MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for optimeringen af etablissementsstrukturen som følge af den gennemførte etablissementsanalyse samt mulighederne for at etablere hærens nye centerstruktur. 2. BAGGRUND I henhold til aftale på forsvarsområdet af 30. november 2012 skal forsvarschefen under inddragelse af chefen for hjemmeværnet med udgangspunkt i den gennemførte etablissementsanalyse i første kvartal 2013 fremsende en indstilling til Forsvarsministeriet vedrørende optimering af hærens og hjemmeværnets etablissementer, idet indstillingen i henhold til Forsvarsministeriets opgavestilling også skal forholde sig til forsvarets øvrige etablissementer i forhold til optimeret kapacitetsudnyttelse. Nærværende indstilling tager udgangspunkt dels i den i aftale på forsvarsområdet skitserede tilpasning af hærens struktur, herunder hærens centerstruktur, samt enkelte værnsfælles tiltag og effektivisering af forsvarets logistik, dels i den gennemførte etablissementsanalyse. Udgifter til etablissementsdrift ved de etablissementer, hvor der i nærværende indstilling foretages ændringer fremgår af nedenstående tabel. Opgørelsen er baseret på datagrundlaget i etablissementsanalysen, idet lønsum til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste personale, der er tilknyttet de enkelte etablissementer, ikke er medtaget. Derudover er der ikke taget højde for den gennemførte konkurrenceudsættelse af etablissementsdriften ved forsvarets tjenestesteder i Østdanmark. Det skal bemærkes, at de etablissementsmæssige driftsudgifter er et af en række parametre i etablissementsanalysens opstilling af modeller for mulige optimeringer af etablissementsstrukturen. De anførte driftsudgifter er dermed ikke et udtryk for det provenu, der kan opnås ved en lukning af det pågældende etablissement, idet de sparede udgifter i et vist omfang vil skulle holdes op i mod øgede udgifter på et andet etablissement. Tabellen tjener således alene det formål at give et indtryk af de enkelte etablissementers størrelse i forhold til hinanden. Side 1 af 8

2 ETABLISSEMENTER Etablissementsdrift 1 Vedligeholdelsesudgifter 2 Aalborg kaserner 12,0 14,0 Flyvestation Aalborg 27,0 23,0 Holstebro kaserne 7,9 14,0 Varde kaserne 8,4 3,8 Ryes kaserne 13,4 3,5 Bülows kaserne 13,4 3,5 Haderslev kaserne 3,8 2,0 Flyvestation Skrydstrup 21,9 8,9 Sønderborg kaserne 5,4 1,6 Høvelte kaserne 15,6 14,3 Vordingborg kaserne 9,8 3,9 Almegårds kaserne 4,6 5,9 Søgaardlejren 2,9 0,3 Stensved kaserne 0,9 0,2 Odense kaserne 3 1,0 0,1 Tabel 1: Udgifter til etablissementsdrift og vedligeholdelse på udvalgte etablissementer (mio. kr.) De væsentligste strukturændringer, som følger af hærens centerstruktur, bør kun iværksættes, såfremt det er muligt at samle hærens nuværende tjenestegrenscentre i færre myndigheder og såfremt de geografiske forudsætninger herfor kan tilvejebringes, således at der opnås forbedrede faglige miljøer og på sigt også øget geografisk stabilitet for forsvarets ansatte. Som det fremgår nedenfor, skal provenuerne som følge af ændringerne i hærens struktur og de tilhørende etablissementer påbegyndes indfaset i Hertil kommer, at de effektiviseringer og ændringer, der skal gennemføres inden for forsvarets samlede vedligeholdelsesområde, depot- og distributionsområdet samt infirmeriområdet, er afhængige af, at etablissementsstrukturen er fastlagt. Det er således forsvarets opfattelse, at det er af væsentlig betydning, at der snarest muligt træffes beslutning vedrørende forsvarets etablissementer, herunder særligt i forhold til kasernerne i hæren. Tilpasningen af hærens struktur og optimeringen af etablissementsstrukturen skal jf. aftale på forsvarsområdet af 30. november 2012 bidrage med følgende provenuer: I alt Organisering og garnisonering i centerstruktur Etablissementer Tabel 2: Grundlag fra Aftale på forsvarsområdet (mio. kr.) 1 Etablissementsdrift ved det lokale støtteelement baseret på regnskab 2010 og Løn, øvrig drift og vedligeholdelse er ikke medtaget. 2 Forventede årlige udgifter til planlagt bygningsvedligeholdelse. 3 Etablissementsdriften er justeret i forhold til opgørelsen i etablissementsanalysen af maj 2012, da den tidligere opgørelse var baseret på et ikke retvisende regnskab. Side 2 af 8

3 3. MILITÆRFAGLIG INDSTILLING 3.1. Tilpasning af hærens garnisonering. Hærens centerstruktur og forsvarets effektiviserede logistikstruktur medfører, at de organisatoriske enheder bør garnisoneres på færre kaserner. Som følge af effektiviseringen af forsvarets logistik og etablering af hærens støttecenter, hvorunder hærens interne logistik optimeres, bør kapaciteterne fra Det Danske Internationale Logistikcenter i Vordingborg samles på andre faciliteter. Således oprettes forsvarets transportkoordinationscenter i Karup, hvilket indebærer flytning og integration af hærens nuværende kapacitet fra Vordingborg. Endvidere flyttes hærens depot til støtte for internationale styrkeindsættelser i Vordingborg til Skrydstrup og integreres i Forsvarets Materieltjenestes depot til støtte for internationale operationer. Som led i hærens interne optimering af logistikken flyttes resten af hærens organisation i Vordingborg til Aalborg, hvorved Vordingborg kaserne frigøres. Dermed fraflyttes i alt ca. 550 stillinger i region Sjælland. På Sjælland kan der dermed lukkes og afhændes en kaserne. Antvorskov kasernes uddannelsesfaciliteter, dens volumen og placeringen af Hesteskadronen samt det forhold, at kasernen er i driftmæssig god stand og ikke kræver større investeringer ved etablering af hærens centerstruktur medfører, at denne kaserne bør opretholdes. Opretholdelse af Høvelte kaserne samt tilhørende kaserneområder vurderes at forudsætte et etablissementsmæssigt investeringsbehov mellem mio. kr. Beløbsstørrelsen afhænger af konsolideringen af den understøttende vedligeholdelsesstruktur, hvor det kan være nødvendigt at opretholde forsvarets værksteder på Høvelte kaserne af totalomkostningsmæssige årsager. Endvidere er øvelsesområderne i Høvelte trængte som følge af placeringen tæt på den omkringliggende, bymæssige bebyggelse. I et vedligeholdelsesmæssigt perspektiv vurderes det mere hensigtsmæssigt at samle forsvarets materielvedligeholdelseskapaciteter omkring Antvorskov og eventuelt Kalbyris ved Næstved. På den baggrund foreslås det at flytte en kampbataljon fra Hærens Kampcenter og uddannelsesbataljonen til de værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde fra Høvelte til Vordingborg. Den Kongelige Livgardes vagtkompagni vil fortsat skulle forblive på Gothersgades kaserne i København. Flytningen medfører, at ca. 725 stillinger flyttes fra region Hovedstaden til region Sjælland. Herved kan Høvelte kaserne frigøres og afhændes. Såfremt der af den ene eller anden grund er et ønske om ikke at lukke Høvelte kaserne bør Vordingborg Kaserne lukkes og afhændes. I givet fald bortfalder et investeringsbehov på op til 30 mio. kr. til renovering og opgradering af Kulsbjerg skydebaner. Det bemærkes i den sammenhæng, at forsvaret vil være nødsaget til at investere de ovenfor nævnte mio. kr. i Høvelte. Denne investering indgår for nærværende ikke i forsvarets økonomiske planlægningsgrundlag for perioden Etableringen af hærens centerstruktur i Jylland medfører, at tre kaserner foreslås lukket og afhændet. Fra Haderslev kaserne er det forudsat, at Stab Danske Division flyttes til Flyvestation Karup, og nuværende Stab 1. Brigade flyttes til Holstebro kaserne, hvor Hærens Internationale Center oprettes sammen med en kampbataljon fra Hærens Kampcenter. Side 3 af 8

4 Fra Haderslev flyttes endvidere Hovedkvartersbataljonen med Deployable Communication Module kompagniet til Flyvestation Skrydstrup. Slesvigske Musikkorps forbliver i eget musikhus i Haderslev. Herved frigøres kasernen i Haderslev. Da kasernen i Haderslev har begrænset udviklingspotentiale og de rådige faciliteter kun i begrænset omfang understøtter uddannelse af enheder med begrænset øvelsesterræn og skydebane, bør Haderslev kaserne lukkes og afhændes. Tilpasningen medfører, at ca. 100 stillinger flyttes fra region Syddanmark til region Midtjylland. Ud fra et driftsmæssigt perspektiv foreslås det at flytte den nuværende stab ved Telegrafregimentet fra Bülows kaserne til Ryes kaserne i Fredericia i forbindelse med etableringen af Hærens Kampcenter. Endvidere foreslås det at flytte de elementer fra forsvarets funktionelle tjenester, der er på Bülows kaserne, til Ryes kaserne. Hermed kan Bülows kaserne frigøres, og den bør derfor afhændes. Med Aftale om forsvarets ordning er Jægerkorpset og militærpolitibataljonen indtænkt i de to værnsfælles tiltag Specialoperationsstyrker under specialoperationskommandoen og Værnsfælles militærpoliti. Det betyder, at Jægerkorpset ikke som forudset vil indgå i Specialcenteret. Det vil herefter primært være de nuværende enheder fra Varde og Fredericia, som kommer til at indgå i Hærens Specialcenter. I det oprindelige oplæg var det hensigten, at disse elementer skulle indgå i et specialcenter på flyvestation Aalborg På baggrund af disse ændringer i sammensætningen af centerstrukturen samt for at drage fordel af muligheden for at opnå en stor udnyttelsesgrad af og optimeret adgang til øvelses- og skydeterrænerne i Oksbøl og Borris foreslås Hærens Specialcenter oprettet på Varde kaserne, hvor ISTAR-bataljonen allerede er garnisoneret. Endvidere foreslås Hærens Sergentskole flyttet fra Sønderborg til Varde, hvor der er et større uudnyttet potentiale, som kan nyttiggøres til fordel for sergentskolen. Samtidig optimeres uddannelsesforholdene for sergenteleverne ved den umiddelbare nærhed til øvelses- og skydeterrænet i Oksbøl og skydeterrænet i Borris, ligesom der kan opnås uddannelsesmæssige synergier med dele af Hærens Kampskoles uddannelser. Herved frigøres Sønderborg kaserne og den bør derfor afhændes. Som et alternativ til flytningen af stab 1. brigade til Holstebro, vil staben kunne flyttes til Varde kaserne, således at Hærens Internationale Center, Specialcentret og sergentskolen sammenlægges til én myndighed i Varde. Dette vil fordre flytning af de sidste dele af ildstøttestabsfunktionaliteterne af nuværende Danske Artilleriregiment fra Varde til Oksbøl og vil kræve en investering på ca. 15 mio. kr. i Oksbøl. Samtidig kan stab 2. brigade flyttes fra Antvorskov kaserne til Oksbøl og sammenlægges med nuværende Hærens Kampskole, således at der opstår en integreret produktions- og udviklingskapacitet ved Hærens Kampcenter efter samme model, som hærens øvrige centre. Dette vurderes at ville fordre en yderligere investering på ca. 15 mio. kr. i Oksbøl, således at der samlet set vil være tale om en investering på ca. 30 mio. kr. i Oksbøl, idet der knytter sig betydelig usikkerhed til denne vurdering. Det bemærkes i øvrigt, at investeringen ikke indgår i forsvarets nuværende økonomiske planlægningsgrundlag for perioden Modsatrettet vil de to sammenlægninger i henholdsvis Varde og i Oksbøl kunne medføre et personelmæssigt provenu, der aktuelt ikke kan kvantificeres. Flytningerne vil medføre, at der fastholdes ca. 50 stillinger i region Syddanmark, samtidig med at der tilføres ca. 50 stillinger til region Syddanmark fra region Sjælland. Side 4 af 8

5 Samlet set anbefales det, at kasernerne i Haderslev og Sønderborg samt Bülows Kaserne i Fredericia lukkes og afhændes. Såfremt det af den ene eller anden grund ikke ønskes at lukke Sønderborg kaserne kan det ud fra et driftsøkonomisk perspektiv overvejes i stedet at lukke og afhænde Varde kaserne. Dette vil medføre, at Hærens Specialcenter og ISTAR bataljonen skal flyttes til Flyvestation Aalborg sammen med militærpolitibataljonen fra Aalborg kaserne, og at de resterende elementer af hærens ildstøtte, der er placeret i Varde, foreslås flyttet til Oksbøl. Samlet set vil dette medføre flytning af ca. 260 stillinger fra region Syddanmark til region Nordjylland. Imod en sådan løsning taler også, at der senere kan være grundlag for at overveje den fremtidige anvendelse af flyvestationen i Aalborg. I relation til kasernen på Bornholm fremgår det af etablissementsanalysen, at der ikke vurderes at være militærfaglige, operative eller rekrutteringsmæssige argumenter for at bevare kasernen på Bornholm. Kasernen vurderes ikke udnyttet optimalt, og der er såvel operative som økonomiske problemstillinger ved at have enheder placeret i væsentlig afstand fra større øvelsesområder. Kasernen bør derfor, alt andet lige, lukkes og afhændes, idet Opklaringsbataljonen flyttes til Oksbøllejren og Hjemmeværnets enheder placeres på Segen kaserne Tilpasning af hjemmeværnets garnisonering. Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland sammenlægges med Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, hvorved lejemålet på Odense kaserne frigøres. Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland og Uddannelsescenter Sydjylland foreslås flyttet til Flyvestation Skrydstrup, hvorved Søgårdlejren frigøres. Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster og Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Sydsjælland foreslås flyttet til Vordingborg kaserne, hvorved Stensved kaserne frigøres og kan afhændes. Forslaget forudsætter, at Vordingborg kaserne bevares. Hjemmeværnsskolens Marinehjemmeværnssektion i Slipshavn foreslås flyttet til Korsør, hvorved lejemålet i Slipshavn frigøres, idet beslutning herom bør afvente endelig beslutning vedrørende Flådestation Korsør. Hjemmeværnets frivillige underafdelinger, som berøres af eventuelle etablissementstilpasninger, domicileres i nuværende nærområde idet øvrige etablissementer i forsvaret og hjemmeværnet søges anvendt i størst muligt omfang. Det bemærkes, at der generelt set skal opretholdes tilstrækkelige skyde- og øvelsesfaciliteter for hjemmeværnet. Dette forhold indgår ikke i indstillingen Øvrige områder I henhold til Forsvarsministeriets opgavestilling, skal indstillingen også forholde sig til forsvarets øvrige etablissementer i forhold til optimeret kapacitetsudnyttelse. Inddragelse af de resterende dele af forsvarets etablissementsmæssige kapaciteter ses at have bæring på længere sigt, dels begrundet i økonomiske forhold, dels begrundet i en række behov for yderligere afklaring. Side 5 af 8

6 3.4. Flådestationer. I etablissementsanalysen er der opstillet en model for lukning af Flådestation Korsør, som ud fra et økonomisk perspektiv kan være attraktiv på længere sigt. Der er ikke afgørende faglige argumenter for at sammenlægge de nuværende enheder på de to flådestationer i Frederikshavn. Det er således først og fremmest et driftsøkonomisk perspektiv, som i givet fald skal lægges til grund for en samling af flådens aktiviteter på en flådestation. Den opstillede model indeholder synergier men også en række ikke ubetydelige risici, herunder særligt i forhold til personellet, bevarelse af kompetencer mv., som på kort sigt vurderes at kunne reducere muligheden for at opnå det forventede provenu. Det vurderes væsentligt, at disse risici kvalificeres og kvantificeres yderligere, inden der træffes beslutning om en eventuel sammenlægning. Hertil kommer, at investeringsbehov og afledte konsekvenser, herunder i forhold til periodisering af disse mv., bør afdækkes yderligere. På den baggrund er det samlet opfattelsen, at der ikke er afgørende militære argumenter for en samling af flåden på én flådestation, at der på sigt er et driftsøkonomisk perspektiv, som bør afvejes mod en række andre faktorer, herunder personelmæssige risici mv., men at grundlaget for en eventuel beslutning om samling af flåden på en flådestation ikke er til stede. Som konsekvens heraf bør beslutningen om flytning af hjemmeværnets enheder fra Slipshavn til Korsør også udskydes. Det er således også opfattelsen, at der, indtil der foreligger en nærmere afklaring, herunder af forsvarets samlede økonomiske situation, bør udvises tilbageholdenhed med væsentlige investeringer på Flådestation Korsør Flyvestationer. I forhold til de tre flyvestationer i henholdsvis Skrydstrup, Karup og Aalborg er der ikke væsentlige militære argumenter, som taler for på kort sigt at reducere antallet af flyvestationer. Der vil heller ikke på kort sigt kunne opnås større økonomiske gevinster. På længere sigt er der et driftsmæssigt perspektiv i at samle flyvevåbnets aktiviteter på to eller en flyvestation. Således bør det i forbindelse med eventuelle større ændringer ved forsvarets hovedværksted, Jægerkorpset fysiske placering i en værnsfælles organisation og ikke mindst anskaffelse af nye kampfly indgå i overvejelserne at samle flyvevåbnets aktiviteter på en eller to flyvestationer Provenu. Det samlede provenu, der kan opnås hvis nærværende indstilling, der vil berøre hæren og hjemmeværnet fremtidige garnisonering, følges, fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at der knytter sig en vis usikkerhed til beregningerne. I forhold til det i aftalen på forsvarsområdet anførte én-til-én -princip bemærkes, at det forventede salgsprovenu overstiger de forventede udgifter til etablissementsinvesteringer med ca. 38 mio. kr. Det forventede provenu er således nedskrevet tilsvarende: Side 6 af 8

7 SAMLET I alt Etablissementsdrift Personel Etablissementsinvesteringer Miljøoprydning Salg Reduktion af salgsprovenu Frigjorte investeringer I alt Tabel 3: Oversigt over økonomi som konsekvens af etablissementsindstillingen (mio. kr.) Fordeling på de enkelte kaserner fremgår af efterfølgende tabel, idet de forventede udgifter på ca. 99 mio. kr. til flytning af personel samt reduktionen af salgsprovenuet på 38 mio. kr. ikke er fordelt på de enkelte etablissementer og derfor ej heller medtaget i tabellen. Der gøres opmærksom på, at etablissementer, der ikke indgår i anbefalingen, og som dermed ikke skaber et provenu, ikke er indeholdt i tabellen. ETABLISSEMENTER I alt Aalborg kaserner Flyvestation Aalborg Holstebro kaserne Varde kaserne Oksbøllejren Ryes kaserne Bülows kaserne Haderslev kaserne Flyvestation Skrydstrup Sønderborg kaserne Høvelte kaserne Vordingborg kaserne Almegårds kaserne Søgaardlejren Stensved kaserne Odense kaserne I alt Tabel 4: Oversigt over fordeling på etablissementer (mio. kr.) Grundlaget for ovenstående provenuer er de i nærværende indstilling indeholdte forslag. Såfremt der træffes alternative beslutninger, vil dette påvirke provenuet, og der vil være behov for at foretage en genberegning med udgangspunkt i den samlede garnisonering. Det indgår i vurderingen, hvorvidt de beskrevne provenuer kan realiseres. De i etablissementsanalysen opgjorte potentialer for udsparet bygningsvedligeholdelsesmæssigt efterslæb er på denne baggrund ikke medtaget i opgørelsen, da disse ikke længere kan realiseres. Tilsvarende er de etablissementsmæssige investeringsbehov fremskrevet til prisniveau 2013 (indeks 130,5), og forventede driftsbesparelser ved lukning af etablissementer på Sjælland er nedskrevet med 10 % som følge af den allerede gennemførte effektivise- Side 7 af 8

8 ring af etablissementsdriften i forbindelse med den gennemførte konkurrenceudsættelse og udlicitering. Det bemærkes at det forventede salgsprovenu på godt 205 mio. kr. overstiger det samlede provenu i forligsperioden. Realiseringen af provenuet fra tilpasningen af hærens og hjemmeværnets garnisonering baseret på hærens nye centerstruktur er således nøje afhængigt af realiseringen af de forventede salgsprovenuer med tilhørende risici. Således vil eksempelvis en mindre salgspris reducere initiativets samlede engangsprovenu, mens et senere end forventet salg vil medføre en senere end forventet provenutilvejebringelse. 4. SAMMENFATNING Følgende kaserner foreslås lukket og afhændet: - Høvelte kaserne (alternativt Vordingborg), - Haderslev kaserne, - Sønderborg kaserne, - Bülows kaserne og - Almegårds kaserne. Endvidere foreslås følgende af hjemmeværnets etablissementer lukket: - Odense kaserne, - Stensved kaserne, - Søgaardlejren og - (Slipshavn). Den beskrevne model for optimering af etablissementsstrukturen medfører et samlet forventet provenu i forligsperioden på ca. 94 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. mindre end det forventede provenu, som angivet i aftalen på forsvarsområdet, idet beregningerne tager udgangspunkt i lukning af Høvelte Kaserne. Den varige driftsbesparelse som følge af optimeringen af etablissementsstrukturen andrager ca. 59 mio. kr. årligt og opnås fra og med år 2017, hvilket er 19 mio. kr. mere pr, år end det forventede provenu angivet i den politiske aftale på forsvarsområdet. Samtidigt muliggør den foreslåede løsning, at der kan effektueres et samlet provenu på forventet 186 mio. kr. fra organiseringen og garnisoneringen af hæren i den nye centerstruktur som beskrevet i aftalen på forsvarsområdet Endvidere danner indstillingen grundlag for en række effektiviseringer af forsvarets infirmeristruktur i relation til sundhedsydelserne, depot og distribution samt materielvedligehold, idet disse er afgørende for at indfri det samlede provenu i aftalen på forsvarsområdet Side 8 af 8

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Forsvarsministeriet Effektiviseringsstrategi Marts 2004 (Udbygget med Klare mål og mere åbenhed december 2004) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Fremtidig koncernstruktur...2

Læs mere

AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006

AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006 AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET EFTER 2006 24. april 2007 Der er mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre indgået følgende aftale om redningsberedskabets

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!"#-#0# *#1! # 2.&#.#- #"21 .##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-.1$ ##2! # " 21 # && 2 ##*+ "/

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!#-#0# *#1! # 2.&#.#- #21 .##!#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!-.1$ ##2! #  21 # && 2 ##*+ / !"### #%&#' # (%')!*+,&-./#!"#-#0# *#! # 2.&#.#- #"2 #!"#.##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. & 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-. ##2! # " 2 # && +&-&-##! #2!. 2 ##*+ "/ 52 # ###2/#!. #"#.2 #&6# # #.# 2 ##.7-! #2 "

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab.

Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets Årsrapport 2014 Resumé Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2014 leveret 2.783.762 mandtimer,

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD

Indholdsfortegnelse INDHOLD 2013 ÅRSRAPPORT INDHOLD Indholdsfortegnelse 1 Beretning... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets faglige resultat... 5 1.3 Målrapportering over resultatkrav og de medgåede og afsatte økonomiske ressourcer...11

Læs mere

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 2. Sammenfatning af resultaterne af analysen af de danske domstole 6 2.1. Deloittes

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3 2012 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BERETNING... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets økonomiske resultat... 5 1.3 Årets faglige resultat... 7 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13

Læs mere

1. Forslag nr.: 11 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato: 05-01-2010

1. Forslag nr.: 11 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato: 05-01-2010 1. Forslag nr.: 11 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato: 05-01-2010 4. Beskrivelse af spareforslaget: Jævnfør Region Midtjyllands udbudsstrategi ønskes en fælles

Læs mere

EFFEKTIVISERING AF DSB UDKAST. 16. august 2011 UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET. www.quartzco.com

EFFEKTIVISERING AF DSB UDKAST. 16. august 2011 UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET. www.quartzco.com UDKAST EFFEKTIVISERING AF DSB UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET 16. august 2011 www.quartzco.com DENMARK SWEDEN NORWAY Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Inkognitogata 35 2200 Copenhagen

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være 375.000 indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer,

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere