Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet LEJ Sagsnr.: December 2008 Referat af møde i 7-udvalget den 25. november 2008 Deltagere: Kaare M. Ebert Niels Barslund Max Thomsen Harry Lorentzen Kay Hansen Leif Skytt Christian Graver Vagn Gram Willy Nielsen Nadia Juhl Kurt Birch Sten W. Laursen Gorm Rasmussen Peter Geertz-Hansen Anders Koed Dorte Bekkevold Birgit Bolgann Esben Sverdrup-Jensen Lene Jensen Scheel-Bech Organisation: Danmarks Sportsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Fritidsfiskerforbund Dansk Fritidsfiskerforbund Dansk Kystfiskerforening Dansk Akvakultur/Dansk Åleprod. Dansk Amatørfiskerforening Dansk Amatørfiskerforening Danmarks Fiskeriforening Danmarks Fiskeriforening Dansk Landbrug DTU, Aqua, Silkeborg DTU, Aqua, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg Fiskeridirektoratet (formand) Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet (referent) Mødet var indkaldt ved mail af 3. november 2008 med følgende dagsorden: 1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje 2. Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje Orientering om status vedr. Gennemførelsen af Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål 4. Stoprist i fiskeredskaber i saltvand efter ønske fra de marine organisationer i Saltvandsudvalget 5. Orientering siden sidst 6. Eventuelt

2 Pkt. 1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje Peter Geertz-Hansen orienterede om, at udsætningerne under fiskepleje har forløbet uden større problemer i FødevareErhverv har oplyst, at kommunerne tilsammen har indsendt ca. 60 vandløbsrestaureringsprojekter, idet kommunerne fra 2008 kan søge EU-midler fra Den Europæiske Fiskerifond i stedet for hos fiskeplejen. Der er en forventning om, at tilskuddet bliver højere end det hidtidige tilskud fra fiskeplejen på 2,5 mio. kr. Fiskeridirektoratet vil orientere, når der foreligger en endelig udmelding herom. FødevareErhverv har den 17. december 2008 oplyst, at der er givet tilsagn om EU-midler for ca. 7,5 mio. kr. Samlet forventes der i projekterne at blive foretaget investeringer for ca. 20 mio. kr. Projekterne er spredt over hele landet. Pkt. 2. Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2009 Birgit Bolgann oplyste, at rammerne for den igangværende Handlingsplan for perioden blev lagt sidste år. Da prisen på fisketegn stiger med 10 % pr. 1. januar 2009, forventes en indtægtsstigning i I lyset af en forventning om mulighed for mindre justeringer af den igangværende 3-årige plan, er organisationerne blevet spurgt om forslag hertil. Peter Geertz-Hansen uddelte udkast til projekt-delen og bilags-delen til Handlingsplanen samt en oversigt over de nye forslag. Da der kan være usikkerhed omkring indtægterne i forbindelse med stigningen i fisketegnspriserne og da der pågår drøftelser vedrørende størrelsen af de indirekte omkostninger, som DTU, Aqua modtager for at gennemføre Fiskeplejen, er der i udkastet ikke disponeret over hele det forventede rådighedsbeløb i Bemærkninger vedr. nye forslag/aktiviteter Fiskeridirektoratets udgifter forventes i 2009 forøget på grund af at fisketegnssystemet skal i udbud samt krav om udvikling og opfyldelse af nye sikkerhedskrav til betalingssystemet. Omkring el-fiskeri, har Sikkerhedsstyrelsen meddelt DTU, Aqua, at det elfiskeudstyr der p.t. findes i Danmark ikke opfylder EU s krav til sikkerhed. El-fiskeri har foregået siden 1948 uden registrerede uheld. Der har været møder med Sikkerhedsstyrelsen, hvor det er aftalt, at udstyret i løbet af 2010 skal opfylde de nye krav. På baggrund heraf er der afsat kr. i forbindelse med udvikling og godkendelse af nyt elfiskeudstyr til Der er efter ønske fra de marine organisationer afsat midler til ½ årsværk til særlig rådgivning inden for den marine fiskepleje. Efter ønske fra Danmarks Sportsfiskerforbund er Fiskeplejekonsulentordningen forøget med et årsværk. Fiskeplejekonsulenten har rigtig meget at se til og har gang i mange projekter. Den nye konsulent skal samarbejde med den nuværende konsulent og have særligt fokus på vandløbsrestaurering 2

3 og virke som katalysator i forhold til kommuners og lystfiskeres arbejde med vandløbsrestaurering. Den nye fiskeplejekonsulent skal som den nuværende konsulent, være ansat på DTU, Aqua. Endvidere afsættes kr. til kurser i vandløbsrestaurering. Efter ønske fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark er fiskeplejens tilskud til udsætning af laksesmolt i Gudenåen øget fra kr. til kr. Der er fortsat ikke basis for en selvreproducerende bestand på grund af spærringen ved Tangeværket, men der er mange, som har glæde af fiskeriet nedenfor Tangeværket, hvor fiskene udsættes. Niels Barslund spurgte til de budgetterede overførte midler fra 2008 til 2009 på 3,6 mio. kr. Peter Geertz-Hansen svarede, at FødevareErhverv har oplyst, at de 2 mio. kr. stammer fra vandløbsrestaureringsprojekter i 2007, idet disse projekter under fiskeplejen havde en forskudt regnskabsperiode. De øvrige 1,6 mio. kr. stammer fra udsætningsmidler eller restaureringsmidler, som af forskellige årsager ikke har kunnet gennemføres i Ud af et budget på ca. 15 mio. kr. til udsætning mv. er det normalt med en overførsel i den størrelsesorden. Kurt Birch spurgte til fiskeplejens konsulent til vandløbsrestaurering, om det kan betyde, at kommunerne slipper for nemt på dette område. Peter Geertz-Hansen svarede, at der vil være tale om en støtte til at løfte og intensivere kommunernes indsats med vandløbsrestaureringsprojekter. Konsulenten kan f.eks. hjælpe med ansøgningerne med henblik på at opnå tilskud til de forskellige mulige projekter. Desuden kan konsulenten bidrage til at se det enkelte vandløbssystem i et lidt større perspektiv samt initiere og sætte turbo på samarbejdet mellem kommuner og lystfiskere med henblik på i højere grad at sætte vandløbsrestaurering på dagsordenen. Kaare M. Ebert tilføjede, at man gerne vil i gang i f.eks. Varde å, hvor der udsættes fisk for ca kr. Det er ikke hensigtsmæssigt at sætte fisk ud, hvis der ikke samtidig følges op og skabes gode forhold for fisk, f.eks. ved udlægning af gydegrus, skjulesten mv. som giver gode bestande. Fandt endvidere, at det er en rigtig god ide med en marin konsulent med henblik på at fokusere på f.eks. habitatrestaurering og forbedringer i forhold til fiskeudsætninger. Niels Barslund mente, at man snart skal påbegynde drøftelsen af, hvad fiskeplejemidlerne skal bruges til, hvis vandløbene restaureres, således at der ikke længere er behov for udsætning af fisk. Målet og ønsket er, at dette kan realiseres inden for ca år. Bemærkede endvidere, at erfaringen er, at når de frivillige, lokale lodsejere og lystfiskere er involveret, er det nemt at få kommunen i gang med de forskellige vandløbsrestaureringsprojekter. Birgit Bolgann bemærkede, at vandløbsrestaurering er utrolig vigtig. Der er mange lokale interesserede, men der er samtidig brug for, at nogen kan skubbe til og kvalificere det igangværende arbejde. Den fiskeplejekonsulent, der allerede er ansat, har til fulde bidraget til at styrke fiskeplejen. 3

4 Vagn Gram bemærkede, at de marine organisationer ikke fokuserer meget på fiskeudsætninger, men derimod meget på habitatforbedringer og ønsker mere hjælp hertil, da der er mange projekter i gang. Harry Lorentzen tilføjede, at konsulenten også skal bruges i forbindelse med miljøspørgsmål. Kaare M. Eberg spurgte, om det er 7-udvalget, der fremover skal drøfte evt. pristalsregulering af fisketegnsprisen. Birgit Bolgann svarede, at udgangspunktet er Finansministeriets generelle prisindeks. Der er i fiskeriloven hjemmel til at pristalsregulere, men det må forventes, at der ikke vil være basis for, at der sker en forhøjelse af prisen hvert år. Foreslog, at udvalget en gang om året f.eks. i april måned ser på prisindekset og om der er basis for forhøjelse. Birgit Bolgann orienterede om, at i lyset af ålehandlingsplanen, som også indeholder forslag om at optimere åleudsætningerne, vil Fiskeridirektoratet søge EU-midler hertil, således at fiskeplejens indsats kan suppleres med EU-midler. Den samlede indsats skal tilrettelægges, så det passer ind i bestandsophjælpningen. Der vil dog nok ikke kunne blive tale om bevilling af EU-midler før planen er vedtaget i EU og dermed nok ikke i 2009 men fremadrettet. Evt. bemærkninger til Handlingsplanen for Fiskepleje 2009 til Fiskeridirektoratet senest den 10. december Pkt. 3. Orientering om status vedr. gennemførelsen af Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål Birgit Bolgann orienterede om, at der er kommet rigtig mange høringssvar til det udsendte udkast til de regler, der skal gennemføres i Danmark i henhold til forordningen. Høringssvarene kan ses på Fiskeridirektoratets hjemmeside. Samtlige høringssvar gennemgås med henblik på at udarbejde det endelige regelsæt. I henhold til forordningen skal der for ferskvand udarbejdes en forvaltningsplan, som på lang sigt sikrer udvandring af mindst 40 % af den voksne biomasse af ål tilbage til havet. For saltvand skal der gradvis over 5 år fra 1. juli 2009 ske en indsatsreduktion på mindst 50 % i forhold til gennemsnitsindsatsen i perioden Foranstaltningerne skal senest gælde fra 1. juli I høringsmaterialet var det forudset, at regelsættet kunne være klar omkring 1. januar Det må nu forudses, at noget af regelsættet først vil træde i kraft 1. juli 2009 andre bestemmelser forventes at træde i kraft lidt tidligere, herunder regelsættet for fritidsfiskerne. Det betyder også, at ansøgningsfristen for erhvervs- og bierhvervsfiskere er rykket formentlig til midt februar Fiskeridirektoratet er klar over, at alle involverede venter spændt på det endelige regelsæt og der vil blive orienteret bredt herom til alle høringsparter, organisationer og al information vil blive tilgængelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside. Kaare M. Ebert spurgte, om der kan forventes yderligere lempelser i det endelige regelsæt. 4

5 Birgit Bolgann svarede, at det i lyset af de samlede høringssvar overvejes, hvordan der inden for rammerne af Forordningen kan ske justeringer. Niels Barslund pointerede, at det udsendte udkast klart betød, at det var ferskvand, som stod for den største byrde, og især i forhold til de foreslåede regler for fritidsfiskernes ålefiskeri. Da 80 % af ferskvand havner i fjorde, ville det betyde, at fritidsfiskere og andre, som fisker i fjordene kan fiske de ål, som forbydes personer i ferskvand at fiske. Mente ikke, at man herved kan opnå målet om 40 % udvandring, da 85 % af opvækstområderne er i fjordene. I øvrigt vurderede han, at der kun var tale om en reduktion i fritidsfiskernes ålefiskeri på ca. 25 %. Birgit Bolgann bemærkede, at Fiskeridirektoratet kender synspunkterne, som også er afspejlet i de mange høringssvar. Det viser klart, at der i Danmark er mange måder at fiske ål på og mange forskellige interessenter. Der vil meget hurtigt blive truffet beslutning omkring de endelige regelsæt, hvilket straks vil blive meddelt bredt. Den samlede danske ålegenopretningsplan skal sendes til Kommissionen inden udgangen af De endelige regelsæt blev udstedt den 11. december 2008 og kan ses på Fiskeridirektoratets hjemmeside. Pkt. 4. Stoprist i fiskeredskaber i saltvand efter ønske fra de marine organisationer i Saltvandsudvalget Birgit Bolgann henviste til den tidligere drøftelse af dette punkt, hvor Skov- og Naturstyrelsen var blevet bedt om at se på dette emne. På baggrund heraf har Skov- og Naturstyrelsen anmodet Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) om at udarbejde et notat om, hvilken betydning reglerne om stoprist har for odderen. Notatet er sendt til udvalget. Det fremgår klart af notatet, at det er DMU s vurdering, at en fjernelse af stopriste vil have en negativ indflydelse på odderens bevaringsstatus i visse regioner og i Natura 2000 områder. Danmarks Naturfredningsforening har på baggrund af DMU s vurdering fremsat forslag om, at brugen af stopriste udvides til at gælde for alle dele af landet, hvor odder forekommer (som udgangspunkt hele landet, Fyn og Bornholm undtaget). Leif Skytt bemærkede, at det af det statistiske materiale tilbage fra 1996 fremgår, at der kun er tale om få rusedruknede oddere hovedsageligt i søer, åer og vandløb. Derimod er antallet af trafikdræbte oddere steget. Han havde ikke hørt om oddere i redskaber i saltvand og mente, at reglen var overflødig og foreslog på baggrund heraf, at reglen om stoprist fjernes. Han mente ikke, at odderen er truet, hvorfor der ikke er noget, der taler for et fortsat påbud om stoprist i fiskeredskaber i saltvand. Stopristen forhindrer mange fritidsfiskere og andre i at fiske skrubbe, multe og torsk i en ordentlig størrelse. Nu hvor også ålefiskeriet går betydeligt ned, er der behov for bedre mulighed for at fange andre fisk. Kurt Birch mente heller ikke, at odderen er truet mere og foreslog, at der laves et forsøg i saltvand i 2 år uden stoprist, hvorefter bestemmelsen kan tages op til vurdering. Harry Lorentzen mente ikke, at reglen længere var nødvendig, da odderen ikke er i saltvand. 5

6 Kay Hansen tilføjede, at odderen kun bør beskyttes, hvor den forekommer. For fritidsfiskerne, er det bl.a. et ønske om at fiske hummer og krabber. Max Thomsen bemærkede, at der f.eks. i Randers fjord ikke er så mange oddere og at der derfor fortsat er behov for stoprist. Birgit Bolgann henviste til DMU, som vurderer, at odderen ikke har en gunstig bevaringsstatus i dele af landet. På baggrund heraf vil der ikke være grundlag for at ophæve beskyttelsen. I henhold til fiskeriloven er der også forpligtelse til at beskytte andet end fisk og der er nye klare regler om at leve op til habitatdirektivet. Kaare M. Ebert bemærkede, at man kunne betragte det på samme måde som der også investeres i faunapassage. Da der er tale om EU-lovgivning, kan man ikke bare ændre reglerne, og hvis der skulle blive tale om en forsøgsordning, mente han, at forsøget også skulle omfatte områder, hvor der ikke er oddere i dag. Niels Barslund bemærkede, at odderen bruger Limfjorden for at komme fra det ene vandløb til det andet. Mente ikke, at reglerne skal ændres. Måske kunne man i stedet se på maskestørrelsen for at fange de ønskede fisk. Gorm Rasmussen foreslog, at der i stedet evt. indsættes et vindue i redskabet i forhold til at fange skrubber. Leif Skytt mente ikke, at der med et vindue kan fanges ål. Kunne ikke forstå, at man ikke her tager hensyn til fisk og fiskere. Birgit Bolgann svarede, at Skov- og Naturstyrelsen har vurderet, at bestanden ikke er større end at den skal beskyttes og at bestanden overvåges. Der er tale om at se det på en mere overordnet måde, således at et redskab indrettes, så det kun fanger det, der er tilsigtet. Man skal undgå utilsigtet bifangst. Der er tale om selektive redskaber. Ved at indrette redskaber med f.eks. stoprist gøres fiskeriet ikke umuligt, selv om nogle fiskerier vanskeliggøres. Da reglerne blev udarbejdet i 1996 tog man hensyn til det begrænsede antal erhvervsfiskere ved at give dem dispensationer på særlige vilkår men ikke fritidsfiskerne, som er langt flere. Pkt. 5. Orientering siden sidst Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om, at de reviderede bekendtgørelser for Nissum Fjord og Storå trådte i kraft den 1. juli Prisen for fisketegn stiger pr. 1. januar 2009 meddelelse herom er sendt til udvalget. Vagn Gram spurgte om det var korrekt, at de betalinger via PBS, som betales i december 2008 til gammel pris var gyldige 12 måneder frem. 6

7 Lene Jensen Scheel-Bech bekræftede dette, idet den nye pris først gælder ved køb af fisketegn fra den 1. januar Det er korrekt, at en del fritidsfiskere betaler i december måned det betyder, at den forhøjede pris for de pågældende fritidsfiskere først vil fremgå ved betalingen i december Pkt. 6. Eventuelt Niels Barslund henviste til, at Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har spurgt Skov- og Naturstyrelsen om mulighederne for en regulering af sæler sælen findes bl.a. i Karup å. Man vil nu lave en undersøgelse, hvor foreningen skal betale kr. Spurgte, om det kan betale sig at søge fiskeplejen herom. Kaare M. Ebert støttede forslaget, hvis det ser fornuftigt ud og resultatet offentliggøres. Anders Koed fandt også, at det var en god ide og en god ide, at foreningen er med i undersøgelsen på sidelinjen. Kaare M. Ebert henviste til et årligt tilbagevendende problem i forhold til, som anført i fiskeriloven, at man skal bede lodsejerne om tilladelse til opfiskning af fisk i forbindelse med vigtigt avlsarbejde. Der er tale om, at enkelte personer kan spærre for avlsarbejdet ved ikke at give tilladelse til opfiskning, f.eks. på grund af jagt. Kan være et problem for en hel ås avlsarbejde. Vil gerne tale med Dansk Landbrug og andre organisationer herom. Niels Barslund bemærkede, at enkeltpersoner i givet fald kun kan nægte tilladelse, hvor han selv har fiskeriretten. Der må være tale om, at der er et dårligt samarbejde det pågældende sted mellem lodsejer og lystfiskere. Sten W. Laursen henviste til det grundlæggende i, at fiskeriretten tilhører lodsejeren. Derfor skal lodsejeren fortsat anmodes om at give tilladelse inden f.eks. opfiskning af moderfisk til avlsarbejde kan findes sted. Birgit Bolgann bemærkede, at der er tale om lodsejernes rettigheder. Det er et principielt ønske fra Danmarks Sportsfiskerforbund, som bør kunne klares ved aftaler mellem lodsejeren og lystfiskerne ellers vil der være tale om lovgivningsændring. Sten W. Laursen henviste til en nylig afgørelse fra Naturklagenævnet om sandfang, som vedlægges. 7

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: November 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 23. januar 2013 Referat af møde i 7-udvalget den

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 8. november 2006 J.nr.: 2006-04956 Deltagere: Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2006 Harry Lorentzen Dansk Fritidsfiskerforbund

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Se vedlagte høringsparter Dato: 11. januar 2013 Sagsnr.:13-7400-000005 Bedes anført i svar Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Fredningsbælter generelt

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Fiskeplejens formål og indhold Formål Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge Handlingsplan 2012 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 43.000.000 kr kr 2011-budge Overførte midler fra 11 (skøn pr nov.) 5.243.175 Fiskepleje 2012 - til disposition:

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2011-01823 Dato: Juli 2011 Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2005 J.nr.: 2005-04978 LEJ Deltagere: Referat af møde i 7-udvalget den 22. november 2005 Niels Barslund Ferskvandsfiskeriforeningen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Juni 2005 J.nr.: 2005-00830 LEJ Deltagere: Endeligt referat af møde i 7-udvalget den 25. maj 2005 Christian Graver Vagn Gram Kurt Madsen

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026 Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026 Udkast til referat af 7-udvalget den 16. september 2015 Mødet blev afholdt

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Oktober 2007 J.nr.: 2007-02069 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 20. juni 2007 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 11. december 2008. Nr. 1200. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 e,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Fiskeplejens formål og indhold

Fiskeplejens formål og indhold Fiskeplejens formål og indhold Formål Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004). Indsatsen

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Ny Forvaltningsplan for Laks Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Baggrund I 2004 udkom National Forvaltningsplan for Laks. En drejebog til genskabelse af

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00192 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0472 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Til underretning for

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00145 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sags nr.: 15-7440-000001 Dato: 22. maj 2015 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen Att. Janne Palomino Dalby Vedr. Notat om biologisk rådgivning vedr. ny fiskeriregulering ved Nybøl Nor Fra DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 Biologisk rådgivning vedr.

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. november 2009

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. november 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2009-05102 Januar 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 24. november 2009 Deltagere: Kaare M. Ebert

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Jura J.nr. NST-400-00068 Ref. peran Den 16. oktober 2013 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om udnyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000 Handlingsplan 2015 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 41.000.000 kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Fiskepleje 2015 - til disposition:

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødereferat Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødetid/-sted: Sankt Helene, Tisvilde, 16. november 2015 kl. 10.45-12.00 Referent: Mødedeltagere: Mads Lottrup Jyde

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 31. marts 2006 J.nr.: 2006-00262 LSM referat af Udvalget for Muslingeproduktions møde den 27. februar 2006 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

Stort fokus på laksefiskeriet

Stort fokus på laksefiskeriet Stort fokus på laksefiskeriet Turisme, udsætninger, hvilken vej skal vi? Hvorfor er opgangen i Skjern Å stagneret? Uklart vand skæmmer Skjern Å, hvorfor? Lystfiskerfangede laks 1500 1000 500 0 Laksefiskeriet

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

EU & Fiskeriregulering J.nr Ref. jpda Den 7. december 2016

EU & Fiskeriregulering J.nr Ref. jpda Den 7. december 2016 EU & Fiskeriregulering J.nr. 16-7440-000023 Ref. jpda Den 7. december 2016 Referat af møde i 7-udvalget den 2. november 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af forhold vedrørende den

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Sagsnr./ 2011-03048 Dato: 21. oktober 2011 Referat af 4. møde i Dialogforum afholdt den 10. oktober 2011 kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.:

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.: EU-og Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000002 Ref. MAAN Den 31. januar 2017 Referat af møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget den 27. januar 2017 kl. 12.30 i NaturErhvervstyrelsen, mødelokale K-514. Deltagelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 22. juni 2010 kl. 10.00 i Fødevareministeriets departement.

Referat af møde i Dialogforum den 22. juni 2010 kl. 10.00 i Fødevareministeriets departement. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet J.nr. 2010-01366 Referat af møde i Dialogforum den 22. juni 2010 kl. 10.00 i Fødevareministeriets departement. Deltagelse: FVM, departementet:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Status for udvikling af den danske bæverbestand

Status for udvikling af den danske bæverbestand Status for udvikling af den danske bæverbestand Påvirkninger af vandløb -fordele og ulemper Status for forvaltning af bæveren i Danmark ENVINA Fiskefagmøde 2016 Henning Aaser Hvornår og hvorfor? Hvor mange

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere