PJECE Udbudskultur 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PJECE Udbudskultur 2015"

Transkript

1 PJECE Udbudskultur 2015

2 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde

3 UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde God udbudskultur nøglen til gode udbud Rådets anbefalinger til en god udbudskultur Hav strategisk fokus på udbud Sæt fokus på at minimere udbudsomkostningerne Dialog et vigtigt element i at sikre gode udbud Prioriter systematisk kontraktopfølgning...11 SIDE 3

4 EN TVÆRGÅENDE OPSAMLING PÅ ANALYSER FRA RÅDET FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde 1.1 God udbudskultur nøglen til gode udbud En god og sund udbudskultur er afgørende for at understøtte et godt offentlig-privat samarbejde, der udvikler den offentlige opgavevaretagelse og sikrer en effektiv offentlig ressourceudnyttelse. Udbudskulturen skabes og udvikles af alle de praktikere, der hver dag gennemfører udbud eller afgiver tilbud på opgaver. Det gælder både den måde, som ordregivere strategisk forholder sig til og planlægger udbud på, men også hvordan ordregivere og tilbudsgivere konkret gennemfører og håndterer processerne før, under og efter et udbud. Kort fortalt indebærer god udbudskultur, at ordregivere og tilbudsgivere har fokus på at sikre gode udbudsprocesser, så den offentlige myndighed får mest muligt ud af sine indkøb, og udbudsomkostningerne minimeres for både ordregivere og tilbudsgivere. Omvendt indebærer den mindre gode udbudskultur en frygt for at overtræde udbudsreglerne, der kan medføre en overopfyldelse og rigid fortolkning af udbudsreglerne, og en manglende udnyttelse af mulighederne for dialog og fleksible løsninger. Frygten kan overskygge mulighederne for at opnå de gevinster, som et godt offentlig-privat samarbejde kan give. Generelt viser rådets analyser, at udbudskulturen i Danmark bevæger sig i den rigtige retning Udbudsreglerne er ofte blevet kritiseret for at være komplekse og ufleksible. Derfor har både ordregivere og tilbudsgivere set frem til den nye danske udbudslov, som forventes at træde i kraft i oktober Lovens formål er at skabe større klarhed om, hvad man må og kan, og at skabe forenkling og fleksibilitet, så udbudsomkostningerne minimeres. Men én ting er de regler, der sætter rammerne for det offentlig-private samarbejde, en anden ting er, hvordan reglerne omsættes og udnyttes i praksis. Her spiller udbudskulturen en væsentlig rolle for at sikre, at ordregivere og leverandører gør brug af de muligheder, reglerne giver. Denne pjece er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, der har til opgave at understøtte konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme et godt samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. I 2014 har rådet særligt haft fokus på udbudskultur. Generelt viser rådets analyser, at udbudskulturen i Danmark bevæger sig i den rigtige retning. Der er tendens til, at arbejdet med udbud professionaliseres, og at ordregivere opruster og investerer i udbudsområdet. Samtidig viser analyserne, at der fortsat er potentiale og initiativer, der kan sikre bedre udbud og lavere omkostninger for ordregivere og leverandører. SIDE 2

5 UDBUDSKULTUR Boks 1.1 Nye elementer i udbudsdirektivet.» Fleksible procedurer: Adgangen til de fleksible udbudsprocedurer for konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling udvides. Desuden tydeliggøres det, hvad procedurerne indebærer, og hvornår de kan anvendes.» Innovationspartnerskaber: Der introduceres en ny udbudsprocedure til innovative indkøb kaldet innovationspartnerskaber. Udbudsproceduren giver mulighed for at indgå længerevarende partnerskabskontrakter med henblik på at udvikle et produkt eller en ydelse og understøtter dermed innovation.» Sondringen mellem A- og B-tjenesteydelser ophæves: En række af de tidligere B-tjenesteydelser bliver udbudspligtige, mens de andre kan udbydes efter en særlig og mindre krævende udbudsordning kaldet light regimet.» Light regimet: Der introduceres en særlig udbudsordning kaldet light regimet til indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Light regimet er et enklere regelsæt, der giver ordregiveren større fleksibilitet og flere muligheder for at tilrettelægge proceduren, så længe principperne om ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed overholdes.» Dialog: Der bliver bedre muligheder for dialog i udbud, der gennemføres efter procedurerne for offentligt og begrænset udbud. Det gøres klarere, at offentlige ordregivere kan gennemføre indledende markedsundersøgelser, og hvordan ordregivere kan rådføre sig med økonomiske aktører, der er potentielle tilbudsgivere, uden at disse udelukkes fra det efterfølgende udbud.» Gennemsigtighed i tilbudsevalueringen: Der introduceres et krav om, at en ordregiver i udbudsmaterialet skal beskrive den valgte evalueringsmetode, og hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen.» Ændringer af kontrakter: Regulering af kontraktændringer bliver klarere. Fx bliver der større fleksibilitet til at foretage ændringer af en indgået kontrakt og klarhed om ændringsmulighederne. Enklere dokumentation: Fremover skal tilbudsgiverne kunne benytte en form for egenerklæring kaldet et fælles europæisk udbudsdokument som dokumentation. Det vil som udgangspunkt kun være den vindende tilbudsgiver, der skal fremsende fuld dokumentation. Rådets analyser om udbudskultur indeholder konkrete erfaringer og anbefalinger vedr. kontrolbud, annullation af danske EU-udbud, samt til tilrettelæggelsen af arbejdet i de kommunale og regionale indkøbsfunktioner. Denne pjece samler op på de vigtigste konklusioner og giver anbefalinger til, hvordan ordregivere og tilbudsgivere kan bidrage til en god og sund udbudskultur indenfor temaerne:» Strategisk fokus på udbud» Udbudsomkostninger» Dialog mellem ordre- og tilbudsgiver» Kontraktopfølgning Rådet håber med pjecen at bidrage til, at udbudskulturen fremover fortsætter med at udvikle sig i en positiv retning. SIDE 65

6 EN TVÆRGÅENDE OPSAMLING PÅ ANALYSER FRA RÅDET FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE 1.2 Rådets anbefalinger til en god udbudskultur Generelle anbefalinger: Anbefalinger til tilbudsgiver: Anbefalinger til den ordregivende myndighed: Processerne før, under og efter udbuddet:» Udnyt de muligheder, som udbudsreglerne giver for at gennemføre enkle og effektive udbud» Minimér udbudsomkostningerne i alle dele af udbudsprocessen til gavn for både ordregivere og tilbudsgivere» Udnyt udbudsreglernes muligheder for dialog både før, under og efter udbuddet til fx at afklare spørgsmål til udbudsmaterialet og få en begrundelse på et eventuelt afslag» Kontroller at jeres indgivne tilbud lever op til udbudsmaterialets eventuelle mindstekrav, formaliteter og dokumentation» Hav et strategisk fokus på udbud i hele organisationen og ikke kun i den enhed, der er ansvarlig for at gennemføre udbud» Planlæg arbejdet med udbud og indkøb strategisk, så der er fokus på om indkøbsopgaverne kan foretages i samarbejde med andre organisationer eller via centralt indgåede aftaler» Tilrettelæg arbejdet og processerne i indkøbsfunktionen, så ressourcerne udnyttes bedst muligt» Prioriter hvilke opgaver der skal udbydes fx i en udbudsstrategi» Tag stilling til, hvad I gerne vil opnå, når I udbyder konkrete opgaver» Overvej, hvordan I skaber den bedste konkurrence-situation, så I opnår den ønskede ydelse til den bedste pris og kvalitet» Overvej fordele og ulemper ved at afgive kontrolbud Før» Hav dialog med markedet før I sætter udbud af konkrete opgaver i gang» Gør udbudsmaterialet klart og forståeligt» Stil kun relevante mindstekrav Under» Hav dialog om uklarheder i udbudsmaterialet» Giv mulighed for at korrigere åbenlyse og formelle fejl Efter» Hav dialog om tildelingsbeslutningen» Følg op på kontrakten SIDE 6

7 UDBUDSKULTUR 1.3 Hav strategisk fokus på udbud Offentlige myndigheder, der har et klart strategisk fokus på udbud, opnår typisk de bedste resultater, når de skaber konkurrence om deres opgaver. Overordnet set kan en ordregivende myndighed arbejde strategisk med udbud på tre niveauer:» Internt på tværs af hele organisationen» Internt i indkøbsfunktionen, der har ansvaret for at gennemføre udbud» Eksternt i samarbejde med indkøbsfællesskaber og ved brug af centralt indgåede aftaler. Ansvaret for at gennemføre udbud er oftest placeret hos en central indkøbsfunktion i den offentlige myndighed. Men selvom udbud kan dække over en stor andel af en offentlig myndigheds samlede driftsudgifter, oplever nogle af de medarbejdere, der til daglig arbejder med udbud, at det ikke afspejles i det interne fokus på udbud eller på tværs af organisationen. Det er ikke nok, at der i indkøbsfunktionerne er et strategisk fokus på, hvordan udbud gennemføres mest effektivt. Den bedste udnyttelse af de offentlige ressourcer opnås, når der i hele organisationen er et strategisk fokus på udbudsområdet, drevet af et strategisk fokus på ledelsesniveau. Et strategisk fokus på udbud indebærer at:» der tages stilling til, hvordan samarbejdet om udbud på tværs af organisationen tilrettelægges bedst» der tages stilling til, hvilke opgaver man gerne vil skabe konkurrence om» der tages stilling til, hvad man gerne vil opnå, når man skaber konkurrence om sine opgaver, herunder fx om et udbud skal sikre innovation og udvikling af den offentlige opgaveløsning og/eller en skarpere pris» arbejdet med udbud og indkøb planlægges strategisk, så der er fokus på, om indkøbsopgaverne kan foretages i samarbejde med andre organisationer eller via centralt indgåede aftaler» det overvejes, hvordan man bedst kan tilrettelægge sine udbud, så man får den bedste konkurrence og dermed den ønskede ydelse til den bedste pris og kvalitet» det overvejes, hvordan udbudsomkostningerne ved hvert udbud kan minimeres for både ordregiver og tilbudsgivere» der tages stilling til, hvordan udbudsprocesserne planlægges, så kompetencerne i indkøbsfunktionen udnyttes bedst muligt. Et øget strategisk fokus på udbud kan kræve, at arbejdet på udbudsområdet oprustes fx ved at opprioritere internt og eksternt samarbejde og dialog, samt ved at investere i flere medarbejdere eller nye it-systemer. Det kan på den korte bane betyde ekstra omkostninger, men som rådets analyser viser, kan investeringen på sigt føre til bedre udbud med lavere udbudsomkostninger, bedre kvalitet, kontraktopfølgning og besparelser. Samarbejdet om udbudsopgaverne på tværs af organisationen kan sikres ved, at der etableres faste rammer for dialogen mellem indkøbsfunktionen og de relevante fagforvaltninger. En løbende intern dialog om udbud og indkøb kan sikre en større forankring af hele indkøbsog udbudsområdet i organisationen, et bedre overblik og udnyttelse af eksisterende lokale eller centralt indgåede aftaler, og et bedre samarbejde om udbud af konkrete opgaver. Det kan bidrage til bedre udbud og i sidste ende understøtte implementering og kontraktopfølgning, når de enkelte udbud afsluttes. Når ordregiver skal tage stilling til, hvilke opgaver man vil skabe konkurrence om, kan det med fordel gøres i en udbudsstrategi. I udbudsstrategien kan der indgå overvejelser om, hvilke konkrete opgaver man vil udbyde over en periode og en strategisk stillingtagen til, hvorvidt et helt opgaveområde eller dele af det ønskes konkurrenceudsat. Desuden kan der opstilles konkrete mål for de effektviserings- og kvalitetsmæssige gevinster, man forventer at indhøste. Særligt i forbindelse med udbud, hvor der afgives kontrolbud, kan det være en SIDE 7

8 fordel, at der tidligt i processen indledes dialog med berørte medarbejdere, og at der tages stilling til, om dele af opgaven mest hensigtsmæssigt løftes i egen organisation. På den måde bliver det ikke i løbet af udbudsprocessen nødvendigt at justere i den udbudte opgave, hvilket kan skabe usikkerhed blandt tilbudsgiverne og de interne medarbejdere, som er omfattet af kontroludbuddet. I udbudsstrategien kan der også indgå en prioritering af, hvilke udbud og indkøb det giver bedst mening at gennemføre sammen med andre myndigheder fx i indkøbsfællesskaber eller via centrale aftaler, og hvilke det er nødvendigt at gennemføre på egen hånd. I forhold til at tilrettelægge sine udbud, så den bedst mulige konkurrencesituation sikres, kan det fx være afgørende, at man prioriterer at gennemføre udvalgte udbud i samarbejde med andre, da volumen kan gøre det mere attraktivt for et større antal virksomheder at byde på opgaven og give en skarpere pris. Samarbejde med andre myndigheder og køb via centralt indgåede aftaler reducerer de samlede udbudsomkostninger og kan frigive ressourcer til at fokusere på færre, men strategiske udbud for organisationen. I overvejelserne om, hvordan den bedste konkurrencesituation opnås, kan ordregiver også tage stilling til, i hvilket omfang et kontrolbud kan bidrage til at skærpe konkurrencen om den udbudte opgave. I så fald bør ordregiver kommunikere præcist og åbent om kontrolbudsprocessen, herunder også i udbudsannoncen/-bekendtgørelsen og give tilbudsgivere indsigt i afgivelsen af det konkrete kontrolbud fx ved at offentliggøre evalueringen af og prisen på kontrolbuddet, hvis kontrolbuddet vinder. Rådets analyser viser, at tilrettelæggelsen af udbudsprocessen kan effektiviseres ved at udarbejde standardprocesplaner og -skabeloner for gennemførelsen af udbud Tilrettelæggelsen af et konkret udbud har stor betydning for, om ordregiver får den ønskede ydelse, og om de forventninger, man havde til resultaterne af udbuddet og samarbejdet med den private leverandør, bliver indfriet. Det er derfor vigtigt, at indkøbsfunktionen har et strategisk fokus på, hvordan udbudsprocesserne fra gang til gang tilrettelægges. På den måde SIDE 8

9 UDBUDSKULTUR opnår ordregiver den ønskede ydelse til den bedste pris og kvalitet, samtidig med at omkostningerne ved at gennemføre udbud minimeres for både ordregiver og tilbudsgivere. Rådets analyser viser, at tilrettelæggelsen af udbudsprocessen kan effektiviseres ved at udarbejde standardprocesplaner og -skabeloner for gennemførelsen af udbud. Det kan eksempelvis være planer for og tjeklister til, hvilke processer, fx en dialogproces med markedet, man skal igennem hver gang en opgave udbydes. På den måde sikrer ordregiver, at man, hver gang man udbyder en opgave, får tænkt alle vigtige elementer ind. Derudover kan en standardisering af processen reducere ordregivers udbudsomkostninger. Rådets analyser viser også, hvordan udbuds- og indkøbsprocessen kan effektiviseres ved at systemunderstøtte processen. Systemunderstøttelsen kan bidrage til at mindske ordregivers udbudsomkostninger og lette tilbudsafgivelsen for de private leverandører. Både ordregivere og tilbudsgivere peger i rådets analyser på fordele ved fx at gennemføre udbud som e-udbud. Systemunderstøttelsen kan også ske gennem e-handelssystemer, hvor indkøbs- og logistikdata samles ét sted, hvilket bl.a. kan give bedre viden om vareflow. I udbudsprocessens forskellige faser kan der være et behov for at bringe forskellige kompetencer i spil. Et vigtigt element i at arbejde strategisk med udbuds- og indkøbsopgaverne i indkøbsfunktionen er at sikre, at de rigtige kompetencer er til stede. På den måde sikres den bedste udnyttelse af ressourcerne i indkøbsfunktionen. 1.4 Sæt fokus på at minimere udbudsomkostningerne Når det offentlige køber ind og indgår samarbejde med private leverandører, er formålet at sikre, at det offentlige får de rigtige løsninger til den rigtige pris og kvalitet, samtidig med at samarbejdet løbende bidrager til effektivisering og udvikling af den offentlige sektor. Dernæst er målet, at indkøbet foregår så klogt og veltilrettelagt, at både den offentlige myndighed og de private tilbudsgivere oplever så få udbudsomkostninger som muligt. Udbudsomkostninger er en fælles betegnelse for alle de procesomkostninger, som ordregivere og tilbudsgivere har før, under og efter et udbud fx omkostninger til markedsanalyser, udarbejdelsen af tilbuddet og omkostninger i forbindelse med aktindsigt. Nogle udbudsomkostninger er både nødvendige og fornuftige som fx omkostninger til at undersøge markedet og forberede udbuddet samt omkostninger, der sikrer ligebehandling af tilbudsgiverne og gennemsigtighed i udbuddene. Andre omkostninger kan derimod være unødvendige fx omkostninger som følge af en dårlig forberedelse af udbuddet eller overflødige krav til tilbudsgivere. Det kan give unødvendige ekstraomkostninger til ekstern rådgivning, behov for at annullere udbuddet, højere priser i tilbuddene end nødvendigt, klagesager, efterfølgende behov for tilkøb osv. Udbudsomkostninger, der er højere end nødvendigt, er res- SIDE 9

10 EN TVÆRGÅENDE OPSAMLING PÅ ANALYSER FRA RÅDET FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE sourcespild, og det er afgørende, at særligt ordregivere men også tilbudsgivere løbende har fokus på, hvordan udbudsomkostningerne reduceres. Endvidere kan overflødige krav betyde, at nogle tilbudsgivere undlader at afgive tilbud, hvilket reducerer konkurrencen om opgaven. Rådets analyser beskriver, hvordan udbudsomkostningerne for ordregivere og tilbudsgivere kan nedbringes. Eksempelvis kan udbudsomkostningerne nedbringes, hvis ordregivere forholder sig strategisk i prioriteringen og organiseringen af sine indkøbs- og udbudsopgaver og ved løbende at have fokus på at reducere omkostningerne i de forskellige dele af udbudsprocessen, når der skabes konkurrence om opgaverne. Udbudsomkostningerne kan også reduceres, hvis ordregivere har fokus på at undgå en situation, hvor man bliver nødt til at annullere et udbud. En annullation finder ofte sted sent i udbudsprocessen og efter, at de fleste udbudsomkostninger er afholdt hos både ordregiver og tilbudsgivere. Der er i en dansk kontekst potentiale for at nedbringe andelen af annullationer og dermed udbudsomkostningerne. Ordregivere peger på, at man gennem dialog og et grundigere arbejde med udbudsmaterialet kan undgå at annullere. Ved at tilrettelægge udbudsprocesserne så effektivt som muligt og sikre den bedste udnyttelse af ressourcerne i indkøbsfunktionen kan ordregiver også bidrage til at nedbringe de interne omkostninger forbundet med at gennemføre udbud. I rådets analyser peger både ordregivere og tilbudsgivere på, at de i udbudsprocessen kan gøre mere for at sikre en god udbudskultur ved bl.a. at have mere dialog, komme med input til hvor udbudsmaterialet er uklart, udarbejde klare og forståelige udbudsmaterialer, opstille relevante mindstekrav m.v. Det er alle initiativer, der vil bidrage til at minimere udbudsomkostningerne for både ordregivere og tilbudsgivere. 1.5 Dialog et vigtigt element i at sikre gode udbud Det er en tværgående konklusion i rådets analyser, at dialog mellem ordregiver og tilbudsgi-ver er et af de vigtigste elementer til at sikre gode udbud og reducere udbudsomkostningerne. Dialogen mellem ordregiver og tilbudsgiver kan finde sted før, under og efter udbudsprocessen. Det er en tværgående konklusion i rådets analyser, at dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver er et af de vigtigste elementer til at sikre gode udbud og reducere udbudsomkostningerne På tværs af rådets analyser oplever både ordregivere og tilbudsgivere klare fordele ved at have dialog, særligt før udbuddet, men også undervejs i udbudsprocessen. Analyserne viser, at dialog mellem ordregivere og tilbudsgivere giver værdifuldt input i udbudsarbejdet i forhold til at:» afklare, hvad markedet kan tilbyde» indhente viden om nye produkter og markedsudviklingen» tilrettelægge udbuddet, så der bliver god konkurrence om opgaven» udarbejde bedre udbudsmaterialer, og identificere eventuelle misforståelser. SIDE 10

11 UDBUDSKULTUR Konkret peger ordregivere på, at tidlig dialog med markedet fx kan betyde, at ordregiver senere i en udbudsproces ikke bliver nødsaget til at annullere og tilpasse den udbudte opgave, fordi man tidligt har opnået et fyldestgørende kendskab til, hvad markedet kan levere. Rådets analyser viser, at mange ordregivere og tilbudsgivere tager dialogen, men der er desværre fortsat en del, der er tilbageholdende og usikre på, i hvilket omfang dialog er tilladt. Udbudsreglerne giver en bred adgang til dialog mellem ordregiver og tilbudsgivere, særligt før udbuddet er igangsat. Som ordregiver bestemmer du selv, hvem du vil tale med, hvad I skal tale om, og hvordan dialogen skal foregå. Virksomheder, der har været i dialog med ordregiver før udbuddet, er ikke udelukket fra at deltage i udbuddet under forudsætning af, at dialogen ikke har givet én leverandør en konkurrencefordel. Ordregiverens beslutning om at indgå i dialog med markedet før et udbud, kan bl.a. afhænge af:» hvor godt ordregiveren kender markedet i forvejen» hvor komplekst markedet er» hvilke tidsmæssige rammer, der er for udbuddet» hvordan konkurrencen, på det konkrete marked er. Det nye udbudsdirektiv understøtter dialog i forbindelse med udbud. Reglerne gør det bl.a. klarere, at ordregivere kan gennemføre indledende markedsundersøgelser, og hvordan ordregivere kan have dialog med potentielle tilbudsgivere, uden at tilbudsgiverne udelukkes fra at afgive tilbud senere. Men dialogen kommer ikke af sig selv. Rådets analyse af offentlige indkøbsfunktioner viser, at dialogen med markedet med fordel kan gøres til en integreret del af arbejdet i indkøbsfunktionen, og at dialogen flere steder har været en del af en oprustning og prioritering. Når ordregiver har en fast proces for, hvornår og hvordan dialogen med de private leverandører skal gennemføres, kan arbejdet med hvert enkelt udbud tilrettelægges, så ordregiver sikrer sig input fra markedet før udbuddet og løbende får taget dialogen. En prioritering af dialogen med markedet betyder, at medarbejderne i indkøbsfunktionen skal rustes til at håndtere dialogen, ligesom der skal tages stilling til, hvorvidt det udelukkende er medarbejderne i indkøbsfunktionen, der skal have dialogen med markedet, eller om medarbejdere fra det fagområde, som udbuddet omhandler, også skal deltage. Boks 1.2 Eksempler på, hvordan dialogen mellem ordregiver og markedet kan gennemføres. Dialog før udbuddet:» Ordregiver kan have dialog med relevante virksomheder enkeltvis» Ordregiver kan have dialog med relevante virksomheder på én gang» Ordregiver kan tage telefonisk kontakt til relevante virksomheder» Ordregiver kan gå i dialog med brancheorganisationer Dialog under udbuddet» Ordregiver kan afholde spørgemøder inden tilbudsfristen udløber» Ordregiver kan afholde orienteringsmøder, hvor ordregiver har mulighed for at præsentere udbudsmaterialet og præcisere opmærksomhedspunkter for tilbudsgiverne Dialog efter udbuddet» Ordregiver kan tage en dialog med tilbudsgiverne enkeltvis om tildelingsbeslutningen og uddybe et eventuelt afslag SIDE 11

12 EN TVÆRGÅENDE OPSAMLING PÅ ANALYSER FRA RÅDET FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE 1.6 Prioriter systematisk kontraktopfølgning Når et udbud er afsluttet, ligger der et arbejde for ordregiver i at følge op på, om kontrakten efterleves. Kontraktopfølgningen handler både om, hvorvidt den private leverandør leverer den aftalte ydelse til den aftalte pris, men også om at sikre, at der på tværs af afdelinger og institutioner internt i den offentlige myndighed købes ind på de indgåede aftaler. Opfølgning på en kontrakt kan tilrettelægges på forskellige måder alt afhængig af opgaven, der er udbudt. Ordregiveren kan allerede, når udbudsmaterialet formuleres, overveje, hvordan der skal følges op på de krav, der stilles. Ordregiveren kan med fordel offentliggøre planen for kontraktopfølgning sammen med udbudsmaterialet. På den måde er det tydeligt for tilbudsgiverne, at ordregiveren er opmærksom på efterlevelsen af kontrakten. På tværs af rådets analyser er der fokus på, hvorvidt der følges op på indgåede kontrakter, hvordan og hvilke gevinster det kan give. Rådets analyse af udbudskulturen i Danmark viser, at ordregivere oplever, at de følger op på deres kontrakter. Samtidig viser analysen, at kontraktopfølgningen langt fra altid sker efter en generel plan. Der er således rum for, at ordregivere arbejder mere systematisk med kontraktopfølgning. Rådets analyse af kommunale og regionale indkøbsfunktioner peger på, at en oprustning på indkøbs- og udbudsområdet kan sikre både en intern og ekstern kontraktopfølgning. Én måde at styrke kontraktopfølgningen på er ved at samle ansvaret centralt i fx et kontraktstyringsteam, der på tværs af organisationen sikrer, at de indgåede kontrakter efterleves. Ved at samle ansvaret og den faglige viden om kontraktopfølgning, kan arbejdet ensrettes og skabe et detaljeret overblik over, hvilke opgaveområder der er aftaledækket. Det frigører ressourcer til at prioritere og gennemføre udbud inden for andre og nye opgaveområder. Rådets analyse af kontrolbud viser, at kontaktopfølgning også er vigtigt, hvis opgaveløsningen beholdes internt som følge af et kontrolbud. Det sikrer, at kontrolbuddet lever op til aftalen og sender et signal til de tilbudsgivere, der brugte ressourcer på at afgive tilbud, at man som ordregiver har fokus på at få den aftalte ydelse på de aftalte vilkår, uafhængigt af om opgaven løses internt eller af en privat leverandør. Rådets analyser viser også, hvordan der internt hos den ordregivende myndighed kan arbejdes med, at der på tværs af forvaltninger og institutioner købes ind på de aftaler, som indgås. Ved at sikre indkøbsdata gennem it-understøttelse kan det løbende dokumenteres, hvilke effekter man opnår, når der købes ind på de indgåede aftaler, og det kan igen øge brugen af de indgåede aftaler og realisere aftalernes gevinster. Boks 1.3 Eksempler på, hvordan kontraktopfølgningen kan tilrettelægges.» Ordregiver kan afholde løbende opfølgningsmøder» Ordregiver kan gennemføre brugerundersøgelser» Ordregiver kan foretage stikprøvekontrol» Ordregiver kan løbende gennemgå faktura» Ordregiver kan etablere en central enhed med ansvar for kontraktopfølgning SIDE 12

13 KAP ITE L Afsnit X XXXXXXXX Rådets analyser viser også, hvordan der internt hos den ordregivende myndighed kan arbejdes med, at der på tværs af forvaltninger og institutioner købes ind på de aftaler, som indgås S I DE 1 3

14 Analyser udgivet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har offentliggjort følgende fire analyser under temaet Udbudskultur :» Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis» Udbudskulturen i Danmark» Analyse af omfanget af og erfaringer med kontrolbud» Analyse af annullationer af EU-udbud Du kan læse mere om Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde og deres analyser på hjemmesiden

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV 11. MARTS 2015 Agnete Gersing Den nye udbudslov Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? DEN NYE UDBUDSLOV Agenda 1. Kort om baggrund 2. Væsentligste ændringer 3. Videre proces Kort

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder Det Gode Partnerskab Guide til bedre udbud og samarbejder 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov i Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov - Baggrund Forventet ikrafttræden 1. januar 2016 Formål: Udbudsloven skal først

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler

Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler Welfare Tech, den 2. november 2015 Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler v/ Juridisk rådgiver Tina Pihlkjær Gade Hvordan sælger man ifølge udbudsreglerne? Det er den offentlige

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Velkomst v/ Erhvervs- og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Program 07.45 Ankomst, registrering og rundstykker 08.00 Velkomst v/ Erhvervs- og

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum UDBUDSLOVEN Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum DAGSORDEN: Kl. Oplægsholder/ Ordstyrer Emne 9.00 10.00 Advokat Asser Rung-Hansen DAHL Advokatfirma 10.00 10.30 Adm. direktør Claus Rehfeld Rehfeld

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Oktober 2013 Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionen har bedt en række aktører, herunder DI, om input til kommissionens videre

Læs mere

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov.

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att. Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath vu@kfst.dk DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse Vejledning og tjekliste til vurdering af klar grænseoverskridende interesse Når et indkøb fra 0 til 1.000.000 kr. har klar grænseoverskridende interesse, skal EU-Traktratens principper om ligebehandling

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRHUS: 16. NOVEMBER 2015 KØBENHAVN: 23. NOVEMBER 2015 1 OVERSIGT Alle de nye regler Hvorfor en ny udbudslov? Hvad siger de nye udbudsregler? Helikopterblik på udbudsloven Markedsundersøgelser

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE - i en udbudsretlig kontekst DI, KL og Danske Regioners fokus på klimatilpasningsplaner, Silkeborg den 16. november 2015 Indlæg af advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Att.: Jesper Halvorsen Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K cas@sm.dk 2. marts 2011 MLR Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Konkurrence-

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave Kim Lundgaard Hansen René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave Kim Lundgaard Hansen og René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3851-0 Omslag:

Læs mere

Oversigt. Side 1 af 5

Oversigt. Side 1 af 5 Oversigt 1 Hvilke ydelser skal man kunne tilbyde for at komme i betragtning?... 2 2 Hvem kan byde på levering af specialrådgivning og udredning?... 2 3 Hvor lang tid har man til at udforme et tilbud?...

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere