Fiskeplejens formål og indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeplejens formål og indhold"

Transkript

1 Fiskeplejens formål og indhold Formål Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004). Indsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel, sættefisk og forbedring af fiskenes leveforhold (biotopforbedringer) samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Midlerne anvendes endvidere til administration og information om Fiskeplejen og om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningen. Det er desuden muligt at anvende midlerne til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegn. Med henblik på at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene indeholder Handlingsplanen for Fiskepleje 2005 projekter vedrørende udsætning af fisk, vandløbsrestaurering samt målrettede og konkrete forskningsprojekter, som medvirker til at fremme mulighederne for fiskeri og forbedre fiskenes gydeforhold og opvækstmuligheder. Indsatsen i fiskeplejen har udviklet sig løbende i takt med samfundets ændringer i natursyn. Begreber som bærekapacitet (dvs. hvor mange fisk kan der være på en given lokalitet), autenticitet (hvilke fiskearter er oprindeligt hjemmehørende i det pågældende område) og forsigtighedsprincippet (dvs. at udsætninger suspenderes pga. usikkerhed omkring de miljømæssige effekter) er vigtige værktøjer for at undgå at fiskeudsætninger medfører varige skader på naturen og de vilde fiskebestande. Det er således af stor betydning for den samlede fiskepleje, at indsatsen ikke må gribe utilsigtet ind over for naturen og de vilde bestande. Aktiviteterne De ansvarlige for fiskeplejen har siden starten i 1987 i stigende grad været opmærksom på disse krav. Det vidensgrundlag, der er nødvendigt for fiskeplejen sikres løbende gennem forskningsaktiviteter. Fiskeplejens opfattelse og praktiske gennemførelse af udsætninger er i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, således at der ikke foretages udsætninger, der risikerer at resultere i utilsigtede forandringer i det naturlige miljø. Fiskeplejens anvendelse af forsigtighedsprincippet er således i fuld overensstemmelse med målsætningen om mangfoldighed og naturbeskyttelse som opfølgning på Biodiversitetskonventionen. Forskning og overvågning er afgørende for arbejdet med at bevare og beskytte naturen. I planlægningen for er det forudset, at der anvendes flere midler til restaurering af vandløb end hidtil. Rådgivning Rådgivning omkring fiskeplejen sker i Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje det såkaldte 7-udvalg. Udvalget er bredt sammensat af brugere, dvs. lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og 1

2 erhvervsfiskere. Desuden er Amtsrådsforeningen, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Landbrug repræsenteret samt de myndigheder, der er ansvarlige for fiskeri og natur- og miljøforhold, dvs. Miljøministeriet v/skovog Naturstyrelsen og Fødevareministeriet. Udvalget rådgiver om anvendelse af fiskeplejemidlerne. Desuden drøftes, hvorledes hensynet til sunde fiskebestande varetages bredt i de øvrige dispositioner, der gennemføres i henhold til fiskeriloven. Herudover formuleres der ønsker til relevante miljøforanstaltninger mv. Der er en bred erkendelse af, at fiskeplejens formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ikke kan opnås alene ved udsætninger af fisk, hvorfor den fremtidige fiskepleje i høj grad må baseres på andre aktiviteter end alene udsætninger. 7-udvalget bestræber sig på, via sin brede sammensætning at være med til at formulere forventningerne til andre aktiviteter i samfundet, som berører fiskebestandene på samme måde, som samfundet i øvrigt har forventninger til fiskeplejen. Handlingsplanen for Fiskeplejen 2005 beskriver, hvilke midler der afsættes til bestandsophjælpning, tilskud til biotopforbedring (vandløbsforbedring), monitering (undersøgelser i forbindelse hermed), rådgivning, forskning og administration. Perspektiver Flerårige Handlingsplaner Fiskeplejen var indtil 2002 hovedsageligt baseret på 1-årige Handlingsplaner. På baggrund af drøftelser i 7-udvalget valgte man herefter fremover at arbejde med flerårige programmer inden for hele fiskeplejens aktivitetsområde. Bilag 11 viser Fiskeplejens samlede aktivitetsramme for en ny 3-årig periode De prioriterede forskningsaktiviteter iværksættes løbende, og for de enkelte år er der balance mellem bestandsophjælpning, forskning og rådgivning. Kun de aktiviteter, der iværksættes i 2005, er beskrevet i detaljer i nærværende plan. På grund af usikkerheden i indtægtsforventningerne og på grund af sandsynligheden for nye ønsker og erfaringer må visse årlige revisioner af aktivitetsrammen forudses for perioden Det økonomiske grundlag og baggrund Selvfinansieret Fiskepleje Fiskeplejeordningen er selvfinansieret via indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegnene. I medfør af tidligere beslutning reduceres budgettet med kr. årligt med baggrund i det arbejde, som Fiskeridirektoratet udfører for Fiskeplejen. I Handlingsplanen benævnes denne aktivitet budgetreduktion. 2

3 I 2005 forventes indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn at beløbe sig til ca. 33,1 mio. kr. Hertil kommer overførte, dvs. udisponerede midler fra 2004 på ca. 5,4 mio. kr. Det maksimale økonomiske grundlag for aktiviteterne i 2005 bliver således i alt ca. 38,5 mio. kr. Indtægter Tabellen nedenfor viser udviklingen fra i det økonomiske grundlag. Det skal bemærkes, at tallene er baseret på finanslovstal. Indtægt i mio. kr.: Lystfiskertegn 22,7 24,7 Fritidsfiskertegn 8,4 8,4 Overførte midler 0,4 5,4 Finanslovsmidler i alt : 31,5 38,5 Tallene er baseret på oplysninger fra bilag 2. Pr. 1. juli 2004 steg prisen på lystfiskertegnet. Samtidig blev pensionsalderen nedsat, hvilket i denne sammenhæng betyder, at personer, som er fyldt 65 år ikke skal betale lystfiskertegn. Der forventes på denne baggrund en mindre forøgelse af indtægten fra lystfiskertegn i Budgetterne indeholdt i nærværende Handlingsplan er baseret på en forventning om, at de endelige indtægter i 2004 og 2005 svarer til ovenstående tal. Aktiviteter i 2005 Nye projekter Vandløbsrestaurering Med baggrund i forslag fra bl.a. 7-udvalget iværksættes der i perioden en række nye forsknings- og undersøgelsesaktiviteter, ligesom en række nuværende aktiviteter fortsættes. I nærværende handlingsplan er kun medtaget projektbeskrivelser af de projekter, der iværksættes/fortsættes i Vandløbsrestaureringen har til formål at etablere eller forbedre vandrefiskenes passagemuligheder og gydeforhold i mindre vandsystemer, således at den naturlige reproduktion forbedres. Der afsættes 2,5 mio. kr. under Fiskeplejen som tilskud til amters og kommuners vandløbsrestaureringsaktiviteter i Midlerne er forøget med kr. i forhold til Derudover afsættes kr. til mindre restaureringsprojekter, der gennemføres med indsats fra lokale fiskeriforeninger. Tilskud til disse mindre projekter skal alene dække materialer. Med baggrund i drøftelse i det rådgivende 7-udvalg vil der desuden fortsat være åbenhed overfor, at midler afsat til bestandsophjælpning i enkelte vandløbssystemer i løbet af året vil kunne konverteres til vandløbsrestaurering. 3

4 For at sikre en så bred ansøgningskreds som muligt, er det besluttet, at invitationer til amter og kommuner udsendes senest 15. februar. Fiskeplejekonsulent Fiskeplejehåndbog Fiskeplejekonsulent-ordningen, der har til formål at yde rådgivning inden for hele det rekreative fiskeris område, videreføres i sin nuværende form. Danmarks Fiskeriundersøgelser har etableret en internetbaseret Håndbog i Fiskepleje. Håndbogen opdateres løbende med den nyeste viden inden for fiskeplejerelaterede emner. Adressen er Ferskvandsområdet Udsætninger Den hidtidige Fiskeplejeindsats på ferskvandsområdet er gennemgået og videreføres i sin nuværende form, hvor bl.a. alle udsætningsplaner opfyldes fuldt ud, hvad angår yngel, ½-års, 1-års og mundingsfisk. Dambrugsfisk Anvendelsen af domesticerede ørred (dambrugsfisk) skal udfases omkring , hvorefter alt udsætningsmateriale primært skal baseres på afkom af vildfisk. Budget Nedenstående tabel viser det samlede aktivitetsbudget for ferskvandsområdet i 2004 og Aktivitet Bestandsophjælpning Projekter 9,9 3,2 10,3 5,0 Ørred og Laks i alt: 13,1 15,4 Bestandsophjælpning Projekter 2 1,9 2,1 3,2 Søer i alt: 3,9 5,3 Vandløbsrestaurering: 2,2 2,7 Samlet indsats: 19,3 23,5 Tallene er baseret på oplysninger fra bilag 3. Bestandsophjælpning: Laksefisk Udsætningsaktiviteterne for ørred fortsættes i 2005 i deres nuværende form. Priserne på udsætningsmaterialet (ørred) er forøget lidt i forhold til 2004 i takt med den almindelige prisudvikling. Udsætninger ifølge udsætningsplanerne (yngel, ½-års, 1-års, og munding) opfyldes. Ligeledes fortsættes de ekstra mundingsudsætninger ved Sjælland, Fyn og i Århus-bugten med uændret økonomisk omfang. 4

5 Anbefalingerne vedrørende udsætninger af laksefisk opfyldes fortsat som foreskrevet i den reviderede Laksehandlingsplan (FFI 1999 (1998)). Søer Bestandsophjælpningen i søerne (inkl. ål og gedder i saltvand) fortsætter i det nuværende økonomiske omfang. De største ressourcer anvendes på udsætning af gedder, ørred, krebs og sandart, nævnt efter økonomisk prioritet. Produktionen af geddeyngel er fortsat stabil, og over 75 % af disse udsætninger foretages på Sjælland. Der foretages fortsat bestandsophjælpning i søer ned til 3 ha. Udsætning af gedder i saltvand (Sydsjælland) fortsættes i det hidtidige omfang (ca kr.). Åleudsætningerne i søer og vandløb fortsætter i nuværende omfang, dvs. at der fortsat foretages både fuldt finansierede åleudsætninger i søer og vandløb, og der ydes krone - krone tilskud til udsætninger i søer, hvor der primært er erhvervsinteresser (ca kr.). Vandløbs- Som tidligere nævnt afsættes der 2,7 mio. kr. til vandløbsrestaurering i 2005 restaurering med det formål at forbedre eller etablere fiskenes passagemuligheder og gydeforhold, fortrinsvis i mindre vandløb over hele landet. Ordningen med en særlig lystfiskerpulje fortsættes. Undersøgelser & forskningsaktiviteter: Laksefisk Igangværende projekter: Revision af udsætningsplaner for vandløbene fortsættes med den hidtidige ressource. Dvs. at den enkelte plan revideres med 6-7 års intervaller Afrapporteringen af de hidtidige mærkningsforsøg fortsættes Effekten af habitatsforbedringer evalueres Effekten af mundingsudsætningerne i Kolding Å vurderes fortsat Undersøgelserne af postsmoltens (ørred) adfærd og dødelighed fortsættes Undersøgelse af biologien hos Grønlænder-ørred fortsættes Karakteristika ved havørredopgangen i Hadsten Lilleå vurderes fortsat i samarbejde med lokale sportsfiskere Genetiske undersøgelser i forbindelse med bestandsophjælpningen af vestjyske laksebestande fortsættes. Nye projekter: Der iværksættes årlig overvågning af et antal ørredbestande fordelt i hele landet Effekten af lakseudsætningerne i Skjern Å undersøges og udsætningslaks i Storåen mærkes med henblik på senere undersøgelser 5

6 Der igangsættes et projekt med fokus på laksefiskenes vandløbshabitater og effekten af vandløbsvedligeholdelse Der foretages sammenligning i overlevelsen mellem vildfisk og opdrættede 1. generations afkom af vildfisk En langtidsundesøgelse af genflow fra udsatte laksefisk til vilde laksefiskebestande opstartes. Detaljeret aktivitetsbudget for disse aktiviteter fremgår af bilag 7. Søer Igangværende projekter: Udviklingen i fiskebestanden i restaurerede søer undersøges Der iværksættes flere undersøgelser med henblik på at følge geddebestandens udvikling i nyetablerede vandløbsnære søer (VMPIIprojekter). Nye projekter: Der iværksættes en undersøgelse af sæsonmigrationen hos cyprinide fisk Der opstartes et projekt, der fokuserer på betydningen af de fysiske og biologiske forhold, ex. sigtbarhed på de forskellige rovfiskebestande Der fokuseres på en aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer En undersøgelse af den populationsgenetiske baggrund for gedder, der anvendes som udsætningsmateriale i søer og brakvand iværksættes. Detaljeret aktivitetsbudget for disse aktiviteter fremgår af bilag 9. Ål Igangværende projekter: Moniteringen af glasålindvandringen fortsættes, ligesom undersøgelserne af ålens vækst og overlevelse på lokaliteter i forskellige vandløb og søer fortsætter Moniteringen af Anguillicolaens udbredelse fortsættes. Detaljeret aktivitetsbudget for disse aktiviteter fremgår af bilag 8. Marin Fiskepleje Den hidtidige fiskeplejeindsats på havområdet fortsætter med fokus på fladfisk i kystnære områder og med vægt på aspekter som bærekapacitet og miljøfaktorer, og hvordan disse influerer vækst og overlevelse af fladfiskeyngel og ungfisk i forskellige opvækstområder. Der foretages enkelte udsætninger af pighvar og skrubber på udvalgte lokaliteter. Hvor det er muligt, købes fiskeyngel fra kommercielle anlæg, hvor det tilstræbes at moderfiskene er indhentet på udsætningslokaliteten. 6

7 De foreløbige resultater fra forsøgsfiskeri og dykkerundersøgelser i Vejle Fjord, på det område, hvor der er habitat restaureret ved at udlægge små sække med muslingeskaller, tyder på, at de udlagte strukturer har en positiv påvirkning på både bundlevende dyr og fiskefauna. Formålet med projektets 2. fase er at teste hvorledes større strukturer, opbygget af store netposer fyldt med skaller, påvirker den lokale fiskefauna og bundlevende dyr. Fangstregistrering Limfjordsprojekt Arbejdet vedrørende fangstregistrering blev i 2003 udvidet til at omfatte hele Danmark samt registrering af eventuelle fangster af fugle. Fra 2005 vil den almene fangstregistrering afløses af en mere stringent fangstregistrering af nøgle-fiskere, dvs. fiskere med hvem, det er aftalt, at der fiskes med bestemte redskaber på en forudbestemt position og at fisketiden og fiskehyppigheden ligeledes er forudbestemt. Dette vil give mere sammenlignelige data. En foreløbig model over Limfjorden baseret på 70 er tal findes på en CD og her er der mulighed for at simulere diverse scenarier. En lignende model over 90 er tal er under udarbejdelse. Sammenligning af de to modeller samt simuleringen fra den første model kan bruges til at beskrive Limfjordens struktur og funktion med fokus på top-prædatorers indflydelse på systemet. På denne baggrund og i samarbejde med amterne vil det være muligt at udpege og definere den fremtidige moniterings- og forskningsindsats. En del af arbejdet er knyttet til et specialeprojekt i samarbejde med Århus Universitet. På baggrund af dette projekt forventes løbende beskrevet og iværksat projekter i Limfjorden i samarbejde med bl.a. Limfjordsamterne. Et 3-årigt projekt vedr. skrubbegenetik er påbegyndt i Budget Nedenstående tabel viser det samlede aktivitetsbudget for den marine fiskepleje i 2004 og Aktivitet Bestandsophjælpning Projekter 2,7 0,8 3,6 0,8 Ål, helt og laks i alt: 3,5 4,4 Køb af fisk Projekter 0,8 2,5 0,8 2,6 Marine arter i alt: 3,3 3,4 Samlet indsats 6,8 7,8 Tallene er baseret på oplysninger fra bilag 4. Udsætningsaktiviteter: 7

8 Ål & Helt Der foretages åleudsætninger ved kysten og i vandløbene for i alt ca. 2,6 mio. kr. Projektet er i 2005 øget ekstraordinært, da det ikke var muligt at opfylde udsætningsplanen i 2004 på grund af det vigende marked for glasål. De senere år har prisen på ål været meget høj. Det er derfor besluttet, at man vil lade omfanget af udsætninger af ål i 2005 være afhængig af, om der kan skaffes udsætningsmateriale til priser, der står i rimeligt forhold til nytteværdien af udsætningerne. Såfremt der ikke udsættes ål i henhold til planen i 2005, skal der i løbet af 2005 eller i 2006 tages stilling til anvendelsen af evt. uforbrugte midler. Der vil ved denne beslutning blive lagt vægt på ønsker, der kan fremme fiskerimulighederne i saltvand. Heltudsætningerne fortsætter i det nuværende omfang i Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, samt Randers Fjord. Egentlige marine arter Der foretages enkelte bestandsophjælpende udsætninger. Der afsættes et fast maksimalt beløb til indkøb af pighvar- og skrubbeyngel, der kan indkøbes fra kommercielle anlæg. Undersøgelser I 2004 afsluttes det nuværende forskningsprojekt, der bl.a. omfatter & forsknings- monitering af pighvarreudsætninger i det sydlige Kattegat og af aktiviteter: skrubbeudsætninger i Limfjorden. Igangværende projekter: Rådgivning inden for Marin Fiskepleje Bestandsophjælpning og administration Optimering af fisks overlevelse (fortsættelse af tidligere projekt med fokus på forbedring af udsætningsstrategier) Undersøgelse af skarvs prædation på skrubber i Ringkøbing Fjord Habitatrestaureringsprojekt i Vejle Fjord (fortsættelse i større skala) Fangstregistrering i de indre kystnære farvande (fortsættelse med nøglefiskere Limfjordsmodellen (fortsættelse med 2. model og sammenligning) Habitat egnethed Effekt af åleudsætninger i saltvand. Af hensyn til evalueringen af kystudsætningerne er der også i 2005 afsat ressourcer til at undersøge dette område, idet det kan konstateres, at de officielle ålefangster er stadigt faldende til trods for en betydelig udsætningsaktivitet. Detaljeret aktivitetsbudget for disse aktiviteter fremgår af bilag 10. 8

9 Basisdrift af Fiskeplejen Budget Det fremskrevne budget for basisdrift af fiskeplejen fremgår af tabellen nedenfor: Aktivitet Rådgivning Ferskvand Rådgivning Marin DFU i alt 1,1 0,2 1,3 1,1 0,2 1,3 Adm. Registre og udsalg mv. Porto, gebyrer og fremlæg. Øvrige Engangsudgift til nyt Samlet adm.system 1,7 1,5 0,1 1,6 1,3 0,1 1,8 Fiskeridirektoratet i alt 3,3 4,8 Samlet basisdrift 4,6 6,1 Tallene er baseret på oplysninger fra bilag 5 og 6. Basisdriftens omfang Basisdriften vedrører bl.a. Fiskeridirektoratets betalinger for varer og ydelser i forbindelse med administration og opkrævning af lyst- og fritidsfiskertegn. Aktiviteten er udliciteret og omfatter bl.a. registrering og genudsendelse af girokort til såvel lystfiskertegn som fritidsfiskertegn. Trykning af girokort, genudsendelse, edb-administration, PBS-indbetaling samt diverse PR-tiltag (annoncering mv.) forventes at koste 3,0 mio. kr. På baggrund af drøftelser i 2003 i 7-udvalget omkring indførelse af et supplerende betalingssystem baseret på internettet, er der i 2004 foretaget udbud af det samlede administrative edb-system. Et nyt samlet system træder i kraft den 1. januar Udgiften hertil fremgår af bilag 5. Med det nye system vil der som hidtil være mulighed for giro- og PBSindbetalinger. Desuden vil der som noget nyt være mulighed for indbetaling via internettet på: Denne mulighed kan benyttes både af den enkelte private indbetaler og på de udsalgssteder, der forventes indgået aftale med. I forhold til tidligere forenkles kravene til kvittering, idet man fremover blot skal kunne oplyse sit fiskerinummer sammen med forevisning af legitimation. Derudover er rådgivning inden for både ferskvand og saltvand, samt den samlede administrative ressource i forbindelse med DFU's administration af udsætninger mv. henlagt under dette område. 9

10 10

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Fiskeplejens formål og indhold Formål Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge Handlingsplan 2012 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 43.000.000 kr kr 2011-budge Overførte midler fra 11 (skøn pr nov.) 5.243.175 Fiskepleje 2012 - til disposition:

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000 Handlingsplan 2015 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 41.000.000 kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Fiskepleje 2015 - til disposition:

Læs mere

Handlingsplan. for. fiskeplejen 2002

Handlingsplan. for. fiskeplejen 2002 Handlingsplan for fiskeplejen 2002 Indledning og perspektiver Fiskeplejen har til formål (i henhold til 61 i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999), at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene.

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Detaljeret aktivitetsbeskrivelse

Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Gennemgang af de enkelte projekter. Ressourceanvendelsen fremgår dels under de enkelte projekter og dels i mere oversigtlig form i bilag 6-11. Bestandsophjælpning & Rådgivning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: November 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Fiskepleje gennem 500 år

Fiskepleje gennem 500 år Af Gorm Rasmussen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri Fiskepleje gennem 500 år Siden 1500-tallet er der blevet foretaget talrige omflytninger af vilde fisk fra én lokalitet til en

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet LEJ Sagsnr.: 2008-10491 December 2008 Referat af møde i 7-udvalget den 25. november 2008 Deltagere: Kaare M. Ebert Niels Barslund Max

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 8. november 2006 J.nr.: 2006-04956 Deltagere: Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2006 Harry Lorentzen Dansk Fritidsfiskerforbund

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Stort fokus på laksefiskeriet

Stort fokus på laksefiskeriet Stort fokus på laksefiskeriet Turisme, udsætninger, hvilken vej skal vi? Hvorfor er opgangen i Skjern Å stagneret? Uklart vand skæmmer Skjern Å, hvorfor? Lystfiskerfangede laks 1500 1000 500 0 Laksefiskeriet

Læs mere

Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2017 finansieret af Fiskeplejeordningen

Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2017 finansieret af Fiskeplejeordningen Til udsætningsforeninger 7. marts 2017 PGH/tika Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2017 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen for Fiskeplejen er nu iværksat. De samlede ørred-

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse. November 2014 J.nr.: 13/08746

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse. November 2014 J.nr.: 13/08746 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse November 2014 J.nr.: 13/08746 Indholdsfortegnelse 1. Projektnummer 38234 - sektion FFI... 4 2. Projektnummer 38148 - sektion Økosystembaseret

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet. Lyst- og fritidsfiskere NY.PP 28/07/03 9:06 Side 17

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet. Lyst- og fritidsfiskere NY.PP 28/07/03 9:06 Side 17 Lyst- og fritidsfiskere NY.PP 28/07/03 9:06 Side 17 2003 Statens Information. Juni 2003. Grafisk tilrettelægning: Finn Andersen IDD. Tryk: Herrmann & Fischer, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

Detaljeret aktivitetsbeskrivelse

Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Gennemgang af de enkelte projekter. Ressourceanvendelsen fremgår dels under de enkelte projekter og dels i mere oversigtlig form i bilag 6-11. Bestandsophjælpning & Rådgivning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Seminar Fregatten, 2016 Overblik og historik Danmark Prædation på fisk pattedyr (däggdjur) Fugle - skarv Forvaltning

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse. November 2016 J.nr.: 17/00457

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse. November 2016 J.nr.: 17/00457 Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse November 2016 J.nr.: 17/00457 Indholdsfortegnelse 1. Projektnummer 38234 - sektion FFI... 4 2. Projektnummer 38148 - sektion Økosystembaseret

Læs mere

Detaljeret aktivitetsbeskrivelse

Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Gennemgang af de enkelte projekter. Ressourceanvendelsen fremgår dels under de enkelte projekter og dels i mere oversigtlig form i bilag 6-11. Bestandsophjælpning & Rådgivning

Læs mere

Sjøørret/havørred populasjonsgenetik og fiskepleje. Dorte Bekkevold Seniorforsker i populationsgenetik Marine Levende Ressourcer Silkeborg

Sjøørret/havørred populasjonsgenetik og fiskepleje. Dorte Bekkevold Seniorforsker i populationsgenetik Marine Levende Ressourcer Silkeborg Sjøørret/havørred populasjonsgenetik og fiskepleje Dorte Bekkevold Seniorforsker i populationsgenetik Marine Levende Ressourcer Silkeborg Indhold Genetiske analyser af sjøørret/havørred populationer Oprindelse

Læs mere

Fisk og gener: Anvendelse af den nyeste genetiske viden i forvaltning af fiskebestande. Foto Finn Sivebæk

Fisk og gener: Anvendelse af den nyeste genetiske viden i forvaltning af fiskebestande. Foto Finn Sivebæk Fisk og gener: Anvendelse af den nyeste genetiske viden i forvaltning af fiskebestande Foto Finn Sivebæk 1 Historien Anvendelse af genetisk viden i forvaltning i DK 1994 Hansen et al. 1993 -? Nielsen et

Læs mere

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler 2009 1 Indhold Indledning...3 1. Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn...4 2. Fiskeren og omgivelserne...5 3. Fiskeplejemidlerne...6 4.

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

I bilag IV findes en status for genfangster af mærkede pighvar og skrubber.

I bilag IV findes en status for genfangster af mærkede pighvar og skrubber. NOTAT Til 7-Udvalget Vedr. Status for Fiskeplejen pr. 1.3.2011 Fra DTU Aqua v/peter Geertz-Hansen 9. maj 2011 PGH/tik J.nr.: 09/00231 Status for Fiskeplejen pr. 1.3.2011 Generelt Det økonomiske ansvar

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2011-01823 Dato: Juli 2011 Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Projekttitel: Rådgivning inden for Fiskepleje og ferskvandsfiskebiologi

Projekttitel: Rådgivning inden for Fiskepleje og ferskvandsfiskebiologi Handlingsplan for Fiskeplejen 2013 - Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Gennemgang af de enkelte projekter. Ressourceanvendelsen fremgår dels under de enkelte projekter og dels i mere oversigtlig form i

Læs mere

Red laksen i Varde Å!

Red laksen i Varde Å! Red laksen i Varde Å! Af Einar Eg Nielsen og Anders Koed Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri (Ferskvandsfiskeribladet 98(12), 267-270, 2000) Sportsfiskere og bi-erhvervsfiskere

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Populationsgenetik i fiskeplejen: Erfaringer fra Karup Å

Populationsgenetik i fiskeplejen: Erfaringer fra Karup Å Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri Populationsgenetik i fiskeplejen: Erfaringer fra Karup Å Resultater fra den populationsgenetiske forskning

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Se vedlagte høringsparter Dato: 11. januar 2013 Sagsnr.:13-7400-000005 Bedes anført i svar Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Fredningsbælter generelt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 23. januar 2013 Referat af møde i 7-udvalget den

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

MED VENLIG HILSEN THOMAS SØRENSEN. Isefjordens Ørredsammenslutning Thomas Sørensen Færgeparken 3 3600 Frederikssund

MED VENLIG HILSEN THOMAS SØRENSEN. Isefjordens Ørredsammenslutning Thomas Sørensen Færgeparken 3 3600 Frederikssund DENNE REDEGØRELSE ER EN ORIENTERING OM HVORDAN DANMARKS FISKERIUNDERSØGELSER, AFD. FOR FERSKVANDSFISKERI VED KRITISABEL ØKONOMISK STYRING, FORDREJET SANDHED, FORTIET VIDEN, IGNORERING AF TIDLIGERE DANSKE

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Ny Forvaltningsplan for Laks Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Baggrund I 2004 udkom National Forvaltningsplan for Laks. En drejebog til genskabelse af

Læs mere

Projekttitel: Rådgivning inden for Fiskepleje og Ferskvandsfiskebiologi

Projekttitel: Rådgivning inden for Fiskepleje og Ferskvandsfiskebiologi Handlingsplan for Fiskeplejen 2010 - Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Gennemgang af de enkelte projekter. Ressourceanvendelsen fremgår dels under de enkelte projekter og dels i mere oversigtlig form i

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejens udsætning af ål i 2016.

Handlingsplan for Fiskeplejens udsætning af ål i 2016. Handlingsplan for Fiskeplejens udsætning af ål i 2016. Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vi investerer i hav og Fisk. Handlingsplan Ål 2016-1 Indledning Denne handlingsplan er målrettet

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 1 112. årg. januar/februar 2014 Ministersvar til Ferskvandsforeningen Fiskeplejen i 2014 koster 43,2 millioner En

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udsætning af geddeyngel som redskab i restaurering af uklare søer: To mulige årsager til ringe effekt

Udsætning af geddeyngel som redskab i restaurering af uklare søer: To mulige årsager til ringe effekt Udsætning af geddeyngel som redskab i restaurering af uklare søer: To mulige årsager til ringe effekt Christian Skov, Søren Berg & Lene Jacobsen Danmarks Fiskeriundersøgelser Afdeling for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt Undersøgt 212-215 Josianne G Støttrup & Søren Berg DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Juni 2005 J.nr.: 2005-00830 LEJ Deltagere: Endeligt referat af møde i 7-udvalget den 25. maj 2005 Christian Graver Vagn Gram Kurt Madsen

Læs mere

Genetiske fingeraftryk identificerer torsk

Genetiske fingeraftryk identificerer torsk Genetiske fingeraftryk identificerer torsk Einar Eg Nielsen (een@dfu.min.dk) Michael Møller Hansen (mmh@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Forskere ved DFU har vist

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 14-7130-000003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr

Status for Fiskeplejen pr Status for Fiskeplejen pr. 1.3.2014 Marts 2014 J.nr.: 13/08746 Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 33 00 tik@aqua.dtu.dk Institut for 8600 Silkeborg Dir. 35 88 31 34 www.aqua.dtu.dk Akvatiske

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

Detaljeret aktivitetsbeskrivelse

Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Gennemgang af de enkelte projekter. Ressourceanvendelsen fremgår dels under de enkelte projekter og dels i mere oversigtlig form i bilag 6-11. Bestandsophjælpning & Rådgivning

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt J.nr. NST-301-00121 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CV og CW stillet af Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg

Læs mere

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup NOTAT Til Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Vedr. Fiskebiologisk vurdering af forslag til vådområdeprojekt ved Flade Sø Fra Jan Nielsen 24. november 2015 Naturstyrelsen planlægger at udføre

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Bekendtgørelsen indeholder tre tilskudsordninger. Den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Projekttitel: Rådgivning inden for Fiskepleje og ferskvandsfiskebiologi

Projekttitel: Rådgivning inden for Fiskepleje og ferskvandsfiskebiologi Handlingsplan for Fiskeplejen 2012 - Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Gennemgang af de enkelte projekter. Ressourceanvendelsen fremgår dels under de enkelte projekter og dels i mere oversigtlig form i

Læs mere

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats Klik for at redigere under.teltypografien i 11/14/14 1 Formålet med FZ Fishing Zealand har.l opgave at opbygge fiskebestande og en bæredyg.g udnycelse

Læs mere

Notat: Udsætning af yngel til målopfyldelse af forvaltningsplan for ål, effekt af udsætninger og bæredygtig produktion af yngel.

Notat: Udsætning af yngel til målopfyldelse af forvaltningsplan for ål, effekt af udsætninger og bæredygtig produktion af yngel. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri MIP J.nr.: 2003-19-0005 02.09.2008 Bilag D Notat: Udsætning af yngel til målopfyldelse af forvaltningsplan for ål, effekt af udsætninger og bæredygtig produktion

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. STATUS Til 7-Udvalget Vedr. Status for Fiskeplejen 2009 9. juni 2010 PGH/tik J.nr.: 09/00231 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) under Ministeriet

Læs mere

Skarv SKARV. De væsentligste problemer. Hvorfor konflikter. Skarvernes prædation i bundgarn i fjordene og i havet af laksefisk

Skarv SKARV. De væsentligste problemer. Hvorfor konflikter. Skarvernes prædation i bundgarn i fjordene og i havet af laksefisk TEMADAG OM KONFLIKTARTER 27. JANUAR 2016 SKARV Skarv Thomas Bregnballe, Institut for Bioscience Steffen Ortmann De væsentligste problemer Skarvernes prædation i bundgarn i fjordene og i havet af laksefisk

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse. November 2015 J.nr.: 14/11396

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse. November 2015 J.nr.: 14/11396 Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse November 2015 J.nr.: 14/11396 Indholdsfortegnelse 1. Projektnr. 38234 Rådgivning indenfor fiskepleje og ferskvandsfiskebiologi... 4 2.

Læs mere

Gedder i brakvand bestandsophjælpning ved udsætning

Gedder i brakvand bestandsophjælpning ved udsætning DTU AQUA FISK & HAV BRAKVANDSGEDDER Gedder i brakvand bestandsophjælpning ved udsætning LENE JACOBSEN, CHRISTIAN SKOV, SØREN BERG OG ANDERS KOED DTU Aqua Sektion for ferskvandsfiskeri PETER FOGED LARSEN

Læs mere

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i de kommende vandområdeplaner 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter Miljømål fastsat BEK nr 1071

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr

Status for Fiskeplejen pr Status for Fiskeplejen pr. 1.3.2016 Marts 2016 J.nr.: 16/01234 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Vejlsøvej 39 8600 Silkeborg Tlf. 35 88 33 00 Dir. 35 88 31 34 Fax 35 88 33

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 13-03-2013 Aarhus Kommune, Natur og Miljø Bjarke Dehli Indhold Side Baggrund... 1 Ørredudsætninger... 5 Forventet havørredopgang... 6 Metode... 7 Resultater...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Hva kjennetegner en attraktiv sportsfiskedestinasjon - set med en danskers øjne? titeltypografi i undertiteltypografien i Hardangerfjordseminaret 8.- 9. maj 2015 Miljøkonsulent Lars Brinch Thýgesen, DSF

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere