MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager"

Transkript

1 BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard Nina Berrig Side 1 af 24

2 INDHOLDSLISTE 1. DISTRIKTSPSYKIATRIEN OG HVORDAN DEN FUNGERER I INDSATSER OG UDVIKLING I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN 3. IMPLEMENTERING AF BUDGET UNDERSØGELSE AF VÆKSTEN I RETSPSYKIATRIEN 5. KVALITET I RETSPSYKIATRIEN 6. SAMLING AF SPISEFORSTYRRELSER - BUDGET PATIENTFEEDBACK I PSYKIATRIEN 8. PLAN FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE 9. RAPPORT FRA REGERINGENS PSYKIATRIUDVALG 10. Eventuelt Side 2 af 24

3 1. DISTRIKTSPSYKIATRIEN OG HVORDAN DEN FUNGERER I 2013 PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen om, hvordan distriktspsykiatrien fungerer i 2013 tages til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget har ønsket en orientering om og drøftelse af, hvordan distriktspsykiatrien fungerer i Orienteringen ønskes afgrænset til selve distriktspsykiatrien og hvad det er for tilbud patienterne modtager - herunder træning, motion m.v.. Udvalget ønsker desuden orientering om, hvordan overgangene fra sengeafdelinger til distriktspsykiatrien foregår, og hvordan samarbejdet mellem kommuner og distriktspsykiatri fungerer. Klinikchef John Hagel Mikkelsen fra Psykiatrisk Center Frederiksberg vil på mødet orientere om, hvordan distriktspsykiatrien fungerer i SAGSFREMSTILLING Distriktspsykiatriens etablering og udbygning fra midten af 1980 erne var med til at muliggøre omlægning fra meget lange indlæggelsesforløb i psykiatriske senge til forløb, der i stadigt stigende omfang omfatter ambulant behandling. Hertil kom et ønske om tværfaglig behandling i patientens nærmiljø og med et tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Siden etableringen af distriktspsykiatrien er den ambulante psykiatri blevet udbygget i bredden og i dybden, og der er sket en markant udvidelse med en række forskellige team og med behandling tilrettelagt fx som pakkeforløb. Samtidig er der etableret nye og mere målrettede tilbud til nogle patientgrupper indenfor distriktspsykiatriens oprindelige målgruppe. Endvidere er der sket en bevægelse fra mange mindre enheder til færre og større enheder. Antallet af distriktspsykiatriske centre i regionen er således faldet fra 29 i 2007 til 14 i Formålet med sammenlægningen har været at skabe stærkere faglige miljøer med mulighed for mere specialiseret behandling samt at udnytte ressourcerne mere hensigtsmæssigt. Distriktspsykiatriens målgruppe er i dag hovedsageligt patienter med skizofreni og psykoser, men der behandles også patienter med affektive lidelser samt personlighedsforstyrrelser m.v. (ikke-psykotiske lidelser). Fælles for patienterne er, at de har komplekse psykiske sygdomme, eventuelt med flere diagnoser, en kompleks social situation og et varierende funktionsniveau i forhold til at varetage daglige aktiviteter. Behandlingstilbuddet i distriktspsykiatrien består af udredning, samtaler med kontaktperson, psykoedukation (individuelt eller i gruppe), samt psykofarmakologisk behandling, hvis patienten har behov for det. Derudover kan forløbet sammensættes, så patienten modtager psykoterapi og deltager i fysisk aktivitet eller social færdighedstræning hvis det vurderes at være relevant. I overgangen fra indlæggelse til distriktspsykiatrisk behandling lægges der vægt på at patientforløbet bliver så sammenhængende som muligt. Det sker ved, at det distriktspsykiatriske personale deltager i behandlingskonferencen på sengeafsnittet og at patienten modtages i distriktspsykiatrien kort tid efter udskrivelse. Derudover er der etableret ordninger i form af akut-team og følge hjem-ordninger. Akut-teamene har både til opgave at forebygge indlæggelser gennem intensiv ambulant behandling i en kortvarig periode og (for patienter som har været indlagt) at sikre en god overgang fra indlæggelse til ambulant behandling - herunder at stabilisere patienten og forebygge genindlæggelse. Følge hjem-ordningen har til opgave at sikre en god overgang fra indlæggelse til eget hjem og at formidle kontakt til kommunale og andre instanser. Det øgede fokus på intensiv kontakt i overgangene mellem ambulant og sengebaseret behandling har givet gode erfaringer og må forventes at være et område, der vil blive udbygget markant i Side 3 af 24

4 fremtiden. En væsentlig del af opgaven i distriktspsykiatrien er det tværsektorielle samarbejde hvor der samarbejdes med kommuner og andre samarbejdspartnere om patientens forløb. De distriktspsykiatriske centre har dog forskellige forudsætninger for dette samarbejde, idet snitflader om ansvar og opgaver er defineret forskelligt i de forskellige kommuner. Med samarbejdsaftalerne mellem regionen og kommunerne er det forsøgt at fastsætte et ensartet niveau for ansvar og opgaveløsning. Imidlertid lægges der med de nye sundhedsaftaler op til at, der kun skal udarbejdes én sundhedsaftale i hver region gældende for alle regionens kommuner. På mødet vil klinikchef John Hagel Mikkelsen fra Psykiatrisk Center Frederiksberg orientere om, hvordan distriktspsykiatrien fungere i KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særlig kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING John Hagel Mikkelsen orienterede om distriktspsykiatrien og de eksisterende tilbud herunder samarbejdet med relevante parter. Udvalget tog orienteringen til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER Side 4 af 24

5 2. INDSATSER OG UDVIKLING I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen om indsatser og udvikling i børne- og ungdomspsykiatrien for spiseforstyrrelser og ADHD tages til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget har ønsket en orientering om indsatser og udvikling i børne- og ungdomspsykiatrien for ADHD og spiseforstyrrelser. Udvalget ønsker særligt orientering om, hvordan tilgangen er til ventelisten, og hvad gøres der for at begrænse den, herunder hvad der kan gøres for at undgå at mange får en ADHD-diagnose. Endelig ønsker udvalget orientering om hvad der gøres i relation til forebyggelse på området. Centerchef Anne Rose Vang, Børne- og Ungdomspykiatrisk Center vil på mødet orientere om indsatser og udvikling indenfor ADHD og spiseforstyrrelser. SAGSFREMSTILLING Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med kortlægningen af mennesker med psykiske lidelser i 2012 opgjort udviklingen i antal patienter på landsplan med ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse) og spiseforstyrrelser. Som det fremgår af bilag, har der i perioden fra været en vækst i antallet af børn og unge med spiseforstyrrelser på ca. 100%, og en vækst i antallet af børn og unge med ADHD på ca. 700%. I Region Hovedstaden har der også været en vækst i børn og unge med ADHD og spiseforstyrrelser. Tabellen nedenfor viser antal patienter, der er udredt og behandlet for spiseforstyrrelser og ADHD i børne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i regionen i årene 2010, 2011 og ADHD-patienter er en meget stor patientgruppe, og de udgør den største patientgruppe med en andel på ca. 40% af det samlede antal patienter i BUP, mens patienter med spiseforstyrrelse udgør 5%. Det skal bemærkes, at pædiatrien og praktiserende speciallæger også diagnosticerer børn og unge med mistanke om ADHD. Nedenstående tal gælder således kun for de patienter, der udredes og diagnosticeres i Region Hovedstadens Psykiatri. Patienter udredt og behandlet for ADHD og spiseforstyrrelser Patienter/år Spiseforstyrrelser ADHD Patienter i B&Upsykiatri i alt Fra 2010 til 2012 er der i regionen sket en stigning i antallet af udredte og behandlede børn og unge med 878 patienter svarende til 14%. Stigningen i antal børn og unge der er udredt og behandlet for spiseforstyrrelser er på 36%, mens stigningen i antal børn og unge der er udredt og behandlet for ADHD er på 12%. Ses der på antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien i samme periode, har det varieret med henvisninger i 2010 faldende med 3% til henvisninger i Fra 2011 til 2012 har der været en stigning med 13% til antal henvisninger. ADHD- og spiseforstyrrelsespatienter har forskellige forløb, hvilket skyldes, at de to patientgrupper har forskellig behov for udredning og behandling. ADHD-patienterne er i hovedreglen karakteriseret ved, at de ikke har et stort behov for behandling i børne- og ungdomspsykiatrien og de henvises derfor primært til BUP for udredning og diagnosticering af ADHD-diagnosen. Patienterne afsluttes typisk i BUP, når udredningsforløbet er afsluttet, og det efterfølgende forløb varetages af primærsektoren fx igennem Side 5 af 24

6 specialskoletilbud. Patienter med spiseforstyrrelse har omvendt et stort behov for et mere intensivt behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Patienter med spiseforstyrrelse er karakteriseret ved, at deres sygdom kan være mere akut, og de modtager derfor længerevarende behandlingsforløb, der både kan indbefatte indlæggelse og ambulant behandling. Patienter med spiseforstyrrelse er således en af de patientgrupper der prioriteres højest, når der skal tildeles behandlingstider i BUP, og de oplever derfor kun kort ventetid. På mødet vil centerchef Anne Rose Vang, Børne- og Ungdomspykiatrisk Center orientere om indsatser og udvikling indenfor ADHD og spiseforstyrrelser. KOMMUNIKATION Der er ikke aftalt en særlig kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Anne Rose Vang orienterede om udviklingen og tilbudene til børn og unge med ADHD og spiseforstyrrelser. Udvalget tog orienteringen til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. ADHD_spiseforstyrrelser på landsplan Side 6 af 24

7 3. IMPLEMENTERING AF BUDGET 2014 PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen om implementering af budget 2014 tages til efterretning. RESUME Regionsrådet har i september 2013 vedtaget budget Psykiatriudvalget har ønsket en drøftelse af implementeringen. Der er afsat midler til en række områder, og under hver gives der en foreløbig kort status for implementeringen, samt om der er særlige forhold, der giver anledning til overvejelse. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet vedtog den 24. september 2013 budget , og Psykiatriudvalget har ønsket en drøftelse af implementeringen heraf. Der er afsat midler til nedennævnte områder og under hver gives en foreløbig kort status for implementeringen herunder, om der er særlige forhold, der giver anledning til overvejelse. Udrednings- og behandlingsgaranti Der afsættes 10 mio. kr. i 2014 og de følgende år til udrednings- og behandlingsgaranti i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstadens Psykiatri er i gang med at forberede implementeringen af de nye patientrettigheder, og der er fokus på at tilvejebringe nødvendige organisatoriske tilpasninger og håndtere ventelisteudfordringerne. Personalevæksten i børne- og ungdomspsykiatrien giver pladsproblemer. Nogle af problemerne søges løst ved at indrette enkelte tidligere sygeplejeboliger og en tidligere specialbørnehave i Glostrup til udredning og behandling. Det løser imidlertid kun en del af pladsproblemerne, og der pågår derfor overvejelser herom. Der pågår desuden et tværregionalt arbejde i Danske Regioner med at forberede rettighederne. Samarbejdsprojekt om ADHD-medicin Der skal afsættes 1 mio. kr. i 2014 til et samarbejdsprojekt med en kommune om at fremme den pædagogiske indsats, så brugen af ADHD-medicin til børn og unge bliver reduceret. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center planlægger at fokusere på New Forest Parenting Programme (NFPP) der er en evidensbaseret metode, der giver forældre konkrete redskaber til at hjælpe deres børn med ADHD. Centret står lige for at skulle indlede et forskningsmæssigt samarbejde med psykiatrien i Region Midt. Det er endnu ikke afklaret, hvilken kommune det vil være relevant at indgå samarbejde med. De afsatte ressourcer skal anvendes til aflønning af en tovholder og afholdelse af undervisning. OPUS-team Der afsættes 6 mio. kr. i 2014 og de følgende år til oprettelse af et OPUS-team. OPUS-teamet etableres ved Psykiatrisk Center Ballerup, og det er forventningen, at teamet er fuldt bemandet i løbet af 1. kvartal Aftenåbning i distriktspsykiatrien Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2014 og de følgende år til aftenåbning i yderligere en distriktspsykiatrisk enhed. Det blev med budget 2013 muligt at holde aftenåbent på tre distriktspsykiatriske enheder ved Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Nordsjælland (Helsingør). I 2014 Side 7 af 24

8 udvides med aftenåbent i en distriktspsykiatrisk enhed ved Psykiatrisk Center København. Teamet forventes på plads i løbet af 1. kvartal Der er ved at blive igangsat en evaluering af aftenåbent i distrikspsykiatrien, som forventes færdig i februar Arbejdet med recovery Der afsættes i budget 2014 og de efterfølgende år 1 mio. kr. om året til at fortsætte arbejdet med recovery herunder til uddannelsesinitiativer. Midlerne skal anvendes til at videreudvikle og intensivere recovery-uddannelsesindsatsen. Konkret skal der ses på mulighederne for at etablere en recovery-skole i Region Hovedstadens Psykiatri i lighed med recovery-colleges i England, hvor målgruppen er patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien. Kurserne skal planlægges og gennemføres i samarbejde med brugere af psykiatrien. På den måde styrkes bruger- og pårørendeinddragelse på individniveau og på organisatorisk niveau samtidig med at recovery- og brugerorientering hos medarbejderne styrkes. I udformningen af recoveryuddannelsesindsatsen skal ulighed i sundhed, herunder brugernes differentierede muligheder og ressourcer til at deltage i eget forløb håndteres, således at alle målgrupper i psykiatrien får mulighed for at deltage i eget forløb. Ansatte med brugerbaggrund Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2014 til en fortsættelse af arbejdet med ansatte med brugerbaggrund. Arbejdet skal evalueres ved udgangen af Bevillingen muliggør, at de nuværende ansættelser kan forlænges til at vare i hele Væksten i retspsykiatrien Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til en undersøgelse af årsager til væksten inden for retspsykiatrien jf. selvstændig sag nr. 5 herom. Aktivitets- og motionstilbud Arbejdet med aktivitets- og motionstilbud for langtidsindlagte patienter styrkes. Region Hovedstadens Psykiatri er aktuelt ved at analysere, om behandlingen af anbringelsesdømte patienter, som typisk er indlagt i flere år eventuelt kan omlægges blandt andet ved at styrke aktivitets- og motionstilbud. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særlig kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomisk konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER Side 8 af 24

9 4. UNDERSØGELSE AF VÆKSTEN I RETSPSYKIATRIEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING RESUME SAGSFREMSTILLING Sagen eftersendes. KOMMUNIKATION ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er afsat 0,5 mio. kr. i budget DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Prykiatriudvalget PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Sagen kunne ikke færdiggøres til mødet, og forelægges derfor nyt psykiatriudvalg. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER Side 9 af 24

10 5. KVALITET I RETSPSYKIATRIEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at undersøgelsens resultater drøftes og tages til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget skal som led i udvalgets opgaver følge udviklingen i retspsykiatrien. "Kvalitet i retspsykiatrien - Patienters og personalets oplevelser på retspsykiatriske sengeafsnit 2013" er en undersøgelse, der giver et øjebliksbillede af oplevelsen af kvaliteten for patienter indlagt på døgnafsnit. Udvalget har fået tilsendt undersøgelsen den 21. oktober SAGSFREMSTILLING I efteråret 2012 var styregruppen for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) enig om at lade de retspsykiatriske afsnit i Danmark indgå i et internationalt sammenligningsstudie af kvalitet i retspsykiatrisk pleje, da konceptet for LUP i psykiatrien ikke omfatter retspsykiatri. Det internationale studie inkluderer desuden en personaleundersøgelse, hvor personalet får stillet de samme spørgsmål som patienterne. Resultaterne af undersøgelsen af retspsykiatri i de fem regioner foreligger nu. I alt har 27 retspsykiatriske afsnit fordelt på de fem regioner deltaget, og for Region Hovedstaden var det to afsnit fra Psykiatrisk Center Glostrup (PC Glostrup) og ni afsnit fra Psykiatrisk Center Sct. Hans (PC Sct. Hans). Patienter og personale er blevet stillet 34 spørgsmål hver. Rapporten sammenstiller og sammenligner patienters og personales oplevelser af behandlingen. Region Hovedstaden ligger samlet set mere positivt end landsgennemsnittet. For 33 ud af de 34 spørgsmål, som patienterne har besvaret, gælder det, at Region Hovedstaden har opnået en højere positiv besvarelse sammenlignet med landsgennemsnittet. I Region Hovedstaden er der blevet udleveret 83 spørgeskemaer til patienter, og 42 spørgeskemaer er blevet returneret. Der er blevet udleveret 170 spørgeskemaer blandt medarbejdere og 149 spørgeskemaer er blevet returneret. Rapporten konkluderer, at patienter og personale er mest tilfredse med temaerne: Roligt miljø på afsnittet Særlige forhold for retspsykiatriske patienter Støtte til patienten. Der er mindst tilfredshed med temaerne: Imødekommenhed overfor patienten Patientinvolvering Trygt miljø på afsnittet Udskrivelse fra afsnittet. Personalet er generelt mere tilfreds end patienterne. Målgruppen for patientundersøgelsen er alle patienter, som var indlagt på et retspsykiatrisk sengeafsnit i undersøgelsesperioden (4. marts til 7. april 2013). For personalet er det fastansat personale, der har haft kontakt med patienter i undersøgelsesperioden. Der kan stilles spørgsmålstegn ved rapportens repræsentativitet, blandt andet fordi patienter indlagt i retspsykiatriske specialafsnit udgør en lille del af den samlede retspsykiatriske patientpopulation, hvoraf en stor andel behandles i almen psykiatriske sengeafsnit. Samtidig har det særlige retspsykiatriske forhold Side 10 af 24

11 også en betydning, da patienterne enten har dom til behandling eller dom til anbringelse. Det vil sige, at det er svært at undersøge patienternes tilfredshed med deres behandling på psykiatrisk sengeafsnit, hvor de er mod deres vilje. Endelig er besvarelsesgrundlaget lille og varierende. Patienter Overordnet er besvarelserne fra Region Hovedstadens psykiatriske patienter positive. Der er positiv tilkendegivelse, når der spørges til patienternes inddragelse i egen behandling, sikkerheden på afsnittene og personalets evne til at forhindre, at patienten skader sig selv. Overvejende er patienterne trygge, men der er plads til forbedring på navnlig PC Sct. Hans. Generelt opleves patienternes møde med personalet som positivt under indlæggelse, ligesom patienterne anerkender personalets hjælp til kontakt til bistandsværge. Rapporten peger på muligheder for forbedringer i informationen til patienterne om, hvortil henvendelse kan ske, hvis der skulle opstå behov efter udskrivelsen. Patienterne oplever informationen om den pågældendes psykiske sygdom/diagnose som svært forståelig. Undersøgelsen indeholder et felt til kommentarer. Her peger patienter på forbedringspotentiale i forhold til informationsniveau og praktiske foranstaltninger. En stor andel af patienternes kommentarer koncentrerer sig om, at de føler sig straffet (for hårdt), og at de oplever magtmisbrug. Andre kommentarer vidner om patienter, der oplever fremgang i deres psykiske lidelse og har en positiv oplevelse af indlæggelsen. Personale Antallet af medarbejdere der har svaret er højere end for patienterne, og svarene fordeler sig meget forskeligt. Under ét er der mange positive svar, når der spørges til personalets oplevelse af patienternes inddragelse i behandlingen og personalets engagement, interesse og respekt for patienterne. Personalet oplever til gengæld, at patienterne i høj grad forstyrres af medpatienter, selvom der overvejende svares bekræftende til, at de fysiske rammer tillader et roligt sted for besøg. 70% af de ansatte fra Region Hovedstaden, som har besvaret spørgsmålet, svarer bekræftende på, at patienterne bliver tilbudt opfølgning efter udskrivelsen. Personalet finder, at der er mangel på ressourcer og at store dele af tiden anvendes på dokumentation fremfor på patienterne. Der mangler relevante aktivitetstilbud til de indlagte patienter, men der peges også på det grundvilkår, at patienterne netop er på afdelingen mod deres vilje, hvilket besværliggør optimal pleje og behandling. Personalet på visse dele af PC Sct. Hans peger på, at behandlingskvaliteten er præget af dårlig normering, dårligt arbejdsmiljø, personaleflugt og mangel på arbejdsglæde, ligesom der peges på fysiske rammer, der virker begrænsende på arbejdet. Det gælder dog ikke afsnit R10, hvis fysiske rammer fremhæves særskilt positivt. Endelig finder personalet på PC Sct. Hans, at der mangler relevante aktivitetstilbud til patienterne, og der efterlyses generelt større fokus på misbrug og kriminalitet i arbejdet med patienterne. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særlig kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. Side 11 af 24

12 PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Psykiatriudvalget henstiller, at der forberedes en mødesag til nyt psykiatriudvalg i 2014 om de udfordringer personalet peger på med fokus på løsningsmuligheder i perioden frem til ibrugtagning af nye fysiske rammer. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER Side 12 af 24

13 6. SAMLING AF SPISEFORSTYRRELSER - BUDGET 2013 PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen om samling af spiseforstyrrelsesbehandlingen tages til efterretning. RESUME I budget 2013 blev det besluttet at samle behandling af patienter med spiseforstyrrelser for voksne i Ballerup og for børn og unge på Bispebjerg. Psykiatriudvalget har ønsket en orientering om samlingen forløber som forudsat. SAGSFREMSTILLING I budget 2013 blev det besluttet at samle behandling af patienter med spiseforstyrrelser for voksne i Ballerup og for børn og unge på Bispebjerg. Den fysiske samling af de voksenpsykiatriske tilbud afventer nybyggeri i Ballerup. Der arbejdes på at specificere, hvordan bygningerne skal dimensioneres og indrettes. På børne- og ungeområdet er fusionen på spiseforstyrrelsesområdet sket i etaper. Der er sket en ledelsesmæssig og klinisk fusion mellem funktionerne på Hillerød og Bispebjerg pr. 1. maj Der stiles mod at funktionen på Glostrup fusioneres senest pr. 1. marts Al udredning og behandling af patienter på regionsfunktion og højt specialiseret funktion sker på afdeling Bispebjerg. Fusionen er på grund af især lokalemæssige forhold sket i etaper. Der er indtil videre fortsat en satellitfunktion i Hillerød, som efter 1. april 2014 bemandes nogle dage om ugen af personale, der udgår fra funktionen på Bispebjerg. Det skyldes først og fremmest et ønske om at kunne tilbyde børn og unge med spiseforstyrrelser fra den nordlige del af regionen let mulighed for at møde op til fx kontrolbesøg. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særlig kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER Side 13 af 24

14 7. PATIENTFEEDBACK I PSYKIATRIEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at tilbagemeldingerne fra udvalgsmedlemmernes deltagelse i patientfeedback møder i psykiatrien tages til efterretning. RESUME Birgit Tystrup, der har deltaget i flere patientfeedback møder i psykiatrien, har ønsket en tilbagemelding fra udvalgsmedlemmernes deltagelse i møderne. SAGSFREMSTILLING Arbejdsgruppen om kommunikationsveje og visioner for psykiatrien foreslog i 2012 som led i implementeringen af de mere bløde værdier i visionerne at gennemføre direkte patientfeedback. Som led i at udvikle og styrke den aktive inddragelse af patienter, brugere og pårørende både i den daglige behandlingspraksis og i udviklingen af psykiatrien gennemfører Region Hovedstadens Psykiatri patientfeedback møder i Feedback møderne skal give viden om og indsigt i patienternes oplevelser, ønsker og behov. I løbet af 2013 gennemføres direkte patientfeedback på alle de psykiatriske centre. Birgit Tystrup, der indtil videre har deltaget i to feedback møder, ønsker en tilbagemelding fra udvalgsmedlemmernes deltagelse i patientfeedback møderne. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særlig kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tilbagemeldingen har ingen økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Psykiatriudvalget drøftede erfaringerne med feedbackmøder i psykiatrien. Udvalget besluttede, at der udarbejdes et notat med hovedpunkter og indtryk fra feedbackmøderne, som kan forelægges et nyt psykiatriudvalg i FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER Side 14 af 24

15 8. PLAN FOR SELVMORDSFOREBYGGELSE PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen om handleplan for selvmordsforebyggelse tages til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget fik på mødet den 4. april 2013 en orientering om selvmordsforebyggelse i psykiatrien. Baggrunden var, at der havde været afholdt feedback møde med patienter i psykiatrien i 2012, og et af læringspunkterne omhandlede håndtering af selvmordsrisiko. Region Hovedstadens Psykiatri havde forinden igangsat et arbejde med at udarbejde en handleplan for selvmordsforebyggelse med det formål at reducere antallet af selvmord i regionen. Psykiatriudvalget ønskede en orientering, når den færdige handleplan forelå. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstadens Psykiatri har afsluttet arbejdet med at udarbejde en handleplan for selvmordsforebyggelse. Selvom stadigt færre begår selvmord på de psykiatriske centres sengeafsnit sker selvmord særligt under udgang fra sengeafsnit, under et ambulant forløb og umiddelbart efter indlæggelse. Formålet med handleplanen er at reducere antallet af selvmord i regionen med kontakt til psykiatrien. Handleplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med medarbejdere fra regionens Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse samt medarbejdere fra de psykiatriske centre herunder børne- og ungdomspsykiatrien. Handleplanen for selvmordsforebyggelse indeholder følgende: Vejledning om vurdering af selvmordsrisiko Kompetenceudvikling og opfølgning på personalets undervisning App til patienterne Revision af hjemmeside. Endelig videreføres en række tiltag, der omhandler sikkert miljø og sikre fysiske omgivelser. KOMMUNIKATION Beslutningen har omverdenens interesse og kommunikeres via relevante medier. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER Side 15 af 24

16 BILAGSFORTEGNELSE 1. Handleplan for selvmordsforebyggelse_2013 Side 16 af 24

17 9. RAPPORT FRA REGERINGENS PSYKIATRIUDVALG PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at rapport fra regeringens psykiatriudvalg drøftes og orienteringen tages til efterretning. RESUME Regeringens psykiatriudvalg offentliggjorde sin rapport den 4. oktober Hovedpointerne fra rapporten er skitseret nedenfor. Regeringen vil med afsæt i udvalgets overvejelser og forslag udarbejde en samlet langsigtet plan for den fremtidige udvikling og udbygning på området. Regions Hovedstadens Psykiatriudvalg har fået tilsendt rapporten fra regeringens psykiatriudvalg den 4. oktober Link til rapporten: 20Publikationer_i_pdf/2013/Rapport-psykiatriudvalg-okt-2013/ / Enmodernebenoginkluderendeindsatsweb.ashx SAGSFREMSTILLING Nye rammer og værdier Regeringens Psykiatriudvalg finder, at rammerne for indsatsen på psykiatriområdet skal være moderne, åbne og inddragende. Rammerne skal bygge på værdier som selvbestemmelse, inddragelse, recovery og inklusion. Den nye ramme skal gælde, uanset om behovet er en sundhedsfaglig, socialfaglig, beskæftigelsesmæssig, uddannelsesmæssig eller pædagogisk indsats. Holdningsændring i samfundet, på arbejdspladser og i medier Der skal skabes en holdningsændring og ny tilgang til mennesker med psykiske lidelser. Det indebærer, at psykisk sygdom ikke pr. automatik betragtes som kronisk, at mennesker med psykiske lidelser ikke opfattes som værende sin lidelse samt at stigmatisering mindskes. Recovery Der skal øget fokus på potentialet hos den enkelte og mulighederne for, at vedkommende kan komme sig og få en almindelig hverdag med uddannelse eller arbejde. Det er en afgørende forudsætning for patienternes recoveryproces, at der sker øget inddragelse af både patienten og dennes pårørende og netværk. Derudover kan civilsamfundet ofte være en vigtig ressource og samarbejdspartner i indsatsen. Prioritering af forskning og kompetenceudvikling Prioritering af forskning og udvikling er en forudsætning for en væsentlig forbedring af kvaliteten og omkostningseffektiviteten, herunder løbende evaluering og opfølgning af indsatser. Derudover er synlighed om resultater, forandringsvilje og fokus på personalets kompetencer i regioner og kommuner afgørende. Sammenhæng og samtidighed Behov for øget sammenhæng og samtidighed særligt for borgere med flere problemstillinger, så de støttes i at kunne begå sig i samfundet igen og forebygge, at de begår ny kriminalitet. Udfordringer og fokusområder Udvalget har fundet ti væsentlige udfordringer og identificeret seks fokusområder, hvor en styrket indsats er nødvendig. Udvalget peger samtidig på, at der bør tilføres ressourcer for at kunne skabe indhold i de nye rammer og retning for psykiatrien. Side 17 af 24

18 De ti udfordringer som udvalget peger på er følgende: Utilstrækkeligt fokus på tidlig indsats og rehabilitering Behov for et ligeværdigt, åbent og inkluderende arbejdsmarked og uddannelsessystem. Ulighed i sundhed og levetid Begrænset inddragelse af borger og pårørende som ressource i borgerens forløb Utilstrækkelig sammenhæng mellem sektorer og fagområder Begrænset tværfaglig konsensus og tendens til fokus på den medicinske behandling Behov for fokus på kompetencer og efteruddannelse Manglende brug af evidensbaserede metoder og utilstrækkelig forskning, dokumentation og effektmåling af indsatser Manglende reduktion i tvangsanvendelse Mangelfuld planlægning og styring og grundlag for bedre ressourceanvendelse i regioner og kommuner. Som løsning på udfordringerne, har udvalget identificeret følgende seks fokusområder: Forebyggelse og tidlig indsats Styrket sammenhæng i indsatsen Høj kvalitet i den faglige indsats Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund Nedbringelse af tvang Bedre styring og ressourceanvendelse. Hvert fokusområde er opdelt i to dele. Del I er forslag, der kan gennemføres ved en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet på det psykiatriske område. Del II er forslag, der efter udvalgets opfattelse bør prioriteres på kortere sigt i forhold til tilførsel af nye ressourcer. Sidstnævnte omhandler bl.a. initiativer, der skal understøtte en sammenhængende indsats og afprøve metoder samt opsamle og udbrede viden og erfaringer. I den forbindelse foreslår udvalget, at den nye ramme og retning skal bidrage til omprioritering og bedre ressourceanvendelse samt nye organiseringer af indsatsen. Det fremgår endvidere, at der skal ske en tæt opfølgning i psykiatrien for at sikre synlighed om resultaterne. Foruden de seks fokusområder har udvalget valgt at give det retspsykiatriske område og digitalisering i psykiatrien et selvstændigt fokus. Den videre proces Regeringen vil nu på baggrund af Psykiatriudvalgets rapport fremlægge en handleplan for udvikling af psykiatrien. Danske Regioner vil bidrage til regeringens arbejde ved at formulere et fælles regionalt inspil til prioritering af udvalgets mange anbefalinger. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særlig kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ikke økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Psykiatriudvalget henstiller, at der i Region Hovedstadens regi udarbejdes en handleplan for Region Hovedstadens Psykiatri på baggrund af anbefalingerne i rapporten "En moderne, åben og inkluderende Side 18 af 24

19 indsats for mennesker med psykiske lidelser" fra regeringens psykiatriudvalg. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING JOURNALNUMMER Side 19 af 24

20 10. EVENTUELT EVENTUELT Hanne Andersen ønskede oplyst, hvad psykiatrien gør for patienter, der udsættes for krænkelser fra andre patienter. Administrationen oplyste, at det håndteres fx med fast vagt og lignende. Nina Berrig fortalte, at hun havde fået en henvendelse fra en borger, som klagede over meget lange svartider fra regionen. Henvendelsen sendes til administrationen. Administrationen oplyste, at den benchmarking i psykiatrien, som udvalget fik sendt ud med dagsordnen nu er offentliggjort. Side 20 af 24

21 BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - meddelelser MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard Nina Berrig Side 21 af 24

22 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Rapport om "De fælles psykiatriske patienter" 2. Meddelelser - Benchmarking af psykiatrien 2012 Side 22 af 24

23 1. MEDDELELSER - RAPPORT OM "DE FÆLLES PSYKIATRISKE PATIENTER" MEDDELELSER KORA, det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning, har lavet en kortlægning af de fælles patienter i behandlingspsykiatrien og kommunerne. Kortlægningen viser, at 75% af patienterne kommer i berøring med både den regionale behandlingspsykiatri og de kommunale socialog arbejdsmarkedsindsater. De fælles patienter udgør en blandet gruppe af psykiatriske patienter, hvor nogle er fælles patienter i en midlertidig periode, mens andre udgør en mere permanent og fælles opgave. Rapporten konkluderer, at samarbejdet mellem regioner og kommuner skal målrettes de relevante patientgrupper, specialiseres og om nødvendigt styrkes i forhold til patienternes forskellige behov. Kortlægningen, der ikke før er lavet for psykiatriske patienter, vedlægges til udvalgets orientering. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. De fælles psykiatriske patienter_kora 2013 Side 23 af 24

24 2. MEDDELELSER - BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN 2012 MEDDELELSER Danske Regioner har udarbejdet "Benchmarking af psykiatrien" for I benchmarkingen indgår en lang række oplysninger og nøgletal om kapacitet, aktivitet og ressourceforbrug for de fem regioner. Der er desuden en gennemgående opdeling på børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Benchmarkingen belyser forskelle og ligheder mellem regionerne og vedlægges til udvalgets orientering. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Benchmarking af psykiatrien 2012 Side 24 af 24

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard Nina

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Kl på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Kl på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Torsdag den 4. april 2013 Kl. 16.00 19.00 på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte 8. møde Mødet slut kl. 19.20 Medlemmer:

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden Sundhedstopmøde i Region Sjælland På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden 1 Tænk hvis det

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 25. juni 2013 Kl. 17.00 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S 10. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand)

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 18.00 på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen - 3400

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8.

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8. DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H7 og H8 Side 1 af 19 INDHOLDSLISTE 1. Psykiatriudvalget mødesag - Måling af

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 6. november 2007 Kl. 16.30 på Sølager, Sølagervej 40, 3390 Hundested Møde nr. 7 Medlemmer: Bente

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Den Gode Psykiatriske Afdeling Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Projektets indhold Etablering og implementering af en intensiv ambulant behandling, ud fra en relations- og netværksorienteret tænkning

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 27. august Kl på regionsgården. 11. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 27. august Kl på regionsgården. 11. møde B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 27. august 2013 Kl. 17.00 19.00 på regionsgården 11. møde Til stede: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Lise Müller

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere