Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Resume Indledning Baggrund Direktiv Projektorganisation Opgave og forudsætninger Afgrænsning Resultat Opgaveanalyse Teori og metode Kapacitetsudnyttelsestilgang Strategiske perspektiver Konsekvensanalyse af analysemodellerne Struktur Dokumentation Den operative og geografiske struktur Metode Forsvarets slutmålsstruktur i Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Arktisk kommando Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Forsvarsakademiet Forsvarets Sundhedstjeneste Forsvarets Regnskabstjeneste Forsvarsstaben Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse Forsvarets Veterancenter Hjemmeværnets slutmålsstruktur i Hærhjemmeværnet Side 1 af 186

3 Virksomhedshjemmeværnet Marinehjemmeværnet Flyverhjemmeværnet Hjemmeværnets støttestruktur består af: Det statslige beredskabs slutmålsstruktur i Konsekvenser i relation til personel Metode Generelle overvejelser Eksternt rekrutteringsgrundlag Udvikling i søgning til forsvarets uddannelser over tid ( ) Regionsfordeling af forsvarets stillinger og de ansattes bopæl Personelmæssige forhold i hæren Personelmæssige forhold i flyvevåbnet Personelmæssige forhold i søværnet Personelmæssige erfaringer i forbindelse med tidligere større organisationsændringer Sammenfatning Etablissementskapaciteten Metode Kapacitetsopgørelse ved forsvaret og hjemmeværnet Kapacitetsopgørelse ved det statslige beredskab Afgrænsning af etablissementsområdet Kaserner Flådestationer Flyvestationer Skyde- og øvelsesområder Administrative faciliteter Sammenfatning Etablissementsbeskrivelser Beskrivelse af etablissementet Anvendelse Kapacitet Sammenfatning Konsekvens af en ændret værnepligt Forudsætninger og afgrænsning Den fremadrettede personelstruktur og uddannelse i forsvaret Side 2 af 186

4 Bemandingsmæssige konsekvenser ved en ændret værnepligt Etablissementsmæssig konsekvens af en ændret værnepligt Sammenfatning Opstilling af analysemodeller Analyse af etablissementskapaciteten Kaserner Regional sammenfatning af kaserner Delkonklusion kaserner Flyvestationer Delkonklusion flyvestationer Flådestationer Delkonklusion flådestationer Analysemodeller i fase Haderslev til Fredericia Varde til Oksbøl Sønderborg til Varde Allinge til Almegård Søgårdlejren til Skrydstrup Odense til Fredericia Stensved til Vordingborg Slipshavn til Korsør Aalborg til Karup Korsør til Frederikshavn Analysemodeller i fase Høvelte til Vordingborg Vordingborg til Aalborg/Karup/Skrydstrup Høvelte til Vordingborg OG Vordingborg til Aalborg/Karup/Skrydstrup Varde til Aalborg/Oksbøl Sønderborg til Nymindegab Ressourcemæssig analyse Haderslev til Fredericia Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Varde til Oksbøl Side 3 af 186

5 Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Sønderborg til Varde Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Høvelte til Vordingborg Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Vordingborg til Aalborg Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Høvelte til Vordingborg og Vordingborg til Aalborg Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Varde til Aalborg og Oksbøl Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Sønderborg til Nymindegab Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Allinge til Almegård Etablissement Side 4 af 186

6 Personel Økonomi Sammenfatning Søgårdlejren til Skrydstrup Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Odense til Fredericia Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Stensved til Vordingborg Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Slipshavn til Korsør Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Lukning af Flyvestation Aalborg Etablissement Personel Materiel Økonomi Sammenfatning Lukning af Flådestation Korsør Etablissement Personel Økonomi Sammenfatning Nutidsværdibetragtninger Side 5 af 186

7 6.17. Særlige forhold i forbindelse med hjemmeværnets anvendelse af øvelsespladser og skydebaner Kvalitativ analyse Metode Overensstemmelse med udvalgte strategier Vægtning af de udvalgte strategier Model for scoring af analysemodellerne i forhold til de udvalgte strategier Metode vedr. beslutningsstøttediagrammer Beslutningsstøttediagram 1 (BS1) Beslutningsstøttediagram 2 (BS2) Kvalitativ analyse Beslutningsstøttediagrammer BS BS Konklusion og perspektivering Analysemodeller Hærens kaserner Øvrige kaserner og indplacering Flyvestationer Flådestationer Skyde- og øvelsesområder Sammensatte modeller Model 1A Nuværende struktur/flådestationen lukkes Model 1B Nuværende struktur/flådestationen bibeholdes Model 2A Værnepligten ændres/flådestationen lukkes Model 2B Værnepligten ændres/flådestationen bibeholdes Sammenfatning Perspektivering Side 6 af 186

8 RESUME Analysen beskriver forsvarets, hjemmeværnets og det statslige beredskabs langsigtede behov for etablissementer. I indledningen i kapitel 1 beskrives baggrund for analysen og direktivet for denne, og der gennemføres en opgaveanalyse. Analysen er afgrænset i forhold til faciliteter på depotområdet samt logistik og vedligeholdelsesområdet, som undersøges nærmere i selvstændige analyser i regi af Styregruppe Effektivisering af Forsvarets og Hjemmeværnets Logistik (SG EFLOG). Der er gennemført dataindsamling og beskrivelse af skyde- og øvelsesområder samt skoler og administrative faciliteter, men analysen er fokuseret mod kaserner, flyvestationer og flådestationer. I kapitel 2 redegøres for forsvarets, hjemmeværnets og det statslige beredskabs operative og geografiske struktur ved udgangen af det nuværende forlig herunder størrelsen og den geografiske placering af elementerne i strukturen. I kapitel 3 gennemføres en overordnet analyse af konsekvenserne ved den i kapitel 2 beskrevne operative og geografiske struktur i relation til forsvarets personel og personelstruktur, herunder bl.a. rekruttering, fastholdelse, uddannelse og operative anvendelse. Med udgangspunkt i personelstrukturens demografi, personelrekruttering og ansættelsesretlige forhold mv. er det sammenfattende vurderingen, at det videre analysearbejde bør medtage følgende overordnede personelmæssige parametre og overvejelser: - Generelt vil lukning af et tjenestested ydelsesmæssigt medføre flytning af alt personel, hvilket medfører udgifter til midlertidig tjeneste samt flyttegodtgørelse i forbindelse med, at nyt tjenestested meddeles. - De personelmæssige udfordringer ved at skabe et øst/vest forsvar. Såfremt flere producerende tjenestesteder flyttes fra Østdanmark til Vestdanmark vil det forøge udfordringen i forhold til en officersskolestruktur, og flere af de største funktionelle tjenester samt departement og forsvarsstab placeret i region Hovedstaden. Dette forudses at ville medføre militærpersonelmæssige flytninger mellem landsdelene og give nye udfordringer i forbindelse med fastholdelse. - En bred geografisk spredning er som udgangspunkt hensigtsmæssig, idet der skal differentieres mellem rekruttering og personeldriftsmæssige aspekter. Det betyder bl.a., at det i et rekrutteringsmæssigt perspektiv ofte vil være fordelagtigt at have en geografisk spredning af tjenestestederne, hvorimod det af fastholdelses- og personeldriftsmæssige årsager ofte vil være en fordel geografisk at centralisere tjenestestederne. Generelt er der en relation mellem forsvarets stillinger og de ansattes bopæl, idet der er nogle forskelle værnene imellem. Eksempelvis er søværnets personel bosiddende såvel i som uden for tjenestestedets regionale placering. Værnenes bidrag ses at understøtte de anførte rekrutterings-, fastholdelsesmæssige og operative perspektiver, idet rekruttering i et vist omfang sker regionalt og i relation til de lokale tjenestesteder. Ligeledes vil de fastholdelsesmæssige og operative perspektiver Side 7 af 186

9 kunne løses over tid og gennem et ændret operationsmønster, hvilket flyvevåbnet bl.a. har haft succes med i forbindelse med udflytningen fra Flyvestation Værløse. En eventuel flytning af Flådestation Korsør til Nordjylland vurderes at ville medføre en øget afgang af yngre officerer samt specialister/teknisk personel med risiko for at påvirke søværnets opgaveløsning i længere tid, men det er samtidig vurderingen, at det personelmæssige efterslæb over længere tid kan udlignes gennem en øget regional rekruttering. Dog vil den geografiske centralisering af søværnet i region Nordjylland kunne medføre, at søværnet vil skulle bruge længere tid, i forhold til flyvevåbnet, til at opbygge den krævede personelstruktur. I kapitel 4 beskrives forsvarets, hjemmeværnets og det statslige beredskabs etablissementer og den lokale etablissementsmæssige kapacitetsudnyttelse analyseres. Kapitlet indledes med en afgrænsning af etablissementsområdet, hvor undersøgelsen fokuseres på 69 udvalgte etablissementer fordelt på 38 etablissementer i forsvaret og hjemmeværnet, 22 skyde- og øvelsesområder samt ni etablissementer i Beredskabsstyrelsen. Etablissementerne er kategoriseret i følgende typemæssige opdeling: - 26 kaserner, heraf: - 14 fra hæren - Syv fra Beredskabsstyrelsen - Tre fra søværnet og - To fra hjemmeværnet - To flådestationer samt Hjemmeværnsskolens Marinehjemmeværnssektion på Slipshavn. - Tre flyvestationer. - Otte større skyde- og øvelsesområder samt 14 øvelsespladser i tilknytning til kasernerne administrative etablissementer. Til støtte for den efterfølgende vurdering af den etablissementsmæssige kapacitetsudnyttelse er der udarbejdet en række etablissementsbeskrivelser, som findes i tillæg til rapporten. Etablissementsbeskrivelserne beskriver detaljer vedrørende driftsstruktur og økonomi samt anvendelse og kapacitetsudnyttelse ved de udvalgte etablissementer. Kapitlet afsluttes med en analyse af konsekvenserne ved en ændret værnepligt. Analysen bygger videre på forudsætningerne for den tidligere analyse, men tager afsæt i en suspension af værnepligten, hvor bemandingen ved de nuværende værnepligtsbaserede særtjenester i forsvaret samt det statslige redningsberedskab videreføres med personale, hvis vilkår på etablissementsområdet modsvarer de, som er gældende for værnepligtige i dag. Formålet med analysen er at fastlægge behovet for etablissementer til gennemførelse af forsvarets basisuddannelser ved øvrige myndigheder m.v. ved en ændring af værnepligten Det konkluderes, at en ændring af værnepligten som beskrevet ikke vil frigøre hele kapaciteter, som kan afhændes, men det reducerede behov for uddannelse vil frigøre delkapaciteter til uddannelse generelt ved etablissementerne. Side 8 af 186

10 Den frigjorte kapacitet giver mulighed for at samle uddannelsen ved enkelte etablissementer og fjerne uddannelsen ved andre. Herved opnås en væsentlig fleksibilitet, som konstruktivt kan bidrage til at reducere investeringsbehovet ved en ændring af etablissementsstrukturen, såfremt ændringen omfatter etablissementer, hvor der i dag gennemføres basisuddannelse. I kapitel 5 gennemføres en analyse af etablissementskapaciteten med henblik på at opstille analysemodeller til optimering af etablissementsstrukturen. Analysen tager udgangspunkt i en vurdering af kapacitetsudnyttelsen, som beskrevet i kapitel 4 og i etablissementsbeskrivelserne. De anførte oplysninger er således ikke nødvendigvis fuldt ud dækkende, men de giver anledning til at udvælge de områder, hvor det findes relevant at undersøge muligheder. Ved den efterfølgende behandling af muligheder er der gennemført besigtigelser med henblik på at afstemme etablissementsoplysningerne i forhold til de reelle forhold. På baggrund af analysen opstilles umiddelbart følgende analysemodeller, som findes relevante at undersøge nærmere i den efterfølgende konsekvensanalyse: - Haderslev til Fredericia. Telegrafenhederne og Stab Danske Divisionskommando samles i Fredericia. Stab 1. Brigade flyttes til Holstebro og Deployable Communication Module Kompagniet flyttes til Flyvestation Skrydstrup. Slesvigske Musikkorps forbliver i egne lokaler i Haderslev. Haderslev kaserne afhændes. - Varde til Oksbøl Danske Artilleriregiment samles i Oksbøl. Varde kaserne afhændes. (Modellen er et alternativ til Sønderborg til Varde samt Varde til Aalborg/Oksbøl) - Sønderborg til Varde Hærens Sergentskole i Sønderborg flyttes til Varde. Sønderborg kaserne afhændes. (Modellen er et alternativ til Varde til Oksbøl, Varde til Aalborg/Oksbøl samt Sønderborg til Nymindegab) - Allinge til Almegård Indplacering af Beredskabsstyrelsens beredskabscenter i Allinge på Almegårds kaserne. Faciliteterne i Allinge reetableres og lejemålet opsiges. - Søgårdlejren til Skrydstrup. Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Sydjylland i Søgårdlejren flyttes til Flyvestation Skrydstrup. Søgårdlejren afhændes. - Odense til Fredericia Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland flyttes fra Odense til Fredericia. Lejemålet på Odense kaserne opsiges. Side 9 af 186

11 - Stensved til Vordingborg Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Sydsjælland flyttes fra Stensved til Vordingborg kaserne. Stensved kaserne afhændes. - Slipshavn til Korsør Hjemmeværnsskolens Marinehjemmeværnssektion i Slipshavn samt Marinehjemmeværnsdistrikt Øst i Ringsted flyttes til Flådestation Korsør. Lejekontrakten for Slipshavn opsiges. (Modellen er et alternativ til Korsør til Frederikshavn) - Aalborg til Karup Air Transport Wing og Jægerkorpset flyttes fra Aalborg til Flyvestation Karup. Flyvestation Aalborg inklusiv baneområdet afhændes. - Korsør til Frederikshavn Søværnets enheder samles på Flådestation Frederikshavn. Flådestation Korsør afhændes og Hjemmeværnsskolens Marinehjemmeværnssektion forbliver på Slipshavn. 1. Eskadre miljøenheder og Vessel Traffic Service Storebælt forbliver i Korsør. (Modellen er et alternativ til Slipshavn til Korsør) Med udgangspunkt i analysen af konsekvenserne ved en ændret værnepligt, er der yderligere opstillet følgende analysemodeller til behandling i konsekvensanalysen: - Høvelte til Vordingborg Livgarden flyttes til Vordingborg kaserne. Livgardens vagtgående kompagni vil fortsat være indplaceret på Gothersgades kaserne i København. Høvelte kaserne afhændes (Modellen er et alternativ til modellerne med Vordingborg til Aalborg m.v.) - Vordingborg til Aalborg/Karup/Skrydstrup Det Danske Internationale Logistik Center nedlægges og Vordingborg kaserne lukkes. National Support Danmark (NSDK) flyttes til Skrydstrup. National Movement Coordination Center (NMCC) og Movement Control (MOVCON) flyttes til Karup. National Support Bataljonen (NSBTN) flyttes til Aalborg kaserne og sammenlægges med Trænregimentet. (Modellen er et alternativ til modellerne med Høvelte til Vordingborg) - Høvelte til Vordingborg OG Vordingborg til Aalborg/Karup/Skrydstrup Livgarden flyttes til Vordingborg kaserne, og Det Danske Internationale Logistik Center nedlægges. Høvelte kaserne lukkes. Livgardens vagtgående kompagni vil fortsat være indplaceret på Gothersgades kaserne i København. (Modellen er en kombination af de to alternative delmodeller) - Varde til Aalborg/Oksbøl 3. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance afdeling flytter fra Varde kaserne til Flyvestation Aalborg og samplaceres med Jægerkorpset. Stab Side 10 af 186

12 Danske Artilleriregiment flyttes til Oksbøl og samplaceres med 1. afdeling. Varde kaserne lukkes. (Modellen er et alternativ til Sønderborg til Varde samt Varde til Oksbøl) - Sønderborg til Nymindegab Hærens Sergentskole flyttes til Nymindegab. Sønderborg kaserne afhændes. (Modellen er et alternativ Sønderborg til Varde) I kapitel 6 analyseres de ressourcemæssige behov ved nuværende og alternativ(e) etablissementsmasse. Analysen består af tre delelementer. I projektorganisationen er gennemført to delanalyser af henholdsvis personelområdet og etablissementsområdet med henblik på at beregne og vurdere nødvendige investeringer og driftsudgifter ved implementering af modellerne. I rapporten sammenstilles disse i en samlet investeringsprofil, og der opstilles økonomiske nøgletal for analysemodellen. I kapitel 7 gennemføres en kvalitativ analyse af analysemodellerne. I den kvalitative analyse vurderes den strategiske værdi af de opstillede analysemodeller, og resultaterne af den ressourcemæssige og den kvalitative analyse sammenfattes i to beslutningsstøttediagrammer. Figur 1: Beslutningsstøttediagram 1 Side 11 af 186

13 I det første beslutningsstøttediagram visualiseres tilbagebetalingen sammenholdt med det årlige driftsbesparelsespotentiale og med angivelse af investeringsbehov som størrelsen af cirkel. Ud fra en økonomisk betragtning fremgår, at modellerne følger et mønster om, at stor investering medfører stort besparelsespotentiale men også stor tilbagebetalingstid. Modellen vedr. flytning af Hærens Sergentskole fra Sønderborg til Nymindegab skiller sig ud som et eksempel på en model med et stort investeringsbehov med et relativt begrænset potentiale, hvilket forøger tilbagebetalingstiden. Figur 2: Beslutningsstøttediagram 2 I beslutningsstøttediagram to visualiseres gevinstrealiseringsgraden 1 på x-aksen sammenholdt med strategiunderstøttelsen på y-aksen med angivelse af bruttoinvesteringsbehovet som størrelsen af cirkelen. Af diagrammet fremgår, at en række af modellerne placerer sig i højre side, hvilket indikerer, at de har en høj gevinstrealisering, og således kan sammenfattes som værende umiddelbart anvendelige. Det drejer sig om (nummeret i parentes henviser til placeringen i diagrammet): - Sønderborg til Varde (3) 1 Årlig besparelse divideret med nettoinvesteringsbehov. Side 12 af 186

14 - Vordingborg til Aalborg (5) - Høvelte til Vordingborg og Vordingborg til Aalborg (6) - Høvelte til Vordingborg (4) - Varde til Oksbøl og Aalborg (7) - Slipshavn til Korsør (13) - Søgaardlejren til Skrydstrup (10) - Stensved til Vordingborg (12) - Odense til Fredericia (11) Alle disse modeller har en tilbagebetalingstid under tre år. Midt i diagrammet ligger modellerne: - Korsør til Frederikshavn (15) - Haderslev til Fredericia (1) Modellen vedr. Haderslev til Fredericia har en tilbagebetalingstid på fem år, og modellen vedr. Korsør til Frederikshavn har en tilbagebetalingstid på syv år. I den modsatte side af diagrammet samler sig en gruppe af modellerne med et relativt lavt afkast. Det drejer sig om: - Lukning af Flyvestation Aalborg (14a og 14b) 2 - Varde til Oksbøl (2) - Allinge til Almegård (9) - Sønderborg til Nymindegab (8) Disse modeller har en tilbagebetalingstid på over 10 år. Det forekommer for disse modeller ikke umiddelbart at være interessant at analysere yderligere, med mindre der kan identificeres væsentlige muligheder for at øge gevinstrealiseringsgraden. Dette kunne være som følge af et yderligere besparelsespotentiale eller som følge af et reduceret investeringsbehov. I kapitel 8 konkluderes og perspektiveres på analysen. Indledningsvist fremhæves, at analysen er drevet af et etablissementsperspektiv, og at dette ikke kan stå alene som beslutningsgrundlag. Analysen opstiller et grundlag for at vurdere de økonomiske og personelrelaterede konsekvenser ved analysemodellerne, men analysen opstiller ikke en komplet business case for modellerne. Såfremt det efterfølgende fra politisk niveau besluttes at arbejde videre med udvalgte modeller i etablissementsanalysen, vil det være nødvendigt at gennemføre en nærmere analyse af disse, og i den forbindelse er det væsentligt, at forudsætninger for modellen fastlægges i koordination med de øvrige analyser, der i øjeblikket gennemføres. Vedrørende hærens kaserner har besigtigelserne vist, at alle skitserede modeller stort set er uafhængige af en suspension af værnepligten og således ville kunne implementeres. Som en sammenfatning af undersøgelsen kan det konstateres, at såfremt værnepligten 2 Modellen er analyseret i to varianter i relation til værkstedsområdet, hvorfor der er to placeringer i diagrammet. Side 13 af 186

15 fastholdes, så kan der nedlægges et antal etablissementer, og såfremt værnepligten ændres, så bør der nedlægges et antal etablissementer. Da den ressourcemæssige analyse er gennemført under forudsætning af en ændret værnepligt, er der opstillet to varianter af mulige samtidige etablissementstilpasninger, hvor følgende etablissementer forlades: Eller: - Haderslev kaserne - Sønderborg kaserne - Haderslev kaserne - Høvelte kaserne - Varde kaserne Vedrørende de øvrige kaserner ses det muligt samtidigt at forlade følgende etablissementer: - Søgårdlejren - Stensved kaserne - Odense kaserne Det er ud fra et økonomisk perspektiv ikke umiddelbart lykkedes at opstille en etablissementsmæssig hensigtsmæssig analysemodel vedr. flyvestationerne, men der er identificeret et yderligere potentiale for at udfordre den nuværende model. Endvidere er det vurderingen, at der bør gennemføres en ny vurdering af behovet for flyvestationer forud for iværksættelsen af fremtidige investeringer i forbindelse med eventuel introduktion af et nyt kampfly. Vedrørende flådestationerne er der opstillet en model for lukning af Flådestation Korsør og en alternativ model, hvor enhederne fra Slipshavn flyttes til Korsør. I de to varianter lukkes et af følgende etablissementer: - Flådestation Korsør - Marinehjemmeværnssektionen i Slipshavn Ud fra et etablissementsmæssigt og et økonomisk perspektiv vurderes en lukning af Flådestation Korsør at kunne medvirke til at optimere etablissementsstrukturen, samt på længere sigt at kunne bidrage med et driftsbesparelsespotentiale. Opgørelsen af det etablissementsmæssige investeringsbehov bygger dog på en række forudsætninger, hvorved konsekvenserne ikke er fuldt ud belyst. Det er således konklusionen, at en række forhold vedr. modellen for lukning af Flådestation Korsør bør analyseres nærmere, såfremt modellen findes relevant. Konklusionen sammenfattes med at der med udgangspunkt i de to varianter for hærens kaserner og de to varianter for flådestationerne opstilles fire samlede potentielle modeller. For hver af disse modeller er opgjort en samlet investeringsprofil og den afledte effekt på regionsfordelingen ved gennemførelse. Side 14 af 186

16 Det sammenfattes, at over en forligsperiode på fem år opnås et maksimalt provenu på ca. 205 mio. kr. ved modellen, hvor blandt andet Høvelte kaserne og Slipshavn lukkes. Efter 10 år opnås maksimalt provenu på ca. 598 mio. ved modellen hvor blandt andet Høvelte kaserne og Flådestation Korsør lukkes. Det sammenfattes, at der opnås positivt provenu i år tre eller henholdsvis år fire og år fem afhængigt af, om flådestationen lukkes eller ej, og det bemærkes, at det først er i år otte, at der opnås et væsentligt større provenu ved en lukning af flådestationen i forhold til en lukning af Slipshavn. Afslutningsvist perspektiveres etablissementsanalysen. Her anføres blandt andet, at ved en alternativ tilgang til etablissementsanalysen, hvor strukturen søges tilpasset med henblik på at centralisere de operative enheder, er det forventningen, at der vil kunne opstilles modeller, som kan lukke yderligere en eller to af hærens kaserner eksempelvis Varde og Sønderborg samt Fredericia. Der er i den aktuelle analyse ikke gennemført en detaljeret behandling af de administrative faciliteter. De fleste administrative faciliteter - med undtagelse af Søværnets Operative Kommando i Brabrand og Hjørring kaserne - er placeret i det storkøbenhavnske område, og bør analyseres i sammenhæng og på baggrund af beslutningerne vedrørende en eventuel sammenlægning af officersskolerne og modernisering af forsvarets ledelse. Såfremt det besluttes at gennemføre en samling af hærens enheder på Aalborg kaserner eller en sammenlægning af flådestationerne i Frederikshavn bør det overvejes at medtage værkstedsområdet i Hjørring i analysen, og i samme omgang analysere muligheden for at sammenlægge de funktionelle tjenester i Hjørring med de øvrige funktionelle tjenester og Forsvarskommandoen i København. Side 15 af 186

17 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund Af Forsvarsministeriets notat vedr. implementering af forsvarsforlig af 22. juni 2010 fremgår bl.a. følgende: Der gennemføres en midtvejsevaluering af forligsimplementeringen i foråret Denne midtvejsevaluering skal ses i lyset af, at der i overensstemmelse med forligsaftalen iværksættes eller er iværksat følgende analysearbejder, der kan få positiv betydning for forsvarets økonomi: Analysen af forsvarets langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer. I fodnoten til ovenstående analyse af forsvarets langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer, er endvidere anført: I henhold til Forsvarsforlig skal der i denne forbindelse gennemføres en undersøgelse af, om forsvarets nuværende operative og geografiske struktur medfører uhensigtsmæssige konsekvenser i relation til forsvarets personel og personelstruktur, herunder for bl.a. rekruttering, fastholdelse, uddannelse og operative anvendelse af forsvarets personel. Af Forsvarsministeriets implementeringsdirektiv af 16. juli 2010 til Forsvarschefen fremgår det bl.a.: Den i forsvarsforliget fastlagte etablissementsstrukturundersøgelse gennemføres således, at resultatet af undersøgelsen foreligger januar Forsvarskommandoen anmodes endvidere om at tilsikre, at hjemmeværnet i størst muligt omfang indplaceres på forsvarets etablissementer og at evt. overskydende etablissementskapacitet i hjemmeværnet hurtigst muligt afhændes med henblik på tilvejebringelse af et provenu. Hovedhensynet til overordnede økonomiske helhedsbetragtninger skal dog afbalanceres med hjemmeværnets behov for placering af enheder og myndigheder i rammen af hjemmeværnets nye struktur. I forlængelse heraf anmodes Forsvarskommandoen om i dialog med Hjemmeværnskommandoen at inddrage hjemmeværnet i den kommende etablissementsstrukturundersøgelse Direktiv Forsvarsministeriet udsendte 24. januar 2011 direktiv for analysearbejdet vedr. forsvarets langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer. I forbindelse med arbejdet omkring beredskabsforliget for perioden 2012 blev det besluttet også at inddrage det statslige beredskabs etablissementer i analysen. Forsvarsministeriet udsendte derfor i september 2011 justeret direktiv for analysearbejdet vedr. forsvarets, Side 16 af 186

18 hjemmeværnets og det statslige beredskabs langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer 3. Af direktivet fremgår bl.a.: Analysen skal beskrive ressourceforbrug samt fordele og ulemper ved fastholdelse af nuværende etablissement og estimeret ressourceforbrug samt fordele og ulemper ved ændringer i forsvarets etablissementsstruktur. Analysen skal endvidere indeholde en overordnet tidsplan for implementering af ny etablissementsstruktur. I forbindelse med udvidelsen af analysen til også at omfatte det statslige beredskab fremhæves, at analysen skal vurdere mulighederne for ind- og samplacering på alle eksisterende etablissementer på tværs af organisatoriske skel mellem forsvaret, hjemmeværnet og det statslige redningsberedskab. Direktivet fastsætter som forudsætning, at: Analysen gennemføres med udgangspunkt i det opgavekompleks og de kapaciteter, der fremgår af forsvarsforliget, Forsvarsministeriets implementeringsdirektiv, forsvarets udkast til forligsimplementeringsplan af maj 2010 samt eksisterende beredskabsforlig. Forsvarsministeriet har den 3. februar 2012 fastlagt rammerne for en supplerede analyse, idet rapporteringen vedr. etablissementsanalysen opdeles i to faser: Indledningsvist gennemføres en analyse med udgangspunkt i den nuværende struktur og det eksisterende datagrundlag. Denne analyse afgrænses til kaserner, flådestationer og flyvestationer. Dette arbejde er i det efterfølgende benævnt fase 1. Efterfølgende gennemføres en supplerende analyse, som tager udgangspunkt i en suspension af værnepligten. Denne del er i det efterfølgende benævnt fase 2. Samlet rapportering for analyserne skal være Forsvarsministeriet i hænde den 2. maj Projektorganisation Med reference til Forsvarsministeriets direktiv for analyse arbejdet af 24. januar 2011 etablerede Forsvarskommandoen 9. maj 2011 en projektorganisation bestående af en styregruppe og en arbejdsgruppe 4. 3 Forsvarsministeriets brev af 30. september 2011: Direktiv for analysearbejdet vedr. Forsvarets, Hjemmeværnets og det statslige beredskabs langsigtede behov for etablissementer, herunder kaserner, flådestationer og flyvestationer, 2011/ Forsvarskommandoens skrivelse af 10. maj 2011: Iværksættelse af etablissementsanalyse, 2011/ Side 17 af 186

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger...

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Baggrund Dette notat beskriver, hvorledes implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014 gennemføres i forligsperioden.

Baggrund Dette notat beskriver, hvorledes implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014 gennemføres i forligsperioden. IMPLEMENTERING AF FORSVARSFORLIG 2010 2014 22. juni 2010 1. Baggrund Dette notat beskriver, hvorledes implementeringen af Forsvarsforlig 2010-2014 gennemføres i forligsperioden. I juni 2009 indgik Venstre,

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Aktstykke nr. 19 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016.

Aktstykke nr. 19 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2016-17 19 Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der anvendes op til i perioden

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

NOTAT Vedrørende Hjemmeværnets flytning til Vordingborg

NOTAT Vedrørende Hjemmeværnets flytning til Vordingborg Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt NOTAT Vedrørende Hjemmeværnets flytning til Vordingborg Ref.: Forsvarsministeriets skrivelse af 28 JUL 2014. 1. BAGGRUND Med

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET

Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET 2. marts 2016 1 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Sammenfatning...

Læs mere

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU alm. del Bilag 19 Offentligt. VARDE KASERNE nu og fremover

Forsvarsudvalget FOU alm. del Bilag 19 Offentligt. VARDE KASERNE nu og fremover Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 19 Offentligt VARDE KASERNE nu og fremover 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fire tungtvejende argumenter for Varde Kaserne... 5 2. Resume af Forsvarskommandoens etablissementsanalyse...9

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Hærens strategiske etablissementsprojekt fase 1

Hærens strategiske etablissementsprojekt fase 1 Hærens planer for ombygning og nybygning på Antvorskov og Høvelte kaserner Indhold: Præsentation og orientering om Forsvarsministeriet ejendomsstyrelse Projektorganisation Generelt om Hærens strategiske

Læs mere

Computer Network Operationer (CNO) -

Computer Network Operationer (CNO) - Computer Network Operationer (CNO) - en ny dimension i moderne krigsførelse? John M. Foley, direktør og stifter af Center for Offentlig-Privat It- og Cybersikkerhed (COPITS). Offensiv Computer Network

Læs mere

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 7 Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Indholdsfortegnelse Resume 3 Indledning

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Indledning: Året der gik i hjemmeværnet. Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Underbilag 1.6 Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 AREALKORT... 3 3 KORT VEDRØRENDE VINTERTJENESTE...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets økonomistyring. Juni 2011

Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets økonomistyring. Juni 2011 Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets økonomistyring Juni 2011 BERETNING OM FORSVARETS ØKONOMISTYRING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Baggrund... 8

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 Bilag til referat fra FKO HSU+ møde d. 26. september 2014 Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 På baggrund af det ekstraordinære møde i FKO HSU+ d. 14. maj 2014 har underudvalg vedr.

Læs mere

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 26 Offentligt Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarets ledelse Jeg har i onsdags i Søe-Lieutenant-Selskabet givet et debatoplæg med argumenter

Læs mere

Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016

Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016 Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016 Referent: Kim Mikael Markersen Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr

Nyhedsbrev nr Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Tina Pihl Tingberg, tlf. 60 17 05 30 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 61 55 44 65 December 2014 Nyhedsbrev nr. 5-2014 HK Forsvarets Landsklub

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED AFTC 11. MAJ 2011

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED AFTC 11. MAJ 2011 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED AFTC 11. MAJ 2011 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier Forsvarets strategier - en del af Forsvarets mission, vision og strategier Mission Forsvarets mission Mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv HOLBÆK Notat Dato: 19. december 2016 Sagsb.: Kim Ravnkilde Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361377 E-mail: kirav@holb.dk Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv Baggrund og formål

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Marts 2004. En verden i forandring et forsvar i forandring

Marts 2004. En verden i forandring et forsvar i forandring Marts 2004 En verden i forandring et forsvar i forandring Regeringens forsvarsoplæg 2005 2009 En verden i forandring et forsvar i forandring Regeringens forsvarsoplæg 2005 2009 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Udviklingen som fulgte i kølvandet på

Udviklingen som fulgte i kølvandet på handlingar Professionelt forsvar baseret på værnepligt udviklingen i Danmark Av Christian Hvidt Udviklingen som fulgte i kølvandet på afslutningen af den kolde krig samt terrorangrebene på World Trade

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Ekstraordinær konference for tjenestestedschefer 10. maj 2005

Ekstraordinær konference for tjenestestedschefer 10. maj 2005 Ekstraordinær konference for tjenestestedschefer 10. maj 2005 1 Velkommen til X-Tjenestestedskonference - den sidste X-konference i en række af forligsmøder. Når det bliver det sidste i denne del af processen,

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Garderkasernen i Høvelte

Garderkasernen i Høvelte Forsvarsudvalget 2012-13 (Omtryk - 22-02-2013 - Yderligere bilag vedlagt) FOU Alm.del Bilag 101 Offentligt Garderkasernen i Høvelte Garderkasernen i Høvelte er opført i 1940 erne og fremstår i dag som

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere