Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde CVR-nr.: P-nr.: november 2016 Sagsbehandler Mikkel Aagaard Rasmussen Ingeniør Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej Kerteminde

2 Indholdsfortegnelse Miljøgodkendelse Kerteminde Kommunes afgørelse... 3 Baggrund for godkendelsen... 3 Afgørelse... 3 Vilkår... 3 Generelt... 3 Indretning og drift... 4 Støj... 5 Luftforurening... 6 Affald... 6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 6 Egenkontrol... 7 Driftsjournal... 8 Generelle forhold... 9 Om godkendelsen... 9 Spildevand... 9 Ændringer og udvidelser... 9 Miljøbeskyttelseslovens Klage... 9 Søgsmål Sagsnr.: Dokumentnr.: KS: NJO Udkast fremsendt den: 19. oktober 2016 / 7. november 2016 Afgørelse annonceret den: 23. november 2016 Klagefristen udløber den: 22. december 2016

3 Kerteminde Kommunes afgørelse Baggrund for godkendelsen Kerteminde Biogas ApS ønsker at modernisere deres eksisterende biogasanlæg for at opnå en mere stabil biogasproduktion samt en større udnyttelsesgrad af den producerede gas. Som en væsentlig del af moderniseringen er der ansøgt om tilladelse til etablering af et anlæg til opgradering af biogassen til naturgaskvalitet og afsætning til naturgasnettet. I forbindelse med moderniseringen af anlægget er der søgt om en udvidelse af produktionen i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse. Biogasanlægget har en eksisterende miljøgodkendelse fra 3. februar 2006 på op til tons biomasse pr. år og har ansøgt om at få godkendt op til tons pr. år. Der er i Standardvilkårsbekendtgørelsen 1 fastsat standardvilkår for virksomhedstypen. Da der er standardvilkår, skal der udarbejdes ny godkendelse ved væsentlige ændringer. Kerteminde Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for virksomhedens miljøforhold. Afgørelse Der meddeles hermed miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til produktion af opgraderet biogas af op til tons råmaterialer årligt. Godkendelsen omfatter opførelsen af reaktor, sekundær reaktor, blandegrav, plansilo, regnvandstank og opgraderingsanlæg samt modernisering af eksisterende anlæg med blandt andet gastæt overdækning. Godkendelsen meddeles Kerteminde Biogas ApS, der er ansvarlig for, at aktiviteterne drives i overensstemmelse med denne godkendelse. Eksisterende miljøgodkendelse af 3. februar 2006 ophæves automatisk når det opgraderede anlæg tages i brug. Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter datoen, hvor den er meddelt. Godkendelsen bortfalder hvis dette ikke er opfyldt. Godkendelsen gives på baggrund af oplysninger Kerteminde Biogas og deres rådgiver har fremsendt til Kerteminde Kommune. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: Vilkår Generelt 1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 3. Virksomheden skal orientere Kerteminde Kommune når driften på det opgraderede anlæg genoptages. 1 Bekendtgørelse nr. 519 af 27/05/2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed MG 3

4 Indretning og drift 4. Anlægget godkendes til at modtage, opbevare og behandle følgende mængder og typer af biomasse: Biomasse Mængde tons/år Oplag max. tons Svinegylle Minkgylle Kyllingemøg, slagtekyllinger Dybstrøelse Glycerin Frøgræshalm Samlet Der må maksimalt tilføres 100 tons råmateriale (biomasse inkl. vand) pr. dag (dvs. maksimalt tons om året). 5. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: - hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomasse, afgasset biomasse og biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, afgasset biomasse og biogas forebygges, - hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørføring, sådan at de til enhver tid er gastætte. - hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder, hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten. - hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af eventuel gasfakkel. - hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og tilhørende renseforanstaltninger samt varighed heraf. 6. Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer. Biomasser bestående udelukkende af energiafgrøder og andre ikke lugtende vegetabilske biomasser kan modtages i andre køretøjer. 7. Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt. 8. Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende. - Energiafgrøder og dybstrøelse skal opbevares i plansilo i overdækkede stakke eller lukkede containere. - Kyllingemøg skal leveres og opbevares i plansilo i lukket container. 9. Reaktortanke med tilhørende rørføringer skal være gastætte. 10. I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne. 11. Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i plansilo, jf. vilkår 33. Ikke pumpbar biomasse skal overdækkes umiddelbart efter aflæsning. 12. Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. Såfremt Kerteminde Kommune vurderer, at biogasanlægget giver anledning til lugtgener, skal virksomheden redegøre nærmere for de omstændigheder, der giver anledning til lugtgenerne samt redegøre for hvilke foranstaltninger, virksomheden vil træffe for at fjerne og forebygge lugtgenerne. Kerteminde Kommune kan stille krav om præstationsmålinger jf. vilkår 47. MG 4

5 13. Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget. Følgende anlæg skal føres til luftrenseanlæg: - Afkast fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse (modtagetank og blandegrav). - Afkast fra opgraderingsanlæg. Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 14. Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Den skal være indrettet på en sådan måde, at emissionen af metan minimeres mest muligt. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 15. Gaskondensatbrønde skal være lufttætte og forsynet med vandlås. 16. Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor aflæsning af biomassen foregår. Aflæsning skal ske overvåget. 17. Lagertanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som alarmerer personale og afbryder påfyldning hvis niveauet bliver for højt. 18. Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. 19. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. 20. Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst muligt. 21. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles. Støj 22. Der skal fremsendes akkrediteret støjmåling såfremt bolig på Odensevej 252, 5300 Kerteminde ønskes ibrugtaget til andet end: - Beboelse for ejeren af biogasanlægget eller personale, der er nødvendigt for driften af biogasanlægget/kyllingefarmen - Mandskabsfaciliteter til personale på biogasanlæg og kyllingefarm - Kontorfaciliteter til mandskab på biogasanlæg og kyllingefarm. 23. I det åbne land må virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen, i det mest støjbelastende punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse ikke overstige følgende grænseværdier: 1) 55 db i perioderne: kl på dagene mandag-fredag og kl på lørdage. 2) 45 db i perioderne: kl på dagene mandag-fredag, kl på lørdage og kl på søndage og helligdage. 3) 40 db i perioden: kl på alle dage. 4) 55 db som højeste øjebliksniveau kl på alle dage. MG 5

6 Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Luftforurening 24. Afkast fra anlægget skal have følgende minimumshøjder: Afkast fra Modtagetank Blandegrav Opgraderingsanlæg Højde o. terræn 2 meter 5 meter 4 meter 25. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for H 2 S på 5 mg/normal m 3 i afkast fra opgraderingsanlæg. Virksomheden skal herudover overholde en B-værdi for H 2 S på 0,001 mg/m Der skal være etableret målested i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkasthøjde for lugt jf. vilkår 24, med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. 27. Virksomheden skal sikre, at naturgasfyrede energianlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 120 kw og 5 MW kan overholde følgende emissionsgrænseværdier: NOx regnet som NO2 = 65 mg/nm3 tør røggas ved 10% O2 CO = 75 mg/nm3 tør røggas ved 10% O2 28. Gasmotoranlæg skal tages varigt ud af brug senest 8 uger efter det opgraderede biogasanlæg er sat i drift, jf. vilkår 3. Affald 29. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 30. Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lign. skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i om rådet, hvor det er krævet, jf. vilkår Beholdere til farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 32. Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal, jf. vilkår 35. Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. 33. Oplag af stakke af biomasse og containere med kyllingemøg skal placeres på en plads (plansilo), som er udført med tæt belægning, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. MG 6

7 Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen. 34. Vask af virksomheden køretøjer skal ske på aflæsserpladsen for flydende biomasser. 35. Omlæsningsarealer skal være udført med tæt belægning, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således: At køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen. At biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen. At overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder. 36. Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 37. Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, f.eks. voldsystem, således at spild af biomasse i tilfælde af større spild kan tilbageholdes. Anlægget skal generelt indrettes på en sådan måde at al spild af biomasse fra håndtering, oplag eller proces kan inddæmmes og opsamles uden risiko for afledning til recipient. 38. Arealer til håndtering, oplag eller omlæsning af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Egenkontrol 39. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 40. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. 41. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 32, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. MG 7

8 42. Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftsmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion. Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 43. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 13 funktionsafprøvning af gasfakkel, jf. vilkår 14 Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 44. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning / håndtering af biomasse og udbedre eventuelle skader. 45. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtage- og lagertanke efter leverandørens anvisning. 46. Senest 6 måneder efter et nyt opgraderingsanlæg er taget i brug skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i afkast fra opgraderingsanlæg til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m 3 for H 2 S er overholdt i dette afkast. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Prøvetagning og analyse for H 2 S skal ske efter metodeblad nr. MEL 23 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 47. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der foretages præstationskontrol for lugt i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkasthøjde for lugt jf. vilkår 24, dog normalt højest hvert andet år. Målingerne skal udføres som angivet i vilkår 46. Prøvetagning og analyse for lugt skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 Driftsjournal 48. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget jf.vilkår 4 Dagligt tilførte mængder råmateriale (biomasse og vand) jf. vilkår 4. Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 39. Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 40. Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 43. Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 43. Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer, jf. vilkår 44. MG 8

9 Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 45. Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Generelle forhold Om godkendelsen Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår. Såfremt der i vilkår stilles krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges. Spildevand Der genereres ikke processpildevand. Overfladevand fra pladser og kørebaner opsamles og anvendes i biogasproduktionen. Drænvand fra omfangsdræn omkring beholdere og anlæg pumpes til modtagetanken og anvendes i biogasproduktionen. Sanitært spildevand fra teknikbygningen, dvs. vand fra toilet, håndvask og bad ønskes tilkoblet offentlig kloak. Kloakforsyningen er kontaktet herom og det er ikke noget problem, idet der er en trykledning fra naboejendommen Odensevej 252. Tilslutning kan ske uden vilkår. Ændringer og udvidelser Virksomhedens bygninger og drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af miljømyndigheden og om nødvendigt godkendt i henhold til 33 i miljøbeskyttelsesloven. Miljøbeskyttelseslovens 71 Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112. Klage Afgørelse om miljøgodkendelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan senest den 22. december 2016 klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage skal ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Du logger på Klageportalen via eller Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. På kan du finde information om, hvordan du klager via Klage-portalen, bl.a. korte videovejledninger, spørgsmål og svar samt telefonnummer og adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 23. november Klagefristen på 4 MG 9

10 uger regnes fra denne dag. Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager. Søgsmål Ønskes godkendelsen, jf. m iljøbeskyttelseslovens 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er offentliggjort. Fristen for at anlægge søgsmål er således den 23. maj Kopi af denne godkendelse er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening og Sundhedsstyrelsen Friluftsrådet Odensevej 205, 5300 Kerteminde* Odensevej 206, 5300 Kerteminde (ejer)* Odensevej 206, 5300 Kerteminde (lejer)* Odensevej 207, 5300 Kerteminde (ejer)* Odensevej 207, 5300 Kerteminde* Odensevej 241, 5300 Kerteminde* Odensevej 251, 5300 Kerteminde* Odensevej 252, 5300 Kerteminde (lejer)* Dansk Biogasrådgivning A/S Kopimodtagere markeret med * har haft udkast i høring forud for offentliggørelse. MG 10

11 KERTEMINDE KOMMUNE Miljøteknisk vurdering vedrørende udvidelse og modernisering af Kerteminde Biogas ApS Sagsbehandler: Mikkel Aagaard Rasmussen Direkte: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej Kerteminde

12 Indholdsfortegnelse Miljøteknisk Vurdering Grundlag for vurderingen... 4 Sagsakter... 4 Gældende miljøgodkendelse... 4 Lovgrundlag... 4 Miljøbeskyttelsesloven... 5 Godkendelsesbekendtgørelsen... 5 VVM-bekendtgørelsen... 5 Habitatbekendtgørelsen... 6 Plangrundlag... 6 Vurdering af ansøgning i forhold til standardvilkår... 6 Slettede vilkår... 6 Redigerede vilkår... 7 Supplerende vilkår... 8 Vurdering i forhold til konkrete standardvilkår Høring Konklusion Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Indretning af anlæg Bilag 3 Visualiseringer MV 3

13 Miljøteknisk vurdering Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet af Kerteminde Kommune og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår. Grundlag for vurderingen Vurderingen udføres på baggrund af oplysninger, som Kerteminde Biogas ApS og deres rådgiver har fremsendt. Oplysningerne fremgår af Kerteminde Kommunes sag nr Der er på adressen et eksisterende ældre biogasanlæg, som er i drift i dag. Ansøger ønsker at modernisere anlægget for at opnå en mere stabil biogasproduktion samt en større udnyttelsesgrad af den producerede gas. I forbindelse med moderniseringen af anlægget er der søgt om en udvidelse af produktionskapaciteten i forhold til den kapacitet, der er meddelt godkendelse til iht. den eksisterende miljøgodkendelse af 3. februar Der søges således om en udvidelse af kapaciteten fra tons biomasse pr. år, som er den godkendte kapacitet i dag, til tons pr. år. Der har været arbejdet med projektet i en længere periode, hvor der har været tilretninger af projektet undervejs. Seneste samlede ansøgning er modtaget i marts Sagsakter Relevante dokumenter i Kerteminde Kommunes EDS-system: Mail af 9/ revideret notat om overfladevand Mail af 6/ vedr. omlægning af dræn Mail af 1/ vedr. dieseltank Landzonetilladelse af 31/ Mail af 31/8-16 (vand samt kommentarer til råudkast) Mail af 19/8-16 (samlet lugtbidrag kyllingefarm og biogas) Mail af 12/7-16 (supplerende oplysninger) Mail af 10/6-16 (højde primær reaktor) Mail af 12/5-16 (supplerende oplysninger) Ansøgning om MGK af 23/3-16 (BOM + bilag) VVM-anmeldelse af 8/3-16 (BOM + bilag) Gældende miljøgodkendelse Biogasanlægget er første gang miljøgodkendt af Kerteminde Kommune den 29. marts Seneste samlede miljøgodkendelse af biogasanlægget er meddelt af Kerteminde Kommune den 3. februar Kerteminde Kommune meddelte den 11. marts 2014 miljøgodkendelse til opførsel af m 3 sekundær lagertank. Tanken er ikke opført inden udnyttelsesfristen på 2 år, og godkendelsen er derfor bortfaldet. Af det eksisterende godkendte anlæg forventes der kun genanvendt 2 stk. lagertanke på hver m 3, betonreaktor på m 3, glycerintank samt teknikbygningen og container med naturgasgaskedler til back-up varme. I forbindelse med moderniseringen af anlægget fjernes en del af det eksisterende anlæg. Det drejer sig om 3 stk. stålreaktorer, blandegrav, gasmotor inkl. bygning (container) samt diverse rørføring, der er blevet overflødigt. Projektet medfører nyetablering af m 2 plansilo, m 3 stålreaktor, m 3 sekundær reaktortank, 330 m 3 regnvandsbeholder, blandegrav, opgraderingsanlæg samt overdækning af eksisterende tanke. Lovgrundlag Placeringen, indretningen og driften af virksomheden er underlagt en række love og bekendtgørelser. I afsnitter herunder er de væsentligste af disse fremdraget. MV 4

14 Miljøbeskyttelsesloven 2 Ifølge miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal forurenende virksomhed godkendes før anlæggelse, ændring og ibrugtagning. Virksomheden er omfattet heraf. Når der som i dette tilfælde er tale om en ny samlet godkendelse, der indeholder såvel eksisterende som nye aktiviteter, er hjemlen for afgørelsen både 33 og 41. Udnyttelsesfristen på de 2 år gælder ved en ny samlet godkendelsen kun de nye aktiviteter. Godkendelsesbekendtgørelsen 3 Kerteminde Biogas er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 punkt J 205: Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 b eller 5.3.b i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Kapacitetstærsklen for at være omfattet af listepunkt 5.3 b på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 er 100 tons pr. dag, hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning. Kerteminde Biogas behandler ikke over 100 tons pr. dag. Listepunkt 6.5 b vedrører biogasanlæg som behandler animalsk affald, hvilket Kerteminde Biogas ikke gør. J 205 er omfattet af standardvilkår efter Standardvilkårsbekendtgørelsen 4. VVM-bekendtgørelsen 5 Biogasanlæg har ikke et selvstændigt punkt på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 eller 2. Et biogasanlæg kan afhængig af kapacitet og indretning være omfattet af følgende bilagspunkter: bilag 1, punkt 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF) afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag bilag 1, punkt 39: Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag. bilag 2, punkt 3a: Energiindustrien: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand bilag 2, punkt 12b: Andre anlæg: Anlæg til bortskaffelse af affald Kerteminde Biogas tilfører ikke over 100 tons/dag, hvorfor projektet ikke omfattes af bilag 1. Biogassen skal opgraderes og afsættes til naturgasnettet. Projektet omfatter derfor ikke fremstilling af elektricitet, damp eller varmt vand og derfor ikke omfattet af bilag 2, punkt 3a. Kerteminde Biogas er dermed omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b: Andre anlæg: Anlæg til bortskaffelse af affald, og punkt 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). Kerteminde Kommune har på baggrund af ansøgers anmeldelser truffet afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 23. november Det samlede projekt inkluderer etableringen af en gasledning til afsætning af den opgraderede biogas til naturgasnettet. Etableringen af gasledninger er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 2 LBK nr af 27/09/2016 af lov om miljøbeskyttelse 3 BEK nr. 514 af 27/05/2016 om godkendelse af listevirksomhed 4 BEK nr. 519 af 27/05/2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 5 BEK nr. 957 af 27/06/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning MV 5

15 punkt 11i Infrastrukturanlæg: Anlæg af olie- og gasledninger samt rørledninger til transport af CO2- strømme med henblik på geologisk lagring. Etableringen og anmeldelse af samme udføres særskilt af anden bygherre. Habitatbekendtgørelsen 6 Før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, skal der jf. habitatbekendtgørelsen, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er: H93 Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø, ca. 7 km mod nordøst for anlægget. H94 Odense Fjord ca. 7,5 km vest for anlægget. Bæreevnen af det internationale beskyttelsesområde Odense Fjord (H94) er påvirket af særligt landbrugsdrift på arealerne rundt om fjorden. Beskyttelsesområdet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø (H93) er desuden påvirket af udledning fra rensningsanlæg. Anlægget kan potentielt påvirke H93 via udledning via Kertinge Nor i tilfælde af væsentlige spild af biomasse. Der sættes i miljøgodkendelsen skærpede vilkår om, at håndtering af biomasse skal ske på tæt belægning for at minimere risikoen for påvirkning af område H93. Anlægget har ingen direkte emissioner til områderne og på baggrund af den store afstand vurderes det derfor at drift af anlægget ikke vil kunne påvirke områdernes bæreevne. Projektet vurderes på baggrund af dets karakter og den store afstand ikke at kunne have indflydelse på Natura 2000-områder. Plangrundlag Der er ikke vedtaget lokalplan for området. Kerteminde Kommune har konkret vurderet, at der skal meddeles landzonetilladelse iht. Planlovens Da der er tale om udbygning af et eksisterende anlæg, vil en del af de nødvendige bygninger allerede været omfattet af en gældende landzonetilladelse, mens der skal meddelelse landzonetilladelse til opførelse af nye bygninger. Kerteminde Kommune har meddelt landzonetilladelse den 31. august 2016, dok. id Vurdering af ansøgning i forhold til standardvilkår Nyeste version af standardvilkårsbekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. juli Det fremgår af bekendtgørelsens 2, stk. 4. at: Verserende sager i første instans om godkendelse, herunder udvidelse eller ændringer og om revurdering, [ ] som er indsendt den 1. januar 2016 eller senere, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Da seneste samlede ansøgning er indsendt til Kerteminde Kommune i marts 2016, er det standardvilkårene i den nye bekendtgørelse der gælder. Nedenstående referencer til standardvilkårene for J 205-virksomheder jf. bilag 1 til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder. Hvor det er vurderet relevant refereres der i vurderingen til vilkårsnummeret i nærværende miljøgodkendelse som [vilkår xx]. Kerteminde Kommune tager i godkendelsen udgangspunkt i standardvilkårene. Standardvilkårene vurderes generelt dækkende for aktiviteten. Kerteminde Kommune har dog foretaget følgende ændringer i forhold til standardvilkårene: Slettede vilkår Vilkår 10 og 11 da der ikke sker separering af afgasset biomasse. 6 BEK nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 7 LBK nr af 23/11/2015 af lov om planlægning MV 6

16 Vilkår 15 da der ikke anvendes biofiltre. Vilkår 25 da der ikke udsuges udstødningsgas, da der ikke er aflæsserhal. Vilkår 34 da der ikke er tanke til fyringsolie eller brændstof. Redigerede vilkår Vilkår 6 er tilføjet vilkår om, at opbevaring af dybstrøelse kan ske i plansilo, overdækket eller i lukket container, idet dybstrøelse ikke vurderes at medføre væsentlige lugtgener og ikke vil være forbundet med særlige lugtgener ved nærmeste nabo, når oplaget overdækkes. Desuden tilføjet vilkår om, at kyllingemøg kan aflæsses og opbevares i plansilo placeret i lukkede containere (se også afsnittet Vurdering i forhold til konkrete standardvilkår i efterfølgende afsnit). [Vilkår 8] Vilkår 9 er omskrevet, så aflæsning af ikke-pumpbar biomasse kan ske i plansilo i stedet for i aflæsserhal. [Vilkår 11] Se afsnittet Vurdering i forhold til konkrete standardvilkår for uddybning. Vilkår 12 og 33 da der ikke vaskes andre køretøjer på anlægget, end anlæggets eget driftsmateriel (gummihjulslæsser). Transportkøretøjer og containere til biomasse vaskes hos leverandørerne. Der stilles vilkår om, at eget materiel skal vaskes på aflæssepladsen til flydende biomasser. Pladsen er indrettet med tæt belægning og opsamling af overfladevand. [Vilkår 34] Vilkår 13 er tilføjet vilkår om, at virksomheden skal redegøre for årsager og opfølgende handling i tilfælde af lugtgener. Dette er for at tydeliggøre virksomhedens oplysningspligt efter Miljøbeskyttelseslovens 72. [Vilkår 12] Vilkår 14 er omskrevet således at der kan være flere luftrensningsanlæg. Vilkår om rensning på afsug fra processer, der ikke forekommer, er fjernet. [Vilkår 13] Vilkår 18 er tilføjet vilkår om, at aflæsning skal foregå overvåget, da vilkår om visuel overfyldningsalarm ellers er irrelevant. [Vilkår 16] Vilkår 30 har fået fjernet vilkår om biofiltre. [Vilkår 32] Vilkår 31 er tilføjet vilkår om kyllingemøg og vilkår om fiberfraktion er fjernet. [Vilkår 33] Vilkår 36 har i overensstemmelse med standardvilkårets formulering fået tilføjet vilkår om etablering af voldsystem til tilbageholdelse af spild i tilfælde af større nedbrud. Der er eksisterende voldsystem på biogasanlægget. Virksomheden skal sikrer, at voldsystemet efter opgraderingen af anlægget kan opfange og tilbageholde spild i tilfælde af lækager. Da der løber et rørlagt vandløb under anlægget udvides vilkåret således al spild skal kunne inddæmmes og opsamles uden risiko for ukontrolleret afledning. Dette begrundes i, at Kerteminde Kommune har konkret kendskab til, at spild kan ske fra andre processer end af- og pålæsning. Med den nuværende indretning kan et spild fra lager- eller procestanke tilgå ubefæstede arealer. Hvis spild kan tilgå ubefæstede arealer er det vigtigt, at det på anden vis sikres, at spildet kan opsamles inden det for eksempel siver ned til det rørlagte vandløb. Vandløbet er rørlagt i betonrør. Kamerainspektion af vandløbet har vist indtrængning i rørsamlinger, der er derfor risiko for at spild af biomasser kan tilgå vandløbet ved indtrængning. Kamerainspektion har desuden vist tilslutninger til det rørlagte vandløb. Flere af disse tilslutninger er identificeret som omfangsdræn fra biogasanlæggets eksisterende tanke mv. I forbindelse med opgraderingen af anlægget frakobles omfangsdrænene vandløbet og drænvandet ledes i stedet til opsamlingsbeholder sammen med overfladevand fra biogasanlægget. Drænene omlægges, så drænvandet samles i pumpebrønd hvorfra det pumpes til opsamlingsbeholder. Da der ikke aktivt indvindes (suges) på drænene, har Kerteminde Kommune vurderet, at omlægningen ikke kræver indvindingstilladelse. Der fjernes ikke mere drænvand end i den aktuelle situation. [Vilkår 37] Vilkår 37 har fået fjernet vilkår om arealer til rengøring af køretøjer, da vask jf. vilkår 34 skal ske på aflæsserplads, som er omfattet af vilkårets ordlyd. [Vilkår 38] MV 7

17 Vilkår 42 har fået fjernet vilkår om biofiltre. [Vilkår 43] Vilkår 43 har fået fjernet vilkår om arealer til rengøring af køretøjer. [Vilkår 44] Vilkår 44 er udvidet til også at omfatte lagertanke, da Kerteminde Kommune stiller vilkår om overfyldningsalarm på disse. [Vilkår 45] Vilkår 45 Til kontrol af lugtemissionen, kulfiltrets effektivitet og dimensioneringen af afkastet foreskriver standardvilkår 45, at der stilles vilkår om præstationsmåling 6 måneder efter, at biogasanlægget er taget i brug. Dansk Biogasrådgivning har fremsendt OML-beregninger for det samlede lugtbidrag fra biogasanlæggets primære punktkilder (fortank, blandegrav og opgraderingsanlæg). Forud for OMLberegningen er kildernes lugtbidrag omregnet fra LE/s til µg/s, herved kan OML-resultaterne aflæses direkte som LE/m 3 (µg/s). Lugtberegninger viser at ved nærmeste bolig (afstand 150 meter) er biogasanlæggets lugtbidrag på 2 LE/m 3 og dermed væsentligt under de 10 LE/m 3 som typisk sættes som vilkår ved enkeltbeliggende ejendomme med beboelse i det åbne land. Dansk Biogasrådgivning har fået udarbejdet kumulerende lugtberegninger for drift af såvel kyllingestalde og biogasanlæg. Beregningerne viser at geneafstanden for 10 LE udvides fra 161 meter for kyllingestaldene alene til 163 meter for det samlede bidrag. Centrum for beregningerne flyttes desuden en smule. Efter de nye beregninger er der 198 meter fra lugtcentrum til nærmeste nabo. Det konkluderes, at bidraget fra biogasanlægget kun medføre en meget lille ændring. Eftersom lugtberegningerne viser, at bidraget fra anlægget under normale driftsforhold til lugt ved den nærmeste relevante bolig i det åbne land stort set vil være uden miljømæssig betydning, vurderer kommunen, at der kun skal måles efter behov, dvs. når tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt. Desuden stilles der vilkår om indretning af målesteder i de afkast, hvor der er fastsat krav om afkasthøjde i overensstemmelse med standardvilkår 23. Natur- og Miljøklagenævnet har i deres afgørelse NMK en tilsvarende vurdering. Vilkåret erstattes af følgende vilkår: Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der foretages præstationskontrol for lugt i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkasthøjde for lugt, dog normalt højest hvert andet år. [Vilkår 47] Vilkår 46 er udvidet med registrering af dagligt tilførte mængder, da Kerteminde Kommune stiller vilkår om, at daglig tilførsel ikke må overstige 100 tons. Vilkår om biofiltre og rengøring af køretøjer er fjernet, da forholdene ikke forekommer. [Vilkår 48] Supplerende vilkår Indretning og drift Der fastsættes vilkår om hvilke biomasser, der må anvendes og i hvilke mængder, således at det tydeligt fremgår, hvad godkendelsen omfatter og er vurderet i forhold til. [Vilkår 4] Ifølge ansøgningen har anlægget en årlig kapacitet på tons biomasse, tons vand og tons recirkulat. Recirkulatet vurderes i denne sammenhæng ikke at skulle indgå i kapacitetsbetragtningen. Dette begrundes i, at recirkulatet ikke udgør en ny tilførsel af affald, men er en intern recirkulering af en allerede tilført mængde med henblik på produktionsoptimering. Recirkuleringen er dermed et procestrin og ikke en affaldsbehandling. Der fastsættes vilkår om, at der maximalt må tilføres 100 tons råmaterialer pr. dag inklusiv vand til biogasanlægget, da dette er anlægges oplyste kapacitet. Dette er i det væsentligste baseret på, at 100 tons råmaterialer pr. dag er kapacitetsgrænsen inden anlægget skal godkendes efter bilag 1 og som udgangspunkt bliver VVM pligtigt. Vand skal indgå i mængdeberegningen, idet tilført vand kan betragtes som affald. Affaldsbegrebet er defineret i Affaldsbekendtgørelsens 8 2, stk. 1. Heraf fremgår det, at alle stoffer, produkter og materialer som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, er omfattet af definitionen. Det vil sige, at vand i form af spildevand, overfladevand og drænvand som udgangspunkt må betegnes som 8 BEK nr 1309 af 18/12/2012 om affald MV 8

18 affald. Det fremgår af EU-domme, at det ikke automatisk kan antages, at der er tale om at skille sig af med et stof i affaldsdirektivets forstand alene på den baggrund, at stoffet er genstand for en behandling, der er omfattet affaldsdirektivets bilag II. Det kan derfor argumenteres, at der ikke er tale om affald såfremt anlægget tilføres rent vandværksvand. Da både godkendelsesbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen forholder sig til kapaciteten til behandling af affald og rent vand i denne sammenhæng sagtens kan erstattes af affaldsvand, skal vand indgå i kapacitetsbetragtningen. Vilkåret skal samtidig sikre, at den kapacitet, der optages af recirkulat ikke kan udnyttes til at tilføre ekstra affald (biomasse eller vand). Recirkulatet udgør en integreret del af produktionsprocessen og betragtes i den sammenhæng ikke som affald, jf. Affaldsbekendtgørelsens 2, stk. 2, pkt. 3. [Vilkår 4] Der fastsættes vilkår om, at lagertanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som alarmerer personale og afbryder påfyldning, hvis niveauet bliver for højt. Dette begrundes i, at der kan være risiko for udslip ved overfyldning af lagertanke. Ved udslip fra lagertanke kan der være risiko for udslip til ubefæstede arealer. Da der umiddelbart under biogasanlægget er et rørlagt vandløb, er der ved spild til jord risiko for forurening af vandløbet [Vilkår 17] Støj Der fastsættes vilkår om, at der skal fremsendes akkrediteret støjmåling såfremt bolig på Odensevej 252, 5300 Kerteminde ønskes ibrugtaget til andet end: Beboelse for ejeren af biogasanlægget eller personale der er nødvendigt for driften af biogasanlægget/kyllingefarmen. Mandskabsfaciliteter til personale på biogasanlæg eller kyllingefarm Kontorfaciliteter til mandskab på biogasanlæg og kyllingefarm. Kerteminde Kommune har lavet et overslag baseret på de 2 stationære kilder (opgraderingsanlæg og foderblander) samt intern kørsel med gummihjulslæsser og til/frakørsel af biomasse 4 gange pr. dag. Dette medfører et støjbidrag ved nærmeste bolig (Odensevej 252) på 54,2 db i dagtimerne. Beregningerne er udelukkende overslagsberegninger og kan kun anvendes vejledende. Ansøger har oplyst at ejendommen Odensevej 252 pt. er udlejet Da kommunens overslagsmæssige støjberegninger viser, at der potentielt kan være et problem med støj ved boligen, skal en eventuel beboer sikres mod støjgener fra biogasanlægget. Dette gøres ved at stille vilkår om, at såfremt boligen bebos, skal der udarbejdes supplerende akkrediteret støjredegørelse fra ansøgers side. Herved kan det dokumenteres, om driften kan fortsættes eventuel efter supplerende støjdæmpning. Boligen kan accepteres beboet af ejer selv eller af medarbejder på anlægget (forudsat denne har en relevant vagtforpligtigelse set i forhold til at anlægget er i drift i døgndrift). Boligen kan ligeledes anvendes som mandskabsfaciliteter, kontor og lignende aktiviteter med relevans for anlægget/driften uden at der stilles krav om støjredegørelse. [Vilkår 22] Virksomheden har i forbindelse med udkastet til miljøgodkendelse oplyst, at de asrbejder på en løsning, der kan sikre overholdelse af vilkåret. Støjgrænser fra eksisterende miljøgodkendelse fra 2006 overføres til denne miljøgodkendelse. [Vilkår 23] Luftforurening Biogasanlægget anvender i dag 1 stk. Jenbacher biogasmotoranlæg med en indfyret effekt på ca. 1,5 MW. Gasmotoren har på de sidste tilsyn vist problemer med at overholde miljøgodkendelsens vilkår til NOx-emission. Ansøger har oplyst, at gasmotoren kun skal fungere indtil opgraderingsanlægget er kørt ind, hvilket normalt kun tager et par dage. Kommunens VVMscreening og vurderinger i forbindelse med miljøgodkendelsen er derfor baseret på, at motoren tages varigt ud af brug. Det er en forudsætning for drift af opgraderingsanlægget, at der etableres en aftager i form af en gasledning til forbindelse med det overordnede naturgasnet. Etablering af denne gasledning er et selvstændigt projekt, som skal indhente nødvendige tilladelser og vurderinger selvstændig. For at sikre, at motoren tages ud af brug sættes der vilkår herom. For samtidig at sikre at biogasproduktionen ikke startes op inden der er etableret en ny aftager gøres kravet om nedlukning af motoren tidsmæssig afhængig af driftsstart på det samlede biogasanlæg. Der skal dermed etableres en gasledning inden det reelt er muligt at starte biogasproduktionen op igen. Der stilles vilkår om, at gasmotoren skal tages varigt ud af brug senest 8 uger efter det opgraderede biogasanlæg er sat i drift, herved sikres der tid til såvel etablering af stabil MV 9

19 gasproduktion og indkøring af opgraderingsanlægget. [Vilkår 28]. Der er desuden 2 stk. naturgasfyrede kedler på hhv. 400 og 580 kw som back-up varmekilde til biogasanlægget og kyllingeproduktionen på naboejendommen. Disse kedler er etableret i Kedlerne er opstillet i en 14 fod container udenfor biogasanlæggets teknikbygning. Der fastsættes vilkår om emissionsgrænseværdier for gaskedlerne. Emissionsgrænseværdierne fastsættes efter Luftvejledningens 9 kap , da den samlede indfyret effekt er mellem 120 kw og 5 MW (980 kw). [Vilkår 27] Vurdering i forhold til konkrete standardvilkår Vilkår 6 og 9 Vilkårene er omformuleret således, at kyllingemøg kan aflæsses og opbevares på plansilo i lukket container. Kerteminde Kommune anser som udgangspunkt ikke kyllingemøg som uproblematisk biomasse på grund af lugt. Kerteminde Kommune baserer blandt andet dette på, at hønsemøg i Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1136/2006 er opført som kraftig lugtende biomasse i tabel 3-1. Dansk Biogasrådgivning har i ansøgningen oplyst følgende om håndteringen af kyllingemøg på plansiloen: Der tænkes etableret mobile indervægge og i disse rum anbringes energiafgrøder og dybstrøelse overdækket. Kyllingemøg opbevares i mindre containere med åbning i top. Denne åbning er overdækket med presenning. Placeringen af containeren vil være forrest på pladsen, idet der vil være oprydning dagligt efter udtagning af kyllingemøg. Udtagning af kyllingemøg vil ske direkte fra container med minilæsser og derfra til forbehandling. Der vil dagligt være oprydning efter udtagning af kyllingemøg. Rengøring af pladsen omkring containeren vil ske i forbindelse med at der skiftes container, hvilket vil ske med 2-3 dages mellemrum. På baggrund af ovenstående beskrivelse vurderer Kerteminde Kommune, at lugtbidraget fra biomasserne, herunder kyllingemøg, sandsynligvis er reduceret i en grad, der gør at standardvilkår om aflæsserhal kan fraviges. Det er i overensstemmelse med standardvilkåret, at fravige krav om aflæssehal, såfremt der ikke vurderes at være risiko for lugt- eller støvgener hos nærmeste omboende [Vilkår 8] Vilkår 23 På baggrund af OML-beregninger fremsendt af Dansk Biogasrådgivning er der fastsat afkasthøjder for modtagetank, blandegrav og opgraderingsanlæg. [Vilkår 24] Høring I Håndbog om Miljø og Planlægning er biogasanlæg placeret i miljøklasse 7, hvor der anbefales en afstand på 500 m til boliger. Miljøklasserne er tænkt som udgangspunkt for planlægning, og skal ledsages af en konkret vurdering af det enkelte anlæg. Kerteminde Kommune har derfor som udgangspunkt kigget på enkeltejendomme mindre end 500 meter fra biogasanlægget. Der er her identificeret 5 ejendomme i afstande mellem 140 meter og 370 meter fra anlægget, der alle må betragtes som individuelt, væsentligt berørt (Odensevej 205, 206, 207, 241 og 251). I afstande over 500 meter er der ca. 650 meter til de nærmeste ejendomme. I afstanden ca. 650 til ca meter fra anlægget er der omkring 20 ejendomme, hvorfor det vurderes, at de ikke kan konkluderes, at være individuelt særligt påvirket i forhold til hinanden. Kerteminde Biogas og ovenstående naboer har haft udkast til miljøgodkendelsen i høring. Der er ikke kommet høringssvar fra naboer. Virksomheden har haft følgende kommentar til udkastet: Stuehuset på Odensevej 252 er pt. udlejet og ikke som nævnt i miljøgodkendelsesudkastet stående tomt. Virksomheden har desuden pr. telefon oplyst, at de arbejder på en løsning der kan sikre overholdelse af støjvilkåret. 9 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, Luftvejledningen MV 10

20 Kerteminde Kommune har konsekvensrettet teksten, således det fremgår at stuehuset pt. er udlejet og der arbejdes på en løsning i forhold til støjvilkåret. Hvis stuehuset beboes, gælder miljøgodkendelsens øvrige vilkår for det eksterne miljø også her, herunder f.eks. vilkår 12 om lugt-, støv- og fluegener. I vurderingen af en eventuel klage, vil Kerteminde Kommune tage udgangspunkt i beboerens tilknytning til virksomheden i overensstemmelse med principperne i vilkår 22 (støj). Ved vurdering af lugtgener i det åbne land skal virksomheden normalt overholde en genegrænse på 10 LE. Virksomheden har i ansøgningsfasen fremsendt OML beregninger for lugtbidraget. Ifølge de fremsendte OML-beregninger er lugtbidraget under 10 LE 50 meter fra anlægget (origo i afkast fra opgraderingsanlæg). Der fastsættes derfor ikke yderligere vilkår om lugtgrænser mv. end allerede sat i vilkår 12. Ydermere har udkast til miljøgodkendelse efterfølgende også været sendt i høring hos lejeren af Odensevej 252. Der er ikke indkommet høringssvar. Konklusion Det er kommunens vurdering, at den ansøgte aktivitet kan godkendes med enkelte tilføjelser og mindre omskrivning af standardvilkårene. MV 11

21 Bilag 1 Oversigtskort

22 Bilag 2 Indretning af anlæg

23

24 Bilag 3 Visualiseringer Set fra Odensevej

25 Set fra syd-vest (Ladby) OBS visualisering med 17 meter primær reaktor, reelt opføres reaktor på 14,2 meter.

26 Set fra vest (fra nabogård) OBS visualisering med 17 meter primær reaktor, reelt opføres reaktor på 14,2 meter.

27 Set fra nord (Kertinge Nor) visualisering med 14,22 meter reaktor.

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato E R H V E R V O G M I L J Ø Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1189 af

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

Baggrunden for afgørelsen fremgår af virksomhedens anmeldelse og kommunens screeningsnotat som vedlægges som bilag til denne afgørelse.

Baggrunden for afgørelsen fremgår af virksomhedens anmeldelse og kommunens screeningsnotat som vedlægges som bilag til denne afgørelse. Kerteminde Biogas Odensevej 250 5300 Kerteminde Sendt til: Digital post til CVR nr. 31600073 Dansk Biogasrådgivning på bva@danskbiogasraadgivning.dk Afgørelse om ikke-vvm pligt Kerteminde Biogas, udvidelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS Fuglegårdsvej 10 4892 Kettinge Att. Erik Lundsgaard 3. MARTS 2017 MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS søgte den 18.06.2016 om byggetilladelse

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Miljøgodkendelse af Munkebo Skytteforening til 50 m udendørs skydebane beliggende Lindøalleen 104A, 5330 Munkebo. CVR-nr.: P-nr.

Miljøgodkendelse af Munkebo Skytteforening til 50 m udendørs skydebane beliggende Lindøalleen 104A, 5330 Munkebo. CVR-nr.: P-nr. Miljøgodkendelse af Munkebo Skytteforening til 50 m udendørs skydebane beliggende Lindøalleen 104A, 5330 Munkebo CVR-nr.: 2926 7421 P-nr.: 1011999413 12. juli 2016 Mikkel Aagaard Rasmussen Ingeniør Kerteminde

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016 MILJØGODKENDELSE Til HedeDanmark A/S Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby Den 25/7-2016 Lolland Kommune Teknik og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Sagsnummer: 337229

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Tillæg til Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi ApS Langehede 71, 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 9. august 2016 Dokument nr. 480-2016-222478 Sags nr. 480-2016-22124 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg

Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg Odsherred BioEnergi ApS, Holbækvej 15, 4560 Vig Odsherred Kommune Gældende fra xx 2017 1 Indhold Generel præsentation... 2 Stamdata... 5 Lovhenvisninger:... 5 Afgørelse

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

By, Land og Kultur. Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg

By, Land og Kultur. Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg Godkendelse omfatter: K211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og VVM-tilladelse til NGF Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og VVM-tilladelse til NGF Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby NGF Nature Energy Vaarst A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ 29. september 2015 Godkendelse i henhold

Læs mere

Miljøgodkendelse af biogasanlæg. NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016

Miljøgodkendelse af biogasanlæg. NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016 Miljøgodkendelse af biogasanlæg NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016 ESBJERG KOMMUNE Industrimiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail Web miljo@esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse og udledningstilladelse Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af overfladevand og vand fra drænledninger Godkendelse af udvidelse Herning Bioenergi

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Iglsø Agro og Biogas a/s Ø. Børstingvej Stoholm Att. Flemming Nielsen. (sendt til

Iglsø Agro og Biogas a/s Ø. Børstingvej Stoholm Att. Flemming Nielsen. (sendt til Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Iglsø Agro og Biogas a/s Ø. Børstingvej 6 7850 Stoholm Att. Flemming Nielsen byggeriogmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk (sendt

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Samsø Biogas. dd. måned 201x

MILJØGODKENDELSE. Samsø Biogas. dd. måned 201x MILJØGODKENDELSE Samsø Biogas dd. måned 201x 1 Sagsnr.: MIL-741-80014 Journalnr.: 16/011545 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 966

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel 21. oktober 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte 20 5330 Munkebo Ændring af vilkår, således at der trænes tirsdag og lørdag for 50cc og 85cc maskiner i 2016 CVR-nr.: 25

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Pebringsvej 5, 8700 Horsens

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Pebringsvej 5, 8700 Horsens Jeppe Mouritsen Pebringsvej 5 8700 Horsens Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L03-000074 Sagsnr.:

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Kontakt: Flemming Paulsen e-post: boa@envogroup.dk Direkte tlf.nr.: 73 76 77 86 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE

Kontakt: Flemming Paulsen e-post: boa@envogroup.dk Direkte tlf.nr.: 73 76 77 86 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE Kultur, Miljø & Erhverv UDKAST, 10. april 2014 Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Envo Biogas Aabenraa A/S Tlf. : 73 76 76 76 c/o Envo Group A/S Vestvejen 170, 1. sal 6200 Aabenraa Dato: xx. december 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

FORSLAG. Miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau i henhold til risikobekendtgørelsen

FORSLAG. Miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau i henhold til risikobekendtgørelsen Bionaturgas Korskro A/S c/o Bionaturgas Danmark Ørbækvej 260 5220 Odense SØ (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. juni 2013 Sags id 2013-3157 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/sgk Telefon

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Brønderslev Kommune har meddelt landzonetilladelse til opgraderingsanlægget den 15. september

Brønderslev Kommune har meddelt landzonetilladelse til opgraderingsanlægget den 15. september #split# GFE Krogenskær P/S Vildmosevej 21 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 04-11-2014 Sags. nr.: 09.02.08-P19-1-13 Sagsbeh.: Erik Rydborg Lokaltlf.: +4599455842 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. september 2016 modtaget en anmeldelse om opførelse af to plansiloer efter

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Eftergasningstank på Lykkeslund Bioenergi Holemarken Otterup

Tillæg til miljøgodkendelse Eftergasningstank på Lykkeslund Bioenergi Holemarken Otterup Tillæg til miljøgodkendelse Eftergasningstank på Lykkeslund Bioenergi Holemarken 24 5450 Otterup Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 9. november 2017 Dokument nr. 480-2017-351693 Sags nr. 480-2017-31812

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af GFE Krogenskær P/S

Miljøgodkendelse af GFE Krogenskær P/S Miljøgodkendelse af GFE Krogenskær P/S på matrikel nr. 25b, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder beliggende Vildmosevej 21b, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato: 13. februar 2014 Godkendelse af virksomhed

Læs mere

Sønderborg Kommune har modtaget din ansøgning om etablering af en ny biogasmotor i en container og en ny procestank til et eksisterende biogasanlæg.

Sønderborg Kommune har modtaget din ansøgning om etablering af en ny biogasmotor i en container og en ny procestank til et eksisterende biogasanlæg. Graugård I/S Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Landzonetilladelse til etablering af en ny biogasmotor og en ny procestank til et eksisterende biogasanlæg på ejendommen matr.nr. 10 Pøl, Nordborg, der ligger

Læs mere

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding CVR nr.: 11454496 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt gaskedel på matr. nr. 235 af Hjartbro, Bevtoft, Langvej, 6541

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning Bjarne Jensen Stubberup Skovvej 33 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000020 Sagsnr.:

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere