Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Resume Indledning Baggrund Direktiv Projektorganisation Opgave og forudsætninger Afgrænsning Resultat Opgaveanalyse Teori og metode Kapacitetsudnyttelsestilgang Strategiske perspektiver Konsekvensanalyse af analysemodellerne Struktur Dokumentation Den operative og geografiske struktur Metode Forsvarets slutmålsstruktur i Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Arktisk kommando Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Forsvarsakademiet Forsvarets Sundhedstjeneste Forsvarets Regnskabstjeneste Forsvarsstaben Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse Forsvarets Veterancenter Hjemmeværnets slutmålsstruktur i Hærhjemmeværnet Side 1 af 186

3 Virksomhedshjemmeværnet Marinehjemmeværnet Flyverhjemmeværnet Hjemmeværnets støttestruktur består af: Det statslige beredskabs slutmålsstruktur i Konsekvenser i relation til personel Metode Generelle overvejelser Eksternt rekrutteringsgrundlag Udvikling i søgning til forsvarets uddannelser over tid ( ) Regionsfordeling af forsvarets stillinger og de ansattes bopæl Personelmæssige forhold i hæren Personelmæssige forhold i flyvevåbnet Personelmæssige forhold i søværnet Personelmæssige erfaringer i forbindelse med tidligere større organisationsændringer Sammenfatning Etablissementskapaciteten Metode Kapacitetsopgørelse ved forsvaret og hjemmeværnet Kapacitetsopgørelse ved det statslige beredskab Afgrænsning af etablissementsområdet Kaserner Flådestationer Flyvestationer Skyde- og øvelsesområder Administrative faciliteter Sammenfatning Etablissementsbeskrivelser Beskrivelse af etablissementet Anvendelse Kapacitet Sammenfatning Konsekvens af en ændret værnepligt Forudsætninger og afgrænsning Den fremadrettede personelstruktur og uddannelse i forsvaret Side 2 af 186

4 Bemandingsmæssige konsekvenser ved en ændret værnepligt Etablissementsmæssig konsekvens af en ændret værnepligt Sammenfatning Opstilling af analysemodeller Analyse af etablissementskapaciteten Kaserner Regional sammenfatning af kaserner Delkonklusion kaserner Flyvestationer Delkonklusion flyvestationer Flådestationer Delkonklusion flådestationer Analysemodeller i fase Haderslev til Fredericia Varde til Oksbøl Sønderborg til Varde Allinge til Almegård Søgårdlejren til Skrydstrup Odense til Fredericia Stensved til Vordingborg Slipshavn til Korsør Aalborg til Karup Korsør til Frederikshavn Analysemodeller i fase Høvelte til Vordingborg Vordingborg til Aalborg/Karup/Skrydstrup Høvelte til Vordingborg OG Vordingborg til Aalborg/Karup/Skrydstrup Varde til Aalborg/Oksbøl Sønderborg til Nymindegab Ressourcemæssig analyse Haderslev til Fredericia Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Varde til Oksbøl Side 3 af 186

5 Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Sønderborg til Varde Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Høvelte til Vordingborg Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Vordingborg til Aalborg Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Høvelte til Vordingborg og Vordingborg til Aalborg Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Varde til Aalborg og Oksbøl Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Sønderborg til Nymindegab Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Allinge til Almegård Etablissement Side 4 af 186

6 Personel Økonomi Sammenfatning Søgårdlejren til Skrydstrup Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Odense til Fredericia Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Stensved til Vordingborg Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Slipshavn til Korsør Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Lukning af Flyvestation Aalborg Etablissement Personel Materiel Økonomi Sammenfatning Lukning af Flådestation Korsør Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Nutidsværdibetragtninger Side 5 af 186

7 6.17. Særlige forhold i forbindelse med hjemmeværnets anvendelse af øvelsespladser og skydebaner Kvalitativ analyse Metode Overensstemmelse med udvalgte strategier Vægtning af de udvalgte strategier Model for scoring af analysemodellerne i forhold til de udvalgte strategier Metode vedr. beslutningsstøttediagrammer Beslutningsstøttediagram 1 (BS1) Beslutningsstøttediagram 2 (BS2) Kvalitativ analyse Beslutningsstøttediagrammer BS BS Konklusion og perspektivering Analysemodeller Hærens kaserner Øvrige kaserner og indplacering Flyvestationer Flådestationer Skyde- og øvelsesområder Sammensatte modeller Model 1A Nuværende struktur/flådestationen lukkes Model 1B Nuværende struktur/flådestationen bibeholdes Model 2A Værnepligten ændres/flådestationen lukkes Model 2B Værnepligten ændres/flådestationen bibeholdes Sammenfatning Perspektivering Side 6 af 186

8 RESUME Analysen beskriver forsvarets, hjemmeværnets og det statslige beredskabs langsigtede behov for etablissementer. I indledningen i kapitel 1 beskrives baggrund for analysen og direktivet for denne, og der gennemføres en opgaveanalyse. Analysen er afgrænset i forhold til faciliteter på depotområdet samt logistik og vedligeholdelsesområdet, som undersøges nærmere i selvstændige analyser i regi af Styregruppe Effektivisering af Forsvarets og Hjemmeværnets Logistik (SG EFLOG). Der er gennemført dataindsamling og beskrivelse af skyde- og øvelsesområder samt skoler og administrative faciliteter, men analysen er fokuseret mod kaserner, flyvestationer og flådestationer. I kapitel 2 redegøres for forsvarets, hjemmeværnets og det statslige beredskabs operative og geografiske struktur ved udgangen af det nuværende forlig herunder størrelsen og den geografiske placering af elementerne i strukturen. I kapitel 3 gennemføres en overordnet analyse af konsekvenserne ved den i kapitel 2 beskrevne operative og geografiske struktur i relation til forsvarets personel og personelstruktur, herunder bl.a. rekruttering, fastholdelse, uddannelse og operative anvendelse. Med udgangspunkt i personelstrukturens demografi, personelrekruttering og ansættelsesretlige forhold mv. er det sammenfattende vurderingen, at det videre analysearbejde bør medtage følgende overordnede personelmæssige parametre og overvejelser: - Generelt vil lukning af et tjenestested ydelsesmæssigt medføre flytning af alt personel, hvilket medfører udgifter til midlertidig tjeneste samt flyttegodtgørelse i forbindelse med, at nyt tjenestested meddeles. - De personelmæssige udfordringer ved at skabe et øst/vest forsvar. Såfremt flere producerende tjenestesteder flyttes fra Østdanmark til Vestdanmark vil det forøge udfordringen i forhold til en officersskolestruktur, og flere af de største funktionelle tjenester samt departement og forsvarsstab placeret i region Hovedstaden. Dette forudses at ville medføre militærpersonelmæssige flytninger mellem landsdelene og give nye udfordringer i forbindelse med fastholdelse. - En bred geografisk spredning er som udgangspunkt hensigtsmæssig, idet der skal differentieres mellem rekruttering og personeldriftsmæssige aspekter. Det betyder bl.a., at det i et rekrutteringsmæssigt perspektiv ofte vil være fordelagtigt at have en geografisk spredning af tjenestestederne, hvorimod det af fastholdelses- og personeldriftsmæssige årsager ofte vil være en fordel geografisk at centralisere tjenestestederne. Generelt er der en relation mellem forsvarets stillinger og de ansattes bopæl, idet der er nogle forskelle værnene imellem. Eksempelvis er søværnets personel bosiddende såvel i som uden for tjenestestedets regionale placering. Værnenes bidrag ses at understøtte de anførte rekrutterings-, fastholdelsesmæssige og operative perspektiver, idet rekruttering i et vist omfang sker regionalt og i relation til de lokale tjenestesteder. Ligeledes vil de fastholdelsesmæssige og operative perspektiver Side 7 af 186

9 kunne løses over tid og gennem et ændret operationsmønster, hvilket flyvevåbnet bl.a. har haft succes med i forbindelse med udflytningen fra Flyvestation Værløse. En eventuel flytning af Flådestation Korsør til Nordjylland vurderes at ville medføre en øget afgang af yngre officerer samt specialister/teknisk personel med risiko for at påvirke søværnets opgaveløsning i længere tid, men det er samtidig vurderingen, at det personelmæssige efterslæb over længere tid kan udlignes gennem en øget regional rekruttering. Dog vil den geografiske centralisering af søværnet i region Nordjylland kunne medføre, at søværnet vil skulle bruge længere tid, i forhold til flyvevåbnet, til at opbygge den krævede personelstruktur. I kapitel 4 beskrives forsvarets, hjemmeværnets og det statslige beredskabs etablissementer og den lokale etablissementsmæssige kapacitetsudnyttelse analyseres. Kapitlet indledes med en afgrænsning af etablissementsområdet, hvor undersøgelsen fokuseres på 69 udvalgte etablissementer fordelt på 38 etablissementer i forsvaret og hjemmeværnet, 22 skyde- og øvelsesområder samt ni etablissementer i Beredskabsstyrelsen. Etablissementerne er kategoriseret i følgende typemæssige opdeling: - 26 kaserner, heraf: - 14 fra hæren - Syv fra Beredskabsstyrelsen - Tre fra søværnet og - To fra hjemmeværnet - To flådestationer samt Hjemmeværnsskolens Marinehjemmeværnssektion på Slipshavn. - Tre flyvestationer. - Otte større skyde- og øvelsesområder samt 14 øvelsespladser i tilknytning til kasernerne administrative etablissementer. Til støtte for den efterfølgende vurdering af den etablissementsmæssige kapacitetsudnyttelse er der udarbejdet en række etablissementsbeskrivelser, som findes i tillæg til rapporten. Etablissementsbeskrivelserne beskriver detaljer vedrørende driftsstruktur og økonomi samt anvendelse og kapacitetsudnyttelse ved de udvalgte etablissementer. Kapitlet afsluttes med en analyse af konsekvenserne ved en ændret værnepligt. Analysen bygger videre på forudsætningerne for den tidligere analyse, men tager afsæt i en suspension af værnepligten, hvor bemandingen ved de nuværende værnepligtsbaserede særtjenester i forsvaret samt det statslige redningsberedskab videreføres med personale, hvis vilkår på etablissementsområdet modsvarer de, som er gældende for værnepligtige i dag. Formålet med analysen er at fastlægge behovet for etablissementer til gennemførelse af forsvarets basisuddannelser ved øvrige myndigheder m.v. ved en ændring af værnepligten Det konkluderes, at en ændring af værnepligten som beskrevet ikke vil frigøre hele kapaciteter, som kan afhændes, men det reducerede behov for uddannelse vil frigøre delkapaciteter til uddannelse generelt ved etablissementerne. Side 8 af 186

10 Den frigjorte kapacitet giver mulighed for at samle uddannelsen ved enkelte etablissementer og fjerne uddannelsen ved andre. Herved opnås en væsentlig fleksibilitet, som konstruktivt kan bidrage til at reducere investeringsbehovet ved en ændring af etablissementsstrukturen, såfremt ændringen omfatter etablissementer, hvor der i dag gennemføres basisuddannelse. I kapitel 5 gennemføres en analyse af etablissementskapaciteten med henblik på at opstille analysemodeller til optimering af etablissementsstrukturen. Analysen tager udgangspunkt i en vurdering af kapacitetsudnyttelsen, som beskrevet i kapitel 4 og i etablissementsbeskrivelserne. De anførte oplysninger er således ikke nødvendigvis fuldt ud dækkende, men de giver anledning til at udvælge de områder, hvor det findes relevant at undersøge muligheder. Ved den efterfølgende behandling af muligheder er der gennemført besigtigelser med henblik på at afstemme etablissementsoplysningerne i forhold til de reelle forhold. På baggrund af analysen opstilles umiddelbart følgende analysemodeller, som findes relevante at undersøge nærmere i den efterfølgende konsekvensanalyse: - Haderslev til Fredericia. Telegrafenhederne og Stab Danske Divisionskommando samles i Fredericia. Stab 1. Brigade flyttes til Holstebro og Deployable Communication Module Kompagniet flyttes til Flyvestation Skrydstrup. Slesvigske Musikkorps forbliver i egne lokaler i Haderslev. Haderslev kaserne afhændes. - Varde til Oksbøl Danske Artilleriregiment samles i Oksbøl. Varde kaserne afhændes. (Modellen er et alternativ til Sønderborg til Varde samt Varde til Aalborg/Oksbøl) - Sønderborg til Varde Hærens Sergentskole i Sønderborg flyttes til Varde. Sønderborg kaserne afhændes. (Modellen er et alternativ til Varde til Oksbøl, Varde til Aalborg/Oksbøl samt Sønderborg til Nymindegab) - Allinge til Almegård Indplacering af Beredskabsstyrelsens beredskabscenter i Allinge på Almegårds kaserne. Faciliteterne i Allinge reetableres og lejemålet opsiges. - Søgårdlejren til Skrydstrup. Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Sydjylland i Søgårdlejren flyttes til Flyvestation Skrydstrup. Søgårdlejren afhændes. - Odense til Fredericia Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland flyttes fra Odense til Fredericia. Lejemålet på Odense kaserne opsiges. Side 9 af 186

11 - Stensved til Vordingborg Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Sydsjælland flyttes fra Stensved til Vordingborg kaserne. Stensved kaserne afhændes. - Slipshavn til Korsør Hjemmeværnsskolens Marinehjemmeværnssektion i Slipshavn samt Marinehjemmeværnsdistrikt Øst i Ringsted flyttes til Flådestation Korsør. Lejekontrakten for Slipshavn opsiges. (Modellen er et alternativ til Korsør til Frederikshavn) - Aalborg til Karup Air Transport Wing og Jægerkorpset flyttes fra Aalborg til Flyvestation Karup. Flyvestation Aalborg inklusiv baneområdet afhændes. - Korsør til Frederikshavn Søværnets enheder samles på Flådestation Frederikshavn. Flådestation Korsør afhændes og Hjemmeværnsskolens Marinehjemmeværnssektion forbliver på Slipshavn. 1. Eskadre miljøenheder og Vessel Traffic Service Storebælt forbliver i Korsør. (Modellen er et alternativ til Slipshavn til Korsør) Med udgangspunkt i analysen af konsekvenserne ved en ændret værnepligt, er der yderligere opstillet følgende analysemodeller til behandling i konsekvensanalysen: - Høvelte til Vordingborg Livgarden flyttes til Vordingborg kaserne. Livgardens vagtgående kompagni vil fortsat være indplaceret på Gothersgades kaserne i København. Høvelte kaserne afhændes (Modellen er et alternativ til modellerne med Vordingborg til Aalborg m.v.) - Vordingborg til Aalborg/Karup/Skrydstrup Det Danske Internationale Logistik Center nedlægges og Vordingborg kaserne lukkes. National Support Danmark (NSDK) flyttes til Skrydstrup. National Movement Coordination Center (NMCC) og Movement Control (MOVCON) flyttes til Karup. National Support Bataljonen (NSBTN) flyttes til Aalborg kaserne og sammenlægges med Trænregimentet. (Modellen er et alternativ til modellerne med Høvelte til Vordingborg) - Høvelte til Vordingborg OG Vordingborg til Aalborg/Karup/Skrydstrup Livgarden flyttes til Vordingborg kaserne, og Det Danske Internationale Logistik Center nedlægges. Høvelte kaserne lukkes. Livgardens vagtgående kompagni vil fortsat være indplaceret på Gothersgades kaserne i København. (Modellen er en kombination af de to alternative delmodeller) - Varde til Aalborg/Oksbøl 3. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance afdeling flytter fra Varde kaserne til Flyvestation Aalborg og samplaceres med Jægerkorpset. Stab Side 10 af 186

12 Danske Artilleriregiment flyttes til Oksbøl og samplaceres med 1. afdeling. Varde kaserne lukkes. (Modellen er et alternativ til Sønderborg til Varde samt Varde til Oksbøl) - Sønderborg til Nymindegab Hærens Sergentskole flyttes til Nymindegab. Sønderborg kaserne afhændes. (Modellen er et alternativ Sønderborg til Varde) I kapitel 6 analyseres de ressourcemæssige behov ved nuværende og alternativ(e) etablissementsmasse. Analysen består af tre delelementer. I projektorganisationen er gennemført to delanalyser af henholdsvis personelområdet og etablissementsområdet med henblik på at beregne og vurdere nødvendige investeringer og driftsudgifter ved implementering af modellerne. I rapporten sammenstilles disse i en samlet investeringsprofil, og der opstilles økonomiske nøgletal for analysemodellen. I kapitel 7 gennemføres en kvalitativ analyse af analysemodellerne. I den kvalitative analyse vurderes den strategiske værdi af de opstillede analysemodeller, og resultaterne af den ressourcemæssige og den kvalitative analyse sammenfattes i to beslutningsstøttediagrammer. Figur 1: Beslutningsstøttediagram 1 Side 11 af 186

13 I det første beslutningsstøttediagram visualiseres tilbagebetalingen sammenholdt med det årlige driftsbesparelsespotentiale og med angivelse af investeringsbehov som størrelsen af cirkel. Ud fra en økonomisk betragtning fremgår, at modellerne følger et mønster om, at stor investering medfører stort besparelsespotentiale men også stor tilbagebetalingstid. Modellen vedr. flytning af Hærens Sergentskole fra Sønderborg til Nymindegab skiller sig ud som et eksempel på en model med et stort investeringsbehov med et relativt begrænset potentiale, hvilket forøger tilbagebetalingstiden. Figur 2: Beslutningsstøttediagram 2 I beslutningsstøttediagram to visualiseres gevinstrealiseringsgraden 1 på x-aksen sammenholdt med strategiunderstøttelsen på y-aksen med angivelse af bruttoinvesteringsbehovet som størrelsen af cirkelen. Af diagrammet fremgår, at en række af modellerne placerer sig i højre side, hvilket indikerer, at de har en høj gevinstrealisering, og således kan sammenfattes som værende umiddelbart anvendelige. Det drejer sig om (nummeret i parentes henviser til placeringen i diagrammet): - Sønderborg til Varde (3) 1 Årlig besparelse divideret med nettoinvesteringsbehov. Side 12 af 186

14 - Vordingborg til Aalborg (5) - Høvelte til Vordingborg og Vordingborg til Aalborg (6) - Høvelte til Vordingborg (4) - Varde til Oksbøl og Aalborg (7) - Slipshavn til Korsør (13) - Søgaardlejren til Skrydstrup (10) - Stensved til Vordingborg (12) - Odense til Fredericia (11) Alle disse modeller har en tilbagebetalingstid under tre år. Midt i diagrammet ligger modellerne: - Korsør til Frederikshavn (15) - Haderslev til Fredericia (1) Modellen vedr. Haderslev til Fredericia har en tilbagebetalingstid på fem år, og modellen vedr. Korsør til Frederikshavn har en tilbagebetalingstid på syv år. I den modsatte side af diagrammet samler sig en gruppe af modellerne med et relativt lavt afkast. Det drejer sig om: - Lukning af Flyvestation Aalborg (14a og 14b) 2 - Varde til Oksbøl (2) - Allinge til Almegård (9) - Sønderborg til Nymindegab (8) Disse modeller har en tilbagebetalingstid på over 10 år. Det forekommer for disse modeller ikke umiddelbart at være interessant at analysere yderligere, med mindre der kan identificeres væsentlige muligheder for at øge gevinstrealiseringsgraden. Dette kunne være som følge af et yderligere besparelsespotentiale eller som følge af et reduceret investeringsbehov. I kapitel 8 konkluderes og perspektiveres på analysen. Indledningsvist fremhæves, at analysen er drevet af et etablissementsperspektiv, og at dette ikke kan stå alene som beslutningsgrundlag. Analysen opstiller et grundlag for at vurdere de økonomiske og personelrelaterede konsekvenser ved analysemodellerne, men analysen opstiller ikke en komplet business case for modellerne. Såfremt det efterfølgende fra politisk niveau besluttes at arbejde videre med udvalgte modeller i etablissementsanalysen, vil det være nødvendigt at gennemføre en nærmere analyse af disse, og i den forbindelse er det væsentligt, at forudsætninger for modellen fastlægges i koordination med de øvrige analyser, der i øjeblikket gennemføres. Vedrørende hærens kaserner har besigtigelserne vist, at alle skitserede modeller stort set er uafhængige af en suspension af værnepligten og således ville kunne implementeres. Som en sammenfatning af undersøgelsen kan det konstateres, at såfremt værnepligten 2 Modellen er analyseret i to varianter i relation til værkstedsområdet, hvorfor der er to placeringer i diagrammet. Side 13 af 186

15 fastholdes, så kan der nedlægges et antal etablissementer, og såfremt værnepligten ændres, så bør der nedlægges et antal etablissementer. Da den ressourcemæssige analyse er gennemført under forudsætning af en ændret værnepligt, er der opstillet to varianter af mulige samtidige etablissementstilpasninger, hvor følgende etablissementer forlades: Eller: - Haderslev kaserne - Sønderborg kaserne - Haderslev kaserne - Høvelte kaserne - Varde kaserne Vedrørende de øvrige kaserner ses det muligt samtidigt at forlade følgende etablissementer: - Søgårdlejren - Stensved kaserne - Odense kaserne Det er ud fra et økonomisk perspektiv ikke umiddelbart lykkedes at opstille en etablissementsmæssig hensigtsmæssig analysemodel vedr. flyvestationerne, men der er identificeret et yderligere potentiale for at udfordre den nuværende model. Endvidere er det vurderingen, at der bør gennemføres en ny vurdering af behovet for flyvestationer forud for iværksættelsen af fremtidige investeringer i forbindelse med eventuel introduktion af et nyt kampfly. Vedrørende flådestationerne er der opstillet en model for lukning af Flådestation Korsør og en alternativ model, hvor enhederne fra Slipshavn flyttes til Korsør. I de to varianter lukkes et af følgende etablissementer: - Flådestation Korsør - Marinehjemmeværnssektionen i Slipshavn Ud fra et etablissementsmæssigt og et økonomisk perspektiv vurderes en lukning af Flådestation Korsør at kunne medvirke til at optimere etablissementsstrukturen, samt på længere sigt at kunne bidrage med et driftsbesparelsespotentiale. Opgørelsen af det etablissementsmæssige investeringsbehov bygger dog på en række forudsætninger, hvorved konsekvenserne ikke er fuldt ud belyst. Det er således konklusionen, at en række forhold vedr. modellen for lukning af Flådestation Korsør bør analyseres nærmere, såfremt modellen findes relevant. Konklusionen sammenfattes med at der med udgangspunkt i de to varianter for hærens kaserner og de to varianter for flådestationerne opstilles fire samlede potentielle modeller. For hver af disse modeller er opgjort en samlet investeringsprofil og den afledte effekt på regionsfordelingen ved gennemførelse. Side 14 af 186

16 Det sammenfattes, at over en forligsperiode på fem år opnås et maksimalt provenu på ca. 205 mio. kr. ved modellen, hvor blandt andet Høvelte kaserne og Slipshavn lukkes. Efter 10 år opnås maksimalt provenu på ca. 598 mio. ved modellen hvor blandt andet Høvelte kaserne og Flådestation Korsør lukkes. Det sammenfattes, at der opnås positivt provenu i år tre eller henholdsvis år fire og år fem afhængigt af, om flådestationen lukkes eller ej, og det bemærkes, at det først er i år otte, at der opnås et væsentligt større provenu ved en lukning af flådestationen i forhold til en lukning af Slipshavn. Afslutningsvist perspektiveres etablissementsanalysen. Her anføres blandt andet, at ved en alternativ tilgang til etablissementsanalysen, hvor strukturen søges tilpasset med henblik på at centralisere de operative enheder, er det forventningen, at der vil kunne opstilles modeller, som kan lukke yderligere en eller to af hærens kaserner eksempelvis Varde og Sønderborg samt Fredericia. Der er i den aktuelle analyse ikke gennemført en detaljeret behandling af de administrative faciliteter. De fleste administrative faciliteter - med undtagelse af Søværnets Operative Kommando i Brabrand og Hjørring kaserne - er placeret i det storkøbenhavnske område, og bør analyseres i sammenhæng og på baggrund af beslutningerne vedrørende en eventuel sammenlægning af officersskolerne og modernisering af forsvarets ledelse. Såfremt det besluttes at gennemføre en samling af hærens enheder på Aalborg kaserner eller en sammenlægning af flådestationerne i Frederikshavn bør det overvejes at medtage værkstedsområdet i Hjørring i analysen, og i samme omgang analysere muligheden for at sammenlægge de funktionelle tjenester i Hjørring med de øvrige funktionelle tjenester og Forsvarskommandoen i København. Side 15 af 186

17 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund Af Forsvarsministeriets notat vedr. implementering af forsvarsforlig af 22. juni 2010 fremgår bl.a. følgende: Der gennemføres en midtvejsevaluering af forligsimplementeringen i foråret Denne midtvejsevaluering skal ses i lyset af, at der i overensstemmelse med forligsaftalen iværksættes eller er iværksat følgende analysearbejder, der kan få positiv betydning for forsvarets økonomi: Analysen af forsvarets langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer. I fodnoten til ovenstående analyse af forsvarets langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer, er endvidere anført: I henhold til Forsvarsforlig skal der i denne forbindelse gennemføres en undersøgelse af, om forsvarets nuværende operative og geografiske struktur medfører uhensigtsmæssige konsekvenser i relation til forsvarets personel og personelstruktur, herunder for bl.a. rekruttering, fastholdelse, uddannelse og operative anvendelse af forsvarets personel. Af Forsvarsministeriets implementeringsdirektiv af 16. juli 2010 til Forsvarschefen fremgår det bl.a.: Den i forsvarsforliget fastlagte etablissementsstrukturundersøgelse gennemføres således, at resultatet af undersøgelsen foreligger januar Forsvarskommandoen anmodes endvidere om at tilsikre, at hjemmeværnet i størst muligt omfang indplaceres på forsvarets etablissementer og at evt. overskydende etablissementskapacitet i hjemmeværnet hurtigst muligt afhændes med henblik på tilvejebringelse af et provenu. Hovedhensynet til overordnede økonomiske helhedsbetragtninger skal dog afbalanceres med hjemmeværnets behov for placering af enheder og myndigheder i rammen af hjemmeværnets nye struktur. I forlængelse heraf anmodes Forsvarskommandoen om i dialog med Hjemmeværnskommandoen at inddrage hjemmeværnet i den kommende etablissementsstrukturundersøgelse Direktiv Forsvarsministeriet udsendte 24. januar 2011 direktiv for analysearbejdet vedr. forsvarets langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer. I forbindelse med arbejdet omkring beredskabsforliget for perioden 2012 blev det besluttet også at inddrage det statslige beredskabs etablissementer i analysen. Forsvarsministeriet udsendte derfor i september 2011 justeret direktiv for analysearbejdet vedr. forsvarets, Side 16 af 186

18 hjemmeværnets og det statslige beredskabs langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer 3. Af direktivet fremgår bl.a.: Analysen skal beskrive ressourceforbrug samt fordele og ulemper ved fastholdelse af nuværende etablissement og estimeret ressourceforbrug samt fordele og ulemper ved ændringer i forsvarets etablissementsstruktur. Analysen skal endvidere indeholde en overordnet tidsplan for implementering af ny etablissementsstruktur. I forbindelse med udvidelsen af analysen til også at omfatte det statslige beredskab fremhæves, at analysen skal vurdere mulighederne for ind- og samplacering på alle eksisterende etablissementer på tværs af organisatoriske skel mellem forsvaret, hjemmeværnet og det statslige redningsberedskab. Direktivet fastsætter som forudsætning, at: Analysen gennemføres med udgangspunkt i det opgavekompleks og de kapaciteter, der fremgår af forsvarsforliget, Forsvarsministeriets implementeringsdirektiv, forsvarets udkast til forligsimplementeringsplan af maj 2010 samt eksisterende beredskabsforlig. Forsvarsministeriet har den 3. februar 2012 fastlagt rammerne for en supplerede analyse, idet rapporteringen vedr. etablissementsanalysen opdeles i to faser: Indledningsvist gennemføres en analyse med udgangspunkt i den nuværende struktur og det eksisterende datagrundlag. Denne analyse afgrænses til kaserner, flådestationer og flyvestationer. Dette arbejde er i det efterfølgende benævnt fase 1. Efterfølgende gennemføres en supplerende analyse, som tager udgangspunkt i en suspension af værnepligten. Denne del er i det efterfølgende benævnt fase 2. Samlet rapportering for analyserne skal være Forsvarsministeriet i hænde den 2. maj Projektorganisation Med reference til Forsvarsministeriets direktiv for analyse arbejdet af 24. januar 2011 etablerede Forsvarskommandoen 9. maj 2011 en projektorganisation bestående af en styregruppe og en arbejdsgruppe 4. 3 Forsvarsministeriets brev af 30. september 2011: Direktiv for analysearbejdet vedr. Forsvarets, Hjemmeværnets og det statslige beredskabs langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer, 2011/ Forsvarskommandoens skrivelse af 10. maj 2011: Iværksættelse af etablissementsanalyse, 2011/ Side 17 af 186

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 7 Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Indholdsfortegnelse Resume 3 Indledning

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier Forsvarets strategier - en del af Forsvarets mission, vision og strategier Mission Forsvarets mission Mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

FORSVARSavisen 03. I sidste øjeblik / nyheder fra ind- og udland. This is Africa. Sidste frist. Dream it, wish it, do it. Ny politisk aftale

FORSVARSavisen 03. I sidste øjeblik / nyheder fra ind- og udland. This is Africa. Sidste frist. Dream it, wish it, do it. Ny politisk aftale This is Africa mali: De danske soldater ryster en del på hovedet. Det samme gør afrikanerne. Flyvevåbnets detachement i Mali oplever udfordringer, de ikke er vant til. n Sidste frist ANSØG: Er du sergent

Læs mere

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

DMI RESULTATLISTE 2011

DMI RESULTATLISTE 2011 DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND I denne præmie- og resultatliste er medtaget placeringer, som på baggrund af deltagerantal har udløst tildeling af præmier. Kun 1. 2. og 3. pladser er medtaget. Endvidere er

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

OKTOBER 2010 FAKTA OM FORSVARET

OKTOBER 2010 FAKTA OM FORSVARET OKTOBER 2010 FAKTA OM FORSVARET Indhold 3 4 6 12 20 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 42 44 46 47 Forsvarets mission og formål Forsvarets tre værn Forsvarets materielgenstande - Hæren Forsvarets

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

magasinet Parat til en tørn mere

magasinet Parat til en tørn mere magasinet nr. 3 / SEPTEMBEr 2010 6 Fra forligstekst til praksis i hjemmeværnet 16 Interview med hustru til udsendt soldat 41 TEMA: Kvinder i hjemmeværnet Parat til en tørn mere 52 Fra ansøgning til kontrakt

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem Mod det ukendte ETABLISSEMENTER: Der er truffet politisk beslutning om, hvilke kaserner og etablissementer der skal afhændes. En beslutning, der kommer til at berøre mange af forsvarets ansatte. Forsvarsavisen

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Kommunaløkonomi Slotholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Ansøgning om deponeringsfritagelse/alternativt låneramme til OPP-projekt

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere