Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020"

Transkript

1 Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020

2 Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 Danske Regioner 2013 Tryk: Danske Regioner Layout: UHI ISBN tryk ISBN elektr

3 Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 Regionerne er i front med udvikling og effektivisering af det offentlige indkøbsområde. Indkøb er en væsentlig del af grundlaget for forsyningssikkerheden i sundhedsvæsnet. Det udgør samtidig en helt nødvendig funktion for, at regionens ansatte kan løse regionale kerneopgaver inden for sundhed, socialområdet og regional udvikling med bedst mulig service for borgere og patienter. En fortsat fokuseret indsats på indkøbsområdet vil frigive ressourcer, som kan benyttes til bedre patientbehandling og en vedvarende optimering af sundhedsvæsenet. Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 38 milliarder kroner, hvilket svarer til ca. 35 procent af det samlede budget. Det er et omfattende beløb, og med det følger et tilsvarende ansvar. Regionerne har arbejdet målrettet for at leve op til dette ansvar siden deres oprettelse i Hver af de fem regioner har etableret en strategisk og koncernfælles indkøbsfunktion, der kan håndtere den stadig mere komplicerede indkøbsproces, og som arbejder efter en politisk vedtaget indkøbspolitik. Samtidig er der et stærkt, tværregionalt samarbejde på indkøbsområdet, der siden 2007 har været styret af en fælles strategi. Med den fælles strategi på indkøbsområdet i perioden blev der taget endnu et vigtigt skridt i udviklingen i den enkelte region og af det fælles samarbejde på området. Regionerne er nået langt med både fælles og individuelle initiativer for optimering af indkøbsområdet og har i perioden opnået mere end én milliard kroner i besparelser. Samtidig er fundamentet for en yderligere indsats lagt. Regionerne skal derfor fortsat være de bedste til håndtering af indkøb i den offentlige sektor. Indsatsen kan og skal stadig tåle sammenligning med de største og mest effektive indkøbsorganisationer. På trods af de opnåede resultater står regionerne over for nye udfordringer, der skal adresseres frem mod Derfor har regionerne udarbejdet en ny, fælles strategi på indkøbsområdet, der skal gælde i perioden fra Regionerne skal fortsat blive endnu bedre til indkøb, hvilket er det overordnede formål med denne 2020-strategi. Stadig udvikling af indkøbsområdet kræver dog, at der fortsat sættes ambitiøse mål, og at regionerne opnår resultater, der imødekommer de kommende års forventninger. Med den nye strategi skal der frigøres yderligere én milliard kroner, så der i perioden spares i alt to milliarder kroner. Dette er et led i den samlede produktivitetsudvikling, som aftales med regeringen. Besparelserne skal bruges til flere behandlinger og bedre kvalitet til gavn for borgerne. En del af besparelserne skal realiseres gennem tættere samarbejde med leverandørerne og optimering af rammerne for den fælles samhandel. Regionerne vil arbejde for at udvide det nuværende samarbejde med leverandørerne og deres brancheorganisationer. Dette gælder på områder som mere effektiv logistik, systematisk dialog og fuld implementering af digitale indkøbsprocesser. Dette er områder, der indeholder særlige muligheder for besparelser for både regionerne og deres leverandører. 3

4 Regionerne forventer, at regeringen vil støtte regionernes indsats eksempelvis gennem arbejdet for at gøre regelregimet på udbudsområdet så smidigt som muligt og arbejde for at få en lov på området for digitale ordrer. Strategien frem mod 2020 tager afsæt i nuværende udfordringer, og hvilke indsatser der konkret skal iværksættes for at imødekomme disse. Der sættes blandt andet yderligere fokus på at realisere gevinster ved et øget tværgående samarbejde på indkøbsområdet, samt større fokus på reduktion af transaktionsomkostninger forbundet med indkøb og logistik. Der er derfor opstillet seks strategiske målsætninger, der indeholder en række indsatsområder og tilhørende mål. De seks strategiske målsætninger er: Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud. Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser. Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken. Standardisering af kategori- og leverandørstyringen. Styrkelse af digitale processer fra ordreafgivelse til betaling. Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet. Danske Regioners bestyrelse besluttede i foråret 2014 at gøre en speciel indsats for at gennemføre flere fælles udbud mellem regionerne ved oprettelsen af Regionernes Fælles Indkøb (RFI). Oprettelsen af RFI er en væsentlig del af regionernes indsats på indkøbsområdet i strategien frem mod Danske Regioner udsendte Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet i Denne indeholder blandt andet en række konkrete initiativer til samarbejdet mellem regionerne og deres leverandører. Sund vækst og Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 skal ses i relation til hinanden. Regionerne har i en årrække stillet enslydende, etiske krav i deres kontrakter baseret på fire internationale konventioner. Regionerne har desuden aftalt med regeringen, at de forpligtiger sig til at stille sociale klausuler på en række udbudsområder. Samtidig har de enkelte regioner vedtaget at stille miljømæssige krav i forbindelse med relevante udbud. Den fælles strategi implementeres i samspil med disse aftaler og krav. Det vil fremover være muligt at følge med i implementeringen af regionernes fælles strategi på indkøbsområdet på 4

5 Regionernes mål for 2020 Regionerne er nået langt med både fælles og individuelle målsætninger for optimering af indkøbsområdet. I perioden er der opnået mere end én milliard kroner i besparelser. Regionerne står dog over for nye udfordringer med voksende behov, der fordrer yderligere strategisk fokus på professionalisering og effektivisering af området. Sygehusbyggerierne og de digitale muligheder for indkøb samt markedsmodningen af tjenesteydelsesområdet er alle forhold, der bevirker, at regionerne har sat sig nye mål frem mod Den overordnede vision for strategien er: Regionerne vil gennem et styrket regionalt samarbejde anvende den betydelige købekraft til at frigøre besparelser på yderligere én milliard kroner på indkøb. Besparelsen svarer eksempelvis til omkring flere knæ- og hofteoperationer, bypassoperationer eller fødsler. Indfrielsen af besparelsen vil blive realiseret med et fortsat fokus at opretholde et tilstrækkeligt kvalitetsniveau på de indkøbte varer og tjenesteydelser samt med særligt fokus på at optimere den afgørende forsyningssikkerhed og patientsikkerhed. Besparelsen på yderligere én milliard kroner frem mod 2020 vil indgå i den samlede produktivitetsforbedring, hvilket skal frigive ressourcer til gavn for regionernes kerneforretning. Med 2020-strategien vil regionerne fortsætte den målrettede indsats for at forblive blandt de bedste indkøbsinstitutioner i Europa. Det vil ske gennem en offensiv indsats for konkurrenceudsættelse, der skal øge kontraktdækningen, blandt andet gennem fælles udbud. Derudover vil omkostninger til udbud, indkøbstransaktioner og kontraktstyring reduceres gennem fælles og effektive indkøbsløsninger. Endelig skal den digitale handel styrkes med henblik på at sikre effektive processer. Fuldautomatisering af digitale processer skal endvidere bidrage til et velfunderet datagrundlag for kategori- og leverandørstyring, der understøtter, at regionerne får de rette varer til rette pris. 5

6 1 6 Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet Anvendelse af regionernes købekraft til at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser 2 Styrkelse af digitale processer fra ordreafgivelse til betaling Integration af indkøbsog forsyningslogistikken 5 Standardisering af kategori- og leverandørstyringen 3 4 Regionerne har udvalgt seks strategiske målsætninger, der frem mod 2020 skal bidrage til, at regionerne realiserer effektiviseringspotentialet på indkøbsområdet. De seks målsætninger er ambitiøse, og realiseringen kræver en betydelig indsats fra regionernes side. Målsætningerne uddybes i nedenstående afsnit, hvor konkrete indsatsområder og mål beskrives. For hver målsætning vil regionerne løbende igangsætte konkrete aktiviteter, der skal understøtte indsatsområderne med henblik på at indfri 2020-strategien. 6

7 Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud 1 Samarbejde på tværs Koordinere udbud Opnå stordriftsfordele Regionerne har årligt udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser på over 38 milliarder kroner. Beløbet har i takt med regionernes stigende produktivitet været støt stigende de sidste par år. Det betyder, at der gennem fælles udbud er en enestående mulighed for at anvende den betydelige købekraft til at opnå lavere priser og bedre kommercielle betingelser. Regionerne har dog ikke realiseret det fulde potentiale endnu. Det skyldes blandt andet, at det tværregionale samarbejde skal integrere forskellige administrative forudsætninger, samt tilpasses forskellige kliniske behov. Dette tager tid og kræver koordination. Da fordelene ved fælles udbud på en række områder er særligt oplagte, har regionerne i 2014 indgået en forpligtende samarbejdsaftale om etablering af Regionernes Fælles Indkøb (RFI). Samarbejdet skal facilitere gennemførelse af endnu flere fælles udbud på tværs af regionerne. I den forbindelse skal der udarbejdes fælles udbudsplaner, som skal skabe basis for øget konkurrenceudsættelse. Regionerne vil endvidere arbejde aktivt for at få flere leverandører ind på markedet og på at tiltrække nye, internationale leverandører. RFI skal sikre fælles udbud af de rigtige ydelser og optimal anvendelse af aftalerne. Derfor vil regionerne i fælleskab igangsætte en systematisk vidensdelingsproces med en mere standardiseret tilgang til blandt andet brugerinddragelse. Hensigten er at effektivisere brugerinddragelsen i forbindelse med udbudsprocesserne for at frigøre ressourcer til de kliniske kerneområder. Det er stadig helt afgørende, at relevante faggrupper fortsat er repræsenteret i arbejdet. Aftalerne skal evalueres med henblik på at kvalitetssikre, at disse bliver brugt hensigtsmæssigt. Der vil blive fulgt løbende og systematisk op på brugergruppernes tilfredshed. 7

8 Den fælles indsats skal opprioriteres med fokus på etablering af en stadig mindre bureaukratisk tilgang til indkøb og udbud. Samarbejdet på tværs kræver uddelegering af ansvar og afgivelse af kompetencer til de andre regioner. Ved at lave fælles udbud frigives der vigtige ressourcer, som kan anvendes til kontraktstyring og til arbejdet med at øge kontraktdækningen, der på sigt kan anvendes til regionernes kerneforretning i stedet. Det fælles udbudsarbejde skal herudover understøtte indkøb i forbindelse med de nye sygehusbyggerier, hvor der skal dækkes en bred vifte af forskellige behov og krav inden for effektiv anskaffelse og drift. For at understøtte byggerierne vil der desuden blive gennemført fælles udbud på en række områder. Indsatsområder Gennem øget samarbejde og koordinering i RFI udnyttes den fælles købekraft. For at opnå dette forpligtiger regionerne sig til at gennemføre flere udbud på tværs, samt øge samarbejdet med andre eksterne parter, hvor dette findes relevant. Indsatsområderne er: Gennemføre udbud i henhold til fælles udbudsplan for regionerne og systematisk vurdere, hvorvidt udbud i de enkelte regioner med fordel kan gennemføres i RFI. Følge løbende op på aktiviteter i henhold til den fælles udbudsplan samt effektog kvalitetsvurdere de gennemførte udbud. Arbejde for at tiltrække internationale leverandører og øge konkurrencen i markedet i forbindelse med udbud på tværs af regionerne. Undersøge mulighed for at øge det tværoffentlige samarbejde på indkøbsområdet. Mål Regionerne forpligtiger sig til at arbejde for at indfri følgende mål frem mod 2020: 2 milliarder kroner af indkøb af varer- og tjenesteydelser i regionerne skal være dækket af de fælles regionale aftaler. Målet inkluderer ikke fælles indkøb af medicin gennem Amgros. Alle relevante rammeaftaler udbydes med optioner for efterfølgende tilslutning fra de enkelte regioner. 15 procent gennemsnitlig prisreduktion på fælles udbud. 80 procent kontraktdækning på vareindkøb. 8

9 Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser 2 Øge kontraktdækningen Strukturere udbudsplanlægning Intensivere konkurrenceudsættelse Regionale erfaringer med konkurrenceudsættelse af tjenesteydelsesområdet er forskellige. Det gør sig særligt gældende i forhold til, hvorvidt de enkelte regioner betragter opgaven som ydelseskritisk, eller om ydelsen kan håndteres af eksterne leverandører. Traditionelt set har de enkelte sygehuse beføjelser til selv at bestemme opgaveløsningsmetoden. Der er således på nuværende tidspunkt ikke en fælles tilgang til, hvad og hvordan tjenesteydelser udbydes. Derfor bliver der også stillet forskellige krav til leverandørerne ved udbud på tjenesteydelsesområdet. Samlet set skal regionerne udvikle en systematisk tilgang til konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser. Med en strategisk indsats på området er der mulighed for at øge kontraktdækningen, og der vil på en række områder inden for tjenesteydelsesområdet være mulighed for at indhente væsentlige besparelser. For fortsat at sikre besparelser samt sikre en endnu højere kontraktdækning af regionernes indkøb, skal der gennemføres analyser af muligheden for konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser, herunder særligt støttefunktioner. Betegnelsen støttefunktioner dækker over områder, der ikke er direkte relateret til den kliniske behandling og pleje, men derimod til f.eks. rengøring, kantine og bygningsvedligeholdelse. Analyserne skal baseres på nuværende opgavevaretagelse, kontraktuelle bindinger, markedets modenhed og organisatoriske hensyn. For at indløse potentialerne skal der dedikeres ressourcer til at sikre højere kontraktdækning. Desuden vil regionerne øge indsatsen for at koordinere udvalgte udbud på tjenesteydelsesområdet i fællesskab. Indsatsområder En strategisk indsats på tjenesteydelsesområdet betyder, at regionerne skal have den rigtige kvalitet og lavere pris på opgaveløsningen hos eksterne leverandører. Regionerne skal bruge hinandens erfaringer med konkurrenceudsættelse gennem øget regional vidensdeling og erfaringsudveksling, særligt i forhold til funktionskrav og totaløkonomiske betragtninger. 9

10 Indsatsområderne er: Gennemføre analyser af potentialerne for konkurrenceudsættelse af tjenesteydelsesområdet i regionerne hver for sig og i fællesskab. Skabe overblik over den nuværende kontraktdækning på tjenesteydelsesområdet med henblik på at koordinere udbudsmuligheder og -planer på tværs af regionerne. Forøge konkurrenceudsættelsen af støttefunktioner baseret på markedsanalyser. Øge brugen af funktionskrav for tjenesteydelsesområdet. Afsøge nye områder, hvor der er muligheder for at fokusere på totaløkonomiske gevinster med risikodeling, samt systematisk overveje mulighederne for indgåelse i offentlige-private samarbejdsmodeller som f.eks. OPP og OPI. Mål For at målrette indsatsen for at konkurrenceudsætte tjenesteydelser fastsættes følgende mål frem mod 2020: 75 procent kontraktdækning på tjenesteydelser. Standardisering af funktionskrav på minimum 5 udvalgte udbudsområder. Gennemførsel af minimum 8 fælles udbud af tjenesteydelser. 10

11 Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken 3 Integrere udbud med logistik Udarbejde logistikstrategi Styrke forsyningssikkerheden Indkøb og logistik er begge funktioner, som støtter op om regionernes kerneforretning. Der er derfor et forbedringspotentiale i at få de to funktioner yderligere integreret. Regionernes indkøbsafdelinger oplever til tider, at de mangler et detaljeret overblik over forsyningskædens mange facetter i forhold til indkøbsprocesserne. Samtidig oplever logistikafdelingerne et øget behov for overblik over de foretagne indkøb. I tillæg hertil erfarer regionerne, at der i visse tilfælde er for mange varer på lagrene, hvilket betyder unødigt høje kapitalbindinger, udgifter til lagerlokationer samt risiko for spild grundet dataudløb. Det er en meget vigtig balancegang at undgå spild og samtidig opretholde forsyningssikkerheden. Regionerne vil derfor arbejde med at professionalisere integrationen mellem indkøb og logistik ved særligt at fokusere på efterspørgselsstyringen. Ved at målrette indsatsen vil regionerne fortsat arbejde på, at brugerne i regionerne altid får de rette varer til rette tid og rette sted. I relation hertil igangsættes et tværgående fokus på at forstærke forsyningskæden fra leverandøren til slutbrugerne. I den forbindelse vil regionerne indgå i dialog og samarbejde med leverandørerne og deres brancheforeninger for at styrke de gensidige forudsætninger for optimering af forsyningslogistikken. For at imødekomme behovet for at integrere indkøb og logistik sættes der fokus på at systematisere varestamdata og varernes forløb gennem forsyningskæden, herunder særligt segmentering af højfrekvente og kritiske varegrupper. Endvidere skal der fokuseres på optimering af mulighederne for datostyring særligt med henblik på at reducere overforbrug og spild, samt reducere transportomkostninger og miljøbelastningen. 11

12 Indsatsområder Regionerne vil arbejde på at optimere den samlede forsyningskæde, således at lageromsætningshastigheden ligger på det rette leje for at sikre forsyningssikkerhed og samtidig undgå spild. Betegnelsen spild refererer til nuværende niveau for kassering af varer. Særligt vil der være fokus på en tættere integration mellem indkøb og logistik. Indsatsområderne er: Identificere nye muligheder for at etablere et integreret og helhedsorienteret indkøbs- og logistikforløb. Involvere logistikfaglig/-ansvarlige personer i, som minimum planlægning af udbud, og planlægning af implementering af kontrakter. Sikre kontinuerligt samarbejde med leverandører og brancheorganisationer i forhold til udvikling og optimering af den samlede forsyning. Udarbejde fælles rammer for indholdet af de regionale logistikstrategier. Sikre valide og dækkende data fra udbud til drift, herunder leverandør- og varestamdata samt transaktionsdata. Mål Regionerne forpligtiger sig til at arbejde for at indfri følgende mål frem mod 2020: 2 milliarder kroner af indkøb af varer- og tjenesteydelser i regionerne skal være dækket af de fælles regionale aftaler. Målet inkluderer ikke fælles indkøb af medicin gennem Amgros. Alle relevante rammeaftaler udbydes med optioner for efterfølgende tilslutning fra de enkelte regioner. 15 procent gennemsnitlig prisreduktion på fælles udbud. 80 procent kontraktdækning på vareindkøb. 12

13 Standardisering af kategoriog leverandørstyringen 4 Etablere fælles kategoriprofiler Optimere leverandørstyring Systematisere kontraktopfølgning Kategori- og leverandørstyring er centrale redskaber for indfrielse af 2020-strategien og en god mulighed for at standardisere tilgangen på tværs af regionerne. Men i dag er standardisering af fælles kategoriprofiler ufuldstændig, hvilket betyder, at der ikke er et fyldestgørende overblik over regionernes indkøbskategorier. Endvidere vanskeliggøres sammenligning på tværs af regionerne, da de fem regioner anvender forskellige metoder til håndtering af kategori- og leverandørstyringen. Med en fælles tilgang til kategoriprofiler ønsker regionerne at få et struktureret billede af, hvilke varer og tjenesteydelser, der hører under de forskellige indkøbskategorier. Det giver langt større mulighed for at sammenligne indkøbsdata på tværs af regionerne, hvilket vil understøtte indsatsen for flere fælles udbud. Regionerne vil desuden fokusere på at skabe bedre mulighed for integration mellem udbudsforretningerne og de daglige rekvireringsprocedurer. Ved at etablere en stærkere datastruktur og datadeling styrkes forudsætningen for at følge systematisk op på både leverandørerne, men også på den interne compliance. Endvidere skal indsatsen dels fokusere på strategisk, prioriterede leverandørers compliance og dels fokusere på eliminering af køb uden for aftalerne. Således skal 2020-strategien være løftestang til at øge compliance på indkøbsaftalerne til et fuldstændigt niveau. Regionerne vil på baggrund af standardisering af kategori- og leverandørstyringen, efterfulgt af skarpere kontraktopfølgning og optimering i brugen af produkterne, opnå de ønskede besparelser. Indsatsområder Ved at standardisere kategori- og leverandørstyringen igennem en fælleskoordineret tilgang opnås et kvalificeret og transparent udgangspunkt til brug for udvælgelsen af optimeringsmulighederne. 13

14 Indsatsområderne er: Udarbejde fælles model for kategoristyring og etablere standardiserede processer for kontraktopfølgning og leverandørstyring på tværs af regionerne med et særligt fokus på strategisk prioriterede indkøbskategorier. Udvælge indkøbskategorier til kortlægning med henblik på at identificere optimeringsmuligheder. Alle regioner har beskrevne forretningsgange, der sikrer compliance på regionens aftaler og konsolidering af regionens indkøb. Mål Ved at standardisere kategori- og leverandørstyringen forpligter regionerne sig til at arbejde for at indfri følgende mål frem mod 2020: Fælles kategoriprofil for struktureringen af indkøb af vare- og tjenesteydelser i regionerne. 10 procent nedbringelse af antallet af spotindkøb i den enkelte region. Minimum 95 procent compliance af indkøb fra brugerne på regionernes aftaler. 14

15 Styrkelse af digitale processer fra ordreafgivelse til betaling 5 Implementere digitalt indkøb Standardisere krav Indgå i dialog med leverandører Styrkelse af digitale processer for indkøb giver mulighed for automatisering af arbejdsgange og udarbejdelse af korrekt ledelsesinformation. Derfor har regionerne i en længerevarende periode arbejdet for at digitalisere indkøbsprocesserne efter nationale og internationale standarder, men de er endnu ikke i mål. Manglende digitalisering kræver ofte manuelle arbejdsgange i stedet, der fratager ressourcer fra både indkøbsafdelingernes strategiske arbejde, men også fra sundhedspersonalets patientfokus. Udfordringen for fortsat udvikling af digitalt indkøb er tosidet. Hverken regionerne eller leverandørerne har implementeret fuldautomatisk, digitalt indkøb. Regionerne har derfor kun elektronisk samhandel med få leverandører, hvor det typisk blot vil være simple ordre- og fakturaprocesser, som er digitaliseret. Der er derfor et yderligere potentiale i at øge fokus på mulighederne for digitalisering af indkøbsprocesserne, samt leverandør- og varestamdata hos regionerne. Derudover vil der også være et potentiale i at implementere mere avancerede, digitale ordre- og fakturaprocesser. For at sikre digitaliserede processer fokuseres der på udrulning af digitalt indkøb. Dette kræver en målrettet indsats for, at regionerne i 2020 har indkøbssystemer med digitaliseret understøttelse af ordreafgivelse og fakturabehandling. Derudover kræver det også en særlig indsat overfor leverandørerne. Endvidere er brugeradfærd afgørende for, at regionerne kan høste gevinsterne ved digitalt indkøb, og derfor vil der være fokus på, at brugerne loyalt følger de fastlagte indkøbsprocedurer. Indsatsområder Regionerne vil arbejde for at system- og procesunderstøtte digitale ordrer og faktureringer med henblik på at sikre effektive arbejdsgange. Fuldautomatisering af digitalt indkøb vil blive prioriteret med særligt udgangspunkt i samhandel med leverandører med et højt antal transaktioner med regionerne. 15

16 Indsatsområderne er: Gennemføre baselineanalyse af de enkelte regioners status på digitalt indløb. Identificere regionernes strategisk prioriterede leverandører og deres brancheorganisationer for at udarbejde fælles handlingsplaner for øget integrering af digitalt indkøb. Reducere alle manuelle processer relateret til ordre- og fakturahåndtering. Regionerne vil stille krav til relevante leverandører om modtagelsen af elektroniske ordrer. Indtil da vil regionerne arbejde på, at der træffes beslutning om formelle regler eller lov om e-ordre for indkøbsområdet. Mål For at styrke digitalt indkøb opstilles følgende mål frem mod 2020: 95 procent af alle vareindkøb skal ske igennem indkøbssystemet. 95 procent digitale ordrer fra de 100 største leverandører målt på flest årlige transaktioner til de enkelte regioner. Ingen manuelle processer til håndtering af vareordrer. 16

17 Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet 6 Koordinere vidensdeling Målrette karriereforløb Forbedre fælles kompetenceudvikling Indkøbsafdelingernes ansvar for forvaltningen af regionernes voksende indkøbsvolumen stiller større krav til medarbejdernes faglige kompetencer. Men dygtige indkøbsmedarbejdere er en mangelvare i Danmark. I konkurrencen med den private sektor og andre offentlige institutioner er regionerne udfordret med hensyn til mulighederne for at tiltrække og fastholde flere kvalificerede medarbejdere. Det betyder, at regionerne skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer. Det betyder også, at regionernes nuværende medarbejdere vil stille større krav til deres faglige kompetenceudvikling. Indfrielsen af regionernes strategi forudsætter, at der fortsat er kompetente og engagerede medarbejdere. Derfor skal der fokuseres på kontinuerligt at udvikle medarbejderne ud fra nye udviklingstendenser indenfor indkøb. Endvidere skal indsatsen understøttes af en struktureret tilgang til vidensdeling mellem regionerne, der vil bidrage til at gennemføre nye typer udbud og konkurrenceudsætte nye ydelsesområder. Med optimering af kompetencer gennem veletablerede udviklingsforløb ønsker regionerne at sikre medarbejdertilfredshed og engagement, hvilket driver effektivitet og produktivitet i forbindelse med igangsættelsen af indsatsområderne i 2020-strategien. Kompetenceudvikling kan desuden gennemføres i samarbejde med eksempelvis relevante uddannelsesinstitutioner. Indkøbsafdelingerne vil tilbyde organiseret kompetenceudvikling, og der vil blive etableret fælles kursusforløb, der adresserer indkøbsafdelingernes behov. Initiativerne skal understøtte, at regionernes medarbejdere udrustes til at arbejde for at indfri de fælles mål. 17

18 Indsatsområder Regionerne prioriterer at opkvalificere medarbejderne i indkøbsafdelinger ved at gennemføre en strategisk indsats for at kompetenceudvikle i fællesskab og i de enkelte regioner. Indsatsområderne er: Strukturere systematisk vidensdeling på tværs af regionerne ved etablering af muligheder for, at medarbejdere deltager i e-læringstilbud med fokus på kompetenceudvikling. Afholde fælles temadage med fokus på udvikling af både generelle og specifikke indkøbskompetencer. Udarbejde fælles indsats for rekruttering af indkøbsområdet. Planlægge kompetenceudviklingsmuligheder for indkøbsafdelingerne i de enkelte regioner. Mål For at optimere indkøbsafdelingernes medarbejdere med de rette kompetencer opstilles følgende mål frem mod 2020: Oprettelse af struktureret kompetenceudviklingsforløb for regionernes indkøbsmedarbejdere. Afholde minimum en årlig fælles indkøbstemadag for samtlige fem regioner. Afholde to årlige udbudsjuridiske temadage. Afholde en årlig temadag for indkøbere i logistikrelaterede emner forbundet til indkøb. 18

19

20

Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020

Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 1 Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 Regionerne er i front med udvikling og effektivisering af det offentlige indkøbsområde. Indkøb

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015

Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015 Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-Aarhus N Tel. +45 7841 4500 Fax: +45 7841 4580 im@rm.dk www.im.rm.dk Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015 I

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland.

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Brugergrupper Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Koncerntankegang - stor omsætning fælles grundlag Indkøbsområdet i Region Nordjylland er et vigtigt strategisk område, og Region Nordjylland

Læs mere

Strategi 2015-2018 Fællesindkøb Fyn. Det skal være let at købe ind. Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering

Strategi 2015-2018 Fællesindkøb Fyn. Det skal være let at købe ind. Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering Det skal være let at købe ind Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering Effektive og innovative indkøb i kommunerne Strategi 2015-2018 Fællesindkøb Fyn ioi Indhold 1.0 Ledelsesresumé:... 3 1.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Innovative indkøb PCP Markedsmodningsfonden - Netværksdage 2015

Innovative indkøb PCP Markedsmodningsfonden - Netværksdage 2015 Innovative indkøb PCP Markedsmodningsfonden - Netværksdage 2015 Morten Rasmussen Indkøb og sundhedsinnovation Danske Regioner 1. september 2015 Dagens program 1. Jeres syn på innovative indkøb 2. Indkøb

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik frem mod 2022

Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik frem mod 2022 Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik frem mod 2022 Indhold Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik frem mod 2022...3 Regionernes mål frem mod 2022...6 1. Organisering og professionalisering

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet Indkøbspolitik for Aalborg Universitet Formål Det overordnede formål med AAU s indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at AAU som helhed kan købe varer tjenesteydelser i den ønskede kvalitet på de økonomiske

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik?

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Netværksdage 2017 Runde 4, session 2 Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Kort om os Mikkel Christensen Kristian Bille Logistikkonsulent i Region Midt siden nov. 2011 Tidligere

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

Fortsat udvikling af det offentligtprivate

Fortsat udvikling af det offentligtprivate Danske Regioner 06. mar. 15 Fortsat udvikling af det offentligtprivate samarbejde Branchedirektør Mette Rose DI s mål DI arbejder for en mere effektiv offentlig sektor.. det gælder også i forhold til en

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Velkommen til Indkøb & Udbud

Velkommen til Indkøb & Udbud Velkommen til Indkøb & Udbud Indkøbscenteret i Aarhus Kommune Med fokus på: Contract Management Den politiske dagsorden 1 Bidrag til kommunens 2 Bidrag til den samlede omdømme økonomi Udbytte for borgerne

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Oktober 2013 Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionen har bedt en række aktører, herunder DI, om input til kommissionens videre

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Analyse af konkurrenceudsættelse. Region Sjælland 2016

Analyse af konkurrenceudsættelse. Region Sjælland 2016 Analyse af konkurrenceudsættelse Region Sjælland 2016 Grundlag og formål Grundlag med analysen Region Sjællands Regionsråds beslutning Budgetaftale 2015 Behov genfindes i Regionernes fælles strategi for

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015 Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal... 3 EUC Sjællands indkøbspolitik... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Forslag til. Region Midtjyllands. endelige indkøbspolitik

Forslag til. Region Midtjyllands. endelige indkøbspolitik Forslag til Region Midtjyllands endelige indkøbspolitik - til drøftelse i RMU juni 2007 Forord Indkøbsområdet er et vigtigt strategisk område, og Region Midtjylland vil udnytte sin størrelse til at opbygge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet Indkøbspolitik for Aalborg Universitet Formål Det overordnede formål med AAU s indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at AAU som helhed kan købe varer tjenesteydelser i den ønskede kvalitet på de økonomiske

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Professionel vareforsyning.

Professionel vareforsyning. Professionel vareforsyning www.regionmidtjylland.dk Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere