt set skal opretholdes tilstrækkelige skyde- og øvelsesfaciliteter for hjemmeværnet. Dette forhold indgår ikke i indstillingen Øvrige områder I henhold til Forsvarsministeriets opgavestilling, skal indstillingen også forholde sig til forsvarets øvrige etablissementer i forhold til optimeret kapacitetsudnyttelse. Inddragelse af de resterende dele af forsvarets etablissementsmæssige kapaciteter ses at have bæring på længere sigt, dels begrundet i økonomiske forhold, dels begrundet i en række behov for yderligere afklaring. Side 5 af 8

6 3.4. Flådestationer. I etablissementsanalysen er der opstillet en model for lukning af Flådestation Korsør, som ud fra et økonomisk perspektiv kan være attraktiv på længere sigt. Der er ikke afgørende faglige argumenter for at sammenlægge de nuværende enheder på de to flådestationer i Frederikshavn. Det er således først og fremmest et driftsøkonomisk perspektiv, som i givet fald skal lægges til grund for en samling af flådens aktiviteter på en flådestation. Den opstillede model indeholder synergier men også en række ikke ubetydelige risici, herunder særligt i forhold til personellet, bevarelse af kompetencer mv., som på kort sigt vurderes at kunne reducere muligheden for at opnå det forventede provenu. Det vurderes væsentligt, at disse risici kvalificeres og kvantificeres yderligere, inden der træffes beslutning om en eventuel sammenlægning. Hertil kommer, at investeringsbehov og afledte konsekvenser, herunder i forhold til periodisering af disse mv., bør afdækkes yderligere. På den baggrund er det samlet opfattelsen, at der ikke er afgørende militære argumenter for en samling af flåden på én flådestation, at der på sigt er et driftsøkonomisk perspektiv, som bør afvejes mod en række andre faktorer, herunder personelmæssige risici mv., men at grundlaget for en eventuel beslutning om samling af flåden på en flådestation ikke er til stede. Som konsekvens heraf bør beslutningen om flytning af hjemmeværnets enheder fra Slipshavn til Korsør også udskydes. Det er således også opfattelsen, at der, indtil der foreligger en nærmere afklaring, herunder af forsvarets samlede økonomiske situation, bør udvises tilbageholdenhed med væsentlige investeringer på Flådestation Korsør Flyvestationer. I forhold til de tre flyvestationer i henholdsvis Skrydstrup, Karup og Aalborg er der ikke væsentlige militære argumenter, som taler for på kort sigt at reducere antallet af flyvestationer. Der vil heller ikke på kort sigt kunne opnås større økonomiske gevinster. På længere sigt er der et driftsmæssigt perspektiv i at samle flyvevåbnets aktiviteter på to eller en flyvestation. Således bør det i forbindelse med eventuelle større ændringer ved forsvarets hovedværksted, Jægerkorpset fysiske placering i en værnsfælles organisation og ikke mindst anskaffelse af nye kampfly indgå i overvejelserne at samle flyvevåbnets aktiviteter på en eller to flyvestationer Provenu. Det samlede provenu, der kan opnås hvis nærværende indstilling, der vil berøre hæren og hjemmeværnet fremtidige garnisonering, følges, fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at der knytter sig en vis usikkerhed til beregningerne. I forhold til det i aftalen på forsvarsområdet anførte én-til-én -princip bemærkes, at det forventede salgsprovenu overstiger de forventede udgifter til etablissementsinvesteringer med ca. 38 mio. kr. Det forventede provenu er således nedskrevet tilsvarende: Side 6 af 8

7 SAMLET I alt Etablissementsdrift Personel Etablissementsinvesteringer Miljøoprydning Salg Reduktion af salgsprovenu Frigjorte investeringer I alt Tabel 3: Oversigt over økonomi som konsekvens af etablissementsindstillingen (mio. kr.) Fordeling på de enkelte kaserner fremgår af efterfølgende tabel, idet de forventede udgifter på ca. 99 mio. kr. til flytning af personel samt reduktionen af salgsprovenuet på 38 mio. kr. ikke er fordelt på de enkelte etablissementer og derfor ej heller medtaget i tabellen. Der gøres opmærksom på, at etablissementer, der ikke indgår i anbefalingen, og som dermed ikke skaber et provenu, ikke er indeholdt i tabellen. ETABLISSEMENTER I alt Aalborg kaserner Flyvestation Aalborg Holstebro kaserne Varde kaserne Oksbøllejren Ryes kaserne Bülows kaserne Haderslev kaserne Flyvestation Skrydstrup Sønderborg kaserne Høvelte kaserne Vordingborg kaserne Almegårds kaserne Søgaardlejren Stensved kaserne Odense kaserne I alt Tabel 4: Oversigt over fordeling på etablissementer (mio. kr.) Grundlaget for ovenstående provenuer er de i nærværende indstilling indeholdte forslag. Såfremt der træffes alternative beslutninger, vil dette påvirke provenuet, og der vil være behov for at foretage en genberegning med udgangspunkt i den samlede garnisonering. Det indgår i vurderingen, hvorvidt de beskrevne provenuer kan realiseres. De i etablissementsanalysen opgjorte potentialer for udsparet bygningsvedligeholdelsesmæssigt efterslæb er på denne baggrund ikke medtaget i opgørelsen, da disse ikke længere kan realiseres. Tilsvarende er de etablissementsmæssige investeringsbehov fremskrevet til prisniveau 2013 (indeks 130,5), og forventede driftsbesparelser ved lukning af etablissementer på Sjælland er nedskrevet med 10 % som følge af den allerede gennemførte effektivise- Side 7 af 8

8 ring af etablissementsdriften i forbindelse med den gennemførte konkurrenceudsættelse og udlicitering. Det bemærkes at det forventede salgsprovenu på godt 205 mio. kr. overstiger det samlede provenu i forligsperioden. Realiseringen af provenuet fra tilpasningen af hærens og hjemmeværnets garnisonering baseret på hærens nye centerstruktur er således nøje afhængigt af realiseringen af de forventede salgsprovenuer med tilhørende risici. Således vil eksempelvis en mindre salgspris reducere initiativets samlede engangsprovenu, mens et senere end forventet salg vil medføre en senere end forventet provenutilvejebringelse. 4. SAMMENFATNING Følgende kaserner foreslås lukket og afhændet: - Høvelte kaserne (alternativt Vordingborg), - Haderslev kaserne, - Sønderborg kaserne, - Bülows kaserne og - Almegårds kaserne. Endvidere foreslås følgende af hjemmeværnets etablissementer lukket: - Odense kaserne, - Stensved kaserne, - Søgaardlejren og - (Slipshavn). Den beskrevne model for optimering af etablissementsstrukturen medfører et samlet forventet provenu i forligsperioden på ca. 94 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. mindre end det forventede provenu, som angivet i aftalen på forsvarsområdet, idet beregningerne tager udgangspunkt i lukning af Høvelte Kaserne. Den varige driftsbesparelse som følge af optimeringen af etablissementsstrukturen andrager ca. 59 mio. kr. årligt og opnås fra og med år 2017, hvilket er 19 mio. kr. mere pr, år end det forventede provenu angivet i den politiske aftale på forsvarsområdet. Samtidigt muliggør den foreslåede løsning, at der kan effektueres et samlet provenu på forventet 186 mio. kr. fra organiseringen og garnisoneringen af hæren i den nye centerstruktur som beskrevet i aftalen på forsvarsområdet Endvidere danner indstillingen grundlag for en række effektiviseringer af forsvarets infirmeristruktur i relation til sundhedsydelserne, depot og distribution samt materielvedligehold, idet disse er afgørende for at indfri det samlede provenu i aftalen på forsvarsområdet Side 8 af 8

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger...

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET

Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET 2. marts 2016 1 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Sammenfatning...

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Underbilag 1.6 Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 AREALKORT... 3 3 KORT VEDRØRENDE VINTERTJENESTE...

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

Baggrund Dette notat beskriver, hvorledes implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014 gennemføres i forligsperioden.

Baggrund Dette notat beskriver, hvorledes implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014 gennemføres i forligsperioden. IMPLEMENTERING AF FORSVARSFORLIG 2010 2014 22. juni 2010 1. Baggrund Dette notat beskriver, hvorledes implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014 gennemføres i forligsperioden. I juni 2009 indgik Venstre,

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset.

Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset. Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset. Dagsorden: Afbud: Kaj Andersen, Morten Binnerup, Bjarne S. Simonsen. Fraværende Henrik Johansen. 1. Valg af referent og mødeledere.

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Hærens strategiske etablissementsprojekt fase 1

Hærens strategiske etablissementsprojekt fase 1 Hærens planer for ombygning og nybygning på Antvorskov og Høvelte kaserner Indhold: Præsentation og orientering om Forsvarsministeriet ejendomsstyrelse Projektorganisation Generelt om Hærens strategiske

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2013 17. december 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland Region Midtjylland Godkendelse af indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 207/2008 i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO Fredag den 2. december 2011

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO Fredag den 2. december 2011 Deltagere: Per Bech Christensen, John Fritze Nielsen, Palle Thøgersen, Ole Jensen, Niels Andersen, Frank Bach Pedersen, Henrik Christensen, Gunnar Lund, Henrik Andersen, Allan Jensen, Henrik Piepgrass

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

BESTEMMELSE OM ANVISNING AF FORSVARETS LEJEBOLIGER

BESTEMMELSE OM ANVISNING AF FORSVARETS LEJEBOLIGER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM ANVISNING AF FORSVARETS LEJEBOLIGER Ref.: a. FBEBST 610-1 af 2008-05. Bilag: 1. Tilstræbt proces ved anvisning af forsvarets lejeboliger. 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Bilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering 2014-17. Aarhus Kommune

Bilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering 2014-17. Aarhus Kommune Bilag 3 Emne Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering Aarhus Kommune I indstillingen Prioritering af RULL midler i perioden 2014-2017, samt finansiering

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Marts 2004. En verden i forandring et forsvar i forandring

Marts 2004. En verden i forandring et forsvar i forandring Marts 2004 En verden i forandring et forsvar i forandring Regeringens forsvarsoplæg 2005 2009 En verden i forandring et forsvar i forandring Regeringens forsvarsoplæg 2005 2009 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Formål... 3 2. Funktionsbeskrivelse... 4 3. Minimumskriterier... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Formål... 3 2. Funktionsbeskrivelse... 4 3. Minimumskriterier... 5 Sagsnr. 2015/000136 Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation Rammeaftale om indkøb af skilte til affaldsoplag til Forsvarsministeriet med underliggende styrelser KRAVSPECIFIKATION 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere