Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft"

Transkript

1 / affaldsselskab Halsnæs Forsyning Albertslund Varde Affald Vestforbrænding Projekttitel Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft Turisters genanvendelse af affald i sommerhusområder Bedre sortering af træ til genanvendelse på genbrugsstationer Totalt budget Tilskud fra pul jen Resumé af baggrund formål og hovedaktiviteter i projektet Halsnæs Forsyning, Gribskov og Frederikssund vil undersøge optisk posesortering som et system til at udsortere større mængder husholdningsaffald til genanvendelse i danske sommerhuskommuner. Systemet kan i dag muliggøre kildesortering i op til seks affaldstyper ved husstanden i samme spand. Undersøgelsen inddrager boligområder, hvor der i dag ikke kildesorteres ved husstanden. Optisk posesortering har andre steder vist en fleksibilitet, som vil kunne imødekomme de udfordringer og behov, der er særlige for sommerhuskommuner. Undersøgelsen skal frembringe viden om muligheder og begrænsninger for optisk posesortering i sommerhuskommuner i forhold til tekniske, økonomiske og adfærdsmæssige forhold. Det konkrete formål med projektet er, at få parcelhusejere til at sortere mest muligt af deres pap og karton til genbrug - også i den nye affaldsordning, der mange steder ikke indeholder en optimal løsning for pap og karton. Det skal ske ved at opstille en nedgravet beholder i det enkelte boligområde, på steder, hvor størstedelen af beboerne daglige passerer, så det bliver nemt for dem, at komme af med pap og karton. Mere generelt er formålet tillige at indhente erfaringer for hvordan et parcelhuslignende område kan lave fællesindsamling af en eller flere fraktioner samt at lave en procesplan. Turisterne skal være en aktiv del af løsningen med at genanvende affald fra udlejede sommerhuse. I Varde kommune er der ca fritidshuse, og årligt 3,6 millioner turistovernatninger, hvilket giver et enormt potentiale for bedre affaldssortering. Hovedformålet med projektet er at finde den mest omkostningseffektive måde at få frasorteret genanvendelige materialer i turistområder. Dette undersøges ved forskellige modelforsøg, bl.a. ved en ekstra genbrugsspand men også med forskellige forsøg med kombinationen af informationsmateriale. Med dette projekt søges støtte til at gennemføre nyskabende undersøgelser, analyser samt en informationskampagne, der kan være med til at øge det samlede videns/erfaringsgrundlag om fraktionen træaffald, så genanvendelse af husholdningsaffaldet øges pa nationalt plan. For at opnå en bedre sortering af fraktionen "Træ" ønsker Vestforbrænding i samarbejde med kommunerne at udvikle og gennemføre en informationskampagne, som sætter fokus på træ til genanvendelse. Kampagnen retter sig primært mod besøgende (borgere og håndværkere) og medarbejdere på genbrugsstationerne (hvor sorteringen finder sted). Formålet med kampagnen er at sikre en kvalitet, hvor træaffaldet kan afleveres til genanvendelse og ressourcerne derved indgå i nye produkter.

2 Silkeborg Forsyning Herning Aarhus Tønder Affald Øget genanvendelse i henteordninger Fra skrald til genbrug - læring fra landsby til landsby Mobil affaldsløsning i Aarhus Midtby Øget genanvendelse og mindre fejlsortering i etageboligområder Projektet ser på nogle af de udfordringer, der findes i henteordninger for kildesorteret affald - set i forhold til de tørre genanvendelige fraktioner samt madaffald. I forhold til madaffald har det vist sig, at det i mange sorteringsordninger er svært at få alle borgere til at sortere madaffald fra. Det kan skyldes gener fra perkolat, lugt, fluer og maddiker i og omkring affaldsbeholderen. Desuden har det vist sig, at det kan værre en udfordring for skraldemændene at få poserne med madaffald ud, når de skal tømme beholderne. Projektet vil afdække årsagerne til disse gener og undersøge om generne kan reduceres væsentligt ved at vælge særlige posetyper i kombination med særlige beholdertyper. I forhold til de tørre genanvendelige fraktioner er fokus at øge genanvendelsesandelen. Formålet med projektet er at se på hvordan og med hvilke midler man kan fremme borger- incitamentet i forhold til affaldssortering. Projektet centrerer sig om landsbyer og handler bl.a. om fælles indsamling og transport af genbrugsegnet affald til genbrugspladsen samt fælles fokus på at undgå madspild. Vi vil tage udgangspunkt i landsbyen Studsgård og derefter inddrage yderligere to landsbyer. Studsgård med ca. 200 husstande, har siden 2009 været klimalandsby og har gennem et stort borgerengagement lavet en række aktiviteter der har nedbragt landsbyens CO2-udledning. Studsgård har desuden i fået deres eget grønne regnskab. Netop nu tilbyder en gruppe studsgårdborgere at hjælpe andre landsbyer med at lave klima tiltag. Derfor skal Studsgård afprøve metoder og få erfaringer gennem projektet for derefter at være med til at udbrede det i andre landsbyer. Borgerne i Aarhus midtby skal have en nem og enkel adgang til at komme af med de usorterede genanvendelige affaldsfraktioner, som puljen opfatter. Målet med projektet er, at designe en indbydende og praktisk mobil løsning til indsamling af udvalgte fraktioner. Den er tænkt anvendt forskellige steder i det midterste af Aarhus by tæt på affaldskunderne. Løsningen skal være bemandet. Personen skal vejlede og rådgive borgerne om f.eks. sortering af affald og hvorfor det er vigtigt. Indsamlingsresultater for genanvendelige materialer hos etageboliger er ofte dårligere end hos en-familieboliger. Formålet med nærværende projekt er at sætte fokus på indsamlinger fra etageboliger og øge den indsamlede mængde af genanvendelige materialer og desuden at øge renheden af de indsamlede mængder. Det er projektets mål at udarbejde et idékatalog med en samling af mulige tiltag til øget genanvendelse i etageboligområder og desuden i projektet at få prøvet en række af disse ideer hos hustande i Tønder.

3 Vestforbrænding, Furesø Forsyning Helsingør AffaldPlus, Slagelse Roskilde Forsyning Helsingør Koncept for indsamling af genanvendelige materialer fra etageejendomme Bedre affaldssortering på boligselskabernes lokale genbrugspladser Bedre sortering i større, samlede bebyggelser Øget indsamling af genanvendelige materialer fra kollegier Bedre affaldssortering i middelalderbyer Formålet med projektet er, at udarbejde et eller flere koncepter for udformning og implementering af nye indsamlingsordninger i etageboliger. Koncepterne udformes og formidles sådan at det sætter kommunerne i stand til at komme godt i gang med implementering af nye ordninger for indsamling af papir/pap, glas, metal, plast og elektronikaffald. Koncepterne udvikles i fase 1 med udgangspunkt i erfaringsopsamlinger fra kommuner der helt eller på forsøgsbasis har anvendt brugerinddragelse i forbindelse med implementeret indsamlingsløsninger for genanvendelse i etageboliger. I brugerinddragelsen fokuseres på inddragelse af brugere med anden etnisk baggrund, og i fase 2 afprøves et koncept i en af KAB's afdelinger i Furesø hvor over halvdelen af beboerne har en anden etnisk baggrund end dansk. På basis af disse erfaringer indsamlet i fase 1 suppleres i fase 2 med konkrete forsøg i udvalgte boligområder, og i fase 3 undersøges mulighederne for etablering af mere permanente kommunikationskanaler til brugerne. Projektets mål er, at udvikle et nyt integreret design af affaldssystemer til store boligselskaber, som både fungerer i nærhed af selve boligerne men også på mini-genbrugspladserne i bebyggelsen. Projektet inkluderer forsøg, design af pladser, driftsinstrukser, vejledninger, nudging og informationsmaterialer. Det samlede produkt fra projektet bliver en vejledning til, hvordan et integreret affaldssystem inklusiv mini-genbrugsplads til boligforeninger skal indrettes, og hvordan kommunikation og vejledning via viceværter kan etableres. Hovedformålet med projektet er at øge sorteringseffektiviteten i større samlede bebyggelser (etage- og rækkehusboliger) til et niveau, der ligger tættere på tilsvarende effektiviteter i enfamilieboliger. Dette gøres ved i dialog med udlejere og lejere i fire udvalgte boligområder efter forudgående (herunder forsøg med forskellige affaldsfraktioner og blandinger heraf) for på denne baggrund at udvikle en 'værktøjskasse' for større samlede bebyggelser, indeholdende en række værktøjer til øgning af genanvendelse, herunder kommunikationsværktøjer og træning af ejendomsfunktionærer, beboerrepræsentanter og affaldsguider samt konkrete forslag til opsamlings- og indsamlingsmateriel og placering heraf. Hovedformålet med dette projekt er at undersøge, hvordan studerende kan påvirkes til at sortere deres affald bedre, hvis indsamlingsmetode og information/kommunikation tilpasses deres behov. Projektet vil bl.a. bygge videre på de erfaringer, som Roskilde kommune har fra indsamling af affald på Roskilde festival. Hovedformålet med projektet er at lave et katalog for affaldsløsninger, som kan anvendes i middelalder-bymidter med mindre etageejendomme, hvor adgangsforholdene og indsamlingslogistikken er en stor udfordring. Forskellige

4 Roskilde Københavns Gladsaxe Reno Djurs (Randers) Udvikling af læringsmiljø for affaldssortering i etagebyggeri Fra holdning til handling - kildesortering i etageejendomme Øget og bedre affaldssortering i etageejendomme i Gladsaxe (Værebro Park) gennem indsigt i barrierer og kommunikation målrettet beboersammensætn ingen Uforløste potentialer på genbrugsstationen affaldsløsninger vil blive identificeret ved at undersøge affaldsløsninger i lignende byer i ind- og udland. Her vil især fokuseres pa andre byer, som består af tilsvarende ældre bydele, med smalle gader og små gårde og hvor bolig og erhverv ligger side om side. Erfaringsopsamling fra ind- og udland om affaldsindsamling i gamle bydele vil ske gennem både telefoninterviews, litteratur og web, dialog med ejere og beboere og evt. fysiske besøg til relevante byer i DK. Projektet vil især fokusere på de mulige fysiske installationer og undersøge forskellige løsninger og deres effektivitet, som måles i mængder affald til henholdsvis genanvendelse og forbrænding. Roskilde kommune vil udvikle et læringsmiljø for affaldssortering i etagebyggeri. Alle initiativer skal gennemføres i samspil med beboere, vicevært og boligselskab for at udnytte eksisterende ressourcer på nye og innovative måder. Hensigten er at opnå mere genanvendelse og mindre forbrænding med fokus på områdets særlige forudsætninger. Undersøgelser viser, at danskerne generelt set gerne vil sortere deres husholdningsaffald, men ikke altid får handlet i overensstemmelse med deres holdninger. Projektet "Fra holdning til handling" har som hovedformål at udvikle kommunernes arbejde med at understøtte beboere i etageboligers gode intentioner om at kildesortere deres husholdningsaffald og benytte sig af det system, som kommunerne stiller til rådighed i gårdene til sortering. Boligselskabet Værebro Park (med godt beboere) i Gladsaxe har siden 2013 sorteret genanvendeligt affald fra i fælles affaldsøer placeret tæt ved de otte boligblokke. Udfordringen er, at affaldssorteringen ikke lever op til kommunens kvalitetskrav, da en stor del af beboerne enten ikke forstår, hvordan de skal sortere affaldet, eller ikke ønsker at sortere affaldet. Beboersammensætningen er blandt andet præget af en række forskellige nationaliteter, hvoraf en stor del af de voksne ikke er opvokset i Danmark og ikke forstår og taler dansk. For at fa en dybdegående indsigt i, hvor barriererne for affaldssortering ligger, vil Gladsaxe derfor gennemføre en brugeranalyse af målgruppen og på den baggrund udvikle en målrettet kommunikations-værktøjskasse, som også kan anvendes af andre kommuner med lignende udfordringer. På genbrugsstationerne er der stadig mange ressourcer, der ender i brændbart eller som affald til deponering. Ressourcer - der med fordel kunne være indsamlet til genanvendelse eller direkte genbrug. Grnbrugsstationen gemmer på et uforløst potentiale for øget genanvendelse. Dette projekt vil iværksætte en række konkrete tiltag, der sikrer en bedre nyttiggørelse af affaldet. Projektet er et samarbejde mellem Reno Djurs og Randers.

5 Reno Djurs (Silkeborg) Samsø Brøndby Lyngby-Taarbæk Forsyning Øget genanvendelse i bringeordninger Nudging og frivillig sortering; en metode som sikrer 100% rent kildesorteret bioaffald Analyse og kommunikationsinds ats for bedre sortering af madaffald, plast, papir, metal og glas i villaer i Brøndby Strand Nord Den Grønne Campingvogn - Affaldssvar på hjul i dit kvarter Projektet sætter fokus på at øge genanvendelse af de tørre fraktioner ved at gøre det nemmere for borgerne at sortere, opsamle og bringe plast, metal og glas til genbrugsøer og genbrugsstationer. Borgerne inddrages i at skabe egne løsninger til sortering og opsamling. Muligheder og barrierer for afsætning af blandede fraktioner undersøges og vurderes. Effekten af forsøget dokumenteres gennem undersøgelse af dagrenovation før og efter. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Silkeborg Forsyning og Reno Djurs. Samsø vil via nudging og borgerinddragelse sikre, at kildesorteret bioaffald fra husholdningerne indsamles uden urenheder, så bioaffaldet kan forgasses uden forbehandling, og at den afgassede biomasse efterfølgende kan spredes på øens landbrugsjord. En produktion af biogas vil samtidig støtte op omkring kommunens strategi om 100% fossilfri energiforbrug, samt fastholde og udnytte flest mulige ressourcer fra affaldet på øen med færrest mulige miljøpåvirkninger og udgifter til håndtering af affald. Kildesortering og genanvendelse af bioaffaldet uden forbehandling er den eneste økonomisk mulige indsamlingsordning, hvis Samsø og andre ikke landfaste kommuner skal indfri målet om 50% genanvendelse. Formålet med projektet er at gennemføre en analyse og kommunikationsindsats i et afgrænset villaområde i Brøndby Strand Nord, som er præget af ressourcestærke beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Beboerne her sorterer dårligere end i resten af kommunen, og projektet skal give erfaringer om, hvorfor det er således, og hvordan kommunen bedre kan informere, inddrage og kommunikere med områdets beboere. Det er en tese i projektet, at der næppe er én løsning på problemet, men at der skal arbejdes med mange forskellige elementer, der tilsammen vil have effekt. Eksempelvis ved at benytte en netværkstilgang, hvor kommunen er med til at facilitetere samarbejde med lokale netværk/foreninger og ambassadører. Det er en central del af målsætningen, at erfaringerne skal kunne anvendes andre steder i kommunen og andre steder i landet med lignende udfordringer. For første gang skal borgerne i Lyngby-Taarbæk til at sortere deres affald. Vi vil tage spørgsmålet om og eventuel kritik a affaldssortering fra borgerne i opløbet ved at inddrage dem, så de føler sig velinformerede fra start. Kampagnecampingvognen skal hjælpe med at få budskabet om affaldssortering ud til borgerne i indkøringsfasen ved at møde dem på deres terræn. Ved at være fysisk til stede dér, hvor borgerne bor og bruger affaldsbeholderne, er der større chance for, at borgerne vil føle sig tiltalt direkte og i øjenhøjde, og det gør dem mere tilbøjelige til at følge sorteringsanvisningerne og føle ejerskab over for sorteringsprojektet.

6 Lyngby-Taarbæk Forsyning Sønderborg Forsyning Frederiksberg Sønderborg Nudging - fra køkken til spand i Lyngby- Taarbæk Affaldsundervisnings koncept for ungdomsuddannelse rne Fra køkken til geninvindingsindustr i - afprøvning af forskellige systemkoncepter for indendørs og udendørs beholdere til tørre genanvendelige materialer og andre affaldsfraktioner Nulskrald boligforening Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) introducerer i september 2015 nye affaldsbeholdere til affaldssortering. Projektets hovedformål er at få afdækket borgerens adfærd: Hvad der skal til, for at LTF kan anvise borgeren til at gå fra tanke til handling, når det gælder affaldssortering? Konkret vil LTF kortlægge borgerens vaner i forhold til affaldssortering: Hvad sker der, fra borgeren har skraldet i hånden, til skraldet lander i den rette beholder og bliver kørt ud på vejen? Ved hjælp af nudging vil LTF fange borgeren i gerningsøjeblikket og på baggrund af den afdækkede proces få et indblik i, hvilke konkrete værktøjer LTF kan bruge til at nudge borgeren - så så mange som muligt genanvender affald. Sønderborg Forsyning, Sønderborg og House of Science vil udarbejde et undervisningskoncept for ungdomsuddannelserne i Sønderborg kommune. Konceptet skal have fokus på praktisk opgaveløsning inden for problemstillingerne i Miljøministeriets Affalds- og ressourcestrategi. Hovedformålet er at øge bevidstheden om affald som en ressource for de unge mellem år, så de gennem en projektopgave arbejder med en aktuel problemstilling indenfor affaldshåndtering. Arbejdet på projektbasis giver de unge en indsigt og en forståelse om ressourcerne i affald. Denne indsigt vil de unge tage med sig resten livet og den opnåede forståelse om affald vil påvirke dem til at blive bedre til at sortere og håndtere affald. Formålet med forsøget er, at afprøve, vurdere og identificere de mest hensigtsmæssige systemløsninger for beholdere og transportudstyr fra køkkenet og ud til husholdningsaffaldsspanden i etageboliger og i haveboliger. Vurderingen bygger på det oplevede serviceniveau i anvendelsen og opnåede genanvendelsesprocenter, renhed af fraktionerne afhængigt af hvilken systemløsning man vælger. I forsøget ønskes det at maksimere husholdningernes udsortering via en udvidet indsats omkring motivering, information, nudging og opfølgning. Dette for at måle på hvad "de bedste husholdninger" kan præstere. Det endelige mål er dermed en betragtelig større kvantitet af genanvendelige materialer samtidig med en større kvalitet i det udsorterede fraktioner. Sønderborg og Sønderborg Forsyning vil inddrage beboerne, i en boligforening med fælles affaldsindsamling, i projekt nulskrald. I projektet vil vi bede beboerne om at prøve at lave så lidt affald som muligt. Projektet skal vise, at det er muligt at bruge nulskrald-konceptet til at få lejerne i en almen boligforening til at fokusere på affaldsminimering, -sortering og -genanvendelse. Konceptet har en innovativ tilgang, der gør lejerne til aktive deltagere i affaldsindsamlingen og lader dem beskrive deres behov og ønsker. Denne tilgang vil forøge vores viden om brugernes affaldsværdier og vil give os et grundlag for at tilpasse de kommunale affaldsordninger til brugernes behov.

7 Morsø Frederiksberg Esbjerg Favreskov Affald Roskilde Nudging & affaldssortering - hvordan får vi borgerne til at agere hensigtsmæssigt Evaluering af forsøg med indsamling af bioaffald i Frederiksberg Vejen til 50 % genanvendelse i kommunerne ved indsamling og behandling af organisk affald Kortlægning af husholdningsaffald samt forsøgsordning for indsamling af organisk affald Bæredygtig behandling af organisk dagrenovation på Resultatet kan, foruden at fungere som inspiration for lejere og udlejere i Sønderborg, også vise sorteringsmuligheder/løsninger tilpasset boligforeninger med fælles affaldsløsninger. Morsø har en ambition om at få borgeren til at håndtere sorteringen af affald bedre. Ved hjælp af nudging ønsker kommunen at forbedre husstandssorteringen på to måder: Handling og kommunikation. Nudging skal undersøge, hvorfor borgerne ikke altid sorterer korrekt, samt hjælpe borgerne til at etablere nye, gode vaner. Derudover skal det undersøges, hvordan nudging-baserede kommunikationstiltag kan udnyttes bedst muligt, så de får borgeren til at handle. Frederiksberg har besluttet at gennemføre et forsøg med indsamling af medaffald sammen med grønt haveaffald i den eksisterende beholder til haveaffald. Det grønne haveaffald er den næringsride del i form af blade, græs, blomster og afklip fra buske og hække. Dette ansøgte evalueringsprojekt omfatter en systematisk evaluering af erfaringer og data fra forsøget med det formål at afklare og formidle til andre interesserede, om det er en god idé at indsamle madaffald sammen med grønt haveaffald - både i forhold til service og økonomi i indsamlingen og i forhold til miljøfordelen ved den efterfølgende biogasproduktion af affaldet. Hovedformålet med projektet er at finde ud hvor nemt eller svært, det er at implementere en allerede eksisterede ordning i anden kommune end oprindelseskommunen. Det giver ny praktisk erfaring med eksisterende ordninger. Projektet omfatter 4 forskellige scenarier, som udvælges og beskrives nærmere i det konkrete projekt. Herunder vi vil også gerne vidensdele med oprindelseskommunerne, vores nabokommuner og andre interesserede aktører, herunder andre kommuner i projektet. En stor del af projektet omfatter borgerinddragelse, hvor der blandt andet skal arbejdes med blog, arbejdsgruppe med borgerne, borgermøde, hjemmeside med data, spørgsmål og dialog samt undervisning i børnehave og skole, og på andre innovative måder. Hovedformålet er at måle mængden af organisk affald før og efter forsøgsordningen for indsamlingen for at synliggøre potentialet. Derudover ønsker vi at kortlægge andelen af genanvendelige fraktioner i husholdningsaffaldet. Kortlægningen foretages i to forskellige geografiske områder for at belyse om afstanden til en genbrugsplads har indflydelse på sorteringen. rnes håndtering af den organiske del af dagrenovationen er en væsentlig forudsætning for opfyldelsen af et ressourceeffektivt EU. En række kommuner har endnu ikke truffet valg for håndtering af den organiske dagrenovation, og har derfor brug for et beslutningsgrundlag, der kan sikre

8 Aalborg Amager Ressourcecenter, Dragør Sjælland - Teknologianalyse Forundersøgelse, sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner - den 3. vej Status for husstandsindsamling af plast i Danmark 2015 til bæredygtige løsninger på længere sigt. En gruppe kommuner vil gennem inddragelse af eksperter, Camps og studiegrupper opsamle og formidle viden om løsninger for det organiske affald, der kan udnytte indholdet af energi og sikre genanvendelse af næringsstoffer. Ved udløbet af 2015 har projektet styrket videnopbygning i kommunerne og sikret, at der ligger et stærkt grundlag for kommunalbestyrelsernes strategivalg. Formålet er at undersøge muligheder for etablering af lokal fleksibel sorteringskapacitet til husstandsindsamlet plast- og metalaffald fra en række nordjyske kommuner. Der er ikke brug for et større sorteringsanlæg for blandet affald, da kommunerne fastholder kildesortering og særskilt afsætning af papir, pap og glasaffald. Ønsket er derfor et anlæg, der kan foretage en delvis sortering af plast og metalaffald til kvaliteter, der kan afsættes til fornuftig oparbejdning - og hvor den ikke genanvendelige fraktion kan frasorteres til lokal energiudnyttelse. Sorteringsanlæg skal kunne udbygges efterhånden som der opstår behov og/eller muligheder. Flere og flere kommuner er begyndt med indsamling af plast fra husholdninger og særligt i de senere år er indsamlingen accelereret. I forbindelse med indsamlingsordningerne har kommunerne anvendt forskellige metoder og redskaber til at øge den indsamlede plastmængde. Såfremt ressourcestrategien mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet skal nås, er det nødvendigt, at endnu flere kommuner indfører husstandsindsamling af plast i fremtiden, og de kommuner, der allerede er i gang, vil forsøge at forbedre deres indsamlingsordninger. For at bygge videre på de erfaringer, der er opnået, er der behov for opsamling og formidling af indsamlingsordningernes metoder og resultater.

Oversigt over projekter, der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi E2014

Oversigt over projekter, der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi E2014 Oversigt over projekter, der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi E2014 Emne Hovedansøger Projekttitel Projektleder Tilskud (kr.) Kort projektbeskrivelse Etage Aarhus

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

KOMMUNIKATION, ADFÆRD OG UNDERVISNING

KOMMUNIKATION, ADFÆRD OG UNDERVISNING KOMMUNIKATION, ADFÆRD OG UNDERVISNING ERFARINGER Involvering af alle aktører giver det bedste resultat Øget opmærksomhed fra kommunen til borgerne giver mere genanvendelse Mange tror, de sorterer rigtigt,

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald 17.08.2017 Daniel Lynge Hansen, Vestforbrænding dlh@vestfor.dk Program Prognose for madaffald i Vestforbrændings opland Indsamling og kildesortering

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014 27. november 2014 Bilag 1 Øget genanvendelse i bringeordninger Baggrund I Reno Djurs opland er der i dag en velfungerende indsamlingsordning for papir og pap, hvor alle husstande har en særskilt beholder

Læs mere

KORTLÆGNING AF NUDGINGTILTAG PÅ AFFALDSOMRÅDET

KORTLÆGNING AF NUDGINGTILTAG PÅ AFFALDSOMRÅDET KORTLÆGNING AF NUDGINGTILTAG PÅ AFFALDSOMRÅDET En del af projektet Nudging for øget genanvendelse udført i 2015 af KL for Miljøstyrelsen Kortlægningen Denne kortlægning er en del af projektet Nudging for

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi Side 1 af 8 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015 i ansøgningsrunde 2

Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015 i ansøgningsrunde 2 Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015 i ansøgningsrunde 2 Miljøstyrelsen har i december 2015 givet tilsagn om støtte til 19 projekter.

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015, ansøgningsrunde 1

Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015, ansøgningsrunde 1 Oversigt over projekter der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 2015, ansøgningsrunde 1 Miljøstyrelsen har 7. maj 2015 givet tilsagn om støtte til 16 projekter. Det

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Sagsnr Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse

Sagsnr Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 31-05-2016 Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse Alle scenarierne tager udgangspunkt i kildesortering som

Læs mere

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2159173 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Øget genanvendelse i henteordninger

Øget genanvendelse i henteordninger Bilag 8 Uddybning af baggrund og aktiviteter i projektbeskrivelsen 28. november 2014 Øget genanvendelse i henteordninger 1. Baggrund Silkeborg Forsyning og Affald 1 (SF) og Silkeborg Kommune (SK) har det

Læs mere

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 Indsatser Initiativer TEMA 1: MINDRE AFFALD Mere skal bruges igen Madspildet skal reduceres Indkøb skal være ressource-bevidste

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

KOMMUNEPULJENS PROJEKTKATALOG Genanvendelse af hus holdningernes affald

KOMMUNEPULJENS PROJEKTKATALOG Genanvendelse af hus holdningernes affald KOMMUNEPULJENS PROJEKTKATALOG 2014-2015 Genanvendelse af hus holdningernes affald KOMMUNEPULJENS PROJEKTKATALOG 2014-2015 Udarbejdet for Miljøstyrelsen af Rostra Kommunikation A/S Redaktør og tekstforfatter:

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi Side 1 af 8 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE OKTOBER 2015 MILJØSTYRELSEN FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE HAVEBOLIGER 11 L. SPANDE ETAGEBOLIGER 20 L. SPANDE MULEPOSER Fra køkken til genanvendelse - Forsøg i Frederiksberg

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Bilag 1. Forslag til indsamlingsordning for madaffald

Bilag 1. Forslag til indsamlingsordning for madaffald Bilag 1 18. maj 2017 Sagsbeh.:ON J.nr.: 07.00.00-G01-11-16 Vej Park og Miljø Forslag til indsamlingsordning for madaffald Notatet beskriver forslag til indsamlingsordning for madaffald, herunder baggrund,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Virkemidler og scenarier for øget genanvendelse i Københavns Kommune

Virkemidler og scenarier for øget genanvendelse i Københavns Kommune Bilag 2 Virkemidler og scenarier for øget genanvendelse i Københavns Kommune Resumé-rapport April 2016 Side 1 1 INDLEDNING Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018 (RAP18) har som målsætning,

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen)

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) 1. Projektets

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast)

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Kommunalbestyrelsen har sammen med Brugergruppen vedtaget en ambitiøs affaldsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, at vi i Albertslund

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere